n lek. stom. AGNIESZKA RUTKOWSKA
stomatologia, protetyka
lekarz stomatolog
n BINPOL
POLNADENT
Olsztyn ul.Partyzantów 80
89 535 12 77
od pn. do pt. w godz. 8.00-18.00
Praktyka prywatna i w ramach umowy z NFZ
Zawarta umowa z NFZ
Poradnia bez barier architektonicznych
www.polnadent.pl
Olsztyn ul.Polna 14/1
89 535 96 37 / 728 818 289
pn.œr. 12.00-20.00, wt. 8.00-20.00,
czw. 8.00-15.00, pt. 8.00-13.00
inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym
ZDROWIE DZIECKA
KREDYTOWANIE US£UG
n EUROMED
Barczewo ul.Mickiewicza 13
89 514 97 80 / 516 589 812
od pn. do pt. w godz. 9.00-19.00
po uzgodnieniu tel.
rejestracja codziennie
Karolewo 9
663 404 821
od pn. do pt. w godz. 9.00-19.00
sob. po uzgodnieniu tel.
rejestracja codziennie
ZDROWIE DZIECKA
Olsztyn ul.Jagielloñska 55B / 14
pn.œr. 15.00-19.00
wt.czw.pt. 9.00-13.00
rejestracja tel. codziennie
lek. stom. ANNA SZAPIEL
Olsztyn ul. Z³ota 4 / 3
(Osiedle Zacisze)
781 840 888
od pn. do pt. w godz. 14.00-20.00,
sob. 10.00-14.00
rejestracja tel. codziennie od godz. 15.00
Gabinet bez barier architektonicznych
l lek. stom. HANNA KACZYÑSKA
stomatologia ogólna
Olsztyn ul. Ko³obrzeska 13E m 2
89 534 59 01 w godz. przyjêæ
501 511 707
pn.œr. 15.00-18.00
Rejestracja codziennie
i Gabinet Prywatny
n lek. stom. ANNA KATARZYNA SOBCZUK
GABINET PRYWATNY
ZDROWIE DZIECKA
n lek. stom. S£AWOMIR SZYMAÑSKI
specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej
Olsztyn ul. Genera³a Hallera 4 b
(pêtla autobusu nr 15)
89 543 09 94
od pn. do pt. od godz. 9.00
rejestracja tel. codziennie
Leczenie równie¿ osób upoœledzonych umys³owo
Gabinet bez barier architektonicznych
Olsztyn ul.Koœciuszki 21/1 (Medsan)
600 03 06 09 / 89 533 59 15
rejestracja telefoniczna codziennie
Olsztyn ul.Toruñska 1A/43
œr. 12.00-18.00, czw.pt. 8.00-13.00
601 531 962
Gabinet bez barier architektonicznych
ZDROWIE DZIECKA
pn. od godz. 16.00, czw. od godz. 17.00
rejestracja tel. codziennie
Gabinet bez barier architektonicznych
www.gabinetstomatologicznyolsztyn.pl
_________________________________________
Leczenie równie¿ osób upoœledzonych umys³owo
w ramach umowy z NFZ
Zawarta umowa z NFZ
stomatologia estetyczna
n GABINET CHIRURGICZNO
STOMATOLOGICZNO
IMPLANTOLOGICZNY
Dywity ul.Je¿ynowa 14
89 511 94 25
Zawarta umowa z NFZ
n lek. stom. MA£GORZATA NOSEK
specjalista protetyki stomatologicznej
Olsztyn ul.Niedzia³kowskiego 4/2
89 526 66 77 / 602 360 766
pn.czw. 12.00-18.00, wt.œr.pt. 8.00-14.00
po rejestracji tel.
Praktyka prywatna i w ramach umowy z NFZ
lek. stom. MARTYNA DOWGIERD
specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. KRZYSZTOF DOWGIERD
specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej
Olsztyn ul.Mroza 13F(za Centrum H&B)
604 436 411 / 89 541 69 89
od pn. do pt. w godz. 9.00-20.00,
sob. od godz. 10.00
www.dowgierd.pl
www.chirurgiaszczekowa.olsztyn.pl
Gabinet bez barier architektonicznych
Zawarta umowa z NFZ
ZDROWIE DZIECKA
i GABINET PRYWATNY
n lek. stom. EL¯BIETA RATYÑSKA
Olsztyn ul.Janowicza 1 “MEDYK”
89 543 10 21 / 89 543 10 22
pn.œr.czw. 12.00-18.00, wt. 9.00-13.00
stom. KLAUDIUSZ PIOTR ROJEK
Olsztyn ul.Panasa 1/39
606 349568 / 89 672 35 05
n lek. stom. PIOTR PIETRUSZCZAK
Olsztyn ul.Stawigudzka 7 lok.D
(Osiedle Zacisze, wyjazd z Olsztyna na Bart¹g)
89 677 80 97 / 503 529 023
od pn. do pt. w godz. 11.00-19.00
sob. niedz. œwiêta i dodatkowe terminy
po uzgodnieniu tel.
od pn. do pt. od godz.13.00
weekend po uprzednim umówieniu
www.rojekdental.pl
INFORMACJA ROZSZERZONA W OG£OSZENIU RAMKOWYM
89 526 99 00
Zawarta umowa z NFZ
ZDROWIE DZIECKA
________________________________________
Olsztyn ul.Pi³sudskiego 54
pn.wt.czw. 8.00-13.00, œr. 13.00-17.00,
pt. 8.00-12.00
rejestracja tel. w godz. przyjêæ
Zawarta umowa z NFZ
I PRZYJÊCIA PRYWATNE
ZNAJOMOŒÆ JÊZYKA NIEMIECKIEGO
l lek. stom. LIDIA NAZDROWICZ-RUTECKA
GABINET PRYWATNY
89 526 74 74
Zawarta umowa z NFZ
ZDROWIE DZIECKA
n
n lek. dent. AGNIESZKA SAMORAJ
l lek. stom. DARIA SZCZERBA
www.euromed.olsztyn.pl
n lek.
43
TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA
Tel. 194-34
n lek. stom. S£AWOMIR SZYMAÑSKI
specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej
Olsztyn ul. Genera³a Hallera 4 b
(pêtla autobusu nr 15)
89 543 09 94
od pn. do pt. od godz. 9.00
rejestracja tel. codziennie
Leczenie równie¿ osób upoœledzonych umys³owo
Gabinet bez barier architektonicznych
ZDROWIE DZIECKA
________________________________________
Leczenie równie¿ osób upoœledzonych umys³owo
w ramach umowy z NFZ
Zawarta umowa z NFZ
STOMATOL.-PRAC.PROTETYKI DENT.
wykonawstwo, ekspresowa naprawa protez
l JOANNA £UCZAK
technik dentystyczny
Olsztyn ul. Warmiñska 7
(wejœcie od podwórka)
od. pn. do pt. 9.30-13.00
501 593 345
Olsztyn ul. Leyka 22 / 5
501 593 345
od pn. do pt. od godz. 17.00
soboty i niedziele po uzgodnieniu telefonicznym
n PRACOWNIA PROTETYCZNA
EL¯BIETA SKRZYPCZAK
technik dentystyczny
Olsztyn ul.Kêtrzyñskiego 5/6
(z ty³u budynku)
604 501 572
ZDROWIE DZIECKA
czynne od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00
www.InformacjaMedyczna.olsztyn.pl
Download

STOMATOL.-PRAC.PROTETYKI DENT.