Klub chovateľov maďarských stavačov Slovenska
–
Vizsla Club Slovakia
Špeciálna klubová výstava
CAJC, CAC
30. augusta 2013
Diakovce
Výstavný výbor
Riaditeľ výstavy:
Správca výstavy:
Ekonóm výstavy:
Tajomník výstavy:
Kancelária výstavy:
Komisia pre protesty:
František Varga
Marián Macky
Ing. Michal Čech
Ing. Miroslav Uhrík
Ing. Michal Čech, Lucia Kalužová
František Varga, Jozef Stribik, Peter Dobrý
Program výstavy
13.30
Príjem psov v kruhu
14.00
Otvorenie
14.10
Posudzovanie
Všeobecné ustanovenia
Na špeciálnu klubovú výstavu môžu byť prihlásené aj psy, ktorých majitelia
nie sú členmi klubu.
Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhu. Zápis nie je povinný.
Výstavný poplatok sa nevracia, ak sa výstava neuskutočnila z objektívnych
príčin.
Posudzuje sa podľa výstavného priadku SKJ. Protest proti rozhodnutiu
rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov po zložení
kaucie 50 EUR vo výstavnej kancelárii počas výstavy (pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa kaucia prepadá).
Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ
nezodpovedá za stratu, či úhyn psa. Voľné pobehovanie psa po výstavisku je
zakázané!
Triedy
Šteniat
Dorast
Mladých
Stredná
Otvorená
Pracovná
Šampiónov
Veteránov
3-6 mesiacov
6-9 mesiacov
9-18 mesiacov
15-24 mesiacov
od 15 mesiacov
od 15 mesiacov + pracovný certifikát
od 15 mesiacov + národný alebo medzinárodný šampionát
krásy)
od 8 rokov
Klasifikácia
Trieda šteniat a dorastu
nádejný
– biela stužka
veľmi nádejný
– žltá stužka
Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov
výborný
– modrá stužka
veľmi dobrý
– červená stužka
dobrý
– zelená stužka
dostatočný
– ružová stužka
nedostatočný
vylúčený z posudzovania
Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám:
Výborný – môže sa udeliť len psovi, ktorý sa veľmi približuje k ideálu, ako ho
popisuje štandard. Pes musí byť vo výbornej kondícii a musí mať harmonickú
vyrovnanú povahu. Jeho kvality musia prevyšovať drobné nedostatky.
Veľmi dobrý – môže byť priznaná len psovi, ktorý musí mať vlastnosti
popísané v štandarde, jeho proporcie musia byť vyvážené a musí byť vo veľmi
dobrej kondícii. Drobné chyby sa dajú odpustiť, nesmú byť ale morfologické.
Táto známka sa môže priznať len vysokokvalitnému jedincovi.
Dobrý – udeľuje sa psovi, ktorý síce má všetky znaky plemena, ale má viditeľné hrubšie chyby.
Dostatočný – toto ocenenie dostane pes, ktorý síce postačuje plemennému
typu, ale je bez zvláštnych predností a do ideálu mu chýba veľa.
Tituly a čakateľstvá
CAJC SR – čakateľstvo na národného šamióna krásy v triede mladých môžu
získať psy a suky s ocenením výborný 1.
CAC SR – čakateľstvo na národného šamióna krásy môžu získať psy a suky,
ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov
ocenenie výborný 1.
Res. CAC SR – môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej,
otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 2.
Víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.
Nastúpia všetci jedinci s titulom CAJC, CAC a veterán s ocenením výborný 1.
Víťaz výstavy – udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy. Do súťaže nastupujú jedince s titulom BOB.
Rozhodca MVDr. František Šimek
Maďarský drôtosrstý stavač
Psy
Trieda stredná
1
Zöldmáli LOVAS DEZSŐ, MET Dszmv 4986/11, 8. 10. 2011
O: Fürdőházi ALNOK; M: Zöldmáli IRISZ
Chov.: Zsófia Miczek; Maj.: Gustáv Lovas
Adr.: Fazekas Mihály utca 15, 2071 Páty, HU
Trieda otvorená
2
FUKAR Garamparty, SPKP 1165, 6. 5. 2011
O: OSKÁR Garamparty; M: RITA Garamparty
Chov.: Jozef Stribik; Maj.: Ladislav Bridiš
Adr.: Stará Dedina 178, 951 05 Veľký Cetín
Suky
Trieda stredná
3
Zöldmáli MENTA, MET Dszmv 5096/12, 6. 4. 2012
O: Zöldmáli CSANÁD; M: Zöldmáli ZÁPOR
Chov.: Zsófia Miczek; Maj.: Zsófia Miczek
Adr.: Vadrózsa u. 7, 2071 Páty, HU
4
TARA z Bilice, ČLP/ MOD/4340, 20. 2. 2012
O: DENNY ze Slezska; M: Závoztető ZSAZSA
Chov.: MVDr. Andrej Zechmeister ; Maj.: MUDr. Ruth Sovadinova
Adr.: Za humny 299, 664 03 Podolí, CZ
Trieda otvorená
5
LARA Farkažd, SPKP 1162, 4. 1. 2011
O: Zöldmáli SERÉNY; M: Füdőházi PÖTYI
Chov.: Jozef Pál; Maj.: Tomáš Oroszi
Adr.: Kompová 1648, 925 84 Vlčany
6
HETYKE Danúbius, SPKP 1142, 6. 6. 2010
O: OSKÁR Garamparty; M: Fürdőházi NANNI
Chov.: František Varga; Maj.: Ladislav Tóth
Adr.: Mliečany75, 929 01 Dunajská Streda
Trieda pracovná
7
Zöldmáli ZALA, MET Dszmv 4363/09, 18. 5. 2009
O: Zöldmáli HUBA; M: Zöldmáli LUCA
Chov.: Zsófia Miczek; Maj.: Zsófia Miczek
Adr.: Vadrózsa u. 7, 2071 Páty, HU
8
Závoztető ZSAZSA, SPKP 1124/12, 7. 10. 2008
O: Dzálvigyázó-Garabonciás FŰRGE; M: Fürdőházi MACA
Chov.: József Turci; Maj.: MVDr. Andrej Zechmeister
Adr.: Dlhá nad Váhom 98, 927 05 Dlhá nad Váhom
Trieda šampiónov
9
10
Fürdőházi POTYI, SPKP 1106, 2. 3. 2008
O: Szélvigyázó Garabonciás FÜRGE; M: Fürdőházi VIHAR
Chov.: Ferenc Standi; Maj.: Tomáš Oroszi
Adr.: Kompová 1648, 925 84 Vlčany
Zöldmáli LEPKE, MET Dszmv 4990/11, 3. 10. 2011
O: Fürdőházi ÁLNOK; M: Zöldmáli ÍRISZ
Chov.: Zsófia Miczek; Maj.: Zsófia Miczek
Adr.: Vadrózsa u. 7, 2071 Páty, HU
Maďarský krátkosrstý stavač
Psy
Trieda dorastu
11
BRONCO BILLY z Elevenu, SPKP 3148, 10. 12. 2012
O: BALOO BONEL Boglarca; M: AROSA z Elevenu
Chov.: Jarmila Křivánková; Maj.: Martina Pelikánová
Adr.: Bratislavská 75, 900 46 Most pri Bratislave
Trieda mladých
12
GERT z Horných Salíb, SPKP 3064, 10. 8. 2012
O: DYSNEY zo Sitnianskych vrchov; M: Vadászfai GALAGONYA
Chov.: Peter Dobrý; Maj.: Tímea Korčoková-Klingová
Adr.: Dlhá nad Váhom 236, 927 05 Dlhá nad Váhom
13
FENIX Nitrianske Janíkovce, SPKP 3047, 18. 7. 2012
O: GIN Selle; M: ISKRA Jasenovské vodopády
Chov.: Jozef Grác; Maj.: Zuzana Cmarová
Adr.: Čajkovského 26, 949 11 Nitra
Trieda stredná
14
LARGO Jantar Devil, SPKP 3012, 16. 4. 2012
O: KIT z Kurucovho dvora; M: DUNA Jantar Devil
Chov.: Henrieta Eliášová; Maj.: Bc. Lenka Sekretárová
Adr.: Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava
Trieda otvorená
15
HARDI Garamparty, SPKP 3020, 19. 4. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: BEA Garamparty
Chov.: Jozef Stribik; Maj.: Jozef Stribik
Adr.: Mierová 8, 943 56 Bíňa
16
BRÚTUS Vörös Angyal, SPKP 2971, 23. 7. 2011
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: ANI Tiszotai
Chov.: Peter Polomský; Maj.: Alžbeta Pijáková
Adr.: Soblahovská 2017/12, 911 01 Trenčín
17
BALTAZÁR Vörös Angyal, SPKP 2972, 23. 7. 2011
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: ANI Tiszotai
Chov.: Peter Polomský; Maj.: Tibor Húska
Adr.: Rovinka 656, 900 41 Rovinka
18
DUHAJ z Mešínské hájovny, ČLP/MOK/3514, 15. 3. 2010
O: Malomközi KRIS; M: GAILA z panských lesů
Chov.: Jiří Drábek; Maj.: Henrieta Eliášová
Adr.: Žihárec 656, 925 83 Žihárec
19
ELKO von Hentschenried, SHSB 691246D, 7. 3. 2010
O: Gercei-Vadász CSELES; M: AMRA von Hentchried
Chov.: Mathias Sigrist; Maj.: Johannes Aumann
Adr.: Am Köperlesberg 18, 865 05 Münsterhausen, DE
Trieda pracovná
20
HAITI Garamparty, SPKP 3022, 19. 4. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: BEA Garamparty
Chov.: Jozef Stribik; Maj.: Ladislav Gáll Adr.:
Mierová 8, 900 24 Veľký Biel
21
CARLOS z Malej hôrky, SPKP 2909, 18. 3. 2011
O: Malomközi KRIS; M: COSTA EMMA z Vodného mlyna
Chov.: Andrea Kvasnicová; Maj.: Peter Bíly
Adr.: Jasovská 37, 851 07 Bratislava
22
BART z Weitovho lomu, SPKP 2845/12, 13. 9. 2010
O: BOSCO Jantar Devil; M: DELNŐ Szecskőréti
Chov.: Andrea Petríková; Maj.: Ondrej Holický
Adr.: Naháč 112, 919 06 Naháč
23
BONNET zo Zelenej aleje, SPKP 2805, 3. 6. 2010
O: KRIS Malomközi; M: DONA Jantar Devil
Chov.: Hana Vávrová; Maj.: Ing. Pavel Števčík
Adr.: Štefanovičová 77, 951 15 Štefanovičová
Trieda šampiónov
24
ATOS Artemis Morávia, SPKP 2740, 2. 11. 2009
O: KRIS Malomközi; M: DIXIE Laváre Moravia
Chov.: Lenka Trávníčková; Maj.: Barbora Krčmárová
Adr.: Macov 85, 930 32 Macov
Suky
Trieda mladých
25
GAPRA z Horných Salíb, SPKP 3068, 10. 8. 2012
O: DYSNEY zo Sitnianskych vrchov; M: Vadászfai GALAGONYA
Chov.: Peter Dobrý; Maj.: Tomáš Novák
Adr.: Škultétyho 12, 831 03 Bratislava
26
TECA Budafa, SKPK 3058, 25. 6. 2012
O: KIT z Kurucovho dvora; M: FULKA z Hubického lesa
Chov.: Ľudovít Nagy; Maj.: Peter Varga
Adr.: Eliášovce 245, 930 38 Eliášovce
27
JASMINA z Nanikinho dvora, SPKP 3004, 25. 3. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: ENIGMA z Nanikinho dvora
Chov.: Mgr. Martina Braunerová; Maj.: Ing. Jozef Bulla
Adr.: Šidúnky 255/46, 919 30 Jaslovské Bohunice
Trieda stredná
28
DELPHI Ranch Kolozsi, SPKP 3010, 4. 4. 2013
O: DYSNEY zo Sitnianskych vrchov; M: KORRA z Pufiho parku
Chov.: Ján Kolozsi; Maj.: Andrea Juríková
Adr.: Zemianske Sady 102, 925 54 Zemianske Sady
29
CORA z Weitovho lomu, SPKP 3034, 17. 5. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: DELNŐ Szecsköréti
Chov.: Andrea Petríková; Maj.: Martin Pôbiš
Adr.: Budovateľská 251, 900 46 Most pri Bratislave
30
CEIRA z Weitovho lomu, SPKP 3032, 17. 5. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: DELNŐ Szecskőréti
Chov.: Andrea Petríková; Maj.: Ing. Mária Bullová
Adr.: Šidúnky 255/46, 919 30 Jaslovské Bohunice
31
LINA Jantar Devil, SPKP 3018, 16. 4. 2012
O: KIT z Kurucovho dvora; M: DUNA Jantar Devil
Chov.: Henrieta Eliášová; Maj.: Darina Moravčíková Krausová
Adr.: Jaseňová 1997/15C, 914 41 Nemšová
32
Magasparti Rutinos NINJA, MET Mv 8828/12, 12. 4. 2012
O: Józsalaki ALFONZ; M: Magasparti Rutinos SZEDER
Chov.: Anna Mármarosi; Maj.: Zoltán Nagy
Adr.: Vlčany 137, 924 84 Vlčany
33
JANTAR RITA z Nanikinho dvora, SPKP 3003, 25. 3. 2012
O: D’HUNTER z Vodného mlyna; M: ENIGMA z Nanikinho dvora
Chov.: Martina Braunerová; Maj.: Vladiír a Eva Vachovci
Adr.: Suché miesto 50, 900 25 Chorvátsky Grob
Trieda otvorená
34
CIARA Ranch Kolozsi, SPKP 2988, 20. 8. 2011
O: DYSNEY zo Sitnianskych vrchov; M: KORRA z Pufiho parku
Chov.: Ján Kolozsi; Maj.: Peter Bíly
Adr.: Jasovská 37, 851 07 Bratislava
35
JACKIE z Galantských polí, ČLP/MOK/3996, 25. 5. 2011
O: BOSCO Jantar Devil; M: ALMA Zoborské lúky
Chov.: Norbert Horváth; Maj.: Petra Podzimková
Adr.: Pod Kopcem 106, 683 35 Letonice, CZ
36
BRIXI z Weitovho lomu, SPKP 2850, 13. 9. 2010
O: BOSCO Jantar Devil; M: DELNŐ Szecsköréti
Chov.: Andrea Petríková; Maj.: Marián Macky
Adr.: Dlhá nad Váhom 28, 927 05 Dlhá nad Váhom
Trieda pracovná
37
AMI ANGEL z Jirgalova dvora, SPKP 3037, 2. 2. 2012
O: D’HUNTER z Vodneho mlyna; M: BERGIE z Chejlavských lesu
Chov.: David Jirgala; Maj.: Paola Hemzová
Adr.: Prievidzská, 972 01 Bojnice
38
DASSI Arnell Slovakia, SPKP 2952, 23. 6. 2011
O: BOSCO Jantar Devil; M: PUMA Arnell Slovakia
Chov.: Ing. Arnošt Pospíšil; Maj.: Anton Ďurina
Adr.: Bučany 26, 919 28 Bučany
39
AJSA Ranch Kolozsi, SPKP 2698, 21. 8. 2009
O: BOSCO Jantar Devil; M: KORRA z Pufiho parku
Chov.: Ján Kolozsi; Maj.: Johann Fischer
Adr.: Mozartsstraße 7, 86473 Zeimetshausen, DE
Trieda šampiónov
40
JOÁKARAT z Panských lesů, ČLP/MOK/3317, 18. 7. 2009
O: Vadászfai REMEK; M: DRAMÉ z Panských lesů
Chov.: Sylva Lepičová; Maj.: Sylva Lepičová
Adr.: Hradišťská 38/22, 293 06 Kosmonosy, CZ
Download

30. 8. 2013, Diakovce (PDF) Special Club Show