DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9
tel. (071) 344-65-70, 344-49-08
e-mail: [email protected]
fax (071) 342-49-01
Nr konta: NBP O/Wrocław 92 1010 1674 0059 8822 3000 0000
Nr regon: 007003480
NIP: 896-10-01-269
Wrocław, 12.11.2012 r.
Dotyczy:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania
nr 6, 7, 8 i 9
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dn. 26.10.2012 r. pod nr 2012/S 207 - 340841.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(t. j Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawy pzp
Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z
przedmiotów
szkolnych
dla
uczestników
projektu
„Nowe
Perspektywy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym zadaniu (pakiecie)
z osobna.
Zadanie nr 1 (zajęcia z matematyki w Wałbrzychu)
Zadanie nr 1 zostało unieważnione z powodu braku ofert – zawiadomienie z dnia 12.11.2012 r.
Zadanie nr 2 (zajęcia z fizyki w Wałbrzychu)
Nr
oferty
6
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Marta Młyńczyk
ul. Blankowa 32/6
58-316 Wałbrzych
Wartość
brutto oferty
5.400,00
Ilość punktów
unieważniony
Zadanie nr 2 zostało unieważnione z powodu tego, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zawiadomienie z dnia
12.11.2012 r.
Zadanie nr 3 (zajęcia z chemii w Wałbrzychu)
Zadanie nr 3 zostało unieważnione z powodu braku ofert – zawiadomienie z dnia 12.11.2012 r.
1
Zadanie nr 4 (zajęcia z jęz. polskiego w Wałbrzychu)
Zadanie nr 4 zostało unieważnione z powodu braku ofert – zawiadomienie z dnia 12.11.2012 r.
Zadanie nr 5 (zajęcia z matematyki w Świdnicy)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone w terminie późniejszym
z powodu wyznaczenia dodatkowego terminu na przesłanie ofert dodatkowych (zostały złożone
dwie oferty o identycznych cenach)
Zadanie nr 6 (zajęcia z fizyki w Świdnicy)
Nr
oferty
2
6
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Janusz Marciszyn
ul. Bohaterów Getta 4/12
58-100 Świdnica
Marta Młyńczyk
ul. Blankowa 32/6
58-316 Wałbrzych
Wartość
brutto oferty
Ilość punktów
2.340,00
100
5.760,00
40,63
Najkorzystniejszą ofertę na zadanie częściowe nr 6 złożył:
Janusz Marciszyn
ul. Bohaterów Getta 4/12
58-100 Świdnica
cena oferty brutto:
2.340,00 zł.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert dla wszystkich zadań częściowych była cena: 100%.
W wyznaczonym terminie do składania ofert – dla zadania nr 6 wpłynęły dwie oferty.
Wykonawca Janusz Marciszyn zam. w Świdnicy, otrzymał największą ilość punktów tj. 100,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień
publicznych, oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dlatego też oferta tego
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza dla zadnia częściowego nr 6.
Zadanie nr 7 (zajęcia z chemii w Świdnicy)
Nr
oferty
3
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Małgorzata Odrowska Sasin
ul. Saperów 5/4
58-100 Świdnica
Wartość
brutto oferty
2.340,00
Ilość punktów
100
2
Najkorzystniejszą ofertę na zadanie częściowe nr 7 złożyła firma:
Małgorzata Odrowska Sasin
ul. Saperów 5/4
58-100 Świdnica
cena oferty brutto:
2.340,00 zł.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert dla wszystkich zadań częściowych była cena: 100%.
W wyznaczonym terminie do składania ofert – dla zadania nr 7 wpłynęła jedna oferta.
Wykonawca Małgorzata Odrowska Sasin, otrzymał największą ilość punktów tj. 100, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień
publicznych, oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dlatego też oferta tego
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza dla zadnia częściowego nr 7.
Zadanie nr 8 (zajęcia z jęz. polskiego w Legnicy)
Nr
oferty
4
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kamilla Prusik
ul. Różana 27/2
59-220 Legnica
Wartość
brutto oferty
8.400,00
Ilość punktów
100
Najkorzystniejszą ofertę na zadanie częściowe nr 8 złożyła:
Kamilla Prusik
ul. Różana 27/2
59-220 Legnica
cena oferty brutto:
8.400,00 zł.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert dla wszystkich zadań częściowych była cena: 100%.
W wyznaczonym terminie do składania ofert – dla zadania nr 8 wpłynęła tylko jedna oferta.
Wykonawca Kamilla Prusik spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest zgodna z
ustawą prawo zamówień publicznych, oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
dlatego też oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza dla zadnia
częściowego nr 8.
Zadanie nr 9 (zajęcia z matematyki w Legnicy)
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Wartość
brutto oferty
Ilość punktów
3
5
Kazimiera Janicka
ul. Traugutta 7/1
59-220 Legnica
8.400,00
100
Najkorzystniejszą ofertę na zadanie częściowe nr 9 złożyła:
Kazimiera Janicka
ul. Traugutta 7/1
59-220 Legnica
cena oferty brutto:
8.400,00 zł.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert dla wszystkich zadań częściowych była cena: 100%.
W wyznaczonym terminie do składania ofert – dla zadania nr 9 wpłynęła jedna oferta.
Wykonawca Kazimiera Janicka otrzymał największą ilość punktów tj. 100, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, jego oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych, oraz
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dlatego też oferta tego Wykonawcy została
wybrana jako najkorzystniejsza dla zadnia częściowego nr 9.
Informacja o poprawieniu omyłek w ofertach
Nie dokonano poprawiania omyłek w ofertach
Informacja o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania
Żaden Wykonawca nie został wykluczony z niniejszego postępowania.
Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone
Wszystkie oferty które wpłynęły, zostały uznane za ważne nie podlegające odrzuceniu.
Informacja o terminie podpisania umowy
Dotyczy zadania nr 6
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. w przypadku gdy wartość zamówienia jest
większa niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy pzp, Zamawiający zawiera umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
Dotyczy zadania nr 7, 8 i 9
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy pzp. w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę,
Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż termin 10 dni od daty przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub warunkowo pocztą
elektroniczną.
Wypełniając warunek zawarty w art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp., Dolnośląska Wojewódzka
Komenda OHP wyznacza następujące terminy podpisania umowy dla:
Zadania nr 6 – 23.11.2012 r.
Zadanie nr 7, 8 i 9 – 15.11.2012 r.
4
Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Zamawiającego, przesłane faksem, lub warunkowo pocztą elektroniczną na numery podane
w formularzu ofertowym, oraz dodatkowo zostanie wysłane listem poleconym.
Sporządził: Andrzej Łabowski
5
Download

ZAWIADOMIENIE z dnia 13 maja 2013 roku O