URZĄD GMINY CZARNOCIN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe techniczne - budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz
umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
f) nieposzlakowana opinia,
g) doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gospodarka odpadami,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym,
o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania
administracyjnego, przepisów o zamówieniach publicznych,
b) dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, w tym programów MS Office,
c) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku i pracy w zespole oraz obsługa petenta,
d) odpowiedzialność, kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interdyscyplinarnej,
dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy
Czarnocin:
a) nadzór nad utrzymaniem oraz konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ujęć wody
i oczyszczalni ścieków,
b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wszystkich awarii i usterek w oczyszczalni ścieków,
hydroforniach, na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączach zagrodowych oraz
podejmowanie działań zmierzających do szybkiego i sprawnego ich usunięcia,
c) branie czynnego udziału w pracach kontrolnych mających na celu usprawnienie obsługi
ludności i wyeliminowanie wszelkich nadużyć,
d) nadzór i koordynacja prac związanych z wyglądem i estetyką budynków hydroforni
i oczyszczalni ścieków oraz terenów przyległych do nich,
e) koordynacja prac związanych z wyposażeniem konserwatorów i inkasentów w niezbędny
sprzęt techniczny,
f) prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie w należytym porządku, dokumentacji
technicznej i materiałów ewidencyjnych dotyczących mienia komunalnego związanego
z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej,
g) podejmowanie działań mających na celu przestrzeganie umów na dostawę wody i odbiór
ścieków,
h) wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie projektów i dokonywanie odbiorów
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
i) wydawanie zaświadczeń o badaniu wody,
j) prowadzenie dokumentacji technicznej, rejestrów i innych dokumentów dotyczących
funkcjonowania gminnej gospodarki wodno-ściekowej,
k) nadzorowanie wymiany wodomierzy niesprawnych i montowania nowych,
l) opracowanie projektów uchwał związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie
Gminy Czarnocin,
m) przygotowanie oraz prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu gospodarki wodnościekowej,
n)
dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki wodno-ściekowej, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w tym zakresie,
o)
przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej,
współpraca z Referatem Finansowo - Księgowym w zakresie ewidencjonowania
i egzekucji opłat,
q) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz
innymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
r)
realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby
związanych z funkcjonowaniem sieci wodno-ściekowej,
s) udzielanie informacji publicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
a) miejsce pracy : Urząd Gminy Czarnocin ul. Główna 142,
b) praca zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze budynku. Toaleta dla
niepełnosprawnych znajduje się w budynku parterowym,
c) bezpośredni kontakt z petentami,
d) ścisła współpraca z innymi pracownikami,
e) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy,
telefon oraz krzesło obrotowe,
f) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru
czasu pracy,
g) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku
pracy,
h) czas pracy – pełny wymiar 40 godz. tygodniowo.
5. Wymagane dokumenty:
a)
życiorys (CV) z aktualną fotografią,
b)
list motywacyjny
c)
dokument/y poświadczający/e wykształcenie /kserokopie dyplomów, świadectw,
zaświadczeń o stanie odbytych studiów)
d)
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
e)
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
p)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
(jednostki), pocztą elektroniczną na adres www.czarnocin.bipst.pl w przypadku posiadanych
uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej” w terminie do dnia 23maja
2014r do godz. 1400.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej / www.czarnocin.bipst. pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu (jednostki).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
WÓJT
inż. Leon Fortak
Download

201411ogl insp ksiegowosc - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd