9/24/2014
De p a r ta me n t Te c hn ol og ii
Jasność nawierzchni
jako czynnik wpływający na wzrost
bezpieczeństwa kierowców i trwałości dróg
oraz na obniżenie kosztów oświetlenia ulic
Chorzów ul. Paderewskiego 35
Konferencja 16 – 17.09.2014
Jasne nawierzchnie
Technologia
zrównoważonego rozwoju
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
1
1
9/24/2014
Co to jest?
Jest to nawierzchnia , której warstwa ścieralna wizualnie robi wrażenie
nawierzchni jasnej.
W Polsce nie mamy jeszcze oceny mierzalnej i kryteriów.
Kryteria niemieckie określają to wg wskaźnika luminancji tj.
pomiaru zdolności odbijania światła q0 mierzonej w cd/m2.lux
Pomiar wykonuje się urządzeniem niemieckim wg. prof. Range
Specyfikacja niemiecka przyjmuje jako wartości wymagane
na drogach wszelkiego typu
w tunelach
q0 =
q0 =
0,07 cd/m2 .lux
0,09 cd/m2.lux
W ostatynim tygodniu w Laboratorium Oddzialu W-wa przeprowadzono
pomiar urządzeniem Konica-Minolta i uzyskano porównywalne wyniki
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
2
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
3
2
9/24/2014
6. Planowane w przyszłości odcinki autostrad i innych
dróg oraz obiektów infrastrukturalnych o nawierzchni
betonowej.
Oddział Warszawa
S 8 wylot z W-wy ÷ Marki, 7 km
S 8 Marki ÷ Radzymin, 12,7 km
S 8 Wyszków ÷ Ostrów Mazowiecka, 38 km
S 8 Janki ÷ Grójec, 32 km
S 7 wylot z W-wy ÷ Łomianki, 6 km
S 7 Łomianki ÷ Zakroczym, 23 km
A2 wylot z W-wy ÷ Mińsk Mazowiecki, 24 km
A2 Kałuszyn ÷ Terespol, 101 km
S2 POW (Puławska ÷ Lubelska), 18,5 km
S17 WOW,15 km
S17 wylot z W-wy ÷ Garwolin, 42 km oraz Garwolin ÷ Kurów, 68 km
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
4
Oddział Olsztyn
S7 Płońsk ÷ Napierki, 75 km
Oddział Gdańsk
S7 Gdańsk ÷ Elbląg, 51 km
S6 Wejherowo ÷ Słupsk ÷ Koszalin ÷ Goleniów, 277 km
Oddział Łódź
Autostrada A1, Piotrków Tryb ÷Pyrzowice, 140 km
S14 Pabianice ÷ Zgierz (zachodnia obwodnica Łodzi), 28,3 km
Oddział Kraków
S7 wylot z Krakowa ÷ Słomniki, 23 km
S7 Słomniki ÷ Miechów, 15 km
S8 Myślenice ÷ Rabka, 36 km
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
5
3
9/24/2014
Oddział Bydgoszcz
S5 Mielno ÷ Bydgoszcz÷ Nowe Marzy, 120 km
S10 Toruń ÷ Bydgoszcz, 53 km
Oddział Poznań
S10 Bydgoszcz ÷ Piła, 90 km
Oddział Zielona Góra
A18 Golnice – Olszyna, 71 km
Łącznie 1408 km
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
6
Działania podjęte w GDDKiA w celu
wprowadzenia do praktyki rozjaśniania
nawierzchni asfaltowych
4
9/24/2014
- Rozpoznanie zastosowań jasnych nawierzchni i doświadczenia u sąsiadów
- Obraz naszych nawierzchni
- Rozpoznanie metod badawczych
w Niemczech
- Urządzenia badawcze dostępne w Polsce
Konica-Minolta - (miernik luminancji i miernik natężenia światła)
Retroreflektometr
- Badania wykonane przez Oddział GDDKiA Warszawa
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
8
Autostrada A 2
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
9
5
9/24/2014
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
10
Autostrada A 2
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
11
6
9/24/2014
Autostrada A 2
12
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
Kategorie jasności – Instrukcja robocza FGSV dotycząca jasności
nawierzchni i kruszyw
Kategoria jasności q0 (cd/m 2 · lx Opis jasności nawierzchni
DI
> 0,11
Nawierzchnie bardzo rozjaśnione
D II
≥ 0,09
Nawierzchnie rozjaśnione
D III
≥ 0,07
Nawierzchnie jasne
D IV
< 0,07
Nawierzchnie ciemne
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
13
7
9/24/2014
Podział na klasy wg. DIN 5044 i CIE
Współczynnik odbicia Lustrzanego Kp
Przedział Kp
Norma DIN 5044
Przepisy CIE
≤ 0,22
R1
C1
0,22 < Kp ≤ 0,33
R2
0,332 < Kp ≤ 0,44
R3
0,44 < Kp ≤ 0,55
R4
C2
Pomiary wykonane w Oddziale
Warszawa
Pomiary wykonano
retroreflektometrem Delta LTX – XL w
świetle rozproszonym
8
9/24/2014
Droga
Odcinek
Miej sce pomiaru
Średni w ynik,
Qd [mcd/m2lx]
Dominuj ące kruszyw o
Ocena
naw ierzchni
Uw agi
E
Ciąg głów ny,
j . lew a
km 454+500
49
Amfibolity
Ciemna
SMA
SPO
56
Melafir 8/11
+ gabro (2/5, 4/8)
Ciemna
SMA
SPO
110
Naw ierzchnia betonow a
Bardzo j asna
Pow ierzchnia betonow a
59
Brak danych
Ciemna
SMA
57
Amfibolity
Ciemna
SMA
57
Amfibolity
Ciemna
SMA
59
Amfibolity
Ciemna
SMA
58
Melafir 8/11
+ gabro (2/5, 4/8)
Ciemna
SMA
Okolice Węzła Adamow ice,
na drodze lokalnej , najazd na obiekt
90
Brak danych
Bardzo Jasna
Beton asfaltow y
Ciąg głów ny,
j . lew a,
Węzeł Pow ązkowska
73
gabro
Jasna
SMA
Ciąg głów ny,j . lew a,
Węzeł Warszaw ska
71
gabro
Jasna
SMA
Ciąg głów ny, j . lew a
km 405+500
49
Bazalty
Ciemna
SMA
Ciąg głów ny,j . lew a
km 405+500
46
Bazalty
Ciemna
SMA
80
Brak danych
Jasna
SMA
D
A2
C
S8
DK7
MOP Baranów
Wyj azd z MOPu
MOP Baranów
Pas w łączenia do ciągu głów nego
Ciąg głów ny,
j . lew a
Km 425+615
Ciąg głów ny,
j . lew a
Km 425+625
Radziej ow ice,
pas w łączenia na S8 w kierunku
południow ym
-
-
Ciąg głów ny,j . praw a
D e p a r t akm
m e395+600
n t Te c h n o l o g ii
16
Konica – Minolta
Retroreflektometr
9
9/24/2014
18
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
KRUSZYWA ROZJAŚNIAJĄCE
Sztuczne – spiekana krzemionka:
• Granusil
• Luxowit
• Synopal
Naturalne:
• Granit
• Granodioryt
• Gabro
• Porfir
• Kwarcyt
• Szarogłaz
10
9/24/2014
Wytwórnia mma Brema (kruszywo naturalne z Norwegii)
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
20
Dziękuję Państwu za
uwagę.
De p a r ta m e n t Te c h n o l o g ii
21
11
Download

Jasne nawierzchnie