PROSPEKT INFORMACYJNY
PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
ETAP I
GDYNIA, UL. LEŚNA
WERSJA 8 z dnia. 20.03.2015r.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
KRS: 0000028142
Adres
Nr NIP i REGON
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Nr faksu
Adres strony internetowej
dewelopera
05-091 Ząbki, ul. Radzymińska 326
NIP 125-00-28-307
REGON 010621332
tel. centrali: 022 771 75 55
[email protected]
[email protected]
022 771 79 26
www.jwconstruction.com.pl
II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
Historia i udokumentowane doświadczenie dewelopera:
J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede
wszystkim w Warszawie, ale także w Katowicach, Łodzi, Gdyni oraz Poznaniu. Firma zajmuje
pozycję lidera na stołecznym rynku, gdzie prowadzi działalność od 1993 roku. Spółka jest
laureatem wielu nagród i wyróżnień, takich jak Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski
Herkules 2011 czy przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej dla hotelu Czarny
Potok Resort & Spa tytuł Inwestycja Roku 2012. W 2012 roku spółka została zwycięzcą
opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie
Środkowej i Wschodniej. Od 4 czerwca 2007 roku jest notowana na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres
Adres: Warszawa,
ul. Gioacchino Rossiniego 1,
ul. Gioacchino Rossiniego 2,
ul. Gioacchino Rossiniego 3,
ul. Gioacchino Rossiniego 4,
ul. Gioacchino Rossiniego 5,
ul. Gioacchino Rossiniego 6,
ul. Gioacchino Rossiniego 7,
ul. Gioacchino Rossiniego 8,
ul. Gioacchino Rossiniego 9,
ul. Gioacchino Rossiniego 10,
ul. Gioacchino Rossiniego 11,
ul. Gioacchino Rossiniego 12,
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
ul. Gioacchino Rossiniego 13,
ul. Gioacchino Rossiniego 14,
ul. Gioacchino Rossiniego 15,
ul. Gioacchino Rossiniego 16,
ul. Gioacchino Rossiniego 17,
ul. Gioacchino Rossiniego 18,
ul. Gioacchino Rossiniego 19,
ul. Gioacchino Rossiniego 20,
ul. Gioacchino Rossiniego 21,
ul. Gioacchino Rossiniego 22,
ul. Gioacchino Rossiniego 24,
Data rozpoczęcia
24.05.2011r.
Data wydania ostatecznego pozwolenia na
Decyzja IIIOT/116/U/2013 z dnia
użytkowanie
14.03.2013 oraz Decyzja IIIOT/117/U/2013
z dnia 14.03.2013 roku
PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres
Adres: Poznań
ul. Jaroczyńskiego 28 i 28A
Data rozpoczęcia
20.07.2012
Data wydania ostatecznego pozwolenia na
Decyzja 75/2014 z dnia 30.01.2014 roku
użytkowanie
OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE
Adres
Dom jednorodzinny typ ”Margarita”
Adres: PGR Kręczki-Kaputy, gmina Ożarów
Mazowiecki ul. Willowa Aleja 16 Kręczki
Data rozpoczęcia
14.08.2013r.
Data wydania ostatecznego pozwolenia na
W dniu 20.01.2014r. dokonano
użytkowanie
zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu. PINB nie wzniósł sprzeciwu wobec
niniejszego zawiadomienia.
Adres
Dom jednorodzinny typ ”Anita”
Adres: PGR Kręczki-Kaputy, gmina Ożarów
Mazowiecki ul. Willowa Aleja 14 Kręczki
Data rozpoczęcia
14.08.2013r.
Data wydania ostatecznego pozwolenia na
W dniu 20.01.2014r. dokonano
użytkowanie
zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu. PINB nie wzniósł sprzeciwu wobec
niniejszego zawiadomienia.
Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub
TAK
prowadzi się) postępowania egzekucyjne na
kwotę powyżej 100 000 zł
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA
DEWELOPERSKIEGO
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
Adres i nr działki
ewidencyjnej
Nr księgi wieczystej
Prawo własności działki nr 91/1, KM 93, obręb Gdynia, ul. Leśna
GD1Y/00112532/4
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
Istniejące obciążenia
hipoteczne
nieruchomości lub
wnioski o wpis w dziale
czwartym księgi
wieczystej
W przypadku braku
księgi
wieczystej informacja o
powierzchni działki i
stanie
prawnym
nieruchomości
Plan zagospodarowania
przestrzennego dla
sąsiadujących działek
Hipoteka w kwocie 59.850.000 zł na rzecz Getin Noble Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie, stanowiąca zabezpieczenie udzielonego
kredytu na realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
Nie dotyczy
przeznaczenie w planie
I. Sąsiadujące działki objęte
planem o nr ewidencyjnym
1605 wg. Uchwały nr
XX/473/08 Rady Miasta
Gdyni z dn. 28 maja 2008
roku:
1. Od strony północnowschodniej - zabudowa
usługowa (obszar 29U).
2. Od strony północnozachodniej - zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna
(obszar 18MW2).
3. Od strony południowozachodniej – teren
przeznaczony pod ulicę
dojazdową (obszar 51 KD-D),
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna (obszar
17MW2) oraz usługi sportu i
rekreacji, zieleń urządzona z
orientacyjnie określoną
lokalizacją zbiornika
retencyjnego (34 US,ZP).
II. Sąsiadujące działki nieobjęte
planem przestrzennym
4. Od strony południowowschodniej - Trójmiejski Park
Krajobrazowy nieobjęty
planem przestrzennym nr ew.
1605.
dopuszczalna wysokość
zabudowy
1. Zabudowa usługowa – do
12m, do 3 kondygnacji;
2. Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna – do 15m, do 4
kondygnacji nadziemnych;
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
dopuszczalny procent
zabudowy
działki
Informacje zawarte w
publicznie dostępnych
dokumentach
dotyczących
przewidzianych
inwestycji w promieniu
1 km od przedmiotowej
nieruchomości, w
szczególności o
budowie lub
rozbudowie dróg,
budowie linii
szynowych oraz
przewidzianych
korytarzach
powietrznych, a także
znanych innych
inwestycjach
komunalnych, w
szczególności
oczyszczalniach
ścieków, spalarniach
śmieci, wysypiskach,
cmentarzach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Zabudowa usługowa – do
35%
2. Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna – do 35%
Od strony północno-zachodniej – w bezpośrednim sąsiedztwie
przewidziana
jest
kontynuacja
realizacji
zabudowy
wielorodzinnej, II etapu inwestycji pn. BERNADOWO PARK.
W dalszym sąsiedztwie – realizacja kontynuacji drogi lokalnej
42 KD-L, ul. Parkowej z połączeniem z ul. Spokojną oraz
realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na obszarze
19MW2.
Od strony południowo-zachodniej – w bezpośrednim
sąsiedztwie przewidziana jest budowa drogi dojazdowej z
instalacjami (w szczególności: instalacja deszczowa, oświetlenie
drogi, instalacje teletechniczne) – jako kontynuacja ul. Leśnej
51 KD-D. Z ulicy planowane są zjazdy na teren przedsięwzięcia
(os. BERNADOWO PARK, ETAP I) oraz na teren istniejącego,
sąsiadującego osiedla mieszkaniowego.
Od
strony
południowej/południowo-zachodniej,
w
bezpośrednim sąsiedztwie na terenie oznaczonym w planie
numerem 34 US,ZP podejmowane są starania sąsiednich
Wspólnot Mieszkaniowych dot. budowy placu zabaw/boisk dla
dzieci i młodzieży.
Od strony północno-wschodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie –
realizacja zabudowy usługowej.
Realizacja inwestycji przewidzianych w planie przestrzennym
na terenie obowiązywania planu 1605, w szczególności - wzdłuż
ul. Spokojnej lub Parkowej planowana jest realizacja magistrali
ciepłowniczej zasilającej Brodwino.
Przebudowa/modernizacja skrzyżowania ulic Wielkopolskiej z
Parkową i Racławicką.
Przebudowa
skrzyżowania
ulic
Wielkopolska/Sopocka/Strzelców
oraz
budowa
węzła
przesiadkowego Kolei Metropolitalnej przy ul. Strzelców z
przystankiem PKM Gdynia Karwiny.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest
pozwolenie na
budowę
Czy pozwolenie
na budowę jest
ostateczne
Czy pozwolenie
na budowę jest
zaskarżone
Nr pozwolenia
TAK
TAK
TAK
Uzyskano decyzję nr RAAIII.6740.526.2013.KB-1190/dz.89/1 w dniu
17.10.2014r. wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni na rzecz J.W.
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
na budowę
oraz nazwa
organu, który
je wydał
Construction Holding S.A.
W dniu 07.11.2014r. Prezydent Miasta Gdyni wydał postanowienie
uzupełniające do w/w decyzji o pozwoleniu na budowę.
W/w decyzja stała się ostateczna w dniu 12.12.2014 roku.
W dniu 8.02.2015 roku Prezydent Miasta Gdyni wydał postanowienie nr
RAAIII.6740.8.2015.KB- 1190/dz.89/1 w przedmiocie wznowienia
postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną
decyzją nr RAAIII.6740.526.2013.KB-1190/dz.89/1 w dniu 17.10.2014r.
wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni uzupełnioną postanowieniem
Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 7.11.2014 roku.
W dniu 25.02.2015 roku do Prezydenta Miasta Gdyni wpłynął wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji nr RAAIII.6740.526.2013.KB1190/dz.89/1 z dnia 17.10.2014 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gdyni
uzupełnionej postanowieniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7.11.2014
roku.
Planowany
termin
rozpoczęcia i
zakończenia
prac
budowlanych
Termin, do
którego nastąpi
przeniesienie
prawa własności
nieruchomości
Opis
przedsięwzięcia
deweloperskiego
Termin rozpoczęcia prac budowlanych: 02.02.2015r.
Termin zakończenia prac budowlanych: do 30.09.2016r.
Do 31 marca 2017 roku
Zespół sześciu budynków wielorodzinnych (osiedla mieszkaniowego pn.
BERNADOWO PARK I) i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą
techniczną (tj. murami oporowymi, ogrodzeniem, instalacją teletechniczną,
kanalizacji deszczowej, sanitarną, wodociągową, ciepłowniczą, i
elektryczną wraz z oświetleniem terenu oraz wewnętrznym układem
drogowym) przy ul. Leśnej.
Liczba budynków: 6 budynków z halami garażowymi i komórkami, w tym
10 części nadziemnych:
budynek 1: trzyklatkowy: A, B, C, z halą garażową i komórkami;
budynek 2: jednoklatkowy z halą garażową i komórkami;
budynek 3: części nadziemne 3/A, 3/B, 3/C, z halą garażową i komórkami;
budynek 4: dwuklatkowy: A, B z halą garażową i komórkami;
budynek 5: jednoklatkowy z halą garażową i komórkami;
budynek 6: części nadziemne 6/A, 6B, 6C, z halą garażową i komórkami.
Min. odległość
rozmieszczenie ich na nieruchomości
między częściami
nadziemnymi
budynków - ok.
10,40 m a max.
odległość między
nadziemnymi
częściami wynosi
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
ok. 27,92 m.
Sposób pomiaru
powierzchni
lokalu
mieszkalnego
lub domu
jednorodzinnego
Zamierzony
sposób i
procentowy
udział źródeł
finansowania
przedsięwzięcia
deweloperskiego
Pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego zostanie dokonany zgodnie z
normą PN-ISO 9836:1997.
Zasady pomiaru zgodnie z polską normą PN-ISO 9836 są następujące:
Właściwości użytkowe w budownictwie.
• pomiar na poziomie podłogi;
• w stanie całkowicie wykończonym;
• dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m².
Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem liczy się w całości,
zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części:
• część o wysokości 1,90 m i więcej;
• część o wysokości poniżej 1,90 m która może być zaliczona wyłącznie do
powierzchni pomocniczej.
Realizowana inwestycja współfinansowana jest w ramach uzyskanego
kredytu inwestycyjnego.
Planowana struktura finansowania przedsięwzięcia:
Środki własne - 20%
Kredyt inwestycyjny - 62%
Wpłaty od Klientów - 18%
Środki ochrony
nabywców
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
Główne zasady
funkcjonowania
wybranego
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy funkcjonuje zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - art. 10-14:
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
rodzaju
zabezpieczenia
środków
nabywcy
Bank wypłaci Deweloperowi środki zgromadzone na otwartym
mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia
danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
Bank będzie dokonywał kontroli zakończenia każdego z etapów
przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie
przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na
podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy,
potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zakresie kontroli, o której mowa powyżej, bank uzyskuje prawo wglądu
do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
Koszty kontroli, o której mowa powyżej ponosi Deweloper.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29
Ustawy z dnia 16 września 2011 r. przez jedną ze stron, bank wypłaci
nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku
powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od
umowy deweloperskiej.
W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie
art. 29 Ustawy z dnia 16 września 2011 r., strony przedstawią zgodne
oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych
zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku
powierniczym.
Bank wypłaci środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku
powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu
oświadczeń woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych
przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
Nazwa instytucji
zapewniającej
Getin Noble Bank SA
bezpieczeństwo
środków
nabywcy
szacunkowy podział kosztów realizacji
poszczególnych etapów przedsięwzięcia
deweloperskiego
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach:
%
25%
10%
10%
ZDARZENIE
BUDYNEK
1
2
3/A
PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI,
ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI
(zakup terenu i przygot. dokumentacji do pozwolenia
na budowę)
STAN „0”
(należy rozumieć stan, w którym jest wykonana
konstrukcja budynku do poziomu stropu garażu
łącznie z fundamentami)
3/B
3/C
4
5
(należy rozumieć stan, w którym jest wykonana
konstrukcja części nadziemnej budynku – murowana i
żelbetowa)
10%
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
6/B
02.02.2015
do 31.08.2015
do 15.08.2015
STAN SUROWY OTWARTY
10%
6/A
do 15.01.2016
do 15.06.2016
6/C
6/
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
konstrukcja budynku ze ścianami osłonowymi i
konstrukcją dachu, pokrycie dachu nad budynkiem
oraz zewnętrzne elementy stolarki okiennej (bez drzwi
wejściowych, stolarki otworów technologicznych i
elementów wykończeniowych daszków)
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - I cz.
15%
ścianki działowe, kanalizacja pod płytą posadzkową
garażu, tynki wewnętrzne, instalacje wewn.
podtynkowe i podposadzkowe bez białego montażuinstalacje wod-kan, co, elektryczne i teletechniczne,
podłoża pod posadzki piwnic, podłoża-szlichty
do 30.06.2016
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - II cz. i
ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW
10%
stolarka drzwiowa wewnątrzlokalowa, okładziny i
wymalowania
wewnętrzne,
balustrady
klatek
schodowych, dźwigi osobowe, instalacje po tynkach i
szlichtach - wod-kan, co, elektryczna, teletechniczna,
wentylacja - osprzęt, biały montaż; elewacje
budynków, balustrady i okładziny balkonów
do 30.09.2016
ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE
OSIEDLA z podłączeniem do infrastruktury Miasta
10%
sieć
wod-kan,
sieć
deszczowa,
ciepłociągi,
kształtowanie terenu, mury oporowe, roboty drogowe,
oświetlenie terenu, zasilenia techniczne i inst.
niskoprądowe, monitoring, ogrodzenie terenu, bramy,
szlabany, furtki, mała architektura; plac zabaw,
rekreacja
Dopuszczenie
waloryzacji
ceny oraz
określenie zasad
waloryzacji
do 30.09.2016
W przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących podatku od towarów i
usług, w szczególności podwyższenia stawki podatku od towarów i usług,
cena lokalu wraz prawami związanymi, określona w umowie deweloperskiej
zostanie stosownie zmieniona, w sposób uwzględniający zmianę takich
przepisów. Cena, z uwzględnieniem zmian zostanie ostatecznie skalkulowana,
z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym w szczególności określających
odpowiednie stawki podatku od towarów i usług, obowiązujących na dzień
zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu wraz z prawami związanymi.
Ponadto cena lokalu wraz z prawami związanymi, określona w umowie
deweloperskiej podlega weryfikacji, w oparciu o dokonany po wybudowaniu
lokalu, pomiar powykonawczy powierzchni użytkowej Lokalu, dokonany w
oparciu o polską normę PN-ISO 9836. W przypadku stwierdzenia zmiany
powierzchni użytkowej Lokalu (powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
oraz powierzchni balkonu/tarasu) Nabywca wyraża zgodę, iż cena zwiększy
się lub zmniejszy się o kwotę stanowiącą iloczyn różnicy pomiędzy
powierzchnią użytkową projektowaną a rzeczywistą oraz ceny metra
kwadratowego powierzchni użytkowej odpowiednio lokalu oraz
balkonu/tarasu.
W obu opisanych powyżej przypadkach nabywcy będzie przysługiwać prawo
odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w kolejnej rubryce.
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Należy opisać na jakich
warunkach można odstąpić od
umowy deweloperskiej
Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej:
1)
jeżeli Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o
których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego,
2)
jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej
nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie
Informacyjnym lub w załącznikach do prospektu, za
wyjątkiem zmian, wskazanych wyraźnie i w sposób
jednoznaczny w treści umowy deweloperskiej,
3)
jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art.18 i art.19
ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami,
4)
jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym
lub w załącznikach do Prospektu, na podstawie których
zawarto Umowę Deweloperską, są niezgodne ze stanem
faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy
deweloperskiej,
5)
jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego
zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji
określonych we wzorze prospektu informacyjnego
stanowiącego załącznik do ustawy dnia 16 września 2011
roku o ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego,
6)
w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa
własności lokalu, w terminie określonym w Umowie
Deweloperskiej,
W przypadkach, o których mowa w pkt 1)-5) powyżej,
Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w
terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o którym mowa w pkt 6) powyżej, przed
skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy
Deweloperskiej Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120dniowy termin na przeniesienie prawa własności lokalu wraz z
prawami związanymi, a w razie bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od
tej Umowy Deweloperskiej.
Nabywca ma także prawo odstąpienia od Umowy
Deweloperskiej:
a)
W przypadku wzrostu ceny lokalu wraz z prawami
związanymi w związku ze zmianą stawki podatku od towarów
i usług. W takim przypadku Nabywca może skorzystać z
prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Nabywcy przez Dewelopera o wzroście ceny
w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług,
jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku.
b)
Jeśli na skutek zmiany powierzchni użytkowej Lokalu
(powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz
powierzchni balkonu/tarasu) cena miałaby zwiększyć się o
kwotę stanowiącą iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
użytkową projektowaną a rzeczywistą oraz ceny metra
kwadratowego odpowiednio powierzchni użytkowej, lokalu,
balkonu/tarasu. Nabywcy będzie przysługiwać prawo do
odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia go przez Dewelopera o w/w zmianie, lecz
nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku.
W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa
odstąpienia, umowa deweloperska uważana jest za niezawartą.
Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy
deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na
wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności lokalu,
złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi.
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w
przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia
pieniężnego na poczet ceny lokalu wraz z prawami
związanymi w terminie lub wysokości określonej w umowie
deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej
do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę
świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły
wyższej
Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w
przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu lub
podpisania aktu notarialnego umowy przeniesienia własności
lokalu wraz z prawami związanymi, pomimo dwukrotnego
doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co
najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest
spowodowane działaniem siły wyższej.
W przypadku skorzystania przez Dewelopera z prawa
odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez
Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest złożyć i doręczyć
Deweloperowi lub Bankowi prowadzącemu otwarty
mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym mowa w
umowie deweloperskiej, oświadczenie w formie pisemnej z
podpisami notarialnie poświadczonymi zawierające zgodę
Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej Kw nr
GD1Y/00112532/4 roszczenia o przeniesienie własności
lokalu.
INNE INFORMACJE
Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie tego lokalu wraz z przypadającym temu
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
„BERNADOWO PARK – ETAP I”
lokalowi udziałem w Nieruchomości po wpłacie całości należności wynikających z każdej zawartej
umowy.
Informujemy, że w biurze sprzedaży w Gdyni oraz centrali Spółki istnieje możliwość zapoznania
się przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) kopią pozwolenia na budowę wraz z postanowieniem uzupełniającym do ww. decyzji
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata;
5) projektem architektoniczno-budowlanym.
Download

PROSPEKT INFORMACYJNY ETAP I