Mediakit
2015
Słowo wstępu
Dla kogo jest National Geographic? Najkrócej mówiąc, dla ludzi
o szerokich horyzontach. To z myślą o nich przygotowujemy nasz magazyn.
Staramy się w nim pokazać piękno świata, ale też jego ciemniejsze strony.
Miejsca szeroko znane uchwycić od zaskakującej perspektywy, miejsca
zapomniane, niedostępne – odkryć przed czytelnikami. National Geographic jest doskonałym źródłem informacji pozwala­
jącym zrozumieć globalne procesy. Jednocześnie jednak prezentuje historie
zwykłych ludzi z różnych kręgów kulturowych, oddając im głos.
National Geographic śledzi wydarzenia w świecie nauki, relacjonu­
jąc najnowsze odkrycia z wielu dziedzin, a wszystko opatruje fantastycznymi
fotografiami.
Nasz magazyn gwarantuje chwile relaksu, ale nie rezygnuje z inspirowania
do odkrywania świata, otwierania się na innych ludzi, podróżowania,
fotografowania, czyli pełniejszego, bardziej świadomego życia.
Martyna Wojciechowska
redaktor naczelna
wstęp
Informacje o tytule
National Geographic to legenda wśród magazy­
nów, z historią sięgającą ponad 125 lat wstecz, za którą stoi
największe towarzystwo naukowe na świecie. To dzięki
National Geographic odkryto między innymi legen­
darne miasto Inków Machu Picchu, wrak Titanica czy szkielet
superkrokodyla w piaskach Nigru.
National Geographic Polska jest polską edycją
popularnonaukowego miesięcznika wydawanego przez
National Geographic Society. Na jego łamach można znaleźć
artykuły o niezwykłych kulturach, przyrodzie, historii, medy­
cynie, najnowszych odkryciach archeologicznych, paleonto­
logicznych czy kosmologicznych. Magazyn porusza także
tematy społeczne i polityczne, opisuje konflikty, problemy
ekologiczne i efekty zmian klimatycznych. National
Geographic słynie z doskonałej jakości publikowanych
na jego łamach fotografii. Pismo skierowane jest do ludzi
o wszechstronnych zainteresowaniach, poszukujących
rzetelnych i aktualnych informacji, ceniących wybitną foto­
grafię i dbających o ochronę środowiska.
o tytule
Zawartość magazynu
historia 10%
geografia 40%
nauka 15%
wyprawy 15%
natura 20%
o tytule
Sprzedaż: 40 768 egz.
Czytelnictwo: 1 522 000
Profil czytelnika:
53% mężczyzn, 47% kobiet
Średni wiek: 38 lat
Wyższe wykształcenie: 54,2%
Dochód gospodarstwa domowego powyżej 3 000 zł: 72,3%
Miejsce zamieszkania – miasta powyżej 100 000 mieszk.: 39,9%
Źródło: P
BC; 10/2013 – 09/2014; SCPW; wszyscy; n= 40 542; realizacja Millward Brown; opracowanie Burda
ZKDP; 10/2013 – 09/2014
o tytule
Online
online
facebook
national-geographic.pl
fan page
86 370 fanów
490 915 odsłon
127 761 unikalnych użytkowników
(stan na 07.01.2015)
(w grudniu 2014)
Formaty i cennik
rozkładówka
cała
strona
Junior
page
2 x (5+175+5)
(5+175+5)
(5+110+5)
x
x
(5+254+5) mm
(5+254+5) mm
x
(5+175+5) mm
1/2 strony
pion
1/2 strony
poziom
1/3 strony
pion
1/3 strony
poziom
(5+87,5+5)
(5+175+5)
(5+58+5)
x
(5+254+5) mm
(5+175+5)
x
x
(5+127+5) mm
(5+254+5) mm
1/4 strony
pion
(5+43+5)
x
(5+254+5) mm
1/4 strony
(5+175+5)
x
x
(5+63+5) mm
120 900 zł
88 900 zł
61 900 zł
61 900 zł
75 900 zł
54 900 zł
50 900 zł
39 900 zł
37 900 zł
29 900 zł
24 900 zł
54 900 zł
Dopłaty
1/4 strony
poziom
(5+70+5)
(5+105+5) mm
x
(5+84+5) mm
rozkładówka otwierająca
rozkładówka
II okładka
II okładka
IV okładka
prawa strona
lewa strona
junior page
1/2 strony 1/3 strony
1/4 strony
wyspa
Reklama w pierwszej 1/2 pisma
wyspa
94 x 105 mm
Reklama w pierwszej 1/3 pisma
Reklama przy wybranym materiale
Drugi reklamodawca
15%
30%
15%
10%
Inne niestandardowe reklamy na podstawie odrębnych kalkulacji.
Do cen należy dodać 23% VAT
formaty i cennik
Harmonogram wydawniczy
harmonogram
Numer
wydania
Termin dostarczenia
materiałów
Pierwszy dzień
sprzedaży
2/2015
22.12.2014
02.02.2015
3/2015
29.01.2015
02.03.2015
4/2015
27.02.2015
30.03.2015
5/2015
27.03.2015
27.04.2015
6/2015
29.04.2015
29.05.2015
7/2015
29.05.2015
29.06.2015
8/2015
02.07.2015
29.07.2015
9/2015
29.07.2015
28.08.2015
10/2015
27.08.2015
29.09.2015
11/2015
01.10.2015
28.10.2015
12/2015
29.10.2015
27.11.2015
1/2016
27.11.2015
28.12.2015
Dane techniczne
i zasady przyjmowania reklam
Format netto 175x254 mm
Pliki
PDF (format preferowany)
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK
Illustrator: EPS, CMYK,
teksty zamienione na krzywe
Total Ink Limit (TIL) maks. 320%
Spady min. 5 mm; minimalna odległość
istotnych elementów od linii cięcia: 5 mm
Rozkładówka powinna posiadać 6mm
zdublowania (rozsunięcia) obrazu
Nośniki
CD
Pliki do 10 MB
e-mail: [email protected]
ftp://ftp.burdamedia.pl/
login: reklama
hasło: burdamedia
Druk
offset
Szczegółową specyfikację techniczną przesyłamy na życzenie klienta.
W razie pytań technicznych prosimy o kontakt: Jerzy Bojanowski,
tel. +48 22 36 03 865, e-mail: [email protected]
dane techniczne
1. Za­ma­wia­ją­cy re­kla­mę w  cza­so­pi­smach wy­da­wa­
nych przez wy­daw­nic­two Bur­da Me­dia Pol­ska Sp.
z  o.o.  jest zo­bo­wią­za­ny do do­star­cze­nia ­pod ad­re­sem
wy­daw­nic­twa pi­sem­ne­go za­mó­wie­nia za­wie­ra­ją­ce­go:
● dokładny ad­res zle­ce­nio­daw­cy (re­kla­mo­daw­cy lub
agen­cji);
● na­zwę cza­so­pi­sma, w  któ­rym ma się uka­zać re­kla­ma;
●  da­tę uka­za­nia się re­kla­my;
● for­mat re­kla­my;
● na­zwi­sko i  nu­mer te­le­fo­nu/fak­su oso­by upo­waż­
nio­nej do kon­tak­tu z  Biu­rem Re­kla­my.
2. Wy­daw­nic­two Bur­da Me­dia Pol­ska po­twier­dzi
w  for­mie pi­sem­nej (naj­póź­niej w  cią­gu 2  dni ro­bo­
czych po przy­ję­ciu za­mó­wie­nia) przy­ję­cie za­mó­wie­nia
zgod­ne­go z warunkami  wy­mie­nio­ny­mi w  punk­cie 1.
W  przy­pad­ku wy­stą­pie­nia roz­bież­no­ści lub nie­ści­sło­
ści Biu­ro Re­kla­my wy­stą­pi o  ich sko­ry­go­wa­nie.
Po­twier­dzo­ne za­mó­wie­nie z  ce­ną re­kla­my oraz
na­leż­ny­mi ra­ba­ta­mi i  pro­wi­zją dla agen­cji Biu­ro
Re­kla­my do­rę­czy pod ad­re­sem zle­ce­nio­daw­cy pocz­
tą, fak­sem lub dro­gą elek­tro­nicz­ną.
● W  przy­pad­ku pierw­sze­go kon­tak­tu ze zle­ce­nio­
daw­cą Biu­ro Re­kla­my wy­ma­ga do­star­cze­nia pod
ad­re­sem wy­daw­nic­twa wy­pi­su z  re­je­stru han­dlo­
we­go pod­mio­tu za­ma­wia­ją­ce­go re­kla­mę.
● Zle­ce­nio­daw­ca po­no­si peł­ną od­po­wie­dzial­ność
praw­ną za tek­sto­wą i zdję­cio­wą za­war­tość re­kla­my
i zwal­nia wy­daw­nic­two Bur­da Me­dia Pol­ska z
wszel­kiej od­po­wie­dzial­no­ści w  sto­sun­ku do osób
trze­cich.
● Zle­ce­nio­daw­ca
od­po­wia­da za ter­mi­no­we,  bez­
błęd­ne i  zgod­ne z  tech­nicz­ny­mi pa­ra­me­tra­mi
(wy­szcze­gól­nio­ny­mi w  ni­niej­szym cen­ni­ku) przy­
go­to­wa­nie ma­te­ria­łu re­kla­mo­we­go.
● Wy­daw­nic­two Bur­da Me­dia Pol­ska ma pra­wo
od­mó­wić pu­bli­ka­cji re­kla­my w  przy­pad­ku, je­że­li jej
treść jest nie­zgod­na z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i
ogól­nie przy­ję­ty­mi do­bry­mi oby­cza­ja­mi.
● Po­wyż­szy za­pis od­no­si się rów­nież do in­ser­tów
i  wkle­jek we wszyst­kich ty­tu­łach wy­daw­nic­twa. W
przy­pad­ku od­mo­wy pu­bli­ka­cji zle­ce­nio­daw­ca
zo­sta­nie o  tym fak­cie po­in­for­mo­wa­ny przez Biu­ro
Re­kla­my w ter­mi­nie 2  dni ro­bo­czych od chwi­li
otrzy­ma­nia ma­te­ria­łów.
● Re­kla­my lub tek­sty spon­so­ro­wa­ne, któ­rych treść
i  kształt gra­ficz­ny zbli­żo­ne są do ma­te­ria­łów re­dak­
cyj­nych, mu­szą być wy­raź­nie ozna­czo­ne sło­wa­mi
„re­kla­ma” lub „tekst spon­so­ro­wa­ny”.
● Wy­daw­nic­two Bur­da Me­dia Pol­ska gwa­ran­tu­je
emi­sję re­kla­my zgod­nie z war­to­ścią tech­nicz­ną
ma­te­ria­łów do­star­czo­nych przez zle­ce­nio­daw­cę
(pro­of).
● W przy­pad­ku gdy przy­go­to­wa­ny przez zle­ce­nio­
daw­cę ma­te­riał ma wa­dy ukry­te – nie­wi­docz­ne na
eta­pie przy­go­to­wa­nia do dru­ku, a zo­sta­ną one
ujaw­nio­ne po wy­dru­ko­wa­niu re­kla­my – wy­daw­nic­
two nie uwzględ­ni re­kla­ma­cji ze stro­ny zle­ce­nio­
daw­cy. W ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­na­nia tech­nicz­
nych po­pra­wek na ma­te­ria­le re­kla­mo­wym do­star­
czo­nym przez zle­ce­nio­daw­cę po­nie­sio­ne przez
wy­daw­nic­two kosz­ty ob­ciążą zle­ce­nio­daw­cę.
Dlaczego prasa
1
2
Prasa angażuje – czytanie odbywa się
w skupieniu; trudno przy lekturze prasy odda­
wać się jednocześnie innym czynnościom.
twa i badania konsumenckie pozwalają na precyzyjne
opisanie czytelnika i tym samym dobre dopasowanie
medium do reklamowanych produktów.
Prasa buduje wiarygodność – poprzez „towa­
rzyszenie” czytelnikom i „rozmawianie” z nimi
(poprzez e-maile, listy, ankiety, komentarze, polemi­
ki) prasa ma opinię doradcy, który umożliwia doko­
nywanie wyboru. Zaufanie, jakim darzą czytelnicy
swoje tytuły i ich wiarygodność wzmacniają prze­
kaz reklamowy.
5
3
Prasa pogłębia przekaz – poprzez umieszcza­
nie w reklamie pogłębionego komunikatu
odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie.
Reklamy prasowe mogą świadomie prezentować
inne treści i formy wyrazu niż reklama w innych
mediach. W ten sposób reklama prasowa może
wzmacniać i modyfikować wizerunek produktu.
4
Prasa dociera precyzyjnie – bogactwo tematycz­
ne prasy oraz szeroko zakrojone badania czytelnic­
benefity
Prasa to medium kreatywne – oferta dla rekla­
modawców jest bardzo szeroka. Poza ogromną
liczbą formatów na stronach pisma istnieje cały
szereg różnorodnych form, takich jak wrzutki, wklej­
ki, wszywki, banderole, paski zapachowe, zakładki,
kalki i wiele innych, które zapadają w pamięć
i otwierają nowy rozdział w reklamie prasowej.
Możliwości są niemal nieograniczone.
6
Prasa nie irytuje – z najnowszych badań wynika,
że widownia telewizyjna jest poirytowana liczbą
reklam emitowanych w telewizji. Aż 80%* respon­
dentów uznało reklamę telewizyjną za najbardziej
dokuczliwą, podczas gdy reklamę w prasie za
dokuczliwą uważa tylko 8%*.
* Źródło: prezentacja PRO Media House na podstawie badania Demoskopu.
Kontakty
www.burdamedia.pl
Biuro Reklamy
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
NIP: 101-00-01-332
Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska SA Oddział we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 7a
49 1750 1064 0000 0000 0721 7242
Termin płatności:
14 dni od wystawienia faktury
Periodyczność: miesięcznik
Zasięg: ogólnopolski
ISSN: 1507-5966
Katarzyna Nowakowska
Sales Director Men & Special Interest
tel.: +48 22 36 03 626
kom.: +48 692 440 118
[email protected]
Michał Topol
Senior Account Executive
tel.: +48 22 36 03 980
kom.: +48 692 444 276
[email protected]
Wojciech Jagusz
Senior Account Executive
tel.: +48 22 36 03 876
kom.: +48 504807262
[email protected]
Jacek Dąbrowski
Head of Sales
tel.: +48 22 36 03 632
kom.: +48 692 440 112
[email protected]
Gabriela Pawłowska
Senior Account Executive
tel.: +48 22 36 03 608
kom.: +48 692 440 130
[email protected]
Anna Urbaniak
Senior Sales Coordinator
tel.: +48 22 36 03 628
kom.: +48 692 440 082
[email protected]
Barbara Topol – Commerical Director Of Advertising Sales, Corporate Publishing & Business Development
kontakty
Download

2015 - Burda media