ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
Parafia Ducha Œwiêtego
i NMP Matki Koœcio³a
str. 1
przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie–KoŸlu
Zesłanie Ducha Świętego 2014
ISSN 1732–6885
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle
dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały
się im też języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym...”
Dz 2,1–11
się za początek Kościoła. Jest to niejako
dopełnienie objawiania się Boga ludziom:
Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem
w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał,
zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów;
(…).
Nieraz zapominamy o Duchu Świętym,
pomijamy Go w naszych modlitwach.
A przecież tak przydatne i wielorakie
W pięćdziesiąt dni po Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest
Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje
drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa
obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym
okres Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczystość tę nazywamy czasem
potocznie Zielonymi Świątkami, ale
nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej,
lecz wywodzi się z obrzędów ludowych,
związanych z urodzajami na roli. Jest to
dzień, w którym wspominamy pamiątkę
zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów
i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa
dary może nam On ofiarować, gdy się do
Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę,
Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń
Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym
wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania. Do Ducha Świętego
uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam
„światła Ducha Świętego” – przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami. Szczególnie
czcimy Go w pieśni: „Przybądź Duchu
stworzycielu” (Veni Creator Spiritus),
zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego śpiewając, przed aklamacją Alleluja, sekwencję do Ducha Świętego.
Duszpasterstwo Ministrantów
Piotr Lewandowski
Można odejść na zawsze,
by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski
Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
Dzień Zesłania Ducha Świętego uważany jest za początek narodzin Kościoła. W Wieczerniku Pięćdziesiątnicy, wśród zgromadzonych Apostołów była również Maryja. Matka Boga
i Oblubienica Ducha Świętego jest więc obecna w chwili
narodzin Kościoła i towarzyszy mu od samego początku
przez cały czas jego trwania. Stąd Maryja nazywana jest
od wieków po prostu Matką Kościoła. W różnych wiekach tak o Niej mówili teologowie. (...)
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie
o Maryi Matce Kościoła w tzw. Credo Pawłowym. Wezwanie to zostało również umieszczone w Litanii Loretańskiej, odmawianej przez cały Kościół. W poniedziałek
po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy w liturgii
święto Maryi Matki Kościoła. Pragniemy wzywać wstawiennictwa Maryi, aby opiekowała się całym Kościołem
i nieustannie wskazywała Mu drogi do Jezusa.
Tygodnik Katolicki „Niedziela” 28.05.2007
1 czerwca odeszła do Pana
śp. pani Józefa Bogaczewicz,
Mama naszego ks. proboszcza.
Dożyła wśród nas 90 lat.
Zawsze skromna, cicha a jednak stale
obecna w życiu naszej Wspólnoty.
Jej pokój stanowił, takie niepisane,
centrum plebanii.
Każdy był tam serdecznie witany a nasi
i zaproszeni księża znajdowali tam
namiastkę swoich rodzinnych domów,
o czym często wspominali, dziękując pani
Józefie, w głoszonych homiliach.
Pani Józefy już nie ma pośród nas,
a jednak stale będzie blisko,
w naszych wspomnieniach i modlitwach.
str. 2
Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a
WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII
Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową, inaczej zwaną
też Niedzielą Męki Pańskiej, obchodzimy dwa ważne wydarzenia. Pierwsze
to triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa
do Miasta Świętego, Jeruzalem, którego
pamiątką jest poświęcenie gałązek palmowych i niesienie ich w uroczystej procesji.
Drugie ważne wydarzenie to wspomnienie
męki Pańskiej.
W ten dzień czyta się w kościołach
opis męki Chrystusa, kolejno w poszczególnych latach, wg św. Mateusza, Marka,
Łukasza. Natomiast opis męki według św.
Jana czyta się zawsze w Wielki Piątek.
W naszej parafii, na każdej mszy świętej, odczytywaliśmy mękę Pana Jezusa wg
św. Mateusza. W czytanie pasji włączyli
się ministranci, szafarze oraz młodzież
gimnazjalna przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Podczas każdej
mszy św. przechodziliśmy do ołtarza w
symbolicznej procesji. Suma o godzinie
11.30 odprawiana była w sposób uroczysty, ze znacznym udziałem ministrantów
oraz chórem parafialnym, który uświetniał
liturgię wspaniałymi śpiewami.
ks. Marcin
zdjęcia: Tadeusz Kucharski
Wielki Czwartek
Liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej
przewodniczył i homilię wygłosił ks.
Marcin Pilch, koncelebrowali księża naszej parafii oraz ks. Dariusz Piasecki, ks.
Robert Sadlak i o.o. franciszkanie Lech
Dorobczyński i Wiktor Lata.
Po liturgii Najświętszy Sakrament
został przeniesiony do „ciemnicy”.
Wielki Piątek
Liturgii Wielkiego Piątku na cześć
męki Pańskiej przewodniczył ks. Tadeusz
Komorek. Po liturgii słowa, w czasie której
odśpiewano opis męki Pańskiej, adoracji
krzyża i komunii świętej, eucharystyczne
ciało Chrystusa zostało w procesji przeniesione do grobu Pańskiego.
Wielka Sobota
Tradycyjnie, w tym dniu księża błogosławili pokarmy na stół wielkanocny.
Parafialny Zespół Caritas przeprowadził zbiórkę artykułów spożywczych,
z których przygotowano 141 paczek dla
potrzebujących rodzin. Zebrano również
kwotę 2602,00 zł.
Liturgii wigilii paschalnej, która rozpoczęła się o godz. 20.00, przewodniczył
i homilię wygłosił ks. proboszcz Edward
Bogaczewicz.
Po liturgii światła, liturgii słowa, liturgii
chrzcielnej i liturgii eucharystycznej została odprawiona procesja rezurekcyjna
będąca uroczystym ogłoszeniem zmar-
twychwstania Chrystusa i wezwaniem
całego stworzenia do udziału w triumfie
Zmartwychwstałego.
ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
str. 3
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
„Wesoły nam dzień dziś nastał,” z tą
pieśnią radości ze Zmartwychwstania
Pańskiego, w niedzielny poranek o godz.
6.00, wyruszyła procesja, z Najświętszym
Sakramentem, dookoła naszego kościoła.
Procesji przewodniczył nasz franciszkanin
o. Wiktor Lata. Po trzykrotnym okrążeniu
świątyni i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się liturgia
mszy św. sprawowanej w intencji parafian
i gości.
Mszy św. przewodniczył nasz drugi
franciszkanin o. Lech Dorobczyński,
a koncelebrowali księża naszej parafii
oraz o. Wiktor Lata i ks. Robert Sadlak,
który wygłosił homilię.
Pod koniec mszy św. ks. proboszcz
dziękował wszystkim, którzy na różny
sposób uczestniczyli w przygotowaniu
i godnym przebiegu liturgii Triduum
Paschalnego oraz złożył życzenia
wielkanocne przybyłym parafianom
i gościom, życząc radosnego świętowania
Zmartwychwstania Pańskiego.
tekst i zdjęcia:
Tadeusz Kucharski
Wyjątkowe akcenty Wielkiego Tygodnia…
1. W tym roku w ciemnicy i przy
Bożym grobie modliliśmy się wypowiadając
nasze CREDO. „Wierzę w Syna Bożego,
który …umęczon pod Ponckim Piłatem
… ukrzyżowan umarł i pogrzebion…
trzeciego dnia Zmartwychwstał…” Ksiądz
proboszcz w kazaniu w czasie wigilii paschalnej zachęcał, aby to CREDO umieć
wypowiadać w najbliższym gronie rodzinnym. Często w rodzinie, wobec najbliższych
najtrudniej być Chrystusowym świadkiem.
Dlatego podejmijmy w rodzinach wspólną
modlitwę, choćby przy niedzielnym obiedzie, zapalmy świecę, odmówmy Ojcze
nasz… a może podamy jeszcze przed modlitwą jakieś intencje, np. prosimy Cię Panie
o światło Ducha Świętego dla córki, za
kogoś chorego, o trzeźwość, o przełamanie
trudnej sytuacji ….
2. W kapłański Wielki Czwartek ojciec
Lech sprawił niespodziankę i przekazał
naszej Wspólnocie szczególne błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka dla
wiernych i duchowieństwa naszej parafii.
Dziękujemy!
3. W Wielki Czwartek siedmiu kapłanów, w tym trzech pochodzących z naszej
parafii, koncelebrowało mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Nader rzadka to okazja,
w parafii, w której pracuje tylko trzech
kapłanów.
4. W Wielki Piątek dzieci i młodzież
przez kilkanaście minut adorowały Chrystusa w czasie wieczornej liturgii męki
1.
Pańskiej, podchodząc do ucałowania krzyża.
Będzie to już naszym zwyczajem.
5. Młodzież gimnazjalna przygotowująca
się do bierzmowania, w Niedzielę Palmową,
uczestniczyła w czasie każdej mszy świętej
w liturgii słowa, przynosiła dary ofiarne,
a również klęcząc – adorowała Chrystusa
w czasie wielkich dni.
ks. proboszcz
zdjęcia: T. Kucharski
Modlitwa do Jezusa
Dobrego Pasterza
2.
4.
3.
5.
Pasterzu Dobry, troskliwy i czuły, aż
po oddanie życia kochający swoje owce
i szukający każdej owcy zabłąkanej,
prosimy Cię, aby nasi pasterze pojęli,
czym jest Twoja dobroć i dobrymi jak
Ty byli i aby młodzi odważnie przyjmowali dar Twojej miłości – dar wezwania
do pasterskiej posługi. Pomnóż naszą
wiarę, byśmy naszym pasterzom szczerze ufali i pozwolili się im prowadzić, by
nastała kiedyś jedna owczarnia i jeden
Pasterz. Amen.
str. 4
Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a
RADOSNY DZIEŃ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzień 27 kwietnia 2014 był wyjątkowy,
piękny, radosny i bogaty w przeżycia. Niedziela Bożego Miłosierdzia, dzień kanonizacji Jana Pawła II, a w naszej Wspólnocie
parafialnej cieszyliśmy się uroczystością
Pierwszej Komunii Świętej.
Popełniamy błąd mówiąc tylko
o Pierwszej Komunii Świętej. Ten dzień
poprzedzony jest dniem pierwszego
sakramentu pokuty. W sobotę dzieci
przybyły do kościoła z rodzicami, albo
z kimś z rodziny. Z duszpasterską pomocą
księdza Roberta, księdza Joachima Krolla
i księdza Grzegorza Podburaczyńskiego
z Kłodnicy, sprawowaliśmy ten sakrament.
Pierwsza komunia w naszej parafii
zwykle przypada w ostatnią niedzielę
kwietnia i tak było tym razem. 126 dzieci
po raz pierwszy w pełni uczestniczyło
we mszy świętej przyjmując Pana Jezusa
w Komunii świętej. Mszom przewodniczył
ksiądz Tadeusz, a ks. proboszcz wygłosił
kazania. Ksiądz Marcin był w tym czasie
z pielgrzymką w Rzymie i tam modlił się
w intencji dzieci i ich rodzin. Pierwsza
Komunia Święta to zawsze podniosła,
radosna i zobowiązująca uroczystość. To
święto rodzinne.
Przedłużeniem niedzielnej radości
było wręczenie w poniedziałek 28.04.
pamiątkowych obrazków, msza święta
„białego tygodnia” oraz wspólne zdjęcia.
Darem rodzin komunijnych były ornaty,
w których już w czasie Triduum Paschal-
nego kapłani sprawowali Eucharystię.
Do końca „białego tygodnia” 55 dzieci
włączyło się w „Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego”, składając misyjne
koperty.
„Szukajcie Chrystusa, kochajcie
Chrystusa, dajcie o Nim świadectwo”.
Niech te słowa, które wypowiedział
do dzieci święty Jan Paweł II u początku
swego pontyfikatu, będą pewną podpowiedzią, gdy będziemy wracali myślami
do radosnego dnia pierwszej spowiedzi
i Komunii świętej.
ks. proboszcz
zdjęcia: Studio Jezierny
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny
przewodniczył ks. proboszcz, a koncelebrowali ks. Marcin Pilch i ks. por. Jarosław
Król, który wygłosił okolicznościową
homilię.
We mszy uczestniczyły poczty
sztandarowe naszej parafii oraz NSZZ
„Solidarność” i Szkoły Podstawowej nr
19. Uroczystość zakończyło odśpiewanie
pieśni „Boże coś Polskę”.
Po mszy św. przedstawiciele Fundacji
Niezłomni zbierali fundusze na poszukiwanie i identyfikację ofiar komunistycznego terroru.
tekst: T. Kucharski
zdjęcia: D. Kubny
ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W piątek 23 maja 2014 r. ks. bp Paweł
Stobrawa, podczas uroczystej mszy świętej, udzielił sakramentu bierzmowania 119
osobom. Z naszej parafii sakrament przyjęły 63 osoby, z Blachowni 22, ze Sławięcic
24, a ze Starego Koźla 10 osób.
Istotę tego wydarzenia oddają słowa
powitania skierowane do ks. biskupa
przez rodziców bierzmowanej młodzieży:
Czcigodny księże biskupie Pawle!
Drogi nasz Pasterzu!
My rodzice, młodzieży przystępującej
do sakramentu bierzmowania, serdecznie
Księdza Biskupa witamy pośród nas!
Z ufnością patrzymy na nasze dzieci,
które wkraczają w dorosłość i pragną
żyć według nauki Chrystusa. Jest to
również ważny dla nas – rodziców dzień,
bo przecież to my kilkanaście lat temu,
przynieśliśmy nasze dzieci do świątyni,
aby przez chrzest święty włączyć je we
wspólnotę Kościoła Chrystusowego.
Potem byliśmy z nimi, wychowywaliśmy w naszych katolickich rodzinach,
wpajając im podstawowe prawdy wiary,
ciesząc się z ich dorastania, z przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej. Staraliśmy
się być z nimi w każdej ich radości, ale
również w każdym smutku, czy niepowodzeniu.
Dzisiaj stajemy tu przed Bogiem,
w obecności Kościoła, na czele z Tobą
księże biskupie Pawle, będąc dumni z
tego, że nasze dzieci wchodzą w dorosłe,
Jubileusze święceń kapłańskich naszych księży
Miesiąc maj to czas, w którym w wielu
seminariach kapłańskich mają miejsce
święcenia neoprezbiterów, to też czas jubileuszy tych święceń.
W naszej parafii rocznice święceń
świętowali:
35. rocznicę ks. Edward Bogaczewicz,
6. rocznicę ks. Robert Sadlak,
1. rocznicę ks. Marcin Pilch,
2. rocznicę ks. Tadeusz Komorek.
Poszczególnym mszom św. w tych
dniach przewodniczyli księża jubilaci,
koncelebrowali pozostali księża naszej
parafii.
Na zakończenie mszy św. życzenia
składali przedstawiciele Rady Parafialnej,
Wspólnot naszej parafii, Dzieci Maryi, ministranci, przedstawiciele szkół, młodzieży
i młodych małżeństw naszej parafii.
str. 5
chrześcijańskie życie, umocnione darami
Ducha Świętego. Będziemy się modlić,
aby dobry Bóg ustrzegł je przed niebezpieczeństwami, pomagał w zdobywaniu
wiedzy, a Boże błogosławieństwo umocniło łaski dziś przyjętego sakramentu.
Bardzo serdecznie prosimy księdza
biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, prosimy
o modlitwę w naszej intencji, o pouczenie,
które nas wszystkich pokrzepi i umocni
w wierze, i o błogosławieństwo dla naszych rodzin i naszych parafii.
Redakcja
zdjęcia: Agnieszka Kubny
Ks. proboszcz dziękował księżom za
ich obecność i pomoc w duszpasterstwie,
życząc obfitych łask Bożych na dalszej
drodze kapłańskiego życia. Po mszach
św. uczestniczyliśmy w nabożeństwach
majowym z udziałem wszystkich księży
naszej parafii i licznie zgromadzonych
wiernych. Liturgię ubogacał chór parafialny oraz schola.
Do życzeń dla księży dołącza się
redakcja.
zdjęcia: T. Kucharski
i D. Kubny
str. 6
Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a
Peregrynacja figury św. Michała Archanioła
12 kwietnia 2013 roku w niezwykłą
podróż po Polsce wyruszyła figura św.
Michała z Groty Objawień na Gargano we
Włoszech. To wierna kopia figury, która
od wielu wieków otaczana jest szczególną
czcią w Monte Sant’ Angelo. W ramach
uroczystości peregrynacyjnych wierni
uczestniczą w nabożeństwach z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów
oraz błogosławieństwach osób chorych,
starszych i dzieci. Jest możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła
oraz zawierzenia siebie i swojej rodziny
opiece Wodza Niebieskiego.
Uroczystej „anielskiej” liturgii towarzyszą homilie i konferencje tematyczne
z udziałem kapłanów ze Zgromadzenia
św. Michała Anioła.
W swojej wędrówce figura św.
Michała Archanioła dotarła do parafii
św. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej
w Kędzierzynie–Koźlu. W dniu 12 maja,
od godz. 20.00, kapłani i wierni naszej
parafii uczestniczyli z tej okazji w modlitewnym spotkaniu.
O godz. 20.15 została odprawiona msza
św., której przewodniczył ks. proboszcz
Edward Bogaczewicz, a koncelebrowali
księża Joachim Kroll i Marcin Pilch.
Homilię nawiązującą do historii objawień
św. Michała Archanioła, wygłosił ks. Rafał
Szwajca – michaelita.
W dalszej części spotkania odmówiliśmy akt oddania się św. Michałowi
Archaniołowi oraz dziesiątkę różańca
w intencji kapłanów oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Spotkanie zakończył
Apel Jasnogórski.
Ks. proboszcz podziękował licznie
zebranym wiernym z naszej parafii, służbie liturgicznej i chórowi parafialnemu za
udział w spotkaniu.
Tekst i zdjęcia:
Tadeusz Kucharski
10 lat chóru CANTABILE MOK Kędzierzyn–Koźle
W tym roku mija 10 lat działalności Chóru CANTABILE istniejącego
w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie–Koźlu. Zespół ten, w nieco
innym składzie, był pierwotnie chórem
w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego i Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła na Osiedlu Piastów. W związku
z tym chórzyści zapragnęli, aby msza
św. jubileuszowa w intencji żyjących
i zamarłych członków chóru oraz ich
rodzin odbyła się w tej świątyni, co miało miejsce w niedzielę 4 maja 2014 roku
o godzinie 11.30.
Podczas mszy św. chór wykonał następujące utwory:
– Introit i Gloria – ze mszy „Do Ciebie
odwieczny Panie” Michała Haydna,
– „Ojcze z niebios” – modlitwę z IV aktu
opery „Halka” Stanisława Moniuszki,
– „Pieśń” (Czego chcesz od nas Panie)
Józefa Świdra do słów Jana Kochanowskiego,
– „Witaj Gwiazdo Morza” – pieśń maryjną wykonaną przez ponad 1.500
chórzystów, podczas pobytu Ojca św.
Jana Pawła II na Górze św. Anny,
– „Sancta Maria” z repertuaru Mirelle
Mathieu.
Chórzyści włączyli się także w liturgię mszy świętej czytaniem słowa Bożego i śpiewaniem psalmu. Należy dodać,
że na zaproszenie księdza proboszcza
pieśni maryjne zostały wykonane przed
ołtarzem i tutaj też zostało zrobione
wspólne zdjęcie z księdzem proboszczem.
W imieniu wszystkich członków chóru Cantabile i własnym dziękuję ks.
proboszczowi prałatowi Edwardowi
Bogaczewiczowi za odprawioną mszę św.
i modlitwę.
Dziękujemy obecnym na tej mszy św.
za wspólną modlitwę w naszej intencji.
Byliśmy wszyscy wzruszeni i szczęśliwi. DZIĘKUJEMY!
Dyrygent chóru: Jolanta Stefaniak.
zdjęcia: T. Kucharski
ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47–232 Kêdzierzyn–KoŸle 12
PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE
Czerwiec
8 Zesłanie Ducha Świętego – 1. dzień odpustu parafialnego.
11.30msza św. odpustowa za parafian.
9 NMP Matki Kościoła – 2. dzień odpustu parafialnego.
Msze św. 6.30, 8.00, 10.00 – za parafian, 16.30 i 18.00.
15 14.00 Rocznica I Komunii Świętej.
30 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Msze św. 7.00; 8.30 – po niej procesja, 11.30, 15.00 i 18.30
27 8.00
msza św. na zakończenie roku szkolnego.
Lipiec
1
7.00
4 18.00
6
16
15.00
18.00
25
29
18.00
18.00
msza św. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu
– I piątek m–ca.
msza św. w intencji Róż Różańcowych.
msza św. w intencji Bractwa Szkaplerza
Świętego.
msza św. w intencji Apostolatu Margaretka.
msza św. w intencji Radia Maryja i Telewizji
Trwam.
Sierpień
1 18.00
3
15
msza św. za zmarłych, od uczestników pogrzebu
– I piątek m–ca.
15.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Msze św. w porządku niedzielnym.
Msza św. w intencji seniorów
naszego miasta
12 maja, z okazji Dni Seniora,
w naszym kościele została odprawiona msza św.
w intencji seniorów naszego miasta. Mszy św. przewodniczył ks. dr
Alfons Schubert
– były proboszcz
parafii kozielskiej. Koncelebrowali o. Romuald Trojnar z Góry
św. Anny i ks. Edward Bogaczewicz, który wygłosił homilię.
Po mszy św. miała miejsce krótka modlitwa i błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem.
tekst i zdjęcia: Tadeusz Kucharski
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego
i NMP Matki Kościoła,
ul. B. Krzywoustego 2; 47–232 Kędzierzyn–Koźle 12.
Kontakt telefoniczny z redakcją pod numerem 77–483–73–50
w godzinach pracy kancelarii.
E–mail parafii: [email protected]
Strona internetowa: www.duchaswietego–kk.pl
Konto PKO SA 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018
ISSN 1732–6885
Zapraszamy do współpracy
str. 7
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej
Uroczysta procesja przejdzie,
po mszy św. odprawionej w kościele o godz. 8.30, w tym roku
ulicami Osiedla NDM.
Prosimy mieszkańców osiedla
o włączenie się w przygotowanie ołtarzy, dekorację balkonów
i okien.
Niech nasze zaangażowanie
w przygotowanie procesji i jak
najliczniejszy w niej udział, będą
świadectwem naszej wiary.
Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W rubryce tej pragniemy informować czytelników o radosnych i smutnych wydarzeniach z życia naszej wspólnoty parafialnej. Chrzty, śluby
i inne sakramenty, ważniejsze jubileusze i uroczystości oraz pogrzeby, to
istotne momenty w życiu każdego z nas, to ich suma stanowi o kondycji
duchowej parafii.
Sakrament chrztu œwiêtego
„Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – tymi
słowami następujące dzieci zostały włączone we Wspólnotę
Kościoła Świętego: Jakub Mateusz Koliński, Lena Nadia
Frontczak, Adam Stanisław Ostafin, Maja Maria Płocica, Dawid
Rafał Ćwilichowski, Adam Rakowski, Marta Maria Toczek, Michał
Zborowski, Helena Alicja Trenczek, Dawid Damian Hryciuk,
Aniela Maria Mielcarek i Adam Jan Nowak.
Sakrament małżeństwa
„...ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię
nie opuszczę aż do śmierci.” – taką przysięgę małżeńską w obecności Chrystusa złożyli sobie:
Michał Wójtowicz i Justyna Zając
Życzymy im wiele szczęścia i wytrwałości w całym przyszłym
wspólnym życiu, by łaska płynąca z sakramentu małżeństwa była
zawsze dla nich umocnieniem i źródłem miłości.
Bóg mi³osierny daje odkupienie
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zasnęli w pokoju
z Chrystusem w nadziei zmartwychwstania:
Elżbieta Ziarko l. 60
Edeltrauda Raczyńska l. 76
Stanisław Kościelny l. 87 Henryk Wawryńczuk l. 65
Karolina Zawada l. 29
Franciszek Dziedzic l. 77
Stanisława Trębacz l. 88
Aleksander Turło l. 67
Andrzej Nowacki l. 64
Zuzanna Szekely l. 88
Bogusława Galacka l. 52
Kazimierz Łęgowski l. 75
Danuta Różycka l. 60
Stefania Grabowska l. 83
Andrzej Gronkiewicz l. 63
Jan Pieniężny l. 66
Zbigniew Babiarz l. 57
Jerzy Sofiński l. 58
Maria Gontarek – Zając l. 83
Danuta Rokosz l. 73
Niech spoczywają w pokoju.
str. 8
Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a
JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYM!
Dzień 27 kwietnia 2014 roku będziemy
zapewne długo wspominali. Z tym dniem
łączy się wiele naszych wspomnień, spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
na Górze Świętej Anny, w Częstochowie,
Krakowie i w wielu innych miejscach, do
których pielgrzymowaliśmy. Te wspomnienia to również godziny transmisji
telewizyjnych z uroczystości w Watykanie i z innych miejsc na świecie, gdzie
był nasz ukochany Ojciec Święty. Na
kanonizację z naszej parafii pojechała do
Rzymu pielgrzymka, której przewodniczył
ks. Marcin. Inni wybrali się pociągiem,
organizowanym przez Solidarność Kolejarską, a młodzi pojechali stopem. Tego
dnia w naszym kościele w prezbiterium
górował wielki portret Jana Pawła II, na
ołtarzu mieliśmy relikwie, które wielu
uczciło, a za ołtarzem przy kamieniu
węgielnym, który On poświęcił dla nas
w Legnicy 2.06.1997 r., zapłonęło światło.
To szczególne miejsce, na którym wyryty
jest Jego herb. Pewnym symbolem tego
dnia była Iskra Miłosierdzia, czyli światło
przywiezione z Łagiewnik.
W przeżywanie tego dnia włączyło
się wiele osób, biorąc udział w godzinie
miłosierdzia, której przewodniczył ks.
Robert i w Koronce do Miłosierdzia
Bożego, odmawianej na scenie „Festynu
dziękczynnego”, który trwał w Parku
Pojednania od godz.14.00 do 20.30. Warto
wspomnieć pielgrzymów, którzy wybrali
się autobusem do Krakowa–Łagiewnik, aby
tam przeżywać kanonizację i uroczystości
odpustowe ku czci Miłosierdzia Bożego.
Bogu niech będą dzięki za Jana
Pawła II i za 27. dzień kwietnia 2014.
ks. proboszcz
zdjęcia: D. Kubny i S. Kubny
Parafialna pielgrzymka do Rzymu na kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II
W czwartek, 24 kwietnia 2014 roku,
o godzinie 5.00 rozpoczęliśmy, w naszej
świątyni, ze śpiewem na ustach, mszę
św., która zainaugurowała parafialną pielgrzymkę na kanonizację Jana XXIII i Jana
Pawła II. Po mszy świętej i pożegnaniu
przez księdza proboszcza, wyruszyliśmy
w drogę do dalekiej Italii. Cała nasza grupa
liczyła 55 osób, w tym dwóch kierowców:
pan Andrzej i Robert, przewodnik pan
Stanisław, dwóch księży: ks. Marcin,
i księdz Tomasz Koterba z Opola oraz 50
uczestników.
Pierwszy dzień naszej pielgrzymki
spędziliśmy, w zasadzie, w drodze, podziwiając krajobrazy Czech, alpejskie szczyty
Austrii i północnych Włoch, wieczorem
dotarliśmy na nocleg w okolice Padwy.
W piątkowy poranek, po odprawieniu
mszy świętej, wyruszyliśmy w dalszą
drogę, nawiedzając Franciszkowe miasto
Asyż, następnie dojechaliśmy (w okolice
Fiugii) do kolejnego noclegu.
W sobotę dotarliśmy do wiecznego
miasta, stolicy Włoch i katolicyzmu. Z zapartym tchem weszliśmy na Plac Świętego
Piotra i stając w kolejce, by nawiedzić
grób największego z Polaków, świętego
już Jana Pawła II. Następnie był czas wolny i na zakup pamiątek i na pyszną włoską
kawę, pizzę i lody.
Niedziela upłynęła pod znakiem mszy
kanonizacyjnej, część z naszych pielgrzymów, całą noc czuwając na Via
Conzilazione, dostała się na Plac Świętego
Piotra, natomiast większość zajmowała
miejsca w okolicach Zamku Anioła. Jednak nawet odległość od placu piotrowego
nie przeszkodziła nam we wspaniałych
przeżyciach i uczuciach, gdy po Litanii
do Wszystkich Świętych, Ojciec Święty
Franciszek ogłosił naszego rodaka świętym Kościoła katolickiego. Łzy wzruszenia
cisnęły się do oczu i wielka radość i duma
była w naszych sercach, aż chciałoby
się całą piersią wyśpiewać Gaude Mater
Polonia.
Po mszy kanonizacyjnej (jedynej
w swoim rodzaju, z udziałem 4 papieży,
dwóch żyjących i dwóch świętych) wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Rzymu.
Wieczorem, zmęczeni i szczęśliwi, wróciliśmy do naszego hotelu. Rano udaliśmy
się do Orvieto i Sieny, a w ostatni dzień do
Padwy, by pokłonić się świętemu Antoniemu. Z Padwy wyruszyliśmy już w drogę
powrotną do Ojczyzny.
Pielgrzymka ta była jedyna w swoim
rodzaju, pełna ducha i podniosłości,
a jednocześnie taka swojska i rodzinna,
za co szczególnie dziękuję Wam, drodzy
pielgrzymi. Dziękuję też przede wszystkim panu Stanisławowi Mołodeckiemu,
naszemu wspaniałemu pilotowi, panom
kierowcom za wspaniałą jazdę, księdzu
Tomaszowi z Opola i wszystkim za wszelkie dobro i radość a za łaski, których doznaliśmy niech Bóg będzie błogosławiony!
Te Deum laudamus...
ks. Marcin Pilch
zdjęcia: Piotr Nowak
Download

Odpust 2014 - Parafia pw Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w