Zásady správneho
obchodného a etického
správania
Globálne zásady správneho správania spoločnosti Mylan
Región EMEA - slovenská verzia
Zásady správneho obchodného a etického správania
Kľúčové pojmy a hodnoty
Naše poslanie
V spoločnosti Mylan sme odhodlaní určovať nové
štandardy v oblasti zdravotnej starostlivosti. V
rámci celosvetovej spolupráce na zabezpečovaní čo
najkvalitnejších liekov pre 7 miliárd ľudí sa snažíme:
• zavádzať inovácie, aby sme splnili všetky aktuálne
potreby,
• zabezpečiť, aby spoľahlivosť a špičkové služby boli vždy samozrejmosťou,
• robiť to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché,
• ovplyvňovať budúci vývoj vďaka svojej pozícii
odhodlaného svetového lídra.
i | G lobálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
Naše poslanie
Vytvoriť program, ktorý nám umožní rozvinúť
udržateľne rastúcu organizačnú štruktúru, ktorá
ďalej posilní naše najlepšie aktívum – našich ľudí –
aby sa spojili, spolupracovali a komunikovali, a tak
dokončili naše poslanie stanoviť nové štandardy
v zdravotnej starostlivosti a spolupracovať na
zabezpečení prístupu k vysokokvalitným liekom pre
7 miliárd obyvateľov zeme.
Prísľub našej značky
Istota: Mylan poskytuje služby a spoľahlivé dodávky
v celej šírke svojej ponuky a všetkých svojich aktivít s
jedinečným nadšením.
J ú n 2010 | ii
Zásady správneho obchodného a etického správania
Kľúčové pojmy a hodnoty
Hodnoty
Hodnoty spoločnosti Mylan sú založené na jej
poslaní, vízii a prísľube značky, ktorá predstavuje
istotu. Vďaka definovaniu cieľa, relevancii a asociácii
každej z hodnôt sú hodnoty spoločnosti Mylan
jedinečné.
• Inovácia
• Čestnosť
• Spoľahlivosť
• Služba
• Tímová práca
i i i | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spol o č no s ti M y l a n
J ú n 2010 | iv
Zásady správneho obchodného a etického správania
List od vedúceho oddelenia zásad
správneho správania spoločnosti Mylan
Etika v podnikaní je oveľa viac ako len dodržiavanie
pravidiel. Je potrebné, aby vrcholový manažment
išiel príkladom, udával správny tón, mal odvahu robiť
náročné rozhodnutia demonštrujúce pozitívne hodnoty
a vytváral pozitívnu kultúru v organizácii.
Úlohou oddelenia zásad správneho správania - OGC
(Office of Global Compliance) je v spoločnosti Mylan
neustále presadzovať dodržiavanie zásad správneho
správania a vďaka vášmu úsiliu máme najlepší program
dodržiavania zásad správneho správania v odvetví,
ktorého stelesnením sú hodnoty spoločnosti Mylan.
Ako uvidíte, vytvorili sme spoľahlivý postup
odhaľovania a vyšetrovania možného porušenia zásad
správneho správania. Naše oddelenie pri riešení a
náprave zistených problémov úzko spolupracuje
s manažmentom spoločnosti Mylan, oddelením
medziľudských vzťahov, právnym oddelením,
oddelením bezpečnosti a finančným oddelením.
Ako podporu pri plnení stratégie zásad správneho
správania spoločnosti Mylan, sme vytvorili inovatívne
školenie zamestnancov na celom svete.
v | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
Na naše doterajšie úspechy v tejto oblasti môžeme
byť všetci hrdí, ale musíme sa aj naďalej zasadzovať o
neustály rozvoj a pokrok nášho globálneho programu
zásad správneho správania. Všetci sme zodpovední
za dobré meno a čestné konanie našej spoločnosti.
Vďaka vašej obetavosti a odhodlaniu budú zásady
správneho správania aj naďalej prirodzenou súčasťou
našej obchodnej stratégie, v prospech každého z
nás, rovnako ako aj zákazníkov spoločnosti Mylan,
akcionárov, pacientov, ktorí užívajú naše produkty a
komunít, v ktorých pracujeme.
S pozdravom,
Brian S. Roman
Senior Vice President
Vedúci oddelenia zásad správneho správania (OGC)
Kancelária: +1.724.514.1844
Fax: +1.724.514.1811
[email protected]
J ú n 2010 | vi
v i i | Globálne zása dy spr á vn e ho spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho správania
spoločnosti Mylan
Obsah
J ú n 2010 | viii
Zásady správneho obchodného a etického správania
Obsah
Úvod
Téma
Strana
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rozsah a uplatňovanie zásad správneho obchodného a
etického správania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ciele zásad správneho obchodného a etického správania . . . . . 5
Zásady správneho a etického správania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Globálny program zásad správneho správania
spoločnosti Mylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Povinnosti pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Všeobecné povinnosti
• Dodržiavanie zásad správneho obchodného a etického
správania
• Hlásenie potenciálnych porušení
• Oznámenie o doručení hlásenia
• Kladenie otázok a hľadanie informácií
Cieľom nie je odplata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Disciplína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dodatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Certifikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
i x | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spol o č no s ti M y l a n
Interné operácie
Téma
Strana
Pracovný pomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Pracovné vzťahy
• Drogy a alkohol
• Obťažovanie a diskriminácia
• Bezpečnosť
• Zamestnanie
Evidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Účtovné knihy a záznamy
Kvalita produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Majetok spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Všeobecné
• Ochrana majetku
• Využitie majetku
Ochrana pacientov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ochrana osobných údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
J ú n 2010 | x
Zásady správneho obchodného a etického správania
Obsah
Mylan na trhu
Téma
Strana
Správanie na trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Konkurencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informácie o konkurencii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Propagácia produktov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Korupcia, úplatky a dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Platné právne predpisy
• Pohostenie, dary a odmeny
Externá komunikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Čestné jednani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Právne predpisy týkajúce sa exportu a importu . . . . . . . . . . . . 43
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Žiadosti vlády o poskytnutie informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Právne predpisy týkajúce sa cenných papierov . . . . . . . . . . . . . 45
x i | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spol o č no s ti M y l a n
Zabránenie stretu záujmov
Téma
Strana
Prehľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Osobné výhody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Obchodné dohody so spoločnosťou Mylan . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Príležitosti spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Finančné podiely v iných spoločnostiach . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zamestnanie alebo iné aktivity s konkurenciou,
dodávateľmi alebo predajcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rodinní príslušníci pracujúci v rovnakom odvetví . . . . . . . . . . 55
Charitatívne, politické a ďalšie aktivity mimo spoločnosť . . . . . 55
Politické príspevky a súvisiace aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
J ú n 2010 | x ii
x i i i | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho
správania spoločnosti Mylan
Úvod
J ú n 2010 | 1
Správne správanie
Vykonávanie
aktivít v súlade
so zásadami,
platnými právnymi
predpismi a
politikou.
Spoločnosť Mylan
sa zaviazala
podnikať v súlade
s najvyššími
štandardmi
etického a
čestného konania
a v súlade
s platnými
právnymi
predpismi.
Otázka:
Čo znamená termín
správne správanie?
Odpoveď: Vo všeobecnosti sa pod
pojmom správne správanie
rozumie etické vykonávanie
našich aktivít v súlade
s právnymi predpismi a
politikou spoločnosti tak,
ako je definované v tomto
dokumente.
1. Úvod
Spoločnosť Mylan sa zaviazala podnikať v
súlade s najvyššími štandardmi etického
a čestného konania a v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Tieto zásady správneho obchodného a
etického správania pre región EMEA (EMEA,
zásady) odráža hodnoty spoločnosti
Mylan týkajúce sa inovácie, čestnosti,
spoľahlivosti, služieb a tímovej práce.
Zásady sa vzťahujú na spoločnosť Mylan
a jej priame a nepriame pobočky a ich
obchodné aktivity v Európe, na Strednom
východe a v Afrike (oblasť EMEA) (súhrnne,
Mylan) (pozrite Úvod, časť 2). Aby sa
predišlo pochybnostiam, vyhlasujeme, že
tieto zásady nahrádzajú staršie zásady
správania v rámci operácií spoločnosti
Mylan v oblasti EMEA. Pod termínom
pobočky sa rozumie akýkoľvek subjekt
priamo alebo nepriamo kontrolovaný
2 | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
Ak dôjde k akémukoľvek rozporu
medzi zásadami a niektorou z politík
spoločnosti, zásady majú prednosť.
alebo pod spoločným riadením spoločnosti Mylan. Na účely tejto
definície sa pod termínom kontrola rozumie:
(i)v prípade právnickej osoby, priame alebo nepriame vlastníctvo
viac ako päťdesiatich percent (50 %) akcií alebo podielov
s hlasovacím právom (alebo menšie percento, ktoré je
povoleným maximálnym podielom zahraničných spoločností v
príslušnej jurisdikcii) pre voľbu riaditeľov takejto osoby; alebo
(ii)v prípade subjektu, ktorý nie je právnickým subjektom, priame
alebo nepriame vlastníctvo právomoci kontrolovať alebo
zaisťovať kontrolu, riadiť alebo uplatňovať zásady takéhoto
subjektu, či už prostredníctvom vlastníctva cenných papierov s
hlasovacím právom, zmluvou alebo iným spôsobom.
Zásady síce riešia širokú škálu obchodných praktík a súvisiacich
aktivít, nezahŕňajú ale všetky mysliteľné problémy, ktoré
môže vzniknúť. Preto boli radšej stanovené kľúčové princípy
zastupujúce politiku spoločnosti, t. j. štandardy, ktoré vytvárajú
podmienky pre zamestnanie v spoločnosti Mylan. Ak si v otázke
konkrétneho problému alebo príslušných požiadaviek nie ste istí
alebo ak neviete, ako sa zachovať v určitej situácii, poraďte sa
s manažmentom alebo inými odborníkmi spoločnosti, vrátane,
ale nie výlučne, zamestnancami oddelenia OGC a právneho
oddelenia.
Uplatňovanie zásad nemá prednosť pred použitím miestnych
prísnejších štandardov v danej krajine v rámci miestnych
nariadení a zákonov. V takomto prípade vydá príslušná pobočka
spoločnosti Mylan osobitnú miestnu politiku spoločnosti, aby
zabezpečila dodržiavanie miestnych nariadení a právnych
nariadení.
J ú n 2010 | 3
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Zásady sumarizujú
štandardy, ktoré
musia riadiť
každý aspekt
našej práce.
Položte si pár
otázok:
Je to v súlade
s politikou
spoločnosti?
to v súlade
Je
so zásadami
správneho
správania?
Mám sa poradiť
s právnym
zástupcom?
Takéto zásady dopĺňajú, ale
nenahradzujú existujúcu politiku
spoločnosti Mylan (súhrnne, politika).
Spoločnosť Mylan má a bude aj naďalej
používať a rozvíjať podrobnú politiku
a postupy na doplnenie mnohých tém
zásad a taktiež sa bude vysporadúvať
s oblasťami, ktoré nie sú zahrnuté v
zásadách. Pracovníci spoločnosti Mylan
sú povinní dodržiavať všetky časti
politiky, ktoré sa týkajú ich oblasti
zodpovednosti. Mnohé z týchto politík
je možné nájsť online na Intranete
spoločnosti, iné sa nachádzajú
v obchodných jednotkách alebo
jednotlivých oddeleniach spoločnosti. Ak
by však nastal akýkoľvek nesúlad medzi
(i) zásadami a politikou spoločnosti, majú
prednosť zásady, a na prípadný rozpor
musí byť ihneď upozornené oddelenie
OGC. V prípade nesúladu medzi (ii)
zásadami a záväznými právnymi predpismi,
majú prednosť príslušné právne predpisy
a na každý takýto rozpor musí byť ihneď
upozornené oddelenie OGC.
Kópie zásad môžete získať na všetkých
týchto miestach:
•miestne oddelenie zásad správneho
správania (local compliance officer),
•miestne oddelenie medziľudských
vzťahov alebo
4 | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
OGC: The Office of Global
Compliance (Oddelenie globálnych
zásad správneho správania)
•oddelenie OGC.
Politika je tiež dostupná online na internetovej adrese:
• V rámci intranetu spoločnosti prejdite na Functions > Compliance
alebo
• http://mylan.com.
2. Rozsah a uplatňovanie zásad správneho obchodného a
etického správania
Zásady sa vzťahujú na spoločnosť Mylan a všetky jej dcérske
spoločnosti a pobočky (súhrnne, pobočky), rovnako ako na všetky
nasledujúce osoby (súhrnne, pracovníci) v oblasti EMEA:
•členovia predstavenstva,
•vedúci pracovníci,
•zamestnanci,
•agenti,
•konzultanti,
•dodávatelia alebo
•iné osoby konajúce v mene alebo zastupujúce spoločnosť Mylan
pod vedením spoločnosti Mylan.
Pojem zamestnanec sa používa na uľahčenie odkazovania
a neznamená žiadnu inú právnu kvalifikáciu v spoločnosti
nezamestnaných osôb, ktoré vykonávajú svoje aktivity inak, ako na
základe pracovnej zmluvy.
3. Ciele zásad správneho obchodného a etického správania
Cieľom zásad je:
•zdôrazniť záväzok spoločnosti Mylan dodržiavať etické postupy,
kultúru dodržiavania pravidiel, etiky a dodržiavania všetkých
platných právnych nariadení, vyhlášok, zákonov, predpisov,
vládnych pokynov a príkazov (súhrnne, zákon) a politiky;
J ú n 2010 | 5
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Zásady platia
pre vás.
Záväzok
spoločnosti
Mylan voči
zásadám
správneho
správania
vyžaduje, aby ste
sa pri vykonávaní
obchodnej
činnosti
spoločnosti
Mylan správali
eticky.
•stanovenie základných štandardov
právneho a etického správania spoločnosti
Mylan;
•ukázať, kde a ako môžeme získať pomoc
a radu pri riešení dodržiavania predpisov
a etických otázok;
•informovať pracovníkov o postupoch
nahlásenia známych alebo podozrivých
oblastí porušovania zásad, právnych
nariadení alebo politiky;
•zabezpečiť vhodné riešenie záležitostí
týkajúcich sa správneho správania;
•odhaliť a zabrániť porušovaniu zásad,
zákonných nariadení alebo politiky a
•podporovať otvorenú komunikáciu o
etike, záležitostiach a otázkach týkajúcich
sa správneho správania.
4. Zásady správneho a etického
správania
Náš program globálnych zásad správneho
správania (program) je založený na
dvoch pilieroch. Pilier dodržiavania zásad
správneho správania, právnych predpisov
a politiky. Môžu však nastať prípady, keď
zásady, právne predpisy alebo politika nie
sú v určitej otázke jasne definované alebo
ich uvedené normy nepopisujú. V takýchto
situáciách poskytuje ďalšie usmernenie
týkajúce sa správneho správania etický
pilier nášho programu. Etické správanie
6 | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
Náš vedúci oddelenia zásad správneho
správania vedie náš program
dodržiavania zásad správneho
správania.
vyžaduje, aby sme konali vždy čestne, poctivo a zodpovedne v
každej oblasti našej práce, a to aj v prípade neexistencie osobitných
noriem správneho správania.
Pri konfrontácii s problémom týkajúcim sa etiky, by sme sa mali
pýtať sami seba:
• Je to v súlade s politikou spoločnosti?
• Je to v súlade so zásadami správneho správania?
• Mám sa poradiť s právnym zástupcom?
• Mám sa poradiť s oddelením OGC?
Ak si myslíte, že nejaká aktivita môže porušovať zásady,
právne nariadenia alebo politiku, alebo ak máte otázky týkajúce
sa konkrétneho nariadenia alebo postupu, nekonajte, kým
nepožiadate odborníkov o radu. Požiadajte o radu svojho
nadriadeného, oddelenie OGC, právne oddelenie, oddelenie
medziľudských vzťahov alebo iných odborníkov v tejto oblasti.
5. Globálny program zásad správneho správania
spoločnosti Mylan
Štandardy spoločnosti Mylan pre etiku a čestné konanie a náš
záväzok správneho správania sú stanovené predstavenstvom,
výkonným manažmentom spoločnosti a manažmentom pobočky.
Predstavenstvo menovalo vedúceho pracovníka zásad správneho
správania a vedúceho pracovníka oddelenia OGC, ktorý vedie
administratívu programu zásad správneho správania spoločnosti.
Program je navrhnutý tak, aby pomáhal zabezpečiť súlad s
politikou spoločnosti Mylan a postupmi, platnými zákonnými
predpismi a nariadeniami a dodržiavaním etických noriem.
Cieľom programu je pomôcť zabezpečiť, aby všetci zamestnanci
pri vykonávaní svojej práce dodržiavali zásady a zákonné
predpisy.
J ú n 2010 | 7
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Program sa skladá z týchto častí:
Etika: úprimnosť,
čestnosť,
zodpovednosť.
•dodržiavanie procesu hodnotenia
rizika;
•preskúmanie politiky a rozvoj;
•školenie a vzdelávanie;
•audit a kontroly;
Dôrazne vám
odporúčame, aby
ste konali proti
nevhodnému
správaniu tak, že
ho nahlásite.
•ustanovenie postupov nahlásenia
podozrivých oblastí alebo porušovania
zásad, právnych nariadení alebo
politiky;
•správy o vyšetrovaní nesúladu so
zásadami správneho správania;
•vhodné riešenie správ, vrátane
(ale nielen) disciplinárnych a iných
potrebných nápravných opatrení.
Kontaktné informácie na oddelenie OGC
obsahujú:
Telefónne číslo:
België
0800.75902 (bezplatná linka)
Belgique
0800.75902 (bezplatná linka)
Česká republika
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Danmark
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Deutschland 0800.180.6509 (bezplatná linka)
Ελλάδα
00.800.11.002.2011 (bezplatná linka)
España
900.99.1220 (bezplatná linka)
France
800.91.0269 (bezplatná linka)
Ireland
1.800.558.865 (bezplatná linka)
8 | Globálne zásad y spr á vn e h o spr á va n ia spolo č no s ti M y l a n
Za každých okolností buďte oboznámení
a dodržiavajte všetky platné právne
predpisy a politiky týkajúce sa vašej
funkcie a našich zásad.
Telefónne číslo:
Italia
800.789014 (bezplatná linka)
Luxembourg
800.2.6604 (bezplatná linka)
Magyarország
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Maroc
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Nederland
0800.023.2907 (bezplatná linka)
Österreich
0800.295.088 (bezplatná linka)
Polska
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Portugal
800.8.11785 (bezplatná linka)
Schweiz
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Slovenija
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Slovensko
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
South Africa
0800.981.519 (bezplatná linka)
Suisse
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Suomi
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Sverige
020.797530 (bezplatná linka)
Switzerland
0800.89.8025 (bezplatná linka)
United Kingdom
0808.234.2078 (bezplatná linka)
* Ak voláte medzinárodné telefónne číslo 1.770.776.5689, prosím, vedzte, že môžete volať na účet
volaného.
E-mail:
[email protected]
Zabezpečený fax:
+1.724.514.1811
Adresa
The Network (Attn: Mylan)
333 Research Court
Norcross, Ga. 30092 USA
Online:
V rámci intranetu spoločnosti prejdite na Functions >
Compliance.
J ú n 2010 | 9
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
6. Povinnosti pracovníkov
Ak máte otázky,
vyhľadajte radu.
Musíme sa
správať podľa
znenia a v duchu
zásad.
a. Všeobecné povinnosti
Pracovníci spoločnosti Mylan majú
dôležité povinnosti v oblasti zásad.
Musíme:
•byť oboznámení s platnými právnymi
predpismi a politikou týkajúcou
sa našej funkcie a našich zásad a
bezpodmienečne ich dodržiavať;
•dodržiavať najvyššie štandardy etiky a
čestnosti a
•požiadať o radu v prípade otázok.
Dôrazne odporúčame každé nesprávne
správanie nahlásiť.
Vedúci pracovníci, manažéri a kontrolóri
spoločnosti Mylan tiež musia:
•udržiavať pracovné prostredie, ktoré
podporuje otvorenú komunikáciu
týkajúcu sa právnych alebo etických
problémov a podozrení;
•zabezpečiť, aby bol každý pracovník
pod vaším vedením v oblasti zásad,
platných právnych predpisov a politiky
náležite preškolený;
•byť oboznámení s dostupnými zdrojmi
pomoci pri riešení právnych a etických
otázok a problémov a
•posilňovať našu kultúru etiky a správneho
správania prostredníctvom dôrazu na
etické vedenie na všetkých úrovniach.
1 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Záležitosti súvisiace s dodržiavaním
správneho správania sa najprv
pokúste prediskutovať so svojím
nadriadeným.
b. Dodržiavanie zásad správneho obchodného a etického
správania
Máme zodpovednosť zabezpečiť, aby sa spoločnosť Mylan v
každej krajine, v ktorej podniká, riadila jej právnymi predpismi.
Dodržiavanie zásad, právnych predpisov a politiky je povinné
a je podmienkou pre udržanie zamestnania alebo záväzkov
všetkých pracovníkov.
Musíme sa správať podľa znenia a v duchu zásad a nikdy
neumožniť ani zdanie nevhodného správania.
Mali by ste si byť vedomí toho, že každé porušenie alebo
podozrenie na porušenie zásad, platných právnych predpisy
alebo politiky by mohlo mať za následok hlásenie miestnemu
oddeleniu zásad správneho správania, miestnemu oddeleniu
medziľudských vzťahov, právnemu oddeleniu alebo oddeleniu
OGC, a že tieto hlásenia budú nevyhnutne obsahovať vaše
osobné údaje, ktoré môžu byť spracované inými zamestnancami
alebo inými subjektmi spoločnosti Mylan, ktoré sa podieľajú na
operáciách OGC. V takýchto prípadoch môžu byť vaše osobné
údaje použité pri vyšetrovaní hlásenia, ale iba po dobu, ktorá
je nevyhnutne potrebná na tento účel, a môžu byť prevedené
do tretej krajiny, vrátane Spojených štátov. Prístupové práva a
opravné prostriedky môžete používať podľa pravidiel, ktoré sa
môžu v právnych predpisoch jednotlivých krajín líšiť. Mali by
ste si však byť vedomí toho, že vaše prístupové práva môžu byť
obmedzené, ak by to mohlo ohroziť úspešnosť vyšetrovania.
c. Hlásenie potenciálnych porušení
Ak si myslíte, že vaše správanie alebo správanie akéhokoľvek
iného pracovníka má alebo môže mať znaky porušenia týchto
zásad, platných právnych predpisov alebo politiky, dôrazne
sa odporúča túto záležitosť nahlásiť. Všeobecne platí, že by
ste sa so záležitosťou mali najskôr obrátiť na svojho priameho
J ú n 2010 | 11
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Zamestnancom,
ako aj osobám,
ktoré nie sú v
pracovnom pomere
so spoločnosťou,
odporúčame, aby
sa pri hlásení
identifikovali.
Ak si myslíte,
že vaše
správanie alebo
správanie iného
zamestnanca
porušilo alebo
môže porušiť
zásady, platné
právne predpisy
alebo politiku,
dôrazne vám
odporúčame,
aby ste takúto
záležitosť
nahlásili.
nadriadeného. Váš nadriadený vám môže
poskytnúť cenné poznatky a stanoviská
a podporiť riešenie problémov v rámci
príslušnej pracovnej jednotky. Ak ale pre
vás nie je dostatočné predniesť záležitosť
svojmu bezprostrednému nadriadenému
alebo neveríte, že by sa váš nadriadený
zaoberal otázkou správne, môžete sa
obrátiť na:
•miestne oddelenie zásad správneho
správania (local compliance officer),
•miestne oddelenie medziľudských
vzťahov,
•právne oddelenie alebo
•oddelenie OGC.
Jedná sa o bežný spôsob komunikácie
a mal by byť uplatnený vo väčšine
prípadov. Spoločnosť Mylan ponúka
okrem toho ďalší spôsob, ako môžete
nahlásiť určité typy potenciálnych
porušení zásad správneho správania:
linka zásad správneho správania
(Compliance Line). Linka zásad
správneho správania je spravovaná
treťou stranou (The Network), ktorá
bude prijímať hovory vo vašom jazyku a
poskytovať informácie oddeleniu OGC.
V dôsledku niektorých právnych
obmedzení však môže Linka zásad
správneho správania prijímať iba
1 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Vaša správa bude posudzovaná s
najvyššou vážnosťou a pri zachovaní
dôvernosti.
hlásenia týkajúce sa závažných hrozieb pre spoločnosť Mylan
v oblasti účtovníctva, finančného výkazníctva, vnútornej
kontroly, podvodov, finančného auditu, podplácania,
bankovníctva alebo iných finančných a účtovných záležitostí
(ako sú nepravdivé účtovné záznamy, daňové úniky, využívanie
fiktívnych pracovníkov, podplácanie, platby vládnym úradníkom,
financovanie teroristických organizácií, pranie špinavých peňazí
a podobne). Linka zásad správneho správania je tiež oprávnená
prijímať správy o možnom porušení zásad správneho správania,
ktoré sa vzťahuje ku skutočnostiam s osobitnou závažnosťou,
ktoré by mohlo ovplyvniť životne dôležité záujmy spoločnosti
Mylan alebo fyzickú bezpečnosť a duševnú integritu jej
zamestnancov (ako hrozba pre bezpečnosť inej osoby, morálne
obťažovanie, sexuálne obťažovanie, diskriminácia, zneužívanie
dôverných informácií pri obchodovaní s akciami, stret záujmov,
vážne ohrozenie životného prostredia alebo ohrozenie verejného
zdravia, vyzradenie výrobných tajomstiev, vážne riziká pre
bezpečnosť informačných systémov spoločnosti). Spoločnosť
Mylan samozrejme odporúča, aby ste nahlásili akékoľvek
potenciálne porušenie zásad správneho správania, a to aj v
prípade, že dané porušenie tieto kritériá nespĺňa, ale mali by ste
tak urobiť prostredníctvom bežných komunikačných kanálov, a
nie prostredníctvom Linky zásad správneho správania.
Vaša správa bude posudzovaná s najvyššou vážnosťou a pri
zachovaní dôvernosti.
Ak vaše hlásenie o porušení zásad, platných právnych predpisov
alebo politiky obsahuje osobné údaje, správca údajov musí byť
subjekt, ktorému je hlásenie odovzdané, a v prípade odoslania
alebo postúpenia hlásenia oddeleniu OGC, budú správcovia
údajov tieto subjekty:
J ú n 2010 | 13
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Každý riaditeľ,
vedúci pracovník
a zamestnanec
spoločnosti Mylan
musí potvrdiť, že si
zásady prečítal/a.
Oddelenie OGC
zaistí postup
pre takúto
certifikáciu a
môže požadovať
opätovnú
certifikáciu
po schválení a
prijatí dodatkov
a zmien týchto
zásad.
Subjekty
Jurisdikcia
Arcana Arzneimittel GmbH, Docpharma BVBAAustria
Hospithera N.V., Mylan B.V.B.A.,
Mylan Europe B.V.B.A.
Belgium
Mylan Pharmaceuticals spol s.r.o
Czech Republic
Mylan ApS
Denmark
Mylan OY, Mylan EMEA S.A.S.
Finland
Mylan Generics France Holding S.A.S.,
Mylan S.A.S., Qualimed S.A.S.
France
Mylan dura GmbH
Germany
Generics Pharma Hellas Ltd.
Greece
Mylan Kft
Hungary
McDermott Laboratories Limited (Gerard)
Ireland
Mylan S.p.A.
Italy
Mylan Luxembourg 2 s.a.r.l.
Luxembourg
Mylan Group B.V.
Netherlands
Mylan Pharmaceuticals
Morocco
Mylan Sp. Z.o.o
Poland
Mylan, Lda.
Portugal
Mylan s.r.o.
Slovakia
Mylan d.o.o.
Slovenia
Xixia Pharmaceuticals (Proprietary) Limited
South Africa
Mylan Pharmaceuticals S.L., Prasfarma
­­­Oncologicos S.L.
Spain
Mylan AB
Sweden
Mylan GmbH, Mylan Switzerland GmbH
Switzerland
Generics [U.K.] Ltd.
United Kingdom
1 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Poskytovanie osobných údajov je
dobrovoľné, ale zamestnancom aj osobám
mimo pracovný pomer odporúčame, aby v
hlásení uviedli svoje osobné údaje.
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale zamestnancom
aj osobám mimo pracovný pomer odporúčame, aby v hlásení
uviedli svoje osobné údaje. Hlásenia budú spracované pre účely
vedenia vyšetrovania a pre vykonanie potrebných opatrení a len
tak dlho a v takom rozsahu, ako je to na tieto účely potrebné.
Osobné údaje obsiahnuté v hláseniach môžu byť odovzdané
do Spojených štátov a iných krajín. Pravidlá prístupových
práv subjektov a opravné prostriedky sú upravené v platných
právnych predpisoch. Právnym základom pre spracovanie údajov
bude súhlas fyzickej osoby, ktorá hlásenie podala – súhlas sa
udeľuje implicitne pri podaní hlásenia.
Ďalšie informácie týkajúce sa Linky zásad správneho správania
získate od oddelenia OGC alebo si pozrite politiku spoločnosti
Mylan, ktorá sa týka vyšetrovania a riešenia možných porušení
zásad správneho správania
Kontakt na spoločnosť The Network:
Telefónne číslo:
België
0800.75902 (bezplatná linka)
Belgique
0800.75902 (bezplatná linka)
Česká republika
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Danmark
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Deutschland 0800.180.6509 (bezplatná linka)
Ελλάδα
00.800.11.002.2011 (bezplatná linka)
España
900.99.1220 (bezplatná linka)
France
800.91.0269 (bezplatná linka)
Ireland
1.800.558.865 (bezplatná linka)
Italia
800.789014 (bezplatná linka)
Luxembourg
800.2.6604 (bezplatná linka)
J ú n 2010 | 15
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Telefónne číslo:
Hlásenia musia
byť podané v
dobrej viere.
Úmyselné podanie
falošného
hlásenia, je samo
o sebe porušením
zásad.
Magyarország
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Maroc
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Nederland
0800.023.2907 (bezplatná linka)
Österreich
0800.295.088 (bezplatná linka)
Polska
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Portugal
800.8.11785 (bezplatná linka)
Schweiz
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Slovenija
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Slovensko
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
South Africa
0800.981.519 (bezplatná linka)
Suisse
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Suomi
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Sverige
020.797530 (bezplatná linka)
Switzerland
0800.89.8025 (bezplatná linka)
United Kingdom 0808.234.2078 (bezplatná linka)
*A
k voláte medzinárodné telefónne číslo 1.770.776.5689, prosím,
vedzte, že môžete volať na účet volaného.
E-mail:
[email protected]
Adresa:
The Network (Attn: Mylan)
333 Research Court
Norcross, Ga. 30092 USA
1 6 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Spoločnosť Mylan nebude tolerovať
žiadnu formu odplaty.
Hlásenia musia byť podané v dobrej viere. Bez ohľadu na
správnosť vášho výkladu faktov, zásad, platných právnych
predpisov alebo politiky, sa bude v prípade, že bola vypracovaná
v dobrej viere, posudzovať ako každé iné hlásenie. Avšak
úmyselné podanie falošného hlásenia, je samo o sebe porušením
zásad.
d. Oznámenie o doručení hlásenia
Ak dostanete hlásenie o prípadnom porušení zásad, právnych
predpisov alebo politiky od pracovníka alebo z akéhokoľvek iného
zdroja, odporúčame vám, aby ste to oznámili oddeleniu OGC.
e. Kladenie otázok a hľadanie informácií
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad alebo ich používania
alebo ak narazíte na alebo zaznamenáte akékoľvek situácie, ktoré
nie sú riešené v súlade so zásadami, odporúčame, aby ste pred
prijatím príslušných opatrení kontaktovali oddelenie OGC alebo
právne oddelenie.
7. Cieľom nie je odplata
Spoločnosť Mylan nebude tolerovať žiadnu formu odplaty. Ak
si myslíte, že ste boli, alebo ste terčom odplaty, obráťte sa na
oddelenie OGC.
8. Disciplína
Spoločnosť Mylan môže podniknúť právne opatrenia v súlade
s platnými právnymi predpismi, až do ukončenia pracovného
pomeru/zmluvy, proti každému, kto poruší zásady, platné právne
predpisy alebo politiku.
9. Dodatky
Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo zmeniť zásady
alebo politiku v celom rozsahu kedykoľvek, s alebo bez
predchádzajúceho upozornenia, v súlade s platnými miestnymi
zákonmi a politikou.
J ú n 2010 | 17
Zásady správneho obchodného a etického správania
Úvod
Dodržiavajte
najvyššie
štandardy etiky a
čestnosti.
Od agentov,
konzultantov
a zmluvných
partnerov
pracujúcich v
mene spoločnosti
Mylan sa
očakáva, že
budú dodržiavať
zásady.
10. Certifikácia
Ak to nie je zákonom zakázané,
každý riaditeľ, vedúci pracovník a
zamestnanec spoločnosti Mylan musí
potvrdiť, že si zásady prečítal a že
podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia zásadám porozumel a bude
postupovať v súlade s týmito zásadami
a súhlasí so spracovaním osobných
údajov spôsobom, ako je to uvedené v
tomto dokumente a v zhode s politikou
týkajúcou sa Linky zásad správneho
správania pre región EMEA. Oddelenie
OGC zaistí postup pre takúto certifikáciu
a môže požadovať opätovnú certifikáciu
po schválení a prijatí dodatkov a zmien
týchto zásad. Ak máte akékoľvek otázky
týkajúce sa certifikácie uvedenej vyššie,
kontaktujte:
•svojho nadriadeného,
•miestneho zástupcu oddelenia
medziľudských vzťahov,
•miestne oddelenie zásad správneho
správania alebo
•oddelenie OGC.
Okrem toho, od agentov, konzultantov a
zmluvných partnerov pracujúcich v mene
spoločnosti Mylan sa očakáva, že budú
dodržiavať zásady.
1 8 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho správania
spoločnosti Mylan
Interné operácie
J ú n 2010 | 19
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Spoločnosť
Mylan je
zamestnávateľom
podporujúcim
rovnaké
príležitosti
/ pozitívnu
diskrimináciu.
Spoločnosť Mylan
sa zaviazala
zabezpečiť
zdravé a
produktívne
pracovné
prostredie.
1. Pracovný pomer
a. Pracovné vzťahy
Spoločnosť Mylan sa snaží vytvoriť
pracovné prostredie, ktoré je
produktívne, zdravé, bezpečné a bez
diskriminácie a obťažovania.
b. Drogy a alkohol
Spoločnosť Mylan sa zaviazala
zabezpečiť zdravé a produktívne
pracovné prostredie. Preto spoločnosť
Mylan zakazuje používanie alebo
držanie nelegálnych drog alebo
omamných látok alebo byť pod
vplyvom alkoholu pri plnení pracovných
povinností pre spoločnosť Mylan.
Okrem toho pracovníci nesmú nikdy
pracovať, ak sú z akéhokoľvek dôvodu
pod vplyvom legálnych či nelegálnych
drog, omamných látok alebo alkoholu.
Spoločnosť Mylan si vyhradzuje právo
testovať žiadateľov o prácu, existujúcich
zamestnancov a dodávateľov na
nelegálne drogy, alkohol, a nesprávne
použitie alebo zneužitie liekov na
predpis, ak je takýto test v súlade s
platnými miestnymi zákonmi a politikou.
c. Obťažovanie a diskriminácia
2 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Ste povinní zaznamenávať a hlásiť
všetky údaje a informácie presne a
poctivo.
Spoločnosť Mylan je zamestnávateľom podporujúcim rovnaké
príležitosti s ohľadom na právne predpisy, etiku a dobrú
obchodnú prax.
Zaviazali sme sa udržovať pracovné prostredie, ktoré je bez
výskytu obťažovania a iných foriem diskriminácie v zamestnaní.
Obťažovanie zahŕňa sexuálne obťažovanie a iné formy
správania, ktoré sú ponižujúce alebo nepriateľské.
Sexuálne obťažovanie zahŕňa (ale nie je obmedzené na): nevítané
sexuálne návrhy, požiadavky alebo požiadavky na sexuálne
služby a iné verbálne, vizuálne alebo fyzické správanie sexuálnej
povahy.
Obťažovanie na základe iných osobných vlastností alebo
zvláštností je tiež zakázané. Spoločnosť Mylan zakazuje
verbálne, vizuálne alebo fyzické správanie, ktoré ponižuje
alebo je nepriateľské voči akejkoľvek osobe, na základe týchto
charakteristík:
•vek,
•rasa,
•farba pleti,
•etnický pôvod,
•viera,
•pohlavie,
•sexuálna orientácia,
•národnosť,
•štátne občianstvo,
•rodinný stav,
J ú n 2010 | 21
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Spoločnosť Mylan
zastáva politiku
nulovej tolerancie
týkajúcej sa
obťažovania.
Používanie
alebo držanie
nelegálnych drog
alebo omamných
látok, alebo byť
pod vplyvom
alkoholu
pri plnení
pracovných úloh
pre spoločnosť
Mylan je
zakázané.
•mentálne alebo fyzické postihnutie
alebo znevýhodnenie,
•štatút veterána alebo
•iné charakteristiky chránené zákonom.
d. Bezpečnosť
Máme povinnosť správať sa bezpečne a
zodpovedne, aby nedošlo ku zraneniu
ostatných osôb alebo nás samotných.
Rovnako tak musíme postupovať
zodpovedne pri zabezpečení toho, aby
práca vykonávaná pod naším dozorom
bola bezpečná. Na pozemku spoločnosti
Mylan nie je nikto oprávnený držať
strelné zbrane alebo iné zbrane bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
vedúceho oddelenia zásad správneho
správania a hlavného poradcu. Toto
schválenie musí byť obmedzené na
pracovníkov oddelenia pre bezpečnosť a
bude poskytnuté iba v súlade s platnými
zákonmi a predpismi.
e. Zamestnanie
Žiadne ustanovenie týchto zásad nie je
možné vykladať ako právne vymožiteľný
prísľub zamestnania alebo obnovenia
zmluvy. Tieto zásady nie sú a nesmú
byť interpretované ako pracovná
zmluva ani ako akékoľvek iné uistenie
o trvaní pracovného pomeru. Pojmy
2 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Finančné záznamy spoločnosti Mylan
musia byť v zhode so všeobecne
platnými účtovnými zásadami.
„zamestnanie“ a „pracovníci“ sú používané pre lepšiu identifikáciu
osôb, ktorým sú tieto zásady určené, a neznamenajú žiadnu inú
právnu kvalifikáciu pracovníkov, ktorí vykonávajú svoje aktivity
bez uzatvorenej pracovnej zmluvy.
2. Evidencia
a. Účtovné knihy a záznamy
Správna evidencia a správa záznamov je veľmi dôležitá pre
našu schopnosť pracovať efektívne a v súlade so zákonnými
požiadavkami.
Sme povinní evidovať a bezodkladne hlásiť všetky údaje a
informácie, presne a poctivo. To platí tak pre každodenné
dokumenty aj menej bežné dokumenty. Tieto dokumenty
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:
• dochádzkový lístok,
• vyúčtovanie výdavkov,
• protokoly o skúškach,
• výrobné záznamy,
• účtovné zápisy,
• odhady nákladov,
• návrhy zmlúv a
• kancelárske a štatutárne záznamy spoločnosti.
Ak takéto záznamy pripravujete alebo ste za ne zodpovední,
alebo potvrdzujete správnosť informácií obsiahnutých v týchto
záznamoch, musíte byť svedomití pri zabezpečovaní ich presnosti
a integrity.
i. Finančné záznamy
Všetky stanovené interné kontroly musíme dodržiavať po
J ú n 2010 | 23
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Musíte zabezpečiť,
aby všetka práca
vykonávaná pod
vaším dohľadom
bola robená
bezpečne.
Tieto zásady nie
sú a nesmú byť
interpretované
ako pracovná
zmluva ani ako
akékoľvek iné
uistenie o trvaní
pracovného
pomeru.
celú dobu. Musíme presne zapísať
všetky aktíva, pasíva, výnosy a
náklady spoločnosti Mylan do bežnej
účtovnej knihy, účtovnej evidencie
a ďalších štandardných finančných
dokumentov. Tieto účtovné knihy,
záznamy a dokumenty musia presne
odrážať a správne popisovať transakcie
a verne a pravdivo ukazovať súčasný
stav záležitostí obchodnej povahy
spoločnosti. Napríklad:
• Nie je možné zriaďovať žiadne
nezverejnené alebo nezaznamenané
fondy, aktíva, záväzky ani účty
spoločnosti Mylan.
• Do účtovných kníh, záznamov ani
na účty spoločnosti Mylan nie je
možné zapisovať žiadne falošné
alebo umelé vstupy z akéhokoľvek
dôvodu a nesmieme sa zúčastňovať
akýchkoľvek opatrení, ktoré majú za
následok nesprávne údaje.
• Nie je možné schváliť žiadnu platbu
z účtu spoločnosti Mylan s úmyslom,
alebo vedomím, že nejaká jej časť má
byť použitá pre nejaký iný účel než
ten, ktorý je opísaný na dokladoch
a v legitímnom záujme spoločnosti
Mylan.
2 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Na tých, ktorí podávajú nepravdivé
prehlásenia alebo nepravdivé tvrdenia
vládnym úradníkom a subjektom, sa vzťahuje
rad zákonov občianskeho aj trestného práva.
ii. Zverejnenie
Spoločnosť Mylan sa zaviazala podávať úplné, presné, včasné
a zrozumiteľné informácie a podania pre všetky verejné správy
podľa zákonných nariadení alebo nariadení v akejkoľvek
jurisdikcii, v ktorej spoločnosť Mylan podniká. Sme zodpovední
za zabezpečenie toho, že informácie, ktoré budú alebo môžu
byť súčasťou účtovnej uzávierky alebo súvisiace s podaním, sú
presné, kompletné a spĺňajú všetky zákonné požiadavky.
iii. Vyhlásenia a tvrdenia voči vládnym úradníkom a subjektom
Na tých, ktorí podávajú nepravdivé prehlásenia alebo
nepravdivé tvrdenia vládnym úradníkom a subjektom, sa
vzťahuje rad zákonov občianskeho aj trestného práva. V
prípade porušenia týchto zákonných noriem to môže mať
závažné občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky, a to pre
vás osobne, ale aj pre spoločnosť Mylan. Okrem iného:
•Nesmiete predložiť ani sa podieľať na podaní tvrdení, ponúk,
návrhov alebo súvisiacich dokumentov, ktoré obsahujú
nepravdivé alebo vymyslené informácie.
•Pracovníci zodpovední za oceňovanie výrobkov musia
dodržiavať platné predpisy o verejnom obstarávaní a
požiadavky zákazníka.
•Informácie o cenách, predaji, zľavách a ďalšie informácie
poskytované vládnym agentúram musia byť presné a úplné.
3. Kvalita produktu
Zaviazali sme sa zachovávať najvyššie štandardy kvality
produktov a bezpečnosti. Naša dôkladná pozornosť na kvalitu
produktov má priamy a podstatný vplyv na našu povesť a
J ú n 2010 | 25
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Spoločnosť Mylan
sa zaviazala
zachovávať
najvyššie
štandardy kvality
výrobkov a
bezpečnosti.
Naša dôkladná
pozornosť na
kvalitu produktov
má priamy a
podstatný vplyv
na našu povesť a
výkonnosť.
výkonnosť a umožňuje nám splniť
alebo prekračovať očakávania našich
zákazníkov, rovnako ako očakávania
tých, ktorí sa spoliehajú na naše
produkty. V oblasti kvality nesmieme
nikdy použiť kompromis.
Musíme vždy riadne vykonávať všetky
požadované a schválené testy na
splnenie našich zákonných požiadaviek
a dokumentácia na podporu tohto
testovania musí byť presná a úplná.
Nesmú existovať žiadne neoprávnené
zmeny v požiadavkách na skúšanie alebo
nepravdivá alebo nepresná dokumentácia
týkajúca sa testovania alebo výroby.
4. Majetok spoločnosti
a. Všeobecné
Majetok spoločnosti Mylan zahŕňa
hmotný majetok, ako sú počítačové
systémy, vybavenie a zariadenie, ako
aj duševný majetok, ako je obchodné
tajomstvo, duševné vlastníctva a iné
dôverné informácie.
Naša schopnosť plniť obchodné ciele
je nepriaznivo ovplyvnená stratou,
odcudzením, zneužitím alebo
poškodením majetku spoločnosti. Sme
2 6 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Sme zodpovední za správne
vynaloženie zdrojov spoločnosti
Mylan.
zodpovední za vhodné použitie a ochranu majetku, ktorý nám
bol v priebehu našej práce zverený.
b. Ochrana majetku
i. Dôverné informácie, duševné vlastníctvo a obchodné
tajomstvo
Sme zodpovední za ochranu dôverných informácií spoločnosti
Mylan, duševného vlastníctva a obchodného tajomstva, a
tých informácií, ktoré boli spoločnosti Mylan zverené tretími
osobami. Dôverné informácie sú informácie, ktoré zistíme,
alebo ktoré vznikajú ako súčasť našej práce, a ktoré nie sú
inak verejne dostupné. Tieto informácie môžu zahŕňať (ale
nie sú obmedzené na): strategické plány, finančné plány,
podnikateľské plány, obchodné a registračné stratégie,
právne stratégie, výskum a vývoj, marketing, výrobu a
finančné informácie. Iné cenné dôverné informácie môžu
obsahovať (ale nie sú obmedzené na) informácie týkajúce
sa našich projektových plánov, výrobkov, zariadení,
zákazníkov a zamestnancov. Takéto informácie sú cenným
obchodným majetkom, ktorý musí byť chránený, pretože
jeho neautorizované použitie alebo zverejnenie by mohlo
zničiť jeho hodnotu pre spoločnosť a poskytnúť nespravodlivú
konkurenčnú výhodu.
Ochrana duševného vlastníctva spoločnosti Mylan je zásadná na
udržanie našej konkurenčnej výhody. Duševné vlastníctvo môže
byť registrované alebo neregistrované a zahŕňa:
•patenty,
•obchodné značky,
J ú n 2010 | 27
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Spoločnosť Mylan
vám zveruje svoje
prostriedky a ich
správne využitie.
Dôverné
informácie
spoločnosti
Mylan sú cenným
obchodným
majetkom,
ktorý musí byť
chránený; ich
použitie alebo
zverejnenie by
mohlo zničiť
jeho hodnotu pre
spoločnosť.
•know-how a
•vedecké a technické poznatky a
skúsenosti.
Musíme podniknúť všetky kroky
potrebné na ochranu a zachovanie
našich práv duševného vlastníctva.
Dôverné informácie nesmú byť použité
ani sprístupnené bez povolenia, a my
musíme prijať také opatrenia, ktoré
zabezpečia, že tieto informácie sú
chránené, vrátane ale bez obmedzenia
na, vyhotovenie písomnej zmluvy o
utajení schválenej právnym oddelením
pred sprístupnením týchto informácií.
Musíme venovať osobitnú obozretnosť v
súvislosti so stretnutiami priemyselných
združení a inými situáciami, kedy
prichádzame do kontaktu so
zástupcami našich konkurentov.
Ak máte pochybnosť, či sú dané
informácie spoločnosti Mylan dôverné,
považujte ich za dôverné.
ii. Bezpečnosť systémov a priestorov
Musíme prijať vhodné opatrenia na
ochranu bezpečnosti našich systémov
a priestorov proti zásahom, ktoré
nebudú napomáhať ani povzbudzovať
ostatných, aby zasahovali do
2 8 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Ak si nie ste istý, či je daná
informácia spoločnosti Mylan
dôverná, považujte ju za dôvernú.
zabezpečenia našich systémov alebo priestorov.
c. Využitie majetku
Sme zodpovední za vhodné využitie vlastníctva spoločnosti, nad
ktorým máme kontrolu, vrátane vlastníctva spoločnosti Mylan
a vlastníctva/kapitálu, ktoré nám zverili zákazníci alebo iné
osoby. Vlastníctvo spoločnosti Mylan nesmie byť bez riadneho
povolenia použité pre osobný prospech, nesmie byť predávané,
požičiavané, darované ani nesmie byť použité iným spôsobom,
bez ohľadu na stav alebo hodnotu. Vlastníctvo spoločnosti
Mylan a majetok musia byť používané iba pre obchodné účely
spoločnosti Mylan, okrem prípadov povolených v zásadách a v
politike.
i. Počítače a informačný systém spoločnosti Mylan
Počítače a IT systémy spoločnosti Mylan musia byť používané
len na komerčné účely spoločnosti Mylan. Všetko vybavenie,
softvér, súbory, disky súvisiace s obchodnou komunikáciou
alebo správy obchodnej povahy, ktoré sú udržiavané, odoslané
alebo prijaté na akomkoľvek systéme alebo médiu, ktoré
spoločnosť poskytuje, sú vlastníctvom spoločnosti.
Nesmú byť použité žiadne programy ani softvér, ktorý nebol
schválený oddelením informačných technológií (IT).
ii. Výdajové účty
Sme zodpovední za riadne vynakladanie finančných
prostriedkov spoločnosti Mylan. Všetky nákladové položky,
vrátane (ale nielen) leteniek, výdajov za hotel, služby ako
taxi/limuzína, prenájom áut, obchodných obedov a zábavy,
musia byť presne a úplne uvedené v hláseniach s platnými
výdajovými dokladmi.
J ú n 2010 | 29
Zásady správneho obchodného a etického správania
Interné operácie
Sme zodpovední
za riadne
vynakladanie
finančných
prostriedkov
spoločnosti Mylan.
Počítače a
informačný
systém
spoločnosti Mylan
Počítače a
IT systémy
spoločnosti
Mylan musia byť
používané len
na komerčné
účely spoločnosti
Mylan.
5. Ochrana pacientov
Pracovníci sú povinní chrániť
identifikačné údaje pacientov, ktoré
boli zhromaždené alebo používané v
rámci vykonávania obchodnej činnosti
spoločnosti Mylan. Identifikačné
informácie pacientov obsahujú (ale nie
sú obmedzené na) meno, adresu, číslo
občianskeho preukazu/číslo sociálneho
poistenia/rodné číslo, zdravotné alebo
lekárske informácie, telefónne číslo a
akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu
identifikovať jednotlivých pacientov.
Pracovníci sú povinní dodržiavať všetky
príslušné miestne zákony, rovnako
ako všetky zásady ochrany osobných
údajov spoločnosti Mylan a všetky platné
zákony a predpisy.
6. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Mylan používa osobné
údaje pre najrôznejšie účely, vrátane
(ale nielen) mzdy, preskúmanie
hospodárenia a klinické štúdie.
Spoločnosť bude dodržiavať zásady,
platné právne predpisy a politiku
týkajúcu sa bezpečnosti a správneho
používania týchto údajov pre každú
krajinu, v ktorej spoločnosť Mylan
pôsobí alebo podniká.
3 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Každé zariadenie spoločnosti Mylan
má program zameraný na životné
prostredie, zdravie a bezpečnosť.
7. Ochrana životného prostredia
Každé zariadenie spoločnosti Mylan má program zameraný na
životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, ktorý je určený na
podporu dodržiavania príslušných zákonov o životnom prostredí,
nariadení, povolení a licencií.
J ú n 2010 | 31
3 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho
správania spoločnosti Mylan
Mylan na trhu
J ú n 2010 | 33
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Spoločnosť Mylan
sa zapája iba
do príslušnej
hospodárskej
súťaže.
Zachovanie
dôvery našich
zákazníkov,
regulátorov a
akcionárov závisí
od udržania
najvyššej
úrovne etického
a právneho
správania.
1. Správanie na trhu
Naše správanie na trhu riadia početné
právne predpisy. Zachovanie dôvery
našich zákazníkov, regulátorov a
akcionárov závisí od udržania najvyššej
úrovne etického a právneho správania.
Pri vykonávaní podnikateľských aktivít
spoločnosti Mylan sa musíme vždy snažiť
jednať maximálne poctivo a nestranne.
2. Konkurencia
Mylan sa zapája iba do príslušnej
hospodárskej súťaže. To znamená,
že nebudeme vykonávať žiadne iné
nelegálne alebo neetické praktiky,
ako napríklad neoprávnené získavanie
dôverných informácií o konkurencii alebo
zapojenie sa do cenových dohôd, nátlaku
alebo tajných dohôd s konkurentmi.
Sme zodpovední za informovanie
o protimonopolných obchodných
praktikách a dodržiavaní pravidiel
hospodárskej súťaže a príslušných
právnych predpisov, najmä ak sa týkajú
konkurencie. Tieto zákony zakazujú
nielen akcie a rokovania za účelom
cenových dohôd (nákupné aj predajné
ceny), ale tiež zakazujú niektoré ďalšie
rokovania na dosiahnutie zhody s
konkurenciou, vrátane (ale nielen):
• dohody alebo konania vo vzájomnej
zhode s konkurenciou alebo rozdelenie
trhu konkurentmi pridelením
3 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Nesmiete sa pokúšať neoprávnene
získať alebo použiť dôverné
informácie konkurencie.
zákazníkov, dodávateľov, teritórií alebo špecifických druhov
tovarov alebo služieb;
• podvodné výberové konania a
• dohody alebo konania vo vzájomnej zhode s konkurenciou,
ktorá má za následok podstatné znemožnenie alebo
zmenšenie hospodárskej súťaže na trhu (s výnimkou prípadov,
kedy technologický, výkonnostný alebo inak konkurenčne
orientovaný zisk prevažuje nad týmto účinkom).
Musíme sa vyhnúť akejkoľvek diskusii o zákazníkoch, územiach,
cenách, podmienkach predaja, obchodných podmienkach alebo
iných dôverných informáciách s našimi konkurentmi.
Porušenia protimonopolných, obchodných pravidiel a pravidiel
o hospodárskej súťaži môžu mať za následok správne
sankcie, trestnú zodpovednosť a občianske škody, a to pre
zainteresované osoby aj spoločnosť Mylan.
Vzhľadom na to, že protimonopolné zákony a zákony o
hospodárskej súťaži sú veľmi komplexné, pracovník by mal
požiadať o radu právne oddelenie, ak má pochybnosti, či daná
činnosť môže spadať pod zakázané obchodné správanie.
3. Informácie o konkurencii
Nebudeme sa pokúšať neoprávnene získať alebo použiť
dôverné informácie konkurencie. To zahŕňa informácie týkajúce
sa cien konkurencie, ponúk a návrhov v situácii, keď existuje
dôvod sa domnievať, že zverejnenie týchto informácií by bolo
nezákonné alebo neoprávnené.
Často bude zrejmé z podoby príslušných dokumentov a/
alebo okolností, že niektoré informácie sú dôverné, a preto by
nemali byť použité. Ak napríklad dostanete v e-mailovej správe
návrh od konkurenta z neznámeho zdroja, nečítajte ju, ani ju
nepoužívajte. Sme povinní bezodkladne odovzdať akékoľvek
takéto dokumenty právnemu oddeleniu.
J ú n 2010 | 35
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Produkty
spoločnosti Mylan
hovoria sami za
seba.
Produkty
spoločnosti
Mylan musia byť
propagované
presným a
vyváženým
spôsobom, v
súlade s platnými
právnymi
predpismi a
nariadeniami.
Je dôležité uvedomiť si, že nie je
nezákonné ani neetické získavať
a používať informácie získané
prostredníctvom verejných webových
stránok, brožúr, článkov, prezentácií,
prieskumov trhu atď. Ak máte
pochybnosti týkajúce sa informácií,
ktoré ste získali, obráťte sa na právne
oddelenie.
4. Propagácia produktov
Výrobky spoločnosti Mylan musia byť
propagované presným a vyváženým
spôsobom v súlade s platnými zákonmi,
predpismi a zásadami. Všetky tvrdenia
a iné informácie týkajúce sa našich
výrobkov musia byť v súlade so
schválenými náležitostiami označovania
a predpismi.
5. Reklama
Všetky materiály alebo vyhlásenia,
ktoré používame v našich predajných a
marketingových programoch, musia byť
pravdivé, s dodržaním dobrého vkusu
a bez nepravdivých alebo prehnaných
tvrdení alebo vyhlásení a v súlade s
platnými zákonmi, predpismi a zásadami.
Zákony na ochranu spotrebiteľa zakazujú
nepravdivé vyhlásenia o konkurenčných
produktoch a nepravdivé alebo
zavádzajúce reklamné tvrdenia.
6. Korupcia, úplatky a dary
Mylan zakazuje platbu akéhokoľvek
druhu na akejkoľvek vládnej úrovni, aby
3 6 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Naše obchodné a marketingové
materiály musia byť pravdivé, s
dodržaním dobrého vkusu.
sa vopred zvýhodnili naše obchodné záujmy alebo aby sa vyvolali
alebo ovplyvnili vládne rozhodnutia, aj keď je to zavedená prax
alebo miestne zvyklosti. To sa vzťahuje aj na platby vykonané
priamo prostredníctvom pracovníkov spoločnosti Mylan alebo
nepriamo prostredníctvom zástupcov alebo dodávateľov.
a. Platné právne predpisy
i. Korupcia
Mylan zakazuje platby akéhokoľvek druhu na akejkoľvek
vládnej úrovni, aby sa vopred zvýhodnili naše obchodné záujmy
alebo aby sa vyvolalo alebo ovplyvnilo vládne rozhodnutie, bez
ohľadu na výšku, a to aj v prípade, že tieto platby sú v súlade
s miestnou praxou alebo zvyklosťami. Tento zákaz sa vzťahuje
na všetky pobočky spoločnosti Mylan, bez ohľadu na miesto,
a vzťahuje sa na priame aj nepriame platby prostredníctvom
zástupcu alebo sprostredkovateľa. Pracovníci musia byť
oboznámení s týmto zákazom a politikou spoločnosti Mylan
(protikorupčná politika spoločnosti Mylan Inc.).
Podľa zákona Spojených štátov amerických o korupčných
praktikách v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act) je
trestným činom priamo alebo nepriamo ponúkať, sľubovať,
schváliť alebo vykonať akúkoľvek peňažnú platbu alebo
poskytnutie inej hodnotnej veci vládnym predstaviteľom,
strane alebo kandidátovi (okrem iného) na udržanie alebo
získanie obchodu alebo ovplyvňovanie vládnych úradníkov v
ich rozhodovacom procese. Väčšina ostatných krajín, v ktorých
spoločnosť Mylan pôsobí, má takisto svoje zákony zakazujúce
korupčné platby vládnym úradníkom, za účelom získania alebo
udržania obchodu alebo ovplyvnenia vládnych rozhodnutí.
Pracovníci spoločnosti Mylan nesmú, priamo alebo
nepriamo, poskytovať, zaviazať sa poskytnúť alebo
ponúkať akékoľvek dary alebo hodnotné veci (vrátane, ale
nielen, peňažnej odmeny) americkým alebo iným vládnym
činiteľom, zamestnancom alebo jeho zástupcom, alebo
J ú n 2010 | 37
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Spoločnosť
Mylan zakazuje
akúkoľvek formu
obchodnej
korupcie.
Zamestnanci
musia vykonávať
obchodné
aktivity
spoločnosti
Mylan v súlade
s najvyššími
profesionálnymi
štandardmi.
sprostredkovateľom za účelom
získania alebo udržania obchodu
alebo priaznivého rozhodnutia
pre spoločnosť Mylan alebo ako
podnet alebo odmena na oficiálne
zviditeľnenie alebo zvýhodnenie alebo
znevýhodnenie akejkoľvek osoby alebo
orgánu vo vzťahu k veci alebo činnosti,
ktorú vykonáva vláda alebo vládny
úradník. Tento zákaz sa vzťahuje
aj na nepriame príspevky, platby
alebo dary akýmkoľvek spôsobom,
napríklad prostredníctvom pobočiek,
konzultantov, zástupcov, zástupcov
agentov, sponzorov, partnerov
obchodných spoločností, poradcov,
dodávateľov, zákazníkov alebo tretích
strán.
Mylan tiež zakazuje akúkoľvek formu
obchodného úplatkárstva. Napríklad
pracovníci spoločnosti Mylan nesmú
poskytnúť (priamo ani nepriamo)
nič hodnotného zástupcovi alebo
zamestnancovi zákazníka, dodávateľa
alebo poskytovateľa služieb s úmyslom
ovplyvniť rozhodnutia osôb v snahe
zabezpečiť obchod tretej strany.
Pracovníci spoločnosti Mylan nesmú
prijímať (priamo ani nepriamo) úplatky
alebo iné hodnotné veci, ktoré by
mohli byť považované za úplatky, od
predajcov, dodávateľov alebo iných
tretích osôb, s ktorými spoločnosť
3 8 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Všetky obchodné rozhodnutia musia byť založené
na etických princípoch bez kompromisov, a musia
byť nezávislé od skutočného alebo očakávaného
osobného zisku.
Mylan obchoduje, ako je opísané v časti (b)(ii) uvedenej nižšie.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákazu alebo
konkrétnej platby, obráťte sa na právne oddelenie alebo
oddelenie OGC.
ii. Zákony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti
Vláda USA silne reguluje priemysel zdravotnej starostlivosti.
Vláda, cez niekoľko agentúr, kladie veľký dôraz na
vyšetrovanie a stíhanie podvodov a zneužívania zdravotnej
starostlivosti. Preto musíme byť obzvlášť opatrní pri ponúkaní
čohokoľvek, čo má hodnotu, poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, a taktiež pri výpočte a vykazovaní údajov o
cenách a zľavách. Pracovníci spoločnosti Mylan zapojení do
marketingu alebo predaja výrobkov spoločnosti Mylan v USA
musia vždy porozumieť a dodržiavať štandardy spoločnosti
Mylan pre styk s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Na
celom svete sú v platnosti podobné zákony, s ktorými by ste sa
mali oboznámiť a dodržiavať ich.
b. Pohostenie, dary a odmeny
Všetky obchodné rozhodnutia, ktoré urobíte v mene
spoločnosti Mylan, musia byť založené na etických princípoch
bez kompromisov a musia byť nezávislé od skutočného alebo
predpokladaného osobného zisku. Obchodné rozhodnutia
zahŕňajú (ale neobmedzujú sa len na) zadávanie zákaziek na
materiál, dodávky a služby, ale týkajú sa aj podmienok predaja
a rozhodnutí o udelení zliav. Všetky takéto rozhodnutia musia
odrážať najlepší záujem spoločnosti Mylan.
Spoločnosť Mylan zakazuje poskytovať akékoľvek hodnotné veci
osobám s úmyslom ovplyvniť ich odporúčania alebo nákupy
výrobkov alebo služieb pre zdravotnú starostlivosť.
V USA je zakázané poskytnutie alebo prijatie akejkoľvek výhody
s úmyslom ovplyvniť odporúčanie týkajúce sa služby alebo
veci uhrádzanej na základe federálneho programu zdravotnej
J ú n 2010 | 39
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Politika spoločnosti
Mylan zakazuje
úplatky.
Všetky žiadosti
o informácie
týkajúce sa
spoločnosti Mylan
alebo obchodnej
činnosti
spoločnosti Mylan
zo strany médií,
investičných
analytikov
alebo inej
externej strany
musíte postúpiť
oddeleniu
vonkajších
vzťahov pre
oblasť EMEA alebo
oddeleniu vzťahov
s investormi.
starostlivosti. Pracovníci nesmú
ponúkať, poskytovať ani prijímať úplatky
v akejkoľvek forme, podieľať sa na
korupcii a výhodách či inom odškodnení
v akejkoľvek forme s cieľom ovplyvniť
obchodné rozhodnutia týkajúce sa
spoločnosti Mylan alebo s cieľom získania
osobného prospechu zamestnancov,
rodinných príslušníkov (ako je definované
v časti Zabránenie stretu záujmov)
alebo iných tretích strán. Okrem toho
nesmieme zamestnávať alebo umožniť
agentom alebo inej tretej strane ponúkať
alebo sprostredkovať akúkoľvek platbu
alebo prevod, ktorý je zakázaný týmito
zásadami, právnymi predpismi alebo
politikou. Podobné zákony platia aj v
iných krajinách, v ktorých spoločnosť
Mylan pôsobí.
Okrem toho treba dodržiavať nasledujúce
pravidlá:
i. Poskytovanie darov
• Vládnym úradníkom nesmú byť
poskytnuté žiadne dary, pohostenie,
zábava alebo výhody, ako je
cestovanie, ktoré by boli v rozpore s
platnými právnymi predpismi.
• Dary, pohostenie, zábava či iné
výhody môžu byť poskytnuté
iba v súlade s platnou politikou
spoločnosti Mylan (napr. politika
spoločnosti Mylan týkajúca sa
štandardov pre styk s poskytovateľmi
4 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Pred poskytnutím akéhokoľvek
daru alebo obchodnej pozornosti v
hodnote nad 125,00 USD si musíte
vyžiadať schválenie oddelenia OGC.
zdravotnej starostlivosti, ak existuje), ktorá je z času na čas
pozmeňovaná, a len v prípade, pokiaľ miestne zákony takéto
dary nezakazujú.
• Pri poskytovaní darov, pohostenia, cestovania alebo zábavy
v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti Mylan
musíte dodržať dobrý vkus a primeranú hodnotu, v súlade s
miestnymi štandardmi.
• Za prehnané sa považuje akýkoľvek dar, výhoda alebo
odmena, ktorá má viac než symbolickú hodnotu, podľa
miestnych štandardov, alebo ktorá presahuje bežne
akceptované miestne hodnoty. Pred poskytnutím
akéhokoľvek daru alebo obchodnej pozornosti s hodnotou
nad 125,00 USD sa musí vyžiadať schválenie oddelenia OGC.
ii. Prijímanie darov
• Nesmiete požadovať dary, pôžitky alebo iné obchodné
zdvorilosti od osôb alebo organizácií, ktoré sú v obchodnom
styku so spoločnosťou Mylan.
• Príležitostné, nevyžiadané darčeky a obchodné pozornosti
(ako je pohostenie a zábava) sú prípustné, ak sa jedná o
obvyklé a bežné obchodné zdvorilosti, umiernené, primerané
na miestne pomery, nie príliš veľkej hodnoty a plne
zverejnené príslušnému nadriadenému alebo manažérovi.
Skôr ako prijmete akýkoľvek dar alebo obchodnú pozornosť
v hodnote nad 125,00 USD, musíte si najprv vyžiadať
schválenie oddelenia OGC.
• Nie je dovolené ponúkať alebo prijímať žiadne dary alebo
pozornosti, ktoré by mohli prípadne vyústiť v očakávanie
alebo presvedčenie o vytvorení osobného záväzku, alebo
ktoré by mohli byť vnímané ako ovplyvňovanie vášho úsudku
alebo rozhodnutia.
• Akémukoľvek zdaniu nevhodnosti je potrebné sa vyhnúť.
• Pracovníci spoločnosti Mylan zodpovední za verejné
obstarávanie alebo iní zamestnanci, ktorí sú schopní
J ú n 2010 | 41
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Akémukoľvek
zdaniu
nevhodnosti
je potrebné sa
vyhnúť.
Je nezákonné
kupovať alebo
predávať
akékoľvek cenné
papiere, pokiaľ
máte k dispozícii
relevantné
neverejné
informácie.
Spoločnosť
Mylan musí plne
dodržiavať všetky
platné právne
predpisy týkajúce
sa exportu /
importu.
ovplyvniť alebo prijať rozhodnutie
týkajúce sa verejného obstarávania
služieb, dodávok alebo materiálu,
môžu podliehať iným smerniciam
a musia byť veľmi opatrní pri
prijímaní darov a pozorností, ktoré
by mohli mať vplyv na ich nákupné
rozhodovanie alebo sa tak môžu javiť.
7. Externá komunikácia
Spoločnosť Mylan sa zaväzuje poskytovať
médiám, komunite investorov a
ďalším zainteresovaným stranám
presné informácie. Ak niekto z médií,
investičný analytik a vo všeobecnosti
akákoľvek iná externá strana požaduje
od vás informácie o spoločnosti Mylan
alebo obchodnej činnosti spoločnosti
Mylan, musíte sa zdržať poskytnutia
akýchkoľvek informácií. Namiesto toho
musíte žiadateľa odkázať na oddelenie
vonkajších vzťahov pre oblasť EMEA či
oddelenia vzťahov s investormi.
8. Čestné jednanie
Pri vykonávaní záležitostí spoločnosti
Mylan s nižšie uvedenými osobami,
musíte postupovať spravodlivo a poctivo,
v súlade s etickými zásadami spoločnosti
Mylan:
• kolegovia v práci,
• zákazníci,
• dodávatelia,
• predajcovia,
4 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Akékoľvek otázky týkajúce sa právnych
predpisov o exporte / importe alebo
príslušných postupov majú byť adresované
oddeleniu OGC a/alebo právnemu oddeleniu.
• regulačné orgány,
• výkonné orgány,
• verejnosť a
• pacienti.
Nikto nesmie získať nepoctivú výhodu na úkor ostatných
prostredníctvom manipulácie, nátlaku, podvodného konania,
zatajovania, zneužitia výsady alebo pozície alebo nevhodného
držania dôverných informácií, skresľovania podstatných
skutočností alebo iných nekalých alebo neetických praktík.
9. Právne predpisy týkajúce sa exportu a importu
Musíme zabezpečiť, aby spoločnosť Mylan postupovala plne v
súlade so všetkými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa
exportu a importu. Tieto zákony môžu mať vplyv na obchodné
transakcie a môžu riadiť obchod medzi spoločnosťou Mylan a
našimi zákazníkmi v mnohých krajinách.
USA a ďalšie krajiny majú zákony o kontrole vývozu a
opätovného vývozu niektorých druhov tovarov, služieb, softvéru
a technológií pre zachovanie národnej bezpečnosti, zahraničnej
politiky a z iných dôvodov. Okrem toho, spoločnosť Mylan a
jej dcérske spoločnosti sú povinné dodržiavať zákony USA
zakazujúce účasť na nepovolenom bojkote (napr. bojkot krajín
Arabskej ligy voči štátu Izrael).
Bezodkladne informujte svojho vedúceho, oddelenie OGC a
právne oddelenie o akejkoľvek žiadosti o informáciu alebo akciu
súvisiacou s bojkotom.
Je vašou povinnosťou uistiť sa, že vo vzťahu k takejto transakcii
je dodržaná politika spoločnosti Mylan.
Akékoľvek otázky týkajúce sa právnych predpisov o exporte/
importe alebo príslušných postupov majú byť adresované
oddeleniu OGC a/alebo právnemu oddeleniu.
J ú n 2010 | 43
Zásady správneho obchodného a etického správania
Mylan na trhu
Spoločnosť Mylan
spolupracuje
s vládnymi
vyšetrovaniami.
USA a ďalšie krajiny
majú zákony o
kontrole exportu
a re-exportu
niektorých druhov
tovarov, softvéru
a technológií z
dôvodu národnej
bezpečnosti,
zahraničnej politiky
a iných dôvodov.
10. Opatrenia proti praniu špinavých
peňazí
Pranie špinavých peňazí zahŕňa
utajovanie finančných prostriedkov
pochádzajúcich z trestnej alebo
teroristickej činnosti, takže nelegitímne
alebo „špinavé“ peniaze sa zdajú byť
legitímne alebo „čisté“. Spoločnosť
Mylan sa zaviazala k podnikaniu iba so
zákazníkmi a tretími stranami, ktoré
sa zaoberajú legitímnymi obchodnými
činnosťami, ktorých prostriedky
pochádzajú zo zákonných zdrojov.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich
sa politiky prania špinavých peňazí
spoločnosti Mylan alebo vašej povinnosti
v rámci tejto politiky sa obráťte na
oddelenie OGC alebo právne oddelenie.
11. Žiadosti vlády o poskytnutie
informácií
Spoločnosť Mylan spolupracuje s
vládnymi vyšetrovateľmi, vrátane
tých zameraných na našu spoločnosť.
Právne oddelenie uľahčí komunikáciu
a poskytovanie informácií v súvislosti
s akýmkoľvek vládnym vyšetrovaním.
Obráťte sa na právne oddelenie ihneď,
ak sa niekto identifikuje ako vládny
agent alebo zamestnanec zainteresovaný
do vládneho vyšetrovania, ak to nie je
v rozporu s povinnosťou mlčanlivosti
stanovenej zákonom alebo osobitným
príkazom vydaným verejným orgánom
zastúpeným príslušným zástupcom.
4 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Nesmiete kupovať alebo predávať cenné papiere
spoločnosti Mylan, či už priamo alebo nepriamo, na
základe relevantných neverejných informácií, alebo takéto
informácie oznámiť iným osobám za týmto účelom.
12. Právne predpisy týkajúce sa cenných papierov
Platné miestne zákony, predpisy a/alebo politika o cenných
papieroch obsahujú osobitné pravidlá týkajúce sa zneužitia
dôverných informácií pri obchodovaní s akciami. Všeobecne
platí, že nesmiete kupovať alebo predávať cenné papiere
spoločnosti Mylan (priamo alebo nepriamo) na základe
relevantných neverejných informácií, ani takéto informácie
nesmiete oznámiť iným osobám za týmto účelom. Okrem toho,
nesmiete obchodovať s cennými papiermi iných spoločností
na základe nezverejnených informácií alebo tieto informácie
oznámiť iným osobám za týmto účelom.
Cenné papiere sú akcie, dlhopisy, opcie, americké depozitné
certifikáty a iné formy investičných podielov. Je nezákonné
kupovať alebo predávať akékoľvek cenné papiere, keď máte
k dispozícii relevantné neverejné informácie. Ak máte otázky
týkajúce sa príslušných právnych predpisov ohľadne cenných
papierov, prosím, kontaktujte právne oddelenie.
J ú n 2010 | 45
4 6 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho
správania spoločnosti Mylan
Zabránenie stretu
záujmov
J ú n 2010 | 47
Zásady správneho obchodného a etického správania
Zabránenie stretu záujmov
Strety záujmov
môžu nastať
prakticky v každej
oblasti činnosti
spoločnosti Mylan.
Zamestnanci
alebo dodávatelia
najatí
spoločnosťou
majú povinnosť
vo všetkých
obchodných
transakciách
klásť záujmy
spoločnosti pred
osobné záujmy.
1. Prehľad
Zamestnanci alebo dodávatelia najatí
spoločnosťou majú povinnosť vo
všetkých obchodných transakciách klásť
záujmy spoločnosti pred osobné záujmy.
Musíme sa vyhýbať situáciám, ktoré
vytvárajú skutočný alebo zdanlivý stret
záujmov.
Strety záujmov môžu nastať prakticky
v každej oblasti činnosti spoločnosti
Mylan. Musíme sa vyhnúť presadzovaniu
osobných záujmov, ktoré sú v rozpore
so záujmami spoločnosti Mylan, alebo s
tými záujmami, ktoré by mohli ovplyvniť
alebo sa môžu javiť ako ovplyvňujúce
naše rozhodnutia alebo konanie pri
plnení povinností. Na slovo „javiť“
dávame osobitný dôraz. Dokonca aj
tam, kde nie je žiadny skutočný stret
záujmov, je už vznik podozrenia na stret
škodlivý, pretože môže narušiť dôveru
medzi pracovníkmi a ohroziť pozíciu
spoločnosti voči našim zákazníkom,
regulátorom, akcionárom a ďalším
osobám.
Strety môžu nastať, keď sa priamo
alebo nepriamo podieľame alebo máme
možnosť sa podieľať na prijatí nejakej
finančnej odmeny alebo prospechu od
spoločnosti Mylan nad úroveň schválenej
mzdy, odmeny alebo inej všeobecne
4 8 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Spoločnosť Mylan nebude poskytovať žiadne
osobné pôžičky alebo záruky v súvislosti
s osobnými záväzkami ktoréhokoľvek
výkonného pracovníka alebo riaditeľa.
uznávanej výhody, alebo keď niektorý z našich členov rodiny
priamo alebo nepriamo získal alebo mohol získať výhody,
náhrady alebo odmeny akéhokoľvek druhu od spoločnosti Mylan.
Pre účely týchto zásad sa za člena rodiny považuje manžel/
manželka alebo partner žijúci v spoločnej domácnosti*, rodič,
svokor/svokra, súrodenec, švagor/švagriná, dieťa, nevlastné
dieťa, zať alebo nevesta.
* Termín partner žijúci v spoločnej domácnosti označuje osobu,
ktorá nie je ani ženatá / vydatá, ani spriaznená pokrvne
alebo sobášom so zamestnancom, je v podobnom postavení,
ako by bol/bola manžel/manželka zamestnanca, žije spolu
so zamestnancom v spoločnej domácnosti a má s ním v
úmysle ďalej bývať na neurčito a spolu so zamestnancom je
zodpovedná za vzájomný prospech.
Termín zamestnanec, použitý v definícii partnera žijúceho v
spoločnej domácnosti, zahŕňa všetky osoby, na ktoré odkazuje
predtým definovaný termín pracovník.
Ak nie je k dispozícii úradné potvrdenie, môžu ktorékoľvek tri z
týchto dokumentov preukázať štatút partnerského vzťahu osôb
žijúcich v spoločnej domácnosti:
a)spoločná hypotéka alebo prenájom;
b)ustanovenie partnera žijúceho v spoločnej domácnosti ako
dediča životného poistenia;
c)ustanovenie partnera žijúceho v spoločnej domácnosti ako
hlavného dediča v závete zamestnanca;
d)dohoda o partnerstve v spoločnej domácnosti;
e)splnomocnenie týkajúce sa majetku a/alebo zdravotnej
starostlivosti a
J ú n 2010 | 49
Zásady správneho obchodného a etického správania
Zabránenie stretu záujmov
Musíte sa vyhnúť
dokonca aj zdaniu
stretu záujmov.
Musíme sa vyhnúť
presadzovaniu
osobných
záujmov, ktoré
sú v rozpore
so záujmami
spoločnosti
Mylan, alebo
ktoré by mohli
ovplyvniť naše
rozhodnutie
alebo konanie pri
plnení povinností.
f)spoločné vlastníctvo motorového
vozidla, bežného účtu alebo
úverového účtu.
Všetky potenciálne strety záujmov musia
byť riadne oznámené. Takéto oznámenie
adresujte ktorejkoľvek z nasledovných
osôb:
• miestne oddelenie zásad správneho
správania (local compliance officer),
• miestne oddelenie medziľudských
vzťahov,
• právne oddelenie alebo
• oddelenie OGC.
Kontaktné informácie na oddelenie OGC
obsahujú:
Telefónne číslo:
België
0800.75902 (bezplatná linka)
Belgique
0800.75902 (bezplatná linka)
Česká republika 1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Danmark
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Deutschland 0800.180.6509 (bezplatná linka)
Ελλάδα
00.800.11.002.2011 (bezplatná linka)
España
900.99.1220 (bezplatná linka)
France
800.91.0269 (bezplatná linka)
Ireland
1.800.558.865 (bezplatná linka)
Italia
800.789014 (bezplatná linka)
5 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Spoločnosť Mylan nebude investovať
do žiadnych riskantných obchodov,
alebo zamestnancov alebo ich
rodinných príslušníkov.
Telefónne číslo:
Luxembourg
800.2.6604 (bezplatná linka)
Magyarország
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Maroc
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Nederland
0800.023.2907 (bezplatná linka)
Österreich
0800.295.088 (bezplatná linka)
Polska
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Portugal
800.8.11785 (bezplatná linka)
Schweiz
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Slovenija
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Slovensko
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
South Africa
0800.981.519 (bezplatná linka)
Suisse
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Suomi
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Sverige
020.797530 (bezplatná linka)
Switzerland
0800.89.8025 (bezplatná linka)
United Kingdom
0808.234.2078 (bezplatná linka)
* Ak voláte medzinárodné telefónne číslo 1.770.776.5689, prosím, vedzte, že môžete volať na účet
volaného.
E-mail:
[email protected]
Zabezpečený fax:
+1.724.514.1811
Adresa:
The Network (Attn: Mylan)
333 Research Court
Norcross, Ga. 30092 USA
Online:
V rámci intranetu spoločnosti prejdite na Functions >
Compliance.
J ú n 2010 | 51
Zásady správneho obchodného a etického správania
Zabránenie stretu záujmov
Je vašou
povinnosťou
presadzovať
legitímne
obchodné záujmy
spoločnosti Mylan.
Pre účely týchto
zásad sa za člena
rodiny považuje
manžel/manželka
alebo partner
žijúci v spoločnej
domácnosti,
rodič, svokor/
svokra,
súrodenec,
švagor/švagriná,
dieťa, nevlastné
dieťa, zať alebo
nevesta.
Ak nastane situácia, v ktorej je skutočný,
zdanlivý alebo potenciálny stret záujmov,
musíte zverejniť záležitosť oddeleniu
OGC. Ak je to nutné, bude oddelenie OGC
vec eskalovať výboru Senior Executive
Compliance Committee (výbor).
Ak výbor zistí, že takýto stret nie je
závažný a nezdá sa, že by mohol
mať vplyv na obchodné rozhodnutia
zainteresovaných osôb, môže výbor
udeliť výnimku podľa vlastného uváženia.
2. Osobné výhody
Vaša povinnosť podieľať sa na obchodnej
činnosti spoločnosti Mylan poctivým a
etickým spôsobom zahŕňa aj vyvarovanie
sa skutočným alebo zdanlivým stretom
záujmov vo vašom osobnom vzťahu k
spoločnosti.
3. Obchodné dohody so spoločnosťou
Mylan
Nesmiete sa priamo ani nepriamo
podieľať na žiadnych obchodných
vzťahoch so spoločnosťou Mylan, iných
ako je váš vzťah ako riaditeľ, vedúci
pracovník, zamestnanec, dodávateľ alebo
agent spoločnosti Mylan, pokiaľ takéto
opatrenie nebolo schválené oddelením
OGC. Výkonní vedúci pracovníci a
5 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Vo všeobecnosti sa podiel vo
vzájomných investičných fondoch
nepovažuje za stret záujmov.
riaditelia musia takisto získať schválenie od výboru týkajúce sa
týchto dohôd. Každá takáto dohoda, ktorá nebola schválená
oddelením OGC alebo výborom (podľa príslušnosti), je porušením
zásad a je zakázaná.
4. Príležitosti spoločnosti
Máme povinnosť presadzovať legitímne obchodné záujmy
spoločnosti Mylan, vždy keď takéto príležitosti vzniknú. Ak
sa dozviete o podnikateľskej príležitosti alebo investičnej
príležitosti prostredníctvom vašej pozície v spoločnosti Mylan,
je to príležitosť spoločnosti Mylan a nie vaša, až do doby, pokiaľ
spoločnosť Mylan neodmietne zúčastniť sa a kým neschváli vašu
účasť. Aby ste získali takéto schválenie, je potrebné najskôr
uskutočniť úplné zverejnenie v oddelení OGC, ktoré vám môže
povoliť túto príležitosť využiť. Výkonní vedúci pracovníci a
riaditelia musia získať aj schválenie od výboru pred využitím
každej takej príležitosti.
5. Finančné podiely v iných spoločnostiach
Ak nie je stanovené inak na inom mieste týchto zásad
alebo v platných miestnych zákonoch a predpisoch, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu oddelenia OGC je
zakázané získať finančný podiel v spoločnosti, ktorá je
konkurentom spoločnosti Mylan alebo je v obchodnom styku so
spoločnosťou Mylan, ako predajca, dodávateľ alebo zákazník.
Výkonní vedúci pracovníci a členovia predstavenstva musia
navyše získať aj schválenie výboru pred získaním každého
takéhoto podielu.
J ú n 2010 | 53
Zásady správneho obchodného a etického správania
Zabránenie stretu záujmov
Spoločnosť Mylan
podporuje vašu
účasť vo veciach
a na činnostiach,
ktoré sú verejne
prospešné.
Všeobecne platí, že za stret nie je
považované, ak pracovníci investujú do
podielových fondov alebo podobných
investičných nástrojov, ktoré môžu
zahŕňať cenné papiere konkurencie,
dodávateľov alebo zákazníkov, alebo
pokiaľ už sú ich držiteľmi.
Ak nie je
stanovené inak
na inom mieste
týchto zásad
alebo v platných
miestnych
zákonoch a
predpisoch, bez
predchádzajúceho
písomného
súhlasu oddelenia
OGC je zakázané
získať finančný
podiel v
spoločnosti, ktorá
je konkurentom
spoločnosti Mylan.
Podobne, osobné vlastníctvo menej ako
1 % z nesplatených cenných papierov
konkurenta, zákazníka, predajcu alebo
dodávateľa sa zvyčajne nepovažuje
za stret, za predpokladu, že je cenný
papier obchodovaný na národnej alebo
medzinárodnej burze.
6. Zamestnanie alebo iné aktivity s
konkurenciou, dodávateľmi alebo
predajcami
Po dobu trvania pracovného pomeru
v spoločnosti Mylan nesmie pracovník
uzatvárať pracovný pomer alebo dohodu
o spolupráci (vrátane konzultačnej,
poradenskej alebo inej činnosti, či už za
úplatu alebo nie) a/alebo prijať funkciu
člena správnej rady u konkurenta,
zákazníka, dodávateľa alebo predajcu
spoločnosti Mylan, a v rozsahu
stanovenom akoukoľvek písomnou
5 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
V priestoroch spoločnosti Mylan a v
pracovnom čase máte zakázané vykonávať
akúkoľvek prácu v mene kandidáta,
politickej strany alebo v rámci kampane.
zmluvou s výnimkou prípadov, kedy spoločnosť Mylan udelí k
takejto činnosti súhlas.
Tiež je zakázané podnecovanie alebo zúčastnenie sa akejkoľvek
činnosti, mimo podieľania sa na obchodnej činnosti spoločnosti
Mylan, ktorej skutočný alebo právom predpokladaný cieľ je
spojený so záujmami konkurencie, zákazníka, dodávateľa alebo
predajcu. Je vašou povinnosťou konzultovať s oddelením OGC
pred každou plánovanou činnosťou, ktorá môže porušiť tento
zákaz. Výkonní vedúci pracovníci a riaditelia musia získať aj
schválenie od výboru pred začatím každej takejto aktivity.
7. Rodinní príslušníci pracujúci v rovnakom odvetví
Môže nastať situácia, kedy je rodinný príslušník zamestnaný
alebo má významný podiel na vlastníctve alebo iných záujmov
konkurencie, zákazníka, dodávateľa alebo predajcu spoločnosti
Mylan. Aj keď takéto situácie nie sú zakázané, vyžadujú
zvýšenú opatrnosť týkajúcu sa bezpečnosti, dôvernosti a stretu
záujmov.
Odporúča sa, aby ste takéto situácie oznámili oddeleniu
správneho správania v rámci regiónu EMEA. Takisto sa odporúča,
aby výkonní vedúci pracovníci a riaditelia informovali aj výbor.
8. Charitatívne, politické a ďalšie aktivity mimo spoločnosť
Spoločnosť Mylan podporuje vašu účasť vo veciach a na
činnostiach, ktoré sú verejne prospešné. V prípade, ak táto
vonkajšia činnosť môže súvisieť s vašou pozíciou v spoločnosti
Mylan alebo obchodnou činnosťou spoločnosti Mylan a ak
vykonávate alebo máte v úmysle vykonávať aktivity ako riaditeľ
alebo správca akejkoľvek charitatívnej organizácie, či už ziskovej
J ú n 2010 | 55
Zásady správneho obchodného a etického správania
Zabránenie stretu záujmov
Všetky potenciálne
strety záujmov
musia byť riadne
oznámené.
Ak nastane
situácia, v ktorej
je skutočný,
zdanlivý alebo
potenciálny
stret záujmov,
musíte zverejniť
záležitosť
oddeleniu OGC.
alebo neziskovej, odporúča sa informovať
oddelenie OGC. Odporúča sa informovať
oddelenie OGC aj v prípade, že máte v
úmysle uchádzať sa o verejnú funkciu,
a to prostredníctvom kandidovania do
úradu alebo prostredníctvom svojho
menovania, alebo ak v súčasnosti
pôsobíte v akomkoľvek vládnom orgáne.
Pre ďalšie vyhnutie sa stretu záujmov,
každý nadriadený má predtým, ako
ktorýkoľvek z jeho podriadených začne
pôsobiť v akejkoľvek správnej rade,
dozornej rade alebo súvisiacich orgánoch,
získať písomný súhlas od hlavného
právneho zástupcu a vedúceho oddelenia
zásad správneho správania.
9. Politické príspevky a súvisiace
aktivity
Účasť zamestnancov v politickom
živote je vhodná a spoločnosť Mylan ju
podporuje. Je však nevyhnutné zapojiť
sa do politických aktivít len vo svojom
voľnom čase a na vlastné náklady, pokiaľ
platné právo neustanovuje inak, a nesmie
navrhovať ani naznačovať podporu
spoločnosti Mylan. Tiež nesmiete
používať svoju pozíciu v spoločnosti
Mylan na presviedčanie pracovníkov na
účasť v politickom živote.
5 6 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Máme povinnosť presadzovať
legitímne obchodné záujmy
spoločnosti Mylan, vždy keď takéto
príležitosti vzniknú.
USA a mnohé ďalšie krajiny majú zákony, ktoré zakazujú
spoločnostiam, ako je Mylan, poskytovať príspevky kandidátom
politických strán alebo politickým stranám. Tento zákaz
zahŕňa peňažné príspevky, rovnako ako aj vecné príspevky, t. j.
používanie zariadení spoločnosti Mylan, pracovníkov a platieb
za služby tretích strán, iným spôsobom ako prostredníctvom
MyPAC.
Poznámka: MyPAC je nestranná, zamestnanecká organizácia,
ktorá poskytuje zamestnancom spoločnosti Mylan možnosť
zúčastniť sa v americkom politickom živote. Zamestnanci,
ktorí sú zapojení do organizácie MyPAC spolu s naším tímom
Government Relations (vzťahy s vládou), zabezpečujú, že hlas
spoločnosti Mylan bude vypočutý, keď zákonodarcovia rokujú o
dôležitých otázkach, ktoré ovplyvňujú náš priemysel.
Nie je zakázané zakladať, viesť, ani sa zúčastňovať alebo
prispievať politickým akčným výborom v súlade s platnými
právnymi predpismi. Vaša účasť v politickej činnosti výboru je
dobrovoľná. Môžete tiež odmietnuť zúčastniť sa alebo prispievať
k politickej činnosti výboru, bez strachu z trestu alebo odvety.
Každú prácu vykonávanú v mene kandidáta, strany alebo v rámci
kampane možno považovať za ekvivalent príspevku. Preto je
takáto práca v priestoroch spoločnosti Mylan a v pracovnom čase
zakázaná.
J ú n 2010 | 57
5 8 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Mylan Global Compliance
Globálne zásady
správneho
správania spoločnosti Mylan
Conclusion
Záver
J ú n 2010 | 59
Zásady správneho obchodného a etického správania
Záver
Oddelenie
OGC oceňuje
váš záväzok
programu.
Tieto zásady obchodného a
etického správania budú pravidelne
prehodnocované a príslušným spôsobom
rozvíjané podľa toho, ako sa bude meniť
obchodné, právne a etické prostredie,
v ktorom pôsobíme. Oddelenie OGC
Svoje
pripomienky,
otázky, problémy
a nápady
oznámte, prosím,
oddeleniu OGC.
oceňuje váš záväzok programu, ktorý je
nevyhnutný pre jeho úspech. Uvítame
vaše pripomienky, otázky, problémy a
nápady, ktoré sa týkajú oblasti pôsobenia
OGC.
Telefónne číslo:
België
0800.75902 (bezplatná linka)
Belgique
0800.75902 (bezplatná linka)
Česká republika
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Danmark
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
Deutschland 0800.180.6509 (bezplatná linka)
Ελλάδα
00.800.11.002.2011 (bezplatná linka)
España
900.99.1220 (bezplatná linka)
France
800.91.0269 (bezplatná linka)
Ireland
1.800.558.865 (bezplatná linka)
Italia
800.789014 (bezplatná linka)
Luxembourg
800.2.6604 (bezplatná linka)
Magyarország
1.770.776.5689 (medzinárodné
telefónne číslo)
6 0 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
[email protected]
Telefónne číslo:
Maroc
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Nederland
0800.023.2907 (bezplatná linka)
Österreich
0800.295.088 (bezplatná linka)
Polska
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Portugal
800.8.11785 (bezplatná linka)
Schweiz
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Slovenija
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Slovensko
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
South Africa
0800.981.519 (bezplatná linka)
Suisse
0800.89.8025 (bezplatná linka)
Suomi
1.770.776.5689 (medzinárodné telefónne číslo)
Sverige
020.797530 (bezplatná linka)
Switzerland
0800.89.8025 (bezplatná linka)
United Kingdom
0808.234.2078 (bezplatná linka)
* Ak voláte medzinárodné telefónne číslo 1.770.776.5689, prosím, vedzte, že môžete volať na účet
volaného.
E-mail:
[email protected]
Adresa:
The Network
(Attn: Mylan)
333 Research Court
Norcross, Ga. 30092 USA
J ú n 2010 | 61
6 2 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
Globálne zásady správneho
správania spoločnosti Mylan
Poznámky
J ú n 2010 | 63
Zásady správneho obchodného a etického správania
Poznámky
6 4 | Globálne zásady spr á vn e h o spr á va n ia spo l o č no s ti M y l a n
J ú n 2010 | 65
Download

Zásady správneho obchodného a etického správania