froling
Kotol na štiepku, piliny a peletky_
-.
www.morus.sk
High-Tech b e z h r a n í c
Spoločnosť Fröling už 50 rokov zameriava svoje úsilie na efektívne využívanie dreva a drevného
odpadu ako zdroja energie. Firma Fröling sa stala synonymom pre moderné vykurovanie biomasou.
Naše kotle na drevo, štiepku a pelety majú spokojných užívateľov v celej Európe. Všetky produkty sa
vyrábajú v závodoch v Nemecku a Rakúsku. O spokojnosť zákazníkov a bezpečnú prevádzku ich
kotlov sa stará sieť vyškolených technikov.
Palivo - štiepka, piliny, peletky alebo iné
Štiepka je domáce palivo, odolné voči krízam a nezaťažuje životné prostredie.
Okrem toho, výrobou štiepky sa zabezpečuje množstvo pracovných miest. Štiepka je preto z ekonomického ako aj ekologického hľadiska optimálnym
palivom. Zvyšky dreva ako sú konáre, koruny stromov, piliarske odpady sa
rozdrobia na štiepky. Podľa použitého dreva vznikajú rôzne triedy kvality.
Peletky sa vyrábajú z prírodného dreva. V drevospracujúcom priemysle vzniká
veľké množstvo pilín, ktoré sú skomprimované a peletizované. Vysoká hustota
energie, jednoduchosť dodávky a skladovanie sú základmi, ktoré robia peletky
ideálnym palivom pre plnoautomatické vykurovanie. Dodávka peliet sa
realizuje cisternovým vozidlo, z ktorého sa peletky nafúkajú priamo do
skladovacích priestorov.
Piliny sú v drevospracujúcom priemysle považované za vedľajší produkt a preto sa
využívajú ďalej v priemysle. Vlastnosti tohto mimoriadne suchého materiálu
vyžadujú obzvlášť mohutnú techniku spaľovania.
Lambdamat__
Výsledok dôkladného výskumu a vývoja!
Kotol Lambdamat firmy Fröling je jedinečný vykurovací systém pre plne automatické spaľovanie štiepky, pilín a peletiek.
Významnými atribútmi nie je len inovatívna technológia spaľovania, ale aj veľký komfort a mimoriadna prevádzková
bezpečnosť. Rozlišujeme dva typy kotlov: pod pojmom "priemysel" je kotol na suché palivo a pod pojmom “komunál” je
kotol na palivo obsahujúce až 50 % vody.
Lambdamat - industrie
Typ kotla Lambdamat "indrustrie" sa vyzdvihuje
kvôli
jeho
konštrukcii.
Aj
pri
zložitých
situáciách, inštalácia je jednoduchá, pretože sa
kotol dodáva v dvoch častiach. Pripojenie
dopravy paliva nie je tiež komplikované, a to vďaka
dávkovacej jednotke, ktorá je variabilná a môže byť
umiestnená spredu, zľava alebo vzadu.
Lambdamat - kommunal
Lambdamat - "kommunal"
je ideálny pre
spaľovanie vlhkých palív (až 50 % objemu vody) a
palivo s podielom kôry, a to vďaka špeciálnej
geometrii spaľovacieho priestoru. Hydraulicky
poháňaný posuvný rošt posúva nepretržite palivo
cez spaľovaciu komoru a zabezpečuje celkové
vyhorenie aj zložitých palív. Okrem prikladania
paliva pomocou závitkového dopravníka je možné
dodať k tomuto typu kotla aj hydraulický systém
dopravy paliva.
L a m b d a m a t -industrial
úI N D U S T R I
Obrovská technológia-premyslené detaily
1
2
5
3
4
Vynikajúce atribúty:
1
Viac prechodový výmenník tepla s priestrannými plochami. S veľmi a ľahko dostupnými otvormi
pre údržbu a čistenie .
2
S viacerých vrstiev poskladaná vysoko teplotná šamotová komora pre vysokú účinnosť a čisté
spaľovanie.
3
Posuvný stupňovitý rošt s prúdením primárneho vzduchu umožňuje automatické čistenie a
odstránenie popola z roštu, a tým maximálne bez údržbovú prevádzku.
4
Plne automatické odstraňovanie popola do kontajnera na popol.
5
Otvory pre sekundárny vzduch zabezpečujú optimálne spaľovanie a úplné vyhorenie.
1
7
6
2
5
3
4
Vynikajúce atribúty:
1
Viac prechodový výmenník tepla s priestrannými plochami. S veľmi a ľahko dostupnými otvormi pre
údržbu a čistenie.
2
S viacerých vrstiev poskladaná vysoko teplotná šamotová komora pre vysokú účinnosť a
čisté spaľovanie.
3
Hydraulicky poháňaný posuvný rošt s prúdením primárneho vzduchu sa stará o nepretržitý
presun paliva a zabezpečuje celkové vyhorenie (aj zložitých palív).
4
Plne automatické odstraňovanie popola.
5
Otvory pre sekundárny vzduch zabezpečujú optimálne spaľovanie a úplné vyhorenie.
6
Otvory pre terciálny vzduch zvyšujú efektívnosť spaľovania. Plne riadená recirkulácia spalín AGR
(možnosť voľby) optimalizuje spaľovanie(jeho výkon, emisie ...) pri obzvlášť problematických
palivách.
7
Dvojitá klenba tunela zabezpečuje optimálne zhorenie paliva aj s vyšším objemom
vody..
www.morus.sk
Lambdamat KOMMUNAL
Lambdamat__
Komfort
mit System
Systém ovládania
Atribút:
R iadenie Lambdatronic H 3000
Výhody:
Optimálna regulácia spaľovania
Prispôsobenie
sa
rôznym
vlastnostiam paliva
Údržba na diaľku (možnosť voľby)
Riadiaci procesor Lambdatronic zabezpečuje ideálne
spaľovanie. Kotol sa automaticky prispôsobuje
rôznym vlastnostiam paliva. Lambdatronic umožňuje
reguláciu tepelných okruhov v závislosti od počasia
ako aj riadenie akumulačných nádrží. V kombinácii s
modemom vykonáva firma Fröling údržbu na diaľku.
Lambda regulácia zabezpečuje optimálne spaľovanie
pomocou
regulácie
primárneho
a
sekundárneho
vzduchu, kontrolou teploty v spaľovacej časti, ako aj
reguláciou podtlaku (kontroluje intenzitu páľavy). U
kotla
Lambdamat
Kommunal
750/1000
kW
zabezpečujú maximálnu efektívnosť a optimálne
výsledky spaľovania (výkon, emisie, atď.) aj pridaný
riadený terciálny vzduch a recirkulácia spalín (AGR)
Atribút:
Fröling Vizualizácia
Výhody:
Monitorovanie a prevádzkovanie cez PC
Zber údajov o kotle
Diaľkové ovládanie pomocou modemu
Voliteľný doplnok - zobrazovací softvér kotla zabezpečuje
jednoduchú kontrolu zariadenia na diaľku pomocou
počítača. Všetky prevádzkové hodnoty zákazníkove
parametre môžu byť zobrazované a menené. Štandardné
rozhranie Windows a jasná štruktúra Menu garantuje
jednoduchosť použitia.
Vizualizáciu je možné prepojiť pomocou telefónnej siete
použitím modemu. To znamená že vykurovací systém môže
byť monitorovaný odkiaľkoľvek.
Verbraucher
Fernwärmeleitung
FROLING Hackgutfeuerung
LAMBOAMAT
mil Rogolung: Lambd>tronlc H3000
POZOR: Použitie hydraulického rozdeľovača miesto akumulačnej nádrže
vedie k zníženiu výkonu
www.froeling.co
Technische Daten
Technické údaje
Lambdamat-industrial
ROZMERY
150
220
320
500
750
[mm]
1971
2243
2243
2501
2867
H
Výška kotla)
H1
Výška prívodu / spiatočky
[mm]
2030
2300
2300
2550
2930
H2
Výška dávkovača
[mm]
609
609
609
675
705
H2
Výška potrubia na spaliny
[mm]
1709
1961
1961
2207
2520
B
Šírka kotla
[mm]
926
1066
1066
1266
1500
B1
Šírka dávkovača s prevodom
[mm]
960
970
970
970
950
B2
Šírka popolníka 180 l / 300
[mm]
975 / 1038
975 / 1040
975 / 1040
975 / 1039
993/996
L
Celková dĺžka
[mm]
2165
2715
2715
2760
3070
L1
Dĺžka kotla
[mm]
1806
2356
2356
2356
2710
L2
Dĺžka zbernej dymov. nádoby
[mm]
254
257
257
302
250
150
220
320
500
750
150
200
300
500
750
45
70
100
155
230
1)
2)
l
Výška bez výmenníka tepla.
Dĺžka s dvierkami a zbernou dymovou nádobou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menoví tepelný výkon
1)
Požadované množstvo paliva G50/W20
Priemer potrubia na spaliny
Váha - Kotol
Objem kotla (Voda)
Maximálna prípustná prevádzková teplota
Prípustný prevádzkový tlak
Teplota spalín
[kW]
[kg/h]
[mm]
200
250
300
350
400
2166
3693
3878
5019
8510
[l]
440
850
760
1060
1740
[kg]
[°C]
110
110
110
110
110
[bar]
4
4
4
4
4
[°C]
220
220
220
220
220
1) Použitie suchého paliva (peletky, stolársky odpad (piliny), ...)môže viesť k obmedzenému rozsahu výkonu.
Lambdamat
Lambdamat Kommunal
ROZMERY
320
500
750
1000
H
Výška kotla
[mm]
2745
3174
3597
3849
H1
Výška prívodu/ spiatočky1))
[mm]
2802
3224
3656
3910
H2
Výška dávkovača (s RBK)
[mm]
950
950
1270
1040
H3
Výška potrubia na spaliny1)
[mm]
2210
2880
3150
3300
B
Šírka kotla
[mm]
1070
1270
1630
1630
B1
Dĺžka dávkovača s prevodom
[mm]
912
900
1260
1011
L
Celková dĺžka
[mm]
2715
2715
3070
3740
L1
Dĺžka kotla
[mm]
2350
2350
2710
3350
L2
Dĺžka zbernej dymovej nádoby
[mm]
257
257
257
257
320
500
750
1000
[kW]
300
500
750
1000
[kg/h]
100
155
230
305
[mm]
300
350
400
450
1)
1
2)
1) Výška zahŕňajúca vytvorený sokel (v = 260 mm).
2) Dĺžka s dvierkami a zbernou dymovou nádobou
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menový tepelný výkon
1)
Požadované množstvo paliva G50/W20
Priemer potrubia na spaliny
Váha - Kotla
Objem kotla (Voda)
Maximálna prípustná prevádzková teplota
Prípustný prevádzkový tlak
Teplota spalín
[kg]
5780
7350
11440
13950
[l]
790
1100
1840
2390
[°C]
110
110
110
110
[bar]
4
4
4
4
[°C]
220
220
220
220
1) Použitie suchého paliva (peletky, stolársky odpad (piliny, ...) môže viesť k obmedzenému rozsahu výkonu.
www.froeling.com
Brennstoff-Fördersystem
Dopravné systémy paliva
Fröling - rokmi overený - systém vynášania
Firma Fröling má dlhoročné skúsenosti so systémom vynášania. Či už pri menších, alebo väčších zariadeniach dodáva
firma Fröling mohutné systémy navážania na vysokej technickej úrovni. U kotla Lambdamat Kommunal je možnosť
pripojenia hydraulického navážania kotla, čo sa obzvlášť h odí pre hrubé a nad rozm erné palivo.
Torzný -kĺbový zhŕňovač TGR
Priečny závitový vynášač
Slúži na vynášanie paliva zo
zásobníka s maximálnym
pracovným priemerom do
6,0 metrov .. Tento systém
je nenáročný na údržbu,
vyvinutý špeciálne pre
palivá u ktorých je zvýšená
pracnosť dopravy, kvôli ich
minimálnej sypkosti, ale
zároveň zaisťuje tichú
a efektívnu prevádzku.
Používa
sa
hlavne v
drevospracujúcom
priemysle ako vynášač zo
sila.
Stará
sa
o
rovnomerné a spoľahlivé
vynášanie
paliva
z
vežového sila
Fröling - systém vynášania
Vodorovný závitoví vynášač
Posuvno tyčový vynášací systém
Masívna konštrukcia na
zachytenie
veľkej
objemovej hmotnosti pri
vynášaní z vežového sila.
Využíva sa hlavne pri pilinách
a zásobníkoch s väčším
priemerom.
Toto
je
variant
pre
obdĺžnikové skladiská.
Je
vhodná pre všetky bežné
biomasové
palivá.
Tento
systém je veľmi robustný a
osvedčil sa pri vynášaní paliva
z veľkoobjemových skladov
na štiepku.
Okrem toho existuje ešte množstvo flexibilných možností riešenia pre dopravu paliva na základe individuálnych
požiadaviek, ako napr. zhrňovacie dopravníky, pásové dopravníky, vertikálne dopravné systémy, dopravné
systémy bez šneky, plno hydraulické zavážanie, atď.
V prípade ďalších informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov.
www.froeling.com
Použitie v celej Európe
Francúzsko - mestské záhradníctvo Angers
Kotol:
2x Lambdamat Industrie 500 kW - zariadenie s použitím
dvoch kotlov
Vynášanie: 2x kĺbový zhŕňovač / priemer 5,7 Meter
Palivo:
drevná štiepka
Taliansko - Idrochianti
Kotol:
Lambdamat Industrie 320 kW
Vynášanie: kĺbový zhŕňovač / priemer 3,0 Meter
Palivo:
štiepka
Rakúsko - Odborná škola Ritzlhof
Kotol:
Vynášanie:
Palivo:
Lambdamat Kommunal 750 kW a Turbomat 500 kW
Posuvno tyčový vynášací systém
štiepka
Nemecko - Synagoga Zschadraß
Kotol:
Lambdamat Industrie 1000 kW
Vynášanie: hydraulický posuvný s priečnym dopravníkom
Palivo:
štiepka
Váš predajca:
MORUS s.r.o.
Teheleň 460
032 15 Partizánska Ľupča
Na základe Vašej požiadavky Vám radi
zašleme ďalšie technické údaje.
P0370111 - Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen!
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!
Quelle für externes Bildmaterial: www.aboutpixel.de, www.pixelio.de
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
AUT: Tel +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600
GER: Tel +49 (0) 89 927 926 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: [email protected] • Internet: www.froeling.com
Download

Stiahnite si Technický list Lambdamat v PDF