Pravidlá Field Target
Bezpečnosť
Všetky strelecké aktivity musia byť uskutočňované podľa týchto pravidiel.
Povolená je každá vzduchová puška, ktorá spĺňa súčasnú legislatívu pre vzduchovky a úsťová energia
nepresahuje 16,3J; všetky vzduchovky môžu byť predmetom náhodných kontrol na chronografe; test
na chronografe je povinný na každej súťaži.
Vzhľadom na na aktuálnu legislatívu platnú pre Slovenskú republiku, je maximálna povolená energia
15J. Toto by malo platiť pre všetky súťaže mimo oficiálne strelnice a vzduchovky bez registrácie.
V prípade, že sa súťaž koná na oficiálnej schválenej strelnici a súťažiaci má vzduchovku oficiálne
registrovanú na zbrojný preukaz, je možné na súťaži použiť vzduchovku o maximálnom výkone
16,3J.
Toto ustanovenie je z dôvodu dodržania platnej legislatívy, aby neprišlo k porušeniu zákona.
Všetci strelci sa musia zúčastniť bezpečnostného mítingu na každej súťaži, ktorý sa uskutočňuje
pred streleckou časťou programu. Strelci, ktorí sa nezúčastnia na tomto mítingu sú vylúčení z toho
kola súťaže.
Pri počutí jedného zapísknutia píšťaly alebo zvuku klaksónu, všetka streľba musí byť ihneď
ukončená. Strelci musia vybiť zbrane do zeme, preč od terčov a na bezpečnú vzdialenosť. Ciele
NESMÚ byť zameriavané alebo zbrane prilícované počas zastavenej streľby.
Pri počutí dvoch zapísknutí píšťaly alebo zvukov klaksónu, streľba môže pokračovať po tom ako ste
skontrolovali, či je to bezpečné. Len rozhodcovia (marshal) sú oprávnení zastaviť streľbu alebo dať
signál na pokračovanie.
Zbraňou je možné mieriť, prilícovať alebo vybiť len cez určenú palebnú čiaru; to neznamená na
parkovisku áut. Zbrane musia byť v čase keď sa nepoužívajú vybité a nenatiahnuté.
Pušky musia byť držané v prepravných obaloch, alebo s ústim hlavne smerujúcim dole vždy keď nie
sú používané; toto zahŕňa aj pušky držané na remeni. Nenabíjajte svoju pušku, kým nie ste
pripravený zaujať streleckú polohu. Žiadna zbraň nesmie byť nabitá medzi stanovištiami (lane).
Zbrane s viacranným zásobníkom musia mať zásobník vybratý a musia byť vo viditeľne bezpečnom
stave. Každý člen družstva (group member) musí zaisťovať aby aktivity ich družstva boli
uskutočňované podľa týchto pravidiel. Je to všetko naša zodpovednosť zaistiť, že strieľame
bezpečne.
NIKDY nepodopierajte pušku ústim hlavne na chodidle! Keď si idete ľahnúť alebo vstávate z polohy v
ľahu (prone), dávajte pozor kam smeruje ústie vašej hlavne, ktoré má vždy smerovať dole.
Požiadajte vášho streleckého partnera o asistenciu pri tomto úkone ak je pre vás problém dosiahnuť
aby hlaveň zbrane smerovala vždy bezpečne dole.
Keď ste boli z nejakej príčiny oslovený rozhodcom – ohľadom bezpečnosti alebo techniky streľby,
prosím konajte podľa jeho príkazov; práca rozhodcu je zaistiť férový ale najmä bezpečný chod
súťaže. V prípade sporov môže byť privolaný hlavný rozhodca (head marshal) a jeho rozhodnutie je
konečné. Organizátori nie sú rozhodcovia a za žiadnych podmienok nesmú byť oslovovaní v sporných
prípadoch.
Strana 1
Žiadne iné osoby ako strelci zúčastnení na súťaži sa nesmú nachádzať na dráhe (course) s výnimkou
rozhodcov, organizátorov, fotografov a VIP hostí (ktorí musia dostať a nosiť identifikačnú visačku
pred vstupom do streleckého priestoru).
Všetci juniori smú strieľať len pod priamym dohľadom rodiča alebo zodpovednej osoby. Juniori
nezúčastnení na súťaž nesmú vstupovať do priestoru streleckej súťaže.
Žiadna osoba pod 9 rokov nesmie strieľať alebo vstupovať do priestoru streleckej súťaže.
1) Vzduchovky a vybavenie
Vzduchovka akéhokoľvek kalibru, spĺňajúca limity (viď. pravidlo č.3a nižšie) počas trvania
súťaže, môže byť použitá.
Mala by byť použitá jednoranná vzduchovka. V prípade použitia viacrannej vzduchovky, pred
každým výstrelom može byť v zásobníku vložený vždy len jeden projektil (diabolka, brok). Pred
každým výstrelom zásobník musí byť opätovne nabitý vždy len jedným projektilom. Pri presune
medzi streleckými stanovišťami musí byť zásobník zo zbrane vybratý.
Na zbrani je povolené mať namontované
- vodováha
- slnečná clona
- gumená očnica
- teplomer
- merač rýchlosti vetra
- barometer
- vlhkomer
- fotometer (merač intenzity svetla)
2) Mieridlá
Akákoľvek forma mieridiel je povolená. Výnimku tvorí laserové zameriavanie. Žiadne
samostatné zariadenie na určovanie vzdialenosti nie je povolené používať. Na odhad/meranie
vzdialenosti je možné použiť len puškohľad.
3) Testovanie výbavy a jeho priebeh
Organizátori musia zabezpečiť možnosť zmerania výkonu vzduchovky, aby sa zaistili legálne
požiadavky. Toto môže byť vykonané pred, počas alebo po streľbe, podľa uváženia hlavného
rozhodcu. Na výpočet výkonu sa použije vzorec E=½*m*v2.
a. Maximálny povolený výkon je 16,3J (12 ft/lbs) pre súťaže konané na oficiálnej strelnici. Pre
ostatné priestory je vzhľadom na platnú legislatívu maximálny legálny limit pre streľbu mimo
strelnice povolených maximálne 15J pre strelivo použité súťažiacim počas súťaže.
b. Môže byť vykonaný minimálne jeden a maximálne tri testovacie výstrely cez chronometer.
Žiadne zmeny výkonu nie sú povolené akonáhle súťažiaci začal súťaž (je jasné, že zmeny vo
výkone sú povolené pred začatím súťaže). Zlyhanie zbrane splniť pravidlo 3a, diskvalifikuje
zbraň zo súťaže. Súťažiaci, ktorého zbraň nesplní test, dostane na bodovaciu kartu označenie
“neplatný
test zbrane”, ale bude mu umožnené pokračovať v súťaži s inou zbraňou (pozri pravidlo 17
Správanie sa na palebnej čiare) aby sa zachovala strelecká skupina ktorej bol členom.
c. Na testovanie výkonu nesmie byť použité deformované strelivo (pozri pravidlo 14 Tresty) a až
do ukončenia testovania môže hlavný rozhodca požadovať vizuálnu kontrolu streliva pred
vložením do zbrane.
Rozhodca vloží do testovanej zbrane typ projektilu, ktorým bude súťažiaci počas súťaže strieľať.
Vystrelí sa cez chronometer. Ak zbraň splnila limit maximálneho výkonu súťaže, označí sa a
zaznamená sa to do karty.
Strana 2
V prípade, že prvý testovací výstrel nesplnil podmienky, výstrel sa zopakuje. Ak druhý výstrel
limit splní, uskutoční sa tretí potvrdzujúci výstrel, ktorý definitívne rozhodne o splnení limitu. V
prípade že druhý testovací výstrel limit nesplní, ďalší testovací výstrel sa neuskutoční ale zbraň sa
označí že neprešla skúškou a súťažiaci buď upraví výkon zbrane a opätovne podstúpi test, alebo
sa zbraň vyradí zo súťaže (viď. pravidlo 3b).
4) Strelivo/munícia
Akýkoľvek tvar streliva, ktoré je kompletne vyrobené z olova, zliatiny olova, zinku alebo zliatiny
zinku je povolené.
5) Hlavný rozhodca a interpretácia pravidiel
Pri každej súťaži musí byť delegovaný a jasne rozpoznateľný hlavný rozhodca a v prípade potreby
jeho zástupca. Dôvodom delegovania je implementácia pravidiel a celková kontrola súťaže.
Hlavný rozhodca, alebo jeho zástupca musia byť prítomní a zastihnuteľní počas trvania celej
súťaže. V prípade spornej situácie alebo udalosti vychádzajúcej z nepokrytia pravidlami, ich
rozhodnutie je definitívne.
6) Súťažné terče
Musia byť použité sklápacie terče, ktoré je možné opätovne postaviť z miesta palebnej čiary.
Všetky terče musia byť zreteľne a v poradí označené v cieľovej zóne aj na streleckej čiare. Kill
zóny musia byť kruhového tvaru a v kontrastnej farbe voči prednému dielu terča. Odporúčané
farby pre kill zónu sú žltá alebo biela, predný diel terča čierny. Prípadne naopak. Použitie
simulovaných kill zón na inej časti predného dielu je zakázané. Štandardná veľkosť kill zóny je
medzi 40 až 45mm v priemere.
Súťažná trať môže pozostávať z terčov s redukovanými kill zónami. Ich počet však nesmie
presiahnuť 25% (50%) celkového počtu terčov.
Nasledovné obmedzenia sa majú aplikovať na redukované kill zóny terčov…
a. povolená veľkosť kill zóny je 25mm alebo 15mm (záleží na vzdialenosti terča)
b. najvzdialenejší terč by nemal byť od palebnej čiary ďalej ako 32m (35 yds)
c. žiadne vynútené (povinné) polohy nie su povolené pre tieto terče.
d. terče s kill zónou 15mm je možné dávať do vzdialenosti 23m (25 yds)
e. terče s kill zónou 25mm je možné dávať do vzdialenosti 32m (35 yds)
7) Súťažná trať, testovacia trať
Strieľa sa na vzdialenosť 7,3m až 50m (8-55 yds)
Terče so 40mm kill zónou sa dávajú na max vzdialenosť 50m.
Terče s 25mm kill zónou sa dávajú na max vzdialenosť 32m.
Terče s 15mm kill zónou sa dávajú na max vzdialenosť 23m.
Celá súťažná trať by nemala pozostávať z menej ako 25 terčov.
Celá súťažná trať musí byť dokončená, aby boli získané body súťažiaceho uznané za platné,
okrem okolností spomenutých v pravidle 15, alebo z nejakého iného dôvodu uznaného hlavným
rozhodcom.
Minimálna vzdialenosť od palebnej čiary pre akýkoľvek terč je 7,3m (8 yds) a maximálna 50m
(55 yds).
Ak je to len prakticky uskutočniteľné, všetky terče by mali byť jasne viditeľné zo všetkých
streleckých pozícií.
Celkový počet terčov, pre ktoré je povinná strelecká poloha státie a/alebo kľačanie, nesmie
presiahnuť 20% celkového množstva všetkých terčov. Tieto terče by mali byť na súťažnej trati
rovnomerne rozdelené.
Napríklad:
Na trati s 30 terčmi (4 poloha v stoji a 2 v kľaku, alebo 2 v stoji a 4 v kľaku)
Na trati so 40 terčmi (4 v stoji a 4 v kľaku)
Na trati s 50 terčmi (6 v stoji a 4 v kľaku alebo 4 v stoji a 6 v kľaku)
Povinné polohy nesmú byť pri terčoch vzdialených viac ako 41m (45 yds).
Súťažná trať pozostáva z niekoľko súťažných dráh.
Šírka dráhy by mala byť medzi 1m až 1,50m. Palebná čiara musí byť jasne označená (napr.
dvoma kolíkmi, pomyselná priamka medzi nimi tvorí palebnú čiaru).
Strana 3
Na dráhe by mali byť umiestnené 2-3 terče. Každá dráha musí byť jasne označená číslom a
počtom terčov a prípadne povinné strelecké pozície.
V prípade medzinárodnej súťaže musí byť každý terč označený číslom a súťažná trať musí
pozostávať z 50 terčov.
Ak sa jedná o viacdennú súťaž, nesmie sa trať v ďalšie dni opakovať. Súčet bodov z každého dňa
tvorí finálny zisk bodov.
Akákoľvek modifikácia dráhy súťažiacim je zakázaná. Súťažiaci nesmie mať pred začatím súťaže
prístup na súťažnú trať.
Palebná čiara sa počas streľby musí vždy nachádzať medzi ústím hlavne a spúšťou. K dispozícii
by mala byť testovacia trať a to minimálne hodinu pred začiatkom súťaže. Bezpečnostné pravidlá
platia rovnako pre testovaciu ako aj súťažnú trať. Testovacia trať môže byť použitá len pred
súťažou. Počas súťaže môže byť použitá len so súhlasom rozhodcu.
8) Poradie terčov
Na všetky terče musí byť strieľané zľava doprava. V prípade, že sú terče v rovnakej línii, tak je
poradie od bližšieho k vzdialenejšiemu. Ak sú terče v rovnakej línii a vzdialenosti, tak je poradie
od hora smerom nadol. Ak sú terče očíslované, tak podľa číselného poradia. V prípade zásahu
terča v nesprávnom poradí, zabudnutý terč prepadá (súťažiaci naň nemôže strieľať) a ohodnotí sa
ako “netrafil” a pokračuje streľbou na hneď za ním následujúci terč, za ktorý sa považuje terč na
ktorý súťažiaci omylom vystrelil a ten sa vyhodnotí. Zásahy mimo poradia na terče v susedných
dráhach sa posudzujú podľa vyššie spomenutého pravidla. V tomto prípade terč zasiahnutý mimo
poradia sa opätovne odstrieľa po presunutí sa na danú dráhu pokiaľ už daná dráha nebola
odstrieľaná predtým.
9) Bodovanie
Boduje sa na základe jedného bodu za každý zásah a nula v prípade netrafenia. Za zásah sa
považuje sklopený terč. Akýkoľvek pohyb terča po zásahu, pokiaľ neskončí jeho sklopením sa
považuje za minutie terča. Zásah sa označuje X, minutie terča 0. Karta na zaznamenávanie bodov
musí byť vyplnená správne.
10) Streľba
I. Akákoľvek strelecká poloha je povolená, ale niektoré dráhy môžu mať označenú povinnú
streleckú polohu (po stojačky, alebo v kľaku), z ktorej sa terče musia odstrieľať. V prípade, že
súťažiaci z nejakého dôvodu nie je schopný dráhu s povinnou streleckou polohou odstrieľať, musí
sa vykonať nasledovné
a. súťažiaci musí ešte pred tým ako začne jeho streľba (myslí sa tým pred jeho úplne prvým
výstrelom na prvý terč v súťaži) hlavnému rozhodcovi danú skutočnosť oznámiť, že nie je
schopný z nejakého dôvodu (zdravotného) strieľať z danej streleckej polohy.
b. hlavný rozhodca by mal odsúhlasiť použitie inej alternatívnej streleckej polohy, alebo
zabezpečiť, aby nevznikli žiadne nefér výhody v prípade nedodržania povinnej streleckej polohy.
c. ostatný rozhodcovia musia byť o danej skutočnosti upovedomení.
II. Súťažiaci po zaujatí akejkoľvek streleckej polohy, musí byť úplne za streleckou čiarou, ale
zároveň musí byť schopný sa jej dotknúť.
III. Plne nastaviteľné pažby sú povolené na prispôsobenie sa rôznych streleckých štýlov a pozícií
bez obmedzení na dizajn. Dodatočné vybavenie počas súťaže nie je povolené pridávať alebo
odoberať.
a. Jednoduchý remeň a hák na botke pažby je povolený.
b. Súťažiaci nesmie získať výhodu pevnejšej podpory tým že zaprie nohu o nejaký objekt, ktorý je
súčasťou dráhy. Rovnako chrbát sa nesmie opierať o žiadnu oporu, ktorá nie je súčasťou podložky
na sedenie.
c. Akékoľvek oblečenie, rukavice alebo obuv je povolená, pokiaľ nie je rizikom pre strelca a
ostatných. Oblečenie môže byť vyplnené (futrované), aby sa redukoval tlak pažby na ruku alebo
koleno. Ako výplň sa môže použiť plsť alebo vrstvy látky/oblečenia.
d. Povrch podložky (oblečenia), o ktoré sa opiera pažba, musí byť rovný a nesmie byť tvarovaný
(skrčený), aby neposkytoval žiadnu dodatočnú podporu pažbe.
Strana 4
e. Samostatné podložky môžu byť oblečené na nevyplnenom oblečení. Musia spĺňať vyššie
spomenutú špecifikáciu.
(pozn. podložkami sa myslia kusy oblečenia na spôsob chráničov na kolená...)
IV. Iba jeden výstrel je povolený na jeden terč. Počet výstrelov na žiadnej z dráh by nemal
prekročiť počet terčov na danej dráhe, okrem nasledovných výnimiek:
a. pravidlo 8
b. pravidlo 13
c. pravidlo 17c Nemierený výstrel s upovedomením a odsúhlasením kolegov alebo rozhodcu
d. rozstreľba
Definícia streleckých polôh:
Ležanie: Zbraň a predlaktie (od lakťa po končeky prstov) nesmie byť podopierané (nesmú sa
opierať o nejakú podporu aj keď len vo forme predmetu, čí nerovnosti ktorá je súčasťou dráhy).
Kľačanie: Iba 3 body by mali byť v kontakte so zemou (ľ nohy a + koleno). Zadná noha by mala
byť priamo v rovine s kolenom. Podložka na sedenie môže byť použitá na podporu zadnej nohy
alebo členka, alebo ako ochrana pred nečistotami, pokiaľ noha zostáva v kontakte so zemou.
Vodiaca ruka podopiera zbraň a predzápästie (dlaň) samotné musí byť bez podpory. Za zápästie je
považovaný kĺb medzi rukou a predlaktím.
Státie: Každý výstrel v stojacej polohe bez inej podpory než spomenutej vyššie v pravidlách.
Obmedzenia: Súťažiaci s telesným obmedzením (postihnutím) môžu použiť alternatívnu polohu
spomenutú v prílohe A. Požiadavky súťažiacich na invalidnom vozíku budú posúdené
individuálne. Súťažiaceho karta na značenie výsledkov bude označená strelcom a hlavným
rozhodcom.
11) Časový limit na dráhu.
V prípade súťaží pri ktorých je výrazné meškanie spôsobené súťažiacimi, rozhodca môže určiť
časový limit pre dráhu. Čas sa začína odratúvať v momente pozretia do optiky. Čas je obmedzený
počtom terčov. Čo terč to 1 minúta (podľa dohody sa môže prípadne pridať 1 minúta na prípravu).
Ak sa celkový čas prekročí, zásahy po jeho uplynutí sa nerátajú.
12) Podložka na sedenie
Maximálna výška podložky na sedenie je 10cm (4 inches) aj s operadlom. Výška podložky sa
meria medzi dvoma doskami. Podložka môže byť použitá na streľbu zo sedenia, kľačania alebo
státia za predpokladu splnenia vyššie spomenutých pravidiel.
13) Sporné situácie
Akékoľvek sporné body/protesty musia byť oznámené pred opustením terčov (dráhy). V žiadnom
prípade nesmie súťažiaci chytiť šnúru na stavanie terčov, dokiaľ nie je protest vyriešený. Terče
musia byť skontrolované hlavným rozhodcom, alebo jeho zástupcom a jeho rozhodnutie je
definitívne. Každý terč, ktorý sa ukáže byť vadný, musí byť opravený alebo vymenený a opätovne
odstrieľaný.
V prípade sťažnosti na nesklápajúci sa terč aj v prípade zásahu, upovedomí sa rozhodca, ktorý
daný protest zaznamená. V prípade, že daný terč sa aspoň jednému súťažiacemu sklopí, protest sa
zamieta. V prípade, že sa potvrdí chyba terča, daný terč sa vylúči z bodovania súťaže.
14. Tresty
Trestom za nebezpečnú manipuláciu, alebo akúkoľvek formu podvádzania je diskvalifikácia,
pričom riadiace orgány si vyhradzujú právo prijať ďalšie opatrenia.
15) Opustenie streleckej čiary
Súťažiaci môžu opustiť palebnú čiaru za nasledovných podmienok:
a. Dobrovoľné ukončenie streľby, v tomto prípade body zo streľby získané do daného momentu
budú prezentované ako konečný výsledok.
Strana 5
b. Zabezpečenie opravy vybavenia, ktoré sa ukázalo ako nebezpečné alebo nespôsobilé streľby.
Toto nezahŕňa opravu nastavenia optiky z dôvodu posunutia, alebo zle nastaveného bodu zásahu.
(pravidlo 15b nemožno aplikovať v prípade že sa uskutočnil prvý výstrel, v tomto prípade treba
pozrieť pravidlo 17 Správanie sa na palebnej čiare)
c. z akéhokoľvek iného dôvodu schváleného hlavným rozhodcom alebo jeho zástupcom.
Upozornenie: V bode 15b súťažiaci môže vymeniť nefunkčnú časť vybavenia s povolením
hlavného rozhodcu alebo zástupcu. Návšteva nastrelovacej/testovacej dráhy na znovunastrelenie s
opraveným alebo vymeneným vybavením, nie je súťažiacemu alebo inej osobe v prospech
súťažiaceho povolená pred znovu zopakovaním streľby (na daný terč pri ktorom došlo k
odstraňovaniu závady na vybavení).
Vo všetkých vyššie spomenutých prípadoch musí byť kartička na zaznamenávanie bodov
odovzdaná rozhodcovi a musí od neho obdržať povolenie na opustenie palebnej čiary s určeným
časom do kedy sa musí vrátiť. Na bodovacej karte sa poznačí čas opustenia palebnej čiary.
16) Rovnaké počty bodov
V prípade rovnakých výsledkov, rozhodne o konečnom umiestnení rozstrel.
Terč pre rozstrel určí rozhodca. Na daný terč sa bude strieľať z polôh sed, kľačanie a státie.
Pokiaľ toto o výsledku nerozhodne, vyberie sa ďalší terč a rozstrel sa zopakuje.
Rozstrel sa aplikuje pre prvé, druhé a tretie miesto. Súťažiaci umiestnení vo výsledkoch nižšie,
môžu výsledné umiestnenie zdieľať.
17) Správanie sa na palebnej čiare
Povzbudzovanie, alebo trvalý potlesk súťažiaceho v súťaži nie je povolený (zrejme sa to týka
znervózňovania súperov). Zbrane a vybavenie sa nesmie medzi súťažiacimi na palebnej čiare
požičiavať (okrem okolností spomenutých nižšie). V prípade zastavenia paľby, zbraň musí byť
vybitá bezpečne do zeme a ústie hlavne musí zostať namierené do zeme. Počas tohto “kľudu“
zbraní sa nesmie na terče mieriť.
Zbraňami sa môže mieriť, prikladať k plecu a vybíjať len cez palebnú čiaru. Zbrane sa vždy držia
nenabité a nenatiahnuté pokiaľ sa nepoužívajú (práve sa s nimi nestrieľa).
V prípade, že sa súťažiacemu pokazí zbraň alebo výbava v priebehu začatia streľby, bude sa
konať nasledovne.
1) súťažiaci nesmie opustiť palebnú čiaru, ale môže mu byť daná náhradná zbraň a jeho
poškodená zbraň odobratá. Náhradná zbraň bude otestovaná či spĺňa podmienky (výkon,...) pri
najbližšej možnej príležitosti.
2) ak partner/spolustrelec súťažiaceho súhlasí, môžu si vzájomne zbraň požičiavať. Samozrejme
poškodená zbraň/výbava musí byť odobratá. Oba body musí odsúhlasiť rozhodca.
(Povzbudzovanie môže byť povolené členmi tímu, počas konkrétnych tímových disciplín po
uvážení rozhodcom) Všetko skúšobné strieľanie alebo nastreľovanie je povolené len na testovacej
dráhe. Nesmú byť žiadne skúšobné výstrely na súťažných dráhach dokiaľ sa všetko neodstrieľalo.
V prípade poškodenia terča, prerušenia šnúry, upovedomí sa o danej skutočnosti rozhodca, ktorý
preruší súťaž a určí človeka na zjednanie opravy. Po dokončení opravy rozhodca dá pokyn na
pokračovanie v súťaži.
18) Kategórie súťažiacich
Rozdelenie do kategórií je nasledovné
a) kopajúce (pružinové) vzduchovky
- juniori (max 17r.)
- dospelí
b) nekopajúce (PCP, PCA a CO2) vzduchovky
- juniori (max 17r.)
- dospelí
Súťažiaci mladší ako 18 rokov môže strieľať len pod dohľadom dospelej osoby.
Strana 6
19) Drogy a alkohol
Držanie a konzumácia alkoholu alebo drog je na palebnej čiare zakázané.
Držanie a použitie zbrane nie je povolené, ak je súťažiaci požil alkohol alebo drogy.
20) Zverejnenie pravidiel
Aktuálna kópia pravidiel musí byť jasne viditeľná pri prihlasovacom/riadiacom stanovišti súťaže.
Strana 7
Download

Pravidlá Field Target