„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu:
Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
Názov projektu:
VALEUR, s.r.o. – inovatívne polygrafické technológie
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnych
polygrafických technológií
Špecifické ciele:
 modernizácia a rozšírenie výrobného procesu prostredníctvom novej technológie
 podpora ekologickej výroby s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné
prostredie prostredníctvom novej technológie
 zabezpečenie obslužnosti novej technológie vytvorením 2 nových pracovných miest
Stručný opis projektu:
Východiskový stav: V priemysle, v ktorom spoločnosť VALEUR, s.r.o. podniká, je potrebné
klásť veľký dôraz na neustále inovácie a modernizáciu technologických zariadení. Technické
parametre niektorých strojových zariadení boli pred realizáciou projektu zastarané
a nedosahovala sa nimi potrebná kvalita produktov, výkonnosť a variabilita, čo sa týka
spracovateľnej hrúbky papiera a formátu (veľkosť tlačového hárku). Ak chcela byť spoločnosť i
naďalej konkurencieschopná a chcela si udržať existujúcich zákazníkov a osloviť nové trhy,
musela investovať do inovatívnych a progresívnych technológií.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie boli v spoločnosti inštalované a do výroby zavedené
dva inovované výrobné postupy. Inštaláciou nového Falcovacieho stroja formátu B2 bol
zrýchlený a skvalitnený úsek už existujúceho knihárskeho spracovania v spoločnosti. Nový
skladací stroj formátu B2 s automatickou prestavbou zákazky je oproti zastarenej technológii
rýchlejší, variabilnejší a má jednoduchšie ovládanie a nastavenie. Inštaláciou nového
Laminovacieho stroja formátu B2 sa podarilo rozšíriť portfólio poskytovaných služieb
knihárskeho spracovania spoločnosti. Primárnou funkciou nového zariadenia je povrchová
ochrana a optické skvalitnenie potlačených hárkov papiera.
Názov a sídlo prijímateľa:
VALEUR, s.r.o., Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum začatia realizácie
projektu:
05.11.2014
Dátum skončenie realizácie
projektu:
09.12.2014
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:
www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého
príspevku:
74 040 €
 www.opkahr.sk
Plnoautomatický skladací stroj
Horizon AFC-566FG
Fotodokumentácia:

www.siea.gov.sk
Laminovací stroj KOMFI AMIGA 52
Download

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ