VEREJNÁ SPRÁVA VO VÝVOJI
ŠTÁTU A PRÁVA
V EURÓPSKOM KONTEXTE
Skriptá
EDUARD KAČÍK Bratislava 2011
1
2
Skriptá sú dielom autora a poskytuje sa im ochrana v zmysle zák. č. 618/2003
Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
Bez súhlasu autora nie je možné vytvárať kópie skrípt ani jej jednotlivých častí.
Autor:
©
JUDr. Eduard KAČÍK, CSc.
Recenzenti:
prof. JUDr. Peter ŠKULTÉTY, DrSc.
doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc.
JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.
Jazyková a grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ
ISBN 978-80-970277-7-3
EAN 978 8097027773
©
VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. Podhájska
EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. Podhájska
3
Obsah
Obsah
ÚVOD........................................................................................................................................ 17 Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy ............................................................................... 17 I. ČASŤ...................................................................................................................................... 19 1 STAROVEKÉ GRÉCKO ........................................................................................ 20 Grécke polis ............................................................................................................................ 20 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Prehľad vývoja gréckeho štátu ........................................................................................21 Mykénske Grécko (asi od 1500‐1200 pred n. l.) ..................................................................... 21 Homérske Grécko (1200‐800 pred n. l.) ................................................................................. 22 Rané (archaické) Grécko (800‐500 pred n. l.) ......................................................................... 22 Klasické Grécko (500‐338 pred n. l.) ....................................................................................... 22 Helénistický štát (336‐30 pred n. l.)........................................................................................ 22 Mykénske Grécko ................................................................................................................... 22 Organizácia spoločnosti .......................................................................................................... 23 Spoločenské a právne vzťahy.................................................................................................. 23 Homérske Grécko (1200‐800 pred n. l.) ................................................................................. 23 Spoločenská štruktúra ............................................................................................................ 23 Začiatky práva v homérskom Grécku...................................................................................... 24 Rodina..................................................................................................................................... 24 Spoločenské vzťahy................................................................................................................. 24 1.2 1.2.1 1.2.2 Rané Grécko (8‐6. storočie pred n. l.)...............................................................................25 Spoločenská a politická organizácia........................................................................................ 25 Právo....................................................................................................................................... 26 1.3 1.3.1 1.3.2 Štát a právo v Sparte .......................................................................................................27 Spoločenská štruktúra ............................................................................................................ 27 Verejná správa a právo ........................................................................................................... 28 1.4 1.4.1 1.4.2 Štát a právo v Athénach ..................................................................................................29 Právo a jeho vývoj................................................................................................................... 29 Solonove reformy v roku 594‐3 pred n. l................................................................................ 30 V majetkovom práve:.............................................................................................................. 30 V organizácii súdov a súdneho konania.................................................................................. 30 Spoločenské a štátne zriadenie .............................................................................................. 30 Orgány štátnej moci................................................................................................................ 30 Kleisthenove reformy (asi v roku 508 pred n. l.)..................................................................... 31 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 Klasické Grécko...............................................................................................................31 Athénska demokracia v klasickej podobe (5.‐4. storočie pred n. l.) ....................................... 31 Spoločenská štruktúra ............................................................................................................ 32 Občania................................................................................................................................... 32 Otroci ...................................................................................................................................... 33 Verejná správa ........................................................................................................................ 34 Základné princípy attického práva.......................................................................................... 36 Práva osôb .............................................................................................................................. 36 Rodinné právo ........................................................................................................................ 36 Dedičské právo ....................................................................................................................... 37 Vecné právo............................................................................................................................ 37 Záväzkové právo ..................................................................................................................... 38 Zmluvné záväzky..................................................................................................................... 38 5
Obsah
1.5.5 Druhy zmlúv ............................................................................................................................ 38 Poistenie záväzkov .................................................................................................................. 39 Záväzky z protiprávneho konania ........................................................................................... 39 Súdy a procesné právo vo verejnej správe ............................................................................. 40 Súd areopagu a afetov ............................................................................................................ 40 Ľudový súd ‐ héliaiá................................................................................................................. 40 Polícia vo verejnej správe ....................................................................................................... 41 1.6 Helénistický štát (336‐30 pred n. l.)................................................................................. 46 2 STAROVEKÝ RÍM.................................................................................................48 2.1 Predrímske civilizácie na Apeninskom polostrove ........................................................... 48 2.2 2.2.1 2.2.2 Doba kráľovská (8.‐5. storočie pred n. l.)......................................................................... 49 Všeobecná charakteristika vývoja........................................................................................... 49 Politická organizácia spoločosti .............................................................................................. 50 Ľudové snemy ‐ comitia curiata .............................................................................................. 50 Moc kráľovská......................................................................................................................... 50 Senát ....................................................................................................................................... 50 Právo v dobe kráľovskej .......................................................................................................... 50 Reformy Servia Tullia .............................................................................................................. 51 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 2.4.1 2.4.2 6
Rímska republika ............................................................................................................ 52 Všeobecná charakteristika ...................................................................................................... 52 Boj patríciov a plebejcov......................................................................................................... 52 Obdobie triumvirov................................................................................................................. 55 Caesarismus ............................................................................................................................ 57 Verejná správa ‐ ústavné orgány republiky............................................................................. 58 Ľudové zhromaždenia ‐ comita............................................................................................... 59 Senát ....................................................................................................................................... 60 Magistratúry ........................................................................................................................... 60 Magistratúry cum imperio ...................................................................................................... 61 Konzulát (Consules)................................................................................................................. 61 Diktatúra ................................................................................................................................. 61 Praetura (Praetores) ............................................................................................................... 61 Magistratúry cum potestate ................................................................................................... 62 Cenzúra (Censores) ................................................................................................................. 62 Kvestúra (Quaestores) ............................................................................................................ 62 Edolity (Aediles) ...................................................................................................................... 62 Pramene práva za republiky ................................................................................................... 63 Ius civile................................................................................................................................... 63 Zákon dvanástich tabúľ ........................................................................................................... 63 Pontifikálna jurisprudencia ..................................................................................................... 64 Komitiálna legislatíva .............................................................................................................. 64 Ius honrarium.......................................................................................................................... 64 Prétorský edikt........................................................................................................................ 64 Verejná správa ‐ vývoj činnosti prétora v súdnom procese.................................................... 66 Ius gentium ............................................................................................................................. 66 Ius naturale ............................................................................................................................. 67 Principát......................................................................................................................... 68 Oktavián Augustus (Octavianus Augustus) ............................................................................. 68 Verejná správa za principátu................................................................................................... 69 Ľudové zhromaždenia............................................................................................................. 69 Magistratúry ........................................................................................................................... 69 Obsah
2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 Senát....................................................................................................................................... 70 Cisársky byrokratický aparát................................................................................................... 70 Provincie ................................................................................................................................. 71 Pramene práva za principátu.................................................................................................. 71 Magistrátska tvorba práva...................................................................................................... 71 Cisárska konštitúcia ................................................................................................................ 72 Dominát..........................................................................................................................73 Historické okolnosti vzniku dominátu .................................................................................... 73 Diokleciánove reformy verejnej správy .................................................................................. 74 Pramene práva za dominátu................................................................................................... 76 Kodifikácia............................................................................................................................... 76 Leges Romanae barbarorum .................................................................................................. 77 Corpus iurus civilis .................................................................................................................. 77 Novely..................................................................................................................................... 78 Význam aplikácie práva vo verejnej správe ............................................................................ 79 OSOBY (ius quod ad personas pertinet) ................................................................................. 79 Familia ‐ rodina ....................................................................................................................... 80 Patria potestas ‐ moc otcovská............................................................................................... 81 Manus ‐ moc manželská ......................................................................................................... 81 Dominica potestas ‐ právomoc panská................................................................................... 82 Família po smrti otca rodiny ................................................................................................... 82 Tutela mulierum ‐ poručenstvo nad ženami........................................................................... 82 Tutela impuberum ‐ poručenstvo nad nedospelými .............................................................. 83 Libertini ‐ prepustenci............................................................................................................. 83 Servi ‐ otroci............................................................................................................................ 83 VECI (ius quol ad res pertinet) ................................................................................................ 85 Res in commercio sa ďalej delili ............................................................................................. 85 Oddiel prvý: PRÁVA VECNÉ..................................................................................................... 86 Právo vlastnícke ...................................................................................................................... 86 Possessio ‐ držba..................................................................................................................... 87 Nadobúdanie vlastníckeho práva ........................................................................................... 88 Zánik vlastníckeho práva ........................................................................................................ 89 Vecné práva k cudzej veci....................................................................................................... 89 Oddiel druhý: PRÁVA OBLIGAČNÉ .......................................................................................... 90 Predmet obligácie................................................................................................................... 92 Právna ochrana obligácie........................................................................................................ 92 Zaistenie obligácie .................................................................................................................. 93 Jednotlivé konkrétne obligácie ........................................................................................93 Zmluvy .................................................................................................................................... 93 Mutuum ‐ pôžička................................................................................................................... 94 Commodatum ‐ požičanie....................................................................................................... 94 Depositum ‐ zmluva o úschove (schovacia zmluva)................................................................ 95 Pignus ‐ zmluva o ručnej zástave ............................................................................................ 95 Kontrakty nepomenované ...................................................................................................... 98 Obligácie akoby zo zmluvy (obligationes quasi ex contractu) ................................................ 99 Delikty..................................................................................................................................... 99 Furtum ‐ krádež .................................................................................................................... 100 Damum iniuria ‐ bezprávne poškodenie cudzej veci ............................................................ 100 Iniuria ‐ urážka na cti ............................................................................................................ 100 Delikty práva prétorského .................................................................................................... 100 Obligácie akoby z deliktu (obligationes quasi ex maleficio) ................................................. 100 Zánik obligácie ...................................................................................................................... 101 Dedičské právo tvorí súbor predpisov alebo obyčajov, ktoré upravujú osud majetku zomretého človeka (pozostalosti) ........................................................................................ 102 Postupnosť inteštátna .......................................................................................................... 102 7
Obsah
2.6.8 2.6.9 Postupnosť testamentárna ................................................................................................... 103 Formy testamentu ................................................................................................................ 104 Testovacia sloboda a jej obmedzenie ................................................................................... 104 Legata ‐ odkazy ..................................................................................................................... 105 Žaloby (ius kvot ad actiones pertinet)................................................................................... 105 Konanie legisakčné................................................................................................................ 106 Polícia vo vývoji verejnej správy ........................................................................................... 107 3 VEREJNÁ SPRÁVA VO VÝVOJI FEUDÁLNYCH ŠTÁTOV......................... 116 3.1 Periodizácia.................................................................................................................. 116 Periodizácia dejín stredoveku ............................................................................................... 116 Podľa toho potom rozlišujeme ............................................................................................. 116 Spoločenské zriadenie európskych feudálnych štátov ......................................................... 118 Feudáli a poddaní.................................................................................................................. 118 Feudáli................................................................................................................................... 118 Ranofeudálna monarchia...................................................................................................... 118 Feudálna rozdrobenosť......................................................................................................... 118 Vznik stavov .......................................................................................................................... 119 Stav duchovný....................................................................................................................... 120 Stavy šľachtické..................................................................................................................... 120 Poddaní ................................................................................................................................. 121 Feudálna renta...................................................................................................................... 122 Dve základné kategórie poddaných ...................................................................................... 122 Ostatné obyvateľstvo............................................................................................................ 123 Stredoveké mestá ................................................................................................................. 124 Mestá v ranom feudalizme ................................................................................................... 124 Severotalianske mestá .......................................................................................................... 125 Rozvoj miest.......................................................................................................................... 126 Štruktúra obyvateľstva.......................................................................................................... 128 Štátne zriadenie európskych feudálnych štátov ................................................................... 128 Panovník................................................................................................................................ 129 Vznik kráľovskej moci............................................................................................................ 129 Kráľ v ranofeudálnom štáte ................................................................................................. 130 Voľba kráľa ............................................................................................................................ 131 Štátny aparát......................................................................................................................... 132 Vznik feudálneho štátneho aparátu...................................................................................... 132 Rozvoj a konsolidácia štátneho aparátu ............................................................................... 133 Verejná správa v perióde feudálnej rozdrobenosti............................................................... 134 Verejná správa v období stavovskej monarchie ................................................................... 134 Verejná správa absolutistických monarchií........................................................................... 135 Centralizácia verejnej správy ................................................................................................ 136 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 Lénne zriadenie ............................................................................................................ 136 Vznik lénnej sústavy.............................................................................................................. 136 Právna úprava lénneho vzťahu a jej zvláštnosti.................................................................... 138 3.3 3.3.1 Snemy za feudalizmu .................................................................................................... 138 Pramene feudálneho práva .................................................................................................. 143 Právo obyčajové.................................................................................................................... 144 Roztrieštenosť práva (právny partikularizmus)..................................................................... 145 Ostatné pramene práva ........................................................................................................ 147 Partikularizmus práva za stavovskej monarchie ................................................................... 147 Charakteristika prameňov práva v období absolutistickej monarchie.................................. 147 Kodifikácia práva za absolutizmu.......................................................................................... 148 Recepcie rímskeho práva ...................................................................................................... 149 3.3.2 8
Obsah
4 BYZANTSKÁ RÍŠA .............................................................................................153 4.1 Všeobecná charakteristika vývoja.................................................................................. 153 4.2 Spoločenská štruktúra................................................................................................... 155 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 Verejná správa.............................................................................................................. 156 Cisár ...................................................................................................................................... 156 Centrálne orgány .................................................................................................................. 156 Miestna správa ..................................................................................................................... 157 Armáda a loďstvo.................................................................................................................. 158 Organizácia súdnictva ........................................................................................................... 158 Vzťah cirkvi a štátu................................................................................................................ 159 Pramene práva a jeho vývoj ................................................................................................. 159 5 POĽSKO................................................................................................................162 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Vznik poľskej štátnosti z obdobia raného feudalizmu (10.‐13. storočie).......................... 162 Všeobecná charakteristika vývoja ........................................................................................ 162 Spoločenská štruktúra .......................................................................................................... 163 Verejná správa ...................................................................................................................... 164 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Stavovská monarchia (14.‐15. storočie) ......................................................................... 164 Všeobecná charakteristika vývoja ........................................................................................ 164 Spoločenská štruktúra .......................................................................................................... 165 Verejná správa ...................................................................................................................... 166 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Šľachtická demokracia a oligarchia (15.‐18. storočie) ..................................................... 166 Všeobecná charakteristika vývoja ........................................................................................ 166 Spoločenská štruktúra .......................................................................................................... 168 Verejná správa ...................................................................................................................... 168 5.4 Poľské krajiny v 19. a na začiatku 20. storočia................................................................ 170 6 VZNIK FEUDÁLNEHO RUSKÉHO ŠTÁTU A JEHO VÝVOJ .......................174 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 Rozpad rodového zriadenia a vznik štátu ............................................................................. 174 Obdobie feudálnej rozdrobenosti......................................................................................... 175 Obdobie budovania centralizovaného štátu......................................................................... 176 Vytvorenie ruského impéria a obdobie absolutizmu............................................................ 177 Rozklad feudálneho zriadenia a narastanie prvkov kapitalizmu........................................... 177 6.2 6.2.1 Štruktúra obyvateľstva a jej organizácií ......................................................................... 179 Postavenie v štátnom aparáte .............................................................................................. 179 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Verejná správa.............................................................................................................. 181 Ústredné štátne orgány ........................................................................................................ 181 Miestna správa ..................................................................................................................... 184 Organizácia súdnictva ........................................................................................................... 186 6.4 6.4.1 6.4.2 Reformy policajnej správy v cárskom Rusku .................................................................. 186 Polícia v najstaršom období a Moskovská ríša ..................................................................... 186 Policajné reformy od čias Petra Veľkého.............................................................................. 187 7 FRANCÚZSKO V OBDOBÍ FEUDALIZMU ....................................................193 9
Obsah
7.1 Periodizácia vývoja ....................................................................................................... 193 7.2 Štruktúra obyvateľstva a jej sociálne skupiny................................................................ 194 7.3 7.3.1 Verejná správa ............................................................................................................. 197 Ústredné štátne orgány ........................................................................................................ 197 7.4 7.4.1 7.4.2 Miestna správa............................................................................................................. 199 Organizácia súdnictva ........................................................................................................... 200 Vznik centralizovanej policajnej správy vo Francúzsku ‐ počiatky francúzskej polície a jej vývoj do Veľkej revolúcie 1789 ..................................................................................... 200 Reformy vo vývoji francúzskej polície................................................................................... 204 7.4.3 8 PRÁVNE ASPEKTY VÝVOJA FEUDÁLNEHO ANGLICKA ........................ 207 8.1 Charakteristika ............................................................................................................. 207 8.2 8.2.1 Obyvateľstvo a jeho sociálna štruktúra ......................................................................... 208 Veľká listina slobôd ............................................................................................................... 210 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 Verejná správa ............................................................................................................. 212 Ústredné štátne orgány ........................................................................................................ 212 Miestna správa...................................................................................................................... 214 Organizácia súdnictva ........................................................................................................... 215 Vznik decentralizovanej policajnej správy v Anglicku ‐ anglosaská policajná garancia a anglonormanský policajný štát.......................................................................................... 216 Mierový sudca a systém policajnej moci .............................................................................. 219 Anglický boby (strážnik ‐ strážca).......................................................................................... 223 Veľká policajná reforma v 19. storočí ................................................................................... 225 8.4 8.4.1 8.4.2 Štát a právo v nemeckých krajinách .............................................................................. 227 Počiatky vývoja v nemeckých dejinách ................................................................................. 227 Sporové právo v nemeckom stredoveku .............................................................................. 230 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 Novodobé dejiny v Nemecku ........................................................................................ 235 Verejná správa ...................................................................................................................... 235 Štát a jeho vplyv na rozvoj verejnej (policajnej) správy ........................................................ 236 Právny štát a verejná správa po parlamentných revolúciách ............................................... 243 Policajné právo z obdobia Weimarskej republiky v Nemecku a ochrana občianskych práv a slobôd................................................................ 247 Weimarská ústava a polícia .................................................................................................. 247 Faktory ovplyvňujúce činnosť nemeckej polície ................................................................... 247 Demokratičnosť a vžité tradície ............................................................................................ 248 Pruský policajný zákon z roku 1931 ...................................................................................... 249 Prevádzanie policajných zákrokov ........................................................................................ 250 Nové policajné zákony v iných spolkových krajinách............................................................ 251 Pruská polícia ........................................................................................................................ 252 Špecializované zložky polície v historicko‐právnom vývoji Nemecka (politická a kriminálna polícia)................................................................................................................................... 253 Úvodom ................................................................................................................................ 253 Politická polícia v Nemecku .................................................................................................. 256 Politická polícia v Nemecku v 19. storočí.............................................................................. 257 Politická polícia vo weimarskom období............................................................................... 258 Politická polícia po nástupe nacistov k moci......................................................................... 259 Politická polícia počas vojny ................................................................................................. 260 Politická polícia v povojnovom Nemecku ............................................................................. 262 8.5.5 8.5.6 8.5.7 10
Obsah
8.5.8 Kriminálna polícia ................................................................................................................. 263 Počiatky kriminálnej polície v nemeckých štátoch ............................................................... 263 Budovanie berlínskej kriminálnej polície .............................................................................. 263 Pôsobenie berlínskeho vzoru v iných nemeckých krajinách................................................. 264 Kriminálna polícia v rokoch 1918‐1933 ................................................................................ 265 Pruská krajinská kriminálna polícia....................................................................................... 266 Jednotná ríšska kriminálna polícia v nacistickej ére ............................................................. 267 Kriminálna polícia po roku 1945 ........................................................................................... 268 Účasť na medzinárodnej spolupráci ..................................................................................... 270 9 PRAMENE PRÁVA A PRÁVNE PAMIATKY.................................................273 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Právo a právne pamiatky vo feudálnom Francúzsku ...................................................... 273 Vecné právo.......................................................................................................................... 273 Záväzkové právo ................................................................................................................... 274 Rodinné právo ...................................................................................................................... 274 Dedičské právo ..................................................................................................................... 274 Trestné právo........................................................................................................................ 274 Procesné právo ..................................................................................................................... 275 9.2 Formy a systém práva vo feudálnom Anglicku ............................................................... 275 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 Právne pamiatky ........................................................................................................... 276 Vecné právo.......................................................................................................................... 276 Rodinné právo ...................................................................................................................... 277 Dedičské právo ..................................................................................................................... 277 Trestné právo........................................................................................................................ 277 Procesné právo ..................................................................................................................... 278 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 9.4.6 Všeobecná charakteristika práva v krajinách feudálneho Nemecka................................ 279 Personalita práva .................................................................................................................. 279 Pramene germánskeho práva............................................................................................... 279 Vecné právo.......................................................................................................................... 281 Rodinné právo ...................................................................................................................... 281 Trestné právo........................................................................................................................ 282 Procesné právo ..................................................................................................................... 282 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6 Právo a právne pamiatky nemeckej ríše za feudalizmu .................................................. 283 Všeobecná charakteristika.................................................................................................... 283 Formy práva.......................................................................................................................... 283 Právne pamiatky ................................................................................................................... 284 Vecné právo.......................................................................................................................... 285 Rodinné právo ...................................................................................................................... 286 Dedičské právo ..................................................................................................................... 286 9.6 Pramene práva a jeho vývoj vo feudálnom Poľsku......................................................... 286 9.7 9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4 9.7.5 9.7.6 9.7.7 Formy práva, právne pamiatky a systém práva vo feudálnom Rusku.............................. 288 Právne pamiatky ................................................................................................................... 288 Vecné právo.......................................................................................................................... 290 Záväzkové právo ................................................................................................................... 291 Rodinné právo ...................................................................................................................... 291 Dedičské právo ..................................................................................................................... 291 Trestné právo........................................................................................................................ 291 Procesné právo ..................................................................................................................... 292 11
Obsah
II. ČASŤ ................................................................................................................................. 294 10 VÝVOJ VEREJNEJ SPRÁVY PO PARLAMENTNÝCH REVOLÚCIÁCH ... 295 10.1 Štát a etatizácia verejnej správy po parlamentných revolúćiách v Európe ..................... 295 10.2 Zákonodarná moc......................................................................................................... 297 10.3 Výkonná moc ............................................................................................................... 298 10.4 Súdna moc ................................................................................................................... 299 10.5 Forma štátu a forma vlády ............................................................................................ 301 10.6 Právo a právna veda ..................................................................................................... 303 11 ÚSTAVNÝ VÝVOJ A VEREJNÁ SPRÁVA....................................................... 305 11.1 Vývoj vo Francúzsku od parlamentnej revolúcie............................................................ 305 11.1.1 Francúzsko v 19. storočí ................................................................................................... 313 11.1.2 Revolúcia 1848–1849 ....................................................................................................... 315 11.1.3 Obdobie druhého cisárstva .............................................................................................. 316 11.1.4 Obdobie III. republiky....................................................................................................... 317 11.2 Nemecko ...................................................................................................................... 323 11.2.1 Ústavný vývoj Nemecka ................................................................................................... 323 11.2.2 Nemecký colný spolok...................................................................................................... 326 11.2.3 Ústavnoprávne aspekty revolúcie v roku 1848 ................................................................ 327 11.2.4 Zjednotené Nemecko do roku 1918................................................................................. 330 11.2.5 Ústava nemeckej ríše ....................................................................................................... 331 11.2.6 Vznik republiky a Nemecko v období (1918–1933).......................................................... 332 11.2.7 Weimarská ústava ............................................................................................................ 334 11.3 Právne aspekty vo vývoji Spojených štátov severoamerických....................................... 336 11.3.1 Štátoprávne aspekty vývoja Spojených štátov amerických.............................................. 336 11.3.2 Konfederácia 13. amerických štátov a vznik ústavy ......................................................... 340 EXEKUTÍVU riadil prezident............................................................................................. 340 LEGISLATÍVA bola vecou Kongresu ................................................................................. 341 JURISDIKCIA patrila do kompetencie najvyššieho súdu.................................................. 341 Občianska vojna: 1861–1865 .......................................................................................... 344 11.3.3 Priebeh občianskej vojny ................................................................................................ 344 Systém politických strán................................................................................................. 345 11.3.4 11.4 Anglicko ....................................................................................................................... 346 11.4.1 Celkový historický prehľad a štátne zriadenie.................................................................. 346 11.4.2 Britská konštitučná monarchia v 18. – 19. storočí ........................................................... 351 Historický vývoj, sociálna štruktúra a štátne zriadenie .................................................... 351 Britská konštitučná monarchia v 50. – 70. rokoch 20. storočia ....................................... 352 11.4.3 11.4.4 Systém štátnych orgánov – centrálny a miestny.............................................................. 355 11.4.5 Súdy.................................................................................................................................. 369 12 KODIFIKÁCIE PRÁVA...................................................................................... 373 12.1 Unifikácia práva............................................................................................................ 373 12
Obsah
12.2 Dualizmus anglického práva .......................................................................................... 375 12.2.1 Všeobecná charakteristika ............................................................................................... 375 12.2.2 Pramene anglického práva............................................................................................... 376 12.3 Právo vo Francúzsku...................................................................................................... 382 12.3.1 Všeobecné zásady ............................................................................................................ 382 12.3.2 Obchodný zákonník.......................................................................................................... 385 12.3.3 Občiansky súdny poriadok ............................................................................................... 386 12.3.4 Trestný zákonník .............................................................................................................. 386 12.4 Pramene práva a jeho vývoj v Nemecku ........................................................................ 387 12.4.1 Občiansky zákonník.......................................................................................................... 388 12.4.2 Rodinné právo.................................................................................................................. 390 12.4.3 Dedičské právo................................................................................................................. 391 12.4.4 Obchodný zákonník.......................................................................................................... 391 12.4.5 Pracovné a sociálne zákonodarstvo ................................................................................. 392 12.4.6 Trestné právo ................................................................................................................... 393 12.5 Počiatky štátoprávneho (ústavného) vývoja európskych štátov v 20. storočí ................. 393 III. OSOBITNÁ ČASŤ...........................................................................................................402 13 ÚSTAVY DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOV.......................................................403 13.1 Stručná história vzniku ústav......................................................................................... 403 13.2 Francúzsky ústavný model............................................................................................. 403 13.3 Britský ústavný model................................................................................................... 404 13.4 Americký ústavný model ............................................................................................... 404 13.5 Oktrojované ústavy....................................................................................................... 406 13.6 Sovietsky model ústavy................................................................................................. 407 13.7 Podstata a pojem ústavy ............................................................................................... 407 13.8 Typológia (klasifikácia) ústav......................................................................................... 408 13.9 Stručná charakteristika Ústavy USA............................................................................... 410 13.10 Nepísaná Ústava Veľkej Británie.................................................................................... 411 13.11 Stručná charakteristika Ústavy Veľkej francúzskej republiky .......................................... 413 13.12 Stručná charakteristika Ústavy Spolkovej republiky Nemecko........................................ 414 13.13 Základné princípy demokratických ústav ....................................................................... 415 13.14 Funkcie a realizácia demokratických ústav..................................................................... 417 14 POLITICKÉ STRANY A ÚSTAVNÝ SYSTÉM DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOV ...............................................................................................................419 13
Obsah
14.1 Politické strany a ústavný systém demokratických štátov.............................................. 419 14.2 Úlohy (funkcie) politických strán................................................................................... 420 14.3 Základné typy (druhy) politických strán ........................................................................ 421 14.4 Členenie politických strán podľa M. Duvergera ............................................................. 422 14.5 Typy politických systémov ............................................................................................ 423 14.6 Systém politických strán v Spolkovej republike Nemecko .............................................. 429 15 VOLEBNÉ PRÁVO A VOLEBNÉ SYSTÉMY DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOV. ............................................................................................................................... 432 15.1 Ústavné princípy volebného práva................................................................................ 433 15.2 Volebné systémy v demokratických štátoch.................................................................. 435 15.2.1 Väčšinový (majoritný) volebný systém............................................................................. 436 15.2.2 Volebný systém pomerného zastúpenia (proporcionálny) .............................................. 438 15.2.3 Kombinovaný volebný systém.......................................................................................... 441 16 FORMY VLÁDY DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOV......................................... 442 16.1 Parlamentná forma vlády, parlamentný vládny systém, parlamentarizmus ................... 442 16.2 Zloženie a hlavné úlohy britského parlamentu .............................................................. 444 16.3 Zákonodarný proces v britskom parlamente ................................................................. 445 16.4 Postavenie monarchu vo Veľkej Británii........................................................................ 446 16.5 Prerokúvanie návrhu zákona v snemovniach................................................................. 447 16.6 Prezidentská forma vlády ............................................................................................. 448 16.7 Kongres USA................................................................................................................. 449 16.8 Zákonodarný proces ..................................................................................................... 451 16.9 Postavenie prezidenta USA........................................................................................... 453 Právomoci prezidenta USA ................................................................................................... 454 16.10 Zmiešaná vládna forma parlamentná a prezidentská .................................................... 455 Semiprezidentská (neoprezidentská) forma vlády vo Francúzskej republike ....................... 455 16.11 Kancelársky systém (princíp) v Spolkovej republike Nemecko ....................................... 457 16.11.1 Vláda parlamentu (extrémna parlamentná demokracia, mimoriadna parlamentná forma vlády) .................................................................................................................................... 458 16.11.2 Formálna (zdanlivá, falošná) parlamentná forma vlády ....................................................... 459 17 VŠEOBECNÉ SÚDNICTVO V DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOCH............... 460 17.1 Postavenie súdnictva v demokratických štátoch............................................................ 460 Súdne orgány V. Británie a USA ............................................................................................ 460 14
Obsah
17.2 Súdne orgány vo V. Británii ........................................................................................... 461 17.2.1 Súdne orgány v USA ......................................................................................................... 464 17.2.2 Súdne orgány v Spolkovej republike Nemecko................................................................ 466 17.2.3 Súdne orgány vo Francúzskej republike........................................................................... 467 18 ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO V DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOCH.....................470 18.1 Všeobecná charakteristika a pojem ústavnosti .............................................................. 470 18.1.1 Pojem ochrany (kontroly) ústavnosti............................................................................... 470 18.1.2 Anglo‐americký model ..................................................................................................... 471 18.1.3 Európsky (kontinentálny) model súdnej kontroly ústavnosti .......................................... 473 18.1.4 Spolkový ústavný súd SRN ............................................................................................... 474 18.1.5 Ústavná rada Francúzskej republiky ................................................................................ 476 19 SPRÁVNE SÚDNICTVO (KONTROLA ČINNOSTI ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY) ...................................................................................................................478 19.1 Anglo– americký systém v právnom systéme................................................................. 479 19.2 Kontinentálny systém ................................................................................................... 479 19.3 Správne súdnictvo v SRN ............................................................................................... 479 19.4 Správne súdnictvo vo Francúzskej republike .................................................................. 480 19.5 Postavenie a význam inštitútu „ombudsmana“.............................................................. 480 20 FEDERALIZMUS VO VYSPELÝCH DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOCH .....482 20.1 Federalizmus v USA....................................................................................................... 483 20.2 Federalizmus v SRN....................................................................................................... 484 20.3 Federalizmus vo Švajčiarsku .......................................................................................... 485 21 VEREJNÁ A MIESTNA SPRÁVA V DEMOKRATICKÝCH ŠTÁTOCH......487 21.1 Verejná správa a jej charakteristické črty....................................................................... 487 21.2 Štátna správa ................................................................................................................ 487 21.3 Samospráva .................................................................................................................. 491 21.4 Verejnoprávne inštitúcie (korporácie) ........................................................................... 493 21.5 Miestna správa vo vyspelých demokratických štátoch ................................................... 494 21.5.1 Miestna samospráva vo V. Británii................................................................................... 495 21.5.2 Miestna samospráva v USA.............................................................................................. 495 21.5.3 Miestna samospráva vo Francúzsku ................................................................................ 496 21.5.4 Miestna správa v Spolkovej republike Nemecko ............................................................. 496 22 PRÍLOHY – DOKUMENTY, SCHÉMY.............................................................498 22.1 Prílohy .......................................................................................................................... 498 15
Obsah
22.2 Dokumenty .................................................................................................................. 498 VYHLÁSENIE NEZÁVISLOSTI................................................................................................... 498 ČLÁNKY KONFEDERÁCIE (1777) ............................................................................................ 499 ÚSTAVA SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ......................................................................... 501 DODATKY K ÚSTAVE SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ...................................................... 505 DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA .............................................................................. 509 DEKRÉT O USTANOVENÍ NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA ..................................................... 511 AUGUSTOVÉ DEKRÉTY .......................................................................................................... 512 DEKRÉT NA OCHRANU VLASTNÍCTVA ................................................................................... 513 DEKRÉT O ZRIADENÍ MIMORIADNEHO TRESTNÉHO SÚDU................................................... 513 DEKRÉT O PODOZRIVÝCH...................................................................................................... 514 DEKRÉT O REORGANIZÁCII REVOLUČNÉHO TRIBUNÁLU ...................................................... 514 TERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA................................................................................................... 515 CODE CIVIL ............................................................................................................................ 517 CODE PENAL.......................................................................................................................... 520 WEIMARSKA ÚSTAVA Z 11. 8. 1919 ...................................................................................... 522 TRESTNÝ SÚDNY PORIADOK.................................................................................................. 524 TRESTNÝ ZÁKONNÍK pre Nemeckú ríšu................................................................................. 526 ZÁKON O SÚDNOM KONANÍ pre Nemeckú ríšu z roku 1887 ................................................ 529 OBCHODNÝ ZÁKONNÍK NEMECKÉHO SPOLKU...................................................................... 531 OBČIANSKY ZÁKONNÍK PRE NEMECKÚ RÍŠU......................................................................... 533 22.3 Schémy ........................................................................................................................ 536 Ústavy demokratických štátov.............................................................................................. 536 Charakteristické princípy Ústav USA, V. Británie, Francúzskej republiky, SRN ..................... 537 Politické strany a politické systémy – všeobecne ................................................................. 538 Politické strany a politické systémy v USA, V. Británii, Francúzskej republike a SR.............. 539 Súdne orgány štátov USA...................................................................................................... 542 Federálne súdne orgány USA................................................................................................ 542 Kancelársky princíp SRN........................................................................................................ 543 Prezidentský systém USA...................................................................................................... 544 23 RESUMÉ............................................................................................................... 553 Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy ............................................................................. 553 Quellen zum Studium der Entwicklung der öffentlichen Verwaltung .................................. 555 A közigazgatás fejlődésének tanulmányozásához szükséges források ................................. 558 16
Úvod
Úvod
Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy
V skúmaní všeobecných právnych dejín s náznakom dejin verejnej správy má
Česko - Slovenská právna historiografia svoju bohatú tradíciu. Je pochopiteľné, že českí
právni historici sa zameriavali pri svojich bádaniach najmä na české právne dejiny
a slovenskí na slovenské v rámci Uhorska.
K výskumu vývoja právnych predpisov západoeurópskych štátov, najmä
k vývoju nemeckého práva, sa čiastočne uchýlil už Jaromír Čelakovský, v podstatne
väčšej miere však až Miloslav Stieber, ktorý sa stal po profesorovi Hanelovi ordinárom
dejín nemeckého práva. Svoj vedecký záujem však čoskoro rozšíril na celú oblasť
stredoeurópskych právnych dejín. Výsledkom jeho dlhoročnej práce bolo najmä
komplexné spracovanie dejín verejného a súkromného práva v strednej Európe.
Medzi právnych historikov, ktorí sa okrem českých právnych dejín zaoberali
vedecky i pedagogicky najmä stredoeurópskymi právnymi dejinami, nesporne patrili
i Rudolf Rauscher a T. Saturník.
Povojnová právna historiografia bola do značnej miery v znamení najprv
pochopiteľnej neochoty zaoberať sa najmä nemeckými právnymi dejinami, bez nich
však nebolo možné v širších súvislostiach skúmať právne dejiny ďalších
západoeurópskych právnych predpisov; naviac z politických a ideologických dôvodov
bola od päťdesiatych rokov zameraná jednostranne najmä na východoeurópske právne
dejiny s dominantným postavením sovietskych právnych dejín. Právne dejiny
západoeurópskych národov, príp. USA, sa tak viac menej stali iba pedagogickou
disciplínou, kde v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch hral nesporne svoju úlohu Josef
Tureček.
Od šesťdesiatych rokov však predsa len dochádza u niektorých právnych
historikov k obnoveniu záujmu o západoeurópske právne dejiny, a tak sa začali opäť
objavovať, i keď stále značne sporadicky, výsledky vedeckých bádaní v oblasti vývoja
a iných než východoeurópskych štátov. Je potrebné upozorniť najmä na práce Jaromíra
Kincla, Stanislava Balíka a Valentína Urfusa.
Svoje nesporne významné miesto v právnej historiografii však získali i práce J.
Klímu. Právnohistorickú hodnotu majú i niektoré práce J. Kudrnu.
Najstarším slovanským dejinám venoval pozornosť najmä predčasne zosnulý
Vladimír Procházka, čiastočne i Hynek Bulín, mincovnému právu v širších európskych
súvislostiach Jaroslav Pošvár. Niektorým problémom z bulharských právnych dejín
venoval pozornosť Jiří Cvetler, východoeurópskym dejinám zasvätili svoje bádanie
najmä Eduard Vlček, Karel V. Malý, Pavel Mates a Dragutin Pelikán. Niektoré právne
problémy z nemeckých dejín spracoval Karel Litsch.
Dejinám najmä amerického súdnictva a volebného práva niektorých ďalších
západných krajín venoval pozornosť Josef Blahoš. Na české dejiny v širšom európskom
kontexte zamerali svoju pozornosť i Karel Schelle, Ladislav Vojáček a Jiří Kejř.
Problémom z dejín právnej filozofie venovali pozornosť najmä Vladimír Kubeš,
Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, prípadne Zdeněk Kryštůfek. Vývoj niektorých
právnych inštitútov bol obsiahnutý v mnohých učebniciach pozitívneho práva, najmä
z práva občianskeho, procesného, trestného, štátneho, medzinárodného či organizáciách
súdnictva, notárstva a advokácie.
Súčasťou právnych dejín je nesporne i právo rímske, ktoré je však od konca
minulého storočia prednášané ako samostatná pedagogická disciplína. Hlavnými
17
Úvod
predstaviteľmi tohto odboru, ktorý ho vyniesol nesporne na vysokú úroveň, boli
Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura a Ján Vážný. Po druhej svetovej
vojne najprv Miroslav Boháček, po ňom Jiří Cvetler, Milan Bartošek, Jaromír Kincl
a Valentín Urfus.
V období existencie spoločného československého štátu vytvárali podobu
a úroveň výučby romanistiky na právnických fakultách vo veľkej miere i slovenskí
právni romanisti, z ktorých je treba upozorniť najmä na Karola Rebra a Petra Blaha.
V súčasnosti pedagogicky tento obor rozvíjajú najmä na pražskej právnickej fakulte
Michal Skřejpek, na brnenskej fakulte Jiří Bílý, Renata Veselá a Michaela Židlická, na
slovenských fakultách V. Čarvaga J. Beňa. G. Želeskovová, A. Jančo E. Kačík, na
Akadémii policajného zboru v Bratislave L. Zemandlová.
Hlavným poslaním textu je poskytnúť všetkým študentom základné poznatky
ústavného a štátneho usporiadania uvedených vybraných štátov (USA, V. Británia,
Spolková republika Nemecko, Francúzska republika). Znalosť tejto problematiky súvisí
s procesom integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a celosvetového diania,
lebo v čoraz väčšom rozsahu dochádza k vzájomnej spolupráci, súčinnosti a integrácii
s mechanizmami uvedených štátov.
Všeobecná časť je venovaná rozboru fundamentálnych otázok postavenia
vybraných štátov v ich genéze a následnom štátoprávnom vývoji. Rukoväťou
k napísaniu všeobecnej časti boli najmä práce M. Vietora, J. Kincla, K. Schelleho a kol.
Následne v osobitnej časti V. Klokočku, P. Kresáka a I. Palúša. K týmto otázkam patrí
predovšetkým vznik a existencia francúzskeho, britského a amerického ústavného
modelu, charakteristika podstaty, pojmu a členenia ústav týchto modelov, ich typológia
a stručný obsah ústav, postavenie politických strán a politických systémov týchto krajín,
význam volebného práva, volieb a volebných systémov týchto krajín, základy vlády
(vládnych systémov) týchto krajín, osobitne parlamentného a prezidentského vládneho
systému a ich modifikácií, postavenie riadneho (všeobecného) súdnictva, ústavného
súdnictva a správneho súdnictva týchto krajín, ich organizačnej štruktúry, zásad
výstavby a postavenia ich sudcov, ako aj charakteristika federalizmu a unitarizmu
a postavenia miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy.
Pre väčšiu názornosť a pochopenie problematiky je doplnená príslušnými
schémami a vecným registrom v druhej časti.
Veríme, že predkladaná učebná pomôcka splní svoje poslanie a pomôže
študentom pri ich odbornom štúdiu.
Autor
18
Resumé
23
Resumé
Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy
Hlavným poslaním textu je poskytnúť všetkým študentom, základné poznatky
ústavného a štátneho usporiadania uvedených vybraných štátov (USA, Veľká Británia,
Spolková republika Nemecko, Francúzska republika). Znalosť tejto problematiky súvisí
s procesom integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a celosvetového diania,
lebo v čoraz väčšom rozsahu dochádza k vzájomnej spolupráci, súčinnosti a integrácii
s mechanizmami uvedených štátov.
Všeobecná časť je venovaná rozboru fundamentálnych otázok postavenia
vybraných štátov v ich genéze a následnom štátoprávnom vývoji. Rukoväťou
k napísaniu všeobecnej časti boli najmä práce M. Vietora, J. Kincla, K. Schelleho a kol.
Následne v osobitnej časti V. Klokočku, P. Kresáka a I. Palúša. K týmto otázkam patrí
predovšetkým vznik a existencia francúzskeho, britského a amerického ústavného
modelu, charakteristika podstaty, pojmu a členenia ústav týchto modelov, ich typológia
a stručný obsah ústav, postavenie politických strán a politických systémov týchto krajín,
význam volebného práva, volieb a volebných systémov týchto krajín, základy vlády
(vládnych systémov) týchto krajín, osobitne parlamentného a prezidentského vládneho
systému a ich modifikácií, postavenie riadneho (všeobecného) súdnictva, ústavného
súdnictva a správneho súdnictva týchto krajín, ich organizačnej štruktúry, zásad
výstavby a postavenia ich sudcov, ako aj charakteristika federalizmu a unitarizmu
a postavenia miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy.
Pre väčšiu názornosť a pochopenie problematiky je doplnená príslušnými
schémami a didaktickými pomôckami (dokumentami) v druhej časti, ako aj zoznamom
použitéj literatúry.
V skúmaní všeobecných právnych dejín s náznakom dejin verejnej správy má
Česko - Slovenská právna historiografia svoju bohatú tradíciu. Je pochopiteľné, že českí
právni historici sa zameriavali pri svojich bádaniach najmä na české právne dejiny
a slovenskí na slovenské v rámci Uhorska.
K výskumu vývoja právnych predpisov západoeurópskych štátov, najmä
k vývoju nemeckého práva, sa čiastočne uchýlil už Jaromír Čelakovský, v podstatne
väčšej miere však až Miloslav Stieber, ktorý sa stal po profesorovi Hanelovi ordinárom
dejín nemeckého práva. Svoj vedecký záujem však čoskoro rozšíril na celú oblasť
stredoeurópskych právnych dejín. Výsledkom jeho dlhoročnej práce bolo najmä
komplexné spracovanie dejín verejného a súkromného práva v strednej Európe.
Medzi právnych historikov, ktorí sa okrem českých právnych dejín zaoberali
vedecky i pedagogicky najmä stredoeurópskymi právnymi dejinami, nesporne patrili
i Rudolf Rauscher a T. Saturník.
Povojnová právna historiografia bola do značnej miery v znamení najprv
pochopiteľnej neochoty zaoberať sa najmä nemeckými právnymi dejinami, bez nich
však nebolo možné v širších súvislostiach skúmať právne dejiny ďalších
západoeurópskych právnych predpisov;naviac z politických a ideologických dôvodov
bola od päťdesiatych rokov zameraná jednostranne najmä na východoeurópske právne
553
Resumé
dejiny s dominantným postavením sovietskych právnych dejín. Právne dejiny
západoeurópskych národov, príp. USA, sa tak viac menej stali iba pedagogickou
disciplínou, kde v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch hral nesporne svoju úlohu Josef
Tureček.
Od šesťdesiatych rokov však predsa len dochádza u niektorých právnych
historikov k obnoveniu záujmu o západoeurópske právne dejiny, a tak sa začali opäť
objavovať, i keď stále značne sporadicky, výsledky vedeckých bádaní v oblasti vývoja
a iných než východoeurópskych štátov. Je potrebné upozorniť najmä na práce Jaromíra
Kincla, Stanislava Balíka a Valentína Urfusa.
Svoje nesporne významné miesto v právnej historiografii však získali i práce J.
Klímu. Právnohistorickú hodnotu majú i niektoré práce J. Kudrnu.
Najstarším slovanským dejinám venoval pozornosť najmä predčasne zosnulý
Vladimír Procházka, čiastočne i Hynek Bulín, mincovnému právu v širších európskych
súvislostiach Jaroslav Pošvár. Niektorým problémom z bulharských právnych dejín
venoval pozornosť Jiří Cvetler, východoeurópskym dejinám zasvätili svoje bádanie
najmä Eduard Vlček, Karel V. Malý, Pavel Mates a Dragutin Pelikán. Niektoré právne
problémy z nemeckých dejín spracoval Karel Litsch.
Dejinám, najmä amerického súdnictva a volebného práva niektorých ďalších
západných krajín, venoval pozornosť Josef Blahoš. Na české dejiny v širšom
európskom kontexte zamerali svoju pozornosť i Karel Schelle, Ladislav Vojáček a Jiří
Kejř. Problémom z dejín právnej filozofie venovali pozornosť najmä Vladimír Kubeš,
Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, prípadne Zdeněk Kryštůfek. Vývoj niektorých
právnych inštitútov bol obsiahnutý v mnohých učebniciach pozitívneho práva, najmä
z práva občianskeho, procesného, trestného, štátneho, medzinárodného či organizáciách
súdnictva, notárstva a advokácie.
Súčasťou právnych dejín je nesporne i právo rímske, ktoré je však od konca
minulého storočia prednášané ako samostatná pedagogická disciplína. Hlavnými
predstaviteľmi tohto odboru, ktorý ho vyniesol nesporne na vysokú úroveň, boli
Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura a Ján Vážný. Po druhej svetovej
vojne najprv Miroslav Boháček, po ňom Jiří Cvetler, Milan Bartošek, Jaromír Kincl
a Valentín Urfus.
V období existencie spoločného československého štátu vytvárali podobu
a úroveň výučby romanistiky na právnických fakultách vo veľkej miere i slovenskí
právni romanisti, z ktorých je treba upozorniť najmä na Karola Rebra a Petra Blaha.
V súčasnosti pedagogicky tento obor rozvíjajú najmä na pražskej právnickej
fakulte Michal Skřejpek, na brnenskej fakulte Jiří Bílý, Renata Veselá a Michaela
Židlická, na slovenských fakultách V. Čarvaga J. Beńa. G. Želeskovová, A. Jančo E.
Kačík, na Akadémii policajného zboru v Bratislave L. Zemandlová.
Veríme, že predkladaná učebná pomôcka splní svoje poslanie a pomôže
študentom pri ich odbornom štúdiu.
Autor
554
Resumé
Öffentliche Verwaltung in der Entwicklung des Staates und des Rechtes im
europäischen Kontext
RESÜMEE
Quellen zum Studium der Entwicklung der öffentlichen Verwaltung
Die Hauptmission des Textes ist, den Studenten Grundkenntnisse der
Verfassung- und Staatsgestaltung in angegebenen ausgewählten Staaten (USA,
Vereinigtes Königtum, Bundesrepublik Deutschland, Französische Republik) zu
vermitteln. Die Beherrschung dieser Problematik hängt mit dem Integrationsprozess der
Slowakischen Republik in die Europäische Union und weltweites Geschehen
zusammen, weil die gegenseitige Zusammenarbeit, Zusammenwirkung und Integration
mit Mechanismen der obengenannten Staaten immer häufiger vorkommen.
Der allgemeine Teil ist der Analyse der Fundamentalfragen der Positionen
ausgewählter Staaten in ihrer Genese und nachfolgender staatsrechtlichen Entwicklung
gewidmet. Zum Leitfaden bei der Erstellung des allgemeinen Teiles wurden
hauptsächlich die Werken von M. Vietor, J. Kincl, K. Schelle et al. und des Sonderteiles
die von V. Klokočka, P. Kresák und I. Palúš verwendet. Zu diesen Fragen gehören vor
allem Entstehung und Existenz der französischen, britischen und amerikanischen
Verfassungsmodelle, Charakteristik der Wesenheit, des Begriffes und der Gliederung
der Verfassungen dieser Modelle, ihre Typologie und kürze Inhalte der Verfassungen,
Position der politischen Parteien und politischen Systemen dieser Landschaften,
Bedeutung des Wahlrechtes, der Wahl und der Wahlsystemen dieser Landschaften,
Grundlagen der Regierung (Regierungssystemen) dieser Landschaften, absonderlich
Parlaments- und Präsidentenregierungssystem, ihre Modifizierungen, Position
ordentlicher (allgemeiner) Justiz, Verfassungsjustiz und Verwaltungsjustiz dieser
Landschaften, ihre Organisierungsstruktur, Grundsätze des Aufbau und der Position der
Richter, sowie die Charakteristik des Föderalismus und des Unitarismus und Position
der lokalen Behörden der Regierungsadministration und –Selbstverwaltung.
Zur besseren Anschaulichkeit und Verständnis der Problematik ist der Text mit
entsprechenden Schemen und didaktischen Hilfsmitteln (Dokumenten) im zweiten Teil,
sowie im Verzeichnis der verwendeten Literatur ergänzt.
In der Forschung der allgemeinen Rechtsgeschichten mit dem Ansatz der
Geschichte der öffentlichen Verwaltung hat tschechisch-slowakische rechtliche
Historiographie eine reiche Tradition. Es ist verständlich, dass sich tschechische
Rechtshistoriker bei ihren Forschungen hauptsächlich auf tschechische Rechtsgesichte
und slowakische Rechtshistoriker auf slowakische im Rahmen von Ungarn
konzentrierten.
Eine Forschung der Entwicklung der Rechtsvorschriften der westeuropäischen
Länder, hauptsächlich Entwicklung des deutschen Rechtes wurde schon teilweise durch
Jaromír Čelakovský vorgenommen, jedoch diese Entwicklung wurde im wesentlich
größeren Ausmaß erst durch Miloslav Stieber geforscht, der nach Professor Hanel zum
Professor der Geschichten des deutschen Rechtes wurde. Er hat bald sein Interesse auf
gesamtes Gebiet der mitteleuropäischen Rechtsgeschichte verbreitet.
Zum Ergebnis seiner langjährigen Arbeit wurde hauptsächlich komplexe
Verarbeitung der Geschichte des öffentlichen und privaten Rechtes in Mitteleuropa.
555
Resumé
Zu Rechtshistorikern, die sich neben der tschechischen Rechtsgeschichten
wissenschaftlich und pädagogisch vor allem mit mitteleuropäischen Rechtsgeschichten
beschäftigten, gehörten unstreitig auch Rudolf Rauscher und T. Saturník.
Die Nachkriegsrechtshistoriographie wurde zuerst beträchtlich durch
verständliche Nichtbereitschaft, sich mit deutschen Rechtsgeschichten zu beschäftigen,
mitgenommen, ohne sie wurde jedoch nicht möglich, in breiteren Zusammenhängen
Rechtsgeschichten weiterer westeuropäischen Rechtsvorschriften zu forschen;
außerdem wurde die Aufmerksamkeit aus politischen und ideologischen Gründen seit
fünfzigsten Jahren einseitig vor allem den osteuropäischen Rechtsgeschichten mit
dominanter Stellung der sowjetischen Rechtsgeschichten geschenkt. Die
Rechtsgeschichten der westeuropäischen Völkern, bzw. USA, wurden mehr oder
weniger nur zur pädagogischen Disziplin, wo in fünfzigsten und sechszigsten Jahren
seine unleugbar Rolle Josef Tureček spielte.
Seit sechzigsten Jahren wurde jedoch das Interesse für westeuropäische
Rechtsgeschichten bei einigen Rechtshistorikern wiederhergestellt und so wurden
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen im Gebiet der Entwicklung anderer als
osteuropäischen Staaten auch wenn nur sporadisch erschienen. Es ist jedoch notwendig
die Werken von Jaromír Kincl, Stanislav Balík und Valentín Urfus zu erwähnen.
Ihre unstreitig bedeutende Stelle in Rechtshistoriographie gewannen die Werke
von J. Klíma. Von rechtshistorischem Wert sind auch einige Werke von J. Kudrna.
Den ältesten slowakischen Geschichten widmete seine Aufmerksamkeit auch
vorzeitig hochselig Vladimír Procházka und teilweise auch Hynek Bulín, dem
Münzenrecht in breiten europäischen Zusammenhänge Jaroslav Pošvár. Einigen
Problemen aus den bulgarischen Rechtsgeschichten schenkte seine Aufmerksamkeit Jiří
Cvetler, den osteuropäischen Geschichten widmeten sich vor allem Eduard Vlček, Karel
V. Malý, Pavel Mates und Dragutin Pelikán. Einige Rechtsprobleme der deutschen
Geschichte wurden durch Karel Litsch bearbeitet.
Den Geschichten der hauptsächlich amerikanischen Justiz und dem Wahlrecht
einiger weiteren westeuropäischen Länder schenkte seine Aufmerksamkeit Josef
Blahoš. Den tschechischen Geschichten in breitem europäischen Kontext konzentrierten
ihre Aufmerksamkeit auch Karel Schelle, Ladislav Vojáček und Jiří Kejř. Dem
Problemem aus der Geschichte der Rechtsphilosophie widmeten ihre Aufmerksamkeit
vor allem Vladimír Kubeš, Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, bzw. Zdeněk Kryštůfek.
Die Entwicklung einiger Rechtsinstituten wurde in mehreren Lehrbücher des positiven
Rechtes, hauptsächlich aus Zivil-, Prozess-, Straf-, Staats- und Internationalrecht oder
aus Organisationen der Justiz, Notariat und Advokatur eingeschlossen.
Unstreitig bildet ein Teil der Rechtsgeschichte auch Römerrecht, das jedoch als
eine selbständige pädagogische Disziplin seit Ende des Vorjahrhunderts unterrichtet
wird. Die Hauptdarsteller dieses Gebietes wurden Leopold Heyrovský, Otakar Sommer,
Josef Vančura und Ján Vážný, die es unstreitbar auf hohes Niveau hochbrachten. Nach
zweitem Weltkrieg zuerst Miroslav Boháček, danach Jiří Cvetler, Milan Bartošek,
Jaromír Kincl und Valentín Urfus.
Im Zeitabschnitt der Existenz des gemeinsamen Tschechoslowakischen Staates
bildeten die Form und Niveau des Romanistik-Unterrichtes auf Rechtsfakultäten im
großen Ausmaß auch slowakische Rechtsromanisten, aus den vor allem Karol Rebro
und Peter Blaho zu erwähnen sind.
556
Resumé
Zur Zeit wird pädagogisch das Gebiet auf Prager Rechtsfakultät vor allem
Michal Skřejpek, auf Brno-Fakultät Jiří Bílý, Renata Veselá UND Michaela Židlická,
auf slowakischen Fakultäten V. Čarvaga J. Beńa. G. Želeskovová, A. Jančo E. Kačík,
auf Polizei-Akademie in Bratislava entwickelt.
Wir glauben, dass der vorgelegte Unterrichtsbehelf seine Mission erfüllt und den
Studenten bei ihrem Fachstudium hilft.
Autor
557
Resumé
Közigazgatás az állam és jog fejlődésén belül európai vonatkoztatásban
sszefoglalás
A közigazgatás fejlődésének tanulmányozásához szükséges források
E munka fő célja, hogy minden diák számára alap ismereteket nyújtson
a kiválasztott országok (USA, Nagy – Britannia, Német Szövetségi Köztársaság,
Franciaország) alkotmányos és állami elrendezéséről. E témakör ismerete a Szlovák
Köztársaság Európai Unióba és a világ történéseibe való integrációs folyamatával függ
öszze, mivel egyre jelentősebb mértékben kezd összekötődni az említett országok közös
együttműködése és mechanizmusaikkal való egybeolvadása.
Az általános rész az említett országok eredetének és az ezt követő államjogi
fejlődésük alapvető kérdéseinek elemzésével foglalkozik. Az általános rész megírásának
alapjául főként M. Vietor, J. Kincl, K. Schelle és társai munkái szolgáltak. Ezt
követően, egy különálló részben V. Kločka, P. Kresák és I. Palúša művei szolgáltak
alapul. Ezekhez főként a francia, britt és amerikai alkotmánymodell létrejöttének és
létezésének kérdése tartozik, valamint ezen modellek lényegének , fogalmának és
felosztásának jellemzése, a tipológiája és az alkotmányok rövid tartalma, a politikai
pártok és politikai rendszerek szerepe ezekben az országokban, a szavazati jog ,
a választások és választási rendszerek ezen országokon belüli értelme, az országokban
működő kormány alapjai (kormányrendszerek), különösen a parlamenti és államfői
kormányrendszernek és modifikációinak, az általános bíróság, az alkotmánybíróság
ezen országokon belüli szerepe, a szervezési rendszerük, bíróainak beszervezési
alapelvei és szerepük, úgymint a federalizmus és unitarizmus jellemzése és a helyi
szervek szerepe a közigazgatásban és az önkormányzatokon belül.
A témakör jobb megértése érdekében az iratot a második részben szükséges
ábrákkal és didaktikus segédeszközökkel ( dokumentumok) valamint a felhasznált
irodalommal bővítettuk ki.
Az általános jogi történelem tanulmányozásában a közigazgatás történetének
jeleként a csehszlovák jogi hisztográfia gazdag tradícióval bír.
Érthető, hogy a cseh jogtörténészek kutatásuk során főként a cseh jogtörténetre
összpontosítottak, a szlovákok pedig a szlovákra az Osztrák – Magyar Monarchia
keretén belül.
A nyugateurópai országok jogi előírásainak fejlődésével, különösképpen a német
jog fejlődésével részben már Jaromír Celakovský is foglalkozott, sokkal nagyobb
mértékben azonban Miloslav Stieber, aki Hanel professzor után a német jogtörténet
atyjává vált. Tudományos érdeklődését ám hamar szétterjesztette a közép - európai
jogtörténet egész területére. Hosszúéves munkájának eredménye főként a teljes közép –
európai közjog és magánjog feldolgozásában nyilvánul meg.
Azon jogtörténészek közé, akik a cseh jogtörténeten kívül tudományosan és
pedagógiai szempontból is főként a közép - európai jogtörténettel foglalkoztak,
egyértelműen Rudolf Rauschert és T. Saturnikot sorolhatjuk.
A háború utáni jogi hisztográfia jelentős mértékben az akkor érthető, főként
német jogtörténettel való foglalkozás nemakaratával volt összefüggésben, nélkülük
azonban nem volt lehetséges bővebb összefüggésben tanulmányozni a többi
nyugateurópai jogelőírás jogtörténetét, ezentúl politikai és ideológiai okoból az ötvenes
évektől a jogtörténet egyoldalúan a kelet- európai jogtörténeten belül a szovjet
558
Resumé
jogtörténet domináns helyzetére irányult. A nyugateurópai nemzetek jogtörténete,
esetleg az USA – é, többékevésbé pedagógiai témakörré vált, melyben az ötvenes és
hatvanas években egyértelműen a főszerepet Josef Tureček játszotta.
A hatvanas évektől azonban mégiscsak néhány jogtörténész nyugat - európai
jogtörténettel kapcsolatos érdeklődési körének újraéledése következett be, és így még ha
elvétve is, újra megjelentek a más, mint kelet - európai államok fejlődési területével
kapcsolatos tudományos eredmények. A figyelmet főként Jaromír Kincl, Stanislav Balík
és Valentin Urfusra érdemes felhívni.
Ugyszintén kifogástalan helyet foglalnak el a jogi hisztográfián belül J. Klíma
munkái is. Jogtörténeti jelelntőséggel bír J. Kudrn néhány munkája is.
A legrégebbi nagymorva történelemnek főleg a korán elhunyt Vladimír
Procházka, és részben Hynek Bulín, a vaspénzjognak tágabb európai összefüggésben
Jaroslav Pošvár szentelt figyelmet. A bolgár jogtörténet néhány problémájával Jirí
Cvetler foglalkozott, a keleteurópai jogtörténet főleg Eduard Vlčeket, Karel V. Malýt,
Pavel Matest és Dragutin Pelikánt foglalkoztatta. A német jogtörténet néhány jogi
poblémáját Karel Litsch dolgozta fel. Az amerikai bíróságok és szavazati jog, valamint
néhány nyugat - európai ország jogtörténetével Josef Blahoš foglalkozott. A cseh
történelemre tágabb európai értelemben Karel Schelle, Ladislav Vojáček és Jirí Kejr
fordította figyelmét. A jogfilozófia történetével kapcsolatos kérdésekkel Vladimír
Kubeš, Vladimír Veverka, Jirí Klabouch, és Zdenek Kryštufek foglalkoztak. Néhány
jogi szerv fejlődése számos tankönyvben megtalálható volt, főként polgárjoggal,
büntetőjoggal, államjoggal, nemzetközi joggal és bírósági szervezéssel, valamint
közjegyzéssel kapcsolatos tankönyvekben.
A jogtörténet része egyértelműen a római jog is, mely azonban az előző
évszázad végétől önálló pedagógiai ágazatként szerepel. E szakterület fő képviselői,
akik magas szintre emelték, Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura és Ján
Vážny. A második világháború után először Miroslav Boháček, majd Jirí Cvetler, Milan
Bartošek, Jaromír Kincl és Valentín Urfus képviselték e szakterületet.
Az egységes Csehszlovák állam létezésének ideje során a szlovák jogromanisták
is hozzájárultak a jogi karokon való romanisztika oktatásához, akikből főként Karol
Rebrre és Peter Blahára hívnám fel a figyelmet.
Jelenleg ezt a szakterület pedagógiai szempontból főként a prágai jogi karon
Michal Skrejpek, a brünni jogi karon Jirí Bílý, Renata Veselá és Michaela Zidlická,
a szlovák jogi karokon pedig V. Carvaga, J. Beňa, G. Zeleskovová, A. Jančo, E. Kačík,
a Rendészeti Akadémián Pozsonyban pedig L. Zemandlová fejleszti.
Reméljük, hogy e tansegédlet véghez viszi a küldetését és segít a diákok
szakképzésében.
A szerző
559
560
Názov:
VEREJNÁ SPRÁVA VO VÝVOJI ŠTÁTU A PRÁVA
V EURÓPSKOM KONTEXTE
Skriptá
Autor:
JUDr. Eduard KAČÍK, CSc.
Vydavateľ:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o.
Eastern European Development Agency, n.o.
Za humnami 508/28
941 48 Podhájska, Slovenská republika
Náklad:
Počet strán:
Vydanie:
Formát:
Tlačiareň:
Rok vydania:
100 výtlačkov
561
Prvé
A4
IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., Bratislava
2011
ISBN 978-80-970277-7-3
EAN 978 8097027773
561
Download

stiahnuť skrátenú formu