Karta instrukcji
P/N 7146138A02
− Polish −
Pompa proszkowa Encoret
Wprowadzenie
Pompa proszkowa Encore s³u¿y do t³oczenia do pistoletów proszkowych
proszków organicznych i metalicznych, przeznaczonych do malowania
proszkowego. Jest to pompa ze zwê¿k¹ Venturiego i jest wyposa¿ona w
szybkoz³¹cza do pod³¹czania powietrza pompuj¹cego i atomizuj¹cego.
Szybkoz³¹cza uniemo¿liwiaj¹ nieprawid³owe pod³¹czenie przewodów.
Powietrze pompuj¹ce unosi proszek w wibratorze lub w zbiorniku i t³oczy
przez przewód proszkowy do pistoletów proszkowych. Powietrze
atomizuj¹ce rozcieñcza proszek w powietrzu, tworz¹c jego równomiern¹
zawiesinê po wyjœciu z pompy.
Instalacja
OSTRZEENIE: Wszystkie przewodz¹ce urz¹dzenia w obszarze natrysku
musz¹ byæ pod³¹czone do rzeczywistego uziemienia. Nieuziemione lub
s³abo uziemione urz¹dzenia w obszarze natrysku proszku mog¹ zostaæ
na³adowane elektrycznie. Na³adowanie to mo¿e spowodowaæ powa¿ne
pora¿enie lub wytworzyæ iskry o wystarczaj¹cej energii, by mog³y
spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
Zamontowanie pompy
UWAGA: Uszczelki O-ring adaptera pompy s¹ przewodz¹ce dla pr¹du
elektrycznego i zapewniaj¹ po³¹czenie uziemienia miêdzy korpusem
pompy i rur¹ ss¹c¹ lub pokryw¹ zbiornika. Nie mo¿na zamieniaæ
przewodz¹cych uszczelek O-ring na uszczelki O-ring nieprzewodz¹ce.
Zamontowanie zbiornika: Zobacz rysunek 1. Pompa jest dostarczana
ze z³¹czk¹ i adapterem pompy. Mo¿na je zastosowaæ do monta¿u pompy
na zbiorniku:
S Z³¹czka: Zamontuj z³¹czkê pompy na istniej¹cym mocowaniu pompy,
delikatnie j¹ wkrêcaj¹c, a nastêpnie zamontuj pompê na z³¹czce,
równie¿ delikatnie j¹ wkrêcaj¹c.
S Adapter: Wyci¹gnij zainstalowany adapter i rurê ss¹c¹ z pokrywy
zbiornika. Odkrêæ adapter z rury ss¹cej zbiornika. Wkrêæ nowy
adapter dostarczony z pomp¹ na rurê ss¹c¹. Zamontuj rurê ss¹c¹ na
pokrywie zbiornika, a nastêpnie zamontuj pompê na adapterze,
delikatnie j¹ wkrêcaj¹c.
E 2008 Nordson Corporation
P/Nr 7146138A02
2
Pompa proszkowa Encore
Zamontuj ten
adapter
Wymontuj ten
adapter
Zespó³ rury ss¹cej
zbiornika
Z³¹czka pompy
Adapter rury ss¹cej
Monta¿ typ A
Monta¿ typ B
Rysunek 1 Instalacja zbiornika
Monta¿ wibratora do kartonu: W przenoœnym systemie Encore pompê
instaluje siê na adapterze rury ss¹cej, wykonuj¹c nieznaczny ruch
wkrêcaj¹cy. We wszystkich innych systemach VBF stosuje siê metodê
pokazan¹ na rysunku 1: Monta¿ typ A. Z³¹czkê pompy montuje siê na
adapterze rury ss¹cej, wykonuj¹c nieznaczny ruch wkrêcaj¹cy. Zamontuj
pompê na z³¹czce, równie¿ delikatnie j¹ wkrêcaj¹c.
Pod³¹czenie pompy
1. Pod³¹cz 8-mm niebieski przewód powietrza atomizuj¹cego do górnego
z³¹cza na pompie.
2. Pod³¹cz 8-mm czarny przewód powietrza pompuj¹cego do dolnego
z³¹cza na pompie.
3. Pod³¹cz w¹¿ doprowadzaj¹cy proszek do uchwytu zwê¿ki z
karbowanym z³¹czem.
Niebieski przewód 8-mm (powietrze atomizuj¹ce)
Z³¹czka wtykowa
Szybkoz³¹cze
Uchwyt zwê¿ki
Czarny przewód
8-mm (powietrze
pompuj¹ce)
Przewód proszkowy
Rysunek 2 Pod³¹czenie pompy
P/Nr 7146138A02
E 2008 Nordson Corporation
Pompa proszkowa Encore
3
Obs³uga
Pod³¹czenie powietrza fluidyzuj¹cego i uziemienie rury ss¹cej lub
zbiornika nale¿y wykonaæ zgodnie z opisem w podrêczniku do³¹czonym do
systemu lub zbiornika.
Typowe ciœnienia robocze pompy s¹ nastêpuj¹ce:
Powietrze atomizuj¹ce:
1,4 bar (20 psi)
Powietrze pompuj¹ce:
2,1 bar (30 psi)
Podane ciœnienia s¹ œrednimi wartoœciami pocz¹tkowymi. Mo¿na je
zwiêkszyæ lub zmniejszyæ, aby uzyskaæ ¿¹dan¹ objêtoœæ i gêstoœæ
dostarczanej chmury proszkowej.
Konserwacja
OSTRZEENIE: Czynnoœci opisane poni¿ej mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje. Nale¿y
stosowaæ siê do wszelkich uwag dotycz¹cych bezpieczeñstwa zawartych
w tej instrukcji i w innej dokumentacji.
Codziennie
Od³¹czyæ szybkoz³¹cza przewodu doprowadzaj¹cego proszek i powietrza
pompuj¹cego, a nastêpnie przedmuchaæ pompê sprê¿onym powietrzem.
Przedmuchaæ przewód doprowadzaj¹cy proszek sprê¿onym powietrzem.
Zawsze przedmuchiwaæ przewód proszkowy od strony pompy do kabiny, a
nie od strony pistoletu do pompy. Sprawdziæ, czy dzia³a wentylator
wyci¹gowy kabiny.
Okresowo
OSTRZEENIE: Nie zamieniaæ uszczelek przewodz¹cych na
nieprzewodz¹ce. Przewodz¹ce uszczelki O-ring zapewniaj¹ uziemienie
wyposa¿enia u¿ywanego do malowania proszkowego. Niezastosowanie
siê do tego ostrze¿enia mo¿e spowodowaæ obra¿enia, po¿ar lub eksplozjê.
OSTRONIE: Nie wolno zdrapywaæ nagromadzeñ proszku z czêœci
pompy ¿adnymi ostrymi metalowymi narzêdziami. Proszek bêdzie siê
nawarstwia³ we wszystkich zadrapaniach na tych powierzchniach pompy,
które maj¹ kontakt z proszkiem, powoduj¹c powstawanie zbryleñ
impaktowych i zapychanie siê pompy.
Pompê nale¿y rozmontowaæ i oczyœciæ jej czêœci sprê¿onym powietrzem
pod niedu¿ym ciœnieniem oraz czyst¹ niepyl¹c¹ szmatk¹. Po wyjêciu
uszczelek O-ring czêœci pompy mog¹ byæ czyszczone nietoksycznym
rozpuszczalnikiem, takim jak alkohol. Uszczelki O-ring mog¹ ulec
uszkodzeniu pod wp³ywem rozpuszczalnika.
Sprawdˇ wszystkie czêœci i wymieñ te, które s¹ zu¿yte lub zniszczone.
Sprawdˇ przewody doprowadzaj¹ce proszek i wymieñ wszystkie elementy,
które s¹ zu¿yte lub uszkodzone. Wymieñ przewód proszkowy, jeœli na
œciankach wewnêtrznych pojawiaj¹ siê nagromadzenia proszku.
E 2008 Nordson Corporation
P/Nr 7146138A02
4
Pompa proszkowa Encore
Wymiana zwê¿ki
Zobacz rysunek 3.
1. Odkrêæ nakrêtkê (1) na koñcu pompy.
2. Wyci¹gnij uchwyt zwê¿ki (2) z korpusu pompy.
3. Sprawdˇ O-ringi (3) na uchwycie. W razie potrzeby wymieñ je.
4. Wyci¹gnij zwê¿kê (4) z uchwytu i wyrzuæ j¹.
5. W³ó¿ now¹ zwê¿kê do uchwytu i zmontuj pompê.
Wymiana dyszy / z³¹cza
Podczas wymiany dyszy (10) lub z³¹cza gniazda powietrza atomizuj¹cego
(7), nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce wartoœci si³y dokrêcania, aby unikn¹æ
uszkodzenia korpusu pompy.
Dysza:
Z³¹cze gniazda:
1,1 NSm (10 in-lb)
2,25 NSm (20 in-lb)
Czêœci zamienne
W celu zamówienia czêœci zamiennych nale¿y skontaktowaæ siê z Centrum
Obs³ugi Klienta firmy Nordson pod numerem telefonu (800) 433-9319 lub
z lokalnym przedstawicielem firmy Nordson.
Zobacz rysunek 3.
Opis
Numer
Opis
—
1082546
PUMP, powder feed, Encore
—
1
1082203
S NUT, pump
1
2
3
1085677
940015
S KIT, throat holder, Encore pump
S S O-RING, silicone, 0.562 x 0.687 in.
1
2
4
1082201
S THROAT, Tivar
1
5
1085678
S KIT, body, Encore pump
1
6
941145
2
7
241041
S S O-RING, silicone, conductive, 0.625 x
0.812 in.
S COUPLING, quick disconnect, socket end
8
9
10
11
12
13
241042
1084092
1085240
940084
1082204
1085679
S
S
S
S
S
S
14
941145
COUPLING, quick disconnect, nipple end
CONNECTOR, female, 5/16 in. T x 1/8 in. NPT
KIT, air flow nozzle, Encore pump
S O-RING, 0.188 x 0.312 x 0.063
COUPLING, pump
KIT, pump adapter, Encore pump
S S O-RING, silicone, conductive, 0.625 x
0.812 in.
Liczba
Uwaga
A
2
1
2
1
1
1
1
B
C
2
UWAGA A: Opcjonalna zwê¿ka z teflonu zamówiæ nr kat. 1084777.
B: Z³¹czka jest u¿ywana w ka¿dym systemie, który nie ma mocowania dla pompy Encore.
C: Adapter jest u¿ywany zamiast z³¹czki z rurami ss¹cymi w systemach ze zbiornikiem zasilaj¹cym.
P/Nr 7146138A02
E 2008 Nordson Corporation
Pompa proszkowa Encore
9
8
5
7
5
4
2
11
7
1
6
10
3
12
13
14
Rysunek 3 Czêœci zamienne do pompy
Opcjonalne przewody powietrzne i proszkowe
Numer
Opis
900619
TUBING, polyurethane, 8 mm OD, black
900618
TUBING, polyurethane, 8 mm OD, blue
900742
TUBING, polyurethane, 6 mm OD, blue
900740
TUBING, polyurethane, 10 mm OD, blue
768176
TUBING, powder, antistatic, 11 mm (0.43 in.) ID
UWAGA A: Przewód powietrza pompuj¹cego.
Uwaga
A
B
C
D
E
B: Przewód powietrza atomizuj¹cego.
C: Przewód powietrza fluidyzuj¹cego do wibratorów i zbiorników.
D: Przewód powietrza fluidyzuj¹cego do dostarczania sprê¿onego powietrza.
E: Minimalne zamówienie przewodu proszkowego to 50 stóp.
E 2008 Nordson Corporation
P/Nr 7146138A02
6
Pompa proszkowa Encore
Wydano 02/08
Copyright 2007. Nordson i logo Nordson s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi Nordson Corporation.
Encore jest znakiem towarowym firmy Nordson Corporation.
Tivar jest zastrze¿onym znakiem towarowym Poly Hi Solidur, Inc.
Teflon jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy E. I. DuPont de Nemours and Company.
P/Nr 7146138A02
E 2008 Nordson Corporation
Download

Untitled