RİZ
ZE İL MİİLLİ EĞİİTİM MÜ
ÜDÜRLÜ
ÜĞÜ 20114-2015
EĞ
ĞİTİM ÖĞRETİM
Ö
M YILI ÖRGÜN
Ö
YGIN
VE YAY
E
EĞİTİM
KURUM
K
MLARI ÇALIŞMA
Ç
A TAKV
VİMİ Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
T
TEMMUZ
Z 2014
Yapılaccak İş ve İİşlemler
G
Güzel
Sanatlar
ve
S
Spor
Liselerind
L
de
Ö
Öğrencileerin Kesin
n Kayıtlaarı
G
Güzel Saanatlar ve
v Spor Liselerin
nde kesi n
k
kayıtlar
sonuc unda
açık
kontenja n
b
bulunmassı durum
munda ye dek listeeden pua n
ssırasına göre kessin kayıtt yaptırm
maya ha k
k
kazananl arın tesp
pit edilereek okulu n interneet
ssitesinden
n ilanı
G
Güzel San
natlar ve Spor Lisselerine y edek
llisteden kesin
k
kay ıt hakkı k
kazanan
ööğrencile rin kayıt ları
G
Güzel San
natlar ve Spor Lisselerinde Açık
K
Kontenja n bulunm
ması; ancaak yedek listesindee
yyeterli saayıda öğreenci bulu nmaması
d
durumun da yeni kayıtların
k
n alınıp yeetenek
ssınavının yapılmassı
G
Güzel San
natlar ve Spor Lisselerinde
b
başvurulaarın alınm
ması
A
AĞUSTO S 2014
Yapılacak İş ve İİşlemler
Ö
Örgün Eğitim Kurum
mlarında 20014-2015 Öğrenci
Ö
K
Kayıtları
M
Merkezi Siistemle Öğrrenci Alan Okullarda
a Kayıt
k
kabul özel yetenek vee mülakat ssınavları
G
Güzel Sanaatlar ve Spor Liselerin
nde Yeteneek Sınavının
Y
Yapılması
Güzel Sanaatlar ve Spor Liselerin
nde Kesin Kayıtların
K
Y
Yapılması
A
Açık Öğrettim Ortaok
kul Kayıtla rı
22014-2015 Açık Öğretim Lisesi vve Mesleki Açık
Ö
Öğretim Lisesine Yen
ni Kayıt İşllemleri ( 1 Dönem
D
)
Z
Zafer Bayrramı
20014-2015 Takvimi
14-18 Temmuz 2014
18 Tem
mmuz 201
14
21-23 Temmuz 2014
31 Tem
mmuz - 0 6 Ağusto s
2014
31 Tem
mmuz – 01
0 Ağustoos
2014
20014-2015 Takvimi
Bakanllık Takvim
mine Uyulaccak
2014 O
Ortaöğretim
m
Kurum
mlarına Geççiş Sistemi
Tercih ve Yerleştirme EKılavuzzu Takvim
mine Göre
04 Ağuustos 2014
05-06 A
Ağustos 201
14
Açık Ö
Öğretim Orttaokulu
Takvim
mine Göre
Açık Ö
Öğretim Lissesi Takvim
mine
Göre
30 Ağuustos 2014 Cumartesi
C
EYLÜL 2014
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yapılacak İş ve İşlemler
Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
9. Sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile
seçilen derslere değişiklik yapılması
Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Dönemi Sınavlarının
Yapılması
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Mesleki
Çalışmaların Yapılması
Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin
Öğretime Hazırlık Çalışmaları İle Usta Öğreticilerin
Pedagojik Formasyon Kursları
Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu (Öğretmen
Planlaması)
Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
İl Zümre Başkanları Toplantısı
Okul Öncesi, İlkokul 1. Sınıf, Ortaokul ve İmam
Hatip Ortaokullarının 5. Sınıflarındaki öğrencilerin
eğitim-öğretime uyum programı
İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş
birliği komisyonu
Rehberlik Araştırma Merkezi Çalışma Programı ve
Yıllık Çalışma Raporunun Bakanlığa Gönderilmesi
Dünya Okuma-Yazma Günü'nün Halk Eğitim
Merkezlerinde Kutlanması
Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2014-2015
Öğretim Yılının Başlaması (Anadolu Otelcilik Ve
Turizm Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri ile
Anadolu Meslek Liselerinin Turizm Endüstrisi İle
İlgili Bölümlerinin 9. Sınıflan Dâhil)
A: Rehberlik Ve Psikoloji Hizmetleri İl Danışma
Kurulu Toplantısı
B: Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Toplantısı
İlköğretim Haftası
Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavlarının yapılması
2014-2015 Takvimi
01 Eylül 2014 Pazartesi
01-12 Eylül 2014
(Ders Yılının İlk Haftası)
Eylül ayı içinde
01-12 Eylül 2014
01-30 Eylül 2014
02-05 Eylül 2014
10 Eylül 2014
08 Eylül 2014 Pazartesi
09-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
Eylül ayı içinde
09-27 Eylül 2014
10 Eylül 2014 Perşembe
15 Eylül 2014 Pazartesi
15-26 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
01-21 Eylül 2014
32
33
34
35
EKİM 2014
Yapılacak İş ve İşlemler
Mesleki Eğitim Haftası
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde Öğrenim
Gören 10-11. Sınıf Öğrencilerinin 2013 /2014 Ders
yılı işletmelerde beceri eğitiminin sona ermesi.
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim
gören 10/11. Sınıf öğrencilerinin 2013-2014 ders yılı
işletmelerde beceri eğitimi koordinatör öğretmenleri
ile Beceri Sınavı öncesi toplantı.
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde öğrenim gören
10 ve 11 sınıf öğrencilerinin 2013-2014 ders yılı sonu
beceri sınavları
36
Kurban Bayramı
37
Cumhuriyet Bayramı
38
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı
KASIM/ARALIK 2014
Yapılacak İş ve İşlemler
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 2014-2015
Eğitim Öğretim Yılında 11-12. Sınıfların Eğitim
Öğretime başlaması.
39
40
41
42
43
44
Atatürk Haftası
Öğretmenler Günü
Orta öğretim Kuerumlarında1.Dönem Sorumluluk
Sınavları
Aday Çırakların ve Çırak Öğrencilerin Birinci Yarı
Yıl Deneme Sınavı
Kış dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarına
Katılacakların Müracaatları
OCAK 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
45
46
47
Yılbaşı Tatili
İlçe Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama
ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Yarı Yıl
Tatili
2014-2015 Takvimi
07- 13 Ekim 2014
10 Ekim 2014 Cuma
13 Ekim 2014 Pazartesi
14-15-16 Ekim 2014
03 Ekim 2014 Cuma Günü
Saat 13.00’de Başlar 07 Ekim
2014 Salı Akşamı Sona Erer
28 Ekim 2014 Salı Günü
Saat: 13.00'da başlar, 29 Ekim
2014 Çarşamba Günü Akşamı
Sona Erer.
Ekim ayı 2. Haftası
2014-2015 Takvimi
03 Kasım 2014 Pazartesi
10 Kasım 2014 Pazartesi Günü
Başlar 16 Kasım 2014 Cuma
Akşamı Sona Erer
24 Kasım 2014 Pazartesi
01-30 Kasım 2014
01Aralık 2014 -09 Ocak 2015
01-31 Aralık 2014 Tarihleri
Arası
2014-2015 Takvimi
01 Ocak 2015 Perşembe
Ocak ayı içinde
23 Ocak 2015 Cuma
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Açık Öğretim Lisesi 2014-2015 Öğretim Yılı II.
Dönem Kayıt İşlemleri
Açık Öğretim Ortaokulu 1.Yarı Yıl Sınavı
Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Birinci Dönem
Sonu Sınavları
ŞUBAT 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında İkinci
Dönemin Başlaması
Her Derece Ve Türdeki Okullarda İkinci Dönemin
Başında Yapılacak Öğretmenler Kurulu Toplantısı
İl Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama ve
İşbirliği Komisyonu Toplantısı
Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı
İl Zümre Başkanları Toplantısı
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı
MART 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Rize'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 2014-2015
Öğretim Yılında İşletmelerde Beceri Eğitimi görecek
öğrencilerin iş yeri planlaması. ( 10. ve 11. Sınıflar)
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
anma haftası
Öğretmen Okulları Kuruluş Yıl Dönümü
Şehitleri Anma Günü
NİSAN 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencileri İçin Tanıtım Gezileri
A-Meslek okulları ve kurumlarını ziyaret
B-Mesleki okul ve kurumların ortaokulları ziyareti
Halk Eğitimi Merkezlerinde Köy ve Kasabalarda
Açılan Kurs Sergileri
Yaz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarına
Katılacakların Müracaatları
Açık Öğretim Ortaokulu 2. Yarı Yıl Sınavı
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıfların Yıl Sonu, 10. ve 11.
Sınıfların Teorik Eğitimi Sonu
Bakanlık Belirleyecek
Bakanlık Belirleyecek
Bakanlık Belirleyecek
2014-2015 Takvimi
09 Şubat 2015 Pazartesi
09-11 Şubat 2015
Şubat 2015
13 Şubat 2015 Cuma
1 3 Şubat 2015 Cuma
16 Şubat 2015 Pazartesi
Şubat Ayının 2. Haftası
2014-2015 Takvimi
02 Mart 2015 Pazartesi
0 2 - 2 7 Mart 2015
12-15 Mart 2015
16 Mart 2015 Pazartesi
18 Mart 2015 Çarşamba
2014-2015 Takvimi
A-Nisan ayı
içinde
B- Mayıs ayı
içinde
01 Nisan -30 Mayıs 2015
tarihleri içerisinde
01 -30 Nisan 2015
Bakanlıkça Belirlenecek
Takvime Uyulur
17 Nisan 2015 Cuma
68
Kutlu Doğum Haftası
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
A)Temel Eğitim Kurumlarında
69
70
71
72
73
B) Orta Öğretim Kurumları ve Yaygın Eğitim
Kurumlarında
MAYIS 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Emek ve Dayanışma Günü Tatili
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
İşletmelerde Beceri Eğitimine başlaması ve bitişi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı
Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem Sınavları
82
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiyat Tespit
Komisyon Toplantısı
Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri
Özel Öğretim Kurumlarında
A)Ücretlerin Tespit ve İlanı
B)Tespit Edilen Eğitim Ücretinin İlan Örneği İle
Tahmini Bütçe Tablolarının Valilikler Kanalıyla
Bakanlığa Gönderilmesi
HAZİRAN 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Temel Eğitim Okullarında Öğrenci Kayıtları
Ortaöğretim Kurumlarında ders seçimi
Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt-Kabul İşleri ( Yeni
Öğrenciler )
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Toplantısı
Rehberlik Ve Psikoloji Hizmetleri İl Danışma Kurulu
Toplantısı
2014-2015 Ders Yılının Sona Ermesi
Mesleki Eğitimi Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfalık
ve Ustalık Sınavları
83
Eğitim Kurumlarında Yılsonu Öğretmenler Kurulu
toplantısı
74
75
76
77
78
79
80
81
84
85
86
Eğitim Kurumlarında Yıl Sonu Mesleki Çalışmalar
Merkez Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi
Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Müracaatların
alınması
20-24 Nisan 2015
A)23 Nisan 2015 Perşembe
Günü Tören Bitiminde Başlar.
24 Nisan 2015 Cuma Akşamı
Sona Erer.
B) 23 Nisan 2015 Perşembe
2014-2015 Takvimi
01 Mayıs 2015 Cuma
04 Mayıs 2015 -09 Ekim 2015
19 Mayıs 2015 Salı günü
başlar aynı günün akşamı
sona erer
Bakanlıkça Belirlenecek
Takvime Uyulur
Mayıs Ayı İçinde
Mayıs Ayı İçinde
Mayıs Ayı İçinde
Haziran Ayı İçinde
2014-2015 Takvimi
01 Haziran ayında Başlar
Haziran 2015
Açık Öğretim Lisesi Çalışma
Takvimi Uygulanacak
01-26 Haziran 2015
01-26 Haziran 2015
12 Haziran 2015 Cuma
08 - 2 9 Haziran 2015
15-30 Haziran 2015
15-30 Haziran 2015
Haziran Ayı İçinde
Takvim Bakanlıkça
Belirlenecek
87
88
89
90
Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
TEMMUZ 2015
Yapılacak İşlemler
Halk Eğitim Merkezlerinde Kısa Süreli Yaz Kursları
ve Yaz Spor Etkinlikleri
Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme(Eski
Öğrenciler)
Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Yaz Tatili
Başlangıcı
Ramazan Bayramı
91
92
92
93
Aday Çırak Ve Çırakların Sözleşmelerinin
İmzalanması
Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavlarına
Katılacakların Müracaatları
AĞUSTOS 2015
Yapılacak İş ve İşlemler
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Öğrenci
Kayıtları
Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Okullarda Kayıt
Kabul Özel Yetenek Ve Mülakat Sınavları
Açık Öğretim Ortaokulu Kayıtları
94
95
2015-2016 Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık
öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri ( 1. Dönem )
Zafer Bayramı
Haziran Ayı İçinde
2014-2015 Takvimi
01 Temmuz-30 Ağustos 2015
Bakanlık Takvimine
Uyulacaktır
1 Temmuz 2015
16 Temmuz 2015 Perşembe
Saat 13.00 da başlar, 19
Temmuz 2015 Pazar akşamı
sona erer
1 Temmuz - 30 Eylül 2015
arası
1 - 3 1 Temmuz 2014 Tarihleri
Arasında
2014-2015 Takvimi
1-29 Ağustos 2015
e-Okul Modülü Kullanılarak
Yapılacak
2015 Ortaöğretim
Kurumlarına Geçiş Sistemi
Tercih ve Yerleştirme EKılavuzu Takvimine Göre
Açık Öğretim Ortaokulu
Takvimine Göre
Açık Öğretim Lisesi
Takvimine Göre
30 Ağustos 2015 Pazar
AÇIKLAMALAR
1.Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki okul öncesi eğitimde:
a)Çocuk sayısının en az 10 olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde okul
müdürünün teklifi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü ve Valiliğin onayı ile yaz
tatilinde de eğitime devam edilebilir.
b) Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt
kabul işlemlerine devam edilir.
2.Bütün derslerin öğretimi Türkçe yapılan özel okulların kayıt kabulleri benzeri resmi
okulların kayıt kabullerine göre yapılır.
3.Bu çalışma takviminde belirtilmeyen özel günler ve haftalar, İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde
kutlanır.
4.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 51. Maddesi gereği eylül ayının üçüncü
haftasında kutlanan "İlköğretim Haftası " faaliyetlerinin öğrencilerle ilgili kısımları öğretim
yılının başlamasından sonra gerçekleştirilir.
5.Halk Eğitimi Merkezlerinde açılması planlanan, Bakanlıkça programı hazırlanmamış
kısa süreli kursların süreleri, İl Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
Kurullarınca tespit edilir.
6. Yarıyıl ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde Halk Eğitimi
Merkezinde kurslar açılabilir.
7. Aynı okul bünyesinde farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören özel eğitim
gerektiren öğrenciler, öğretim kademelerine bakılmaksızın aynı zamanda tatil edilir.
Download

RİZ EĞ E ZE İL Mİ ĞİTİM Ö EĞİTİM K İLLİ EĞİ ÖĞRETİM KURUM