SPRAVODAJCA SHK
2/2014
VÝBOR SLOVENSKÉHO HOVAWART KLUBU
Predseda:
Tibor Suchánek
tel.: 0905 505 712
e-mail: [email protected]
Podpredseda: Mgr. Viera Zelenáková
tel.: 0903 715 498
e-mail: [email protected]
Tajomník:
Mgr. Daniela Klimáčková
tel.: 0907 556 565
e-mail: [email protected]
Hospodár:
Juraj Adam
tel.: 0905 219 458
e-mail: [email protected]
Hlavný poradca chovu:
Ing. Michaela Červeňová
0907 696 113
e-mail: [email protected]
Výkonný poradca chovu 1: Pavel Kuska
0903 100 271
e-mail: [email protected]
Výkonný poradca chovu 2: Mgr. Martina Babíková
0911 175 573, 0905 276 915
e-mail: [email protected]
Referent pre výcvik:
Bc. Roman Rakovan
tel.: 0907 170 847
e-mail: [email protected]
Referent pre výstavy:
Ľubica Kucharovičová
tel.: 0903 550 800
e-mail: [email protected]
Kontrolóri vrhov:
Webmaster:
Pavol Kuska, Martina Babíková, Michaela Červeňová
Milan Krajčovič
tel.: 0903 203 803
e-mail: [email protected]
www.hovawart-klub.sk
Obsah
Úvod .....................................................................2
Správy a oznamy SHK
Prehľad poplatkov na rok 2015 .............................3-4
Plán akcií SHK na rok 2015 ..................................5
Zápisnice z mimoriadnej členskej
a z výborovej schôdze ..........................................6-12
II. Ročník Česko-slovenský pretek ........................13-17
Dni IHF ..................................................................18-19
Chovateľský servis
Kontroly vrhov .......................................................20-32
Výsledky rtg DBK a DLK .......................................33-34
Slovenskí plemeníci - 2 polrok 2014 .................... 35-45
Bonitácia SHK .......................................................46-48
Zvod mladých SHK .............................................. 49-54
Letný výcvikový tábor ............................................55-56
Špeciálna výstava SHK .........................................57-61
Zhodnotenie výstavy z pohľadu
rozhodkyne Eleny Švarilovej .................................62
Európska výstava psov Brno 2014 .......................63-65
Adresár členov SHK ...........................................66-68
Spravodajca SHK 2/2014
Vážení priatelia,
na sklonku roku 2014 sa k Vám opäť dostal náš Spravodajca, ktorý je súčasťou
nášho klubu a informuje Vás o dianí v ňom, aktivitách, či o tom, čo klub pripravuje v
budúcnosti. Samozrejme, že za ostatné roky, kedy sa dostal do popredia internet, sme
aj prostredníctvom Facebook-u okamžite informovaní o výsledkoch z výstav, skúšok
či rôznych pretekov a ďaších aktivít, na ktorých sa aj naši členovia zúčastňujú v čoraz
väčšom počte. To je dobrým znakom toho, že naša práca prináša efekt. Z času na
čas „kuknem“ na face aj ja, čo postrehnem, niekedy okomentujem. Náš Spravodajca
je však tým miestom, kde si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí pracujú so svojimi
psami, venujú im hodiny a hodiny času výchovou, výcvikom. Tréning, cestovanie,
výstavy doma i v zahraničí, toto všetko si vyžaduje obetu, čas a v neposlednom
rade i financie. Reprezentujete nielen seba, chovateľské stanice, plemeno, ale i
klub, za čo všetkým ďakujem. Gratulujem a držím palce vo vašom napredovaní.
Aký bol rok 2014 klubovej činnosti z môjho pohľadu? Dobrý.
Ako každý rok sa uskutočnili dva výcvikové týždňové tábory, po druhý raz sme boli
v Dolnom Kubíne (jarný tábor) a novým miestom nášho trénovania sa stal areál
Fantázia v Starej Myjave, kde sme boli na výcvikovom víkende (apríl) a na letnom
tábore v auguste. Naše úsilie chceme pretaviť hlavne v spokojnosť vás, ktorí trávite
na tábore čas a chcete výsledok. Dobrý výsledok. Týžden je a nie je veľa. Tábor a
výcvik počas piatich dní má byť hlavne pre začínajúcich psovodov námetom na to,
ako so psom robiť, čomu sa venovať viac, kde chyby eliminovať. Pre mňa bolo a je
na našich táboroch potešujúce to, že je záujem aj nových členov o výcvik a požadovaný
výsledok. A to nielen praktický, ale aj teoretický, pretože sa už stáva tradíciou, že večery
trávime teóriou, prednáškami a rôznymi ukážkami (video). Pribúdajú nám výcvikové
pomôcky, prekážky.
V septembri sme organizovali spolu s klubom Hw ČR Česko-slovenské preteky, II.
ročník, ktoré boli veľmi vydarenou akciou, dočítate sa na iných stranách Spravodajcu.
Samotný obsah Vám napovie, kde si čo prečítate. Ak by som mal v krátkosti
avizovať čo nás čaká v budúcom roku, resp. o čom už teraz vieme. Jarný tábor bude
v Podskalí, kde sa už konal výcvikový týždeň v lete 2011 a 2012, letný tábor bude
opäť v Starej Myjave. Chceme pripraviť jeden-dva termíny výcvikových víkendov,
miesto je vo výbere. V septembri v rámci dni IHF budeme organizovať autobusový
zájazd na výstavu do Talianska, a veríme, že III. ročník ČS pretekov bude kvalitný,
tentoraz za riekou Moravou.
Dovoľujem si tiež pripomenúť, že SHK je zaregistrovaný ako prijímateľ 2%
dane pre fyzické i právnické osoby, preto budeme radi, ak pri podávaní
daňového priznania budete myslieť na klub. Financie budú použité na podporu
našich aktivít, o ktorých priebežne informujeme. Bližšie informácie nájdete na
www.hovawart-klub.sk.
Ďakujem za pomoc pri našej klubovej práci, vymenovať tu všetkých nemôžem, bolo
by to nefér voči tým, na ktorých by som zabudol. Ďakujem!
Prajem dobré čítanie, srdečne vás pozdravujem. Rovnako želám krásne vianočné
sviatky, pod stromčekom aj nového hovíka. Dobrý vstup do roku 2015 a úsmev na
tvári.
Tibor Suchánek
2
Spravodajca SHK 2/2014
PREHĽAD POPLATKOV NA ROK 2015
(slovenskí aj zahraniční členovia)
Členské poplatky
členský poplatok (zaplatené v termíne – do 31.12.2013) členský poplatok (zaplatené po termíne)
zápisné do klubu
2 rodinní príslušníci (zaplatené v termíne – do 31.12.2013)
2 rodinní príslušníci (zaplatené po termíne)
Členský poplatok pre majiteľov šteniat do veku 6 mesiacov
členský poplatok za každý mesiac
Bonitácie a zvody
bonitácia
zvod mladých zvod mladých (prihláška na mieste)
2,00 €
20,00 €
5,00 €
10,00 €
2,00 €
17,00 €
7,00 €
0,20 € / 1 km
3 €
1,00 €
11,80 €
Poplatky za pripúšťacie povolenie
pripúšťacie povolenie expresné pripúšťacie povolenie pokuta za neúplnú žiadosť Poplatky uhrádzané kontrolórom vrhu:
Kontrola vrhu
sadzba za kilometre
paušálny poplatok za 1 šteňa:
Literatúra
príručka chovateľa
kniha HW 20,00 €
25,00 €
5,00 €
28,00 €
38,00 €
AKO UHRÁDZAŤ PLATBY
SLOVENSKÉMU HOVAWART KLUBU
Prosíme Vás, aby ste pri zasielaní platieb SHK dodržiavali nasledujúce pokyny.
Jedná sa o jednoduchšiu identifikáciu platieba v neposlednom rade o uľahčenie
práce hospodárovi.
3
Spravodajca SHK 2/2014
Členské príspevky:
-poštovým peňažným poukazom U (na účet)
-prevodom z účtu na účet
variabilný symbol: 8888
Ostatné platby (tábory, výstavy, zvody, bonitácie, ...)
-poštovým peňažným poukazom U (na účet)
-prevodom z účtu na účet
Variabilné symboly:
▪ jarný výcvikový tábor - 1101
▪ letný výcvikový tábor - 1102
▪ klubová výstava - 2201
▪ špeciálna výstava - 2202
▪ zvod mladých - 3300
▪ bonitácia - 4400
▪ výcvik - 5500
▪ skúšky, preteky - 6600
▪ krycí list - 7700
Do správy pre prijímateľa / účel platby uveďte Vaše meno - členom klubu
ste Vy, nie Váš pes!
Bankové údaje
Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 9, 010 15 Žilina
Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2620862022 / 1100
IBAN (číslo účtu zo zahraničia): SK49 1100 0000 0026 2086 2022
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Pri platbách zo zahraničia je nutné zabezpečiť podmienku „Bez poplatkov pre
príjemcu“
V žiadnom prípade neuhrádzajte poplatky:
-poštovou poukážkou C (na adresu)
-vkladom v hotovosti na účet – v takomto prípade väčšinou nie je možné
identifikovať plátcu
Pri úhrade nikdy neuhrádzajte rôzne platby jednou sumou.
4
Spravodajca SHK 2/2014
PLÁN AKCIÍ SHK PRE ROK 2015
•
Klubová výstava SHK
Dátum a miesto konania: 2.5.2015, Podskalie
Kontakt: Ľubica Kucharovičová
tel. 0903 550 800
e-mail: [email protected]
•
Zvod mladých a bonitácia:
Dátum a miesto konania: 3.5.2015, Podskalie
Kontakt: Michaela Červeňová,
tel. 0907 696 113
e-mail: [email protected]
•
Špeciálna výstava SHK:
Dátum a miesto konania: 29.8. 2015, Stará Myjava
Kontakt: Ľubica Kucharovičová
tel. 0903 550 800
e-mail: [email protected]
•
Zvod mladých a bonitácia:
Dátum a miesto konania: 30.8.2015, Stará Myjava
Kontakt: Michaela Červeňová,
tel. 0907 696 113
e-mail: [email protected]
5
Spravodajca SHK 2/2014
ZÁPISNICA Z MIMORIADNEJ ČLENSKEJ
SCHÔDZE SHK, 29.8.2014 - STARÁ MYJAVA
Prítomní: 51 členov SHK podľa prezenčnej listiny
Program:
I. Otvorenie
II. Definícia štatútu Čestného člena SHK
III.
Zjednotenie členských poplatkov pre nových členov a oneskorených platičov
IV. Členstvo v klube súvisiace s uhradením členských poplatkov
V. Spresnenie funkcie Chovateľského kolégia v rámci Organizačného
poriadku SHK
VI. Zmeny v Chovateľskom poriadku SHK ( na základe uznesenia č. 6.
3-chov z Výročnej členskej schôdze dňa 2.5. 2014)
VII. Rôzne
I.
Mimoriadnu ČS zahájil predseda SHK Tibor Suchánek a súčastne
predniesol návrh, aby MČS viedol pán Ľubomír Burda. Zúčastnení
členovia tento návrh jednomyseľne prijali.
I.1 Ľ. Burda prečítal návrh na zvolenie mandátovej komisie v zložení
Rita Horňáková
Martina Suránová
Vojtech Marošík
Nikto z členov nepredniesol návrh na doplnenie členov mandátovej
komisie, hlasovanie prebehlo nasledovne:
za 48
proti 0
zdržalo sa 1
I.3 Ľ. Burda predniesol návrh, že ku každému bodu programu môže
vystúpiť člen schôdze len raz a trvanie jeho príspevku je maxim. 5 minút.
Hlasovanie : za 49
proti 0
zdržalo sa 0
I.4 Nasledovne predniesol p. Burda program ČS, o ktorom dal hlasovať.
Hlasovanie: za 50
proti 0
zdržalo sa 0
I.5 Ľ. Burda predniesol návrh, aby sa MČS zúčastnili iba členovia SHK,
aby bola schôdza neverejná.
Hlasovanie: za 29
proti 13
zdržalo sa 7
6
Spravodajca SHK 2/2014
Uznesenie č.1: keďže tento návrh bol schválený, pán Burda
požiadal nečlenov, aby opustili miesto konania MČS
II.V. Zelenáková prečítala návrh na zmenu štatútu Čestného člena SHK:
„Štatút čestného člena SHK/čestného člena výboru SHK –
sa získava za mimoriadny prínos pre ple-meno alebo klub na
základe hlasovania ČS alebo VČS.
Čestný člen SHK je plnohodnotným členom klubu s volebným
právom. Nemusí platiť členské príspevky. Na zánik čestného
členstva sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na zánik členstva
(okrem bodu 2 – nezaplatenie členského poplatku)“
Hlasovanie: za 51
proti 0
zdržalo sa 0
Uznesenie č.2: Návrh jednomyseľne prešiel v tomto znení.
III.J. Adam predniesol návrh na zjednotenie poplatkov pre nových
členov a existujúcich členov, ktorí
sa oneskoria s platbou
členského :
Nový člen – 20 € členské + 5 € zápisné
Členské poplatky uhradené po 31.12. príslušného roku – 25 €
Ak sa novým členom SHK stane majiteľ psa po 31.3. do veku
šteniatka 6 mesiacov, zaplatí členské 2 eur za každý mesiac.
Hlasovanie: za 51
proti 0
zdržalo sa 0
Uznesenieč.3: MČS jednomyseľne schválila tento návrh.
Pripomienka: G. Kusková upozornila, že v tlačive prihlášky do SHK
treba zmeniť výšku zápisného z pôvodných 4 eur na schválených 5 eur.
Členovia túto pripomienku akceptovali.
IV.J. Adam predniesol návrh, ak člen SHK nezaplatí členský poplatok
za jeden alebo viac rokov, je člen vylúčený z databázy členov
SHK a na obnovenie členstva opäť podáva prihlášku do klubu.
Platba ako nový členovia.
Hlasovanie: za 51
proti 0
zdržalo sa 0
Uznesenie č.4: Členovia tento návrh jednomyseľne prijali.
7
Spravodajca SHK 2/2014
V.Michaela Červeňová v tomto bode spresnila funkciu Chovateľskéh
o kolégia SHK :
„Členovia CHK sú volení tajným hlasovaním spolu s výborom SHK
na VČS. V prípade prejednávania závažných zmien v chova
teľskom poriadku sú prizvaní na výborovú schôdzu hlasom po radným.
Hlasovanie: za 51
proti 0
zdržalo sa 0
Uznesenie č. 5: Tento návrh bol schávlený jednomyseľne.
VI:Návrh na Zmeny v chovateľskom poriadku vypracovaný skupinouchovateľov
(Andrea Krajčíková, Rita Horňáková, Katarína Houšková, Roman Rakovan,
Daniela Klimáčková) prečítala Ingrid Müllner.
VI.1 Chovná fena
Návrh zmeny: V prípade, že má fena v jednom vrhu 9 a viac odchovaných
potomkov, je ďaľšie krytie feny povolené najskôr 15 mesiacov od dátumu
tohoto pôrodu feny.
Po krátkej diskusii, ktorá prebehla k tomuto bodu (otázky p. Matulu a p. Kuskovej
ohľadom dôvodu zodpovedala p. Krajčíková)
Hlasovanie: za 39
proti 2
zdržalo sa 10
Uznesenie: Táto zmena bola MČS schválená a bude zakomponovaná do
nového Chovateľského poriadku.
V1.2 p. Müllner prečítala pôvodné znenie a predniesla návrh na zmenu:
Chovná fena
Každá fena môže mať vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohľadu na počet
šteniat vo vrhu). Štvrtý vrh je povoleý len v prípade, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
- 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG
DBK (v prípade jedincov žijúcich v zahraničí môže byť predložené
DBK, ktoré je uznané ktorýmkoľvek klubom združeným v IHF)
- min. 50% potomkov z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých
- aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu
(fena alebo plánovaný plemenník)
Z obmedzujúcich dôvodov (pozitívne výsledky DBK, negatívne
hodnotenie na zvode mladých, častý výskyt identických vád
8
Spravodajca SHK 2/2014
a prípadne aj dedičných chorôb) má hlavný poradca chovu právo
nepovoliť fene daľší vrh.
Pozn.: pokiaľ sú k dispozícii informácie o potomkoch z tretieho vrhu,
budú prijaté do úvahy. Málopočetné vrhy sa zaokrúhľujú smerom
hore.
Pripomienka 1: M. Babíková - mali by sa brať do úvahy aj výsledky DBK
ktorejkoľvek krajiny a nielen krajiny, ktorá je členom IHF.
Členovia súhlasia a pôvodný návrh bude v tomto znení pozmenený.
Pripomienka 2: S. Červeňová upozornila, že obmedzenie chovnost suky na tri
vrhy by mohlo mať negatívny dopad na chovateľskú základňu Pozmeňujúci návrh č.1 bodu VI.2: 4 krytia + 1
Po diskusii k tomuto bodu prebehlo hlasovanie za tento pozmeňujúci návrh:
za 16
proti 23
zdržalo sa 12
Pozmeňujúci návrh č.2 bodu VI.2 predniesla p. Babíková: aby sa percento
potomkov predvedených na zvode mladých zvýšilo z navrhovaných 50%
na 60% ale do úvahy sa budú brať len potomkovia žijúci na Slovensku.
Hlasovanie za 44
proti 0
zdržalo sa 7
Pripomienka č.3: Červeňová S. nesúhlasí s tým, aby v prípade štvrtého vrhu
spĺňal aspoň jeden z rodičov kritériá výberového chovu a žiada túto podmienku
z predkladaného návrhu č. VI.2 vylúčiť. V. Marošík: pozmeňujci návrh č. 3:
ak chce chovateľ na fene chovať 4. vrh - táto fena musí spĺňať podmienky
výberového chovu (trojstupňová skúška z výkonu), pričom plemeník už
túto podmienku spĺňať nemusí.
Hlasovanie za 6
proti 26
zdržalo sa 17
Tento pozmeňujúci návrh členovia MČS neschválili.
Tento pozmeňujúcí návrh bol prijatý.
Tento návrh nebol schválený.
9
Spravodajca SHK 2/2014
Po diskusií k bodu VI.2 - Návrh na zmenu chovateľského poriadku
- chovná fena (diskutovali: M. Babíková, S. Červeňová, M. Červeňová,
A. Krajčíková, K. Houšková, B. Pokorná, G. Kusková, R. Rakovan, P. Kuska,
R. Horňáková, Ľ. Dujsíková, T. Ilavská) prebehlo hlasovanie o tomto návrhu
spolu so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami.
Hlasovanie: za 38
proti 7
zdržalo sa 6 Uznesenie č. VI.2: Chovná fena
Každá fena môže mat vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohladu na počet
šteniat vo vrhu). Štvrtý vrh je povolený len v prípade, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
-70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený
RTG DBK
-min. 60% potomkov žijúcich na Slovensku z prvých vrhov sa
zúčastnilo zvodu mladých
-aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu
(fena alebo plánovaný plemenník)
Poradca chovu má právo nepovoliť fene ďaľší vrh, pokiaľ sa u jej
predchádzajúcich potomkov vyskytli vážne zdravotné, povahové či
exteriérové nedostatky (pozitívne výsledky DBK, negatívnehodnotenie
na zvode mladých, častý výskyt identických vád a prípadne aj
dedičných chorôb a pod.)
Pozn.: pokiaľ sú k dipozícii informácie o potomkoch z tretieho
vrhu, budú prijaté do úvahy. Málopočetné vrhy sa zaokrúhlujú
smerom hore.
VI.3 I. Müllner predniesla návrh - Plemenník
Každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne
5x krytie a to bez výnimky. Mimo SR je krytie neobmedzené.
Po diskusii k tomu bodu (diskutovali: G. Kusková, B. Pokorná) prebehlo
hlasovanie: za 41
proti 2
zdržalo sa 5
Uznesenie č. 6.3 Každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené
maximálne 5 úspešných krytí a to bez výnimky. Mimo SR je krytie
neobmedzené.
10
Spravodajca SHK 2/2014
VII. Rôzne
VII.1
Ľ. Burda navrhol, aby MČS poverila výbor SHK zjednotiť stanovy
SHK s organizačnými normami (Organizačný a Chovateľský poriadok
SHK) Diskutovali: Ľ. Burda, G. Kusková, V. Marošík
Hlasovanie: za 51
proti 0
zdržalo sa 0
Uznesenie č. 7: MČS ukladá výboru SHK zosúladiť Organizačný
a Chovateľský poriadok so stanovami SHK a predložiť na schválenie
členom na najbližšej Členskej schôdzi.
VII.2 Ľ. Kucharovičová požiadala prítomných členov o pomoc pri
organizácii Špeciálnej výstavy konanej dňa 30.8.2014
VII.3 M.Červeňová oboznámila prítomných:
- o jej časti na dňoch IHF, ktoré sa konajú od 5.9.2014 v Nemecku.
Vyzvala členov, majúcich ľubovoľné otázky alebo podnety, ktoré by mohla
pretlmočiť na IHF aby jej ich v najbližšom čase predložili.
- Informovala členov, že v Čechách budú na jeseň Majstrovstvá sveta
v stopovaní podľa IPO- FH.
- Výbor SHK plánuje na rok 2015 zájazd na dni IHF do Talianska
Diskutovali: M.Červeňová, M. Lukáč, V. Marošík, A. Krajčíková
VII.4 R. Rakovan požiadal prítomných členov o pomoc pri organizácii
Československého preteku hovawartov a tiež o pomoc pri zabezpečení
reklamných predmetov, darčekov pre pretekárov.
Na záver MČS pán Burda poďakoval mandátovej komisii aj všetkým prítomným
za aktívnu účasť a poprial zdravie a šťastie členom aj ich hovíkom.
vypracovali: tajomník Daniela Klimáčková
+ podpredseda Vierka Zelenáková
11
Spravodajca SHK 2/2014
Zápisnica z výborovej schôdze SHK
29.8.2014, Stará Myjava
Prítomní: T. Suchánek, V. Zelenáková, J. Adam, D. Klimáčková, M. Červeňová,
Ľ. Kucharovičová
Program: 1. Mimoriadna členská schôdza
2. Organizácia dní IHF 2016
3. Reprezentácia SHK na dňoch IHF 2014 v Nemecku
4. Organizácia Jarného výcvikového tábora 2015
a sprievodných akcií 5. Tvorba spravodajcu SHK 2/2014
6. Ostatné
1. Príprava na Mimoriadnu členskú schôdzu - (návrh moderátora, členov
mandátovej komisie, prejdenie programu MČS)
2. T. Suchánek a M. Červeňová si dohodnú stretnutie s predsedkyňou Českého
hovawart klubu, za účelom prejednania organizačných podmienok Dní IHF 2016,
ktoré organizujú SHK a ČHK spoločne.
3. Výbor SHK poveruje M. Červeňovú zastupovaním SHK na Dňoch IHF,
konaných 5.-7.9.2014 v Nemecku.
4. Jarný výcvikový tábor 2015 sa bude konať v termíne 26.4 - 3.5.2015.
Klubová výstava 2.5.2015 a bonitácia 3.5.2015. Miesto konania tábora je zatiaľ
v štádiu výberu. M. Červeňová je poverená osloviť navrhovaných rozhodcov na
Klubovú výstavu (Kristien Wesche a Sabine Jacobs)
Zodpovedná za oganizáciu tábora je V. Zelenáková
5. Výbor poveruje zodpovednosťou za tvorbu Spravodajcu SHK 2/2014
D. Klimáčkovú, všetky príspevky jej zašlú členovia výboru najneskôr do
31.10.2014. D. Klimáčková zároveň rozpošle Spravodajcu všetkým členom SHK
do 30.11.2014
6. Ostatné
6a) Členovia výboru SHK sú poverení spracovaním novej Chovateľskej
príručky, ktorá bude mať zapracované prípadné zmeny v chovateľskom
poriadku (podľa výsledkov hlasovania z MČS).
6b) D. Klimáčková je poverená zaslaním výsledkov Špeciálnej výstavy
a fotografii z výstavy do redakcie Kynologickej revue
6c)
D. Klimáčková je poverená zaslaním Akcií SHK pre rok 2015
na Úniu kynologických klubov. Termín: do 31.10.2014
Vypracoval: Daniela Klimáčková
12
Spravodajca SHK 2/2014
II. ROČNÍK ČESKO–SLOVENSKÉHO PRETEKU
HOVAWARTOV, STARÁ MYJAVA - RZ FANTÁZIA
13.9.2014
Po minuloročných pretekoch (I. ročníku), ktoré sa uskutočnili v Českej republike
(KK Brno Rybníček) sa Slovenský hovawart klub v spolupráci s Hovawart
klubom ČR podujal zorganizovať II. ročník. Boli sme milo prekvapení nielen
počtom účastníkov, ale aj výbornou náladou, športovým správaním a fandením
si navzájom medzi všetkými účastníkmi. Stretli sa skvelí ľudia, ktorých športová
kynológia nielen nadchla, ale dokážu so svojimi zverencami aj dobre pracovať
a dosiahnuť tak výborné výsledky. Rozhodcami boli páni Peter Lengvarský a
Peter Čurila, figuroval Peter Vančo. V skratke, mali sme troch Petrov :)
Aj napriek nepriaznivému počasiu (ktoré bolo snáď jedinou tienistou stránkou)
sme videli pekné športové výkony a taktiež chuť naďalej sa zlepšovať.
Rozhodcovia nielen prísne posudzovali, ale snažili sa každému poradiť, v čom
môžu zdokonaliť svoj výcvik. Veríme, že nás ich slová posunú ďalej!
Naša úcta patrí aj Petrovi Vančovi, ktorý odviedol naozaj prácu hodnú takéhoto
preteku. Chceme poďakovať všetkým účastníkom, úspešnejším pogratulovať a
tým menej šťastnejším zaželať veľa úspechov nabudúce. Niekedy chýbalo len
trošku šťastia, no pre nás boli víťazmi všetci zúčastnení. Postaviť sa na štart
chce naozaj nielen odvahu, ale aj dlhú prípravu. Veríme, že ďalší ročník bude
ešte viac zdarný pre všetkých!
Na záver ďakujeme spoluorganizátorom za kus prípravnej a hlavne organizačnej
práce, tým, ktorí boli v úzkom realizačnom teame a pomocníkom, skupinke,
šlapačom a naozaj všetkým, ktorí pomohli a podali pomocnú ruku pre dobrý
priebeh. Veľké ďakujeme sponzorom, a to spoločnosti Royal Canin,
p. Tatiane Ilavskej a ostatným.
Veríme, že sa všetkým účastníkom a divákom páčilo, dovidenia v roku 2015!
Katka Houšková, Roman Rakovan, Tibor Suchánek
Fotografie poskytli členovia Slovenského hovawart klubu
Z reakcií účastníkov preteku:
13
Spravodajca SHK 2/2014
Zoja Horáková a Ar Splendidi Canes
Ráda bych tímto znovu oficiální cestou poděkovala SHK za skvělou organizaci
závodů, nasazení a atmosféru, která po celou dobu panovala. Stejně tak za
podporu, která byla cítit napříč tábory. Myslím, že zdarma rozdané pláštěnky
přesně vystihovaly touhu, aby se vše povedlo, nikdo nestrádal a všichni si závod
užili A proto dělali Roman Rakovan, Tibor Suchánek a všichni okolo nich opravdu
vše. Včetně personálu hotelu. Dokonce i náš pozdní přijezd za tmy neodradil
již převlečeného a najedeného figuranta (Peter Vančo), aby s námi pod lampou
provizorně provedl pár zákusů na vodítku. Osobně mě velmi potěšila nápaditost
věcných cen. Cabernet Howignon 2014 neměl chybu a jedná se o velmi zdařilý
ročník bez jakékoliv kyselinky . Dovedu si představit, že nádhernou činku s
potiskem hovíka určitě nikdo nepoužije a bude zdobit domácnosti závodníků.
Narozdíl od granulí Royal Canin a Magnesie, které už rychle ubývají Všem
sponzorům velké díky. Díky zaslouží i výběr rozhodčích (Peter Lengvarský a
Peter Čurila) a za jejich precizní zhodnocení závodníků a celých závodů, včetně
rozboru chyb. Dostat takové kapacity na závody hovawartů je něco úžasného
a pro plemeno jenom dobře. Také děkuji za vynikající kulinářské kreace, které
byly nošeny na stoly k večernímu vínku. Tatarák, pečeně, sýry, klobásy apod.
neměly chybu. V tomto ohledu jsme přijeli dost nepřipraveni... Snad příště
napravíme. A hlavně děkuji za darované slovenské repre tričko, které jsme
celému slovenskému týmu všichni záviděli. Vy jste opravdu dobrý tým Doufám,
že díky nadšení lidí, kteří podobné akce organizují a lidí, kteří mají chuť cvičit,
hovawart zůstane pracovní plemeno a nebude jím jen na papíře. Protože
pracovně to mají hovawarti podle mého názoru dost nahnuté... Za český tým
se to pokusíme zlepšit v listopadu na Švábově, kde se na všechny moc těším.
Výrobci, flaškovatelé a someliéři - JEDNO VELKÉ DÍKY!!!
Ingrid Müllner a Bruno Takavorakan
Chcem vyjadriť poďakovanie za II. ročník čr-sr pretekov. Aj keď som tam
skoro neprišla, kvôli potopám, som rada, že som nakoniec dorazila a zažila tú
atmosféru a úžasnú organizáciu, ceny a všetko, čo k tomu patrí. Nebudem to
tu celé rozpisovať, ale čo ma najviac dojalo a potešilo, že celá akcia mala punc
dôstojnosti a vážnosti, keď na záver po vyhodnotení bola akcia
ukončená hymnou českou a slovenskou....
Ďakujem !
Aleš Krč a Doris Aldeon
Taky děkuji za super zorganizovaný závod - pláštěnky, pitný režim, krásné ceny
a pohodová atmosféra stejně postižených hovimaniaků - super sobota. Za rok
ahoj v ČR
14
Spravodajca SHK 2/2014
15
Spravodajca SHK 2/2014
Rozhodca:
Peter Lengvarský, Peter Čurila
Kategória BH
Figurant:
Peter Vančo
Kategória FPR1
Kategória UPR2
Kategória IPO1
Kategória SPR1
Kategória FPR3
16
Spravodajca SHK 2/2014
17
Spravodajca SHK 2/2014
DNI IHF 5.-7.9.2014 WIEHL
Tento rok sa dni IHF konali v krajine pôvodu plemena v Nemecku a zúčastnili
sa takmer všetky členské krajiny okrem Maďarska. Konferencia bola navyše
obohatená o množstvo zaujímavých hostí aj zo zatiaľ nečlenských klubov.
Svojho zástupcu tu mali ďalšie dva nemecké kluby HZD a Hovawart Club
e.V., na konferencií sa zúčastnila aj bývalá poradkyňa chovu RZV p. Müller s
manželom, a v nedeľu sa chovateľskej komisie ako hosť za Slovinsko zúčastnila
rozhodkyňa a chovateľka p. Dušica Bučer.
Piatok – 5.9.2014
Prebiehali diskusie na organizačné témy. Na začiatok sa v krátkosti predstavili
zástupcovia nemeckých klubov HZD a Hovawart Club e.V. a predniesli správu
o hlavných chovateľských cieľoch a dianí v jednotlivých kluboch.
Ďalej bola prednesená správa o hospodárení IHF.
Holandský klub predostrel rozsiahlu diskusiu o interných problémoch v rámci
holandského Hovawart klubu, kde sa nespokojní chovatelia od klubu oddeľujú a
zakladajú si vlastné kluby. Delegáti sa zhodli na tom, že riešiť interné problémy
klubov nie je v kompetencií IHF.
Česko prednieslo krátku správu o nadchádzajúcich Majstrovstvách sveta
hovawartov podľa IPO FH. Tieto sa budú konať 7.- 9. novembra 2014. Maximálny
počet účastníkov 12 -15. Prizvaní budú 1 český a 1 slovenský rozhodca.
Na ďalšie roky si vymenili kandidatúru Švédsko s Francúzsko, Švédsko
zorganizuje majstrovstvá IHF podľa IPO FH v roku 2015 a Francúzsko v roku
2016.
Nemecko informovalo o pripravovaných Majstrovstvách sveta hovawartov IHF
podľa IPO. Budú sa konať 26.-28.6.2015 v nemeckom meste Kropp. Tímy
štartujúce na majstrovstvách budú musieť spĺňať kvalifikačné podmienky svojej
krajiny, majiteľ hovawarta musí byť členom IHF (resp. klubu, ktorý je členom
IHF). Každý tím môže štartovať len na úrovni skúšky, ktorú už má úspešne
zloženú. Každá krajina je zodpovedná za kvalifikáciu svojich tímov. Titul
svetového víťaza bude zadaný len v kategórií IPO 3, víťaz bude automaticky
príslušnou národnou organizáciou nominovaný na FCI –WM IPO šampionát.
Každá krajina má právo nominovať 2 tímy v IPO 3 kategórií (maximum 30
tímov). Minimálny počet štartujúcich v kategórií IPO 3 je 8 tímov.
V prípade, že ostanú neobsadené miesta pre kategóriu IPO 3, bude otvorená aj
IPO 2 kategória s preferenciou pre krajiny, ktoré nemajú zastúpenie pre IPO 3 .
Ďalej bola oznámená kandidatúra Švédska na organizáciu dní IHF v roku 2017.
Taliansko prezentovalo informácie o nachádzajúcich dňoch IHF, ktoré sa budú
konať v Toskánsku.
18
Spravodajca SHK 2/2014
Sobota 6.9.2014
Chovateľská komisia
Komisií predsedala p. Eva Preisinger, ktorá zároveň predniesla krátku správu o
chove a chovateľských zámeroch v rámci klubu RZV.
Nasledovala prednáška Dr. Iny Pfeiffer z Kasselskej univerzity s výsledkami
posledných výskumov Degeneratívnej myelopatie a jej súvislosti s mutáciou
SOD1 génu u hovawartov.
Za uplynulý rok Dr. Pfeiffer so svojim tímom zorganizovala výskum v ktorom
boli zahrnuté 3 generácie jedincov (hovawartov) od roku narodenia 1990 po
súčasnosť. Bolo použitých 100 náhodne vybraných krvných vzoriek (50 psov
a 50 súk) a následne porovnané genetické predispozície (genotyp) z hľadiska
mutácie SOD1 s chorobopisom týchto zvierat (fenotyp). Výsledky potvrdili to,
čo sa už dávnejšie predpokladalo, že u hovawarta mutácia SOD 1 génu nie je
smerodajná pri predpovedaní prepuknutia choroby. Zo 100 skúmaných jedincov
trpelo degeneratívnou myelopatiou 7, ale iba 1 bol nositeľom mutácie DM/DM,
čiže expresia tejto mutácie je veľmi malá.
Naďalej ostáva najkomplikovanejším úskalím pri výskume tejto choroby jej
diagnostika, ktorá je finančne náročná (MRI) a nie 100%-ná, iba vylúči všetky
ostatné choroby, ktoré by mohli pohybové problémy spôsobovať, ale DM
diagnózu potvrdiť nedokáže, jediným spoľahlivým potvrdením je biopsia post
mortem. Aj v tejto oblasti však už v západných krajinách dochádza k pokroku. V
humánnej medicíne sa aktuálne testuje tzv. Fibre tracking diagnostická metóda,
ktorá spracúva výstupy z MRI scanu za pomoci počítačového algoritmu.
Výskum bude aj naďalej pokračovať a o jeho výsledkoch budeme v rámci IHF
informovaní.
Na záver predniesli jednotlivé krajiny stručné správy o chove za minulý rok a
najzávažnejšie problémy, s ktorými sa v chove stretli.
M. Červeňová
19
Spravodajca SHK 2/2014
CHOVATEĽSKÝ SERVIS - KONTROLY VRHOV
Chovateľská stanica: ALDEON
Chovateľ: Pavel Kuska
Kontrolu vrhu vykonal: Mgr. Martina Babíková
Otec: Armin Hali Gali farba: plavá
RTG DBK: A číslo zápisu: CMKU/HW/5117/08
Matka: Djamila Aldeon farba: čierna so znakmi
RTG DBK: A číslo zápisu: SPKP 962
Dátum krytia: 18. 1. 2014
Dátum narodenia: 20. 3. 2014
Počet narodených šteniat: 8
Dátum kontroly vrhu: 11. 5. 2014
Počet psov: 4
Počet súk:
4
Farba plavá – psy: 0
suky: 0
Farba čsz – psy: 3
suky: 2
Farba čierna - psy: 1
suky: 2
1. CHARIS
(čip: : 941000016093535, SPKP 1267): Pes čierny, bez bielych
znakov. Srsť huňatá, dobrej štruktúry. Silná kostra s peknou
mohutnou hlavou. Uši správne nasadené. Zhryz nožnicový. Oči
tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií. Oba semenníky
hmatné v miešku. Pohodový, zvedavý, nespokojný pri pozeraní
zúbkov. Hmotnosť: 6,5 kg
2. CHARLIE (čip: : 941000016093499, SPKP 1268): Pes čierny
so znakmi, ktoré sú správnwe rozmiestnené, na hrudi spojené a
sivšej farby. Srsť dobrej štruktúry. Uši správne nasadené. Zhryz
nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií. Oba
semenníky hmatné v miešku. Pokojná povaha. Hmotnosť: 6,5 kg
3. CHICO (čip: : 941000016093410, SPKP 1269):
Pes čierny so znakmi, dobre umiestnenými a vykreslenými, Na
hrudi spojené, na papuľke sa dofarbujú. Srsť dobrej štruktúry.
Pekná, mohutná hlava, uši správne nasadené. Zhryz nožnicový.
Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií. Oba semenníky
hmatné v miešku. Milý, priateľský. Hmotnosť: 6,5 kg
4. CHUCK (čip: : 941000016093545, SPKP 1270): Pes čierny
so znakmi, dobre vykreslenými, sýtej farby. Srsť dobrej štruktúry.
Elegantná hlava s jemnejšou papuľkou. Uši správne nasadené.
Zhryz nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií.
Oba semenníky hmatné v miešku. Aktívny, kontaktný. Hmotnosť:
6,5 kg
20
Spravodajca SHK 2/2014
5. CHARLOTTE
(čip: : 941000016093488, SPKP 1271):
Suka čierna so znakmi, dobre vykreslenými, sýtej farby, na hrudi
sú spojené. Srsť priľnavá, hladká. Uši nižšie nasadené. Zhryz
voľnejší nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií.
Aktívna, zvedavá, kontaktná.
Hmotnosť: 6,1 kg
6. CHERRY
(čip: 941000016093495 SPKP 1272):
Sučka čiernej farby. Hladká, priľnavá srsť s dobrou štruktúrou.
Stredne mohutná kostra. Pekná hlava s dobre nasadenými ušami.
Oči tmavé. Zhryz voľnejší nožnicový. Chvost bez deformácií tesne
pod pätu.. Prítulná, priateľská, aktívne kontaktná.
Hmotnosť: 5,9 kg
7. CHLOE
(čip: : 941000016093496, SPKP 1273 ):
Sučka čiernej farby. Srsť stredne huňatá, dobrej štruktúry. Pekná
hlava. Uši trochu vzadu nasadené. Zhryz nožnicový. Oči tmavé.
Správne dlhý chvost bez deformácií. Milá, priateľská.
Hmotnosť: 5,9 kg
8. CHOCOLATE
(čip: : 941000016093508, SPKP 1274):
Suka čierna so znakmi, dobre vykreslenými, sýtej farby, na hrudi
sú spojené, s pár bielymi chlpmi.. Srsť dobrej štruktúry. Uši nižšie
nasadené. Zhryz nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez
deformácií. Aktívna, zvedavá, hlavne na všetky šnúrky v dosahu.
Hmotnosť: 5,9 kg
Poznámky :
V čase kontroly vrhu boli šteniatka 3 x odčervené (Drontal Junior, Cestal),
očkované vakcínou Nobivac DHP. Žiadne šteniatko nemalo pruh. Matka je
priateľská, vo výbornej kondícii, ešte príležitostne kojí.
21
Spravodajca SHK 2/2014
Chovateľská stanica: KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Chovateľ: Mgr. Martina Babíková
Otec: CIB CIE IRON Chatka Zielarki
Farba: čsz
RTG DBK: HD A
Čislo zápisu: PKR II 97990
Matka: CIE CORTINA Kráľovská stráž Farba: čsz
RTG DBK: 0/0 - A
Číslo zápisu: SPKP 520
Dátum krytia: 4.3.2014
Dátum narodenia šteniat: 5.5.2014
Počet - narodených šteniat: 9
Dátum kontroly vrhu: 26.6.2014
Počet psov: 7
Počet súk: 2
Farba plavá – psy: 1
suky: 0
Farba čsz – psy: 6 suky: 2
Farba čierna – psy: 0
suky: 0 1. ONTARIO (čip: 941000016034226, SPKP 1284): pes, čsz. Mohutný, s peknou
štruktúrou srsti. Znaky stredne plavej farby, dobre utvorené a ohraničené. Pekná
psia hlava, správna dĺžka uší, správne nasadené. Oči tmavohnedej farby. Zhryz
nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky
zostúpené v miešku. Kontaktný, priateľský. Hmotnosť: 6500 g. 2. OREGON (čip: 941000016034462, SPKP 1285): pes, čsz. Kompaktný,
pekná štruktúra srsti. Znaky strednej plavej farby, dobre utvorené, na hrudníku
spojené, na papuľke sa dofarbujú. Uši správnej dĺžky, trochu nižšie nasadené,
oko tmavohnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly
bez deformácií. Semenníky zostúpené v miešku. Pohodový, kľudný, priateľský.
Hmotnosť: 6600 g.
3. ORIENT (čip: 941000016034481, SPKP 1286): pes, čsz. Mohutný, dobrá
štruktúra srsti. Znaky stredne plavej farby, na hrudníku dobre utvorené, na hlave
a krku sa dofarbujú, nad očami náznak znakov. Typická psia hlava. Uši výbornej
dĺžky, správne nasadené, oči tmavohnedej farby, zhryz tesnejší nožnicový.
Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zídené v
miešku. Priateľský, kľudný. Hmotnosť: 6800 g
4. ORINOCO (čip: 941000016034224, SPKP 1287): pes, čsz. Mohutný, s peknou
štruktúrou srsti. Znaky tmavšie plavej farby, pekne vykreslené a ohraničené.
Pekná psia hlava, uši správnej dĺžky, správne nasadené, oči tmavohnedej
farby, zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií.
Semenníky zídené v miešku. Veselý, tešivý, „vrtí chvostíkom“. Hmotnosť: 6500 g.
5. ORION (čip: 941000016034409, SPKP 1288): pes, plavý. Silná, mohutná
kostra, dobrá štruktúra srsti. Tmavoplavá farba s požadovaným zosvetlením,
všetky labky prerastené bielymi chlpmi, výborný kompletný pigment. Pekná
psia hlava, uši výbornej dĺžky, správne nasadené, tmavohnedé oko, zhryz
nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky
zídené v miešku. Pohodový, „výmyselník“. Hmotnosť: 7100g.
6. ORLANDO (čip: 941000016034399, SPKP 1289): pes, čsz. Silná, mohutná
kostra, pekná štruktúra srsti. Znaky tmavšie plavej farby, dobre utvorené a
umiestnené, na papuľke sa dofarbujú. Pekná psia hlava, uši správnej dĺžky,
trochu nižšie nasadené, tmavohnedé oči, zhryz tesnejší nožnicový.
22
Spravodajca SHK 2/2014
Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zídené v
miešku. Priateľský, zvedavý. Hmotnosť: 7200 g.
7. ORLEANS (čip: 941000016034405, SPKP 1290): pes, čsz. Stredne mohutná
kostra, dobrá štruktúra srsti. Znaky stredne plavej farby, dobre utvorené a
ohraničené. Hlava primeraná k telu, výborná dĺžka uší, správne nasadené,
tmavohnedé oko, zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, bez deformácii.
Semenníky zídené v miešku. Priateľský, pohodový. Hmotnosť: 6300 g.
8. ORADEA (čip: 941000016034207, SPKP 1291): suka, čsz. Mohutná, s
peknou štruktúrou srsti. Znaky stredne plavej farby, správe utvorené, na krku so
šedým nádychom. Pekná samičia hlava, uši správnej dĺžky, správne nasadené,
oči tmavohnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost výbornej dĺžky, v čase kontroly
bez deformácií. Priateľská, kľudná. Hmotnosť: 6300 g.
9. OTTAWA (čip: 941000016034403, SPKP 1292): suka, čsz. Mohutná, s
peknou štruktúrou srsti. Znaky stredne plavej farby, na hrudníku a krku trochu
nádych do šeda, na papuľke sa znaky utvárajú, nad očami pekne utvorené znaky.
Pekná samičia hlava, uši výbornej dĺžky, krásne nasadené, oči tmavohnedej
farby, zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií.
Priateľská, zvedavá. Hmotnosť: 6400 g.
Poznámky: Pekný, vyrovnaný vrh. Šteniatka sú veľmi pekné v type, s
mohutnými kostrami a peknými hlavami. Sú výborne socializované, hravé,
kontaktné. Reagujú na zvukové a zrakové podnety. 3x odčervené (2., 4., 6.
týždeň), očkované na začiatku 7. týždňa, čipované. Ani jedno šteniatko nemalo
pásparky. Matka vo výbornej kondícii, priateľská.
Pavel Kuska
Chovateľská stanica: KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Chovateľ: Mgr. Martina Babíková
Otec: CIB. CIE. IRON Chatka Zielarki Farba: čsz
RTG DBK: HD A
Čislo zápisu: PKR II 97990
Matka: GCh. FIDŽI Kráľovská stráž
Farba: čierna
RTG DBK: 0/0 - A
Číslo zápisu: SPKP 744
Dátum krytia: 5.3.2014
Dátum narodenia šteniat: 7.5.2014
Počet - narodených šteniat: 11
Dátum kontroly vrhu: 26.6.2014
Počet psov: 6
Počet súk: 5
Farba plavá – psy: 2
suky: 0
Farba čsz – psy: 0
suky: 4 Farba čierna – psy:4
suky: 1 1. PAMIR (čip: 941000016034220, SPKP 1293): pes, plavý. Mohutná kostra,
výborná štruktúra srsti. Stredne plavý, s požadovaným zosvetlením, výborný
kompletný pigment vrátane labiek. Pekná psia hlava, uši výbornej dĺžky,
výborne nasadené, oko tmavohnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost správnej
dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zostúpené v miešku. Kľudný,
priateľský. Hmotnosť: 6400 g. 2. PANTER (čip: 941000016034269, SPKP 1294): pes, čierny. Mohutná kostra,
dobrá štruktúra srsti. Biely znak na hrudi – úzky biely pásik dĺžky 5 cm. Pár,
23
Spravodajca SHK 2/2014
bielych chĺpkov na ľavej zadnej labke. Pekná psia hlava, uši dobrej dĺžky, trochu
nižšie nasadené, oko tmavohnedej farby, zhryz tesnejší nožnicový. Chvost
správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zostúpené v miešku.
Spokojný, veselý. Hmotnosť: 6900 g.
3. PARIS (čip: 941000016034474, SPKP 1295): pes, plavý. Silná, mohutná
kostra, pekná štruktúra srsti. Svetlejšie plavá farba s požadovaným
zosvetlením, výborný kompletný pigment vrátane labiek. Mohutná pekná psia
hlava, uši výbornej dĺžky, výborne nasadené, oko tmavohnedej farby, zhryz
tesnejší nožnicový. Chvost výbornej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. V
čase kontroly 1 semenník zídený v miešku, doporučená kontrola chovateľom.
Priateľský. Hmotnosť: 6200 g
4. PLUTO (čip: 941000016034302, SPKP 1296): pes, čierny. Mohutné telo,
výborná štruktúra srsti. Pekná mohutná psia hlava, uši správnej dĺšky, správne
nasadené, oko tmavohnedé, zhryz nožnicový. Chvost výbornej dĺžky, v čase
kontroly bez deformácií. Semenníky zídené v miešku. Kľudný, spokojný.
Hmotnosť: 6200 g.
5. PORTORIKO (čip: 941000016034397, SPKP 1297): pes, čierny. Silná,
mohutná kostra, výborná štruktúra srsti. Pekná psia hlava, uši správne
nasadené, korektnej dĺžky, tmavohnedé oko, zhryz tesnejší nožnicový. Chvost
správnej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zídené v miešku.
Kľudný. Hmotnosť: 6200g.
6. PORTUGAL (čip: 941000016034261, SPKP 1298): pes, čierny. Mohutné
telo, výborná štruktúra srsti. Pekná mohutná psia hlava, oblejšia v temene, uši
správnej dĺšky, správne nasadené, oko tmavohnedé, zhryz nožnicový. Chvost
výbornej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky zídené v miešku. Na
stole kľudný, na rukách spokojný, priateľský. Hmotnosť: 6300 g.
7. PALOMA (čip: 941000016034272, SPKP 1299): suka, čsz. Mohutná kostra,
výborná štruktúra srsti. Znaky svetlejšie plavej farby, dobre utvorené, úzky biely
pásik dĺžky cca 4 cm na hrudníku. Pekná samičia hlava, uši správnej dĺžky, niečo
viac dozadu nasadené. Tmavohnedé oko. Zhryz nožnicový. Chvost správnej
dĺžky, bez deformácii. Priateľská, živá, temperamentná. Hmotnosť: 6100 g.
8. PANAMA (čip: 941000016034231, SPKP 1300): suka, čsz. Mohutná kostra,
dobrá štruktúra srsti. Znaky stredne plavej farby, nad očami zatiaľ málo výrazné,
na nose zatiaľ chýbajú, „zadymené“ labky. Pekná hlava, uši korektnej dĺžky,
správne nasadené, tmavohnedé oko, zhryz tesnejší nožnicový. Chvost správnej
dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Veselá, kontaktná. Hmotnosť: 6500 g.
9. PATAGONIA (čip: 941000016034195, SPKP 1301): suka, čsz. Mohutná
kostra, dobrá štruktúra srsti. Znaky stredne plavej farby, na hrudníku a hlave
sa začínajú utvárať, nad očami zatiaľ chýbajú. Labky t.č. „zadymené“. Hlava
primeraná k telu, uši korektnej dĺžky, nižšie nasadené, tmavohnedé oko, zhryz
tesnejší nožnicový. Chvost výbornej dĺžky, bez deformácií. Kontaktná, veselá,
temperamentná. Hmotnosť: 6200g
10. POLYNEZIA (čip: 941000016034230, SPKP 1302): suka, čsz. Jemnejšia
kostra, srsť priľnavejšia, hladšia. Znaky stredne plavej farby, dobre vyznačené a
ohraničené. Hlava primeraná k telu, uši korektnej dĺžky, trochu nižšie nasadené.
Oko tmavohnedé. Zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, v čase kontroly bez
deformácií. Zvedavá, hravá. Hmotnosť: 6000 g.
24
Spravodajca SHK 2/2014
10. PRAIA (čip: 941000016034218, SPKP 1303): suka, čierna. Mohutná kostra,
dobrá štruktúra srsti. Na hrudníku pár bielych chlpov Pekná samičia hlava. Uši
korektnej dĺžky, Trochu nižšie nasadené. Tmavohnedé oko. Zhryz nožnicový. Chvost správnej dĺžky, bez deformácii. Priateľská, veselá. Hmotnosť: 5800 g.
Poznámky: Vyrovnaný vrh. Šteniatka sú typovo podobné s vrhom „O“ Kráľovská
stráž – majú tiež mohutné kostry a pekne modelované hlavy. Sú výborne
socializované, hravé, kontaktné. Reagujú na zvukové a zrakové podnety. 3x
odčervené (2., 4., 6. týždeň), očkované na začiatku 7. týždňa, čipované. Ani
jedno šteniatko nemalo pásparky. Matka vo výbornej kondícii, priateľská.
Pavel Kuska
Chovateľská stanica: CARPATHIA HEART
Chovateľ: Marek Žákovič, Stará Turá
Otec: Hobo vom Schondratal
Farba: čsz
RTG DBK: HD A
Čislo zápisu: MET.Hov.2156/H/10
Matka: Aimie Sagbariam Farba: čsz
RTG DBK: A/A
Číslo zápisu: SPKP 942
Dátum krytia: 11.3.2014
Dátum narodenia šteniat: 14.5.2014
Počet - narodených šteniat:
4
Dátum kontroly vrhu: 2.7.2014
Počet psov: 1
Počet súk: 3
Farba plavá – psy: 0
suky: 0 Farba čsz – psy: 1
suky: 2 Farba čierna – psy: 0 suky: 0 1. BONZO (čip: 900062000157636, SPKP 1314) –čsz pes, kompletne vykreslené znaky str. tmavej farby, na papuľke sa ešte budú dofarbovať, na hrudi oddelené malým bielym znakom v tolerancií. Dlhá a hustá srsť. Veľký mohutný pes
s výraznou hlavou, stredne hnedé oko, uši správne nasadené a dlhé s tendenciou občasného skladania smerom dozadu, nožnicový zhryz. Chvost správne
dlhý, v afekte trochu nad chrbát nesený. Semenníky hmatateľné a zostúpené.
Veselý, temperamentný
2. BRANDY (čip: 900062000157635, SPKP 1315 ) –čsz sučka, znaky menej
výrazné, prerastené čiernou srsťou, nad očami a na papuľke iba slabo naznačené, na hrudi malý biely znak s pokračovaním v riedkom páse aj pod hrudnými
znakmi. Dlhá a hustá strsť. Veľká a mohutná sučka, hlava primeraná k telu s
jemne sa zužujúcou nosovou partiou, uši správne nasadené a dlhé, tmavé oči,
pomerne dosť voľný nožnicový zhryz. Chvost správne dlhý. Priateľská, na stole
kľudná.
3. BJORI (čip: 900062000157632, SPKP 1316) – čsz sučka, výborne vykreslené znaky stredne plavej farby, pod takmer oddelenými hrudnými znakmi pár
jednotlivých bielych chlpov. Hustá srsť. Veľká, ale kompaktná sučka, hlava s
výraznejším stopom a veľmi pekným samičím výrazom, tmavé oči, uši správne
nasadené a dlhé, nožnicový zhryz. Chvost správne dlhý. Malý pruh veľkosti
hrášku. Nebojácna, sebavedomá, spočiatku trochu odmeraná.
25
Spravodajca SHK 2/2014
Poznámky: Šteniatka sú vzhľadom na ich počet veľké a mohutné, veľmi
bohato nasrstené. Chvosty správne dlhé bez hmatateľných deformácií. Všetky
sú nebojácne so záujmom o hru a korisť, reagujú na zrakové a zvukové podnety.
U dvoch boli odstránené vlčie pazúry (Bonzo a Bjori)). V čase KV 1. zaočkované
a začipované. Jedna sučka úhyn tesne po pôrode. Matka akčná a v pomerne
blahobytnej kondícií.
Michaela Červeňová
Chovateľská stanica: TRALFAZZ
Chovateľ: Monika Grolmusová, Most pri Bratislave
Otec: Belay-Assam vom Xamilou
RTG DBK: HD A1
Matka: Eli Folcrum RTG DBK: DBK A/A
Dátum krytia: Dátum narodenia šteniat: Počet - narodených šteniat: Dátum kontroly vrhu: Počet psov: 5
Farba plavá – psy: 2
Farba čsz – psy: 0 Farba čierna – psy: 3 Farba: čierny
Čislo zápisu: SHSB 694911
Farba: plavá
Číslo zápisu: SPKP 734
27.3.2014
30.5.2014
9
21.7.2014
Počet súk: 4
suky: 3 suky: 1 suky: 0 1. BENJAMIN (čip: 941000016068830, SPKP 1305 ) – 5,9 kg, plavý pes,
stredne plavá farba so s právnym zosvetlením. Pár bielych chlpov na chrbte
nosa a čele, rovnako na packách. Stredne mohutný pes, hlava primeraná k telu
s pekným výrazom. Správne dlhé a nasadené uši, tmavé oči, tesný nožnicový
zhryz. Chvost správne dlhý, semenníky zostúpené.
2. BESIAN (čip: 941000016068856, SPKP 1306) – 6,1 kg, pes čierny, sýto
čierna farba srsti, pár bielych chlpov na hrudi. Stredne veľký stredne mohutný
pes. Uši správne dlhé a nasadené, tmavé oči, tesný nožnicový zhryz. Správne
dlhý chvost, semenníky zostúpené. Väčší pruh (cca 3 cm)Temperamentná
všetečná povaha.
3. BLADE (čip: 941000016068833, SPKP 1307) – 6,3 kg, čierny pes, sýta
čierna farba, pár bielych chlpov na hrudi. Veľký mohutný pes s výraznou hlavou.
Výborne dlhé správne nasadené uši, tmavé oči, nožnicový zhryz. Chvost
správnej dĺžky, Oba semenníky hmatateľné, jeden ešte nie celkom zostúpený.
Suverénny psík s veľmi pekným výrazom.
4. BONO (čip: 941000016068858, SPKP 1308) – 6,3 kg, plavý pes, stredne
plavá farba so správnym zosvetlením, pár bielych chlpov na chrbte nosa, na
čele a packách, kompletná pigmentácia. Veľký mohutný pes, hlava primeraná
k telu. Uši správne dlhé mierne nižšie nasadené, tmavé oči, tesný nožnicový
zhryz. Chvost správne dlhý nesený s mierne zatočeným koncom, semenníky
zostúpené. Väčší pruh (cca 3 cm). Zvedavý a kontaktný.
5. BUSTER (čip: 941000016068372, SPKP 1309) – 6,0 kg pes čierny, sýta čierna
farba s malým bielym znakom na hrudi. Stredne veľký a kompaktný. Správne
dlhé mierne nižšie nasadené uši, tmavé oči, tesný nožnicový zhryz. Chvost
26
Spravodajca SHK 2/2014
správne dlhý nesený s mierne zatočeným koncom, semenníky zostúpené.
Väčší pruh (cca 3 cm). Veselý a temperamentný.
6. BEATRIX ANGIE (čip: 941000016068866, SPKP 1310) – 5,3 kg, sučka plavá,
mierne svetlejšia plavá farba so správnym zosvetlením, vynikajúca kompletná
pigmentácia. Stredne veľká kompaktná sučka. Správne dlhé uši, tmavé oči,
tesný nožnicový zhryz. Správne dlhý chvost. Veselá a komunikatívna povaha.
7. BELAYA SHAE (čip: 941000016068826, SPKP 1311) – 6,8 kg, sučka plavá,
stredne plavá farba so správnym zosvetlením, packy zadných končatín trochu
prerastené bielou srsťou, takmer kompletný pigment. Veľká a ťažká suka,
pomerne mohutná hlava. Správne dlhé a nasadené uši, tmavé oči, zatiaľ voľnejšie očné viečka, tesný nožnicový zhryz. Správne dlhý chvost. Neposedná
kontaktná povaha.
8. BELLE NELA (čip:941000016068850, SPKP 1312) – 5,6 kg, sučka plavá,
stredne plavá farba so správnym zosvetlením, pár bielych chlpov na chrbte
nosa. Stredne veľká, stredne mohutná sučka, hlava s veľmi pekným výrazom.
S právne dlhé, mierne nižšie nasadené uši, tmavé oči, tesný nožnicový zhryz.
Väčší pruh (cca 3cm) Chvost cca 1,5 cm pod pätu.
9. BRIXIE (čip: 941000016068848, SPKP 1313) – 5,4 kg, sučka čsz, správne
rozmiestnené a vykreslené znaky stredne plavej farby, na papuľke sa ešte
dofarbujú, na hrudi oddelené malým bielym znakom s pokračovaním v tenkom
pásiku aj pod hrudnými znakmi, pár bielych chlpov na ľavej zadnej packe.
Stredne mohutná kompaktná sučka. Správne dlhé a nasadené uši, tmavé oči,
nožnicový zhryz. Chvost cca 1 cm pod pätu Poznámky:
Typovo vyrovnaný vrh, plavé šteniatka sú správne zosvetlené, pár riedkych
bielych znakov na nose a čele, ale s ustupujúcou tendenciou. Čierni psíci
majú ideálne sýtu čiernu farbu, biele znaky rovnako riedke, postupne ustupujú.
Všetci majú správne dlhé uši s tendenciou skladania smerom dozadu v afekte.
Chvosty t.č. bez hmatateľných deformácií. Veľmi bezprostredné nebojácne
povahy so záujmom o hru. Reagujú na zrakové a zvukové podnety. U štyroch
šteniatok sú hmatateľné väčšie pruhy, ktoré budú operatívne odstránené. V
čase KV šteniatka odčervené, čipované, po prekonanej hnačke odložené prvé
očkovanie. Matka spokojná priateľská vo veľmi dobrej kondícií.
Michaela Červeňová
27
Spravodajca SHK 2/2014
Chovateľská stanica: ALDEON
Chovateľ: Pavel Kuska
Kontrolu vrhu vykonal: Mgr. Martina Babíková
Otec: Totuus Tuus Hovki Lusi farba: čierna so znakmi
RTG DBK: A číslo zápisu: PKR II-110857
Matka: Bína Aldeon
farba: čierna so znakmi
RTG DBK: A číslo zápisu: SPKP 793
Dátum krytia: 16. 4. 2014
Dátum narodenia: 18. 6. 2014
Počet narodených šteniat:
9
Dátum kontroly vrhu: 10. 8. 2014
Počet psov: 2
Počet súk: 7
Farba plavá – psy: 1
suky: 0
Farba čsz – psy: 1
suky: 7
Farba čierna - psy: suky: 0
1. IRWIN (čip: : 941000016093373, SPKP: 1319 ):
Pes plavý, stredne plavej farby s dobrým zosvetlením. Pigment na
nose sa začína tvoriť, okolo očí zatiaľ chýba. Srsť dobrej štruktúry.
Stredne silná kostra s primerane modelovanou hlavou. Uši správne
nasadené. Zhryz nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez
deformácií. Oba semenníky hmatné v miešku. Pohodový, veselý.
Hmotnosť: 5,3 kg
2. IVANHOE (čip: : 941000016093367, SPKP: 1320):
Pes čierny so znakmi, pekne vykreslenými, viditeľnými už aj na
papuľke. Srsť dobrej štruktúry. silná kostra s peknou, širokou
hlavou. Uši správne nasadené. Zhryz tesný nožnicový. Oči tmavé.
Chvost tesne pod pätu bez deformácií. Oba semenníky hmatné v
miešku. Veľmi milá, pohodová, roztomilá povaha.
Hmotnosť: 5,4 kg
3. IBBIE (čip: : 941000016093337, SPKP: 1321):
Suka čierna so znakmi, postupne sa vykresľujúcimi. Srsť dobrej
štruktúry. Drobná s jemnou kostrou. primeranou hlavou, uši
správne nasadené. Zhryz kliešťový. Oči tmavé. Správne dlhý
chvost bez deformácií. Veľmi živá, zvedavá a temperamentná
povaha. Hmotnosť: 4,1 kg
4. ILIANA (čip: : 941000016093364, SPKP: 1322 ):
Suka čierna so znakmi, dobre vykreslenými. Na papuľke začínajú
byť viditeľné. Srsť dobrej štruktúry. Stredne silná kostra s peknou
širokou hlavou. Uši správne nasadené. Zhryz nožnicový. Oči
tmavé. Chvost tesne pod pätu bez deformácií. Pohodová povaha.
Hmotnosť: 5,1 kg
28
Spravodajca SHK 2/2014
5. INNES (čip: : 941000016093593, SPKP: 1323 ):
Suka čierna so znakmi, na hrudi sivšej farby, nad očami zatiaľ len
pár chlpov, na papuľke chýbajú. Na hrudi biely znak v tolerancii. Srsť
dobrej štruktúry. Stredne mohutná kostra, pekná široká hlava. Uši
na hranici dĺžky. Zhryz nožnicový. Oči tmavé. Chvost tesne pod pätu
bez deformácií. Povaha opatrná, rezervovaná. Hmotnosť: 5,2 kg
6. INNIE (čip: 941000016093343 SPKP: 1324):
Suka čierna so znakmi, na hrudi výraznými svetlejšej farby. Nad
očami zatiaľ pár chlpov, na papuľke zatiaľ chýbajú. Na labkách
sú trošku prerastené čiernou farbou. Na hrudi malý biely znak.
Srsť dobrej štruktúry. Mohutná kostra s mohutnou hlavou s dobre
nasadenými ušami na hranici dĺžky. Oči tmavé. Zhryz kliešťový.
Chvost správnej dĺžky bez deformácií. Milá, živá povaha.
Hmotnosť: 5,4 kg
7.IRIS (čip: : 941000016093369, SPKP: 1325):
Suka čierna so znakmi sivšej farby, nad očami sú len trošku
viditeľné, na papuľke zatiaľ chýbajú. Srsť dobrej štruktúry.
Mohutná kostra, silná, široká hlava. Uši na hranici dĺžky. Zhryz
tesný nožnicový. Oči tmavé. Správne dlhý chvost bez deformácií.
Pokojná povaha. Hmotnosť: 5,2 kg
8.ISABELLA (čip: : 941000016093588, SPKP: 1326):
Suka čierna so znakmi, ktoré sa na papuľke už začínajú objavovať,
na labkách sú prerastené čiernou farbou. Srsť dobrej štruktúry.
Stredne silná kostra s peknou širokou hlavou, uši správne
nasadené. Zhryz nožnicový. Oči tmavé. Chvost tesne pod pätu bez
deformácií. Milá, živá povaha. Hmotnosť: 5,2 kg
9. IZARA (čip: : 941000016093409, SPKP: 1327):
Suka čierna so znakmi, na hrudi svetlejšej farby s malým bielym
znakom. Inak znaky pekne vykreslené, aj nad očami, na papuľke
sa už vykresľujú. Srsť dobrej štruktúry. Stredne silná kostra,
mohutná hlava. Uši správne nasadené. Zhryz tesný nožnicový.
Oči tmavé. Chvost tesne pod pätu bez deformácií. Zvedavá
povaha. Hmotnosť: 5,4 kg
Poznámky :
Vyrovnaný vrh šteniatok s peknými hlavami, dobre nasadenými ušami,
chvostami poväčšinou pod pätu. Znaky väčšinou svetlejšej farby. 6 šteniatok
malo odstránené paspárky. Odčervené v 2., 4. a 6. týždni (Junior Drontal a
2x Cestal), očkované v 7. týždni - Nobivac DHPPi. Matka pohodová v dobrej
kondícii.
29
Spravodajca SHK 2/2014
Chovateľská stanica: KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Chovateľ: Mgr. Martina Babíková
Otec: Szoke Tiszaparti Ajax
RTG DBK: A Matka: Isabella Kráľovská stráž RTG DBK: A Dátum krytia: 21. 5. 2014
Dátum narodenia: 22. 7. 2014
Počet narodených šteniat: 2
Dátum kontroly vrhu: 15. 9. 2014
Počet psov: 2 Farba plavá – psy: 1 Farba čsz – psy: 1
Farba čierna - psy: 0 farba: čierna so znakmi
číslo zápisu: MET.Hov.1897/07
farba: plavá
číslo zápisu: SPKP 977
Počet súk: 0 suky: 0
suky: 0
suky: 0
1. QUANTICO (čip: 900032001673979, SPKP ):
Pes plavý svetlejšej farby so zreteľným požadovaným zosvetlením bez bielych
znakov. Svetlejšie prsty zadných nôh. Kompletný čierny pigment nosa, pyskov
i viečok. Srsť bohatá, dobrej štruktúry. Silná kostra s peknou mohutnou hlavou.
Uši správne nasadené. Zhryz nožnicový. Oči obzvlášť tmavé. Správne dlhý
chvost bez deformácií s pár bielymi chlpmi na špičke. Oba semenníky hmatné v
miešku. Povaha spočiatku rezervovaná, po chvíľke hravý, priateľský, nebojácny.
Hmotnosť: 7,5 kg
2. QUEBECK (čip: 900118000216634, SPKP ):
Pes čierny so znakmi strednej plavej farby, ktoré sú správne umiestnené,
vyfarbené aj ohraničené. Znaky na papuľke sú už zreteľné, postupne sa
dofarbujú. Na hrudi má biely znak v rámci štandardu. Mohutná kostra, pekná
hlava, kvalitná bohatá srsť dobrej štruktúry. Zhryz nožnicový, oči tmavé, uši
správne nasadené dobrej dĺžky. Správne dlhý chvost bez deformácií, s pár
bielymi chlpmi na špičke. Jednotlivé biele chlpy na zadných labkách. Toho času
hmatateľný jeden zostúpený semenník. Malý pupočný pruh cca 1 cm. Pokojná,
rozvážna povaha. Hmotnosť: 8,1 kg
Poznámky :
V čase kontroly vrhu boli šteniatka čipované, 2 x odčervené (Banminth pasta),
očkované vakcínou Biocan DHPPi. Šteniatka nemali vlčie pazúry. Matka je
priateľská, mimoriadne hravá, veselá, vo výbornej kondícii, dobre živená.
M.Červeňová
30
Spravodajca SHK 2/2014
Chovateľská stanica: Z JAZMÍNOVEJ ZÁHRADY
Chovateľ: Ing. Koloman Kovalík
Otec: CARUSO Aldeon Farba: čsz
RTG DBK: 0/0 - A
Čislo zápisu: SPKP 883
Matka: ELEKTRA z Úpatí Ondřejníku Farba: plavá
RTG DBK: 0/0 - A
Číslo zápisu: SPKP 943
Dátum krytia: 28.5.2014
Dátum narodenia šteniat: 30.7.2014
Počet - narodených šteniat:
6
Dátum kontroly vrhu: 21.9.2014
Počet psov: 4 Počet súk: 2
Farba plavá – psy: 4
suky: 1
Farba čsz – psy: 0 suky: 1
Farba čierna – psy: 0
suky: 0 1. ALEX (čip: 941000016081126, SPKP ....:): pes, plavý. Stredne plavej farby,
viditeľné zosvetlenie. Pigment na nose, viečkach a labkách sa dofarbuje.
Stredne mohutný psík. Pekná psia hlava, uši dobrej dĺžky, správne nasadené,
oči strednehnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase kontroly
bez deformácií. Semenníky zídené v miešku. Priateľský, kľudný. Hmotnosť:
6200 g
2. ARGOS (čip: 941000016079745, SPKP ....: ): pes, plavý. Stredne plavej
farby, správne zosvetlenie. Výborný pigment, kompletný vrátane labiek.
Mohutný psík. Pekná psia hlava, uši výbornej dĺžky, správne nasadené, oči
tmavohnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase kontroly bez
deformácií. Semenníky zídené v miešku. Sebavedomý, pri prevracaní na chrbát
nekľudný. Hmotnosť: 6400 g
3. ARROW (čip: 941000016079739, SPKP ....:): pes, plavý. Tmavo plavej farby,
slabé zosvetlenie. Úplný pigment v oblasti nosa a viečok, labky sa dofarbujú.
Biely znak veľ. 2 cm na hrudi. Jemnejšia kostra. Jemnejšia hlava primeraná
k telu, uši dobrej dĺžky, správne nasadené, oči strednehnedej farby, zhryz
nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky
zídené v miešku. Pohodový, kľudný. Hmotnosť: 4200 g
4. ATHOS (čip: 941000016079746, SPKP ....:): pes, plavý. Stredne plavej
farby, viditeľné zosvetlenie. Výborný pigment, kompletný. Mohutný psík. Pekná
psia hlava, uši výbornej dĺžky, výborne nasadené, oči tmavohnedej farby, zhryz
nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase kontroly bez deformácií. Semenníky
zídené v miešku. Priateľský, kľudný, trpezlivý. Hmotnosť: 6400 g
5. ABBIE (čip: 941000016079736, SPKP ....:): suka, čsz. Stredne mohutná.
Znaky stredne plavej farby, na hrudi oddelené, na papuľke zatiaľ málo
vytvorené, nad očami dobre diferencovateľné, na krku našedlé, na hrudi pár
bielych chĺpkov. Pekná samičia hlava, uši dobrej dĺžky, správne nasadené,
tmavohnedé oko, zhryz nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase kontroly bez
deformácií. Priateľská, pohodová. Hmotnosť: 5200g.
6. ARRIA (čip: 941000016079858, SPKP ....:): suka, plavá. Tmavo plavej
farby, zatiaľ nie je vidieť zosvetlenie. Pigment na nose, viečkach a labkách sa
dofarbuje. Mohutná kostra. Pekná samičia hlava, uši dobrej dĺžky, správne
31
Spravodajca SHK 2/2014
nasadené, oči tmavo hnedej farby, zhryz nožnicový. Chvost dobrej dĺžky, v čase
kontroly bez deformácií. Kľudná, priateľská. 5200 g.
Poznámky: Pekný vrh, všetky šteniatka majú veľmi pekné hlavy a správne
nasadené uši, dobrá dĺžka chvostov, bez deformácií. Šteniatka sú umiestnené
v rodinnom dome s výbehom na záhradu, sú v stálom kontakte s chovateľom a
jeho rodinou. Výborne socializované. Reagujú na zvukové a zrakové podnety.
Ani jedno šteniatko nemalo paspárky. Vo vrhu sa nevyskytol žiadny pruh. 3x
odčervené (2., 4., 6. týždeň), očkované na začiatku 7. týždňa. Matka vo výbornej
kondícii, priateľská.
32
Pavel Kuska
Spravodajca SHK 2/2014
Meno
Číslo
zápisu
Otec
Matka
RTG
DBK
RTG
DLK
23.5.2013
Daimon Černý vítr
SPKP
1000
Eroy Sideric Miks
Boogie Černý vítr
A/A
0/0
14.6.2013
Carina Teresie
Bohemia
SPKP
1093
Axel
vom Wilden Jäger
Pyper von der
Taubenbrücke
A/A
0/0
21.6.2013
Charon Gold
Premio
SPKP
1145
Icy Barte Prim
Shakira
Gasko Prim
A/A
-
3.7.2013
Isabella Kráľovská
stráž
SPKP
977
Attis
z Valdeckého lesa
Fidži
Kráľovská stráž
A/A
-
17.7.2013
Island Kráľovská
stráž
SPKP
972
Attis
z Valdeckého lesa
Fidži
Kráľovská stráž
A/A
-
17.7.2013
Jamaica
Kráľovská stráž
SPKP
1009
Csandro
von Wackerbarth
Cortina
Kráľovská stráž
A/A
0/0
1.8.2013
Ariana z
Vizovických kopcu
SPKP
1120
Ulsan Gasko Prim
Angelika z Prorub
A/A
0/0
16.8.2013
Loren Kris-Ve Mar
SPKP
891
Kody Plavý vítr
Hermína
Kris-Ve Mar
A/A
0/0
16.8.2013
Arthur Villa Rivis
SPKP
937
Attis
z Valdeckého lesa
Catherine
z Kraje kalicha
A/A
0/0
27.8.2013
Bris Asiguarda
SPKP
1035
Bond Černý vítr
Asia Vidovický křiž
A/A
0/0
2.9.2013
Jena Kráľovská
stráž
SPKP
1011
Csandro
von Wackerbarth
Cortina Kráľovská
stráž
A/A
0/0
10.10.2013
Jasmine
Kráľovská stráž
SPKP
1010
Csandro
von Wackerbarth
Cortina Kráľovská
stráž
A/A
0/0
10.10.2013
Artuš z Dubákovho
dvora
SPKP
948
Jekyll Royal Safe
Adélka
z Veterného vrchu
A/A
0/0
4.11.2013
Dariell Zašovský
květ
SPKP
1083
Artur
z Duhoveho kopce
Baxy Zaššovský
květ
A/A
0/0
4.12.2013
Ashley Cicesbeo
SPKP
1019
Darcius
Gasko Prim
Ayrin Takavorakan
A/A
0/0
3.2.2014
Heraclea
Kráľovská stráž
SPKP
841
Anzi-Bady Kesidy
Cortina Kráľovská
stráž
A/A
-
5.2.2014
Lakeland
Kráľovská stráž
SPKP
1057
Szoke
Tiszaparti Ajax
Fidži Kráľovská
stráž
A/A
-
27.2.2014
Ares Zelgastar
SPKP
1027
Dagobert
z Kraje kalicha
Dara Folcrum
A/A
0/0
33
2 0 1 4
Dátum
2 0 1 3
Výsledky
rtg D Výsledky
rtg
DBK a DLK
Výsledky
rtg DBK a
DLK
od 1.6.2013odBK
a DLK od 1.6.2013
1.6.2013
Spravodajca SHK 2/2014
Dátum
Meno
Číslo
zápisu
Otec
Matka
RTG
DBK
RTG
DLK
7.4.2014
Alvin
Skrytý prízrak
SPKP
1102
Achilles
Hovi Dream
Ciri Mista Jaswin
A/A
0/0
16.5.2014
Esli Takavorakan
SPKP
1088
Bruno
Takavorakan
Isis
v.d. Tannenmühle
A/A
0/0
16.5.2014
Enya Takavorakan
SPKP
1092
Bruno
Takavorakan
Isis
v.d. Tannenmühle
A/A
0/0
16.5.2014
Elvis Takavorakan
SPKP
1087
Bruno
Takavorakan
Isis
v.d. Tannenmühle
A/A
0/0
14.7.2014
Anakin Tralfazz
SPKP
1065
Aslan z Kraje
pestrého kamení
Eli Folcrum
A/A
-
16.7.2014
Afra Skrytý prízrak
SPKP
1105
Achilles
Hovi Dream
Ciri Mista Jaswin
A/A
0/0
4.8.2014
Kansas
Kráľovská stráž
SPKP
1040
Bray Bo
Sideric Miks
Francia
Kráľovská stráž
A/A
-
22.8.2014
Arsan Luka
Jolliese et charme
SPKP
1130
Leo
vom Hause Luka
Angie
Čierna elegancia
A/A
0/0
11.9.2014
Baltazár Asiguarda
SPKP
1032
Bond Plavý vítr
Asia Vidovický křiž
A/A
0/0
6.10.2014
Niger
Kráľovská stráž
SPKP
1160
Dorian
Mista Jaswin
Fidži
Kráľoská stráž
A/A
-
13.10.2014
Bright Star
Villa Rivvis
SPKP
1141
Bajaja
Katčina smečka
Catherine
z Kraje kalicha
A/A
0/0
22.10.2014
Nimba
Kráľovská stráž
SPKP
1168
Dorian Mista
Jaswin
Fidži
Kráľovská stráž
A/A
-
27.10.2014
Blue Ray
Villa Rivvis
SPKP
1140
Bajaja
Katčina smečka
Catherine
z Kraje kalicha
A/A
0/0
27.10.2014
Bond
Girl Villa Rivvis
SPKP
1141
Bajaja
Katčina smečka
Catherine
z Kraje kalicha
A/A
0/0
27.10.2014
Mauretania
Kráľovská stráž
SPKP
1157
Bjarni von Almodis
Cortina
Kráľovská stráž
A/A
0/0
19.11.2014
Axel Rose
Jolliese et charme
SPKP
1129
Leo
vom Hause Luka
Angie
Čierna elegancia
A/A
0/0
19.11.2014
Bria Asiguarda
SPKP
1039
Bond Černý vítr
Asia Vidovický křiž
A/A
0/0
34
2 0 1 4
Výsledkyrtg
rtgDBK
DBKaaDLK
DLK
Výsledky
od 1.6.2013odBK
a DLK od 1.6.2013
1.6.2013
Spravodajca SHK 2/2014
SLOVENSKÍ PLEMENNÍCI SHK 2.POLROK 2014
Uvedení plemenníci sú majetkom členov SHK trvalo prihlásených v SR a spĺňajú
všetky podmienky pre chovnosť. Majitelia majú ku dňu uzávierky spravodajcu
uhradené členské poplatky na príslušný rok a psi majú absolvovaný zvod
plemenníkov. Majitelia si aktuálnosť zvodu plemenníkov svojho psa môžu
aktuálne sledovať v jeho profile na webe SHK.
ALAN Hovi Dream
Farba: čsz
Nar.: 19.05.2007
Č. zápisu: SPKP 641
Otec: Persano Gasko Prim
Matka: Becky von Heiligem Kreuz
Výška: 67 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AM3M10R/AAC
Výstavné ocenenia: Výborný, r.CAC, CAC
Skúšky: Chov: Ing. Hrčková Daniela
Maj: Ing. Peter Hrubý, Alekšince
Kontakt: [email protected], 0905/560 643
Potomkovia: zatiaľ nekryl
ALBI Čierna elegancia
Farba: plavá
Nar.: 8.10.2008 Č. zápisu: SPKP 779
Otec: Jekyll Royal Safe
Matka: Aphrodité Alamo Negro
Výška: 70,5 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: A6B11M105T2/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAJC, r.CAC
Skúšky: Chov: Gabriel Pogáň Maj: Martin Pipa, Bratislava
Kontakt: 0918 919 336
[email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
ARES Zelgastar
Farba: čsz
Nar.: 20.5.2012
Č. zápisu: SPKP 1027
Otec: Dagobert z Kraje kalicha
Matka: Dara Folcrum
Výška: 64 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 4B10C2F10R/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný
Skúšky: Chov: Mgr. Viera Zelenáková
Maj: Peter Paulech, Modrová
Kontakt: 0917/887 444, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl 35
Spravodajca SHK 2/2014
ARES Huad´ Dib
Farba: čierny
Nar. : 20.2.2009
Č. zápisu: SPKP 852
Otec: Persano Gasko Prim Matka: Chany Barte Prim
Výška: 68 cm
DBK: A/A, DLK 0/0
Bonitačný kód: 6AB11L5S/Z1/AAA
Poznámka: zdvojená P1
Výstavné ocenenia: V4, r. CAC, r.CACIB, V5
Skúšky: ZOP
Chov: Zora Herzová, CZ
Maj: Ľubica Czepiecová, Bratislava
Kontakt: 0907/431 113, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl ARCHIE Villa Rivvis
Farba: čsz
Nar.: 1.10.2010
Č. zápisu: SPKP 935
Otec: Attis z Valdeckého lesa
Matka: Catherine z Kraje kalicha
Výška: 64 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 4AL1L5R/Z2/AAA
Výstavné ocenenia: VN1, VD2
Skúšky: Chov: Roman Rakovan
Maj: Zuzana Hubinská, Borovce
Kontakt: [email protected], 0907/287 258
Poznámka: Chýbajúce 2x M3
Potomkovia: zatiaľ nekryl
ARTUŠ z Dubákovho dvora
Farba: plavá
Nar.: 3.3.2011
Č. zápisu: SPKP 948
Otec: Jekyll Royal safe
Matka: Adélka z Veterného vrchu
Výška: 68 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 6AE3G2I2L5M10T3/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný
Skúšky: Chov: Bohumil Dubovský
Maj: Ing. Karol Kubaliak, Brezno
Kontakt: 0918 401 888, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
36
Spravodajca SHK 2/2014
BARNY Aldeon
Farba: plavý
Nar: 12.1.2009
Č. zápisu: SPKP 787
Otec: Pusztai Pandur Zandor Vernon
Matka: Bleys Folcrum
Výška: 65 cm
DBK: A/A
Bonitačný kód: 5AL2L5M9O4T1/AAA
Výstavné ocenenia: VN, Najl. šteňa,
Víťaz tr. dorastu, Výborný
Skúšky: Chov: Pavel Kuska
Maj: Marta Horanská, Martin
Kontakt: 0908 288 633, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
BASTIEN Aldeon
Farba: čsz
Nar: 12.1.2009
Č. zápisu: SPKP 788
Otec: Pusztai Pandur Zandor Vernon
Matka: Bleys Folcrum
Výška: 67 cm
DBK: A/A
Bonitačný kód: A5I2L1L5L8M3M10R/Z1/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, BOB, CAC, r.CAC
Skúšky: Chov: Pavel Kuska
Maj: Gabriel Hajník
Kontakt: 0907 349 461 [email protected]
Potomkovia: 1 vrh, 6 potomkov
Ch. BATANCO Neskrotná vášeň
Farba: plavá
Nar.: 28.4.2008
Číslo zápisu: SPKP 717
Otec: Sven Gasko Prim
Matka: Ashita Mista Jaswin
Výška: 70 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Očné vyšetrenie: neg.
Bonitačný kód: A6E3N1T2 /AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAJC, CAC,
r.CAC, CACIB, r.CACIB, BOB , Slovenský
šampión krásy mladých, Svetový viťaz mladých
2009, Slovenský šampión krásy, Klubový
šampión SHK, Slovenský grand šampión
Skúšky: ZOP, BH, Fpr-1, Fpr-2, Fpr-3, UPr 1
Chov: Salaj František, Belušské slatinyMaj: Magdaléna Dubecová, Bratislava
Kontakt: 0903/257 184, [email protected]
Poznámka: Vhodný len na sučky s nožnicovým zhryzom
Potomkovia: 5 vrhov, 30 potomkov
37
Spravodajca SHK 2/2014
BENTLEY Vrtichvost
Farba: plavá
Nar: 11.12.2011
Číslo zápisu: SPKP 1023
Otec: Darcius Gasko Prim
Matka: Angie Vrtichvost
Výška: 65 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AI1I4M3T2/AAA
Výstavné ocenenia: VN, CAJC, Best Junior,
BOB-Junior CWC, CAC, Najlepší mladý
Skúšky:Chov: Vantuchová Dagmar
Maj: Marián Révaj, Liesek
Kontakt: 0905 133 237, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
BERSERK Mista Jaswin
Farba: čierna
Nar.: 16. 3. 2006
Č.zápisu: SPKP 567
Otec: Keston Plavý vítr
Matka: Winky Biely démon
Výška: 69,5
DBK: 0/0
Bonitačný kód: 6AF2S/AAA
Výstavné ocenenia: výborný, CAJC, 2x CAC
Skúšky: DBK: 0/0, DLK: 0/0
Chov: Červeňové M S, Vinosady
Maj: Oberta Pavol, Strečno
Kontakt: + 421 903 546 666, [email protected]-com.sk
Potomkovia: 1 vrh, 9 potomkov
Ch. BRUNO Takavorakan
Farba: čzn
Nar.: 26.4.2009
Č. zápisu: SPKP 807
Otec: Bero vom Tullnerbach
Matka: Corina zo Šarfie
Výška: 69 cm
Bonitačný kód: 6AE3I2J1L1L5L9M9R/AAA
DBK: A/A, DLK: 0/0
Vyšetrenie očí: neg.
Výstavné ocenenia: Šampión SR, VN1,
V1, CAJC, V, CAC
Skúšky: BH, SVV1, SPr 1
Preteky: pretek Duna Cup 2011 podľa ZM,
Záhorácka zimná liga kynológov 2014 - 4. miesto (podľa SVV1), Česko-Slovenský pretek hw
2014 - 1 .miesto
Chov: Rita Horňáková
Maj: Bc. Ingrid Müllner, Marianka
Kontakt: 0905 405 374, [email protected]
Potomkovia: 1 vrh, 7 potomkov 38
Spravodajca SHK 2/2014
CARUSO ALDEON
Farba: čsz
Nar.: 15.2.2010
Č. zápisu: SPKP 883
Otec: Torres z Hovgartu
Matka: Bleys Folcrum
Výška: 66 cm
DBK: 0/0
Bonitačný kód: A5E1G2I4R/AAA
Výstavné ocenenia: VN, Výborný,
CAJC, r.CAC, CAC
Skúšky: BH
Chov.: Pavel Kuska
Maj: Branislav Tatarko, Spišská Nová Ves
Kontakt: 0915 784 630, [email protected]
Potomkovia: 1vrh, 6 potomkov
CELEBRIAN z Posónia
Farba: plavá
Nar.: 26.5.2010
Č. zápisu: SPKP 911
Otec: Korby Royal Safe
Matka: Dorotka z Julinčina údolí
Výška: 67 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AF1I4L1L6T2/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAJC, CAC
Skúšky: Chov.: A.a J. Adam
Maj: Lenka Polgárová, Bratislava
Kontakt: 0904/157 834
Potomkovia: zatiaľ nekryl
CLYDE-BOY Kesidy
Farba: plavá
Nar.: 18.11.2009
Č. zápisu: SPKP
Otec: Dantes Gora Monte
Matka: Awe Kesidy
Výška: 67 cm
DBK: B/B, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5B11T2/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAC
Skúšky: Chov.: Jana Baudyšová
Maj: Regina Kotianová, Borský Mikuláš
Kontakt: [email protected]
Chovný na 1 vrh do vyhodnotenia rtg DBK všetkých potomkov
Potomkovia: zatiaľ nekryl
39
Spravodajca SHK 2/2014
CODY Neskrotná vášeň
Farba: čsz
Nar.: 24.4.2011
Č. zápisu: SPKP 921
Otec: Akim Nova Merigo
Matka: Ashita Mista Jaswin
Výška: 67 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AL6L8R/AAA
Výstavné ocenenia: Ch. SR, CAC,
CACIB, BOB, Víťaz ŠV, Čakateľ šampióna IHF,
Res. Best dog Cruft´s 2014
Skúšky: Chov: František Salaj
Maj: JUDr. Vojtech Besedič, Stupava
Kontakt: 0903/462 203
Potomkovia: zatiaľ nekryl
DAMIEN Lexova smečka
Farba: čsz
Nar.: 19.8.2011
Č. zápisu: SPKP 986
Otec: Cyrol Bukový háj
Matka: Antoinette Lexova smečka
Výška: 68 cm
DBK: 0/0, DLK: A
Bonitačný kód: 5AM3M9RU1/AAB
Výstavné ocenenia: Výborný, r.CAC
Skúšky: Chov: Ing. Jaroslav Konrád /ČR/
Maj: Karol Matula, Šaľa
Kontakt: 0911 724 996, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
DENIS z Kraje Kalicha
Farba: čierny
Nar.: 11.11. 2007
Č. zápisu: SPKP 715
Otec: Banani B.v. Ranzi´s Räubern
Matka: Acro Bohemia Dragonlance
Výška: 69 cm
DBK: 0/0
Bonitačný kód: 6AB11L8M3O5SZ2/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, res.CAC,
res.CACIB
Skúšky: Chov: Ivana Zenklová, ČR
Maj: Ján Galla, Bratislava
Kontakt: 0905 445 017, [email protected]
Poznámka: chýbajúce 2x M3
Potomkovia: zatiaľ nekryl
40
Spravodajca SHK 2/2014
DHOR Mista Jaswin
Farba: čsz
Nar.: 14.6.2007
Č. zápisu: SPKP 653
Otec: Kody Plavý vítr
Matka: Winky Biely démon
Výška: 64 cm
DBK: 0/0 DLK: 0/0
Očné vyšetrenie: neg.
Bonitačný kód: A4BB5I1O5R/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, r.CAC
Skúšky: Chov: Červeňové M+S, Vinosady
Maj: M+S Červeňové, Vinosady
Kontakt: 0907/696 113
[email protected]
Potomkovia: 3 vrhy, 28 potomkov
DORIAN Mista Jaswin
Farba: plavá
Nar.: 14.6.2007
Č. zápisu: SPKP 649
Otec: Kody Plavý vítr
Matka: Winky Biely démon
Výška: 66 cm
DBK: 0/0
Bonitačný kód: 5AB1G2L6T2/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAC, CACIB
Chov: Červeňové M+S
Maj: Martina Adamcová, Vinosady
Kontakt: +421 905 485 027, [email protected]
Potomkovia: 1 vrh, 10 potomkov
EMIRÁT Kráľovská stráž
Farba: čsz
Narodený: 30.1.2008
Č.zápisu: SPKP 704
Otec: Artur z Duhového kopce
Matka: Afrika Gora Monte
Výška: 66 cm
DBK: 0/0
Bonitačný kód: L8L10M606/AAA
Výstavné ocenenia: VN4, VN2, V4, V2 r.CAC,
V1 CAC
Skúšky: ZOP, ZPU1, Fpr1, Fpr2,Fpr3, FH1,
FH2, PZV1, IPO R/ R HE, IPO 1, IPO 2, ZM,
SVV1, SVV2, SVV3, PZV 1, prac. hovawart
2009 - 5 miesto, prac. hovawart 2010 - 3 miesto,
Chov: Mgr.Babíková Martina,
Maj: Ľubica Kucharovičová, Žilina
Kontakt: 0903 312 448
[email protected]
Poznámka: chovný na jeden vrh do vyhodnotenia RTG DBK potomstva
Potomkovia: 1 vrh, 8 potomkov
41
Spravodajca SHK 2/2014
EQU DEXTER Z ÚPATÍ ONDŘEJNÍKU
Farba: čsz
Narodený: 15.5.2010
Číslo zápisu: SPKP 934
Otec: Alex ze Stříbrných kaskád
Matka: Barbie Bára z Úpatí Onřejníku
Výška: 70 cm
DBK: A/A
Bonitačný kód: 6AE3L5M3R/AAA
Výstavné ocenenia: Výborný, CAJC, CAC,
r.CAC, BOB
Skúšky: Chov: Michaela Hrubá
Maj: Janka Lejavová, Ružomberok
Kontakt: 0905/163 926, [email protected]
Potomkovia: 1 vrh, 8 potomkov
ERVÍN od Hrnčířského kruhu
Farba: čsz
Nar.: 23.6.2006
Č.zápisu: SPKP 648
Otec: Carl von den Rabauken
Matka: Barborka od Hrncířského kruhu
Výška:
DBK: 0/0
Bonitačný kód: A6G2L5RZ/Z1/AAA
Výstavné ocenenia: Veľmi dobrý
Skúšky: ZOP
Chov: Irena Bartoňová Ing, CZ
Maj: Irena Cagáňová, Prievidza
Kontakt: 0905 593 623, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
Ch. EVEREST Kráľovská stráž
Farba: plavý
Narodený: 30.1.2008
Č.zápisu: SPKP 706
Otec: Artur z Duhového kopce
Matka: Afrika Gora Monte
Výška: 68 cm
DBK: 0/0
Očné vyšetrenie: neg.
Bonitačný kód: A6E3M6N1O4T2 / Z1Z2 / AAA
Výstavné ocenenia: C.I.B. , C.I.E., Ch. SR, HU,
JCh. SR, GCh. SR, Klubový šampión SHK,
Najkrajší plavý pes Magyarországi hovawart
klubu 2011, Najlepší pes plemena – ZabrzePoľsko 2011, Best of King Bratislava 2011,
Victory Winner Bratislava 2011 ( súťaž šampión šampiónov), East Winner Prešov 2011, Jun.
Winner Grand Prix Slovakia 2009, Víť. triedy šteniat, veľmi nádejný, výborný, CAJC, CAC, res.
CAC, res.CACA, CWC, CACIB, res.CACIB, BOB, 3. miesto BOG FCI II. skupiny – NV psov
Zabrze Poľko 2011, 5. miesto FCI II. skupiny na MVP v Trenčíne 2010, 9. miesto FCI II. skupiny
na Victory Show v Bratislave 2011, V1, CAC- ŠV 2009, V2, res.CAC – WDS Bratislava 2009,
3. miesto v súťaži PES ROKA 2009, 2. miesto v súťaži PES ROKA 2010
42
Spravodajca SHK 2/2014
Skúšky: ZOP, ZPU-1, BH, FPR-1, FPR-2, FPR-3, FH 1, FH2, IPO- FH, 2.miesto v súťaži Najúspešnejší pracovný hovawart SHK roku 2010, 9. miesto v súťaži Najúspešnejší pracovný hovawart HWK
ČR roku 2010, WM IHF 2014 IPO-FH – 9.miesto, Beskydský stopárky špeciál 2014 IPO-FH 9.miesto
Chov: Mgr. Babíková Martina
Maj: Zuzana Obrancová, Bratislava
Kontakt: 0903/777 428
[email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
C.I.E. GOLFO Kráľovská stráž
Farba: plavý
Nar.: 4.6.2009
Č. zápisu: SPKP 826
Otec: Avar Folcrum
Matka: Afrika Gora Monte
Výška: 68 cm
DBK: 0/0, DLK 0/0
Očné vyšetrenie: neg.
Bonitačný kód: A6E2N1T2/AAA
Výstavné ocenenia: C.I.E., Ch. SR, JCh. SR,
GCh. SR, Klubový šampión SHK, 4.miesto-pes
roka SHK 2011, Najkrajší plavý pes Maďarského
HwK 2012,Best of king Junior 2010, Victory Junior Winner 2010, Víťaz Grand Prix Slovakia 2011,
Víťaz KV ´13, Čakateľ šampióna IHF, Victory Winner 2012, CAJC, CAC, res.CAC, V1, V2, V3,
V4, CACIB, res.CACIB, BOB, CACA, res.CACA,
Skúšky: Ch: Mgr. Martina Babíková
Maj: Ing. Mariana Hanzelová, Bratislava
Kontakt: 0903 779 976, [email protected]
Potomkovia: 1 vrh, 7 potomkov CHARON Gold Premio
Farba: čierny
Nar: 2.6.2010
Č.zápisu: SPKP 1145
Otec: Icy Barte Prim
Matka: Shakira Gold Premio
Výška: 66 cm
RTG: A/A
Bonitačný kód: 5AG2M3S/AAA
Výstavné ocenenie: Výborný
Skúšky: Chov: Miloslava Tuzarová
Majiteľ: Roman Čiscoň, Jalovec
Kontakt: 0902/709 988, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
43
Spravodajca SHK 2/2014
JCH. CHADWICK Kráľovská stráž
Farba: čierny
Nar: 19.7.2010
Č.zápisu: SPKP 924
Otec: Keston Plavý vítr
Matka: Cortina Kráľovská stráž
Výška: 66 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AJ4S/AAA Výstavné ocenenie: JCh. SR, CAJC, CAC,
r.CACIB
Skúšky: Chov: Mgr.Martina Babíková
Majiteľ: Miroslav Doboš, Borinka
Kontakt: 0918/757 701, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
INDIAN Kráľovská stráž
Farba: čsz
Nar: 6.5.2011
Č.zápisu: SPKP 970
Otec: Attis z Valdeckého lesa
Matka: Fidži Kráľovská stráž
Výška: 67 cm
RTG: A/A, DLK: 0/0
Bonitačný kód: 5AI1M3R/ABA
Výstavné ocenenie: Výborný 1, CAJC, BOB
Skúšky: Chov: Mgr. Martina Babíková
Majiteľ: Miroslav Tobiáš, Sliač
Kontakt: [email protected], 0905/524 556
Potomkovia: zatiaľ nekryl
ISLAND Kráľovská stráž
Farba: plavá
Nar: 6.5.2011
Č.zápisu: SPKP 972
Otec: Attis z Valdeckého lesa
Matka: Fidži Kráľovská stráž
Výška: 64 cm
DBK: A/A
Vyšetrenie očí: neg (2013)
Bonitačný kód: 4AF1G2H3O5T2/AAA Výstavné ocenenie: Veľmi dobrý
Skúšky: Chov: Mgr. Martina Babíková
Majiteľ: Mgr.Martina Babíková, Martin
Kontakt: 0905/276 915, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
44
Spravodajca SHK 2/2014
Ch. JEKYLL Royal Safe
Farba: plavý
Nar.: 3.12.2005
Č. zápisu: SPKP 549
Otec: Ch. Artur z Duhového kopce
Matka: Ch. Ayrin z Pomezí
Výška: 68 cm
DBK: 0/0, DLK: 0/0
Očné vyšetrenie: neg
Bonitačný kód: 6AB8E3F1M6T2/AAA
Výstavné ocenenia: JCh.SR, Grand Šampión
SR, Ch. - SK,CZ, PL, HU, Klubový šampión
SHK 4xCAJC, Naj.mladý, 33x CAC, 3xr.CAC, 3xCWC, 4xCACIB, 8x r.CACIB, 6xBOB, 1.miesto
Pes roka SHK 2006 , 2.miesto Pes roka SHK 2006, 2007, 2008, Medzinárodný šampión C.I.B
Skúšky: ZM, SVV1, IPO V, FPR1, FPR2, FPR3, 3. miesto Najúspešnejší pracovný
hovawart 2007 a 2008, 1. miesto - preteky podla ZM a SVV1, 4. miesto poslušnosť, PZV1, PZV2
Chov: Š. a M. Slezákovi
Maj: Mgr. Ľubomíra Komorová, Nitra
Kontakt: 0903 222 261, [email protected]
Potomkovia: 5 vrhov, 44 potomkov
LAKELAND Kráľovská stráž
Farba: čsz
Nar: 14.6.2012
Č.zápisu: SPKP 1057
Otec: Szöke Tiszaparti Ajax
Matka: Fidži Kráľovská stráž
Výška: 68 cm
DBK: A/A
Vyšetrenie očí: neg (2014)
Bonitačný kód: 5AJ2M6O5R/AAA
Výstavné ocenenie: JCh. SR, Ch.SR, GCh.SR,
CAJC, JBOB, CAC, CWC, r.CACIB, CACIB, BOB,
BOS
Skúšky: BH-VT
Chov: Mgr. Martina Babíková
Majiteľ: Ing. Vojtech Marošík, Kalná nad Hronom
Kontakt: 0904/973 043, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl 1
MONTY z Páralovy zahrady
Farba: čsz
Nar: 16.6.2011
Č.zápisu: SPKP 984
Otec: Chivas z Budské samoty
Matka: Lady z Páralovy zahrady
Výška: 68 cm
DBK: A/A
Bonitačný kód: 5AE3RZ1Z2/AAA
Výstavné ocenenie: VN, Výborný, CAJC
Skúšky: BH
Chov: Ing. Luděk Novák
Majiteľ: Ing. Peter Lišiak, Hôrka
Kontakt: 0903/904 145, [email protected]
Potomkovia: zatiaľ nekryl
45
Spravodajca SHK 2/2014
BONITÁCIA, 31.8.2014 STARÁ MYJAVA
Na bonitáciu nastúpilo 9 jedincov, z toho jedna sučka bola neúspešná pri
povahovom teste a má možnosť bonitáciu opakovať.
Ďakujem všetkým, ktorí pri organizovaní pomohli,ako aj nášmu výborne
zohranému tímu rozhodcov : Ing. Luděk Novák – exteriér a Peter Lengvarský–
povaha, za ich profesionálne a objektívne hodnotenia.
Majiteľom nových chovných jedincov gratulujem a zároveň pripomínam, aby
tí, ktorí tak ešte neurobili nezabudli dodať fotky chovných psov a sučiek do ich
profilov na webové stránky SHK (posielajte na: [email protected],
alebo [email protected]).
Michaela Červeňová
ARES ZELGASTAR
Pes
Farba: čsz
Nar: 20.5.2012
Otec: Dagobert z Kraje kalicha DBK: A/A
Matka: Dara Folcrum DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 1027
Mikročip: 900160000002862
Výška: 64 cm
DBK: A/A, DLK 0/0
Výstavné ocenenia: Výborný Skúšky: Chov: Mgr. Viera Zelenáková
Maj: Peter Paulech
Bonitačný kód: 4B10C2F10R/AAA Chovný
CHADWICK KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Pes
Farba: čierna
Nar: 19.7.2010
Otec: Keston Plavý vítr DBK: A/A
Matka: Cortina Kráľovská stráž DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 924
Mikročip: 94100014418605
Výška: 66 cm
DBK: A/A, DLK: 0/0
Výstavné ocenenia: JCh. SR, CAJC,
CAC, r.CACIB
Skúšky: Chov: Mgr.Martina Babíková
Maj: Miroslav Doboš
Bonitačný kód: 5AJ4S/AAA Chovný
46
Spravodajca SHK 2/2014
ISLAND KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Pes
Farba: plavá
Nar: 6.5.2011
Otec: Attis z Valdeckého lesa DBK: A/A
Matka: Fidži Kráľovská stráž DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 972
Mikročip: 94100014801980
Výška: 64 cm
DBK: A/A
Výstavné ocenenia: Veľmi dobrý
Skúšky: OB-Z
Chov: Mgr.Martina Babíková
Maj: Mgr.Martina Babíková
Bonitačný kód: 4AF1G2H3O5T2/AAA Chovný
LAKELAND KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Pes
Farba: čsz
Nar: 14.6.2012
Otec: Szöke Tiszaparti Ajax
DBK: A/A
Matka: Fidži Kráľovská stráž DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 1057
Mikročip: 900182000164748
Výška: 68 cm
DBK: A/A
Výstavné ocenenia: JCh. SR, Ch.SR,
GCh.SR, CAJC, JBOB, CAC, CWC,
r.CACIB, CACIB, BOB, BOS
Skúšky: BH-VT
Chov: Mgr.Martina Babíková Maj: Ing. Vojtech Marošík
Bonitačný kód: 5AJ2M6O5R/AAA Chovný
MONTY Z PÁRALOVY ZAHRADY
Pes
Farba: čsz
Nar: 16.6.2011
Otec: Chivas z Budské samoty DBK: A/A
Matka: Lady z Páralovy zahradyDBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 984
Mikročip: 900182000033678
Výška: 66 cm
DBK: A/A, DLK 0/0
Výstavné ocenenia: VN, Výborný, CAJC
Skúšky: BH
Chov: Ing. Luděk Novák
Maj: Ing. Peter Lišiak
Bonitačný kód: 5AE3RZ1Z2/AAA Chovný
47
Spravodajca SHK 2/2014
HERACLEA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Suka
Farba: čsz
Nar: 7.6.2009
Otec: Anzi-Bady Kesidy
DBK: A/A
Matka: Cortina Kráľovská stráž DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 841
Výška: 63 cm
DBK: A/A
Výstavné ocenenia: Výborná, r.CAC
Skúšky: Chov: Mgr.Martina Babíková
Maj: Ján Jura
Bonitačný kód: 5AI2O7R/BAA Chovná
JAMAICA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ
Suka
Farba: čsz
Nar: 3.3.2012
Otec: Csandro von Wackerbarth DBK: A2
Matka: Cortina Kráľovská stráž DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 1009
Mikročip: 900182000132655
Výška: 64 cm
DBK: A/A, DLK 0/0
Výstavné ocenenia: Ch.SR, PL, SRB,
CAJC, CAC, CWC, CACIB, BOB
Skúšky: BH-SK, BH, ZOP, FPr1
Chov: Mgr. Martina Babíková
Maj: Mgr. Martina Babíková
Bonitačný kód: 6AE3O3RZ1Z2/AAA, Chovná
NESI ČERNÁ TEČKA
Suka
Farba: plavá
Nar: 5.5.2011
Otec: Anzi-Bady Kesidy
DBK: A/A
Matka: Kely Černá tečka
DBK: A/A
Č. zápisu: SPKP 998
Výška: 61 cm
DBK: A/A, DLK 0/0
Výstavné ocenenia: Výborná, CAJC,
CWC, CAC, r.CACIB
Skúšky: Chov: Ing. Květoslava Valušová
Maj: Ing. Peter Hrubý
Bonitačný kód: 5E3F1F4M10O3T2/BAB, Chovná
48
Spravodajca SHK 2/2014
ZVOD MLADÝCH 31.8.2014 STARÁ MYJAVA
A – Addavra´s Crystal rain
Meno: Amore Mio Addavra´s Crystal rain (pes)
Farba: plavá nar: 25.7.2013
Otec: Dhor Mista Jaswin
Matka: Ester Folcrum
Č.zápisu: SPKP 1214
Chovateľ: Stanislava Mašlonková
Majiteľ: František Neštrák
Výška: 69,5 cm
Kód: T2 - splnil
Poznámka: Meno: Aileen Addavra´s Crystal rain (suka)
Farba: plavá nar: 25.7.2013
Otec: Dhor Mista Jaswin
Matka: Ester Folcrum
Č.zápisu: SPKP 1216
Chovateľ: Stanislava Mašlonková
Majiteľ: Andrej Vavrík
Výška: 62,5 cm
Kód: E3T2U3 - splnil
Poznámka: Tesný nožnicový zhryz, I1 v kliešťoch.
Chvost tesne pod pätu
B – Ebidix
Meno: Bersi Ebidix (suka)
Farba: čsz
nar: 16.2.2013
Otec: Berserk Mista Jaswin
Matka: Crux Ebidix Navare Prim
Č.zápisu: SPKP 1229
Chovateľ: Marie Werthaimová
Majiteľ: Pavol Oberta
Výška: 62 cm
Kód: L5M10R
Poznámka: tesný nožnicový zhryz, znaky zatiaľ
dvojfarebné, kratšia nosová partia
49
Spravodajca SHK 2/2014
A – Joliesse et charme
Meno: Alex Gipsy Joliesse et charme (pes)
Farba: čsz
nar: 16.2.2013
Otec: Leo vom Hause Luka
Matka: Angie Čierna elegancia
Č.zápisu: SPKP 1133
Chovateľ: Soňa Kučeráková
Majiteľ:
Výška: 68 cm
Kód: L2L5M10RU1 splnil
Poznámka: -
E-Katčina smečka
Meno: Eldorádo Katčina smečka (pes)
Farba: čierna nar: 30.8.2013
Otec: Berwill Hali Gali
Matka: Cibulka Katčina smečka
Č.zápisu: SPKP
Chovateľ: Kateřina Houšková
Majiteľ: Tatiana Ilavská
Výška: 67,5 cm
Kód: M5O3S - splnil
Poznámka: -
N-Kráľovská stráž
Meno: Namibia Kráľovská stráž (suka)
Farba: plavá nar: 18.5.2013
Otec: Dorian Mista Jaswin
Matka: Fidži Kráľovská stráž
Č.zápisu: SPKP 1164
Chovateľ: Mgr. Martina Babíková
Majiteľ: Renata Dutková
Výška: 61 cm
Kód: E3T2 - splnil
Poznámka: tesný nožnicový zhryz, chvost po
pätu-výborne nesený, veľmi priateľská
Meno: Nimba Kráľovská stráž (suka)
Farba: plavá nar: 18.5.2013
Otec: Dorian Mista Jaswin
Matka: Fidži Kráľovská stráž
Č.zápisu: SPKP 1168
Chovateľ: Mgr. Martina Babíková
Majiteľ: Roman Čiscoň
Výška: 58,5 cm
Kód: T2 - splnil
Poznámka: tesný nožnicový zhryz, kratšie ucho,
priateľská povaha, mierna deformácia ľ.p. končatiny po úraze
50
49
Spravodajca SHK 2/2014
I-Mista Jaswin
Meno: Igraine Mista Jaswin (suka)
Farba: čsz
nar: 26.5.2013
Otec: Pusztai Pandur Caramel
Matka: Brenna Neskrotná vášeň
Č.zápisu: SPKP 1179
Chovateľ: M. a S. Červeňová
Majiteľ: Ľudmila Čižmárová
Výška: 64,5 cm
Kód: L5RU1 - splnil
Poznámka: tesný nožnicový zhryz ,chvost po pätu, výborne nesený
A-Skrytý prízrak
Meno: Arkus Skrytý prízrak (pes)
Farba: čierna nar: 29.11.2012
Otec: Achilles Hovi Dream
Matka: Ciri Mista Jaswin
Č.zápisu: SPKP 1104
Chovateľ: Radoslav Matej
Majiteľ: Ľudovít Matej
Výška: 69 cm
Kód: L5S - splnil
Poznámka: stuhnutý koniec chvosta
B - Villa Rivvis
Meno: Big Ben Villa Rivvis (pes)
Farba: čsz
nar: 24.3.2013
Otec: Bajaja Katčina smečka
Matka: Catherine z Kraje kalicha
Č.zápisu: SPKP 1138
Chovateľ: Bc. Roman Rakovan
Majiteľ: Bc. Roman Rakovan
Výška: 69 cm
Kód: B11R - splnil
Poznámka: I3 vľavo v kliešťoch, chvost po pätu
–výborne nesený, priateľská povaha
51
Spravodajca SHK 2/2014
Meno: Blue Ray Villa Rivvis (pes)
Farba: čierna nar: 24.3.2013
Otec: Bajaja Katčina smečka
Matka: Catherine z Kraje kalicha
Č.zápisu: SPKP 1139
Chovateľ: Bc. Roman Rakovan
Majiteľ: Robert Zemene
Výška: 66 cm
Kód: J1L5SU2 - splnil
Poznámka: I3 vpravo v kliešťoch, chvost po pätu
B - z Dubákovho dvora
Meno: Blaicy z Dubákovho dvora (suka)
Farba: čsz
nar: 26.6.2013
Otec: Batanco Neskrotná vášeň
Matka: Adélka z Veterného vrchu
Č.zápisu: SPKP 1195
Chovateľ: Bohumil Dubovský
Majiteľ: Bohumil Dubovský
Výška: 64 cm
Kód: DL4R splnil
Poznámka: I1 – predkus, náznak okuliarov, znaky
vykreslené aj na chrbte nosa, nedôverčivá povaha
Meno: Bailey z Dubákovho dvora (suka)
Farba: čsz
nar: 26.6.2013
Otec: Batanco Neskrotná vášeň
Matka: Adélka z Veterného vrchu
Č.zápisu: SPKP 1191
Chovateľ: Bohumil Dubovský
Majiteľ: Nikola Gažová
Výška: 61,5 cm
Kód: E3T2 - splnil
Poznámka: tesný nožnicový zhryz
Meno: Bella z Dubákovho dvora (suka)
Farba: čsz
nar: 26.6.2013
Otec: Batanco Neskrotná vášeň
Matka: Adélka z Veterného vrchu
Č.zápisu: SPKP 1195
Chovateľ: Bohumil Dubovský
Majiteľ: Martina Novosadová
Výška:
Kód: T3 - splnil
Poznámka: I1 – predkus, slabšie
zosvetlenie za lopatkami
52
Spravodajca SHK 2/2014
N - z Páralovy zahrady
Meno: Norris z Páralovy zahrady (pes)
Farba: plavá nar: 26.3.2013
Otec: Arogant Arivalo Asso
Matka: Lady z Páralovy zahrady
Č.zápisu: SPKP
Chovateľ: Ing Luděk Novák
Majiteľ: Igor Slaninka
Výška: 66 cm
Kód: B11E3T2 - splnil
Poznámka: I3 v kliešťoch, priateľská,
zatiaľ menej zvládnuá povaha
D - z Posónia
Meno: Dastien z Posónia (pes)
Farba: čsz
nar: 26.3.2013
Otec: Bastien Aldeon
Matka: Dorotka z Julinčina údolí
Č.zápisu: SPKP 1121
Chovateľ: J. a A. Adamoví
Majiteľ: Daniela Tlacháčová
Výška: 68 cm
Kód: F1RU1 - splnil
Poznámka: náznak okuliarov, ľahšie ucho
Meno: Deborah z Posónia (suka)
Farba: plavá nar: 26.3.2013
Otec: Bastien Aldeon
Matka: Dorotka z Julinčina údolí
Č.zápisu: SPKP 1124
Chovateľ: J. a A. Adamoví
Majiteľ: Miroslava Cocherová
Výška: 63,5 cm
Kód: E3F1T2 - splnil
Poznámka: výborne nesený chvost
A - z Narcisovej
Meno: Athos z Narcisovej (pes)
Farba: plavá nar: 17.1.2014
Otec: Benji Neskrotná vášeň
Matka: Fju Folcrum
Č.zápisu: SPKP 1247
Chovateľ: Ing. Ivan Slovák
Majiteľ: Ing. Michal Pikus
Výška: 68,5 cm
Kód: EL5T2 - splnil
Poznámka: otvorená tlapka
53
Spravodajca SHK 2/2014
A - ze Žďárské vrchoviny
Meno: Alex ze Žďárské vrchoviny (pes)
Farba: plavá nar: 17.1.2014
Otec: Ulsan Gasko Prim
Matka: Megi z Budské samoty
Č.zápisu: SPKP 1275
Chovateľ: Jitka Štepánová
Majiteľ: Angelika Petrová
Výška: 62 cm
Kód: T2 - splnil
Poznámka: -
PRVÝ ŠAMPIÓN IHF V SHK
Dňa 12.11.2014 bol sučke Brittany Nova Moravia
(majiteľ Katarína Vargová, chovateľ Pavel Kašpar)
udelený titul ŠAMPIÓN IHF.
Podmienkou pre udelenie tohoto prestížneho ocenenia je získanie
troch čakateľstiev šampionátu IHF, ktoré sa zadávajú len na klubových
a špeciálnych výstavách. Tieto čakateľstvá musia byť od minimálne dvoch
rôznych rozhodcov s aprobáciou pre plemeno hovawart.
Brittany Nova Moravia získala čakateľstvá na týchto výstavách:
1.9.2012 - ŠV Podskalie, rozhodca Ing. Luděk Novák /CZ/
2.5.2014 - KV Dolný Kubín, rozhodca p.Stefan Damer /DE/
30.8.2014 - ŠV Stará Myjava, rozhodca p.Elena Škvařilová /AT/
Srdečne gratulujeme!
54
Spravodajca SHK 2/2014
VÝCVIKOVÝ TÁBOR SHK
STARÁ MYJAVA 24.-31.8.2014
Tak skúsim po dvoch týždňoch sumarizovať. Klasicky ako každý rok a
opakovane sme pripravili aj s realizačným tímom letný výcvikový tábor SHK.
Rozdiel ale bol a výrazný. To že sa zvyšuje počet členov so záujmom o výcvik je
už dlhšie známe. Ale rozdiel bol nielen v počte účastníkov a v počte výcvikárov,
ale hlavne v novom mieste. Akákoľvek obava sa ale rozplynula... Fantázia
je proste Fantázia!!! Ak mám ale sumarizovať – tak musím aspoň za seba.
Mali sme počas tábora skúšky a teda ako vždy sa zúčastnili aj iné plemená,
dnes sa totiž každá skúška hlási cez ZŠK /zväz športovej kynológie/ a tak sa
ľudia hlásia... Z hovíkov sme mali úspešných: Bruno Takavorakan SPR1 a
Alvin Skrytý prízrak UPR2... Je pravda, že stopa viacerým psom a nielen nám
nevyšla... Ako som spomínal – viac hovíkov a tak viac výcvikárov... Čo ma teší?
Každý a naozaj každý výcvikár vravel, že psy sa nám zlepšujú... A teda musím
povedať, že som znova videl veľa naozaj povahovo úžasných mladých, naozaj
mladých hovíkov. Taktiež som videl kopu práce psovodov a ich miláčikov počas
tábora. Za pomoci výcvikárov a figurantov sa psy a aj psovodi naozaj menili
pred očami...
Vždy sa snažím povedať to dobré. Verím, že sa Vás tam veľa nájde a aj
som tomu rád. Je krásne ak si pracovné plemeno zaobstarajú ľudia ktorých
naozaj výchova a následne výcvik zaujímajú. A som rád, že s kým som prehodil
pár slov si bol vedomý dôležitosti výchovy a aj následného výcviku. Ak sa tam
niekto náhodou nenašiel – čaká ho to o pol roka... Hovík predsa dospieva dlhšie
a každý predsa len inak rýchlo... Všetko má svoje čaro...
Roman Rakovan
Váš výcvikový referent
55
Spravodajca SHK 2/2014
56
Spravodajca SHK 2/2014
Špeciálna výstava 30.8.2014 Stará Myjava
VÝSLEDKY
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SHK - 30.8.2014 - STARÁ MYJAVA
Posudzoval: Elena Škvařilová, Martina Babíková
Posudzoval: Elena Škvařilová a Mgr. Martina Babíková
Psy
TRIEDA
UMIESTNENIE /
TITUL
MENO PSA
OTEC
MATKA
šteniat
VN1
Amarok
Saint Barbarons
Cosmo
vom Schondratal
ChileKráľovskástráž
šteniat
VN2
Atos
KarpatskáPerla
Golfo
Kráľovskástráž
Beky
Neskrotnávášeň
dorast
VN1,
Najkrajší dorast
Alex ze Žďárské
vrchoviny
UlsanGaskoPrim
Megi
zBudskésamoty
mladých
V1, CAJC
Arsan Lafarr star
Bandit v. Ilesseltal
FarrahMistaJaswin
stredná
V1
Alvin Skrytý Prízrak
Achilles Hovi Dream
CiriMistaJaswin
stredná
V2
ArkusSkrytýprízrak
Achilles Hovi Dream
CiriMistaJaswin
stredná
V3
Big Ben Villa Rivvis
Bajaja
Katčinasmečka
Catherine
zKrajekalicha
otvorená
V
Alan Hovi Dream
Persano
GaskoPrim
Becky von
HeiligemKreuz
otvorená
odstúpil
Ares Zelgastar
Dagobert
zKrajekalicha
Dara Folcrum
otvorená
V1, CAC
Arsis Ave Fortunae
AdamHafRaf
CarolGuttaFortunae
otvorená
V3
DaimonČernývítr
EroySidericMiks
BoogieČernývítr
otvorená
V
Damien
Lexovasmečka
CyrolBukovýháj
Antoinette
Lexovasmečka
otvorená
V2,res.CAC
Dariell
Zašovskýkvět
Artur
zDuhovéhokopce
Baxy
Zašovskýkvět
otvorená
V
Jantar
Kráľovskástráž
Csandro
v. Wackerbarth
ICh.Cortina
Kráľovskástráž
otvorená
V4
Monty
zPáralovyzahrady
ChivaszBudskésamoty
Lady
zPáralovyzahrady
pracovná
V2,res.CAC
Bruno
Takavorakan
Bero
vom Tullnerbach
JCh.Corina
zoŠarfie
pracovná
V1, CAC, Víťaz ŠV, Čakateľ šamp. IHF, BOB
Darcius
Gasko Prim
Albi Katveri
PrimaGaskoPrim
víťazov
V1,CAC
Lakeland
Kráľovskástráž
Ajax
SzökeTiszaparti
GCh.Fidži
Kráľovskástráž
57
Spravodajca SHK 2/2014
V1,
Najkrajší veterán
Jekyll Royal Safe
Artur
zDuhovéhokopce
AyrinzPomezí
TRIEDA
UMIESTNENIE /
TITUL
MENO PSA
OTEC
MATKA
šteniat
VN1, Najkrajšie šteňa
Artemisia
Saint Barbarons
Cosmo
vom Schondral
ChileKráľovskástráž
šteniat
VN3
Fannie Takavorakan
Dagobert
zKrajekalicha
Isis
v .d. Tannenmuhle
šteniat
VN2
RaniaGaskoPrim
DarciusGaskoPrim
Sthella Steinroller
mladých
V4
AbbieEbritte
JCh.Hobo
vom Schondratal
Ch.Brittany
NovaMoravia
mladých
V1, CAJC,
Najkrajší mladý
Aimie
Carpathia Heart
EccovomTyrolsberg
Aimie Sagbariam
mladých
V
Bailey
zDubákovhodvora
Batanco
Neskrotnávášeň
Adélka
zVeternéhovrchu
mladých
VD
Bella
zDubákovhodvora
Batanco
Neskrotnávášeň
Adélka
zVeternéhovrchu
mladých
-
BersiEbidix
BerserkMistaJaswin
Crux
EbidixNavarePrim
mladých
V3
DeborahzPosonia
Bastien Aldeon
Dorotka
zJulinčinaúdolí
mladých
V2
Igraine
MistaJaswin
PusztaiPandur
Caramel
Brenna
Neskrotnávášeň
mladých
V
Namibia
Kráľovskástráž
DorianMistaJaswin
FidžiKráľovskástráž
stredná
V1, CAC
Afra Skrytý prízrak
Achilles Hovi Dream
CiriMistaJaswin
stredná
V4
AkawaEbritte
JCh.Hobo
vom Schondratal
Ch.Brittany
NovaMoravia
stredná
V3
Aura
zVřesinskéhostatku
Eros
Indiánska maska
KiwiRoyalSafe
stredná
-
Bright Star
Villa Rivvis
Bajaja
Katčinasmečka
CatherinezKrajekalicha
stredná
V2,res.CAC
DajanazPosonia
Bastien Aldeon
DorotkazJulinčinaúdolí
otvorená
V2,res.CAC
Brandie Asiguarda
BondČernývítr
AsiaVidovickýkříž
otvorená
V1, CAC
Bria Asiguarda
BondČernývítr
AsiaVidovickýkříž
otvorená
VD
Diggy Takavorakan
De´Cochise
v. Tullnerbach
CorinazoŠarfie
veteránov
Suky
58
Spravodajca SHK 2/2014
otvorená
V4
FarrahMistaJaswin
Chivas
zBudskésamoty
BeastMistaJaswin
otvorená
V
Jasmine
Kráľovskástráž
Csandro
v. Wackerbarth
CortinaKráľovská
stráž
otvorená
V3
NesiČernátečka
Anzi-BadyKesidy
KelyČernátečka
otvorená
VD
Sthella Steinroller
IgorvonderHofreite
Molla-Majja
Steinroller
pracovná
V1
Isis
v. d. Tannenmuhle
MountainDew
DukeLuka
Fanny
v. d. Tannenmuhle
víťazov
V2,res.CAC
AshleyCicesbeo
GCh.Darcius
GaskoPrim
ICh.Ayrin
Takavorakan
víťazov
-
Beky
Neskrotnávášeň
SvenGaskoPrim
AshitaMistaJaswin
víťazov
V1, CAC, Víťaz ŠV, Čakateľ šamp. IHF, BOS
Ch. Brittany
Nova Moravia
Ch.Chester
Barte Prim
Afrodita
Westbohemia star
víťazov
V3
Deena Aldeon
IvanhoevonGarten
der Freiheit
Ch.BleysFolcrum
veteránov
-
AsiaVidovickýkříž
PersanoGaskoPrim
ChinaRoyalSafe
veteránov
V2
Dorotka
zJulinčinaúdolí
Atos
zeStaréhodvora
JennyPlavývítr
veteránov
V1
Kiwi Royal Safe
Pokolbéli-RosszcsontBaluCaptain
Ch.AyrinzPomezí
SÚŤAŽE
Dieťa a pes
1. Aimie Carpathia Heart, Nina Suránová
1. Alex ze Žďárské vrchoviny, Lucia Petrová
1. Alvin Skrytý Prízrak, Lea Vargová
1. Deborah z Posonia, Matúš Cocher
Najkrajší pár psov
1. Darcius Gasko Prim a Sthella Steinroller, Lenka Kunšteková
2.ArsisAveFortunaeaRaniaGaskoPrim,B.aM.Pokorné
59
Darcius Gasko Prim - Víťaz špeciálnej výstavy SHK, BOB & Brittany Nova Moravia - Víťaz špeciánej výstavy + BOS
Jekyll Roy
al
jší mladý
rt - Najkra
a
e
H
ia
th
rpa
Aimie Ca
Safe - Najk
rajší veterá
n
Alex ze Žďárské vrchoviny - Najkrajší dorast
Artemisia Saint Barbarons - Najkrajšie šteňa
60
Darcius Gasko Prim & Sthella Steinroller - Najkrajší pár psov
61
Spravodajca SHK 2/2014
Taliansko
prezentovalo informácie
o nachádzajúcich
dňoch
ktoré sa budú
ZHODNOTENIE
ŠPECIÁLNEJ
VÝSTAVY
Z IHF,
POHĽADU
konať v Toskánsku.
ROZHODKYNE ELENY ŠKVAŘILOVEJ
Koncom augusta som bola, po dlhšej dobe, pozvaná posudzovať Špeciálnu
výstavu Slovenského hovawart klubu.
Výstava sa konala v krásnom prostredí Starej Myjavy a zúčastnilo sa jej
takmer 50 jedincov.
Vrámci posudzovania som mala možnosť vidieť veľmi rozdielne typy, čo
sa týka stavby tela, ale aj sfarbenia a celkového prejavu, čo ale vidím skôr
kladne, nakoľko považujem za dobré zachovávať celú škálu exteriéru,
ktorú štandard umožnuje. Pozitívne hodnotím mohutnosť kostry, šírku hláv
u psov, dostatočne výrazne rozdiely medzi zástupcami pohlaví , rovnako
ako pohyb vystavovaných jedincov a ich kondíciu.
Typovo boli veľmi pekné čierne i čsz jedince, i keď, vzhľadom na ročné
obdobie, bolo osrstenie veľmi nerovnomerné a psy boli výrazne prepĺznuté,
takže na nich bol vidieť každý drobný nedostatok.
Plavé jedince mali väčšinou veľmi peknú farbu, niektoré vynikajúci pigment.
Čo som si všimla z menej želaných vlastností, zopár plavých jedincov už
malo príliš veľa zosvetlenia, až biele znaky, ďalej sa vyskytuje oveľa
častejsie svetlejšie oko, voľnejšie pysky, zaregistrovala som niekoľko
horšie nasadených uší a niekoľko nie úplne idealnych zhryzov .
U mladých psov bolo predvedenie podstatne horšie ako u sučiek, čo je
vzhľadom na vek pochopiteľné, ale i tak by ich mal majiteľ byť schopný
aspoň trochu usmerniť.
Výraznejší problém s posúdením jedinca sa vyskytol len v jednom prípade.
Mrzí ma, keď musím inak celkom peknému psovi ukončiť posudzovanie,
pretože neustále vrčí a jeho majiteľ sa ani nepokúsi zasiahnuť. Treba si
uvedomiť, že na zahraničných a vyšších výstavách sa posudzovanie
po prvom zavrčaní automaticky končí. Ani veľmi tolerantný rozhodca
nie je povinný posudzovať vrčiaceho psa, zdržiavať výstavu, či riskovať
konfrontáciu. Vzhľadom na situáciu nebolo možné zodpovedne posúdiť
chrup jedinca, preto mu bolo navrhnuté odstúpiť. Hlavne u psov samcov je
veľmi dôležitá riadna socializácia, hra s majiteľom a návyk na manipuláciu
na výstave a u veterinára od útleho veku a často. So 40 kilovým psom je
už manipulácia o niečo horšia a majiteľ, ktorý to podcení, ju už nemusí
zvládnuť. Socializácia je úplný základ a treba v nej pokračovať celý život.
Kto niekedy pracoval s psami, ktoré z dôvodu podcenenia výchovy skončili
v útulku alebo u veterinara, vie o čom hovorím.
Sučky boli predvedené poväčšinou veľmi pekne a i keď niektoré neboli
celkom suverénne, bolo možné ich v kľude posúdiť.
Týmto chcem ešte raz poďakovať celému SHK za pozvanie, príjemnú
atmosféru počas výstavy a držím palce k úspechom v ďaľšom chove a pri
organizovaní ďalších akcii.
E.Škvařilová
62
Spravodajca SHK 2/2014
EURÓPSKA VÝSTAVA PSOV 25.10.2014 BRNO
Úspech slovenského odchovu hovawartov na Európksej výstave Brno 2014 !
Európska výstava psov 2014 v Brne priniesla najväčší úspech pre slovenský
odchov hovawartov v podobe:
Európskeho víťaza Cody Neskrotná vášeň - V1 CAC, CACIB, BOS
Európskej víťazky Akawa Ebritte - V1 CAC, CACIB
3. miesta Najkrajšieho šteniatka II.FCI skupiny Európskej výstavy pre
Amaroka Saint Barbarons
Cody Neskrotná vášeň V1, CAC, CACIB,
Európsky víťaz BOS
Akawa Ebritte V1, CAC, CACIB,
Európsky víťaz
Amarok Saint Barbarons VN1, Európska n8dej
BOD Minor Puppy - 3. miesto
63
Spravodajca SHK 2/2014
MAJSTROVSTVÁ SVETA IHF IPO FH 2014
Majstrovstvá
IPOkrát
FHpočuť...
2014
Lepšie razsveta
vidieť -IHF
ako 100
Lepšie raz vidieť – ako 100 krát počuť...
Možno by som začal týmto porekadlom a asi aj pravidlom. Nezosúladilo sa to úplne s voľným časom, ktorý máme,
ale bolo mi cťou, že som sa mohol zúčastniť aj keď len ako divák. Ani si nemyslím, že by som raz mohol, čo i len
načrieť do znalostí Zuzky Obrancovej, ktorá nás za SHK dôstojne reprezentovala.
A kde sme vlastne boli? No predsa na Majstrovstvách sveta IHF IPO FH 2014. Akcia sa konala pod záštitou českého
klubu hovawartov v areáli KK Defurove Lažany a na okolitých pľacoch na stopovanie. Výkon posudzovali Karel
Nedvěd CZ a Peter Lengvarský SK. Polovička pretekárov mala jeden deň stopu na obilnine a druhý deň na tráve.
Druhá polovička pretekárov sa striedala.
Keďže sme boli vlastne len na nedeľu, nakoľko asi ako dnes šetrí každý z nás, sme prerátali ubytovanie a povedali
si, že chceme byť na vyhlásenie a spraviť pár fotiek. Spravili sme dobre, aj keď teda počasie bolo omnoho horšie
ako v sobotu, čo vidieť aj na fotkách. Už v sobotu sme zisťovali umiestnenie ,,našej,, Zuzky a tak sme vedeli priamo
od p. Lengvarského hodnotenie. Vedeli sme ale, že Zuzka má vždy ten ďalší deň lepší, a to sa aj potvrdilo!
S výkonom 93bodov na stope FH a na majstrovstvách sveta HW – fakt Zuzka ešte raz klobúk dole.
Videli sme niekoľko naozaj obdivuhodných výkonov. Pri stope p.Mirka Pospíšila so Cindy a aj p.Dany Královej
s Ailou a aj našej Zuzky Obrancovej sa naozaj tajil dych a všetci sme mali modré prsty... To najlepšie ale bolo
nakoniec. Už keď sa v duchu prepočítavalo – tak nemecká pretekárka z RZV Ute Andric s fenkou Hiska v.Negro
Lobo , ktorá v sobotu mala 93 bodov, nám v nedeľu ukázala, ako má vyzerať 100bodová stopa a o víťazovi bolo
rozhodnuté... Sme radi, že sme sa stretli a mohli fandiť Zuzke s jej manželom a aj s Jarinom a Jankou, dokonca aj
s jej rodičmi. A teda aj keď sa nám zdalo na začiatok, že areál nie je moc ,,super,, musíme uznať, že zabezpečenie,
organizácia, strava aj privítanie od organizátorov bolo naozaj super. Ďakujeme.
P.Lengvarský pochválil úprimne výkony väčšiny psov a ich psovodov a zhodnotil ich prípravu na obdivuhodnú.
Podotkol ale tiež, že by v budúcnosti privítal ešte väčšie nasadenie a drive...
Na záver samozrejme pridáme pár fotiek.
Váš výcvikový referent Roman Rakovan
Váš výcvikový referent, Roman Rakovan
64
Spravodajca SHK 2/2014
65
Spravodajca SHK 2/2014
DATABÁZA ČLENOV SHK aktualizovaná 1.12.2014
Adam Juraj+Adriana Adamcová Alena
Adamcová Martina
Babíková Martina Bacigál Jaroslav Backová Barbora Balková Mária
Balúchová Miriam
Baníková Andrea Barina Marek
Baudyš Rudolf Besedič, JUDr. Vojtech Bubeňková, Mgr. Jana Burda Ľubomír Cagáňová Irena
Cehlárik Boris Cocherová Miroslava Czepiecová Ľubica
Červeňová S.+M.
Čiscoň Roman
Čižmárová Ľudmila Čunderlík Vladimír
Čurný Ing.Radomír
Ďalog Pavel
Danišovský Marián Doboš Miroslav
Dubovský Bomunil
Dutkova Renata
Duha Štefan Duffková Jana
Dujsíková Ľubomíra Ďurišová Ingrid
Hajšmanová Eva Hanzelová Mariana
Hirner Ivan
Homolová Petra
Horanská Marta
Horňák Jaroslav
Horňáková Rita
Horváthová Dominika
Houšková Kateřina Hrčková Daniela
Hrubý, Ing. Peter
Hubinská Zuzana
Chaban Miroslav
Chabreček Pavol
Ilavská Tatiana
Ružová 64
Krušovská 1654/6 Modranská 180
S. Chalúpku 16 Príjazdná 18 Továrni Kolonie 1321/42
Slovany 18
Podhorská 4
Čerešňová 23
Fándlyho 28
Kamenný Přívoz 270
Na dieloch 5
Kukučínova 917/24 Koplotovce 278 Pod Poliankou 7 Štefániková 45 Veľká Urbanková 755
Líščie údolie 24 Modranská 19
Tajovského 590 Chrasťová 12415/23 Nám.Š.N.Hýroša 4965/5
Rudolfa Dilonga 1905/3
Golianovo 430
Jesenského 11 Podhradská 131 Staničná 7
Lakšárska N. Ves 327
Klačno 17 č.d. 169 Žlkovce Mlynárska 8 Mrtník 92 Kaštieľska 33 Dubovského 97 Poděbratská 45 Hrdinov SNP 106
Senné 172
Družstevná 8
Orechová 33 Do Kopečka 35
Štefánikova 2A č.d. 441
Borovce 29
Priechod 11 Severná 25
Nahradne pole 10
66
900 28 Ivanka pri Dunaji
955 01 Topoľčany
902 01 Vinosady
036 01 Martin 1
831 07 Bratislava
CZ - 691 41 Břeclav
038 43 Kláštor pod Znievom
900 01 Modra
900 25 Chorvátsky Grob
949 01 Nitra
CZ - 252 82 Kamnenný Přívoz
900 31 Stupava
075 01 Trebišov
920 01 Koplotovce
971 01 Prievidza
900 28 Ivanka pri Dunaji
951 35 Veľké Zálužie
841 04 Bratislava
902 01 Vinosady
972 31 Jalovec
831 01 Bratislava
034 01 Ružomberok
010 01 Žilina
951 08 okr.Nitra
953 01 Zlaté Moravce
900 32 Borinka
900 21 Svätý Jur
908 76 Lakšárska Nová Ves
034 01 Ružomberok
920 42 Červeník
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
CZ - 331 52 Dolní Bělá
821 05 Bratislava
901 01 Malacky
CZ - 298 11 Vrbová Lhota
036 01 Martin
072 13 Michalovce
900 66 Vysoká pri Morave
900 23 Viničné
CZ-257 22 Zlenice
966 22 Lutila
951 22 Alekšince
955 01 Topoľčany
976 11 Selce
900 25, Chorvátsky Grob
972 51 Handlová 1
Spravodajca SHK 2/2014
Juhaniak, Ing. Milan Sládkovičová 981/9
020 01 Púchov
Jalč,JUDr. Martin
Orechová 2346/34
066 01 Humenné
Jura Ján Ševčenkova 15
851 01 Bratislava
Juríček Ľubomír
Šajdíkove Humence 32 906 07 Šajdíkove Humence
Kelečínová Danica Hasičská 20/26 900 55 Lozorno
Klimáček Michal Topolecká 2284
916 01 Stará Turá
Klimáčková Daniela Topolecká 2284 916 01 Stará Turá
Komorová Ľubomíra Višňová 57 949 01 Nitra
Kopnický Tomáš
Bencúrova 12
040 01 Košice
Korvíni, Ing. Pavel Priehradná 14/27
962 33 Budča
Kotianová Regina
Smuha 339
908 77
Kovalík Koloman Jazmínova 1 974 04 Banská Bystrica
Kožík, MUDr. Marián Gen.Svobodu 683/9
089 01 Svidník
Kožíková, MUDr. Andrea
Gen.Svobodu 683/9
089 01 Svidník
Krajčíková Andrea Triblavinská 39
900 25 Chorvátsky Grob
Krajčovič Milan Rovinka 1300 900 41 Rovinka
Krajčovičová Dubecová M.
Rovinka 1300 900 41 Rovinka
Krajnáková Ingrid
Nová 145/A
900 31 Stupava
Kráľ Marian
Hviezdoslavova 89
027 44 Tvrdošín
Kráľová Beata
Kolačno 200
958 41 p.Veľké Uherce
Križová Eva
Bystrický rad 1879 / 53 960 01 Zvolen 1
Kubal Pavel
Nový Křenov 64
CZ - 382 21 Kájov
Kubaliak, Ing. Karol Hradby č. 15
977 01 Brezno
Kučeráková Soňa
Geča 398
044 10 Geča
Kucharovič Peter
Energetikov 4A
010 03 Žilina
Kucharovičová Ľubica
Energetikov 4A
010 03 Žilina
Kuska Pavel
Liptovská Sielnica 134 032 23 Liptovská Sielnica
Kusková Gabriela
Liptovská Sielnica 134 032 23 Liptovská Sielnica
Kýpeť Vladimír
Riečky 63
992 01 Modrý Kameň
Lamperová Tatjana
Mlynská 121A
974 09 Banská Bystrica
Lednický Ivan
Slopná 210 018 21 Dolný Lieskov
Lejava Radoslav
Nad Vŕškom 7095/6
034 03 Ružomberok
Lejavová Janka
Nad Vŕškom 7095/6
034 03 Ružomberok
Lišiak Peter
Kišovce č.410
059 12 Hôrka
Lukáč, RNDr. Marian
Cabanova 26
841 02 Bratislava
Marcinský Štefan
Brestovská 158/32
066 01 Humenné
Markgrafová Eva
Čtyřkoly 71
257 22 Čerčany
Marošík, Ing. Vojtech
Červ. armády 181/35
935 32 Kalná nad Hronom
Martin Juraj
Masicová Lenka
Olšinová 3
900 28 Ivanka pri Dunaji
Mašlonková Stanislava
Sasinkovo 88
920 65 Sasinkovo
Matejko Ľudovít
Revúcka Lehota 77
049 18 Revúcka Lehota
Matej Radoslav
Tabaková 48
900 27 Bernolákovo
Matikova(+Pataj) Silvia
Komenského 11
060 01 Kežmarok
Matula Karol
kpt. Jaroša 1304/35
927 01 Šaľa
Medeková Ivana
Jašov vrch 168, 962 025 Klokoč
Michniewicz Ľubomír
Bezručova 16
080 01 Prešov
Miličková Zuzana
Kukučínová 682/23
908 85 Brodské
Mikulášik Juraj
Hájnick8 36
949 01 Nitra- Párovské Háje
Moric Peter
Kolónia Hviezda 116
036 08 Martin
Mrva Karol
Malokarpatská 5
900 91 Limbach
Mullner Grznárová
Ingrid Lúčna 12
900 31 Stupava
Ňachajová Erb Zuzana
Podhradík 70
080 06 Podhradík
67
Spravodajca SHK 2/2014
Novosadová Martina
Oberta Pavol
Obrancová Zuzana
Pata(+Matzikova) Peter
Paulech Peter
Pekar Stanislav
Peleščák Vladislav
Petríková, Ing.(Oliver) Jana
Petruchová Zuzana
Pikus Michal
Petrova Angelika
Pipa Martin
Pogáň Gabriel
Pokorná Barbora a Martina Polgarová Lenka
Polin Eugen
Poljaková Božena
Rakovan Roman
Rampačková Silvia Revaj Marián Rolný Ivan Rúžička Martin, Sabolová Zuzana
Salaj František
Sekerová Silvia
Slovák Ivan
Sluka Branislav
Stoklasová Zdenka
Suránová, Ing. Martina Sudolský Jozef
Suchá Alena
Suchánek Tibor
Szabó Dezider
Szoke Miriam
Ševčíková Renáta
Šimončič Miroslav
Škriečka Peter
Šustrová Ľubica
Švec-Somogyi Réka
Tatarko Branislav
Tobiáš Miroslav
Tuba Peter
Varga Tibor
Vargová Katarína
Veselá Denisa
Veselý Boris
Vincúrová Katarína
Vítoslavská Gabriela
Vonkomer Ivan
Vrábová Viola
Zelenáková Viera
Zeman Jirka Zemanová Romana
Žakovič Marek
Žebrák Pavel
Krajná 40
Záhradná 366
Podniková 2
Novomestská 3
Modrová 6
Kolónia 1589/15
Pod Suchým vrchom 7
Za kaštielom 127
Vodova 92
Svätopeterská 1485/23
Agátová 999/5
Na barine 15
Rovné 83
Nuselská 497/67
Amurská 60
Vansovej 1
Cintorínska 42
Južná 207
Rajtákova 20 č.d. 672 Raková 41
Dobrá Voda 185 Hlavná 327
Belušské Slatiny 130 Nová 634/32
Ľ.Podjavorinskej 18
Pittsburská 13 Devátová 189/49a
Odtrnovie
Rakytovská cesta 51
Staničná 143/34
Na lány 42
Zalužice 17
Nám.priateľstva 2172/32
Rudnianska Lehota 139
Horná Krupá 93 Bučkovec 1324
Bratislavská 65
Agátová 6
Hájnická 54
Mederčská65/5 Tymiánová 3
Lipnická 386/98 Družstevná 77/40
Družstevná 77/40
Hronská 14
Na Zvoničce 3/837
Poľná 6
Severná 25
Pod Juhom 30
Malá strana 6 Malá strana 6
Hlubockého 3/308 Mons. Vagnera 33 68
821 04 Bratislava
013 24 Strečno
831 02, Bratislava
940 60 Nové Zámky
916 35 Modrová
908 45 Gbely
074 05 Banská Bystrica
974 01 Dolná Mičiná
612 00 Brno
920 01 Hlohovec
900 29 Nová Dedinka
841 03 Bratislava
067 32 Vyšný Hrušov
CZ - 140 00 Praha 4
821 06 Bratislava
911 08 Trenčín
972 05 Sebedražie
922 01 Veľké Orvište
841 03 Bratislava
027 12 Liesek
900 91 Limbach
919 54 Dobrá Voda
082 16 Fintice
018 61 Beluša
919 65 Dolná Krupá
917 01, Trnava
010 80 Žilina
925 21 Sládkovičovo
013 22 Rosina
974 05 Banská Bystrica
076 15 Veľaty
010 03 Žilina - Budatín
072 34 Zalužice
929 01 Dunajská Streda
972 26 Nitrianske Rudno
919 65 okr.Trnava
916 42 Moravské Lieskové
911 05 Trenčín
052 01 Spišská Nová Ves
962 31 Sliač
945 01 Komárno
821 07 Bratislava
900 42 Dunajská Lužná
962 01 Zvolenská Slatina
962 01 Zvolenská Slatina
935 32 Kalná nad Hronom
CZ-720 00, Ostrava-Hrabové
977 03 Brezno
900 25 Chorvátsky Grob
911 01, Trenčín 1
CZ - 742 85 Vřesina u Bílovce
742 85 Vřesina
916 01 Stará Turá
949 11 Nitra
Spravodajca SHK 2/2014
Dňa 22.08.2014 nás vo veku 10 rokov
nečakane a navždy opustil náš najlepší priateľ, spoločník
a neodmysliteľný člen našej rodiny
C.I.E. Brix Astra Nigra.
Brixík viedol aktívny výstavný život. Zúčastnil sa 150 výstav,
bol výrazným priekopníkom účasti na výstavách ďaleko za hranicami
nášho štátu a domov prinášal ako prvý „exotické“ šampionáty krásy.
Celkovo bol 13 násobným šampiónom,
niekoľko násobným grand šampiónom, 3-násobným
veterán šampiónom. Bol jedinečný aj tým, že ako jediný hovawart
v histórii SHK získal 37 x BOBa.
Bodkou za jeho výstavnou kariérou bolo získanie najkrajšieho veterána
Oblastnej výstavy Dvorianky.
Brix ako mladý pes, aktívne pôsobil rok ako canis terapeutický pes
v Ústave pre mentálne a telesne postihnuté deti na Podskalke pri
Humennom. Patrí medzi to najlepšie, čo nás v živote stretlo.
Macko chýbaš nám ...
Partner SHK
Spravodajcu pripravil výbor SHK
Autor fotografií:
Archív SHK a členovia klubu
NEPREDAJNÉ
(pre členov SHK)
Vydal Slovenský hovawart klub
2014
Neprešlo riadnou korektúrou
Download

SPRAVODAJCA SHK 2/2014 - Slovenský hovawart klub