Dokumentacja Użytkownika Systemu
Obszar: Licencjonowanie
Wersja 6.2
Wersja 10.5
Spis treści
1.
Ogólnie o licencjonowaniu ...................................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
Proces uzyskiwania licencji ............................................................................................................ 3
Pozyskiwanie kodu aktywacyjnego ................................................................................................ 4
Pozyskiwanie licencji przy użyciu kodu aktywacyjnego .................................................................. 4
Menadżer licencji ........................................................................................................................... 5
Odnawianie licencji przy użyciu kodu aktywacyjnego .................................................................... 6
Pakiety trialowe ............................................................................................................................. 6
Awaryjne pobieranie pakietu ......................................................................................................... 6
Wybór serwera licencji ................................................................................................................... 7
Konfiguracja licencji po aktualizacji wersji Comarch ERP Altum 5.5 do Comarch ERP Altum 6.2..... 8
Usuwanie usługi licencji ................................................................................................................. 8
Zarządzanie licencjami przy użyciu lokalnej usługi Local License Service ........................................ 8
Typowe pytania i problemy dotyczące serwera licencji ........................................................................... 9
Wersja 6.2
2
Licencjonowanie
1. Ogólnie o licencjonowaniu
Uwaga: Od wersji 6.0 nie ma możliwości pracy z systemem Comarch ERP Altum w trybie DEMO.
Istnieje możliwość otrzymania tymczasowego klucza licencyjnego aby uruchomić wersję 6.0, w
tym celu należy skontaktować się z opiekunem handlowym regionu.
Aby uruchomić system Comarch ERP Altum, każdy Klient jest zobowiązany do nabycia klucza licencyjnego. W
zależności od tego, jakie licencje zostały zakupione, dostępne są różne moduły.
Praca z systemem Comarch ERP Altum wymaga określonego rodzaju licencji i są one podzielone na trzy
kategorie:
Licencje serwerowe,
Licencje per Użytkownik– licencje dostępowe dla użytkowników,
Licencje per urządzenie – licencje na urządzenie, np. na POS.
Licencja serwerowa jest przeznaczona dla następujących modułów:
Comarch CRM,
WorkFlow,
Księgowość,
XLSync – licencja na synchronizację z systemem Comarch ERP XL. Jednocześnie ta licencja wyklucza
licencję na WorkFlow, CRM, EShop, PulpitKontrahenta
Licencja per user jest przeznaczona dla:
UI – licencja dostępowa dla użytkownika,
API – licencja na API,
BIDesktopCAL – licencja dostępowa do BI,
BIWebCAL – licencja dostępowa do BI,
TerminalFiscal – licencja na drukowanie terminalowe.
Licencja per urządzenie przeznaczona jest dla stanowiska POS.
W momencie włączenia każdego z wymienionych modułów licencje serwerowe są sprawdzane, czy występują
na kluczu, natomiast licencje per Użytkownik są blokowane aż do wyczerpania ich ilości. W wersji 6.0 nastapiła
zmiana identyfikacji instancji Comarch ERP Altum przy pobieraniu licencji. Polega ona na użyciu Id sesji oraz IP
maszyny zamiast Id procesu i IP maszyny. W efekcie na jednej licencji UI oraz API można w ramach jednej sesji
systemowej uruchomić wiele instancji Comarch ERP Altum. Również DataService, Pulpit kontrahenta,
webservice będzie działał na tej samej licencji. We wcześniejszych wersjach komponenty te pobierały odrębną
licencję.
1.1.
Proces uzyskiwania licencji
W celu uruchomienia licencjonowania należy zainstalować lokalną usługę licencjonowania (ang. Local License
Server LLS). W systemie może istnieć tylko jedna taka usługa i jest niedopuszczalna zmiana jej nazwy. Jest ona
rejestrowana automatycznie podczas instalacji systemu za pomocą Comarch ERP Auto Update. Istnieje jednak
możliwość ręcznej instalacji usługi posługując się plikiem RegisterLicenseService.bat znajdującym się w katalogu
docelowym instalacji, w podkatalogu Licencing. Po uruchomieniu skryptu (nie należy uruchamiać tego skryptu z
eksploratora systemowego) usługa zostaje automatycznie dodana do systemu, jako usługa „Comarch Licensing
Service” (nazwa ta jest modyfikowalna w pliku RegisterLicenseService.bat). Usługa instalowana jest również w
momencie uruchamiania Menedżera Licencji jeśli nie została wcześniej zainstalowana.
1.2.
Pozyskiwanie kodu aktywacyjnego
Po zakupie licencji Klient otrzymuje kod aktywacyjny, za pomocą którego będzie mógł później aktywować
pakiet licencyjny.
1.3.
Pozyskiwanie licencji przy użyciu kodu aktywacyjnego
LocalLicense
Manager
Wysyła prośbę o licencję
Web Service
Odsyła podpisana licencję
Wpisuje kod
aktywacyjny
Użytkownik
Rys. 1 Schemat pozyskiwania licencji
Podczas pierwszego uruchomienia systemu istnieje możliwość aktywacji produktu. Okno informacji o licencji
pozwala na:
konfigurację lokalnego serwisu licencji,
konfigurację połączenia z serwerem licencji,
zamknięcie systemu Comarch ERP Altum.
Rys. 2 Okno informacji o licencji
W celu uzyskania zamówionej ilości licencji należy je pobrać posługując się przyciskiem [Uruchom Menadżera
Licencji].
Wersja 6.2
4
Licencjonowanie
1.4.
Menadżer licencji
Rys. 3 Okno menadżera lokalnych usług licencji
Okno menadżera lokalnej usługi licencjonowania dzieli się na części:
1) Zarządzanie usługą – pozwala na uruchomienie i zatrzymanie usługi licencjonowania oraz sprawdzenie
stanu usługi.
2) Port komunikacji – pozwala na skonfigurowanie portu, poprzez który lokalne instalacje modułów
systemu Comarch ERP Altum będą miały możliwość połączenia się z usługą w celu wykorzystania
licencji. Domyślnie wartość tego portu wynosi 880.
3) Połączenie – umożliwia sprawdzenie komunikacji z usługą (w przypadku, gdyby usługa działała, ale
końcówka komunikacyjna nie została wystawiona).
4) Aktywacja licencji – służy do wpisania kodu aktywacyjnego. Po wybraniu przycisku [Aktywuj] aplikacja
połączy się w Webservice’m firmy Comarch i pobierze zamówione licencje, które od tego momentu
mogą zostać rozdzielone pomiędzy poszczególne lokalne instalacje systemu Comarch ERP Altum.
Uwaga: W przypadku problemów z LLS, próba ponownej aktywacji licencji z poziomu managera
nie resetuje zajętych licencji, wręcz przeciwnie – podbija znacznik czasowy na zablokowanych
licencjach, nawet jeśli nie odpowiada im żaden działający proces. Aby je ponownie wykorzystać,
należy poczekać 5 minut.
5)
Pakiet licencyjny - lista, na której wyszczególnione są wszystkie licencje. Lista składa się z dwóch
kolumn, gdzie pierwsza pokazuje typ danej licencji, a druga ilość zajętych licencji/ilość wszystkich dla
danego typu licencji.
UI - pobierana w momencie uruchomienia UI Comarch ERP Altum,
API – we wcześniejszych wersjach była pobierana przy dodawaniu dokumentów, obecnie
odświeżana jest w osobnym wątku i cyklicznie,
WorkflowServer – sprawdzana przez serwer WF,
Server – sprawdzana przy starcie Comarch ERP Altum, czy licencja istnieje,
Platform – licencja na obsługę określonej liczby firm (baz firmowych),
CRM – pobierana przez moduł CRM,
EShop – pobierana przez moduł EShop,
Customer panel – pobierana przez Pulpit Kontrahenta,
BI, BIPlatform, BIDesktopCAL, BIWebCAL, BIOnline – licencje BI,
Accounting – sprawdzana przez moduł Księgowości,
POS – od wersji 5.5 wprowadzono osobną licencję na stanowisko POS, nie będzie możliwe
uruchomienie POSa bez dedykowanej licencji.
6) Zajęte licencje – pojawia się informacja o wykorzystanych w danym momencie licencjach oraz przez
jaki okres czasu jest zajmowana. Dla licencji per urządzenie dostępny jest przycisk [Odblokuj
urządzenie]. Po jego naciśnięciu zostaje wysłana prośba na serwer Comarch o zwolnienie danej,
aktualnie wykorzystywanej licencji. Ponowienie próby odblokowania licencji zakończy się
wyświetleniem komunikatu o oczekiwaniu prośby na akceptację. Jeśli prośba zostanie zaakceptowana
wówczas podczas kolejnej próby odblokowania pojawi się komunikat, że licencja została odblokowana
i należy odświeżyć pakiet. Odświeżenie pakietu spowoduje zwolnienie rezerwacji licencji. W przypadku
nieprawidłowego zamknięcia modułu systemu Comarch ERP Altum zarezerwowana licencja (tylko per
Użytkownik) zwalniana jest po upływie 5 minut.
Uwaga: Lokalna usługa licencjonowania może działać jedynie na jednym komputerze. Po
aktywacji na jednej maszynie nie ma możliwości przenoszenia jej na inna maszynę. W przypadku
wystąpienia potrzeby przenoszenia usługi lub rozbudowy sprzętowej maszyny, wymagany jest
kontakt z COMARCH S.A.
1.5.
Odnawianie licencji przy użyciu kodu aktywacyjnego
Mechanizm obsługujący okres ważności pakietów licencyjnych nie ma oznaczenia wersji Comarch ERP Altum,
natomiast sprawdza, jaki produkt jest uruchamiany i w jakiej wersji. Manager licencji posiada informacje o
wszystkich wersjach produktów, na jakie Klient posiada licencje.
Uwaga: Począwszy od wersji Comarch ERP Altum 5.4 zrezygnowano z harmonogramu zadań. Od
tej wersji licencja odświeżana jest automatycznie co 60 dni z 7 dniowym wyprzedzeniem.
1.6.
Pakiety trialowe
Są to pakiety, które mają ustawiony okres ważności w ten sposób ze po „x” dniach licencja wygasa i nie ma
możliwości odnowienia go. Taką licencje może otrzymać Klient, który chce testowo uruchomić Comarch ERP
Altum. Taki pakiet można w każdej chwili przekształcić na zwykły.
1.7.
Awaryjne pobieranie pakietu
Czasem zdarza się, że w trakcie pracy nastąpi awaria serwera i Klient musi przenieść usługę licencji na inny
serwer, a nie ma możliwości skontaktować się z Comarch celem zresetowania licencji. W takich przypadkach
można skorzystać z awaryjnego pobierania licencji. W tym celu należy w menadżerze licencji wybrać Ctrl +
„Aktywuj”. Pobrany pakiet jest ważny przez 72 godziny i w tym czasie Klient może uruchomić Serwis licencji na
innej maszynie, a praca może być kontynuowana. W tym czasie należy zgłosić do Comarch potrzebę
zresetowania klucza. Po upływie 72 godzin pakiet awaryjny przestanie działać.
Wersja 6.2
6
Licencjonowanie
1.8.
Wybór serwera licencji
Serwer licencji działa w danej sieci lokalnej, żeby zminimalizować opóźnienie w komunikacji. Manager
obsługuje usługę tylko na lokalnym komputerze. LLS dla systemu Comarch ERP Altum jest instalowany tylko w
wersji serwerowej. Pozostałe stacje robocze łączą się do komputera, na którym zainstalowany został serwer
licencji. Możliwe jest również rozwiązanie polegające na zainstalowaniu LLS na innej, dodatkowej maszynie.
W systemie Comarch ERP Retail serwer licencji instalowany jest dla komponentów HeadquartersMaster i
BackofficeMaster.
Serwer licencji oraz port, na którym działa, można skonfigurować w ustawieniach samego Comarch ERP Altum.
W tym celu należy wejść do ustawień systemu i na zakładce „Konfiguracja klucza licencyjnego” wpisać dane
usługi licencji oraz portu.
Rys. 4 Okno wpisywania danych lokalnej usługi licencjonowania
1.9.
Konfiguracja licencji po aktualizacji wersji Comarch ERP Altum 5.5 do
Comarch ERP Altum 6.2
W przypadku aktualizacji wersji Comarch ERP Altum 5.5 lub wcześniejszych do Comarch ERP Altum 6.2 należy
odinstalować usługę licencji wersji 5.5 posługując się plikiem UnRegsiterLicenseService.bat znajdującym się w
katalogu docelowym instalacji. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy zrobimy to po aktualizacji systemu, czy
przed jego aktualizacją.
Comarch ERP Auto Update sam zainstaluje nową wersję serwisu licencji.
1.10.
Usuwanie usługi licencji
W celu usunięcia usługi licencji należy uruchomić plik UnRegsiterLicenseService.bat znajdujący się w katalogu
docelowym instalacji. Usługa licencji zostanie wtedy całkowicie usunięta i nie będzie możliwa praca na
wszystkich stacjach roboczych.
1.11.
Zarządzanie licencjami przy użyciu lokalnej usługi Local License Service
Klient
(z ALTUM)
Komunikacja
poprzez LAN
Klient
(z ALTUM)
Local License
Service
(LLS)
Klient
(z ALTUM)
Komunikacja poprzez Internet
Comarch
License Service
(CLS)
Licencja
klienta
Klient
(z ALTUM)
Rys. 5 Schemat zarządzania licencjami
LLS łączy się do usługi CLS na porcie 8485. W momencie próby włączenia jednego z modułów Comarch ERP
Altum na maszynie Użytkownika, system Comarch ERP Altum łączy się z lokalną usługą przydzielania licencji
(LLS) w celu sprawdzenia, czy istnieją wolne licencje. W przypadku przydzielenia licencji przez LLS modułowi
uruchomionemu przez Użytkownika, licencja zostaje zablokowana przez tego użytkownika (sprawdzenie
następuje przez IP) dopóki dany Użytkownik nie wyłączy danego modułu.
W przypadku braku wolnych licencji nie będzie możliwości zalogowania się do Comarch ERP Altum.
Wymagania lokalnej usługi przydzielania licencji (LLS)
Tymczasowe połączenie z Internetem na czas aktywacji licencji. Po aktywacji połączenie z Internetem
nie jest wymagane.
Wersja 6.2
8
Licencjonowanie
Lokalne połączenie TCP/IP do każdej maszyny użytkownika, na której działa Comarch ERP Altum.
Wymagania maszyny klienckiej Comarch ERP Altum
Lokalne połączenie TCP do lokalnej usługi przydzielania licencji (LLS).
2. Typowe pytania i problemy dotyczące serwera licencji
Pytanie 1
Czy klucz licencyjny będzie ten sam, bez konieczności jego odświeżenia jeżeli klient przejdzie na wyższą wersję?
Odpowiedź 1:
Obecnie klucz jest jeden, niezależnie od wersji.
Pytanie 2:
Nie mogę uruchomić usługi AltumLocalLicenseService - dlaczego?
Odpowiedź 2:
W razie gdyby nie pomogło odrejestrowanie usługi UnregisterLicenseService.bat, restart komputera oraz
ponowna rejestracja usługi RegisterLicenseService.bat, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój
Komputer -> Zarządzaj i tam podejrzeć Właściwości aplikacji w Podglądzie zdarzeń. Gdy dziennik jest
przepełniony, usługa nie uruchomi się. Można również uruchomić RegisterLicenseService z linii komend i
upewnić się ze sama instalacja przechodzi poprawnie.
Pytanie 3:
Mam zarejestrowaną wersję Comarch ERP Altum. Tworzę odrębny program w którym loguję się przez API za
pomocą
LoginHelper.
Jednak
gdy
próbuję
dodać
dokument,
otrzymuję
błąd
Comarch.B2.Common.DemoVersionException. Dlaczego?
Odpowiedź 3:
Każda doróbka, wykorzystująca API Comarch ERP Altum, musi w swoim appconfigu zawierać namiary na serwis
licencji - IP lub nazwa DNSowa oraz port:
<add key="LicenseServer" value="nazwa_serwera" >
<add key="LicenseServerPort" value="880" >
Do configa aplikacji należy jeszcze dodać sekcję:
<system.serviceModel>
<bindings>
<netTcpBinding>
<binding name="LocalLicenseService" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00"
receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" transactionFlow="false"
transferMode="Buffered" transactionProtocol="OleTransactions"
hostNameComparisonMode="StrongWildcard" listenBacklog="10"
maxBufferPoolSize="524288" maxBufferSize="65536" maxConnections="10"
maxReceivedMessageSize="65536">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00"
enabled="false" />
<security mode="None">
<transport clientCredentialType="None" protectionLevel="None" />
<message clientCredentialType="None" />
</security>
</binding>
</netTcpBinding>
</bindings>
<client>
<endpoint address="" binding="netTcpBinding"
bindingConfiguration="LocalLicenseService" contract="LicenseProvider.ILocalLicense"
name="LocalLicenseService" />
</client>
</system.serviceModel>
Wersja 6.2
10
Licencjonowanie
Spis ilustracji
Rys. 1 Schemat pozyskiwania licencji ................................................................................................... 4
Rys. 2 Okno informacji o licencji ......................................................................................................... 4
Rys. 3 Okno menadżera lokalnych usług licencji .................................................................................... 5
Rys. 4 Okno wpisywania danych lokalnej usługi licencjonowania .............................................................. 7
Rys. 5 Schemat zarządzania licencjami ................................................................................................. 8
Download

6.2 Comarch ERP Altum Licencjonowanie.pdf