Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ –ISCED 2
Motto:
Bože, da j mi pokoj, a by som prija l to, čo nemôžem zmeniť
a da j mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a má m a ešte
mi da j múdrosť spozna ť ten rozdiel.
( sv. František Assiský )
1
Školský vzdelávací program
Základná škola- 2. stupeň
Motto:
Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to,
čo zmeniť môžem a mám a ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.
( sv. František Assiský )
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania: ISCED 2
Dĺžka štúdia: 5- ročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: cirkevná
Predkladateľ: Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského
Gwerkovej – Göllnerovej 9, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 37958470
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Janka Kollárová
Webová stránka školy: www.katgymbs.sk
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Adresa:
Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Ďalšie kontakty: 048/4720828
Platnosť dokumentu od 01. septembra 2011
Podpis riaditeľa školy
2
I .Všeobecná cha ra kteristika školy
1. Veľkosť školy
Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského je katolícka škola zriadená Bratislavskotrnavským arcibiskupským úradom v Trnave. Novým zriaďovateľom sa po reorganizácii
diecéz stala 14. februára 2008 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
Katolícka škola sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy, ale je
pre ňu charakteristické, že pre žiakov vytvára ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky
podľa evanjelia.
Budova školy sa nachádza v pokojnej časti neďaleko centra mesta. Je to budova patriaca
rímskokatolíckej cirkvi. Škola v nej sídli od septembra 2010. Budovu sme získali od mesta
výmenou za budovu KG sv. F. Assiského. Pred presťahovaním boli urobené čiastočné úpravy,
v roku 2011 sa na škole vymenili okná a budova sa zateplila.
Škola je plnoorganizovaná s kapacitou 200 – 220 žiakov. V každom ročníku máme zriadenú
jednu triedu, v prvom ročníku boli dve. ŠKD sme pre zvýšený záujem žiakov rozšírili na tri
oddelenia. V okolí školy je školský dvor a záhrada, čo umožňuje pohyb deťom na čerstvom
vzduchu hlavne v ŠKD.
Škola tvorí jeden vzdelávací komplex s Materskou školou a Gymnáziom sv. Františka
Assiského a školskými zariadeniami – Školskou jedálňou, Školským klubom detí a Školským
strediskom záujmovej činnosti. Práve výmena budov umožnila, že sme všetci sústredení
v jednej budove, čo uľahčuje prácu.
2. Charakteristika žiakov
Sme katolíckou školou, ktorej hlavnou myšlienkou je vychovávať a vzdelávať v katolíckom
duchu, prijať žiaka so všetkými jeho osobitosťami. Preto k nám chodia žiaci prevažne
z kresťanských rodín. Sme však otvorení pre všetkých žiakov, pokiaľ rodičia súhlasia
s výchovou svojho dieťaťa v tomto duchu. Nakoľko sme alternatívnou školou navštevujú našu
školu nielen žiaci z nášho mesta, ale aj z okolitých obcí.
Máme skúsenosti aj so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Na základe odporučenia DIC vzdelávame desiatich individuálne začlenených
žiakov, ktorí v niektorých predmetoch postupujú podľa individuálnych plánov. Je to práca
náročná, ale určite prospešná pre všetkých – učia sa navzájom si pomáhať a tolerovať sa.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Vzhľadom na veľkosť školy máme zabezpečený dostatočný počet učiteľov a vychovávateľov.
Väčšina učiteľov je kmeňových. Odborné vyučovanie predmetov s nižšou týždennou dotáciou
3
hodín zabezpečujeme externými učiteľmi z Katolíckeho gymnázia, s ktorým sme zlúčení
v Spojenej katolíckej škole. Pedagogickú spôsobilosť spĺňajú všetci členovia pedagogického
zboru. Snažíme sa aj o zabezpečenie odbornej spôsobilosti. Problémy sú so získaním
kvalifikovaného učiteľa pre predmet Informatika. Pedagogický kolektív tvoria prevažne mladí
učitelia, ktorí skúsenosti postupne nadobúdajú. Školský psychológ na škole nepôsobí.
Prípadné problémy riešime s spolupráci s CPPP. Máme však špeciálneho pedagóga, ktorý
okrem logopédie pracuje aj s individuálne integrovanými žiakmi. Úzko tiež spolupracuje
s výchovným poradcom a koordinátorom protidrogovej prevencie. Pri práci s integrovanými
žiakmi využívame aj asistentov učiteľa. Títo pomáhajú žiakom buď priamo na hodine, alebo
pracujú s nimi individuálne. Snažíme sa túto pozíciu obsadiť ľuďmi s pedagogickým
vzdelaním.
Pre ďalšie vzdelávanie učiteľov využívame hlavne ponuky vzdelávacích podujatí z MC.
Každý rok sa dvaja učitelia zúčastňujú vzdelávania. Výber robíme podľa aktuálnych potrieb
školy. Uvažujeme nad využitím možnosti vzdelávania v oblasti využívania IKT vo vyučovaní
pre všetkých pedagogických pracovníkov. Ak nastúpi učiteľ bez pedagogickej praxe,
realizujeme Projekt vzdelávania začínajúcich učiteľov.
4. Organizácia prijímacieho konania
Žiaci postupujú automaticky po absolvovaní stupňa ISCED 1.
5. Dlhodobé projekty
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského každoročne pracuje nad projektmi :
Medzinárodná spolupráca – Od roku 1997 škola spolupracuje na medzinárodnej úrovni
s družobnou partnerskou školou ,, Realschule Maria Ward „ so sídlom v Neuhaus am Inn.
V rámci tejto spolupráce sa uskutočnilo už niekoľko výmenných pobytov s bohatým
kultúrnym a športovým programom žiakov a pedagógov oboch škôl.
Športové projekty – Od roku 2008 škola pravidelne organizuje Banskoštiavnické olympijské
hry podporujúce športové nadšenie žiakov, študentov, rodičov i zamestnancov školy. V rámci
hier zúčastnení okúsia tradičné a známe športové disciplíny ale i netradičné veselé zápolenia
podporujúce hru faire play, tímovú spoluprácu podporujúcu celkový harmonický rozvoj
mladej osobnosti.
Mladí našej školy sa veľmi radi a úspešne zapájajú do všetkých športových súťaží a aktivít
v našom regióne ako sú basketbal, volejbal, futbal, hokej, šach, zimný a letný viacboj,
vybíjaná, cezpoľný beh, plavecký a lyžiarsky výcvik. Súčasťou práce v oblasti športu sú
i turistický krúžok, tanečný krúžok, krúžok športových hier a pohybové hry zamerané na
volejbal.
Environmentálne projekty – V rámci environmentálnych aktivít škola každoročne
4
organizuje zber papiera, tetrapakov, plastov a hliníkovej fólie. Žiaci a študenti každoročne
súťažia o najčistejšiu triedu a organizujú Dni zdravej výživy. V jarných a jesenných
mesiacoch pravidelne čistíme okolie štiavnických tajchov a okolitej prírody a zapájame sa do
medzinárodných projektov organizácie ENO ( napr. vysádzanie stromčekov )
Protidrogové programy – Škola dlhodobo spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou
poradňou v Banskej Štiavnici, v rámci čoho sa žiaci, študenti a pedagógovia pravidelne
zúčastňujú besied, prednášok i viacdenných sústredení zameraných na zážitkové aktivity.
Výtvarné projekty – Škola každoročne organizuje výtvarnú súťaž Františkova púť. V rámci
výtvarných aktivít sú žiaci úspešní vo všetkých súťažiach organizovaných mestom Banská
Štiavnica, inými školami i v medzinárodných súťažiach.
Nábožensko-kultúrne projekty – Škola sa každoročne zapája do Biblickej olympiády,
študenti a žiaci sa starajú o hrob padlých nemeckých spoluobčanov, máme patronát nad
starostlivosťou o Kostol sv. Kataríny a naši študenti sa zapájajú i do aktivít spojených so
záchranou štiavnickej Kalvárie.
Zdravotnícko-humánne projekty – Škola dlhodobo spolupracuje so Slovenským červeným
krížom, v rámci čoho žiaci pracujú v krúžku Mladý záchranár. Každoročne absolvujú
pravidelný odborný výcvik poskytovania prvej pomoci, výsledky svojich vedomostí ďalej
podávajú svojim spolužiakom a reprezentujú školu na okresných, krajských a celoštátnych
súťažiach.
Študenti a žiaci našej školy pri rôznych príležitostiach s kultúrnym programom a drobnými
darčekmi pravidelne navštevujú našich starkých v domove dôchodcov.
V roku 2011 sme boli úspešný pri podávaní projektu zo štruktuálnych fondov EU pod
názvom Modernizácia a zateplenie Spojenej katolíckej školy v Banskej Štiavnici. Projekt je
zameraný na výmenu okien zateplenie budovy, skrášlenie priestorov a zmodernizovanie
vyučovacieho procesu. Projekt by mal byť ukončený k decembru roku 2012. Podali sme aj
projekt na inováciu a modernizáciu obsahu a metód vyučovacieho procesu na Spojenej
katolíckej škole sv. Františka Assiského. Momentálne čakáme na posúdenie tohto projektu. Aj
tento projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EU.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Aj cirkevné školy, podobne ako celá naša spoločnosť, musia denne zápasiť s množstvom
problémov, ktoré prináša súčasná doba. Pretože škola má slúžiť všestrannému rozvoju
dieťaťa, nielen vzdelaniu, hľadáme a vytvárame podmienky, ktoré jej umožňujú čo najlepšie
plniť svoje poslanie.
Prvým prostredím, s ktorým sa dieťa stretáva je rodina. Preto je nevyhnutná úzka spolupráca
školy a rodiny. Rodičia sa stretávajú nielen na pravidelných schôdzach Spoločenstva rodičov,
5
ale sa aj podieľajú na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, zúčastňujú sa spolu so
svojimi deťmi a učiteľmi na spoločných kultúrnych podujatiach. Dvere školy sú pre rodičov
vždy otvorené. Či sa už chcú informovať o svojom dieťati, prísť s podnetným návrhom pre
prácu, alebo aj pracovať ako vedúci krúžkov.
Rada školy je ustanovená od roku 2008. veríme, že spolupráca jej členov a vedenia školy
prispieva k ďalšiemu rozvoju.
Úzko spolupracujeme aj s CPPP v Banskej Štiavnici. Je to hlavne hľadanie riešení pri
poruchách v učení a v správaní žiakov. Naši učitelia sa zúčastňujú aj odborných prednášok.
Pre zabezpečenie správnych postupov vzdelávania integrovaných žiakov musíme byť
v neustálom kontakte s odbornými pracovníkmi DIC.
V činnosti ŠKD, krúžkov, ale aj na vyučovacích hodinách využívame ponuku Slovenského
banského múzea. V Škole v múzeu sa žiaci oboznamujú s rôznymi remeslami z minulosti.
Naši žiaci zase chodia vystupovať na ich podujatia.
Nevyhýbame sa ani spolupráci s ostatnými školami a inštitúciami v meste.
7. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy
Škola okrem klasických učební má zriadené a využíva tieto odborné učebne: odborná učebňa
pre vyučovanie fyziky a biológie, odborná učebňa pre vyučovanie chémie, učebňu výtvarnej
výchovy, učebňu informatiky (18 počítačov), jazykové laboratórium so slúchadlovou
zostavou pre 18 žiakov, s notebookom pre učiteľa a dataprojektorom, študovňu, telocvičňu,
kaplnku. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné
varianty. V každej triede máme zavedený internet, počítač, ktorý je prepojený s projektorom.
V triedach sú namontované biele tabule na ktoré píšeme fixkou. Tabuľa zároveň slúži aj ako
premietacie plátno.
ŠKD je umiestnené v klasických triedach prvého stupňa, ktoré vychovávateľky svojpomocne
prerobili na útulné miestnosti slúžiace na rekreačnú a oddychovú činnosť žiakov.
V škole sú zriadené samostatné kabinety pre predmety telesná výchova a výtvarná výchova.
Chémia, biológia, fyzika, cudzie jazyky majú kabinety zriadené v odborných učebniach.
Vybavenie pomôckami je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať
a vymieňať za modernejšie. Mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.
Žiaci aj učitelia majú k dispozícii aj knižnicu.
Na rozvoj pohybových a športových aktivít využívame telocvičňu a priestory okolo školy.
Pre duchovné činnosti slúži školská kaplnka.
Škola má školský dvor, ktorý spolu so žiakmi využívame na trávenie prestávok a
voľného času. Tento dvor je využívaný aj ŠKD. Postupne chceme v školskom areáli
vybudovať aj školské ihrisko
V škole je prevádzkovaná školská kuchyňa a jedáleň.
Pravidelne podľa finančných možností školy sa snažíme dopĺňať moderné učebné pomôcky,
čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
6
8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na :
- čisté a esteticky upravené prostredie tried, chodieb, školskej jedálne, telocvične
- estetickú úpravu násteniek, informačných tabúľ a pútačov, ktoré majú aktuálne
informovať a esteticky pôsobiť na povedomie všetkých, ktorí sa pohybujú v škole
- úpravu a aktualizáciu priestorov kaplnky a učební, ktoré slúžia na duchovné stretnutia
- vytváranie atmosféry rodinného a príjemného prostredia s využitím tém ročných
období a štátnych i cirkevných sviatkov
9. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov, podmienky pre jej zaistenie.
Žiaci sú poučení o pravidlách bezpečného správania sa v priestoroch školy v rámci
triednických hodín na začiatku školského roka. V niektorých vyučovacích predmetoch, kde
hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazov( telesná výchova, fyzika, biológia, chémia) sa uplatňujú
osobité predpisy s ktorými sa žiaci oboznamujú na prvej vyučovacej hodine z príslušného
predmetu. Na chodbách sú umiestnené hasiace prístroje rôzneho typu, ktoré sú dôležité pri
likvidácii menších ohnísk požiaru. V chemickom laboratóriu sa nachádza aj nádoba
s pieskom. V rámci účelového cvičenia Ochrana človeka a života sa realizuje praktický nácvik
evakuácie budovy školy po vyznačených únikových trasách. Pedagogickí pracovníci majú
zápisníky bezpečnosti práce, absolvujú preventívne lekárske prehliadky v zmysle platných
smerníc a zúčastňujú sa školení BOZ a požiarnej ochrany dvakrát ročne, ktoré organizuje
profesionálny bezpečnostný technik.
Prevádzkové poriadky učební:
Prevádzkový poriadok v biologicko – fyzikálnej učebni
1. Povinnosťou učiteľa na začiatku každého školského roka je upozorniť žiakov na
bezpečnostné a hygienické opatrenia v učebni biológie a fyziky a každý žiak je povinný
obsah tohto prevádzkového poriadku poznať a dodržiavať ho.
2. Vstup do učebne majú žiaci len v pracovnom plášti v sprievode vyučujúceho.
3. Žiak je zodpovedný za poriadok na svojom pracovnom stole a v jeho okolí.
4. Zistené nedostatky, poškodenie stola a používaných didaktických pomôcok učebne hlásia
žiaci vyučujúcemu na začiatku každej vyučovacej hodiny.
5. Žiaci majú na svojom stole zakázané:
•
•
•
jesť, piť, používať mobilný telefón
ukladať na stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu
manipulovať s audiovizuálnou technikou, zariadeniami IKT a iným zariadením
učebne pokiaľ to nevyžaduje samotné cvičenie
7
•
•
•
svojvoľne a nezodpovedne manipulovať s vodou
robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,
poškodzovať a ničiť zariadenie učebne
6. Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich
spolužiakov. Každý úraz je nutné okamžite hlásiť vyučujúcemu.
7. Počas vyučovania sa každý žiak usiluje čo najlepšie, najhospodárnejšie a najúčelnejšie
využívať pracovný čas.
8. S pridelenými pomôckami a meracími prístrojmi žiak zaobchádza šetrne a ohľaduplne,
neplytvá vodou, plynom a elektrickou energiou.
9. Frontálne pokusy, laboratórne úlohy a cvičenia vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa.
10. Použité látky neochutnávame a nevdychujeme ich pary priamo z hrdla nádob. Sústredene
a opatrne pracujeme najmä s kvapalnými horľavinami a žieravinami. Ústie nádob s
chemikáliami nikdy neobraciame na seba ani na iných.
11. Pri práci používame predpísané ochranné prostriedky.
12. Pred ukončením práce sú žiaci povinní skontrolovať svoje pracovisko, odovzdať
používané pomôcky a zariadenia učebne a nahlásiť vyučujúcemu zistené nedostatky
a dôvody ako k nim došlo. Poškodenie meracích prístrojov úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti musí žiak nahradiť.
13. Z učebne žiak neodnáša žiadny materiál, meracie prístroje a iné pomôcky bez súhlasu
vyučujúceho.
14. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávame do nádob na to určených.
15. Z učebne odchádzame spoločne a len so súhlasom učiteľa.
Prevádzkový poriadok v chemickom laboratóriu
Laboratórne práce sa uskutočňujú v chemickom laboratóriu.
Pri práci v chemickom laboratóriu je dôležité dodržiavať nasledovné pokyny. Predchádzame
tak možnému ublíženiu cudzej osoby i sebe.
Laboratórny poriadok:
1. Na prácu v laboratóriu sa pripravujeme podľa pokynov vyučujúceho.
2. Do laboratória vstupujeme len so súhlasom učiteľa a v pracovnom plášti.
3. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
4. Pred začatím práce skontrolujeme stav pracoviska a potrebných pomôcok, vrátane
ochranných a protipožiarnych pomôcok.
5. Pracujeme podľa pokynov učiteľa a dodržujeme bezpečnostné a hygienické zásady na
ochranu zdravia.
6. Pred použitím chemikálií si pozorne prečítame nápis na štítku, nepoužívame chemikálie z
neoznačených nádob.
7. Látky neochutnávame a nevdychujeme ich pary priamo z hrdla nádob.
8. Pracujeme sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými horľavinami a žieravinami.
9. Ústie nádob s chemikáliami nikdy neobracajme na seba ani na iných.
8
10. Pri práci používame predpísané ochranné prostriedky. S horľavinami nepracujeme pri
otvorenom ohni.
11. Každú rozsypanú, rozliatu chemikáliu alebo nehodu nahlásime učiteľovi, ktorý zabezpečí
likvidáciu chemikálií a prípadne ošetrí raneného.
12. So zariadením zaobchádzame šetrne a udržiavame ho v poriadku. Neplytváme vodou,
plynom a elektrickou energiou.
13. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávame do nádob na to určených.
14. Po skončení práce v laboratóriu skontrolujeme stav svojho pracovného miesta,
používaných pomôcok a chemikálií, skontrolujeme uzáver vody, plynu a vypneme elektrický
prúd.
15. Z laboratória odchádzame len so súhlasom učiteľa.
V prípade, ak dôjde k poraneniu či nehode aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení,
treba urýchlene upovedomiť vyučujúceho, ktorý poskytne náležitú prvú pomoc.
Prevádzkový poriadok v počítačovej učebni:
1. Do učebne smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.
2. Do učebne je zakázané nosiť predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť seba aj ostatných
spolužiakov.
3. V učebni je zakázané jesť a piť.
4. Vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto – počítač.
5. Žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať.
6. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač. Spôsobenú úmyselnú škodu na
zariadení učebne a pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.
7. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným
pohybom po učebni.
8. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické
zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača.
9. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom.
10. Žiaci sú povinní nahlásiť vyučujúcemu každú poruchu počítača alebo príslušenstva.
11. Žiaci nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky.
12. Je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné diskety na prehrávanie alebo
nahrávanie súborov.
13. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov,
uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom.
14. Je zakázané pred vyučovaním počas krátkych prestávok, za prítomnosti vyučujúceho,
prihlasovať sa a používať sociálne siete (Facebook).
Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.
9
Prevádzkový poriadok v jazykovej učebni:
1. Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov na začiatku školského roka s týmto
prevádzkovým poriadkom ako aj s bezpečnostnými a hygienickými opatreniami
v jazykovej učebni. Žiaci sú povinní tento prevádzkový poriadok poznať a dodržiavať.
2. Vstup do učebne majú žiaci povolený len v sprievode vyučujúceho.
3. Na začiatku vyučovacej hodiny žiaci disciplinovane čakajú na príchod učiteľa pred
jazykovou učebňou. Neopodstatnené oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu sa
považujú za porušenie školského poriadku.
4. Žiak je zodpovedný za poriadok na svojom pracovnom mieste a v jeho okolí.
5. Zistené nedostatky resp. poškodenie používaných didaktických pomôcok učebne hlásia
žiaci vyučujúcemu bezprostredne po ich zistení.
6. Žiaci majú počas vyučovania zakázané:
•
•
•
•
jesť, piť, používať mobilný telefón
ukladať na stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu
manipulovať s audiovizuálnou technikou, zariadeniami IKT a iným zariadením
učebne pokiaľ to nevyžaduje samotné cvičenie
poškodzovať a ničiť zariadenie učebne
7. Počas vyučovania sa každý žiak usiluje čo najlepšie využívať pracovný čas, úlohy a
cvičenia vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa
8. S didaktickými a učebnými pomôckami žiak zaobchádza šetrne a ohľaduplne, predchádza
ich poškodeniu.
9. Pred opustením učebne sú žiaci povinní skontrolovať svoje pracovisko, odovzdať
používané pomôcky a nahlásiť vyučujúcemu zistené nedostatky a dôvody, ako k nim
došlo. Akékoľvek poškodenie zariadenia učebne alebo didaktických pomôcok, ku ktorému
došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti musí žiak nahradiť.
10. Z učebne žiak neodnáša pomôcky bez súhlasu vyučujúceho.
11. Žiak odchádza z učebne iba so súhlasom učiteľa.
Prevádzkový poriadok v telocvični
1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy,
o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy , čo potvrdili
vlastnoručným podpisom.
2. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípadne na vopred
určenom mieste v budove školy (pred telocvičňou).
3. Žiaci disciplinovane čakajú do príchodu učiteľa.
10
4. Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
5. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v dohodnutom
úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK,
písomným zápisom do triednej dokumentácie.
6. V telocvični je zakázané jesť a piť.
7. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú
žiaci prístup do kabinetu TEV.
8. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné
k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď
vyučujúcemu.
9. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia
vyučujúceho opustiť. Nesmú liezť na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich telovýchovná
činnosť, aby nedošlo k úrazu.
10. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.
11. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní
bezpečnostných predpisov.
12. Úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný okamžite nahlásiť učiteľovi,
ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia.
13. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých cvičiacich prvkoch a podľa
vlastných schopností musia ich bezpodmienečne zabezpečovať.
14. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
15. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne priestory telocvične.
16. Žiaci odchádzajú z telocvične do šatne a z objektu telocvične spolu s vyučujúcim.
17. V prípade, že žiak nemôže dlhodobo cvičiť, donesie potvrdenie od lekára.
18. Oslobodení žiaci z telocviku, ktorí majú rozhodnutie riaditeľa školy na základe potvrdenia
od lekára, na hodine TEV sa tiež zúčastňujú (ak riaditeľ školy nerozhodol inak)
19. Ak žiak nemôže cvičiť v konkrétny deň, jeho rodič písomne požiada vyučujúceho
o ospravedlnenie a uvedie dôvod. V opačnom prípade bude mať žiak neospravedlnenú
hodinu.
20. Po vyučovaní sa žiaci nezdržiavajú v telocvični a šatni bez prítomnosti vyučujúceho.
11
II. Cha ra kteristika školského
vzdelá va cieho prog ra mu
Aká sme škola:
−
−
−
−
−
−
zameraná na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho rozmeru
snažíme sa o vytváranie stabilných a harmonických vzťahov v rodine školy
snažíme sa formovať kresťansko-náboženské myslenie
vedieme k sebaúcte a sebahodnoteniu
snažíme sa o poznávanie dobrých a zlých hodnôt
kladieme dôraz na vlastnú tvorbu, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,
komunikáciu a schopnosť argumentovať
Klady:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
prostredie triedy a školy podnecuje osobnostný rozvoj žiaka
prostredie je podnetovo bohaté, vhodne upravené (vyzdobené) a priestorovo usporiadané
tak, aby pre učiteľa aj pre všetkých žiakov bola splnená požiadavka viditeľnosti, blízkosti,
dostupnosti a bezpečnosti
snažíme sa o dobrú klímu, ktorú tvoria dobré vzťahy – emocionálne bezpečie, efektívne
vyučovanie, dobré riadenie triedy, disciplína
vedenie k solidarite a vedenie k úcte k blížnemu
uspokojenie základných potrieb žiaka
zvyšovanie sebaúcty jednotlivca
žiak má určitú slobodu rozhodovania (výberu)
snažíme sa o emocionálnu pohodu žiakov formou humoru a radosti (avšak nie na úkor
žiaka)
určitý klad je v tom, že škola sa nachádza v centre mesta, nakoľko sú tu: mestská
knižnica, galérie, múzeá, kultúrne pamiatky, chrámy, tvorivé dielne, ZUŠ, kino,
informačné centrum, obchody
rozvíjame myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať
ich s použitím IKT
motivujeme ich k osobnému kresťansko-náboženskému životu
poskytujeme pohybové a prípravné športové hry a zručnosti, kreatívne a estetické
pohybové činnosti, psychomotorické hry, aktivity v prírode
dopravná výchova – bezpečnosť cestnej premávky
tvorba projektov a prezentácií
Nedostatky:
−
−
efektívna komunikácia s rodičmi – internetová žiacka knižka
chýbajúce priestory pre činnosť ŠKD a kabinety
12
−
nedostatočné využívanie moderných spôsobov výučby
1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Škola poskytne duchovný rozvoj všetkým žiakov z nábožensky založených i
„ vlažnejších“ rodín.
Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo zvolených
voliteľných predmetoch.
Dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené
zažiť úspech.
Škola zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Umožní žiakom, aby získané vedomosti a zručnosti vedeli správne použiť v praxi a aby im
získané poznatky uľahčili prácu i ďalšie štúdium. Ukáže deťom, že sa učia pre život, že
získané vedomosti a zručnosti im pomôžu riešiť mnohé problémy.
Chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti
školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Škola vo vyučovacom procese bude využívať nové metódy, princípy práce a vyučovania.
Bude sa snažiť urobiť vyučovanie zaujímavým a viac zapojí žiakov do vyučovacieho procesu
a ukáže im medzipredmetové súvislosti.
Budeme viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučíme ich tímovo pracovať,
komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Budeme ich viesť k samostatnosti pri
učení, rozvíjať v deťoch komunikatívne schopnosti, tvorivosť, zodpovednosť, schopnosť
prezentovať svoje vedomosti a získané zručnosti a naučíme ich učiť sa.
Škola umožní deťom rozvíjať ich talent, pomôže im objaviť v čom sú dobré, v čom môžu
vyniknúť.
Naučí ich sebahodnoteniu a sebakritickosti.
Vychovávame žiakov v duchu kresťanských a humanistických princípov. V spolupráci
s rodičmi chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných
ľudí.
Škola podporí spoluprácu s rodičmi, dá priestor otvorenej komunikácii Ž – U, Ž – Ž, U –
U budovanej na vzájomnej úcte.
Bude rozvíjať v žiakoch také kompetencie a dispozície, aby zodpovedali duchu doby
a spoločenským potrebám.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
 zamerať sa na výchovu a vzdelanie úspešného absolventa školy
 rozvíjať schopnosť žiakov vedieť vyhľadávať informácie, efektívne s nimi pracovať,
získať jazykovú a počítačovú gramotnosť
 zamerať sa na výchovu trvalých ľudských a etických hodnôt, pozitívnych postojov
k sebe, k iným a k Bohu
 motivovať žiakov k produktívnemu životu, k schopnosti akceptovať, rešpektovať
13





iných, tímovo pracovať, efektívne využívať vlastnú tvorivosť a flexibilitu
učiť ich spoznávať globálne problémy sveta, vytvárať si k nim zodpovedný prístup
zvýšenú pozornosť venovať nadaným žiakom a žiakom vyžadujúcim špeciálnu
starostlivosť
posilniť výchovu zameranú na úctu k rodičom, k ľuďom vôbec, ku svojej vlastnej
kultúre, histórii, jazyku, k národným hodnotám, k životnému prostrediu
zapájať žiakov do súťaží a olympiád, usilovať sa o zvládnutie obsahu učiva všetkými
žiakmi, pričom motivačným prvkom nemá byť len klasifikácia, ale aj pozitívna
motivácia k učeniu
v priebehu každého školského roka interne hodnotiť kvalitu dosiahnutých výsledkov,
porovnávať s predchádzajúcim obdobím
Zabezpečenie týchto cieľov je realizované dostatkom kvalifikovaných pedagógov a asistentov
pedagógov, dostatkom rôznych špecializovaných učební a učebných pomôcok, vypracovaním
a zavedením individuálnych TVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Hodnotami školy sú: úctivosť, tolerancia, zodpovednosť, láska k blížnemu, solidarita.
Naši absolventi získajú plnohodnotné vzdelanie poskytované základnou školou.
3. Profil absolventa

Žiak by mal zvládnuť rečový kontakt v každodennom styku s ľuďmi, vedieť sa
pohotovo presne a spisovne vyjadrovať. Orientovať sa v informáciách, vedieť ich
reprodukovať a interpretovať, chápať a používať jazyk ako dôležitý znak národnej
a individuálnej kultúry, ako systém, ako prostriedok s rozličnými funkciami.

Žiak by mal postupne získať schopnosť používať matematiku vo svojom živote.
Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť
spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal vedieť riešiť jednoduché
úlohy, vedieť z nich vyvodiť ďalšie poznatky, mal by sa vedieť orientovať v rôznych
matematických textoch, tabuľkách, grafoch, diagramoch, orientovať sa v rovine
a priestore. Žiak by mal vedieť porozumieť textu obsahujúcemu čísla, závislosti
a vzťahy, získať skúsenosť s matematizáciou reálnych situácií, vedieť využívať
prostriedky IKT. Žiak by si mal vybudovať vzťah medzi matematikou a realitou.

Žiak by mal poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich
žijúcich. Žiak by mal poznať vzťahy medzi živočíchmi i prostredím v ktorom žijú,
vzťah medzi živou a neživou prírodou. Mal by vedieť prezentovať svoje poznatky,
skúsenosti, ktoré nadobudol i vlastným pozorovaním. Vedieť navrhnúť riešenia
problémov, využiť pri nich svoju tvorivosť a nápaditosť. Naučiť sa využívať teoretické
poznatky v praktickom živote. Mal by sa naučiť chrániť prírodu v ktorej žije, naučiť sa
rozumne a šetrne využívať to čo
nám ponúka. Vedieť zaujať správny postoj
14
k ochrane
prírody,
nebáť
sa
upozorniť
a nabádať
k ochrane
prírody.

Žiak by mal porozumieť odbornému textu a vedieť aplikovať poznatky pri riešení
konkrétnych úloh. Žiak by sa mal oboznámiť s látkami, ktoré pozitívne a negatívne
ovplyvňujú život človeka, chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu
a nikotínu na ľudský organizmus. Žiak by si mal osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej
práce s chemikáliami a laboratórnym sklom.

Žiak by mal vedieť využiť poznatky z cudzieho jazyka v reálnom živote a dorozumieť
sa v tomto jazyku, rozumieť tomu, o čom sa hovorí a vedieť klásť otázky.

Žiak by mal poznať zásady bezpečnosti pri cvičeniach v rôznych podmienkach
a dôsledne ich využíval v telovýchovnej praxi. Žiak by mal zvyšovať telesnú zdatnosť
a pohybovú výkonnosť, získať základné teoretické a praktické telovýchovné
vzdelanie. Mal by poznať a dodržiavať základy správnej životosprávy, osvojiť si
základné hygienické zásady a vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch.

Žiak by mal byť schopný opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú, chápať, ako
rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia. Žiak by mal byť schopný
prezentovať myšlienky, pozorovania, argumenty a praktické skúsenosti použitím
vhodného slovníka, grafov, tabuliek, formátu laboratórneho protokolu, prípadne
použitím vhodného softvéru.
Žiak by mal byť schopný demonštrovať poznatky vyslovením problému,
formulovaním hypotézy, plánovaním vhodného experimentu, vybratím a bezpečným
použitím experimentálnej zostavy alebo fyzikálnych pomôcok a vyhodnotením
nameraných hodnôt.

Žiak by mal prostredníctvom vedomostí z histórie zvládnuť rozlišovanie hodnôt
v živote človeka a ich aplikovanie na problémy v súčasnej spoločnosti.

Prostredníctvom vedomostí z oblasti sociológie, psychológie, politológie, ekonómie
a práva by mal žiak lepšie porozumieť problémom dnešnej spoločnosti a získať
schopnosť ľahšie sa zaradiť do praxe.

Zručnosti a vedomosti z oblasti umenia by mali žiaci vedieť aplikovať v praxi. Žiak by
mal získať estetické a umelecké cítenie, úctu k pamiatkam a dedičstvu otcov.

Žiak by mal prehlbovať a upevňovať svoje mravné vlastnosti, rozvíjať svoj duchovný
život, vedieť odolávať negatívnym vplyvom médií a iných mravne škodlivých
subjektov, zamerať sa na dosiahnutie večnej blaženosti v spoločenstve Cirkvi.
Žiaci absolvovaním programu ISCED 2 a po ukončení 9. ročníka získavajú nižšie stredné
vzdelanie. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.
V každom ročníku na polroku bude žiakom vydaný výpis známok a na konci školského roka
vysvedčenie.
15
4. Pedagogické stratégie
Stratégiou školy je využívať vhodné metódy a formy práce, ktoré sú jedným z prostriedkov
motivácie a tvorivosti žiakov vo výchovnovzdelávacom procese. Podporujeme vyučovanie
pomocou didaktickej techniky s dôrazom na využívanie moderných IKT. Našou snahou
je rozvíjať a podporovať samostatnosť, tvorivosť a tímovú prácu.
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu,
sebahodnotenie. Je vhodné dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia
pestrými formami výučby.
Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej
miery. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj krúžky, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a
obhajoba výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Dôležitou
úlohou je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä
slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími
vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg
poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
individuálne začleneným žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú
zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký
záujem.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na dostupnosť a dostatok informácií o
škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus. I napriek tomu, že s tvrdými drogami
sme sa nestretli, snažíme sa sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez
koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným
príkladom.
Pedagogické stratégie, metódy a formy práce, smerujúce k naplneniu pedagogických
princípov školy:
• Vo výučbe budeme využívať hlavne metódy, ktoré rozvíjajú tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu žiakov.
• Metódy, v ktorých budeme môcť využiť novú didaktickú techniku, IKT.
• Využívať metódy, ktoré by i slabších žiakov viac motivovali k učeniu, podporili ich
individuálne schopnosti.
• Využívať pestré formy výučby – viac skupinového, programového, diferencovaného
vyučovania.
• Využívať metódy projektov, hlavne v prírodovedných predmetoch – využiť
pozorovanie, vlastné skúmanie, prepojenie „školských“ vedomostí s reálnym,
každodenným životom (previazanie obsahu vzdelávania s praxou).
• Využívať metódy, ktoré umožnia žiakom vyučovanie prežívať.
16
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Škola poskytuje aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Triedy sú prispôsobené potrebám individuálne začlenených žiakov z hľadiska ich zdravotného
znevýhodnenia, zabezpečené sú odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné
podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám týchto žiakov. Škola
zabezpečuje servis špeciálneho pedagóga, logopéda, asistenta učiteľa, výchovného poradcu.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný
individuálny výchovno-vzdelávací program. Začlenený žiak sa v školskej integrácii
vzdeláva podľa rámcového učebného plánu školy a podľa individuálneho vzdelávacieho
programu (ďalej len „IVP“) s prihliadnutím na narušenie. Vzdelávacie štandardy sú
totožné so vzdelávacími štandardami podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1.
stupeň základnej školy ISCED 1 a podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.
stupeň základnej školy ISCED 2.
Našu školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
individuálne začlenení v školskej integrácii.
Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú súčasťou štátneho
vzdelávacieho programu.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA
Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je zaradený predmet individuálna logopedická
intervencia (ďalej len „ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len „RŠF“), ako
špecifické predmety určené pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s VPU.
Rámcový obsah ILI a RŠF je realizovaný podľa individuálnych potrieb žiakov vrámci
špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej
činnosti v základnej škole priamo počas vyučovania i mimo vyučovania špeciálnym
pedagógom, logopédom.
Aj pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese sa konzultuje s logopédom a so
špeciálnym pedagógom
Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony
sú limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU
SCHOPNOSŤOU
Vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia je zaradený vo vzdelávacej
oblasti jazyk a komunikácia.
Rozvíjanie schopností, ktoré sú narušené v dôsledku diagnostikovanej NKS sa prelína celým
vyučovacím procesom, t.j. používajú sa špecifické postupy pri výučbe všetkých predmetov a
pôsobí sa cielene a komplexne na celú komunikačnú schopnosť žiaka.
Logopéd metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracuje na tvorbe IVP pre jednotlivých žiakov.
Metódy a postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov logopedickej diagnostiky,
cieľov a obsahu predmetu ILI a individuálneho plánu logopedickej terapie. Logopedická
17
intervencia sa realizuje formou individuálnej alebo skupinovej terapie priamo počas vyučovania i
mimo neho.
Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú
limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti.
Obsah školského vzdelávania je obohatený o rozvíjanie narušenej komunikačnej schopnosti
týchto žiakov.
VZDELÁVACÍ PROGRAM
PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY
A POZORNOSTI
Školský špeciálny pedagóg, logopéd, vrámci vyučovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so
skupinkou vybraných žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo
reedukácie. Ide o korekciu prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného
zdravotného znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj
reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu. Obsah, formy a postup svojej činnosti konzultuje s
príslušným učiteľom.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA
Školský špeciálny pedagóg vrámci vyučovania pracuje individuálne so žiakom, s cieľom
systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie. Ide o špeciálnopedagogickú
diagnostiku stavu vzdelanosti, vedomostí, zručností, návykov a vývinu vlastností osobnosti a
reedukáciu narušeného vývinu vlastností osobnosti vo vzťahu k učeniu, správaniu, práci a
narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu. Obsah, formy a postup vyučovania
konzultuje s príslušným učiteľom.
Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa
prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiaka s poruchami správania.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
Na primárnom stupni vzdelávania je do oblasti jazyk a komunikácia zahrnutý špecifický
predmet rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností.
Cieľom predmetu je dosiahnutie takej úrovne komunikačných schopností, ktorá umožní aj
žiakovi s telesným postihnutím zvládnutie obsahu učiva pre 1.až 4. ročník základnej školy.
Cieľom predmetu je aj rozvíjanie grafických zručností a rozvoj jemnej motoriky na uľahčenie
osvojovania písania podľa individuálnych možností žiaka s telesným postihnutím.
Do vzdelávacej oblasti ZDRAVIE A POHYB na primárnom stupni vzdelávania je zahrnutý
ďalší špecifický predmet rozvíjanie pohybových zručností.
Cieľom predmetu je získať základné pohybové zručnosti, zdokonaliť správne držanie tela,
koordináciu pohybov a osvojiť si rôzne pohybové zručnosti. Rozvíjať základné pohybové
návyky, schopnosti a zručnosti. Cvičiť pohybovú pamäť a orientáciu v priestore.
Obsah špecifických predmetov je realizovaný podľa individuálnych potrieb žiakov vrámci
individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole priamo
počas vyučovania i mimo vyučovania špeciálnym pedagógom, logopédom, učiteľom,
asistentom učiteľa. Žiaci prostredníctvom špecifických predmetov získavajú podľa svojich
schopností pracovné a hygienické návyky, odstraňuje alebo zmierňuje sa ich pohybový
handicap, rozvíja sa pozornosť, predstavivosť, pamäť a orientácia v priestore.
18
Na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania je do oblasti ZDRAVIE A POHYB zahrnutý
špecifický predmet zdravotná telesná výchova. Žiaci v našej škole sú od telesnej výchovy
oslobodení.
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM
Ide o žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného
mentálneho postihnutia, ktorý sa vzdelávajú v triedach základnej školy bežného typu spolu s
ostatnými žiakmi. Vzdelávajú sa podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy a
individuálneho vzdelávacieho programu, s prihliadnutím na druhy a stupne postihnutí.
Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích programov pre príslušné prítomné kombinácie
postihnutia.
O každom žiakovi sa vedie potrebná dokumentácia, má vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program, s ktorým je oboznámený zákonný zástupca dieťaťa za účelom ďalšej
spolupráce.
Pri hodnotení a klasifikácii vzdelávacích výsledkov sa prihliada na osobitné špecifiká
zdravotného znevýhodnenia žiakov, zohľadňuje sa ich možný vplyv na školský výkon.
Hodnotenie sa uskutočňuje na základe určitých kritérií/ podľa odporúčaní DIC, PPP/,
prostredníctvom ktorých sledujeme ďalší vývoj žiaka. Odlišujeme aj hodnotenie spôsobilostí
od hodnotenia správania. Úlohou školy je dať možnosť zažiť úspech aj deťom, ktoré
mnohokrát zlyhávajú a pomôcť im začleniť sa do spoločnosti. Dôležité je podchytenie žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, včasná depistáž, diagnostika a korekcia
prípadných znevýhodnení.
Škola má vlastného školského špeciálneho pedagóga a školského logopéda. Okrem toho sa
na vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podieľajú aj asistenti
učiteľa, ktorí so žiakmi pracujú pod vedením vyučujúceho. Do vyučovacieho procesu
začleňujú rôzne didaktické hry, aktivity a motivačné činnosti, využívajú potrebné didaktické
pomôcky a cvičenia vhodné na uľahčenie pochopenia jednotlivých úloh i riešení a snažia sa
tak vytvárať záujem o učebnú činnosť. Pri výučbe sa používajú špeciálne učebnice,
vlastnoručne vyrobené učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky a výukové programy.
Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej
diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej
škole priamo počas vyučovania i mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje
komunikačné, mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti, špeciálne výchovnovzdelávacie potreby. Pravidelnú odbornú pomoc poskytuje najmä žiakom v školskej
integrácii, môže ju poskytovať aj žiakom s vnútornou alebo sociálnou dispozíciou narušeného
vývinu pri jeho príznakoch (preventívna odborná činnosť).
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a
pedagogickým zamestnancom školy a školských zariadení.
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, terapie a
prevencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a špecifickými vývinovými
poruchami učenia. Poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov
a pedagogickým zamestnancom školy a školských zariadení.
Škola zabezpečuje teda aj logopedickú starostlivosť, ktorej cieľom je odstrániť alebo aspoň
zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej
19
vyplývajú.
Vývin ľudskej reči, alebo v širšom poňatí - komunikačnej schopnosti, nepochybne úzko súvisí
s vývinom vnímania, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnych návykov. Preto terapeutické
postupy a metódy musia mať širší záber a ILS / ILC sa má orientovať na celý komplex
dorozumievacieho procesu.
Cvičenia zamerané na rozvíjanie poznávacích procesov vnímanie, pamäť, pozornosť:
- rozvíjanie akustického vnímania, pamäti a pozornosti, rozvíjanie fonematického
sluchu,
- rozvíjanie optického vnímania, pamäti a pozornosti,
- rozvíjanie taktilného vnímania.
Cvičenia na rozvíjanie motorických zručností:
- oblasť oromotorická,
- oblasť grafomotorická,
- koordinácia pohybov.
Cvičenia na rozvíjanie všetkých jazykových rovín
Terapeutické stratégie, metodické postupy podľa logopedickej diagnózy
Spolupráca s rodičmi, poučenie rodičov
Spolupráca s ostatnými pedagógmi v škole, prípadne s inými zainteresovanými osobám
Aj proces učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý komplex schopností ako
vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú niektoré z nich u dieťaťa
nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie špeciálnych metód, foriem a
postupov pri výučbe:
Cvičenia sluchovej analýzy
Nácvik rozlišovania rôznych zvukov (auto, telefón, zvonček, šijací stroj, a pod.)
Nácvik rozlišovania foném, slabík, slov, viet
Artikulácia jednotlivých hlások
Úprava sily hlasu, dýchania a polohy hlasu
Cvičenia zrakovej analýzy
Pozorovanie obrázkov, rozprávanie o nich, počítanie prvkov
Chápanie priestorových vzťahov na obrázku, kresbe
Vnímanie veľkosti, vnímanie tvaru, vnímanie farby
Písanie jednotlivých písmen a číslic
Rozlišovanie p, b, d, rozlišovanie m, n, rozlišovanie h ,ch
Dvojhlásky
Rozvoj komunikatívnych schopností
Čítanie slov, viet
Čítanie celých textov, rozhovor o prečítanom texte, ilustrácia textu, obsah prečítaného
textu, rozhovor na danú tému
Opis predmetov
Dramatizácia danej situácie
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom,
s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby.
Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
20
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Zabezpečuje hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na
školské prostredie:
- vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich
osobného poznania,
- program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní nových
skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa,
- možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a
učenia v skupine rovesníkov / osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si
potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je
významný základ pre rozvoj gramotnosti/,
- základom je priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a
tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj
ich osobnosti,
- pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupinke, aby každý z nich získal pevný
základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti z vzájomného ohľadu, uznania
a úcty,
- včasnú korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných, sociálnych a učebných) a
rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania a
talentu) žiakov.
Za úspešnosť tejto práce s individuálne začlenenými žiakmi považujeme to, že títo žiaci majú
možnosť začleniť sa do ďalšieho života s prihliadnutím na ich individuality a tiež, že podľa
svojich možností a schopností sa môžu uplatniť v pracovnom a spoločenskom živote.
6. Začlenenie prierezových tém
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla
prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme viacerými formami - ako
integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích
predmetov (multikultúrna výchova, osobný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,
tvorba projektu a prezentačnej zručnosti) vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín,
ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu (ochrana života a zdravia,
dopravná výchova).
Dopravná výchova
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole je postupne
pripraviť deti na samostatný pohybov cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.
Učebnú činnosť realizujeme v ročníkoch primárneho vzdelávania formou kurzu, v ročníkoch
nižšieho sekundárneho vzdelávania ako súčasť jednotlivých predmetov a v rámci kurzu
OŽaZ.
Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke:
21
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
- spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.
Osobnostný a sociálny rozvoj
rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný
život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický
rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od
primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje
dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je
potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných,
podporovať
u
žiakov
rozvoj
schopnosti
uplatňovať
prevenciu
sociálnopatologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získaval a
udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne
spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu.
V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej
výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej
uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete
rímskokatolícke náboženstvo a občianska náuka, ale uplatňujeme ju aj v iných predmetoch.
Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných
interaktívnych metód.
Environmentálna výchova
sa prelína všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do prírodovedných predmetov:
biológia, chémia, fyzika ale, uplatnenie má aj v iných predmetoch.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a
schopností nadobudne schopnosť vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí ale uvedomuje si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a
jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti,
ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im
primerané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim
22
zvieratám ale aj k zvieratám v prírode.
Mediálna výchova
Žiaci už vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj
tlačených – rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak
dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u
žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty,
čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá
fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.
Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne
šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a
profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju
osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Prierezová téma sa uplatňuje
hlavne v predmetoch občianska náuka, biológia, geografia, dejepis, informatika a vo
voliteľnom predmete mediálna výchova.
Multikultúrna výchova
je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a
migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac aj v
živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na
rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných
kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie,
spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce
príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene
rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne
spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich
históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať.
Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi
a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť
rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a
kultúrneho zázemia.
Multikultúrna výchova je začlenená hlavne do predmetov: slovenský jazyk a literatúra,
dejepis, občianska náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova .
Ochrana života človeka a zdravia
ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov
štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – obsah
tejto prierezovej témy budeme realizovať formou účelových cvičení dvakrát v priebehu
školského roka, pričom praktickej časti bude predchádzať teoretická príprava v rozsahu 4 – 5
hodín.
Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov
zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a
pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich
23
človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom
pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií
vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami,
živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné
podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom
nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti,
praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci
iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace
základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej
telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných
životných situácií. Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom :
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať
sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v
skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť
jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných
predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy.
Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných
a komunikačných technológií.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Táto téma úzko súvisí s multikultúrnou výchovou ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá
živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na
pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia
a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Túto prierezovú tému začleňujeme
hlavne do predmetov slovenský jazyk, dejepis, geografia ,výtvarná výchova, hudobná
výchova a do voliteľného predmetu regionálna výchova v 5. ročníku.
Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a
kultúru vlastnej obce, mesta na funkčné využívanie historických
regionálnych ukážok, históriu, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo
všetkých smeroch. Regionálnu výchovu máme aj v samostatnom predmete v 5. ročníku.
Začlenenie prierezových tém je uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov a ich
konkrétnejšie použitie bude rozpracované v tematických výchovno – vzdelávacích plánoch.
24
III. Vnútorný sy stém kontroly a hodnotenia
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu.
Hodnotiť nielen mechanické vedomosti, ale aj schopnosť tieto vedomosti využiť v praxi.
Hodnotením poskytnúť žiakovi ale aj rodičovi spätnú väzbu a tom, čo žiak zvládol a kde má
nedostatky.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných
a neúspešných.
Pri hodnotení poskytnúť návod ako odstrániť nedostatky v učení.
Pri hodnotení prihliadať i na žiakove schopnosti.
Pri hodnotení a klasifikácii využívať metódy, ktoré budú pre žiaka menej stresujúce
a umožnia mu prejaviť sa.
Naučiť žiakov, ako hodnotiť svoj výkon i výkon spolužiaka.
Dôležité je odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe týchto bodov:
• Pozorovania (hospitácie)
• Rozhovoru
• Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a
pod.)
• Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
• Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“)
• Hodnotenia učiteľov žiakmi
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. A jednak aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako
škola dosahuje
ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
25
Dôraz je kladený na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Monitorujeme pravidelne:
• Podmienky na vzdelanie
• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
• Prostredie – klímu školy
• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania
• Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
• Výsledky vzdelávania
• Riadenie školy
• Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
• Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
• Pohovory s rodičmi
• Pohovory so žiakmi
• Analýza prijatých žiakov na strednú školu
• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
• SWOT analýza
Kritériá kvality školy:
 lepšia príprava žiakov na život v dospelosti – snaha zmeniť obsah a metódy edukácie,
aby sa žiaci učili to, čo skutočne pre život v globálnej spoločnosti bude potrebné a čím
sa presadia na trhu práce
 meranie zlepšenia statusov učiteľa i žiaka
 efektívnosť a profesionalita rolí učiteľov – zisťovanie účinnosti práce učiteľa
 organizácia, obsah a štruktúra učebných osnov a metód hodnotenia – zdokonalenie
metód hodnotenia práce žiakov, učiteľov a školy
 hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok výchovno-vzdelávacieho procesu
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
- vnútroškolská kontrola
 - zapájanie sa do projektov
- nedostatočné ohodnotenie pedagog.
zamestnancov
- rôzna individuálna efektívnosť členov
pedagogického zboru na rozvoji školy
a budovaní kultúry školy
 posilnené vyučovanie cudzích jazykov
a práce s počítačom
 spolupráca s partnermi školy
podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
26
 schopnosť tímovej spolupráce a
dosahovanie cieľov aj v sťažených
podmienkach
 kresťanská výchova
 škola rodinného typu
 exkurzie pre žiakov
 škola s vlastnou jedálňou
a podporujúca zdravie
 dobré výchovno-vzdelávacie výsledky
so začlenenými žiakmi
 zlepšujúce sa materiálno-technické
vybavenie školy
PRÍLEŽITOSTI
 dobré podmienky pre vzdelávanie
žiakov
 výborné podmienky na zavádzanie
IKT
 možnosť vplyvu na hodnotovú
orientáciu a duchovný život
RIZIKÁ
- nepriaznivý demografický vývoj
- slabá sociálna situácia mnohých rodín,
neúplné rodiny, nejednotnosť vo
výchove rodiny a školy
27
IV. Š kolský učebný plá n
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Matematika
a práca s
informáciami
Predmety
Slovenský
jazyk
Anglický
jazyk
Nemecký
jazyk
Matematika
Informatika
Dejepis
Geografia
Občianska
náuka
Človek a
spoločnosť Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Biológia
Človek a
Fyzika
príroda
Chémia
Človek a svet Svet práce
práce
Technika
Katolícke
Človek
náboženstvo
a hodnoty
Výtvarná
výchova
Hudobná
Umenie a
výchova
kultúra
Výchova
umením
Telesná
Zdravie a
a športová
pohyb
výchova
Spolu
5.
ročník
5
6.
ročník
4
3
3
1
1
1
3,5 0,5 4
0,5 0,5 0,5 0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
Počet hodín
7. ročník
8.
ročník
4
5
3
5
Spolu
23
3
1
3
1
15 + 5
1
1
1
1
1
4+2
3,5
0,5
0,5 4
0,5 0,5 0,5
4
1
1
19 + 2
2+3
0,5
6+3
5
4+1
1
1
1
1
1
9. ročník
1
1
1
1
0,5 0,5
2
1
0,5
1
0+3
1
0+1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
2
1
1
1+1
0,5
0,5
0,5 1,5 0,5
1,5
5+3
5
4+1
1
1
4+6
1
1
1
3
1
1
1
3
0,5 0,5
2
21
2
6
23
2
6
23,5 6,5
2
24
0,5
0,5
2
6
23,5 6,5
1+1
10
115 +
31
28
V. Učebné osnovy
Jazyk a komunikácia
Učebné osnovy – Slovenský jazyk a literatúra
1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom a pre väčšinu jej obyvateľov je národným jazykom.
Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje
pohotovú, primeranú a kultivovanú komunikáciu. Prostredníctvom uvedomenia si miesta
slovenského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec uvedomuje a vníma svoju národnú
identitu a štátnu príslušnosť.
Jazykové znalosti, štylistické, komunikatívne, čitateľské a literárne zručnosti sú
súčasťou jazykovej kultúry a zároveň predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa
základného vzdelania. Žiaci teda nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali
orientovať v akejkoľvek komunikačnej situácii, aby sa vedeli vhodne vyjadrovať a aby svoje
poznatky uplatňovali v praktickom živote.
Jazyková časť predmetu sa zameriava na rozvíjanie komunikatívnych schopností
žiakov. Dôraz sa kladie na vysvetlenie a požívanie jazykových pojmov, využívanie vedomostí
z jazyka pri vlastnej produkcii písaných či hovorených komunikátov. Jazyk je nástrojom
myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, táto skutočnosť by sa mala premietnuť vo vyučovaní
jazyka ako zámerné preferovanie rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým
teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích
predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilní komunikatívnozážitkový model vyučovania jazyka. Dochádza k redukcii učiva v jazykovede. Posilňuje sa
vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, čitateľská gramotnosť a schopnosť
argumentovať. Dobré zvládnutie komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na
rozvinutie schopností úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe
ako zdroj národnej a individuálnej identity.
V literatúre nejde len o plynulosť čítať slová a vety, ale skôr o pochopenie textu ako
celku - čítanie s porozumením. Cez literárne ukážky, ktoré sú zamerané na slovenskú klasickú
a modernú tvorbu, posilňujeme národné povedomie žiakov. Zážitkovými formami vyučovania
literatúry vyvolávame u žiakov estetický zážitok.
29
Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť
vyučovania materinského jazyka, takisto ako literárna výchova.
Učebné osnovy sú rámcové, obsahujú učivo daného ročníka. V rámci časovej dotácie sa
uvádza iba týždenný počet hodín a ročný počet hodín.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Ciele učebného predmetu
- získavanie nových kompetencií
- opakovanie si naučených vedomostí
- využívanie vedomostí z iných predmetov
- hodnotenie svojich pokrokov
- spolupráca vo dvojiciach, alebo v skupinách
- socializácia detí
- učenie sa samostatnosti pri učení
- vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
- lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
- rozvoj celkového vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a
kognitívnych schopností
- naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa rodnému jazyku a viesť ich k využívaniu vlastného
jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia
- viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a
tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT
- viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej i modernej
literatúry,
- rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať v písomných a ústnych
prejavoch,
- dôraz klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú
gramotnosť a schopnosť argumentovať,
- schopnosť vyjadriť svoje vlastné názory a postoje,
- zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a
nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
- pestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku,
- ovládať v praktickom živote normy spisovného jazyka,
- možnosť využiť aktuálnejšie, moderné príbehy zo života detí,
- využívať prácu s časopismi a doplnkovou literatúrou,
- posilniť záujem o čítanie kníh pravidelnou návštevou knižníc a besedami o prečítaných
knihách,
- zvýšiť návštevnosť kultúrnych podujatí (divadlá, galérie, výstavy, múzeá...) s cieľom
posilniť u žiakov emocionálne cítenie,
30
- posilniť kooperatívne vyučovanie a posilniť prácu jednotlivca v skupinách,
- vytvárať u žiakov vlastný hodnotový systém,
- naučiť žiakov tolerovať ostatných, vedieť pracovať s chybou, formulovať a riešiť problémy,
- naučiť žiakov formovať svoj názor a argumentovať ho,
- posilniť schopnosť empatie voči iným,
- dať možnosť kriticky sa vyjadriť,
- poznať rozdiely medzi uvedenými pojmami, aktívne s nimi pracovať,
- žiak vie vyjadriť názor na prečítaný text − jasne sformulovať svoj čitateľský dojem, vyjadriť
svoje estetické zážitky z prečítaného textu i emocionálneho prežívania,
- žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať a
zovšeobecniť poznatky o slohových útvaroch/žánroch,
- žiak vie s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej príprave nahlas čítať akékoľvek texty,
ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam,
- žiak vie na základe analýzy stanovenej komunikačnej situácie vybrať vhodný slohový
útvar/žáner, ktorý zosúladí s témou písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť,
- žiak vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie, resp. textové prvky
súvisiace s obsahom textu,
- žiak vie bez vyzvania učiteľa formou tichého čítania skontrolovať svoj text s cieľom
identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave svojho textu aplikuje
nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu,
- žiak vie svoj názor kultivovaným spôsobom obhájiť, žiak vie správne a spoločensky vhodne
sformulovať otázky, aby si preveril a prekontroloval, ako poslucháči porozumeli jeho
výpovedi,
- podporiť dramatizáciou a rôznymi technikami schopnosť vystupovať na verejnosti, odbúrať
stres,
- využívaním nárečia sa snažiť o dodržiavanie zvykov a tradícií,
- žiak má dominantné postavenie vo vyučovacom procese,
- učiteľ bude facilitátor - usmerní prácu žiakov,
- viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,
- zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú
kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
- pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku,
- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
5. Ročník
(5 hodín zo ŠVP, spolu 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
31
Slovenský jazyk a sloh
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Opakovanie
učiva zo 4.
ročníka
(8 hod.)
Dialóg a veta. Samohlásky,
spoluhlásky a dvojhlásky.
Rozprávanie,
slabiky.
Nadpis, delenie textu,
dynamika
slovies,
dejovosť.
Pravidlá
aktívneho počúvania.
Delenie
hlások,
interpunkčné znamienka,
melódia
vety
a jej
pravopis, znelé – neznelé
spoluhlásky,
splývavá
výslovnosť,
prozodické
vlastnosti reči (prestávka,
sila hlasu, prízvuk, dôraz)
Spisovný jazyk – nárečia,
jednovýznamové
a viacvýznamové
slová
(synonymá,
homonymá,
antonymá), slovníky (PSP,
MFS, MSS), predpony
v slovách, frazeologické
jednotky
Prierez
Výkonový štandard
ová
téma
Žiak
ovláda
pravidlá
aktívneho OSR
počúvania, zásady učenia sa, pravidlá OŽZ
správneho čítania a pozná pravidlá na
zlepšovanie pamäti.
Žiak ovláda interpunkciu v jednoduchej
vete, ovláda pravopis, vie rozlíšiť typy
viet.
Zvuková rovina
Žiak vie správne intonovať všetky druhy
jazyka
a
viet. Vie samostatne tvoriť jednoduché
pravopis
holé a rozvité vety, pričom dodržiava
správny slovosled a správne používa
(16 hod.)
interpunkčné znamienka.
Žiak vie vysvetliť pojmy spisovný jazyk
Slovná zásoba
a nárečie a uviesť konkrétne príklady,
(lexikológia)
vie pomenovať svoje nárečie a vysvetliť
jeho špecifikum.
(15 hod.)
Žiak pozná slovenské ľudové príslovia,
porekadlá, pranostiky, pozná ich význam
a vie ich použiť v komunikácii a
písomnom prejave.
Žiak vie porovnávať na základe
vonkajších a vnútorných súvislostí.
Žiak ovláda správne rozdeľovanie slov,
vie určiť predponu v slove, vytvára nové
slová, obohacuje si slovnú zásobu, pozná
a vie použiť slov. predpony.
Žiak ovláda pojmy jednovýznamové a
viacvýznamové
slová,
termín
homonymum, vie uviesť príklady. Vie
vyhľadať význam slov a vie ich určiť v
texte
Žiak vie vysvetliť pojem synonymum a
homonymum.
Žiak si vie overiť významy neznámych
slov v jazykovedných príručkách
Skloňovanie.
Žiak vie definovať PM ako SD, vie
Tvaroslovná/
Podstatné
mená uviesť
príklady
na
jednotlivé
Morfologická
(všeobecné – vlastné, pomenovania, vie správne určiť GK,
rovina
životné
neživotné), najmä pádovú väzbu.
MEDV,
OSR
MEDV,
OSR,
MULTV
TPPZ
MEDV,
OŽZ,
DOPV,
OSR,
32
(35 hod.)
gramatické
kategórie,
skloňovacie vzory.
Prídavné mená (akostné,
stupňovanie), gramatické
kategórie, vzory pekný,
cudzí.
Zámená – osobné zámená,
pravopis.
Číslovky
–
delenie,
základné, radové, pravopis.
Slovesá
–
časovanie,
gramatické kategórie (o, č,
č), jednoduchý – zložený
tvar, neurčitok.
Predložky
–
väzba
s pádom.
veta,
Vetná skladba Jednoduchá
Interview.
Diskusia.
(syntax) a sloh
Písomný
pozdrav,
(17 hod.)
pohľadnica,
adresa.
Súkromný list a oslovenie.
Piktogramy, mapy, grafy.
Internet, SMS, e – mail.
Informácie
a správa.
Oznámenie.
Pozvánka.
Vizitka. Plagát. Inzerát.
Žiak vie vymedziť vzory, vie rozlíšiť
PM podľa rodu, ovláda spisovné
skloňovanie, vie určiť GK PM MR. Žiak
ovláda neživotné podstatné mená
mužského rodu.
Žiak ovláda vymedzenie vzorov,
skloňovanie, určovanie gramatických
kategórií
Žiak ovláda vymedzenie vzorov,
skloňovanie, GK.
Žiak vie rozlíšiť PRM v texte, ovláda
GK.
Žiak vie rozlíšiť akostné a vzťahové
prídavné mená, vie uviesť príklady a
rozlíšiť ich v texte.
Žiak vie správne použiť akostné
prídavné mená a vystupňovať ich.
Žiak vie roztriediť prídavné mená podľa
gramatického rodu. Správne a spisovne
skloňujeme, ovláda pravopisné zásady
Žiak vie vyhľadať zámená v texte.
Žiak vie rozlíšiť osobné privlastňovacie
zámeno od základného.
Žiak bez chyby a spisovne skloňuje
zámená.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú
tému súkromný list. Písanie zámen s
veľkými písmenami v korešpondencii.
Žiak vie rozoznať základné a radové
číslovky v texte. Vie aplikovať
vedomosti o ich skloňovaní a dodržiava
ich pravopis.
Žiak vie určiť slovesá vo vete. Vie určiť
GK osobu, číslo, čas. Správne spisovne
časuje, vie časovať sloveso byť, ovláda
pravopis slovies v ohýbacích príponách.
Žiak vie použiť predložku v správnom
páde, vie ju určiť v texte.
Žiak vie uskutočniť interview na zadanú
alebo voľnú tému. Vie vytvoriť písomnú
verziu
interview.
Vie
aplikovať
teoretické vedomosti o formálnej úprave.
Vie zvoliť vhodný spoločenský tón. Vie
začať a ukončiť komunikáciu so
známymi ľuďmi. Pozná teoreticky typy
interview.
Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojmy pohľadnica a súkromný list.
MULTV
ENV,
OSR,
REGV
MEDV,
OSR,
OŽZ,
REGV,
33
Reklama.
Konspekt.
Poznámky. Opis pracovnej
činnosti. Jednoduchý opis.
Jednoduché rozprávanie.
Časová
postupnosť.
Rozprávanie s prvkami
opisu.
Žiak vie vytvoriť text pohľadnice v
súlade s cieľom komunikácie.
Žiak vie napísať adresu odosielateľa na
pohľadnicu.
Štruktúra listov. Úvodné a záverečné
formulky.
Žiak dokáže rozlíšiť a identifikovať
vecné a umelecké texty.
Žiak vie vysvetliť termín piktogram,
pozná jeho funkciu, pozná význam
známych piktogramov. Vie získať
informácie z grafu a mapy.
Žiak vie rozlíšiť a vysvetliť pojem
správa.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo
ľubovoľnú tému správu, oznámenie,
dokáže rozlíšiť správu a oznámenie.
Pozná novinovú správu.
Žiak vie napísať stručnú SMS.
Žiak ovláda a vie zostaviť pravidlá
posielania správneho e-mailu, ovláda
bezpečnostné
pravidlá
používania
internetu. Vie napísať a odoslať e –mail i
s prílohou.
Žiak vie vytvoriť pozvánku na zadanú
tému.
Žiak vie vytvoriť vlastnú vizitku.
Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojem plagát.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo
ľubovoľnú tému plagát.
Žiak ovláda termín, vie žáner
identifikovať, vie napísať inzerát.
Žiak pozná typológiu reklamy, s
pomocou učiteľa zvládne vytvoriť
reklamu.
Žiak vie v texte vyhľadať fakty a spojiť
čiastkové informácie do komplexnej
informácie
Žiak si systematicky tvorí poznámky,
zaznamenáva si kľúčové slová. Vie v
rozličných
informačných
zdrojoch
vyhľadať informácie.
Žiak si osvojí znaky a prostriedky OSP,
dokáže rozlíšiť rozprávanie a opis. Vie
napísať krátky jednoduchý statický opis.
Štruktúra textu U-J-Z.
Žiak chápe význam prídavných mien v
34
opise ilustrácie/obrázka. Osnova opisu.
Koncept, čistopis. Odseky.
Zhrnutie učiva v úlohách a Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, vie OSR
OPAKOVANI
analyzovať, hodnotiť svoje vedomosti
E
UČIVA testoch
a zručnosti
5.ročník
(8 hod.)
Literatúra
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Úvod
literatúry
5.ročníka
(4 hod.)
sa
do Oboznámenie
s predmetom.
Rozlíšenie
prózy a poézie. Slovenská
ľudová pieseň, uspávanky,
ľúbostná pieseň.
Personifikácia, rým, verš,
strofa.
V
ríši Ľudová rozprávka. Ľudová
rozprávka ako prozaický
rozprávok
žáner ľudovej slovesnosti.
/ľudové
Vyjadrenie túžby človeka po
rozprávky/
dobre
a
spravodlivosti.
(8 hod.)
Hlavné znaky rozprávky.
Hlavná a vedľajšie postavy.
Rozprávač
príbehu.
Zberatelia
ľudových
rozprávok – slovenskí (P.
Dobšinský, S. Czambel) a
inonárodní (Božena Němcová
a
slovenské
ľudové
rozprávky).
Príslovia,
porekadlá
a
pranostiky.
Fantastická
(čarodejná,
čarovná)
rozprávka,
realistická
rozprávka.
Nadprirodzené, neskutočné
postavy,
čarodejné deje,
magické čísla a predmety.
Dôvtip hlavného hrdinu /
prostý dedinský človek/,
humor, zveličenie vlastností,
Prierez
ová
téma
Žiak ovláda pojmy: autor, spisovateľ, MULTV
čitateľ, divák, text, ilustrácia, kniha, OSR
knižnica, časopis, noviny
Žiak ovláda správnu technika čítania.
Žiak vie vysvetliť pojmy verš, strofa,
rým, rytmus v súvislosti s viazanou
umeleckou rečou a vie vyhľadať verš,
strofu v básni.
Žiak vie určiť slová v básni, ktoré sa
rýmujú.
Žiak vie vyhľadať v texte hlavné OSR ,
znaky rozprávky, zdôvodniť úlohu REGV
fantázie a fantastických javov,
magických čísel a predmetov, rozlíšiť
fantastické a realistické rozprávky.
Žiak vie charakterizovať ľudovú
rozprávku ako súčasť ľudovej
slovesnosti,
pozná
zberateľov
ľudových rozprávok, hlavnú postavu
a vedľajšie postavy, vysvetliť pojem
dialóg.
Žiak vie rozlíšiť tému a hlavnú
myšlienku, pozná význam menších
častí prozaického diela /odsekov/.
Žiak pozná príslovie, porekadlo,
pranostiku.
Žiak vie porovnať realistickú
rozprávku s fantastickou, pozná
hrdinov realistických rozprávok a
znaky realistickej rozprávky.
Žiak vie vyhľadať nezmysel v
ľudových rozprávkach, a pozná
najznámejšiu postavu – Kuba.
Žiak pozná znaky ľudovej rozprávky,
Výkonový štandard
35
Poézia
nonsensu
(4 hod.)
Autorské
rozprávky
(8 hod.)
Ľudové piesne
(4hod.)
Povesti
(10 hod.)
stupňovanie deja. Humorné
ľudové rozprávky. Slovenská
ľudová rozprávka.
Nonsens - pôvod, vysvetlenie
pojmu, výskyt nonsensu
(nezmysel)
v
pôvodnej
slovenskej umeleckej tvorbe.
Interpretácia básne. Osnova
rozprávky,
reprodukcia
pomocou osnovy. Zvieracia
rozprávka.
Inonárodné
ľudové rozprávky. Koledy
delenie, zberateľov, názvy rozprávok.
Žiak pozná poéziu nonsensu , slovné
hračky, vie čerpať z ľudovej
slovesnosti / riekanky/.
Žiak pozná slovenských autorov
nonsensu.
Žiak vie predniesť báseň so správnou
artikuláciou
a
spisovnou
výslovnosťou.
Žiak pozná rozprávky iných národov.
Žiak pozná kľúčové slová, vie
zostaviť dejovú osnovu, reprodukovať
text, charakterizovať hlavné postavy –
nositeľov pozitívnych a negatívnych
vlastností.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
autorskou a ľudovou rozprávkou.
Žiak pozná najznámejšieho svetového
autora rozprávok.
Žiak pozná spoločné a odlišné znaky
veršovanej a prozaickej rozprávky.
Žiak zvláda zvukovú stránku jazyka /
tempo, rytmus, dôraz, pauza, sila
hlasu, prízvuk/.
Žiak
pozná
pojem
moderná
rozprávka, pozná autorov slovenskej
modernej rozprávky.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
postavami /čarodejnicami/ v ľudovej
rozprávke a v modernej rozprávke.
Autorská a ľudová rozprávka.
Zdroje informácií o autoroch
literárnych
diel
(galéria
spisovateľov,
súbory
o
slovenských autoroch detskej
literatúry,
encyklopédie,
internet).
Dialogizované
čítanie. Veršovaná rozprávka
- základné znaky poézie vo
veršovanej alebo prebásnenej
podobe rozprávky (verš,
strofa,
rým,
rytmus).
Moderná
rozprávka.
Slovenská
moderná
rozprávka. Plynulosť čítania
súvislého textu.
Ľudová pieseň. Rým, refrén, Žiak vie vysvetliť pojem koleda,
rytmus tempo. Zdrobneniny.
rozlíšiť jednotlivé druhy ľudových
piesní na základe ich obsahu, vie
nájsť zdrobneniny v texte, vie
vysvetliť pojmy rým, refrén, tempo
a rytmus
Povesť ako prozaický útvar. Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi
Ľudová povesť Miestna, povesťou
a rozprávkou,
priradiť
historická, heraldická povesť. povesti k jednotlivým druhom,
Autorská povesť – využitie rozlíšiť ľudové a autorské povesti,
námetov ľudových povestí v rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a
umeleckom
spracovaní. čo realistické, sformulovať hlavnú
Spoločné a odlišné znaky s myšlienku
povesti,
podrobne
rozprávkou. Fantázia a realita reprodukovať 1 regionálnu povesť,
MULTV
OSR
OSR,
MULTV
OSR,
REGV
OSR,
REGV,
TPPZ
36
Legendy
(6 hod.)
v povesti. Hlavné a vedľajšie
postavy,
charakteristika
jednotlivých
postáv,
hodnotenie
konania
jednotlivých hrdinov.
Dramatizácia textu. Realita a
fikcia v umeleckom diele.
Regionálne
povesti
(projektová práca).
Veľkomorovské
legendy.
Autorská a ľudová legenda.
Zľudovené piesne.
Encyklopédie
(4 hod.)
Odborná literatúra, odlišnosť
od
umeleckého
textu.
Presnosť,
stručnosť
vyjadrovania.
Využívanie
odbornej
terminológie.
Náučný
slovník.
Heslo.
Usporiadanie
hesiel.
Encyklopédia na internete.
Komiks
(6 hod.)
Komiks. Slovenskí autori
komiksu. Prepojenie slovného
a výtvarného umenia. Slovná
bublina. Walt Disney najznámejší tvorca komiksu
Bábková
rozprávková
Divadelná hra. Bábková hra,
bábkoherec,
animácia,
vymenovať 3
povestí.
autorov národných
Žiak vie vysvetliť, že hlavnou
postavou je osoba, ktorá za svoje činy
bola vyhlásená za svätú, sformulovať
hlavnú
myšlienku
prečítaného,
vyhľadať a utriediť reálne a
fantastické deje v legende, vysvetliť
súvislosti
konkrétnej
legendy
s históriou, odlíšiť legendu od
rozprávky a od povesti, rozlíšiť
legendy podľa pôvodu, uviesť meno
jedného autora legendy, pozná
zľudovené piesne.
Žiak vie vysvetliť, že ide o náučný
text,
ktorý
využíva
odbornú
terminológiu, vysvetliť, ako sú
zoradené informácie v encyklopédii,
vymenovať druhy encyklopédií podľa
obsahu (zemepisné, prírodovedné...),
vyhľadať informácie podľa hesiel,
vyčleniť hlavné informácie v texte,
vysvetliť
význam
informácií
získaných z encyklopédie, vybrať
vhodné informácie z najväčšej
encyklopédie na svete – na internete
Wikipedia - pri riešení konkrétnej
úlohy.
Žiak vie vysvetliť pôvod komiksu,
vysvetliť komiks ako žáner s epickým
dejom (prózu) sprostredkovaným bez
rozprávača cez priamu reč a obrázky,
sformulovať
hlavnú
myšlienku
komiksu,
vytvoriť
komiks
transformáciou príbehu do priamej
reči v bublinách, uviesť mená
známych domácich aj svetových
autorov komiksu.
Žiak vie vysvetliť pojmy viažuce sa k
bábkovej hre a úlohu bábkoherca, vie
OSR,
MULTV
ENV
ENV
MULTV
MULT
OSR
37
divadlo,
hra, filmová a maňuškové
javajkové
divadlo,
televízna
marionetové divadlo.
rozprávka
Dramatizovaný literárny text
(8 hod.)
–
dialogizovaná
forma.
Inscenácia. Rozdiel medzi
literárnym
textom
a
inscenáciou.
Tvorcovia
divadelnej hry (filmovej,
televíznej),
scenár
scenárista,
dramaturg,,
režisér, herci, výtvarníci,
hudobný skladateľ (scénická
hudba). Filmová rozprávka,
televízna rozprávka, scenár,
režisér,
herec,
zvukové
efekty. Filmová (televízna)
podoba literárneho textu.
Spoločné znaky a hlavné
rozdiely
divadelnej
hry
(bábkové divadlo) a filmovej
(televíznej) rozprávky.
Zhrnutie učiva v úlohách a
OPAKOVANI
E
UČIVA testoch
5.ročník
(4 hod.)
vysvetliť pojem animácia, vie
vysvetliť rozdiely vo vedení bábik pri
maňuškovom,
javajkovom,
marionetovom bábkovom divadle, vie
sformulovať
hlavnú
myšlienku
dramatického textu a zdramatizovať
literárny text v podobe jednoduchého
scenára.
Žiak pozná zakladateľa slovenského
animovaného filmu / V. Kubala /
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
prozaickým
textom
a
jeho
zdramatizovanou podobou
Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, OSR
vie analyzovať, hodnotiť svoje
vedomosti a zručnosti
6. ročník
(4 hodiny zo ŠVP, spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)
Slovenský jazyk a sloh
Téma
časová
dotácia
/
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Dialóg a veta. Spodobovanie, Žiak si aktívne preopakuje učivo
skloňovacie vzory PM, delenie uplynulého ročníka
Opakovanie
učiva z 5. čísloviek, stupňovanie Pr.M,
komunikačné kompetencie.
Ročníka
(8hod.)
Samohlásky,
dvojhlásky, Vedieť určovať hlásky, správne
spoluhlásky,
diakritika, písať diakritiku i interpunkciu, dbať
vlastnosti
reči,
správne
interpunkcia, hlavný slovný na
Zvuková
rovina jazyka prízvuk, sila hlasu, prestávka, vyslovovať cudzie slabiky, písať
Prierezov
á téma
OSR
OŽZ
MEDV,
OSR
38
a pravopis
dôraz, výslovnosť slabík de/di, správne i, y v koreni slova, správne
využitie v praxi
te/ti, ne/ni,le/li
(8 hod.)
slová,
Slovná zásoba Spisovné/nespisovné
neutrálne/citovo
zafarbené,
(lexikológia)
(10 hod.)
domáce/cudzie,
zastarané/nové,
slangové,
skratky.
Pravopisný,
frazeologický,
synonymický,
výkladový slovník, slovník
cudzích
slov.
Predpona,
prípona, slovotvorný základ,
základové/odvodené
slovo.
Skladanie slov.
Tvaroslovná/ Podstatné mená - Všeobecnévlastné,
konkrétne
–
morfologická abstraktné, životné-neživotné,
vzory, skloňovanie, piaty-pád,
rovina
pomnožné-rod,
vzor,
gramatické kategórie.
(30hod.)
Prídavné mená - Druhy:
akostné, vzťahové -druhové/
zvieracie,
privlastňovacie,
vzory- pekný, cudzí, páví,
matkin, otcov, stupňovanie,
gramatické kategórie
Zámená - druhy: osobné,
základné, privlastňovacie
Číslovky - Druhy: základné,
radové,
násobné,
určité,
neurčité,
skloňovanie,
gramatické kategórie
V texte vedieť rozlíšiť slová z
rôznych hľadísk, správne písať
skratky, vedieť prakticky použiť
uvedené
slová.
Nájsť
heslo,
vysvetliť ho, použiť ho vo vete.
Vedieť oddeliť preponu a príponu od
slovotvorného základu, určovať
základové a odvodené slová. Vedieť
rozlíšiť rôzne spôsoby tvorenia slov
MEDV,
OSR,
MULTV
TPPZ
Vedieť v texte určovať podst. mená,
skloňovať, určovať vzory, správne
písať prípony, nájsť pomnožné
podst. meno, určiť jeho rod, určovať
gramatické kategórie, využívať
podst. mená v slohu. Vedieť v texte
nájsť prídavné meno, vyskloňovať
ho, určiť vzor, druh, určovať
gramatické kategórie, stupňovať.
Nájsť v texte zámeno, určiť druh,
využívať v praxi. Vedieť rozdelenie
čísloviek, rod, číslo, pád, skloňovať,
pravopis prípon, využívať v praxi.
Vedieť určovať slovesné kategórie,
jednotlivé tvary, slovesný spôsob,
využívať
v praxi.
Vyhľadávať
príslovky v texte, určovať, viazanosť
na sloveso, použiť v praxi. Nájsť
predložku, vysvetliť funkciu vo vete,
vysvetliť vokalizáciu. Správne písať
čiarku v jednoduchej vete a v súvetí.
MEDV,
OŽZ,
DOPV,
OSR,
MULTV
ENV,
OSR,
REGV
Slovesá - Slovesné kategórie,
zvratné/nezvratné,
jednoduchý/zložený
tvar,
plnovýznamové/neplnovýzna
mové, slovesné spôsoby
Príslovky - Druhy: miesta,
času,
spôsobu,
príčiny,
stupňovanie
Predložky - Väzba s pádom,
39
vokalizácia
Spojky – Interpunkcia
Vetná skladba Jednoduchá veta, základné Určovať základné vetné členy,
vetné
členy, rozlišovať vyjadrený /nevyjadrený
(syntax)
jednočlenné/dvojčlenné vety
podmet,
slovesný/
neslovesný
a sloh
prísudok, odlíšiť jednočlennú od
(10 hod.)
dvojčlennej vety, nájsť prisudzovací
sklad.
OPAKOVAN Zhrnutie učiva v úlohách a Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil,
vie analyzovať, hodnotiť svoje
IE
UČIVA testoch
vedomosti a zručnosti
6.ročník
(6 hod.)
MEDV,
OSR,OŽZ,
REGV,
OSR
Literatúra
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Balada - Ľudová balada,
umelá balada, sociálna
Poézia:
balada,
dialogizácia,
(15 hod.)
protiklad,
zjemňujúce
a pejoratívne
slová,
združený,
obkročný,
striedavý rým, apostrof.
Bájka
Veršovaná,
neveršovaná podoba bájky,
epická
žánrová
forma,
humor,
satira,
epické
rozprávanie,
viazaná
umelecká reč, alegória –
inotaj, mravné poučenie.
Detská populárna pieseň Refrén, slangové slová
,metafora
Próza:
(25 hod.)
Výkonový štandard
Prierezová téma
Vedieť nájsť v konkrétnom OSR,
texte znaky ľudovej, umelej TPPZ
a sociálnej balady, spoločné
znaky s ľudovou rozprávkou
a odlišnosti z hľadiska pôvodu.
Vedieť určiť spoločné znaky
klasických moderných bájok
s modernou
rozprávkou,
povedať
poučenie,
vedieť
zaujať správny postoj, vysloviť
svoj názor, pekne a správne
prednášať.
Úloha
piesne,
vyhľadať epitetá v texte, vedieť
nájsť refrén v piesni, vyhľadať
umelecké
prostriedky
a pomenovať ich, vysloviť
vlastný názor a zdôvodniť ho.
Rozlíšiť
pojem
anekdota
a aforizmus,
vedieť
charakterizovať anekdotu.
MEDV,
Anekdota - Rozlíšiť pojem
anekdota
a aforizmus,
vedieť
charakterizovať
anekdotu
Báj - Viazaná umelecká reč, Určiť v umeleckom texte znaky REGV, MULTV,
reč postáv, autorská reč, báje,
vyhľadať
umelecké TPPZ, ENV
bylina, kartotečný lístok, prostriedky, vyhľadať motívy
40
symbol, synonymum.
Historická
poviedka
Viazaná umelecká reč, reč
postáv, autorská reč.
Dobrodružná literatúra Príbehy zo života detí,
napätie v deji, rozprávací
slohový postup, nositeľ
deja, historizmy, archaizmy.
Príbehy zo života v prírode,
hlavné a vedľajšie postavy.
Detská detektívna literatúra,
detektívka,
vnútorná
kompozícia literárneho diela
–
úvod,
zápletka,
vyvrcholenie,
obrat,
rozuzlenie.
Dráma:
(12 hod.)
Rozhlasová rozprávka zvuk,
zvukové
efekty,
dramatickosť, mimoliterárne
prvky
a formy báje, porovnať báj
s povesťou
skutočné
a rozprávkové, vedieť vysvetliť
slovo bylina. Vedieť vyhľadať
znaky historickej poviedky,
orientácia v texte, vyhľadať
historické
fakty,
základný
motív, rozprávkový motív,
rozdiel
medzi
historickou
poviedkou a povesťou. Určiť
v konkrétnom umeleckom texte
hlavné a vedľajšie postavy,
charakterizovať postavy, vedieť
opísať pocity prežívania, zaujať
hodnotiaci postoj, vyhľadať
komické
situácie,
správne
vedieť
formulovať
svoje
postoje. Vyhľadať kľúčové
slová, vytvoriť dejovú osnovu,
voľne prerozprávať príbeh,
určiť
hlavné
a vedľajšie
postavy, charakterizovať ich,
abstrahovať
a sformulovať
hlavnú myšlienku, analyzovať
umelecký text po štylisticko –
lexikálnej
a kompozičnej
stránke, sformulovať vlastné
hodnotenie diela a podložiť
svoje stanovisko argumentmi.
Sformulovať poučenie o úlohe
dialógu v umeleckom texte,
určiť
hlavné
a vedľajšie
postavy,
vytvoriť
dejovú
osnovu,
porovnať
svoju
domnienku so skutočnosťou.
Prerozprávať vlastnými slovami MEDV,MULTV,
rozhlasovú hru, zistiť rozdiely REGV, OSR
a spoločné vlastnosti, vyvodiť
poučenie
ako
upútať
poslucháča.
OPAKOVANIE Zhrnutie učiva v úlohách a Žiak vie zhodnotiť to, čo sa OSR
testoch
naučil, vie analyzovať, hodnotiť
UČIVA
svoje vedomosti a zručnosti
6.ročník
(4 hod.)
41
7. ročník
(4 hodiny zo ŠVP, spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)
Slovenský jazyk a sloh
Téma / časová
dotácia
Opakovanie
učiva
zo
6.
Ročníka
(8 hod.)
Prierezov
á téma
Dialóg a veta. Spodobovanie, Žiak si aktívne preopakuje učivo OSR
skloňovacie vzory PM, delenie uplynulého ročníka
OŽZ
čísloviek, stupňovanie Pr.M,
komunikačné kompetencie.
Výslovnosť a pravopis cudzích Žiak ovláda výslovnosť a pravopis MEDV,
slov, prozodické vlastnosti reči, slov cudzieho pôvodu. V praxi vie OSR
Zvuková rovina splývavá výslovnosť, pomlčka, uplatniť poznatky o prozodických
vlastnostiach reči. Vie rozdiel medzi
jazyka a pravopis spojovník, melódia vety.
pomlčkou
a spojovníkom,
čo
dokazuje v písomnom prejave. Na
(10 hod.)
základe prozodických vlastností reči
vie interpretovať všetky typy
melódií viet.
v
písomnej Žiak pozná nárečové a slangové MEDV,
Slovná
zásoba Skratky
komunikácii. Slová cudzieho slová, vie ich vysvetliť, využíva OSR,
(lexikológia)
pôvodu, slová podľa dobového skratky, značky, skratkové slová, MULT,
(12 hod.)
iniciálové skratky.
výskytu, slovná zásoba.
TPPZ
Žiak pozná: domáce slová a slová
cudzieho pôvodu, vie ich vysvetliť,
rozdeliť a pozná ich pravopis
Žiak vie rozlíšiť staré a nové slová.
Podstatné mená - pomnožné Žiak vie: rozlíšiť ohybné slovné MEDV,
Tvaroslovná/
podst. mená
druhy, vie určiť ich gramatické OŽZ,
morfologická
Prídavné mená
kategórie, ovláda ich pravopis, vie DOPV,
rovina
Číslovky (základné, radové, ich vyhľadať v texte, dokáže urobiť OSR,
(12 hod.)
násobné, určité, neurčité)
jazykový rozbor textu.
MULTV
Slovesá, slovesný vid
ENV,
OSR,
REGV
nekomunikovať, Žiak ovláda druhy komunikácie, MEDV,
Vetná
skladba Nemôžeme
asertívna
a
efektívna správny
výber
jazykových OSR,OŽZ,
(syntax) a sloh
komunikácia,
nácvik prostriedkov, uplatnenie asertívnej a REGV,
(16 hod.)
modelových
situácií, efektívnej komunikácie v praxi.
nespisovné
slová Žiak vie napísať a predniesť rôzne
v komunikácii.
Príhovor druhy príhovorov s využitím
(prívet), verbálna a neverbálna gestikulácie a mimiky
komunikácia. Umelecký opis. Žiak vie rozlíšiť statický a
Obsahový štandard
Výkonový štandard
42
Dynamický opis.
Jednoduchá veta, holá, rozvitá
Viacnásobný vetný člen
Vetný základ, jednočlenná veta
dynamický opis, pozná rozdiely a
dokáže urobiť opis pracovného
postupu.
Žiak ovláda učivo zo syntaxe, rozlíši
jednoduchú vetu od súvetia, pozná
vetné členy, vety podľa postoja
hovoriaceho, obsahu a zloženia
Vytvorenie
a
prezentácia Žiak vie pripraviť prezentáciu a MULTV,
PROJEKT
projektu
prezentovať ju ostatným.
REGV,
(2 hod.)
ENV,
OSR
Zhrnutie učiva v úlohách a Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, OSR
OPAKOVANIE
vie analyzovať, hodnotiť svoje
UČIVA
6.- testoch
vedomosti a zručnosti
7.ročník
(6 hod.)
Literatúra
Téma / časová
dotácia
ANEKDOTY,
AFORIZMY
(3 hod.)
POÉZIA
(20 hod.)
PRÓZA
(25 hod.)
Prierezov
á téma
od OSR
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Anekdota, aforizmus
Žiak vie rozlíšiť anekdotu
aforizmu, vytvoriť aforizmus
Lyrika. Epika. Populárna
pieseň. Striedavý a obkročný
rým, obsah a téma diela,
básnická otázka, epická báseň,
populárna pieseň.
Žiak dokáže v básni nájsť a určiť
rým, vie odlíšiť lyrickú báseň od
epickej, pozná tvorbu Štúrovcov naučí sa úryvok z básne S.Chalupku:
Branko,
vie
nájsť
jazykové
prostriedky,
pozná
autorov
populárnych piesní, dokáže zaspievať
ich piesne, vie vysvetliť ich podstatu,
refrén, vytvorí projekt.
Žiak vie rozlíšiť dobrodružnú novelu
od
románu,
pozná
tvorbu
Hemingwaya, pojem Nobelova cena
za literatúru, pozná román Robinson
Crusoe, Anna zo Zeleného domu,
tvorbu
slovenských
autoriek
Jarunková,
Šrámková,
Vášová,
Baráthová a cez ich tvorbu, vie
vysvetliť pojem biografický román.
Žiak prečíta počas roka 1-2 literárne
diela , dokáže si o nich urobiť zápis
do čitateľského denníka, naučí sa 1-2
básne alebo úryvky z prózy.
Žiak pozná život detí v minulosti,
Dobrodružná novela, román.
Western.
Robinsonáda.
Dievčenský
román.
Biografický
román.
Detektívna literatúra. Príbehy
zo života detí. Literatúra
faktu.
OSR,
MEDV,
TPPZ
REGV,
MULTV,
TPPZ,
ENV
43
DRAMATICKÉ
UMENIE
(14 hod.)
OPAKOVANIE
(4 hod.)
dokáže porovnať súčasnosť detí s
tvorbou spisovateľov.
Žiak vie využiť literatúru faktu na
vysvetlenie minulosti, na vysvetlenie
osobností vedy, kultúry...
Filmová tvorba. Televízna Žiak pozná vznik filmu cez scenár,
hra. Rozhlasová hra.
postavy, ľudí okolo filmu, vie
vytvoriť časť scenára s ohľadom na
prehovory postáv, prostredie, pozná
dielo Sokoliar Tomáš, vie ho
analyzovať, vie porovnať, čím sa líši
rozhlasová hra od televíznej.
Zhrnutie učiva v úlohách Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil,
a textoch.
vie analyzovať, hodnotiť svoje
vedomosti
a
zručnosti,
vie
interpretovať texty.
MEDV,M
ULTV,
REGV,
OSR
8. ročník
(5 hodín zo ŠVP, spolu 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
Slovenský jazyk a sloh
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Dialóg
a veta.
Spodobovanie,
Opakovanie
vzory
učiva
zo
7. skloňovacie
PM,
delenie
Ročníka
čísloviek,
(8 hod.)
stupňovanie
Pr.M,
komunikačné
kompetencie.
Zvuková rovina Prozodické vlastnosti
ortoepia,
jazyka
a reči,
vsuvka,
prístavok,
pravopis
oslovenie, skratka
(8 hod.))
Prierezová
téma
Žiak si aktívne preopakuje učivo uplynulého OSR
ročníka
OŽZ
Výkonový štandard
Žiak vie charakterizovať jednotlivé prozodické
vlastnosti reči, vie ich používať v ústnom
prejave a tak ho predniesť správne a čisto.
Žiak ovláda používanie a význam vsuvky,
prístavku, oslovenia a skratky. Vie ich funkčne
a správne použiť a v ústnom prejave na základe
poznania ortoepie významovo zdôrazniť.
slov, Žiak ovláda spôsoby tvorenia slov.
Slovná zásoba Tvorenie
spôsoby
Žiak pozná princípy a spôsoby obohacovania
(lexikológia)
obohacovania
slovnej zásoby. Slová vie priradiť do skupiny
(14 hod.))
slovnej
zásoby, slovnej zásoby.
MEDV, OSR
MEDV,
OSR, MULT,
TPPZ
44
Tvaroslovná/
morfologická
rovina
(33 hod.))
nepriame
pomenovania
(metafora,
metonymia,
personifikácia),
jednoslovné
a viacslovné
pomenovania
(združené
pomenovania),
frazeologizmus
Podstatné mená –
ohybný slovný druh,
mužský
rod
–
zvieracie podstatné
mená,
neživotné
zakončené na –r, -l a
ich
skloňovanie,
cudzie
nesklonné
podstatné mená, vzor
pani.
Prídavné mená –
ohybný slovný druh,
skloňovanie,
gramatické kategórie.
Zámená – ohybný
slovný
druh,
skloňovanie,
gramatické kategórie,
delenie
zámen
(osobné, základné,
opytovacie,
ukazovacie).
Číslovky – ohybný
slovný
druh,
skloňovanie.
Slovesá – gramatické
kategórie, slovesný
rod.
Príslovky
–
neohybný
slovný
druh, druhy.
Predložky
–
neohybný
slovný
druh,
vokalizácia,
väzba s pádom.
Spojky – neohybný
slovný
druh,
Žiak funkčne a správne používa nepriame
pomenovania, pozná ich význam a vie ich
identifikovať v texte.
Žiak ovláda zásady používania viacslovných
pomenovaní. Pozná rozdiel medzi jednoslovným
a viacslovným, pozná možnosť, kedy si môže
vybrať z alternatívy jednoslovné – viacslovné
pomenovanie.
Žiak pozná a vie funkčne použiť frazeologizmus,
vie pracovať s frazeologickým slovníkom.
Žiak vie v texte vyhľadať PM, vie určiť ich GK,
pozná pravidlá a princípy skloňovania zvieracích
PM. Vie odlíšiť metaforické označenie
zvieracími PM.
Žiak pozná nesklonné PM všetkých rodov,
neživotné PM zakončené na –r, -l vie skloňovať
podľa paradigmy, vie určiť skloňovací vzor a rod
PM.
Žiak pozná princípy skloňovania slova pani
v ústnom i písomnom prejave.
Žiak vie v texte nájsť Pr.M a určiť jeho GK,
druh, vzor.
Žiak vie nájsť zámená v texte, vie určiť jeho
druh, GK, ohybnosť. Jednotlivé druhy vie použiť
v texte, vie dať zámeno do základného tvaru.
Žiak vie bez problémov nájsť v texte číslovku,
určiť jej druh a GK.
Žiak vie v texte nájsť sloveso, určiť jeho GK.
Vie určiť GK rodu. Vie zmeniť rod slovesa
oboma spôsobmi.
Žiak v texte správne identifikuje predložku,
pozná princípy vokalizácie, predložku používa
v správnom páde.
Žiak pozná spojky. Vie ich v texte vyhľadať
a rozdeliť
do
skupín.
Pozná
princípy
interpunkcie.
Žiak vie definovať častice, vie ich v texte
funkčne použiť, pozná ich druhy.
Žiak vie nájsť v texte citoslovcia, pozná a ovláda
ich pravopis, pozná ich druhy.
MEDV,
OŽZ, DOPV,
OSR,
MULTV
ENV, OSR,
REGV
45
pravopis.
Častice – neohybný
slovný
druh,
pravopis.
Citoslovcia
–
neohybný
slovný
druh,
pravopis,
druhy.
veta,
Vetná skladba Jednoduchá
hlavné vetné členy,
(syntax) a sloh
vedľajšie
vetné
(22 hod.))
členy, jednočlenná
a dvojčlenná veta.
OSP – znaky, druhy,
odborný opis.
Úradný
list
–
prihláška, životopis
(úradný,
štruktúrovaný)
OPAKOVANIE
UČIVA 8.ročník
(4 hod.))
Zhrnutie učiva
úlohách a testoch
Žiak vie povedať a v praxi uplatniť znaky
jednoduchej vety. Vie definovať hlavné vetné
členy, vie ich vo vete bez problémov nájsť.
Žiak pozná charakteristiku vedľajších vetných
členov, na základe ktorej ich vie v texte
vyhľadať. Pozná ich označenie ako aj slovné
vyjadrenie. Pozná väzby vedľajších vetných
členov s hlavnými vetnými členmi ako aj väzby
navzájom. Žiak vie určiť či ide o holý alebo
rozvitý vetný člen, viacnásobný...
Žiak pozná v vie v praxi uplatniť poznatky
o OSP, pozná jeho útvary ako aj štylistické
vyjadrenie.
Žiak vie napísať odborný opis s využitím
príslušného jazykového štýlu.
Žiak pozná základné princípy úradného listu,
bez problémov vie napísať akýkoľvek typ
úradného
listu.
Pozná
zásady
tvorby
štruktúrovaného životopisu a vie ho napísať. Vie
napísať beletrizovaný životopis
v Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, vie
analyzovať, hodnotiť svoje vedomosti a
zručnosti
MEDV,
OSR,OŽZ,
REGV,
OSR
Literatúra
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
prírodná, ľúbostná,
spoločenská,
Lyrika
reflexívna,
(20 hod.))
Aforizmus, Modlitba,
metonymia, básnická
otázka,
veršový
systém
Výkonový štandard
Prierezová téma
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu OSR,
lyrika, vytvoriť a vysvetliť definíciu TPPZ
vonkajšej kompozície lyrickej
básne,
vyhľadať štylisticky príznakové slová a
slovné spojenia v texte,
vie ich pomenovať literárnoteoretickým
pojmom a určiť ich funkciu.
Žiak vie vyjadriť vlastný názor na literárny
text, samostatne argumentovať a uviesť
MEDV,
46
príklady z textu, vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu aforizmus.
Žiak vie samostatne prezentovať vlastnú
prácu,
samostatne
sa
orientovať
v
integrovanom informačnom systéme.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
poézia, vytvoriť a vysvetliť definíciu
jednotlivých druhov lyriky, zaradiť lyrický
text k spoločenskej, prírodnej, reflexívnej
alebo
ľúbostnej lyrike.
V texte lyrickej básne vie určiť metonymiu,
básnickú otázku a iné umelecké prostriedky.
Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne, porovnať lyrickú báseň s
textom ľudovej alebo populárnej piesne a
určiť ich spoločné znaky.
Žiak vie verbálne vyjadriť vlastný zážitok a
podporiť ho príkladmi z textu, pri interpretácii
správne používať literárne pojmy.
Žiak vie na základe prečítaného textu priradiť
báseň k literárnemu žánru: modlitba, óda,
sonet, príležitostná báseň, hymna, epitaf.
Žiak vie vyabstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku, plynulo čítať lyrický text,
frázovať ho v súlade s osobným vnímaním,
verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť
ho príkladmi z textu.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
modlitba ako výrazovú formu náboženskej
viery, vysvetliť vonkajšiu kompozíciu
modlitby, porovnať kresťanskú modlitbu s
iným lyrickým textom, vysvetliť pôvod
modlitby, napísať text formou modlitby, ktorý
má charakter zamyslenia sa nad otázkami
života (primerane veku)
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
sylabického verša, vie porovnať sylabický
verš v autorskej poézii s veršom ľudovej
piesne.
Žiak vie predniesť báseň napísanú sylabickým
veršom a frázovať ju v zhode s rytmickou
usporiadanosťou
básnického textu, vie
vyznačiť usporiadanie rýmov a pomenovať
združený,
striedavý, obkročný rým.
Žiak vie v integrovanom informačnom
systéme
vyhľadať
informácie
o
47
Epika
(30 hod.))
najvýznamnejších básnikoch Štúrovej školy,
vie vyhľadať, spracovať, prezentovať získané
informácie, vie vysvetliť vzťah štúrovskej
poézie
k ľudovej tvorbe s využitím
medzipredmetových vzťahov – dejepis.
Žiak vie zaujať hodnotiace stanovisko k
prečítanému básnickému textu a primeraným
spôsobom ho vyjadriť, prípadne aj obhájiť v
triede.
Literatúra faktu
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu REGV, MULTV,
Vedecko-fantastická
epika, zaradiť prečítaný text k epickým TPPZ, ENV
literatúra
žánrom, abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku, vyhľadať kľúčové slová, vytvoriť
Populárno-vedecká
dejovú osnovu, rozprávať obsah podľa
literatúra
Román – detektívny, osnovy, určiť a charakterizovať hlavné a
vedľajšie postavy v literárnej ukážke.
dobrodružný,
biografický,
Žiak vie samostatne vyhľadávať informácie o
historický,
autoroch a prezentovať ich, svoju prácu vie
dievčenský, román prezentovať ústne, obhájiť si názor, pričom
vo forme denníka
rešpektuje
pravidlá
spoločenskej
komunikácie.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu, vie identifikovať v texte
charakteristické znaky literatúry faktu, vie
vyhľadať kľúčové slová, pripraviť si osnovu a
na jej základe voľne prerozprávať obsah
literárneho textu.
Žiak vie v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a
umelecké prostriedky, pri práci s literárnym
textom vie správne používať literárnoteoretické pojmy. Vie vysvetliť rozdiel medzi
fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu,
použiť argumenty na primeranej kultúrnej
komunikačnej
úrovni.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
vedecko-fantastická literatúra, vie zo súboru
známych aj neznámych textov vybrať
literárne texty patriace do vedeckofantastickej literatúry a odôvodniť svoje
rozhodnutie.
Vie určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie
postavy v literárnom texte, vysvetliť podstatu
jednotlivých kompozičných fáz deja a určiť
ich v rámci literárneho diela, vie analyzovať
text
vedecko-fantastickej
diela
zo
štylistického a lexikálneho hľadiska a vie
určiť funkciu jednotlivých jazykových
48
prostriedkov v texte.
Žiak vie sformulovať hodnotenie prečítaného
textu
a
podložiť
svoje
stanovisko
argumentmi.
Vie napísať sci-fi príbeh s využitím jarozprávania a uplatniť zásady vnútornej
kompozície pri výstavbe deja, vie sa
orientovať v integrovanom informačnom
systéme, získané informácie vie prezentovať
rôznymi spôsobmi
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
populárno-vedecká
literatúra,
vie
identifikovať v texte charakteristické znaky
populárno-vedeckej
literatúry,
vyhľadať
kľúčové slová, pripraviť si osnovu a na jej
základe voľne prerozprávať obsah literárneho
textu.
Pri práci s literárnym textom vie správne
používať literárno-teoretické pojmy, vie
vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii
a na internete.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
román, odlíšiť román od ostatných žánrov
veršovanej a neveršovanej epiky a svoje
rozhodnutie zdôvodniť.
Pri štylistickej a lexikálnej analýze
literárneho diela vie vyhľadať jednotlivé
jazykové prostriedky a dokáže vysvetliť ich
funkciu v rámci estetickej pôsobnosti diela.
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas čítať prozaicky text, ktorého
obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol,
čo najefektívnejšie pochopiť význam
prozaického textu.
Vie samostatne sformulovať subjektívne
hodnotenie prečítaného textu a vie ho
primerane obhajovať. Pri obhajobe názoru
dodržiava pravidlá spoločenskej komunikácie.
Žiak vie určiť a charakterizovať hlavné a
vedľajšie postavy v literárnom texte, literárne
postavy vníma ako výsledok autorovho
umeleckého videnia.
Žiak vie kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie a myslenie
z vlastného pohľadu, podložiť svoje
stanovisko argumentmi.
49
Vie dodržiavať pri svojom prejave jazykovú
kultúru, na základe deja, témy, prostredia a
zamerania na čitateľa určiť druh románu a
vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu.
tragédia,
komédia, Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu MEDV,MULTV,
Dráma
činohra, dejstvo
dráma, vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmov REGV, OSR
(12 hod.))
tragédia, komédia a činohra.
Žiak vie pri čítaní textu jednotlivých postáv
vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu,
abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu, zdramatizovať literárny
text, charakterizovať spoločné a odlišné
znaky dramatických žánrov.
Žiak vie vysvetliť pojmy vonkajšia
kompozícia (dejstvo), vie vysvetliť pojmy
vnútorná
kompozícia úvod,
zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie.
Žiak vie spracovať zaujímavú príhodu zo
života triedneho kolektívu ako scenár a
zinscenovať
divadelnú
hru,
uplatniť
mimojazykové prvky (gestikulácia, mimika)
pri prezentácií dramatického textu.
Žiak vie transformovať veršovaný a
neveršovaný text na dramatický a naopak.
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického
žánra, vie prečítať prehovory jednotlivých
postáv dramatizovaného textu, s pomocou
učiteľa vie sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického
textu.
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického
žánra, vie vysvetliť, ako dramatické dielo
vzniká.
Vie čítať prehovory jednotlivých postáv
vhodnou moduláciou hlasu v súlade s
obsahom textu.
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku
dramatického
textu.
Vie
zdramatizovať literárny text v podobe
jednoduchého scenára.
OPAKOVANIE Zhrnutie učiva v Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, vie OSR
úlohách a testoch
analyzovať, hodnotiť svoje vedomosti a
UČIVA
zručnosti
8.ročník
(4 hod.))
9. ročník
50
(5 hodín zo ŠVP, spolu 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
Slovenský jazyk a sloh
Téma /
dotácia
časová
Prierezová
téma
Dialóg a veta. Spodobovanie, Žiak si aktívne preopakuje učivo OSR
OŽZ
Opakovanie učiva skloňovacie vzory cudzích uplynulého ročníka
PM a zakončených na –r, -l,
z 8. Ročníka
delenie
čísloviek,
(8 hod.)
stupňovanie Pr.m, slovesný
rod,
komunikačné
kompetencie. Obohacovanie
slovnej
zásoby,
hlavné
a vedľajšie vetné členy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prozodické vlastnosti reči, Žiak vie charakterizovať jednotlivé
ortoepia, vsuvka, prístavok, prozodické vlastnosti reči, vie ich
používať v ústnom prejave a tak ho
Zvuková rovina oslovenie, skratka
predniesť správne a čisto.
jazyka a pravopis
Žiak ovláda používanie a význam
vsuvky,
prístavku,
oslovenia
(10 hod.))
a skratky. Vie ich funkčne a správne
použiť a v ústnom prejave na
základe
poznania
ortoepie
významovo zdôrazniť.
slov,
spôsoby Žiak ovláda spôsoby tvorenia slov.
Slovná
zásoba Tvorenie
obohacovania
slovnej
zásoby, Žiak pozná princípy a spôsoby
(lexikológia)
nepriame
pomenovania obohacovania slovnej zásoby. Slová
(12 hod.))
(metafora,
metonymia, vie priradiť do skupiny slovnej
personifikácia), jednoslovné zásoby.
a viacslovné
pomenovania Žiak funkčne a správne používa
(združené
pomenovania), nepriame pomenovania, pozná ich
frazeologizmus
význam a vie ich identifikovať
v texte.
Žiak ovláda zásady používania
viacslovných pomenovaní. Pozná
rozdiel
medzi
jednoslovným
a viacslovným, pozná možnosť,
kedy si môže vybrať z alternatívy
jednoslovné
–
viacslovné
pomenovanie.
Žiak pozná a vie funkčne použiť
frazeologizmus,
vie
pracovať
s frazeologickým slovníkom.
MEDV, OSR
MEDV,
OSR, MULT,
TPPZ
51
Tvaroslovná/
morfologická
rovina
(29 hod.))
Podstatné mená – ohybný
slovný druh, mužský rod –
zvieracie podstatné mená,
neživotné zakončené na –r, -l
a ich skloňovanie, cudzie
nesklonné podstatné mená,
vzor pani.
Prídavné mená – ohybný
slovný druh, skloňovanie,
gramatické kategórie.
Zámená – ohybný slovný
druh,
skloňovanie,
gramatické kategórie, delenie
zámen (osobné, základné,
opytovacie, ukazovacie).
Číslovky – ohybný slovný
druh, skloňovanie.
Slovesá
–
gramatické
kategórie, slovesný rod.
Príslovky – neohybný slovný
druh, druhy.
Predložky
–
neohybný
slovný druh, vokalizácia,
väzba s pádom.
Spojky – neohybný slovný
druh, pravopis.
Častice – neohybný slovný
druh, pravopis.
Citoslovcia – neohybný
slovný druh, pravopis, druhy.
Vetná
skladba Jednoduchá veta, hlavné
vetné členy, vedľajšie vetné
(syntax) a sloh
členy,
jednočlenná
a
dvojčlenná
veta.
(32 hod.)
OSP – znaky, druhy, odborný
opis.
Úradný list – prihláška,
životopis
(úradný,
Žiak vie v texte vyhľadať PM, vie
určiť ich GK, pozná pravidlá
a princípy skloňovania zvieracích
PM. Vie odlíšiť metaforické
označenie zvieracími PM.
Žiak pozná nesklonné PM všetkých
rodov, neživotné PM zakončené na
–r, -l vie skloňovať podľa
paradigmy, vie určiť skloňovací
vzor a rod PM.
Žiak pozná princípy skloňovania
slova pani v ústnom i písomnom
prejave.
Žiak vie v texte nájsť Pr.m a určiť
jeho GK, druh, vzor.
Žiak vie nájsť zámená v texte, vie
určiť jeho druh, GK, ohybnosť.
Jednotlivé druhy vie použiť v texte,
vie dať zámeno do základného
tvaru.
Žiak vie bez problémov nájsť
v texte číslovku, určiť jej druh
a GK.
Žiak vie v texte nájsť sloveso, určiť
jeho GK. Vie určiť GK rodu. Vie
zmeniť
rod
slovesa
oboma
spôsobmi.
Žiak v texte správne identifikuje
predložku,
pozná
princípy
vokalizácie, predložku používa
v správnom páde.
Žiak pozná spojky. Vie ich v texte
vyhľadať a rozdeliť do skupín.
Pozná princípy interpunkcie.
Žiak vie definovať častice, vie ich
v texte funkčne použiť, pozná ich
druhy.
Žiak vie nájsť v texte citoslovcia,
pozná a ovláda ich pravopis, pozná
ich druhy.
Žiak vie povedať a v praxi uplatniť
znaky jednoduchej vety. Vie
definovať hlavné vetné členy, vie
ich vo vete bez problémov nájsť.
Žiak
pozná
charakteristiku
vedľajších vetných členov, na
základe ktorej ich vie v texte
vyhľadať. Pozná ich označenie ako
MEDV,
OŽZ, DOPV,
OSR,
MULTV
ENV, OSR,
REGV
MEDV,
OSR,OŽZ,
REGV,
52
štruktúrovaný)
aj slovné vyjadrenie. Pozná väzby
vedľajších
vetných
členov
s hlavnými vetnými členmi ako aj
väzby navzájom. Žiak vie určiť či
ide o holý alebo rozvitý vetný člen,
viacnásobný...
Žiak pozná v vie v praxi uplatniť
poznatky o OSP, pozná jeho útvary
ako aj štylistické vyjadrenie.
Žiak vie napísať odborný opis
s využitím príslušného jazykového
štýlu.
Žiak pozná základné princípy
úradného listu, bez problémov vie
napísať akýkoľvek typ úradného
listu.
Pozná
zásady
tvorby
štruktúrovaného životopisu a vie ho
napísať. Vie napísať beletrizovaný
životopis
Zhrnutie učiva v úlohách a Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, OSR
OPAKOVANIE
vie analyzovať, hodnotiť svoje
UČIVA
8.- testoch
vedomosti a zručnosti
9.ročník
(8 hod.))
Literatúra
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
prírodná, ľúbostná,
spoločenská,
Lyrika
reflexívna,
(20 hod.))
Aforizmus, Modlitba,
metonymia, básnická
otázka,
veršový
systém
Výkonový štandard
Prierezová téma
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu OSR,
lyrika, vytvoriť a vysvetliť definíciu TPPZ
vonkajšej kompozície lyrickej
básne,
vyhľadať štylisticky príznakové slová a
slovné spojenia v texte,
vie ich pomenovať literárnoteoretickým
pojmom a určiť ich funkciu.
Žiak vie vyjadriť vlastný názor na literárny
text, samostatne argumentovať a uviesť
príklady z textu, vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu aforizmus.
Žiak vie samostatne prezentovať vlastnú
prácu,
samostatne
sa
orientovať
v
integrovanom informačnom systéme.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
poézia, vytvoriť a vysvetliť definíciu
jednotlivých druhov lyriky, zaradiť lyrický
MEDV,
53
text k spoločenskej, prírodnej, reflexívnej
alebo
ľúbostnej lyrike.
V texte lyrickej básne vie určiť metonymiu,
básnickú otázku a iné umelecké prostriedky.
Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku
lyrickej básne, porovnať lyrickú báseň s
textom ľudovej alebo populárnej piesne a
určiť ich spoločné znaky.
Žiak vie verbálne vyjadriť vlastný zážitok a
podporiť ho príkladmi z textu, pri interpretácii
správne používať literárne pojmy.
Žiak vie na základe prečítaného textu priradiť
báseň k literárnemu žánru: modlitba, óda,
sonet, príležitostná báseň, hymna, epitaf.
Žiak vie vyabstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku, plynulo čítať lyrický text,
frázovať ho v súlade s osobným vnímaním,
verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť
ho príkladmi z textu.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
modlitba ako výrazovú formu náboženskej
viery, vysvetliť vonkajšiu kompozíciu
modlitby, porovnať kresťanskú modlitbu s
iným lyrickým textom, vysvetliť pôvod
modlitby, napísať text formou modlitby, ktorý
má charakter zamyslenia sa nad otázkami
života (primerane veku)
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
sylabického verša, vie porovnať sylabický
verš v autorskej poézii s veršom ľudovej
piesne.
Žiak vie predniesť báseň napísanú sylabickým
veršom a frázovať ju v zhode s rytmickou
usporiadanosťou
básnického textu, vie
vyznačiť usporiadanie rýmov a pomenovať
združený,
striedavý, obkročný rým.
Žiak vie v integrovanom informačnom
systéme
vyhľadať
informácie
o
najvýznamnejších básnikoch Štúrovej školy,
vie vyhľadať, spracovať, prezentovať získané
informácie, vie vysvetliť vzťah štúrovskej
poézie
k ľudovej tvorbe s využitím
medzipredmetových vzťahov – dejepis.
Žiak vie zaujať hodnotiace stanovisko k
prečítanému básnickému textu a primeraným
spôsobom ho vyjadriť, prípadne aj obhájiť v
54
Epika
(20 hod.))
triede.
Literatúra faktu
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu REGV, MULTV,
Vedecko-fantastická
epika, zaradiť prečítaný text k epickým TPPZ, ENV
literatúra
žánrom, abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku, vyhľadať kľúčové slová, vytvoriť
Populárno-vedecká
dejovú osnovu, rozprávať obsah podľa
literatúra
Román – detektívny, osnovy, určiť a charakterizovať hlavné a
vedľajšie postavy v literárnej ukážke.
dobrodružný,
biografický,
Žiak vie samostatne vyhľadávať informácie o
historický,
autoroch a prezentovať ich, svoju prácu vie
dievčenský, román prezentovať ústne, obhájiť si názor, pričom
vo forme denníka
rešpektuje
pravidlá
spoločenskej
komunikácie.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu, vie identifikovať v texte
charakteristické znaky literatúry faktu, vie
vyhľadať kľúčové slová, pripraviť si osnovu a
na jej základe voľne prerozprávať obsah
literárneho textu.
Žiak vie v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a
umelecké prostriedky, pri práci s literárnym
textom vie správne používať literárnoteoretické pojmy. Vie vysvetliť rozdiel medzi
fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu,
použiť argumenty na primeranej kultúrnej
komunikačnej
úrovni.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
vedecko-fantastická literatúra, vie zo súboru
známych aj neznámych textov vybrať
literárne texty patriace do vedeckofantastickej literatúry a odôvodniť svoje
rozhodnutie.
Vie určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie
postavy v literárnom texte, vysvetliť podstatu
jednotlivých kompozičných fáz deja a určiť
ich v rámci literárneho diela, vie analyzovať
text
vedecko-fantastickej
diela
zo
štylistického a lexikálneho hľadiska a vie
určiť funkciu jednotlivých jazykových
prostriedkov v texte.
Žiak vie sformulovať hodnotenie prečítaného
textu
a
podložiť
svoje
stanovisko
argumentmi.
Vie napísať sci-fi príbeh s využitím jarozprávania a uplatniť zásady vnútornej
kompozície pri výstavbe deja, vie sa
orientovať v integrovanom informačnom
55
Dráma
(12 hod.))
systéme, získané informácie vie prezentovať
rôznymi spôsobmi
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
populárno-vedecká
literatúra,
vie
identifikovať v texte charakteristické znaky
populárno-vedeckej
literatúry,
vyhľadať
kľúčové slová, pripraviť si osnovu a na jej
základe voľne prerozprávať obsah literárneho
textu.
Pri práci s literárnym textom vie správne
používať literárno-teoretické pojmy, vie
vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii
a na internete.
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
román, odlíšiť román od ostatných žánrov
veršovanej a neveršovanej epiky a svoje
rozhodnutie zdôvodniť.
Pri štylistickej a lexikálnej analýze
literárneho diela vie vyhľadať jednotlivé
jazykové prostriedky a dokáže vysvetliť ich
funkciu v rámci estetickej pôsobnosti diela.
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas čítať prozaicky text, ktorého
obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol,
čo najefektívnejšie pochopiť význam
prozaického textu.
Vie samostatne sformulovať subjektívne
hodnotenie prečítaného textu a vie ho
primerane obhajovať. Pri obhajobe názoru
dodržiava pravidlá spoločenskej komunikácie.
Žiak vie určiť a charakterizovať hlavné a
vedľajšie postavy v literárnom texte, literárne
postavy vníma ako výsledok autorovho
umeleckého videnia.
Žiak vie kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie a myslenie
z vlastného pohľadu, podložiť svoje
stanovisko argumentmi.
Vie dodržiavať pri svojom prejave jazykovú
kultúru, na základe deja, témy, prostredia a
zamerania na čitateľa určiť druh románu a
vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu.
tragédia,
komédia, Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu MEDV,MULTV,
činohra, dejstvo
dráma, vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmov REGV, OSR
tragédia, komédia a činohra.
Žiak vie pri čítaní textu jednotlivých postáv
56
OPAKOVANIE Zhrnutie učiva
UČIVA
8.- úlohách a testoch
9.ročník
(4 hod.))
vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu,
abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu, zdramatizovať literárny
text, charakterizovať spoločné a odlišné
znaky dramatických žánrov.
Žiak vie vysvetliť pojmy vonkajšia
kompozícia (dejstvo), vie vysvetliť pojmy
vnútorná
kompozícia úvod,
zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie.
Žiak vie spracovať zaujímavú príhodu zo
života triedneho kolektívu ako scenár a
zinscenovať
divadelnú
hru,
uplatniť
mimojazykové prvky (gestikulácia, mimika)
pri prezentácií dramatického textu.
Žiak vie transformovať veršovaný a
neveršovaný text na dramatický a naopak.
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického
žánra, vie prečítať prehovory jednotlivých
postáv dramatizovaného textu, s pomocou
učiteľa vie sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického
textu.
Žiak vie vysvetliť podstatu dramatického
žánra, vie vysvetliť, ako dramatické dielo
vzniká.
Vie čítať prehovory jednotlivých postáv
vhodnou moduláciou hlasu v súlade s
obsahom textu.
Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku
dramatického
textu.
Vie
zdramatizovať literárny text v podobe
jednoduchého scenára.
v Žiak vie zhodnotiť to, čo sa naučil, vie OSR
analyzovať, hodnotiť svoje vedomosti a
zručnosti
Prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj(OSR)
Osobnostný a sociálny rozvoj sa dá uplatniť v každom tematickom celku, nakoľko pomáha
vytvárať a rozvíjať u žiakov schopnosti sebahodnotenia, čo prispieva k ich sebavedomiu
a lepšiemu zvládaniu preberaného učiva.
57
5. – 9. ročník: Opakovanie učiva, Zvuková rovina jazyka a pravopis, Slovná zásoba
(lexikológia), Tvaroslovná/ morfologická rovina, Vetná skladba (syntax) a sloh, opakovanie
učiva
Multikultúrna výchova (MULTV)
Multikultúrna výchova pomáha žiakom spoznávať iné národy, kultúry ako aj vlastné národné
témy v literatúre i jazyku. Pomáha žiakom vnímať svet a prostredie, v ktorom žijú, zo širšieho
hľadiska. Vedie ich k tolerancii.
5. ročník: Slovná zásoba (lexikológia), Tvaroslovná/morfologická rovina, Úvod do literatúry,
Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Legendy, Encyklopédie, Bábková rozprávková hra,
filmová a televízna rozprávka
6. – 9. ročník: Slovná zásoba (lexikológia), Tvaroslovná/morfologická rovina, Próza, Dráma
Regionálna výchova (REGV)
Regionálna výchova pomáha žiakom prehĺbiť vedomosti a poznatky svojho regiónu, čo
napomáha všeobecnému rozhľadu, upevneniu lokal patriotizmu a tým aj prehlbovaním
vlastenectva.
5. ročník: V ríši rozprávok /ľudové rozprávky/, Ľudové piesne, Povesti
6. – 9. Ročník: Tvaroslovná/ morfologická rovina, Vetná skladba (syntax) a sloh, Próza,
Dráma
Ochrana života a zdravia (OŽZ)
Prostredníctvom tejto prierezovej témy si žiaci viac uvedomujú potrebu chrániť život
a zdravie nielen svoje, ale aj ostatných. Táto prierezová téma prispieva k výchove
k zodpovednosti a núti žiakov premyslieť si každé svoje konanie so zreteľom na ochranu.
5. ročník: Opakovanie učiva, Tvaroslovná/ morfologická rovina, Vetná skladba (syntax)
a sloh
6. – 9. Ročník:
Opakovanie učiva z 5. Ročníka Tvaroslovná/ morfologická rovina, Vetná skladba (syntax)
a sloh
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPPZ)
Prierezová téma kladie dôraz na sebarealizáciu žiakov, čím sa overuje pochopenie a osvojenie
preberaného učiva. Realizuje sa formou projektov, prezentácií na danú tému.
5. ročník: Slovná zásoba (lexikológia), Povesti
6.-9.ročník: Slovná zásoba (lexikológia), Poézia, Próza
Environmentálna výchova (ENV)
Prierezová téma kladie dôraz na vnímanie seba a prírody ako jedného celku a núti žiakov
58
osvojiť si zákonitosti ako aj možnosti a potrebu spolužitia celej prírody. Téma vedie žiakov
vnímať okolie a život ako kontinuálnu súčasť života, kladie dôraz na globálne problémy a ich
riešeniu, či predchádzaniu.
5. ročník: Tvaroslovná/ morfologická rovina, Legendy, Encyklopédie
6.-9. ročník: Tvaroslovná/ morfologická rovina, Próza
Dopravná výchova (DOPV)
Prierezová téma dopravná výchova pomáha žiakom teoreticky, s výhľadom do budúcnosti,
poznať základy správnej orientácie v dopravných situáciách mimo školy a poznatky uplatniť,
aby predišli zraneniam seba či iných účastníkov dopravy.
5.- 9. ročník: Tvaroslovná/ morfologická rovina
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak :
• Vie uplatniť poznatky o prozodických vlastnostiach reči v ústnom prejave a pri čítaní či
prednášaní vlastných ako aj všeobecných textov.
• Vie uplatniť suprasegmentálne javy pri prednášaní textov, pri dramatických žánroch.
• Ovláda pravopis vybraných slov, slov cudzieho pôvodu, zdomácnených, domácich
a internacionálnych slov.
• Ovláda zásady a princípy pravopisu pôvodom cudzích slov.
• Ovláda ohýbanie ohybných slovných druhov, pozná ohýbacie vzory aj s paradigmou,
pozná výnimky z paradigmy aj pri neživotných substantívach zakončených na -r, -l.
• Ovláda delenie slovných druhov podľa vecného a gramatického členenia, jednotlivé
slovné druhy vie v texte bez problémov vyhľadať, určiť ich gramatické kategórie, druhy,
vzory, pozná ich pravopis.
• Vie rozdeliť slovnú zásobu do jednotlivých jej častí, pozná národný jazyk a všetky jeho
podoby.
• Pozná a funkčne uplatňuje slohové postupy a jazykové štýly v ústnej i písomnej
komunikácii. Pozná jednotlivé slohové útvary a vie ich bez problémov vytvoriť.
• Vie sa spisovne vyjadrovať, vie podľa situácie vybrať a uplatniť podľa komunikačného
zámeru vhodnú časť slovnej zásoby.
• Vie rozdeliť a v praxi funkčne a vhodne uplatniť rôzne typy viet v závislosti od
komunikačnej situácie.
• Vie charakterizovať a v texte bez problémov nájsť a určiť hlavné a vetné vedľajšie členy.
• Vie sa orientovať v texte, pozná vonkajšiu i vnútornú kompozíciu textu, v texte vie
vyčleniť pásmo postáv, vie určiť z textu postavy ako aj rozprávača, vie ich
charakterizovať, opísať, vie z textu napísať základné záchytné body, z textu bez
59
problémov vie vybrať časť a zmeniť ju na iný literárny druh.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Pri vyučovaní je potrebné uplatňovať rôzne metódy a formy práce. Ide o tradičné, ale aj menej
tradičné metódy a formy. Ich cieľom je zvýšiť motiváciu, aktivitu a tvorivosť žiakov.
Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s
radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za
pomoci všetkých zmyslov.
Metódy a postupy:
Všeobecno-didaktické metódy:
- informačno-receptívna – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny,
postupy...)
- reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov,
teórií...)
- problémový výklad
- heuristická metóda
- výskumná metóda
Konkretizácia
- didaktická hra
- samostatná práca
- inscenačná metóda
- metóda práce žiakov s učebnicou a knihou
- metóda výkladu
- metóda demonštrovania a pozorovania
- metóda riešenia úloh
- sokratovská metóda
- prípadová štúdia
Formy práce:
Sociálne formy:
frontálne, individuálne a skupinové vyučovanie
Organizačné formy:
vyučovacia hodina, projekty, domáca úloha
Metódy práce
- výklad
- motivačné metódy rozhovoru
- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva
60
- demonštračné, vizuálne i audiovizuálne metódy
- dramatizačné metódy
- interaktívne metódy
- heuristické metódy projektovej práce
- problémová
Formy práce
- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry
- práca vo dvojici
- frontálna výučba
- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom a
internetom
Na vyučovaní najčastejšie využívame:
1. metódu omylu,
2. rolovú hra,
3. minidialógy, jazykové cvičenia,
4. počúvanie zvukovej nahrávky a jej analýza a reprodukcia,
5. hlasné čítanie,
6. dokončenie textov na základe prečítanej ukážky,
7. kontrolu žiackych prác, ústnych prejavov,
8. pohotovú reakciu na otázky,
9. dril,
10. diktát a rôzne pravopisné cvičenia,
11. doplňovačky, hlavolamy, osemsmerovky, tajničky,
12. vypracovanie pracovných listov,
13. opakovanie,
14. brainstorming,
15. vyrozprávanie príbehov,
16. správne odpisovanie z tabule a prácu s učebnicou,
17. rozvíjanie dialógov na základe obrázkov,
18. reťazový dialóg,
19. prezentáciu príbehu, dramatizácia,
20. hry,
21. úlohy zamerané na riešenie problému,
22. tiché čítanie s úlohami,
23. simuláciu životných situácií,
24. vypracovanie projektu, referátu
61
6. Učebné zdroje
KRAJČOVIČOVÁ,J.- KESSELOVÁ, J. : Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ. Bratislava, SPN
2008
KRAJČOVIČOVÁ,J.- KESSELOVÁ, J. : Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ. Bratislava, SPN
2009
KRAJČOVIČOVÁ,J.- KESSELOVÁ, J. : Slovenský jazyk pre 7.ročník ZŠ. Bratislava, SPN
2010.
KRAJČOVIČOVÁ, J. – CALTÍKOVÁ, M. – ŢIGOVÁ, L.: Slovenský jazyk 7. Bratislava.
Orbis Pictus Istropolitana 2005.
KRAJČOVIČOVÁ, J. – CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk 8. Bratislava. Orbis Pictus
Istropolitana 2006.
KRAJČOVIČOVÁ, J. – CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk 9. Bratislava. Orbis Pictus
Istropolitana 2007.
Petríková, D.: Literárna výchova pre 6. ročník. Prievidza, Educo, 2010.
PETRÍKOVÁ, D. – TRUTZ, R.: Literárna výchova pre 6. ročník základných škôl. Bratislava.
Vydavateľstvo Poľana 1999.
PETRÍKOVÁ, D. – TRUTZ, R.: Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl. Bratislava.
Vydavateľstvo Poľana 2000.
PETRÍKOVÁ, D. – TRUTZ, R.: Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl. Bratislava.
Vydavateľstvo Poľana 2003.
PETRÍKOVÁ, D. – TRUTZ, R.: Literárna výchova pre 9. ročník základných škôl. Bratislava.
Vydavateľstvo Poľana 2002.
PÉTERYOVÁ, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka. Bratislava. Pedagogické
vydavateľstvo Didaktis 2004.
BALÁŢOVÁ, Ľ. - BUZÁSSYOVÁ, K. a kol.: Slovník súčasného slovenského jazyka A-G.
Bratislava. Veda 2006.
KAČALA, J. a kol: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava. Veda 1989.
SOKOLOVÁ, M. – MOŠKO, G. – ŠIMON, F. – BENKO, V.: Morfematický slovník
slovenčiny. Prešov. Náuka 1999.
RIPKA, I. a kol: Slovník slovenských nárečí I. Veda 1994.
RIPKA, I. a kol: Slovník slovenských nárečí II. Veda 2006.
RIPKA, I. a kol: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo
2005.
KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1996.
Kolektív autorov: Pravidlá slovenského pravopisu. Veda 2000.
Kolektív autorov: Pravidlá slovenského pravopisu. Veda 1991.
ŠALING, S., IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. a kol.: Veľký slovník cudzích slov. BratislavaPrešov. Samo 2006.
Kolektív autorov: Slovník cudzích slov. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo
2005.
PISÁRČIKOVÁ, M. – MICHALUŠ, Š.: Malý synonymický slovník. Bratislava. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo 1990.
62
SMIEŠKOVÁ, E.: Malý frazeologický slovník. Bratislava. Slovenské pedagogické
nakladateľstvo 1989.
NAVRÁTIL, L. – ŠIMURKA, J.: Pravopis. Praktická príručka slovenského pravopisu. Nitra.
Enigma 2002.
NAVRÁTIL, L.: Neohybné slovné druhy a citoslovcia. Nitra. Enigma 2003.
WEIDLEROVÁ, A. – WEIDLER, E:: Sloh na dlani. Bratislava. Príroda 2003.
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov 1996.
SOMOROVÁ, R.: Sloh pre 2. stupeň yákladných škôl a osemročných gymnázií. Bratislava.
Príroda 2006.
HOVORKOVÁ, V. a kol.: Svetová literatúra na dlani. Bratislava. Príroda 1998.
Kolektív autorov: Na stope slovám. Bratislava 2007.
Kolektív autorov: Encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava. Obzor 1987.
encyklopédie
internet: (www.wikipedia.sk, www.books.sk, www.slovnik.juls.savba.sk, www.osobnosti.sk,
www.litcentrum.sk, www.slovencina.vselico.com)
knihy, časopisy a noviny, katalóg školskej knižnice, portréty spisovateľov
rozhlas, televízia,
internet- webové stránky,
CD, DVD, videokazety,
odborné publikácie ( encyklopédie): Encyklopédia jazykovedy, Encyklopédia slovenských
spisovateľov I. a II., atlasy, cestovné príručky, automapy, cestovné poriadky, knihy:
Slovenčina na dlani, Sloh na dlani, Majstri slova, Slovenská a česká literatúra na dlani,
príručky: Budem vedieť pravopis
Chcem sa naučiť pravopis- zbierka pravopisných cvičení a nácvičných diktátov,
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka,
Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov druhého stupňa ZŠ,
Zbierka úloh zo slovenského jazyka na vyučovanie v 5.-9.ročníku ZŠ,
Precvičujme si vybrané slová,
Písomnosti v našom živote
7. Hodnotenie predmetu
Hodnotíme žiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho
prístupu k osobnosti a hľadáme u žiaka silné stránky, ktoré postupne rozvíjame. Pri
klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu obohacujeme aj o slovné
hodnotenie.
Predmet slovenský jazyk a literatúra je hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri
ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňujeme prezentovanie poznatkov
žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom.
Zisťujeme a hodnotíme najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou
časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou je kontrolované a hodnotené osvojenie si
základných poznatkov prostredníctvom písomky alebo didaktického testu na konci
63
tematického celku. Zručnosti pri praktických aktivitách sú hodnotené slovne so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom sú
hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných,
grafických prejavov a komunikatívnych zručností je kontrolovaná a hodnotená
prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi.
Po ukončení tematického celku pripravuje vyučujúci súborný didaktický test na
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov.
Didaktické testy, písomné cvičenia, frontálne skúšanie, kontrolné diktáty a tému školskej
písomnej práce pripravuje vyučujúci. Hodnotenie didaktických testov, slohových prác
a diktátov prebieha na základe stupnice odsúhlasenej v príslušnej PK.
Učebné osnovy – Anglický jazyk
1. Charakteristika predmetu
Vzdelávanie v oblasti jazykov je dôležité z mnohých dôvodov. Žiak sa okrem
vyučovacích hodín stretáva s cudzím jazykom aj v každodennom živote. Vyučovanie
Anglického jazyka má žiaka pripraviť na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích
jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v
cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú
občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov.
Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky
pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať
vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť
podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Na druhom stupni základnej školy sa žiaci v Anglickom jazyku postupne dostávajú od
úrovne A1 na úroveň A2. Tejto úrovni zodpovedajú nadobudnuté kompetencie, ktoré si
žiaci počas týchto piatich rokov osvojili. Na úrovni A sa žiak stáva používateľom
základov jazyka, pričom úroveň A1 je fázou objavovania a oboznamovania sa s jazykom
a úroveň A2 je počiatočnou fázou využívania základných komunikačných nástrojov.
Úrovne kompetencií podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky –
učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR):
Hrubé členenie
A1
A2
Jemnejšie členenie
A 1.1
A 1.2
A 2.1
A 2.2
Ročníky v 1. cudzom jazyku
3.-4.
ZŠ
4.-5. ZŠ
6.-7.
ZŠ
8.-9. ZŠ
64
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Cieľom vyučovania Anglického jazyka na úrovni A1 je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú
základom pre ďalšiu nadstavbu. Žiak na úrovni A1 sa učí nadviazať kontakt, vypočuť si
a podať informácie, vybrať si z ponúkaných možností, vyjadriť svoj názor, vôľu
a schopnosť, vnímať a prejaviť svoje city, vyjadriť očakávania a reagovať na ne,
predstaviť svoje záľuby a vkus, stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti,
reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností, reagovať na príbeh alebo udalosť,
ponúknuť a reagovať na ponuku, reagovať pri prvom stretnutí, telefonovať
a komunikovať.
Na úrovni A2 sa tieto spôsobilosti mierne rozširujú a žiak sa okrem iného učí reagovať vo
vyhrotenej situácii, reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti, korešpondovať a súvisle
rozprávať.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie,
obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Témy, ktoré pomáhajú rozvíjať kompetencie žiaka, zahŕňajú svojím obsahom základnú
slovnú zásobu, ktorú má žiak na úrovni A1 obsiahnuť. Hlavnými témami sú: rodina
a spoločnosť, domov a bývanie, ľudské telo a starostlivosť o zdravie, doprava
a cestovanie, vzdelávanie a práca, človek a príroda, voľný čas a záľuby, stravovanie,
multikultúrna spoločnosť, obliekanie a móda, šport, obchod a služby, krajiny, mestá
a miesta, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, mládež a jej svet, zamestnanie, veda
a technika v službách ľudstva, vzory a ideály, Slovensko a krajina, ktorej jazyk sa učím.
Prostredníctvom týchto tém sa vyučovanie Anglického jazyka prepája s predmetmi ako
sú: Geografia, Občianska náuka, Výtvarná výchova, Informatika, Telesná výchova,
Biológia a čiastočne i väčšina ostatných predmetov.
Prierezovými témami, ktoré možno začleniť do vyučovanie Anglického jazyka sú:
Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj,
Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti. (Tvorbe projektu a jeho prezentácii sú venovaná vždy dve hodiny v rámci
preberania jednej lekcie).
65
5. ročník
Časová dotácia: 4 hodiny týždenne (3+1), 132 hodín ročne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOMPETENCIE
Reagovať pri prvom
stretnutí
Stanoviť a prijať
pravidlá
Vybrať z ponúknutých
možností
Nadviazať kontakt
Reagovať na prvé
stretnutie
Vypočuť a podať
informáciu
Predstaviť svoj vkus a
záľuby
Vyjadriť svoj názor
Vybrať z ponúk.
možností
Vnímať a prejav. svoje
city
Vypočuť a podať
informáciu
Vyjadriť svoj názor
Predstaviť svoje záľuby
Reagovať pri prvom
stretnutí
Vypočuť si a podať
inform.
Vyjadriť svoje
schopnosti
Stanoviť a prijať
pravidlá
Uistiť sa v rozhovore,
že nám bolo rozumieť
Vypočuť si a podať
inform.
Vybrať si z
ponúknutých možností
Ponúknuť a reagovať
na ponuku
•
•
•
TÉMY
Vzdelávanie a práca
Rodina a spoločnosť
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
Rodina a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
•
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna spoločnosť
Človek a príroda
Predložky s časom, “at,
on”
• Obyčajný prítomný čas,
zápor
•
•
•
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna spoločnosť
•
Predložky spojené s
opisom miesta
väzba “there is/there are”
sloveso “can” viem,
dokážem
•
•
•
•
Rodina a spoločnosť
Domov a bývanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Slovesá “to be, to have” pri
popise osoby
Priebehový prítomný čas,
tvorenie otázky
Kombinácia obyčajného a
priebehového času
•
•
•
•
Rodina a spoločnosť
Ľudské telo
Oblečenie a móda
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GRAMATIKA
Neurčitý člen
Rozkazovací spôsob
Množné číslo podst. mien
Väzba “there is” “there
are”
Sloveso “to be” klad a
zápor
privlastňovacie zámená
privlastňovací pád
opytovacie zámená
Sloveso “have got”
Tvorenie záporu a otázky
Postavenie príd.mena vo
vete
•
•
•
•
•
•
66
Téma /
časová
dotácia
Vitajte! /
6hod.
Obsahový štandard
•
•
Úvod / 21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priatelia
a rodina /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Môj svet /
21hod.
•
•
•
Výkonový štandard
Prierezová
téma
predstavenie sa, úvodné
konverzačné frázy
Žiak dokáže:
Multikultúrna
výchova
neurčitý člen
rozkazovací spôsob
množné číslo podst. mien
väzba “there is” “there are”
základné číslovky 1-100
časovanie slovesa byť
abeceda, hláskovanie
privlastňovanie,
predložky miesta
projekt: Opis obrázku
Hi!, Hello!
My name´s
Don´t do it!
How do you say...?
Receptívne zručnosti
a) Vypočuť a zachytiť telefónne
čísla
b) Rozumieť bežným pokynom
učiteľa
Produktívne zručnosti
a) predstaviť sa, pozdraviť,
rozlúčiť sa, predstaviť niekoho
b) pomenovať veci v triede
c) počítať do 1000 a pracovať
s číslami
d) hláskovať slová
e) popísať miesta
Interakcia
a) predstavovať sa navzájom
Multikultúrna
výchova
Matematika
Tvorba projektu
sloveso “to be”
kladné a záporné vety,
tvorba otázok, plné
a skrátené tvary
privlastňov. zámená
opytovacie zámená
projekt - Interview s
priateľom
Where is he?
How old is she?
Who´s that?
What´s this?
Receptívne zručnosti
a) porozumieť hlavným
informáciám z počutého
rozhovoru
b) porozumieť krátkemu
kreslenému príbehu
Produktívne zručnosti
a) pomenovať dni v týždni
a) opýtať sa na základné
informácie o osobe
b) privlastniť rôzne veci osobám
c) vymenovať svetové štáty
Interakcia
a) opýtať sa vo dvojici na
základné informácie o tretej
osobe
b) upútať pozornosť
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
Geografia
Občianska
výchova
Výchova k
manželstvu
a rodičovstvu
sloveso “have got” a jeho
použitie
tvorenie záporu a otázky,
plné a skrátené tvary
postavenie prídaného mena
Receprívne zručnosti
a) porozumieť hlavným bodom z
krátkeho textu k narodeninách
b)porozumieť školskému rozvrhu
Produktívne zručnosti
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
Regionálna
výchova
prehľad gramatického
učiva z primárneho
vzdelávania
a) pozdraviť a odpovedať na
pozdrav
b) nadviazať kontakt
c) predstaviť sa
d) rozvíjať rozhovor
e) pracovať v skupine a vo
dvojiciach
67
•
•
•
•
•
•
•
Čas / 21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moja izba /
21hod.
•
•
vo vete
množné číslo niektorých
podstatných mien
ukazovacie zámená
vyučovacie predmety,
rozvrh hodín
projekt: Naša škola
Vianočné zvyky a tradície
na Slovensku a v anglicky
hovoriacich krajinách.
When is her birthday?
Happy birthday
a)pomenovať bežné predmety
vlastnej potreby v škole
b)pomenovať školské predmety
a hovoriť o ich obľube, zostaviť
si rozvrh
c)opýtať sa čo má žiak v škole
d)pomenovať farby
e) popísať dva obrázky a
povedať o rozdieloch
f) blahoželať k narodeninám
Interakcia
a) rozprávať sa o obľúbených
predmetov v škole
b) informovať sa o fungovaní v
škole
určovanie času , predložky
spojené s časom, “at, on”
jednoduchý prítomný čas,
tvorba otázky a záporu
formy odpovede na otázky
voľnočasové aktivity
/aktivity, športy, hudobné
nástroje/
posluch, základy
výslovnosti
projekt: Môj denný
program
What´s the time?
When...?
It´s...o´clock
I like...
I don´t like...
She comes from...
In her free time ....
Receptívne zručnosti
a) porozumieť prečítanému textu
o voľnom čase tretej osoby
b) porozumieť krátkemu príbehu
o voľnom čase
c) v počutom texte rozpoznať
údaje o čase a aktivitách
Produktívne zručnosti
a) opýtať sa na čas, na podobnú
otázku odpovedať
b) opýtať sa kamaráta čo v
ktorom čase robí
c) porozprávať o tom, čo robí
žiak počas dňa, označiť aj čas
d) predstaviť kamaráta
Interakcia
a) v rozhovore s kamarátom sa
porozprávať o tom, čo ich
zaujíma a porovnať si záujmy
Telesná
výchova
Hudobná
výchova
Tvorba projektu
predložky spojené s
opisom miesta
väzba “there is/there are”
v oznamovacej vete,
otázke, zápore a krátkej
Receptívne zručnosti
a) porozumieť hovorenému textu
o opise izby v byte
b) porozumieť hovorenému textu
o opise mesta - budovy, obchody
Multikultúrna
výchova
Dejepis
Tvorba projektu
Geografia
68
•
•
•
•
•
•
Ľudia /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
kladnej a zápornej
odpovedi
sloveso “can” “viem,
dokážem
nepriamy rozkaz
projekt: Miesto, kde bývam
Veľkonočné zvyky
a tradície
niektoré zaujímavosti
o Veľkej Británii.
It is in/on /under/next to /in
front of/ behind/ opposite/
between
a ich umiestnenie
c) porozumieť informáciám o
výlete
Produktívne zručnosti
a) opísať izbu a umiestniť
nábytok
b) opísať mesto, pomenovať kde
sa čo nachádza
c) informovať o veciach kde sa
nachádzajú
d) hovoriť a informovať o tom,
ako sa býva
e) vyjadriť vedomosti
Interakcia
a) komunikovať s kamarátom o
miestach v meste
b) opýtať sa kamaráta, čo vie
robiť
Dopravná
výchova
slovesá “to be, to have” pri
popise osoby, opis
fyzického vzhľadu
a charakterových vlastností
prítomný priebehový čas,
tvorenie otázky
kombinácia jednoduchécho
a priebehového času
každodenné aktivity
a činnosti. rodinné vzťahy
nakupovanie
projekt: Ja a moja rodina
This is ...
How much is it?
Receptívne zručnosti
a) porozumieť popisu osoby
z počutého textu
b) rozumieť obsahu prečítanej
scénky
c) rozlíšiť jednoduchý prítomný
čas od priebehového času
d) porozumieť bájke – rôzne
formy
Produktívne zručnosti
a) gramaticky správne opísať svoj
bežný deň
b) opísať, čo máme na sebe
c) zahrať bájku
d) určiť čo je čo
e) opísať situáciu, dej
f) žiadať niekoho o niečo
Interakcia
a) reagovať na obraz, či sa páči
alebo nie a prečo
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Tvorba projektu
69
6. ročník
Časová dotácia: 4 hodiny týždenne (3+1), 132 hodín ročne
KOMPETENCIE
• Nadviazať kontakt
• Vypočuť si a podať info
• Vyjadriť svoju schopnosť
• Prejaviť svoje city
• Porozprávať niečo
(použiť frekvenčné
príslovky)
• Vyjadriť pravidlá,
povinnosti
• Podať a začleniť
informáciu
• Vyjadriť svoj názor
• Reagovať na príbeh
• Vypočuť, podať,začleniť
info
• Vyjadriť svoj názor
• Vyjadriť pravidlá,
povinnosti
• Porozprávať príbeh
• Vypočuť, podať, začleniť
info
• Vybrať z ponúknutých
možností
• Vyjadriť svoju vôľu
• Vyjadriť svoj názor
• Rozprávať príbeh
• Vypočuť a podať
informáciu
• Vyjadriť svoj názor
• Vyjadriť očakávania,
reagovať
• Vypočuť a podať
informáciu
• Vybrať z ponúk.
možností
• Ponúknuť, reagovať na
ponuku
• Predstaviť záľuby a vkus
• Reagovať na príbeh
•
•
•
•
TÉMY
Rodina a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Domov a bývanie
Multikultúrna spoločnosť
Prítomný čas priebehový
Prítomný čas obyčajný
porovnaný s priebeh.č.
Zámeno - predmet vety
•
•
•
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna Spoločnosť
•
•
Minulý čas slovesa “to be”
Minulý čas pravidelných a
nepravidelných slovies
•
•
•
Doprava a cestovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
•
•
Počítatelné a nepočítatelné
podstatná mena
Neurčité zámena
Otázka na množstvo
Určitý/neurčitý člen
little, few
•
•
•
Stravovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
Otázky pomocou - How..?
2. stupeň príd. m. /“than”
3. stupeň príd. mien
•
•
Človek a príroda
Multikult. spoločnosť
•
Vyjadrenie budúcnosti
pomocou “going to”
Prídavné mená a príslovky
Nácvik “have to”
•
•
•
Vzdelávanie a práca
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
GRAMATIKA
Prítomný čas jednoduchý,
otázky, odpovede áno/nie
Frekvenčné príslovky
Radové číslovky
70
Téma /
časová
dotácia
Pozdravy,
predstavenie,
zoznámenie /
6hod.
Obsahový štandard
•
•
•
•
•
Môj život /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
predstavenie sa, úvodné
konverzačné frázy
prehľad gramatického
učiva z piateho ročníka
poskytovanie osobných
informácií
školská trieda
určitý a neurčitý člen
prítomný čas jednoduchý,
otázky, áno/nie odpovede
frekvenčné príslovky
radové číslovky
dátumy
nakupovanie
výslovnosť, prízvuk
projekt: Môj bežný deň
Good morning.
Hi, How are you? Fine ....
His name´s…
I´m from...
I am interested…
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Žiak dokáže:
Multikultúrna
výchova
a) pozdraviť a odpovedať na
pozdrav
b) nadviazať kontakt, predstaviť
sa
c) dokázať poskytnúť základné
osobné informácie
d) rozvíjať rozhovor
e) pracovať v skupine a vo
dvojiciach
f) pomenovať školské pomôcky,
predmety a rozvrh hodín, opísať
učebňu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Receptívne zručnosti
a) zachytiť známe informácie
v počutom texte
b)vyhľadať v texte osobné
údaje
c) rozpoznať dátumy a názvy
mesiacov v roku
d) vyhľadať informácie v texte,
pochopiť hlavnú myšlienku
e) pozdravy v rôznych situáciách
Produktívne zručnosti
a) hovoriť kamarátovi o
dennom režime
b) hovoriť o dianí spojenom s
konkrétnym dátumom
c) pomenovať rôzne domáce
práce a hovoriť o svojich
skúsenostiach z denného života
Interakcia
a) rozprávať sa s kamarátom o
dennom režime
b) rozprávať sa o domácich
prácach a bežnom týždni
Multikultúrna
výchova
Biológia
Matematika
Tvorba projektu
Receptívne rečové zručnosti:
a) vyhľadať špecifické
informácie v prečítanom texte
b) rozumieť hlavnej myšlienke
prečítaného príbehu
Produktívne rečové zručnosti:
a) pomocou obrázku pomenovať
exotické zvieratká, ktoré možno
vidieť v ZOO
Biológia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
c) situačné dialógy zo života
Zvieratá /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
prítomný čas priebehový
prítomný čas jednoduchý
porovnaný s priebehovým
zámeno ako predmet vety
množne číslo podstatných
mien
modálne sloveso musieť
slovná zásoba zvieratá
prídavné mená na
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
71
•
•
•
•
•
Prázdniny /
•
21hod.
•
•
•
•
•
Jedlo /
21hod
•
•
•
•
•
•
vyjadrenie opisu
privlastňovacie zámená,
neurčité zámená,
ukazovacie zámená
jediný zápor v anglickej
vete
výslovnosť a prízvuk,
zamlčané hlásky
vianočné tradície a zvyky
projekt – Moje obľúbené
zvieratko
b) informovať o tom, ktoré
zvieratká má žiak rád a ktoré
nemá
c)hovoriť o obľúbenom
zvieratku
d) informovať o tom, čo musíme
robiť tento víkend
e) porozpávať o výlete
f) povedať, čo sa mi páči v
príbehu
Interaktívne rečové zručnosti:
a) simulovať telefónny rozhovor
s kamarátom a opýtať sa, čo robí
minulý čas slovesa “to be”
-oznamovacia veta, otázka
a zápor
minulý čas pravidelných
slovies - tvorba otázky,
záporu, kladných
a záporných odpovedí
minulý čas nepravidel.
slovies
ľudské telo, choroby
a zdravotné problémy
dialóg – u lekára, zdravý
životný štýl
projekt – Zdravý životný
štýl
Receptívne zručnosti
a) rozumieť info z e-mailu
b) porozumieť hlavným info,
zachytiť dej v minulosti
c) reagovať na vizuálny podnet
d) rozumieť obsah krátkeho
listu
e) rozumieť deju kresleného
príbehu a napodobniť rozpráv.
Produktívne zručnosti
a)opýtať sa kamaráta, kde bol v
predošlých dňoch
b) hovoriť o možnosti
cestovania: bežné dopravné
prostriedky, miesta spojené s
cestovaním
c) informovať o inej osobe
d) napísať pozdrav z prázdnin
Interakcia
a) porozprávať sa s kamarátom o
dianí v uplynulých dňoch
b) rozprávať sa o prázdninách
situácie, činnosti
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu
Dejepis
počítatelné a nepočítatelné
podstatná ména
neurčité zámena
otázka na množstvo: How
much?
How many?
určitý/neurčitý člen
neurčité množstvo: little,
few
Receptívne zručnosti
a)rozumieť pojmom spojené
s jedlom a zachytiť ich v texte
b)rozumieť kľúčovým bodom
v texte komisku
c)rozumieť postupu príprav jedla
e)zapíše nákupný zoznam podľa
počutých informácií
Produktívne zručnosti
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Geografia
Tvorba projektu
Regionálna
výchova
72
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svet / 21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zábava /
21hod.
•
•
•
•
•
vyjadrovanie blízkej
budúcnosti
v oznamovacích vetách,
otázke a zápore, krátke
kladné a záporné odpovede
jedlá a nápoje, potraviny,
suroviny
recepty, postup pri
príprave jednoduchých
jedál
v reštaurácii –
objednávanie, prijatie a
odmietnutie
zdvorilé prosby
projekt: Môj obľúbený
recept
národné kuchyne
Ask for…
I´d rather
I need
a)porozprávať o jedlá a nápojoch
hodnotíme aj gramatiku
b)pracuje s obrázkom, pýtať sa
na množstvá jedla a pitia,
c) dramaticky predviesť
prečítaný text o lakomstve
Interaktívne
a)rozhovor v bežnej reštaurácii
b) dohodnúť sa na nákupnom
zozname
c) komunikácia v cukrárni
tvorenie otázky pomocou
How..?
stupeň prídavných mien
porovnávanie pomocou
“than”
stupeň prídavných mien
slovosled v anglickej vete
nakupovanie, odevy
typy a druhy obchodov,
ceny, vymenovanie tovaru
základné reálie o Veľkej
Británii
projekt: Ročné obdobia a
počasie
Receptívne zručnosti
a) pomenovať geografické názvy
spojené s mestom a dedinou
b) porozumieť textu o V.B.
c) porozumieť popisu počasia,
rôzne ročné obdobie
d) rozumieť kresleného seriálu
Produktívne zručnosti
a)opísať typické počasie vo
vlastnej krajine, porovnať
počasie v ročných obdobiach
b)porovnať vzhľad, kvalitu a
vlastností vecí
c)rozumieť zadaniu, odpovedať
na kvíz, správne vyriešiť úlohu
d) gramaticky správne zaradiť
slová o kvalite do kontextu
e)dramatizovať kreslený seriál
Interakcia
a) rôzne dialógy o počasí
b) rozhovor v ktorom sa
porovnávajú rôzne veci
Geografia
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
vyjadrenie budúcnosti
pomocou “going to”
prídavné mená a príslovky
nácvik “have to” - opisný
tvar modálneho slovesa
musieť
frekvenčné príslovky
správne používanie
Receptívne zručnosti
a)počúvať rozhovor kamarátov a
o tom, čo budú robiť večer
b) porozumieť hlavnej myšlienky
živej scény z filmového štúdia
c) gramaticky správne vyjadriť,
čo nemožno a aké sú povinnosti
d) porozumieť príbehu zápletke,
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
73
•
•
•
•
prísloviek a prídavných
mien
vyjadrenie návrhu
a žiadosti, postojov, vôle
a emócií
jednoduchý spôsob
vyjadrenia denného
režimu, povinností
a trávenia voľného času
záverečné opakovanie
projekt: Svet filmu
vyvrcholeniu a rozuzleniu
Produktívne zručnosti
a) pomenovať typy programov a
ktoré sú obľúbené
b) chronologicky zostaviť scény
z príbehu
c) hovoriť o filmových žánroch
Interakcia
a) dohovoriť si schôdzku
b) s kamarátom sa rozprávať o
plánoch čo zamýšľajú robiť
74
7. ročník
Časová dotácia: 4 hodiny týždenne (3+1), 132 hodín ročne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• KOMPETENCIE
Reagovať pri prvom
stretnutí
Vypočuť a podať
informáciu
Predstaviť záľuby a svoj
vkus
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikač. situáciou
Vyjadriť svoj názor
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Reagovať na dianie v
budúcnosti
Vyjadriť svoj názor
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Reagovať na dianie v
budúcnosti
Vyjadriť svoj názor
Vypočuť si a podať
informáciu
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Vybrať z ponúknutých
možností
Vyjadriť svoje schopnosti
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou
Vyjadriť svoju vôľu
Vnímať a prejavovať svoje
city
Stanoviť a oznámiť
pravidlá
Reagovať na nesplnenie
pravidiel
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
•
• TÉMY
Človek a spoločnosť
Jednoduchý minulý čas
“to be”
Pravidelné a neprav.
slovesá
Tvorenie otázky
Vyjadrenie budúcnosti
pomocou “will”
Použitie “will” na
vyjadrenie rozhodnutia
•
•
•
•
Domov a bývanie
Rodina a spoločnosť
Voľný čas a záľuby
Šport
•
Veda a technika
v službách človeka
Mládež a ich svet
Doprava a cestovanie
•
•
Priebehový minulý čas
tvorenie otázky a záporu
a krátke odpovede
Rozdiel medzi
priebehovým a
obyčajným minulým
časom
Používanie členov - “the”
s miestami
“the” a “a/an”
•
•
•
Predprítomný čas
Tvorenie otázky
Použitie “ever” a “never
•
Použitie “should” a
“shouldn´t”
“must”“mustn´t”
“don´t have to”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• GRAMATIKA
Jednoduchý prítomný čas
Priebehový prítomný čas
•
•
•
•
•
Krajiny mestá
a miesta
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
•
•
•
Cestovanie a doprava
Vzdelávanie a práca
Kultúra a umenie
•
Voľný čas a záľuby,
Šport
Človek a príroda
Kultúra a umenie
Vzory a ideály
Mládež a jej svet
Človek a spoločnosť
Starostl. o zdravie
Cestovanie
Multikultúr.
spoločnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
75
Téma /
časová
dotácia
Úvod do
učebnice /
6hod.
Obsahový štandard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Môj život /
21hod.
•
•
•
Hi! We are just talking .
Sorry, I can´t.
•
vyjadrenie budúcnosti
pomocou “will”
použitie “will” na
vyjadrenie rozhodnutia
tvorba kladnej a zápornej
•
•
•
•
•
•
•
•
Prierezová
téma
RZ:
a) podľa počutého vedieť zaradiť
informáciu
PZ:
a) pýtať sa iných osôb čo majú
radi
b) vhodne použiť frázy pri
predstavovaní
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Tvorba projektu
RZ:
a)menovať etapy života
b)porozumieť životopis známej
osobnosti
c)hľadať špecifické informácie
v čítanom texte
d) precvičovať správnu
výslovnosť
PZ:
a)opýtať sa, čo sa dialo minulý
týždeň, víkend
b)informovať o aktivitách, ktoré
radi robíme
c)predstaviť nového kamaráta
d) upútať pozornosť
Interakcia:
a) diskusia v triede o rozdieloch
života rodín u nás a v iných
krajinách
b) súhlasiť, nesúhlasiť s názorom,
situáciou
Multikultúrna
výchova –
porovnanie
života v našej
rodine a rodine
žijúcej v
Británii
Tvorba projektu
RZ:
a)pomenovať podľa obrázku
vesmírne telesá
b)pochopiť text vedcov
o budúcnosti
c)pochopiť a reagovať na
Multikultúrna
výchova–
Doprava a
cestovanie v
minulosti a
dnes, globálne
c) správne formulovať otázky
What are you doing?
jednoduchý minulý čas “to
be”
pravidelné a nepravidelné
slovesá
tvorenie otázky
minulý čas slovesa byť
minulý čas pravidelných a
nepravidelných slovies
tvorba otázky, záporu,
krátkej kladnej a zápornej
odpovede
rodina, členovia rodiny,
rodinné vzťahy a rodinné
väzby
naše záľuby (mať/nemať
rád)
projekt: Môj život
•
•
Budúcnosť /
21hod.
predstavenie, vzájomné
predstavovanie sa
jednoduché otázky na
bydlisko, záľuby a trávenie
voľného času, školu
a vyučovacie predmety
jednoduchý prítomný čas
priebehový prítomný čas
This is…
It´s her first day…..
Pardon Martin?
Excuse me.
Výkonový štandard
76
•
•
•
•
•
•
•
Časy a miesta
/ 21hod.
•
•
•
•
•
•
Veľkomesto /
21hod.
•
•
•
vety, otázky a kladnej
a zápornej krátkej
odpovede v budúcom čase
niektoré predložky miesta
dopravné prostriedky
a doprava vo Veľkej
Británii
planéty Slnečnej sústavy
projekt: Budúcnosť
dopravy
I´ve got something for you.
Are you having…?
Would you like…?
rozhovor, zápletku
d)pochopiť príbeh a reagovať na
obsah
PZ:
a)vyjadriť svoj názor na vývoj a
výskum v dobývaní vesmíru
b) informovať sa čo, sa udeje
c) vyjadriť názor na veci, kde sa
robia prognózy
d) vyjadriť svoje presvedčenie
e) používať bežné spoločenské
frázy
f) napísať štruktúru , prípravu na
projekt
Interakcia:
a) reagovať na výsledok
dotazníka, predvídať budúcnosť
porovnanie
Tvorba projektu
priebehový minulý čas
-tvorenie otázky a záporu a
krátke odpovede
rozdiel medzi priebehovým
a obyčajným minulým
časom a ich správne
používanie v súvislom
texte
kladné a záporné
hodnotiace výrazy
reálie Veľkej Británie
projekt: Vianočné zvyky
rôznych národov
RZ:
a)pochopiť a opísať situáciu
v kriminálnom príbehu
PZ:
a)menovať známe štáty sveta
b)pomenovať prírodné
katastrofy, podať konkrétnu
informáciu
c)vyjadriť varovanie pred
nešťastím
d) napísať text o Slovensku
e) vyjadriť záujem o niečo
f) vyjadriť prekvapenie
g) gramaticky správne opísať
situáciu v minulosti
Interakcia:
a) diskutovať o minulých
dejoch, precvičovať gramatické
pravidlá
b) pýtať sa osoby, čo robila v
minulosti a odpovedať na
podobné otázky
Multikultúrna
spoločnosť –
Poznávanie
krajiny, ktorej
jazyk sa učím,
informovať o
Slovensku
Geografia
Tvorba projektu
používanie členov:
- “the” s miestami
- “the” a “a/an”
používanie spojenia „there
is“ pri určovaní miesta
každý, niekto, nikto.. a ich
RZ:
a)opísať obrázky o Londýne na
základe textu
b)rozlíšiť komunikáciu o výlete
osôb
c)pochopiť a definovať body
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
Regionálna
výchova
77
•
•
Skúsenosti /
21hod.
•
•
•
•
•
•
Problémy /
21hod.
používanie vo vete
život v New Yorku
projekt: Bratislava hlavné
mesto
detektívneho príbehu
PZ:
a)vedieť sa opýtať na cestu a
odpovedať na podobné otázky
b)navrhnúť čo by bolo možné
robiť vo veľkomeste
c)identifikovať, opísať situáciu
Interakcia:
a)rozprávať sa o živote a
zaujímavostiach vo veľkomeste
predprítomný čas
tvorenie otázky, záporu,
krátkych odpovedí
použitie
prísloviek
spojených
s používaním
predprítomného času (just,
already, ever, never, since,
for, yet, atď)
porozumenie
a diskusia
k textom týkajúcich sa
hraníc ľudských možností
a schopností
hrdinky a hrdinovia dávnej
a novodobej
histórie
Veľkej Británie
projekt: Osobnosti
Slovenska
RZ:
a)spájať obrázky s textom,
správne formulovať vety
b)porozumieť obrázkovému I
rozprávanému príbehu
PZ:
a) pochopiť náučný text a
vyjadriť sa k obsahu
b) správne používať výrazy
spojené so zážitkami
c)vyjadriť svoje želanie
Interakcia:
a)rolová úloha, viesť interview
so športovcom
b) diskutovať o národných
hrdinoch a osobnostiach
Multikultúrna
výchova poznávanie
sveta cez známe
osobnosti,
osobnosti
slovenskej
histórie a
súčasnosti
Tvorba projektu
RZ:
a) pochopiť zápletku kresleného
príbehu
b) pri počúvaní reagovať na
obrázky k textu
PZ:
a) pomenovať ľahké ochorenia
a vedieť sa na ne pýtať
b) vedieť prerozprávať príbeh,
pomenovať hlavné body príbehu
c) používať výrazy bežnej
komunikácie: vyjadriť radosť,
uspokojenie, skľúčenie
e) vyjadriť sociálne a morálne
normy
f) vedieť vymenovať pravidlá
spojené so školou
Interakcia:
a) reagovať na rôzne povinnosti
Biológia
Tvorba projektu
choroby a problémy
určenie problému poskytnutie
rady - should, shouldn’t.
príkazy a zákazy – must, have to,
mustn’t
príbeh Ashleyho fotoaparát
zdvorilé odmietnutie žiadosti
posledný príbeh „Deti“
záchrana života a zdravia vo
Veľkej Británii, porovnanie
s našou krajinou.
projekt: Pravidlá a problémy
78
8. ročník
Časová dotácia: 4 hodiny týždenne (3+1), 132 hodín ročne
•
•
•
•
•
•
•
•
KOMPETENCIE
Nadviazať kontakt v súlade
s komunkač. situáciou
Vypočuť a podať
informáciu
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Reagovať na udalosť v
minulosti
Vyjadriť svoj názor
Vypočiť a podať
informáciu
Vyjadriť svoje záľuby
Vyjadriť svoje schopnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stanoviť a podať pravidlá
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje schopnosti
•
•
•
Stanoviť a podať pravidlá
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje schopnosti
•
•
Vyjadriť svoju vôlu
Vypočiť a podať
informáciu
Vyjadriť očakávanie
Ponúknuť a reagovať na
ponuku
Podať informáciu
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje city
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GRAMATIKA
Časy vyjadrujúce
prítomnosť
Statívne slovesá
Vyjadrenie budúcnosti
Priebeh. a jednod. minulý
čas
Použitie “used to”
Too/enough
•
•
•
TÉMY
Mládež a jej svet
Človekn a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
•
•
•
•
Človek a príroda
Oblečenie
Mládež a ich svet
Obchod a služby
Predprítomný čas
vyjadriť skúsenosti a
nedávne udalosti
Použitie predprítomného
a minulého času
“for/since
•
•
•
•
Tvorenie vzťažných
súvetí
This is the band that
I like to listen
Should / might
Slovesné tvary –
gerundium aleno
neurčitok
See/hear omething+ing
Trpný rod v prítomnom
čase
Trpný rod – vyjadrenie v
rôznych časoch
Trpný rod v prítomnom
čase
Trpný rod – vyjadrenie v
rôznych časoch
•
•
•
•
Umenie a kultúra
Vzory a ideály
Zamestnanie -kariéra
Multikultúrna
spoločnosť
Technika v službách
človeka
Ľudské telo
Vzdelávanie a práca
Mládž a ich svet
Stravovanie
•
•
•
Človek a spoločnosť
Kultúra a umenie
Voľný čas a záľuby
•
•
•
•
•
•
•
Človek a príroda
Veda službách človeka
Cestovanie
Kultúra a umenie
Rodina a spoločnosť
Mladež a jej svet
Voľný čas a záľuby
•
79
Téma /
časová
dotácia
Úvod / 6hod
Obsahový štandard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minulosť
a súčasnosť /
21hod.
•
Sláva
a peniaze /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výkonový štandard
Prierezová
téma
časy vyjadrujúce
prítomnosť
statívne slovesá
vyjadrenie budúcnosti
mládež a jej svet
človek a spoločnosť
vzdelávanie a práca
What´s your name?
What do you usually do …
I want…
I like …
I need …
What are you going to do
for …
It will be boring anyway.
RZ:
a)čítať text s porozumenám,
zachytiť hlavné body v
interwiev
b)podľa počutého reagovať na
obrázok
c)vypočuť a začleniť
informáciu
PZ:
a)reagovať na text a vedieť
povedať, o čom bol
b)pripraviť krátke interview
c)upútať pozornosť
Multikultúrna
výchova –
krajiny, kde sa
hovorí po
anglicky
priebehový a jednoduchý
minulý čas
použitie “used to”
použitie Too/enough
človek a príroda
oblečenie
mládež a ich svet
obchod a služby
It´s made of gold.
What is the difference
between…?
RZ:
a)porozumieť prečítanému
náučnému textu a predstaviť
hlavné body
b)z počutého porozumieť príbeh
o dobe kamennej
PZ:
a)Hovoriť o tom, ako sa náš
život zmenil
b)reagoavť na kreslený príbeh,
použiť neformálne výrazy v
komunikácii - nácvik písania
c)vyjadriť záujem o niečo
d)vyjadriť, čo sa udialo v
minulosti
e)súhlasiť/ nesúhlasiť s
informáciou,
Interakcia:
a) rolová úloha - v obchode
Multikultúrna
výchova –
príbeh o
Anglicku, vznik
Slovenskej
republiky
Dejepis
predprítomný čas na
vyjadrenie skúsenosti a
nedávnych udalostí
použitie predprítomného a
minulého času
použitie “for/since”
RZ:
a)pochopiť hlavné body čítaného
textu o kaskadéroch
b)pochopiť počutý text, hlavné
body o populárnych programoch
TV
IKT
Multikultúrna
výchova –
svetová
a slovenská
literatúra pre
d)pozdraviť, predstaviť sa
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdravie
a bezpečnosť
/ 21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umenie a kultúra
vzory a ideály
zamestnanie - kariéra
multikultúrna spoločnosť
technika v službách
človeka
In any case ..
According to my inform…
Has downloaded
something…
She saved it
PZ:
a)vedieť povedať, čo je úlohou
kaskadéra
b)reagovať na dej v kreslenom
seriály
c)prerozprávať príbeh známej
osobnosti
d) informovať sa, začleniť
informáciu a odpovedať
e)napísať svoj životopis
f)vyjadriť svoje vedomosti
g)opísať vykonanú činnosť
Interakcia:
a)diskusia o čítaní kníh
„teenagerov“
Tvorenie vzťažných
súvetí
Peope that look after their
body...
This is the band that I like
to listen
Should / might
Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie
Vzdelávanie a práca
Mládž a ich svet
Stravovanie
I don´t like..
Neither do I.
So can I.
It´s bleeding
It´s painful
It´s swollen
I feel….
RZ:
a)pomenovať časti tela
b)rozumieť textu o zdravom
jedení a zachytiť hlavné body
PZ:
a)vedieť poradiť v prípade
nejakého problému
b)vedieť poradiť pri správnej
výživeň
c)napísať zoznam pravidiel
správnej výživy
d)vyjadriť príkaz, zákaz
e)vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas,
presvedčenie
Interakcia:
a) rolová úloha, u lekára
b)diskusia o správnej výžive
Biológia
Multikultúrna
výchova – šport
vo svete a na
Slovensku
Ochrana života
a zdravia
81
Hrdinovia /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naše životné
prostredie /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
Vzťahy /
21hod.
slovesné tvary –
gerundium aleno neurčitok
there´s someone,
something + ing
see/hear omething+ing
človek a spoločnosť
kultúra a umenie
voľný čas a záľuby
He refused fighting
We stopped believing
I want to know
He did not forget to say
RZ:
a)pochopiť hlavné bodz
prečítaného textu
b) hladať špecifickú informáciu
v texte
c) vypočuť si text a zachytiť
špecifické infomácie
PZ:
a) opísať dej, ktorý sa uskutočnil
b)opísať hrdinu našej histórie
c)vyjadriť prekvapenie
d)vyjadriť dvoje presvedčenie
Interakcia:
a)hovoriť o tom, čo je typické
pre hrdinu
Výtvarná
výchova
Multikultúrna
výchova –
legendy žijúce v
histórii iných
krajín a v našej
histórii
Dejepis
Regionálny
výchova
trpný rod v prítomnom
čase
trpný rod – vyjadrenie v
rôznych časoch
človek a príroda
veda a technika v službách
človeka
cestovanie
kultúra a umenie
What shall I…?
RZ:
a)prečítať text a vybrať hlavné
body textu
PZ:
a)vedieť rozprávať o najväčších
problémoch so životným
prostredím v globálnom svete
b)úvaha, ako možno prispieť k
zmierneniu situácie vo svete
c)napísať aké sú problémy a kde
je možné pomôcť životnému
prostredu
d) vyjadriť svoje želanie a plány
e) vyjadriť nádej, uspokojenie
Interakcia:
a)diskusia o možnostiach
pomoci životnému prostrediu
Biológia
Multikultúrna
výchova–
poznávanie
ďalekých
svetov,najväčšie
rozdiely v
porovnaní s
našou krajinou
Environmentálna
výchova
RZ:
a)čítať text o priateľstve a vybrať
špecifické informácie
b)v počutom texte rozlíšiť kto
nám čo poradil
c)potvrdiť a začleniť informáciu
PZ:
a)vedieť charakterizovať čím sú
priatelia zaujímaví pre nás
b)reagovať na vypočutý text
c) opísať svojho priateľa
d) podať alternatívu k
požiadavke
e)vyjadriť radosť a sympatie
Interakcia:
a)diskusia o programe, ktorý
pomáha osobám riešiť ich
problémy
Multikultúrna
výchova–
ľudia, ktorí
pomáhajú tým,
ktorí to
potrebujú a ako
si pomáhame na
Slovensku
Občianska náuka
podmieňovací spôsob –
1./reálna podmienka
použitie as soon as reálnej
podmienke
rodina a spoločnosť
mládež a jej svet
voľný čas a záľuby
82
9. ročník
Časová dotácia: 4 hodiny týždenne (3+1), 132 hodín ročne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOMPETENCIE
Reagovať po prvom
stretnutí
Nadviazať kontakt
Vyjadriť čo mám a čo
nemám rád
Vyjadriť svoje city
Reagovať na príbeh
Vyjadriť svoj názor
Vypočuť a podať
informáciu
Reagovať na príbeh alebo
udalosť
Vyjadriť svoj názor
Stanoviť pravidla
Vybrať z ponúknutých
možností
Vyjadriť svoje schopnosti
Stanoviť a oznámiť
pravidlá
Predstaviť svoje záľuby
Vyjadriť svoje schopnosti
Reagovať na prvom
stretnutí
Vypočuť a podať
informáciu
Vybrať z ponúknutých
možností
Stanoviť pravidlá
Ponúknuť a reagovať na
ponuku
Vyjadriť svoj názor
Vypočuť a podať
informáciu
Vybrať z ponúknutých
možností
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikač. situáciou
Použitie minulých časov
– priebeh., jednod a
predprít.
Prítomný a predprítomný
čas
Používanie členov
Vyjadrenie budúcnosti
Priebehový prítomný čas
na vyjadrenie budúcnosti
Podmienkové vety
1.podm.
•
•
•
TÉMY
Vzdelávanie a práca
Krajiny, jazyk ktorých
sa učím
Záľuby a voľný čas,
Šport
Mládež a ich svet
Umenie a kultúra
Človek a spoločnosť
•
•
•
•
•
Krajina, mestá a miesta
Cestovanie a doprava
Ľudské telo,
Človek a príroda
Vzdelávanie a práca
•
•
Podmienkové vety –
2.podm.
“would”so ... that
Reflexívne zámená
•
•
•
Človek a príroda
Mládež a jej svet
Cestovanie a doprava
•
•
•
Tvorenie otázok
Gerundium
Frázové slovesá
•
•
•
•
Človek a spoločnosť,
Umenie a kultúra
Obchod a služby
Zamestnanie
•
•
Trpný rod
Modálne slovesá v
trpnom rode
Precvičovanie predložiek
•
•
•
•
Obchod a služby
Krajina, mestá, miesta
Človek a príroda
Cestovanie a doprava
Trpný rod
Modálne slovesá v
trpnom rode
Precvičovanie predložiek
•
•
•
•
Obchod a služby
Krajina, mestá, miesta
Človek a príroda
Cestovanie a doprava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GRAMATIKA
Precvičenie
jednoduchého a
priebehového prítomného
času
•
•
•
83
Téma /
časová
dotácia
Úvod / 6hod.
Obsahový štandard
•
•
•
•
•
•
Problémy /
21hod.
precvičenie jednoduchého
a priebehového
prítomného času
vzdelávanie a práca
krajiny, jazyk ktorých sa
učím
záľuby a voľný čas
šport
How long have you
been…
•
What do you think of…
•
použitie minulých časov –
priebehový, jednoduchý a
predprítomný
prítomný vs. predprítomný
čas
používanie členov
mládež a ich svet
umenie a kultúra
človek a spoločnosť
There´s something
wrong….
pushed him, asked for
money, stole his trainers..
For a variety of reason…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
as a result of several
things …
Výkonový štandard
Prierezová
téma
RZ:
a)pochopiť a reagovať na
charakteristiku dospievajúcich
osôb
PZ:
a)diskusia v triede
b)predstaviť niekoho
c)upútať pozornosť
Multikultúrna
výchova– kde
je možné využiť
naučený jazyk v
praxi doma
alebo v zahraničí
RZ:
a)čítať text a zachytiť problémy
týkajúce sa šikanovania osôb
b)vedieť postrehnúť z počutého
textu, čo urobili osoby v situácii
PZ:
a)vedieť charakterizovať
šikanovanie, vyjadriť svoj názor
b)vedieť porozprávať o
zaujímavých činnostiach osôb
c)funkčné čítanie pre potešenie,
zábavu-“extensive reading”
d)vyjadriť strach, obavy
e)zdôvodniť prečo
Interakcia:
a)ako správne spolunažívať
v spoločnosti
Dejepis
Multikultúrna
výchova–
moderná
populárna
hudba, legendy v
hudbe, slovenská
populárna hudba
Osobnostný
a sociálny rozvoj
d)reagovať po prvom stretnutí
e)vyjadriť čo mám a čo
nemám rád
84
Miesta
a časy /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Riziká /
21hod.
•
•
•
•
•
•
•
vyjadrenie budúcnosti
priebehový prítomný čas
na vyjadrenie budúcnosti
podmienkové vety 1.podmienka
krajina, mestá a miesta
cestovanie a doprava
ľudské telo, starostlivosť
o zdravie
človek a príroda
vzdelávanie a práca
decision –
Will you come to see me?
prediction There will be a plenty of
space
RZ:
a) porozumieť čítanému textu,
vyhľadať špecifické informácie
b)z počutého textu vedieť
pochopiť hlavnú myšlienku a
špecifické informácie
PZ:
a)prejaviť záujem, vyjadriť svoj
názor na starostlivosť o zdravie,
reagovať na prečítaný text
b)opísať jednoduchý systém
vzdelávania na Slovensku
c)stanoviť pravidlá
d)určiť, čo sa stane za určitých
okolností
Interakcia:
a)hovoriť o možnostiach
vzdelávania na Slovensku
b)rolová úloha, vedieť dohodnúť
si stretnutie
Biológia
Multikultúrna
výchova–
vzdelávanie v
USA a
porovnávanie s
možnosťami
vzdelávania na
Slovensku (v
Európe)
Ochrana života a
zdravia
podmienkové vety –
2.podmienka s “would”
použitie so ... that
reflexívne zámená
človek a príroda
mládež a jej svet
cestovanie a doprava
RZ:
a)z prečítaného textu vybrať
špecifické informácie
b)vedieť zachytiť dôležité
informácie, ktoré na niečo
nebezpečné upozorňujú
PZ:
a) vedieť povedať, ktoré sú
pravidlá, ktorých sa treba
dodržiavať a čo by sa stalo, keby
tieto pravidlá boli porušené
b)vedieť napísať článok na
aktuálnu tému
c) extenzívne čítanie
Interakcia:
a)diskutovať na aktuálne témy,
vytvoriť prehľad pravidiel
a povinností
Geografia
Multikultúrna
výchova –
geografické
rozdelenie
Anglicka a
podobné delenie
Slovenska
85
Smiem sa
spýtať? /
21hod.
tvorenie otázok s:
- is, am,are,was,were
- can, must, should, will
- do, does
gerundium (vyjadrenie
activity)
frázové slovesá: switch
on, switch it on, look for
look after, wait for, listen
to
človek a spoločnosť,
komunikácia
umenie a kultúra
obchod a služby
zamestnanie
RZ:
a)porozumieť z čítaného hlavné
body textu o zamestnaní
b)vedieť rozlíšiť v počutom texte
dôležité informácie
c)pochopiť obsah reklamných
textov
d) extensive reading
PZ:
a)vytvoriť dotazník so
špecifickými otázkami pre osobu
(správne gramaticky tvoriť vety)
b)vyjadriť sa k tomu, čo sa nám
páči
c)žiadať niekoho o niečo
Interakcia:
a)komunikovať s osobami a
hľadať konkrétnu osobu
Občianska náuka
Katolícke
náboženstvo –
svet mladých
ľudí. vzťah k
peniazom, čo je
potrebné a
dôležité v živote
•
•
•
•
trpný rod
modálne slovesá v trpnom
rode
precvičovanie predložiek
(by, at, from …)
obchod a služby
krajina, mestá, miesta
človek a príroda
cestovanie a doprava
RZ:
a)zachytiť v texte špecifické
informácie, rozdiely v hoteloch
b) vyjadriť sa k počutému textu
o zaujímavých miestach a vybrať
si z nich
c) opísať miesto podľa osnovy
d)extensive reading
PZ:
a) porovnávať výhody a
nevýhody rôznych spôsobov
cestovania
b) opísať ideálne miesto na
pobyt
Interakcia:
a)diskusia o poznávaní sveta
návšteva iných krajín
Multikultúrna
výchova –
niektoré rozdiely
medzi
slovenčinou a
angličtinou
Geografia
Chémia
•
•
•
•
•
•
•
nepriama reč
použitie say/tell
nepriama otázka
frázové slovesá
mládež a ich svet
človek a spoločnosť
literatúra a umenie
RZ:
a)porozumieť hlavnú myšlienku
textu o príhode v autobuse
b)z počutého textu identifikovať,
ake informácie odzneli
c) extensive reading
PZ:
a) diferencovať formálny a
neformálny štýl, používať
zdvorilostné frázy
b) štylizovať text použitím
spojok
Interakcia:
a)rolové úlohy na rôzne témy,
používať správne frázy
Sociálny a
osobnostný
rozvoj formálny a
neformálny štýl
komunikácie
•
•
•
•
•
•
•
•
Kupovanie
a predávanie
/ 21hod.
Protesty /
21hod.
•
•
•
86
4. Požiadavky na výstup
Požiadavkami na výstup sú kompetencie, ktoré si má žiak v priebehu vyučovania osvojiť:
•
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:













získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
o
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov (jazyková, sociolingvistická
a pragmatická).
87
Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
•
•
•
používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a
potrieb konkrétneho typu,
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení
vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet,
ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané
ustálené spojenia,
dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal používať:
•
•
•
•
•
bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka
známych situácií a tém,
niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
základných chýb, ale je mu rozumieť.
Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si
ich rozvíja tak, aby dokázal:
•
•
•
komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
pozvanie, ospravedlnenie atď.,
udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných výrazov.
88
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré
sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových
prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal:
•
•
•
•
•
sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická
následnosť),
funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia,
rozčarovania, strachu,
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na
vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
o
Komunikačné zručnosti: počúvania s porozumením, čítanie s porozumením,
písomný prejav a ústny prejav.
Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly
a jasne,
rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:
•
•
•
•
•
•
dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti
každodenného života,
porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa
hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
89
•
pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
•
rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby:
•
•
•
•
•
•
•
dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch,
akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné
informácie,
rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach,
akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými
prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
porozumel jednoduché osobné listy,
z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
•
•
dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde
žijú a čo robia,
vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy
ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby vedel:
•
•
•
•
•
napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
napísať jednoduché osobné listy,
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
90
•
jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
•
•
•
dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v
komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri
pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb
alebo na známe témy,
používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
ako sa má,
vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré
sa dozvie,
rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo
požiadať a niekomu niečo oznámiť.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
•
•
•
•
•
zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
povedať, čo sa mu páči a čo nie,
požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto,
kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
•
•
•
•
•
v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých
slovných spojení a viet,
vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo
školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
91
5. Metódy a formy práce, stratégie
Žiaci sú do vyučovania zapájaní rôznymi formami a metódami práce. Okrem samostatnej
práce sa strieda práca skupinová, práca vo dvojiciach alebo spolupráca celej triedy.
Aktivity a metódy sú obmieňané v záujme udržania pozornosti žiaka. Pri uvádzaní nového
učiva je žiak zapojený do vysvetľovania aktívne, jeho úlohou je vyvodzovať závery,
prichádzať k nim vlastným premýšľaním.
6. Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra,
náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a Používaná učebnica:
Project 3rd Edition, autor: Tom Hutchinson
Project 3rd Edition, pracovný zošit
Slovníky
IKT technológie
Audiovizuálne médiá
doplňujúca literatúra
Svojpomocne vypracované didaktické pomôcky a materiály
7. Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu Anglický jazyk sa vzťahuje na všetky kompetencie, ktoré si má žiak
v priebehu vyučovania osvojovať. (Uvedené v bode 4.) Hodnotí sa verbálna i písomná
stránka. Hodnotenie žiakov v anglickom jazyku sa riadi Metodickými pokynmi na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ vydaných MŠ SR. Žiaci nižšieho sekundárneho
vzdelávania sú hodnotení klasifikáciou v stupňoch hodnotenia 1 – 5. Písomné previerky
po každom tematickom celku, v každom polroku jedna písomná práca. Stupnica
hodnotenia: 100 – 90% -1, 89-75%-2, 74-55%-3, 54-30%-4, 29-0%-5. Ústne odpovede,
ako aj čítanie s porozumením sa hodnotia jednou známkou, taktiež projekty po
odprezentovaní sú hodnotené jednou známkou. Prospech žiaka sa v danom predmete
hodnotí týmito stupňami: výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný(4),
nedostatočný (5). Zároveň sa u žiakov podporuje rozvoj sebahodnotiacich schopností.
92
Učebné osnovy – Nemecký jazyk
NEMECKÝ JAZYK
1. Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je postupné získavanie primeraných vedomostí a jazykových
zručností, ktoré sú potrebné na bežnú komunikáciu v cudzom jazyku. Žiak sa s cudzím
jazykom nestretáva iba na vyučovacích hodinách, ale aj v každodennom živote. Práve
výchovno-vzdelávací proces má žiaka na takéto situácie pripraviť a zároveň z nich vychádzať.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci
krajín EÚ, a to jednak v oblasti školstva a vzdelávania ako aj v pracovnej oblasti.
Vyučovanie cudzieho jazyka vychádza z reálnych komunikačných situácií, s ktorými sa žiak
môže stretnúť. Východiskom učenia sa je zameranie vyučovacieho procesu na meniace sa
vedomie žiaka, ku ktorému dochádza z roka na rok, na jeho skúsenosti a na neustále sa
rozširujúci rozsah záujmov. Do úvahy sa berie aj prirodzená zvedavosť, spontánnosť,
zmyslové vnímanie, motorika a fantázia žiaka. Toto všetko zohráva významnú úlohu vo
výchovno-vzdelávacom procese a ponúka možnosť sústrediť sa na formy učenia sa pomocou
objavovania, samostatného prístupu k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou
cudzieho jazyka.
Výučba nemeckého jazyka ako 2. cudzieho jazyka na našej základnej škole (od 6. ročníka
s časovou dotáciou po 1 vyučovacej hodine týždenne v ročníkoch šesť a sedem a po 2
vyučovacie hodiny v ročníkoch osem a deväť) je zameraná na dosiahnutie úrovne A1 - podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).
Žiaci so špeciálnymi potrebami sa vzdelávajú podľa individuálnych tematicko-výchovných
vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov, ktoré zohľadňujú ich zdravotný stav.
2.
Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na úrovni A1 je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú
základom pre ďalšiu nadstavbu. Predovšetkým v nižších ročníkoch sa kladie dôraz na hravé
formy vo vyučovaní, ktoré stavajú práve na vyššie spomenutej fantázii žiaka, rozvíjajú jeho
spontánnosť a zvedavosť, zmyslové vnímanie.
Zo sociálnych foriem sa využíva hlavne skupinová práca a práca vo dvojiciach, ktoré zároveň
prispievajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Prednostné postavenie
má ústny prejav, ktorý má smerovať k zvládnutiu reálnej komunikácie v nemeckom jazyku
podľa individuálnych predpokladov každého žiaka, berúc do úvahy jeho individuálne
schopnosti. Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov sa žiak učí
primerane komunikovať v cudzom jazyku. Autentické komunikačné situácie sa na vyučovaní
93
opakovane precvičujú. Na podporu komunikácie sú zamerané aj jednotlivé učebné aktivity
a cvičenia.
Žiak na úrovni A1 sa učí nadviazať kontakt, vypočuť si a podať informácie, vybrať si
z ponúkaných možností, vyjadriť svoj názor, vôľu a schopnosť, vnímať a prejaviť svoje city,
vyjadriť očakávania a reagovať na ne, predstaviť svoje záľuby a vkus, stanoviť, oznámiť
a prijať pravidlá alebo povinnosti, reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností,
reagovať na príbeh alebo udalosť, ponúknuť a reagovať na ponuku, reagovať pri prvom
stretnutí, telefonovať a komunikovať.
Cieľom vyučovania cudzieho jazyka je aj podpora interkultúrneho porozumenia, čo je možné
dosiahnuť konfrontáciou žiakov s reáliami nemecky hovoriacich krajín. V tomto prípade však
nie je cieľom hromadenie izolovaných informácií, ale uvedomenie si rozdielov medzi
jednotlivými národmi a kultúrami.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie,
obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Témy sa orientujú na jednoduché požiadavky každodenného života, pričom v popredí je
predovšetkým ústna komunikácia. Z tohto dôvodu sú to najmä situačne orientované témy,
ktoré môžu byť prezentované formou každodennej situácie a v každodennom dialógu.
Využívajú sa pritom aj krátke a jednoduché texty na počúvanie s porozumením a čítanie
s porozumením, ako i jednoduché písomné aktivity, v rámci ktorých žiak zostavuje
jednoduché texty k preberaným témam, resp. k témam, ktoré ho zaujímajú. Cieľom tejto
tematickej orientácie je, aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch
s nemecky hovoriacim partnerom o témach, o ktorých sa hovorí viac-menej dennodenne.
V receptívnej oblasti musí žiak v rámci preberaných tém aspoň v obrysoch porozumieť
čítanému alebo počutému textu.
Témy svojím obsahom zahŕňajú základnú slovnú zásobu, ktorú má žiak na úrovni A1
zvládnuť, a to predovšetkým z týchto tematických okruhov: rodina, domov a bývanie, škola,
práca, príroda, voľný čas a záľuby, šport, stravovanie, cestovanie, obliekanie a móda,
nakupovanie.
Prierezové témy a ich začlenenie do predmetu nemecký jazyk:
Multikultúrna výchova
6. ročník: Úvod, Škola
7. ročník: Prázdniny
8. ročník: Bydlisko, Jedlo
9. ročník: Školský večierok, Sny
Environmentálna výchova
7. ročník: Prázdniny
94
9. ročník: Doprava, Životné prostredie
Mediálna výchova
6. ročník: Narodeniny
7. ročník: Komunikácia
8. ročník: Móda
9. ročník: Sny
Ochrana života a zdravia
7. ročník: Záľuby
8. ročník: Úvod
9. ročník: Životné prostredie
Osobnostný a sociálny rozvoj
6. ročník: Rodina
7. ročník: Komunikácia
8. ročník: Úvod do učebnice, Nakupovanie
9. ročník: Školský večierok
Dopravná výchova
6. ročník: Ahoj
7. ročník: Prázdniny
8. ročník: Bydlisko
9. ročník: Doprava
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
6. ročník: Rodina, Narodeniny
7. ročník: Záľuby, Televízia
8. ročník: Nakupovanie, Móda
Obsah vzdelávania
Časová dotácia za šiesty až deviaty ročník je 6 vyučovacích hodín týždenne/4 hodiny zo ŠVP
a 2 hodiny zo ŠkVP/- spolu 198 hodín.
6. ročník
Časová dotácia: 1 hod./týždeň, 33 hod. ročne
Téma/časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
95
Úvod
(4)
Úvod
Oboznámiť žiaka s jazykom,
Nadviazať kontakt v súlade knihou, výslovnosťou
s komunikačnou situáciou
Žiak vie:
číslovky do 10
- pozdraviť, odpovedať na
Výslovnosť samohlások
pozdrav
a dvojhlások
- číslovky 1-10, pozná pravopis
- ovláda správnu výslovnosť
Lekcia 1 –
Hallo
Ahoj
(7)
Reagovať pri prvom
Žiak vie:
stretnutí
- predstaviť sa, predstaviť niekoho
Určitý člen
niekomu
- vysvetliť rody a určitý člen
Podstatné mená bez člena
Osobné zámená
v nominatíve,
v nominatíve, oznamovacia - používať určitý člen + podstatné
veta, priamy slovosled
meno
- používať osobné zámená, ich
Číslovky do 20
postavenie vo vete
Pomocné sloveso sein
Pravidelné slovesá
- pozná pravopis a tvorbu
čísloviek
Príslovkové určenie miesta
- časovať slovesá
a smeru
- vo vetách využívať príslovkové
určenie miesta a smeru
Lekcia 2 Schule
Škola
(8)
Vypočuť si a podať
informácie
Vyjadriť svoj názor
Kompozitá
Neurčitý člen
Základné číslovky do 100
Nepriamy slovosled
Prídavné meno v prísudku
(za slovesom)
Žiak vie:
- vyjadriť svoj názor
- vytvárať zložené slová kompozitá
- používať neurčitý člen + pod.
meno
- pravopis a tvorbu základných
čísloviek 21 - 100
- pozná a v praxi využíva
nepriamy slovosled
oznamovacej vety
- ovláda použitie prídavné meno
v prísudku ( rovnaký tvar pre
všetky rody a čísla)
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
96
Lekcia 3 –
Familie
Rodina
(7)
Lekcia 4 –
Geburtstag
Narodeniny
(7)
Vybrať si z ponúknutých
Žiak vie:
možností
- opísať osoby a zvieratá
Vnímať a prejavovať svoje - vyjadriť sympatie
city
- postupne sa oboznamuje
Množné číslo podstatných
s množným číslom podstatných
mien
mien
Pomnožné podstatné mená - negovať neurčitý člen
Neurčitý člen a jeho - pozná privl. zám., vie ich použiť
negácia: (k)eine Vase, - časovať sloveso haben
- vo vetách využívať príslovkové
(k)ein Tisch, Buch
Privlastňovacie zámená v
určenie spôsobu
nominatíve
Sloveso haben
Príslovkové určenie
spôsobu
Správna výslovnosť
Radové číslovky
Časovanie slovies so
zmenou kmeňovej
samohlásky
Opytovacia veta
W-otázka
Perfektum
Rozvíjanie holých viet
Príslovkové určenie miesta
a smeru
Slovné spojenia
Nahradenie genitívu
pomocou von
Žiak vie:
- tvoriť radové číslovky od
základných
- časovať slovesá so zmenou
kmeňovej samohlásky
- nepriamy slovosled opytovacej
vety
- vo vetách použiť perfekt
vybraných slovies
- rozvíjať holé vety o ďalší vetný
člen
- vo vete používať prísl. určenie
- nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou
- vyjadriť záujem
- reagovať na príbeh, vedieť
nahradiť genitív
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
7. ročník
Časová dotácia: 1 hod./týždeň, 33 hod. ročne
Téma/časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
97
Úvod
(4)
Lekcia 5 –
Hobbys
Záľuby
(6)
Opakovanie učiva 6. roč
Utvrdenie získaných vedomostí
Žiak vie:
- predstaviť svoje záľuby a svoj Ochrana života
a zdravia
vkus
- vyjadriť, čo má rád, čo sa páči,
Tvorba
čo uznáva
projektu
- oboznámiť sa s konverziou
a prezentačné
slov
zručnosti
- časovať slovesá v prítomnom
čase
- správne vysloviť
spoluhláskové skupiny
Nadviazať kontakt
Žiak vie:
Lekcia 6 –
Fernsehen
v súlade s komunikačnou
- vyjadriť, čo sa páči, nepáči
Televízia
situáciou
- vyjadriť kritiku
(7)
Tvorba
Vypočuť si a podať info
- informovať sa
projektu
Digitálny čas
- oboznámiť sa s tvorbou
a prezentačné
Opytovacia veta, W-otázka
digitálneho času
zručnosti
Príslovkové určenie času
- opýtať sa a reagovať
- vo vete použiť príslovkové
určenie času
Komunkácia
Žiak vie:
Lekcia 7Kommunikati Slovné spojenia
- vyjadriť šťastie , radosť,
on
Ponúknuť a reagovať na
uspokojenie
Osobnostný
Komunikácia
ponuku
- pozvať, sľúbiť
a sociálny
(8)
Modálne slovesá
- začať list, osloviť, ukončiť
rozvoj
Korešpondovať
- začať, udržiavať a ukončiť
Mediálna
Telefonovať
telefonický rozhovor
výchova
Slovné spojenia
- pozná príslovky, vie ich použiť
Príslovky
v praxi
Číslovky 101 – 1 000 000 Žiak vie:
Lekcia 8Ferien
Vypočuť si a podať
- tvoriť číslovky
Prázdniny
informácie
- oznámiť, potvrdiť informácie
Multikultúrna
(8)
Slovesá s odlučiteľnou
- časovať slovesá s odlučiteľnou
výchova
predponou
predponou, postavenie vo vete
Predložky s datívom
- správne používať predložky
Dopravná
výchova
Slovné spojenia
- vo vetách využívať perfekt
Predložky s akuzatívom
vybraných slovies
EnvironmenPerfektum
- pozná a vo vetách využíva
tálna výchova
plnovýznamových slovies
neosobný podmet es
„Es“ ako neosobný,
neurčitý podmet
Komunikácia
Opytovacia veta
Konverzia slov / lesen –
das Lesen
Časovanie so zmenou
kmeňovej samohlásky
Výslovnosť
98
8. ročník
Časová dotácia: 2 hod./týždeň (1 hod. zo ŠVP a 1 hod. zo ŠkVP), 66 hod. ročne
Téma/časová
dotácia
PROJEKT 2
Einleitung
Úvod
(9)
Lekcia 1Wohnort
Bydlisko
(17)
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Nadviazať kontakt
v súlade s komunikačnou
situáciou
Slovné spojenia
Prejaviť svoje city
Préteritum slovesa sein
Slovosled opytovacej
a oznamovacej vety v
perfekte
Výslovnosť
Žiak vie:
- pozdraviť, odpovedať, pýtať sa
na činnosti
- pozná základné pokyny počas
vyučovania
- vyjadriť radosť, šťastie,
uspokojenie z niečoho
- správne vyslovovať
samohlásky
Nadviazať kontakt
v súlade s komunikačnou
situáciou
Predložky s 3. aj 4. pádom
Príslovkové určenie
miesta a smeru
Vybrať si z ponúknutých
možností
Formy rámcovej
konštrukcie hlavnej vety
Skloňovanie pod.mien
s neurčitým členom v
akuzatíve
Výslovnosť
Žiak vie:
- vypočuť si, informovať sa
a podať informácie
- reagovať pri prvom stretnutí
- rozlíšiť a správne vo vetách
používať datív, akuzatív
- použiť predložky vo vete a v
praxi
- opísať veci
- používať väzbu „es gibt“
- pozná a v praxi využíva formy
rámcovej konštrukcie hlavnej
vety
pri
jednodielnych
kmeňových slovesách
- skloňovať pod. mená
- správne vyslovovať
spoluhlásku s
Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
99
Lekcia 2Essen
Jedlo
(10)
Vypočuť si a podať
informácie
Vyjadriť očakávania
a reagovať na ne
Vnímať a prejavovať
svoje city
Ručičkový čas
Negácia
Kompozitá
Perfektum pravidelných
slovies s neodlučiteľnou
preponou
Podstatné mená bez člena
Nepriamy slovosled
oznamovacej vety
Výslovnosť
Žiak vie:
- informovať
- vyjadriť svoj názor
- vyjadriť spokojnosť,
nespokojnosť s niečím
- vyjadriť sympatie
- oboznámiť sa s tvorbou
časových údajov, informovať o
čase
- negovať neurčitý člen v A
- oboznámiť sa s tvorbou
zložených slov
- poznať princíp tvorby
- za akých okolností sa
používajú pod. mená bez člena
- pozná a v praxi používa
nepriamy slovosled
- spávne vysloviť spoluhl. skup.
pf
Lekcia 3Einkaufen
Nakupovanie
(12)
Opakovanie učiva 7.
ročníka
Komunikácia
Množné číslo
Označenie množstva
Perfektum
Výslovnosť
Žiak vie:
- utvrdiť si získané vedomosti
- informovať sa a podať
informáciu
- vnímať a prejaviť svoje city
- vyjadriť svoje želania a túžby
- oboznamovať sa s množným
číslom jednotlivých podst.
mien
- poznať označenie množstva
ovocia a zeleniny a využívať
prakticky
- oboznámiť sa s tvorbou
perfekta pravidelných slovies
s koncovkou -ieren
- správne vyslovovať spoluhl.
skupiny sch, sp, st
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
100
Lekcia 4Mode
Móda
(18)
Komunikácia
Žiak vie:
Vyjadriť svoj názor
- informovať sa a podať
Reagovať na príbeh alebo
informácie
udalosť
- vybrať z ponúknutých
Prídavné meno po
možností, identifikovať, opísať
určitom člene
- vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas
Ukazovacie zámená
- vyjadriť záujem/nezáujem
dieser, diese, dieses
o niečo
Privlastňovacie zámená
- vyjadriť, že ma niečo
v ak.
prekvapilo
Perfektum
- vyjadriť nezáujem
nepravidelných slovies
- skloňovať prídavné meno po
Predložky s datívom
člene určitom v nominatíve
a akuzatívom
- oboznámiť sa so zámenom
Rozkazovací spôsob
a využívať ho vo vete
Príslovkové určenie
- pozná tvary privlastňovacích
miesta a smeru
zámen v akuzatíve
Nepriamy slovosled
- pozná tvary privlastňovacích
opytovacej vety
zámen v akuzatíve
- tvoriť rozkazovací spôsob
slovies
- prakticky využiť vo vete
príslov.určenie
- spávne používať slovosled
v opytovacej vete
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
9. ročník
Časová dotácia: 2 hod./týždeň (1 hod. zo ŠVP a 1 hod. zo ŠkVP), 66 hod. ročne
Téma/časová
dotácia
Opakovanie
(5)
Obsahový štandard
Opakovanie učiva
Rozprávanie
o prázdninách
Časovanie slovies
Perfektum
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Žiak vie:
- systematizácia
poznatkov
z predchádzajúceho ročníka
- vytvorí krátke rozprávanie o
prázdninách
- vie
vyčasovať
slovesá
v prítomnom čase
- ovláda
princípy
tvorby
minulého času
101
Lekcia 5Transport
Doprava
(14)
Komunkácia
Časovanie slovies
Tykanie a vykanie v
nemčine
Stupňovanie prísloviek
Slovosled vedľajšej vety
Lekcia 6Umvelt
Životné
prostredie
(16)
Počasie
Zvieratá a rastliny
Zápor kein
Akuzatív podstatných
mien
Triedenie odpadu
Lekcia 7Schulfest
Školský
večierok
(13)
Lekcia 8 Träume
Sny
(18)
Žiak vie:
- získať a poskytnúť informáciu
- vyjadriť, čo sa páči , čo
uznáva
- vybrať si z ponúknutých
Dopravná
možností a odôvodniť
výchova
- časovať slovesá so zmenou
Environmentálna
kmeňovej samohlásky
výchova
- oboznámiť sa s rozdielom
v tykaní a vykaní v NJ
- stupňovať príslovky
- pozná slovosled VV po
spojke weil
Žiak vie:
- SZ k téme počasie
- pozná rôzne druhy rastlín
a zvierat
- používať zápor kein
- používať podstatné mená
v akuzatíve
- rozprávať o triedení odpadu
Aktivity mládeže
Žiak vie:
Slovesá s odlučiteľnou
- pozná aktivity mládeže
predponou
- používa slovesá
Skloňovanie podstatných
s odlučiteľnou predponou
mien s prídavným menom - skloňovať podstatné mená
Smer cesty
s prídavným menom
Perfektum pravidelných
- udať smer cesty a opýtať sa
slovies
na smer cesty
- používať slovesá v minulom
čase
Denný režim
Žiak vie:
Častice
- opísať činnosti počas dňa
Predložka vor
- používať častice
Perfektum nepravidelných
vyjadriť strach
slovies
- používať slovesá v minulom
Opis osoby
čase
Modálne slovesá
- opísať osobu
- vyjadriť želania a plány
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
102
4. Požiadavky na výstup
Požiadavkami na výstup sú kompetencie, ktoré si má žiak v priebehu vyučovania osvojiť:
•
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

získavať nové vedomosti a zručnosti,

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,

uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,

prijímať spätnú väzbu

pochopiť zámer zadanej úlohy,

pracovať samostatne, vo dvojiciach i v skupinách,

využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
•
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím
konkrétnych jazykových prostriedkov (jazyková, sociolingvistická a pragmatická).
Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a
potrieb konkrétneho typu,
•
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení
vzťahujúcich sa na konkrétne situácie,
•
ovláda základné gramatické štruktúry a typy viet,
•
ovláda výslovnosť naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených
hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
•
dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané
ustálené spojenia,
Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
103
•
dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
•
dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré
sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových
prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
o
Komunikačné zručnosti: počúvania s porozumením, čítanie s porozumením,
písomný prejav a ústny prejav.
Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho
samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly
a jasne,
•
rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
pochopenie zmyslu,
•
rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
•
rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
•
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
•
dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
•
rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
104
•
dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
•
dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde
žijú a čo robia,
•
vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
•
vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy
ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v
komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri
pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
•
dokáže klásť jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy a odpovedať na ne
•
používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
ako sa má,
•
vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
•
rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré
sa dozvie,
•
rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo
požiadať a niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
•
dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto,
kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
5. Metódy a formy práce, stratégie
Metodické koncepty a postupy vo vyučovaní jazyka sú sú úzko prepojené s výchovnovzdelávacími cieľmi. Z nich vyplýva uplatnenie metodických postupov v konkrétnych
situáciách na vyučovaní.
Metodické postupy sú určované okrem toho aj predpokladmi a záujmami cieľovej skupiny
žiakov. Činnosti a zadania úloh, ktoré absolvujú žiaci na vyučovaní, majú čo možno
105
najviac zodpovedať požiadavkám reálnej komunikácie v každodennom živote.
V popredí stojí verbálna komunikácia. Jej cieľom je pripraviť žiakov na osobné kontakty
s nemecky hovoriacimi partnermi v rozhovore.
Na vyučovaní sa využívajú nasledovné metódy a formy práce:
-
-
-
samostatná práca: domáce úlohy, príprava na prácu v iných sociálnych formách počas
hodín cudzieho jazyka,
práca vo dvojiciach: príprava na ústne a písomné aktivity; ústna komunikácia
(minidialógy, dialógy), čítanie s porozumením, vzájomná kontrola prác vytvorených
v jazyku,
skupinová práca: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazykové štruktúry
a slovná zásoba, práca na projektoch,
práca v pléne: hry, jazykové hry, spievanie piesní, hry s kartičkami, precvičovanie ústneho
prejavu a výslovnosti, fázy kontroly a zbierania výsledkov práce jednotlivcov, dvojíc
a skupín,
frontálne vyučovanie: informačné celky (napr. referovanie o vlastnej alebo inej krajine,
prezentácia nového jazykového materiálu, kontrola a oprava žiackych prác).
Využívanie didaktických prostriedkov
Dôležitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky, pri ktorých sa
berie na zreteľ ich funkčné využívanie na hodinách cudzieho jazyka.
-
kartičky a iný materiál na hry
fólie na spätný projektor
práce žiakov ako didaktické prostriedky
názorné materiály, koláže
štruktúrované zbierky materiálov (napr. jazykové portfólio)
noviny, časopisy, magazíny
komiksy a obrázkové príbehy
texty piesní
kazetový magnetofón
počítač
6. Učebné zdroje
Na ZŠ používame pri vyučovaní nemeckého jazyka tieto učebné zdroje:
Používané učebnice:
Projekt deutsch 1,2 - učebnica
Projekt deutsch 1,2 - pracovný zošit
Projekt deutsch 1,2 - metodická príručka
Slovníky
106
IKT technológie
audiovizuálne médiá
doplňujúca literatúra
časopisy
vlastné didaktické pomôcky a materiály
7. Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu nemecký jazyk sa riadi Metodickými pokynmi na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ vydaných MŠ SR. Pri hodnotení sa berú do úvahy všetky
kompetencie, ktoré si má žiak v priebehu vyučovania osvojiť. Hodnotí sa ústny aj
písomný prejav žiakov. Pri ústnych odpovediach sa kladie dôraz na čítanie a porozumenie
textu a na komunikáciu. Písomné previerky nasledujú po každom tematickom celku, sú
zamerané na lexiku a gramatiku. Hodnotia sa aj projekty – ich vypracovanie príp.
odprezentovanie na hodine nemeckého jazyka – v závislosti od ročníka a individuálnych
schopností a zručností žiakov.
Stupnica hodnotenia:
100 – 85% -1,
84-70%-2,
69-50%-3,
49-35%-4,
34-0%-5.
Prospech žiaka sa v danom predmete hodnotí týmito stupňami: výborný (1), chválitebný
(2), dobrý (3), dostatočný(4), nedostatočný (5).
Matematika a práca s informáciami
Učebné osnovy - Matematika
1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
Učebný predmet matematika na 2. stupni je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie.
Je to schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov
v každodenných situáciách. Vychádza z dobrých numerických znalostí žiakov a dôraz sa
kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych
stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové
myslenie) a prezentácie ( vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).
Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov
107
a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu
argumentov. Mal by byť schopný myslieť matematicky, komunikovať v matematickom jazyku
a používať vhodné pomôcky.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v piatom ročníku osobitne je, zavŕšiť
dôležité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových
poznatkov a zručností na báze skúseností s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň aj
začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosť používať
matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické
myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať, spolupracovať v skupine pri riešení
problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj
pre spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti špirálovite.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni by malo byť správne používanie
matematickej symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením
súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy
a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri
riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou
a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických
modelov, Matematika na 2. stupni sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Matematika na 2. stupni má naučiť žiakov získať a rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom
učenia sa, má ich viesť k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova
a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Pri získavaní nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho
matematického vzdelania žiakov, s ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností predovšetkým väčšou
aktivizáciou žiakov.
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
108
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie
pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje
s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch, Súčasťou tohto okruhu je
dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne
a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou
vo forme tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu
pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie
sa žiaci zoznamujú so základnými
geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom,
meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické
úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky vypisovať
možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným
pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom
a rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní
a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky
Obsah vzdelávania
5. ročník
(3,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín
ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
I. Násobenie
a delenie
prirodzenýc
h čísel v
obore do
10 000
( 18 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Upevnenie
a
prehĺbenie
násobenia a delenia prirodzených
čísel v obore násobilky.
Násobenie a delenie spamäti v
obore do 100.
Násobenie
ako
postupné
sčítavanie a delenie na rovnaké
časti aj ako postupné odoberanie.
Násobenie a delenie po častiach
Zobraziť prirodzené číslo na
číselnej osi – k danému číslu
priradiť jeho obraz a opačne.
Porovnať prirodzené čísla.
Pohotovo spamäti násobiť a deliť
v obore do 100.
Vedieť násobiť pomocou sčítania.
Prierezová
téma
Deliť pomocou postupného Environmen
odčítania a rozdeľovaním na tálna
109
(propedeutika distributívnosti).
Násobenie súčtu a rozdielu
jednociferným číslom v obore do
100.
Delenie so zvyškom.
Delenie
(propedeutika)
so
zvyškom v obore do 100.
Násobenie
a
delenie
jednoduchých čísel spamäti.
Násobenie a delenie písomne
jednociferným číslom v obore do
10 000 (pomocou kalkulačky aj
dvojciferným a trojciferným
číslom).
II.
Vytvorenie
oboru
prirodzenýc
h čísel do a
nad milión
(21 hod. )
Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické myslenie
s využitím násobenia a delenia (aj
ako
propedeutika
zlomkov,
propedeutika pomeru).
Vytvorenie predstavy o veľkých
číslach.
Rád číslice v zápise prirodzeného
čísla.
Čítanie a písanie veľkých
prirodzených čísel.
Porovnávanie,
usporiadanie
prirodzených čísel.
Zaokrúhľovanie
prirodzených
čísel. Zaokrúhľovanie nadol
(nahor).
Číselná os, vzdialenosť na
číselnej osi (aj ako propedeutika
desatinných čísel – učivo o
eurách a centoch).
Rímske číslice (zoznámenie sa s
týmito číslicami).
Riešenie slovných úloh a úloh na
rozvíjanie
matematickej
gramotnosti.
Kontextové
a
podnetové úlohy z obrázkov,
máp, schém, tabuliek, diagramov,
rovnaké časti.
Deliť jednociferným číslom v
obore do 100 so zvyškom (aj s
kalkulačkou).
Písomne
násobiť
a
deliť
jednoduché čísla obore do 10 000.
Vedieť pohotovo spamäti násobiť
a deliť (aj so zvyškom)
- v obore malej násobilky,
- mocninou 10,
- v obore malej násobilky číslami
ukončenými nulami (napr. 70 .
800, 72 000 : 9 a pod.).
Pohotovo používať kalkulačku pri
násobení a delení prirodzených
čísel v obore do 10 000.
Používať prirodzené čísla pri
opise reálnej
situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
porovnávanie.
Čítať a zapisovať prirodzené čísla.
Rozkladať prirodzené číslo na
jednotky rôzneho rádu a opačne.
Skladať prirodzené číslo z
jednotiek rôzneho rádu.
Poznať a rozlišovať párne a
nepárne čísla.
Porovnávať,
zaokrúhľovať
a
usporiadať veľké prirodzené čísla.
Zaokrúhľovať veľké prirodzené
čísla nadol, nahor, na....
Počítať
s
približnými
prirodzenými číslami.
Spoznať základné - Rímske
číslice.
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
zdravia
života
a
Environmen
tálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Vedieť riešiť jednoduché slovné
úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako
podnet dáta (tabuľky, diagramy,
mapy, schémy).
110
III. Počtové
výkony s
prirodzeným
i číslami
( 48 hod. )
grafov,....
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel spamäti, písomne a na
kalkulačke (aj mimo oboru do
100 s násobkami 10, 100, atď.
Porovnávanie rozdielom.
Sčítanie
a
odčítanie
na
kalkulačke.
Násobenie a delenie prirodzených
čísel
spamäti,
písomne
(dvojciferným a trojciferným
číslom) na kalkulačke (aj mimo
oboru do 100 s násobkami 10,
100, atď.
Násobenie
a
delenie
ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
IV.
Geometria a
meranie
( 33 hod. )
Poradie počtových výkonov.
Kontextové úlohy. Propedeutika
záporných čísel.
Geometrické útvary
Rysovanie – základné pravidla
rysovania. Rovnobežky, kolmice
v bežnom živote. Rysovanie
rovnobežníka
(len
ako
propedeutika v štvorcovej sieti).
Spamäti
sčítať
a
odčítať
prirodzené čísla mimo obor do
100.
Písomne
sčítať
a
odčítať
prirodzené čísla mimo obor do
100.
Vykonať
skúšku
správnosti
odčítania.
Zmenšiť alebo zväčšiť o daný
počet prirodzené číslo. Porovnať
čísla rozdielom.
Písomne sčítavať aj viac sčítancov
(aj pomocou kalkulačky).
Pohotovo používať kalkulačku.
Spamäti násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100.
Písomne
násobiť
a
deliť
prirodzené čísla mimo obor do
100.
Vykonať
skúšku
správnosti
delenia.
Zmenšiť alebo zväčšiť o daný
počet prirodzené číslo. Porovnať
čísla podielom.
Pohotovo používať kalkulačku pri
násobení a delení prirodzených
čísel.
Vedieť správe určiť poradie
počtových výkonov v úlohách s
prirodzenými číslami.
Rozlišovať, pomenovať a načrtnúť
rovinné útvary.
Rozlišovať
a
pomenovať
priestorové útvary – kocku,
kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľu..
Poznať
niektoré
základné
vlastnosti
trojuholníka,
štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika,
kružnice a kruhu.
Vedieť
funkčne
používať
pomôcky na rysovanie.
Vedieť narysovať rovnobežné
a kolmé priamky (úsečky).
Narysovať úsečku danej dĺžky.
Zostrojiť štvorec, obdĺžnik podľa
zadaných rozmerov v cm, resp. v
Environmen
tálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmen
tálna
výchova
111
Meranie dĺžky úsečky, jednotky
dĺžky, premena jednotiek m, dm,
cm, mm v obore prirodzených
čísel.
Obvod trojuholníka, štvorca,
obdĺžnika.
Kocka,
kváder
(ako
propedeutika).
Stavba telies zo stavebnicových
kociek.
Stavba
telies
na
základe
stanovených podmienok (podľa
plánu).
Zväčšovanie a zmenšovanie
geometrických
tvarov
vo
štvorcovej sieti
(propedeutika práce s pomerom).
V. Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcic
h špecifické
matematické
myslenie
( 3 hod. )
Zhromažďovanie, usporiadanie a
grafické znázornenie údajov.
Pravdepodobnostné hry, pokusy a
pozorovania. Zisťovanie počtu
náhodných udalostí pri pokusoch.
Voľba stratégie.
Riešenie
nepriamo
sformulovaných úloh (kontextové
úlohy). Propedeutika zlomkov a
priamej úmernosti.
mm (aj rovnobežník v štvorcovej
sieti).
Odmerať
dĺžku
úsečky
s
presnosťou
na
milimetre,
vzdialenosť na metre.
Premieňať jednotky dĺžky.
Riešiť slovné úlohy s premenou
jednotiek
dĺžky
a
úlohy
vyžadujúce si základné poznatky o
trojuholníku, štvorci a obdĺžniku.
Vypočítať obvod trojuholníka.
Štvorca, obdĺžnika.
Vedieť
postaviť
jednoduchú
stavbu z kociek podľa návodu
(náčrtu, nákresu, kódovania a
naopak).
Vedieť
rysovať
trojuholník,
štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo
štvorcovej sieti.
Zväčšovať a zmenšovať útvary vo
štvorcovej sieti podľa návodu
alebo pomocou inej siete.
Vedieť čítať údaje z jednoduchej
tabuľky.
Zhromažďovať,
triediť,
usporiadať dáta (údaje).
Znázorniť
dáta
údaje
jednoduchým diagramom.
Mať skúsenosť s prácou a
organizáciou
v
konkrétnych
súborov predmetov.
Vedieť rozlišovať väčšiu a menšiu
šancu a voliť stratégiu riešenia.
Vedieť zistiť počet.
Vedieť pracovať podľa zvoleného
(vlastného vypracovaného), alebo
podľa vopred daného kritéria,
postupu, alebo návodu..
Hľadať stratégie – spôsoby
riešenia úloh z bežného života
(forma problému).
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentač
né zručnosti
Ochrana
zdravia
života
a
Environmen
tálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dopravná
výchova
112
VI.
Desatinné
čísla
( 9 hod.)
Pojem desatinného čísla,
porovnávanie a zaokrúhľovanie
des. čísel, sčitovanie
a odčitovanie des. čísel
Vedieť uviesť príklady použitia
desatinných čísel v bežnom
živote.
Vedieť čítať a zapisovať desatinné
čísla a určiť rád číslice v zápise
desatinného čísla.
Vedieť porovnávať, usporadúvať
podľa predpisu /zostupne,
vzostupne/.
Vedieť zaokrúhľovať podľa
predpisu desatinné číslo na celé
číslo, na desatina, stotiny,
tisíciny...
Sčítať, odčítať primerané
desatinné čísla spamäti, ostatné
písomne...
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu matematika ŠVP.
• Tematický celok – desatinné čísla
6. ročník
(4 hodiny zo ŠVP, spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
I. Počtové
výkony s
prirodzenými
číslami
( 24 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Vedieť v obore prirodzených
čísel násobiť a deliť, vrátane
delenia so zvyškom (aj na
kalkulačke).
Deliteľnosť dvoma, piatimi, Ovládať algoritmus násobenia a Environmen
delenia
viacciferných
desiatimi.
tálna
prirodzených čísel viacciferným
výchova
prirodzeným číslom.
Vykonať skúšku správnosti
prevedenej počtovej operácie.
Násobenie
a
delenie
prirodzených čísel spamäti,
písomne a na kalkulačke
vrátane delenia so zvyškom.
Poznať
základné
znaky
deliteľnosti prirodzených čísel
Osobnostný
dvoma, piatimi, desiatimi.
Sčítanie a odčítanie, resp. Analyzovať text slovnej úlohy a a sociálny
násobenie a delenie ako diagnostikovať dané a hľadané rozvoj
navzájom opačné operácie a ich údaje potrebné
využitie
pri
riešení úlohy.
pre
riešenie
113
jednoduchých slovných úloh (aj Správne
nájsť
optimálnu
ako propedeutika rovníc).
stratégiu riešenia úlohy a použiť Ochrana
jednotlivé operácie pri riešení zdravia a
jednoduchých slovných úloh.
života
Vedieť jednoducho zapísať
riešenia úlohy a odpovede.
Dohoda o poradí počtových
výkonov a porovnanie s
poradím operácii na kalkulačke.
Propedeutika
počítania
s
približnými
(zaokrúhlenými
číslami).
Analyzovať
zápis
úlohy
obsahujúcej viaceré počtové
operácie
(aj
s
použitím
zátvoriek).
Pri riešení úloh s viacerými
počtovými
úkonmi
vedieť
rozhodnúť o poradí ich riešenia.
Správne riešiť úlohy napr.
typu
2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke).
II. Desatinné Kladné desatinné číslo – rád Vedieť čítať a zapisovať
číslice v jeho zápise.
desatinné čísla a určiť rád číslice
čísla.
Zobrazenie desatinného čísla na v zápise desatinného čísla.
Počtové
číselnej osi.
Vedieť uviesť príklady použitia Environmen
výkony
Vzdialenosť čísel na číselnej desatinných čísel v bežnom
tálna
(operácie) s
osi.
živote.
výchova
desatinnými
Zobraziť desatinné číslo na
číslami
príslušnej číselnej osi.
( 67 hod. )
Vedieť zistiť vzdialenosť
desatinného čísla na číselnej
osi.
Porovnávanie, usporiadanie
a
zaokrúhľovanie
desatinných čísel.
Sčítanie, odčítanie, násobenie a
delenie
desatinných
čísel
(spamäti,
písomne
a
na
kalkulačke).
Násobenie
a
delenie
desatinných čísel číslami 10,
100, 1000.
Násobenie
a
delenie
desatinného
čísla
číslom
prirodzeným (napr. aj pri
výpočte aritmetického priemer)
a číslom desatinným (spamäti,
písomne a na kalkulačke).
Objav
periodickosti
pri
Vedieť porovnávať, usporadúvať
podľa
predpisu
(zostupne,
vzostupne)
a
zaokrúhľovať
podľa predpisu desatinné číslo
na celé číslo, na desatiny, na
stotiny, na tisíciny, ...
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané
desatinné
čísla
spamäti, ostatné písomne alebo
pomocou kalkulačky.
Násobiť a deliť kladné desatinné
čísla násobkami čísla 10 spamäti.
Vedieť desatinné číslo deliť
číslom prirodzený a číslom
desatinným a správne zapísať
zvyšok (aj na kalkulačke).
Vedieť urobiť skúšku správnosti
a rozhodnúť o potrebe realizácie
tejto skúšky vzhľadom na
operácie dočítania a delenia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
zdravia a
života
114
delení dvoch prirodzených Vypočítať
jednoduchý
čísel. Propedeutika zlomkov aritmetický priemer.
a nepriamej úmernosti.
Sčítanie a odčítanie, resp.
násobenie a delenie ako
navzájom opačné operácie
(propedeutika rovníc).
Analyzovať základné operácie
sčítania (násobenia) a odčítania
(delenia) ako opačné operácie a s
tým súvisiace skúšky správnosti
riešenia úlohy.
Riešiť jednoduché slovné úlohy.
Premena jednotiek dĺžky (km, Vedieť
využívať
vlastnosti
m, dm, cm, mm), hmotnosti (t, desatinných čísiel pri premene
kg, dag, g, mg).
jednotiek dĺžky a hmotnosti.
Porovnávať
veľkosti
vyjadrené
jednotkami
a
usporadúvať ich veľkosti
vzostupne a zostupne.
III. Obsah
obdĺžnika a
štvorca
( 16 hod. )
Výpočet približného obsahu
rovinných
útvarov
vo
štvorcovej sieti.
Obvod a obsah štvorca a
obdĺžnika s celočíselnými (ako
počet štvorcov štvorcovej siete)
aj s desatinnými rozmermi.
Jednotky obsahu – premena
jednotiek obsahu – mm², cm²,
dm², m², km², ha, a.
Určiť približný obsah rovinného
útvaru vo štvorcovej sieti.
Vedieť vypočítať obvod a obsah Environmen
štvorca a obdĺžnika.
Premieňať základné jednotky
obsahu
s
využívaním
vlastnosti
desatinných čísiel.
Výpočet obvodov a obsahov Využiť získané poznatky z
obrazcov zložených zo štvorcov výpočtu obvodu a obsahu
a obdĺžnikov.
štvorca a obdĺžnika pri výpočte
Kontextové úlohy.
obvodu a obsahu obrazcov
zložených zo štvorcov a
obdĺžnikov.
Analyzovať útvary zložené zo
štvorcov a obdĺžnikov.
Navrhovať
vlastné
metódy
vedúce k výpočtu obvodu a
obsahu útvarov zložených zo
štvorcov a obdĺžnikov.
Riešiť úlohy z praxe.
Uhol
a
jeho
veľkosť.
Odmerať veľkosť narysovaného
IV. Uhol a
Veľkosť uhla, jednotky a uhla v stupňoch.
jeho
pomôcky na meranie uhlov.
Odhadnúť primerane veľkosť
veľkosť,
uhla.
operácie
s
Premeniť stupne na minúty a
uhlami
naopak.
( 21 hod. )
Konštrukcia osi uhla.
Zostrojiť os uhla pomocou
tálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmen
tálna
výchova
115
uhlomera.
Poznať vlastnosti osi uhla.
uhlov. Porovnávať uhly podľa
podľa veľkosti numericky.
V.
Kombinatori
ka v úlohách
( 4 hod. )
Porovnávanie
ich
Rozdelenie
uhlov
veľkosti.
Uhly v trojuholníku.
Vedieť pomenovať trojuholník
Rozdelenie trojuholníkov podľa podľa jeho vnútorných uhlov.
veľkosti uhlov.
Vedieť
vypočítať
veľkosť
tretieho vnútorného uhla v
stupňovej miere ak poznáme
jeho dva vnútorné uhly.
Uhly vrcholové a susedné.
oznať
a
rozlišovať
uhly
vrcholové,
susedné.
Vedieť určiť a vypočítať veľkosť
vrcholového a susedného uhla.
Operácie s uhlami.
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov
Sčítanie a odčítanie uhlov a ich (v stupňoch).
veľkostí.
Usporiadanie prvkov do radu Systematicky usporiadať daný
(rôzne systémy vypisovania).
malý počet prvkov podľa
Tvorenie
dvoj-,
troj-, predpisu.
štvorciferných čísel (prvkov) z Z daného počtu prvkov vybrať
daného počtu číslic (prvkov).
usporiadanú skupinu prvkov.
Vedieť pokračovať v zadanom
systéme.
Riešenie
slovných Analyzovať úlohu z hľadiska
(kontextových) úloh
stratégie jej riešenia.
s kombinatorickou motiváciou – Zvoliť optimálny spôsob zápisu
rôznymi spôsobmi (priebežne).
riešenia tabuľkou a diagramom.
Propedeutika štatistiky,
pravdepodobnosti
a
kombinatoriky
(zhromažďovanie, usporiadanie
a grafické znázornenie údajov).
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
7. ročník
(3,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín
ročne)
I) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
116
časová
dotácia
téma
I. Opakovanie a prehĺbenie učiva 6.ročníka
( 18 hod.)
II. Zlomky.
Počtové
výkony so
zlomkami.
Racionálne
čísla
( 52 hod. )
Zlomok, znázornenie zlomkovej
časti celku (aj vhodným
diagramom).
Znázornenie zlomkov na
číselnej osi.
Rovnosť zlomkov pre ten istý
celok, ich krátenie a
rozširovanie.
Základný tvar zlomku.
Porovnávanie a
usporadúvanie zlomkov s
rovnakými čitateľmi alebo
rovnakými menovateľmi.
Správne chápať, čítať a
zapisovať zlomok.
Rozumieť pojmom: zlomok,
zlomková čiara, čitateľ,
menovateľ, krátenie a
rozširovanie zlomku.
Chápať, že každé racionálne
číslo môžeme vyjadriť
nekonečným množstvom
zlomkov.
Vedieť v rámci toho istého celku
uviesť príklad rovnakého zlomku
v inom tvare.
Vedieť kedy sa zlomok rovná
jednej celej, kedy sa rovná nule a
kedy nemá zmysel.
Vedieť graficky znázorniť a
zapísať zlomkovú časť z celku
(zlomkom, percentom, pomocou
promile a opačne).
Vedieť znázorniť zlomok na
číselnej osi.
Porovnávať a usporadúvať
zlomky s rovnakým
menovateľom (čitateľom) a
výsledok porovnávania zapísať
znakmi >, <, = (aj spamäti).
Environmen
tálna
výchova
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačn
é zručnosti
Vedieť krátiť zlomok
(krátením upraviť aj na
základný tvar) a rozširovať
zlomok.
Sčitovanie a odčítavanie
zlomkov s rovnakými
menovateľmi, sčítanie a
odčítanie prevodom na
spoločný menovateľ (nie
nevyhnutne najmenší), objav
krížového pravidla.
Zmiešane číslo (pravý,
nepravý zlomok
Sčitovať a odčitovať zlomky s
rovnakými menovateľmi.
Vedieť nájsť ľubovoľného
spoločného menovateľa zlomkov
(upraviť zlomky na rovnakého
menovateľa).
Sčitovať a odčitovať zlomky s
nerovnakými menovateľmi.
Vedieť rozlíšiť pravý a nepravý
zlomok.
Poznať a vedieť zlomok zapísať
v tvare zmiešaného čísla a vedieť
117
zmiešané číslo previesť do tvaru
zlomku.
Vedieť pomocou kalkulačky s
prevodom na desatinné čísla s
danou presnosťou počítať
(sčítať, odčítať) so zlomkami.
Uplatňovať pri počítaní
dohodnuté poradie operácií
Násobenie a delenie zlomku
prirodzeným číslom (ostatné
výpočty prevažne prevodom na
desatinné čísla).
Interpretácia násobenia
zlomkom ako výpočtu
zlomkovej časti z čísla.
Počítanie so zlomkami
prevodom na desatinné čísla
(hlavne na kalkulačke aj
približne s danou presnosťou).
Vzťah medzi zlomkom a
desatinným číslom.
Zlomok a delenie, vzťah
zlomkov a delenia, zlomok ako
číslo.
III. Percentá
( 15 hod. )
Percento, základ, časť
prislúchajúca k počtu percent,
počet percent.
Promile. Použitie promile v
praxi.
Vzťah percent (promile),
zlomkov a desatinných čísel.
Písomne násobiť a deliť zlomok
celým číslom.
Vedieť rozširovať a krátiť
zlomky.
Vedieť vypočítať zlomkovú časť
z celku.
Písomne násobiť a deliť zlomok
zlomkom.
Vedieť pomocou kalkulačky s
prevodom na desatinné čísla s
danou presnosťou počítať
(sčítať, odčítať, násobiť a deliť a
ich kombinácie) so zlomkami.
Vedieť čítať a písať desatinné
zlomky.
Rozumieť pojmom: promile,
perióda, odhad výsledku,
zaokrúhlenie na daný počet
miest (napr. na stotiny)
Previesť a zapísať zlomok v
tvare desatinného čísla a opačne.
Zapísať zlomok v tvare
desatinného čísla (alebo
periodickým číslom) s
požadovanou presnosťou (na
požadovaný počet miest).
Vedieť určiť periódu pri prevode
zlomku na desatinné číslo.
Vedieť vypočítať 1 percento (%)
ako stotinu základu.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať
základ.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať
hodnotu časti prislúchajúcej k
počtu percent a vedieť uplatniť
dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh z
praktického života.
Vedieť vypočítať počet percent,
Environmen
tálna
výchova
118
Znázorňovanie časti celku a
počtu percent vhodným
diagramom.
Jednoduché úrokovanie.
Riešenie slovných úloh a
podnetových úloh.
IV. Objem a
povrch
kvádra a
kocky
( 22 hod. )
Niektoré spôsoby zobrazovania
priestoru (voľné rovnobežné
premietanie, perspektíva).
Obrazy kvádra a kocky vo
voľnom rovnobežnom
premietaní, viditeľnosť hrán
ak je daný základ a časť
prislúchajúca k počtu percent.
Vedieť vypočítať základ, keď
poznáme počet percent a
hodnotu prislúchajúcu k tomuto
počtu percent
Vedieť vypočítať 1 promile (‰)
ako tisícinu základu.
Poznať vzťah medzi zlomkami,
percentami a desatinnými
číslami.
Vedieť vypočítať %, 10%, 20%,
25%, 50% bez prechodu cez 1%.
Vedieť čítať údaje z diagramov
(grafov) a zapísať znázornenú
časť celku percentom a počtom
promile a opačne.
Vedieť znázorniť na základe
odhadu časť celku (počtu
percent, počtu promile) v
kruhovom diagrame.
Porovnávať viacero časti z
jedného celku a porovnanie
zobraziť vhodným stĺpcovým aj
kruhovým diagramom.
Vedieť zostrojiť kruhový alebo
stĺpcový diagram z údajov z
tabuľky.
Vedieť vypočítať úrok z danej
istiny za určité obdobie pri danej
úrokovej miere.
Vykonávať jednoduché
úrokovanie.
Vypočítať hľadanú istinu.
Vedieť riešiť primerané slovné
úlohy a podnetové úlohy z
oblasti bankovníctva a
finančníctva, v ktorých sa
vyskytujú ako podnet štatistické
dáta (v tabuľkách, diagramoch,
...).
Vedieť načrtnúť a narysovať
obraz kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Vyznačiť na náčrte kvádra a
kocky ich viditeľné a neviditeľné
hrany a ich základné prvky.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Environmen
tálna
119
Telesá zložené z kvádrov a
kociek, ich znázorňovanie,
nárys, pôdorys, a bokorys,
úlohy na rozvoj priestorovej
predstavivosti (aj príklady
jednoduchých a zložených telies
v reálnom živote ako
propedeutika).
Sieť kvádra a kocky.
Objem kvádra a kocky.
Jednotky objemu m³, dm³, cm³,
mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a ich
premena.
Povrch kvádra a kocky.
V. Pomer.
Priama a
nepriama
úmernosť
( 17 hod. )
Pomer, rozdeľovanie celku v
danom pomere.
Mierka plánu a mapy.
Riešenie úloh
Priama a nepriama úmernosť.
Jednoduchá trojčlenka (aj
zložená).
Využitie priamej úmernosti v
praxi (kontextové a podnetové
úlohy).
Načrtnúť a narysovať sieť
kvádra a kocky.
Zostavovať a zhotoviť náčrt
telies skladajúcich sa z kvádrov a
kociek.
Kresliť nárys, bokorys a pôdorys
zostavených telies z kvádrov a
kociek.
Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a kocky.
Vyznačiť na náčrte základné
prvky kvádra a kocky.
Poznať vzťah 1 liter = 1 dm a
vedieť premieňať základné
jednotky objemu. 3
Riešiť primerané slovné úlohy
na výpočet povrchu kvádra a
kocky s využitím premeny
jednotiek obsahu.
Riešiť primerané slovné úlohy
na výpočet objemu kvádra a
kocky s využitím premeny
jednotiek objemu.
Vedieť vysvetliť pojmy pomer,
prevrátený pomer, postupný
pomer.
Vedieť zapísať a upraviť daný
pomer.
Deliť dané číslo (množstvo) v
danom pomere.
Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v
danom pomere.
Chápať postupný pomer ako
skrátený zápis jednoduchých
pomerov.
Vedieť zapísať a upraviť
postupný pomer.
Riešiť primerané jednoduché
slovné úlohy na pomer rôzneho
typu a praktické úlohy s
použitím mierky plánu a mapy.
Riešiť úlohy s využitím vzťahu v
priamej a nepriamej úmernosti.
Riešiť úlohy z praxe na priamu a
nepriamu úmernosť.
Riešiť úlohy jednoduchou (aj
zloženou) trojčlenkou.
výchova
Dopravná
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačn
é zručnosti
Ochrana
zdravia a
života
Environmen
tálna
výchova
Ochrana
zdravia
a života
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
120
VI.
Kombinator
ika –
riešenie úloh
( 8 hod. )
Vypisovať všetky možnosti
podľa určitého systému.
Tvoriť systém (strom logických
možností) na vypisovanie
všetkých možností.
Objavovať spôsob tvorenia
všetkých možných riešení
(objavovať podstatu daného
systému vo vypisovaní
možností).
Systematicky usporiadať daný
počet predmetov (prvkov,
údajov) všetkými možnými
spôsobmi do skupín.
Určiť spoločnú matematickú
podstatu v úlohe a počet
všetkých možných usporiadaní.
Vedieť z daného počtu prvkov
vybrať menší počet prvkov, tieto
vybrané prvky usporiadať
a určiť počet takto vybraných a
usporiadaných prvkov (bez
opakovania aj s opakovaním).
Vedieť z daného počtu prvkov
vybrať usporiadanú skupinu
prvkov menšiu ako je daný počet
a určiť počet takto
usporiadaných skupín prvkov.
Riešenie jednoduchých
Získať skúsenosť s prácou a
kombinatorických úloh (na
organizáciou v konkrétnych
základe hier a pokusov).
súboroch predmetov.
Riešiť rôzne primerané a
jednoduché kombinatorické
úlohy.
Používať pravidla súčtu a súčinu
pri riešení jednoduchých
kombinatorických úloh.
Riešenie kombinatorických úloh Zhromažďovať, triediť a
rôznymi metódami (stromový
systematicky vytvárať všetky
diagram (stromový graf),
možné riešenia.
príprava tabuliek, systematické
Vedieť vypočítať
vypisovanie možností).
kombinatorické úlohy podľa
pravidla súčinu a pomocou
Úlohy na tvorbu skupín
predmetov a ich počte z oblasti
rôznych hier, športu a z rôznych
oblastí života (propedeutika
variácií).
Rôzne spôsoby vypisovania na
jednoduchých úlohách (bez
podmienok; využiť pravidlo
súčtu). Objavovanie možností a
zákonitostí.
Pravidlo súčinu. Úlohy s
podmienkami (propedeutika
základných modelov
kombinatoriky).
Environment
álna výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
121
názoru.
Znázorniť dáta údaje v tabuľke a
stromovým diagramom
(grafom).
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu matematika ŠVP.
( hlavne v témach zlomky, objemy a povrchy telies )
8. ročník
(4 hodiny ŠVP , spolu 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne.)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Opakovanie a prehĺbenie učiva 7.ročníka
Výkonový štandard
Prierezová
téma
( 21 hod.)
Celé čísla.
Počtové
výkony s
celými číslami/
23 hod.
Kladné a záporné čísla
v rozšírenom obore
desatinných čísel.
Navzájom opačné
čísla.
Absolútna hodnota
celého a desatinného
čísla
na číselnej osi.
Absolútna hodnota
nuly.
Usporiadanie a
porovnanie celých a
desatinných
čísel a ich zobrazenie
na číselnej osi.
Sčitovanie a
odčítavanie celých a
desatinných
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady
využitia celých čísel (kladných a
záporných)
v praxi.
Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych
tabuliek a grafov).
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom
opačných celých čísel (aj z číselnej osi).
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich
podľa veľkosti.
Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej
osi.
Priradiť k celému číslu obraz na číselnej
osi a opačne.
Zobraziť kladné a záporné desatinné
čísla na číselnej osi.
Určiť absolútnu hodnotu celého a
desatinného čísla (racionálneho čísla) a
nuly na číselnej osi.
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné
čísla.
Riešiť primerané slovné úlohy na
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
122
čísel.
Slovné úlohy –
kontextové a
podnetové.
Premenná,
výraz,
rovnica/19
hod.
sčítanie a odčítanie celých a desatinných
čísel (kladných
a záporných).
Vedieť jednoducho zapísať postup
riešenia
slovnej úlohy, výpočet a odpoveď.
Násobenie a delenie
Vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť
záporného čísla
celé čísla.
kladným.
Vedieť rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch celých bude
Slovné úlohy –
kladný alebo
kontextové a
podnetové.
záporný.
Riešiť primerané slovné úlohy na
násobenie a delenie celých čísel.
Riešenie jednoduchých Osvojiť si pojem číselný výraz.
úloh vedúcich na
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané číselné výrazy.
lineárne rovnice bez
formalizácie do
Určiť počet členov v číselnom výraze.
podoby rovnice:
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch
úvahou, metódou
číselných výrazov.
pokus – omyl,
Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce
k lineárnej rovnici.
znázornením.
Lineárna rovnica
Overenie, či dané číslo Vedieť zapísať postup riešenia slovnej
je riešením slovnej
úlohy.
úlohy.
Správne a primerane so zadaním slovnej
úlohy využívať
Zápis vzťahov
vychádzajúcich z
počtové výkony – sčítanie, odčítanie,
jednotlivých
násobenie, delenie.
operácií, z
Vedieť overiť skúškou správnosti, či
porovnávania.
dané číslo
je riešením slovnej úlohy.
Výrazy s premennými, Vedieť rozlišovať medzi číselným
dosadzovanie čísel za
výrazom
jednotlivé premenné.
a výrazom s premennou.
Vzorce.
Zostaviť jednoduchý výraz s
premennou.
Vyjadrenie a výpočet
neznámej z
Určiť vo výraze s premennou členy s
jednoduchého
premennou a členy bez premennej.
vzorca.
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná
hodnota premennej.
Dopočítavanie
chýbajúcich údajov v
Sčitovať a odčitovať výrazy s
jednoduchých
premennou.
vzorcoch.
Násobiť a deliť primerané výrazy s
premennou
číslom rôznym od nuly.
Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu z
123
Využitie úloh na
priamu a nepriamu
úmernosť na
propedeutiku funkcií.
Propedeutika
znázorňovania priamej
a nepriamej úmernosti
graficky.
Trojuholník,
zhodnosť
trojuholníkov/
18 hod.
Konštrukcia
trojuholníka (sss, sus,
usu), jej
jednoznačnosť a súvis
so zhodnosťou
trojuholníkov.
Trojuholník určený
stranami - (sss).
Trojuholník určený
stranami a uhlami –
(sus, usu).
Súčet vnútorných
uhlov v trojuholníku.
Objav trojuholníkovej
nerovnosti a veľkosti
súčtu vnútorných
uhlov trojuholníka.
Rovnoramenný a
rovnostranný
trojuholník, objav
jednoduchých vzorcov (napr. o = 2.(a +
b); o= z + 2.a ).
Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu
súradníc v rovine.
Vyznačiť body v pravouhlej sústavy
súradníc v rovine.
Vedieť určiť súradnice daného bodu
zobrazeného v pravouhlej sústave
súradníc.
Vedieť znázorniť graf priamej
(nepriamej) úmernosti v pravouhlej
sústave súradníc
(znázorniť priamu a nepriamu úmernosť
graficky) ako propedeutika.
Vedieť rozlíšiť základné prvky
trojuholníka.
Poznať vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a vedieť vypočítať
vonkajšie uhly trojuholníka.
Samostatne riešiť úlohy s využitím
vlastností vnútorných a vonkajších
uhlov.
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej
úlohy.
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj pomocou
skôr osvojenej matematickej
symboliky).
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa
konštrukčného postupu s využitím vety
sss, sus a usu.
Vedieť urobiť skúšku (splnenie
podmienok úlohy) správnosti zostrojenia
trojuholníka.
Vedieť narysovať pravidelný
šesťuholník.
Poznať vetu o trojuholníkovej
nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka
podľa sss.
Poznať vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka
a o súčte vnútorného a vonkajšieho uhla
pri tom
istom vrchole trojuholníka.
Vedieť popísať rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník a ich
vlastnosti.
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentál
-na výchova
124
niektorých ich
základných vlastností.
Výška trojuholníka,
niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
Rovnobežníky,
lichobežníky,
obsah
trojuholníka/
27 hod.
Rovnobežky preťaté
priamkou (priečkou).
Striedavé a súhlasné
uhly pri rovnobežkách.
Rovnobežníky a ich
základné vlastnosti
vyplývajúce z
rovnobežnosti.
Výška rovnobežníka.
Konštrukcia
rovnobežníkov.
Lichobežník.
Pravouhlý a
rovnoramenný
Vedieť presne a čisto narysovať
ľubovoľný rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník.
Poznať a uviesť príklady rovnostranného
a rovnoramenného trojuholníka z
reálneho života.
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka
(v ostrouhlom, tupouhlom a
pravouhlom).
Vedieť zostrojiť priesečník výšok v
ľubovoľnom trojuholníku.
Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s
využitím poznatkov o konštrukcii
trojuholníka (rovnobežníky,
štvoruholníky,...).
Zostrojiť obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik,
kosoštvorec.
Vedieť zostrojiť dve rovnobežné
priamky (rovnobežky) a, b, ktoré sú
preťaté priečkou p.
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou.
Poznať vlastnosti súhlasných a
striedavých uhlov.
Riešiť úlohy s využitím vlastností
súhlasných a striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky:
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a poznať ich základné
vlastnosti (o stranách, vnútorných
uhloch, uhlopriečkach a ich
priesečníku).
Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť
rozdiel) pravouhlé a kosouhlé
rovnobežníky.
Narysovať štvorec, kosoštvorec,
obdĺžnik kosodĺžnik a správne označiť
všetky ich základné prvky.
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku
(štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik) jeho
dve výšky.
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a
opísať jeho základné prvky.
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník
125
lichobežník, objav
niektorých ich
vlastností.
Jednoduché
konštrukcie
rovnobežníkov a
lichobežníka.
Obsah a obvod
kosoštvorca,
kosodĺžnika a
trojuholníka.
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z
praxe
(z reálneho života).
Obvod a obsah
lichobežníka.
Slovné (kontextové a
podnetové) úlohy z
praxe
(z reálneho života).
Hranoly, ich
objem a
Povrch/
7 hod.
Hranol, jeho
znázornenie a sieť.
Objem a povrch
hranola.
(obecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na základe
konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať primerané
konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s
využitím
vlastností konštrukcie trojuholníka (a s
využitím
poznatkov rovnobežníkov a
lichobežníka).
Poznať základné vzorce pre výpočet
obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca,
obdĺžnika,
kosodĺžnika a trojuholníka.
Vypočítať obvod a obsah štvorca,
kosoštvorca,
obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka (aj
z obsahu).
Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov
o obsahu a obvode rovnobežníkov,
trojuholníka
a s využitím premeny jednotiek dĺžky a
obsahu.
Poznať vzorec pre výpočet obvodu
a obsahu lichobežníka.
Vypočítať obvod a obsah lichobežníka.
Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka,
lichobežníka a s využitím premeny
jednotiek dĺžky a obsahu.
Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo
Environmentálvoľnom rovnobežnom premietaní.
na výchova
Poznať vlastnosti podstavy a plášťa
hranola.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov
hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola.
Vedieť použiť príslušné vzorce na
výpočet objemu a povrchu (kocky,
hranola a kvádra).
Vypočítať objem a povrch kocky,
hranola a kvádra (aj v slovných
úlohách).
126
Kruh,
kružnica/
10 hod.
Kruh, kružnica.
Dotyčnica ku kružnici,
jej poloha voči
príslušnému polomeru.
Tetiva kružnice.
Kružnicový oblúk a
kruhový výsek
(odsek), ich stredový
uhol.
Obsah kruhu a dĺžka
kružnice (obvod
kruhu).
Medzikružie.
Kontextové úlohy.
Pravdepodobn
osť, štatistika/
7 hod.
Pravdepodobnostné
hry a pokusy.
Rôzne úlohy na
porovnávanie šancí
rôznych
udalostí. Číselné
porovnávanie šancí.
Plánovitý zber údajov
Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K
s daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ).
Vedieť vysvetliť vzťah medzi
polomerom a priemerom kružnice k
(kruhu K).
Určiť vzájomnú polohu kružnice k a
priamky p.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v
určenom bode ležiacom na kružnici k.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z
daného bodu, ktorý leží mimo kružnice
k zvonku
a opísať (stačí slovne) postup tejto
konštrukcie približnou metódou aj
pomocou Talesovej kružnice.
Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne kružnicový oblúk
prislúchajúci danému stredovému uhlu..
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový výsek,
prípadne kruhový výsek prislúchajúci
danému stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek
Vedieť určiť a odmerať stredový uhol
prislúchajúci k danému kružnicovému
oblúku alebo kruhovému výseku.
Poznať približné hodnoty Ludolfovoho
čísla π = 3,14 pre použitie v písomných
výpočtoch obsahu kruhu a dĺžky
kružnice.
Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžku
kružnice (S = πr² ; o = 2 πr = πd)
Poznať základné vzťahy (vzorce) pre
výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Získať skúsenosti z porovnávania
rôznych
udalosti z pohľadu na ich mieru
pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať jednoduché a
primerané
experimenty.
Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj
nemožné udalosti.
Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti
udalosti.
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Vedieť spracovať, plánovite a
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Tvorba
127
a ich systemizácia pri
jednoduchých a
primeraných
experimentoch.
Zobrazenie skupín
údajov, tvorba grafov a
diagramov.
systematicky zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
Zo zhromaždených údajov vybrať
štatistický súbor.
Vypočítať aritmetický priemer z
primeraných údajov.
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do
tabuľky.
Čítať (interpretovať) údaje z tabuľky, z
kruhového diagramu a z stĺpcového
grafu.
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým grafom.
projektu
a prezentačné
schopnosti
9. Ročník
(4 hodiny zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných, spolu 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma / časová
Obsahový
dotácia
štandard
Opakovanie a prehĺbenie učiva
Výkonový štandard
Prierezová
téma
8.ročníka ( 18 hod.)
Mocniny
a
odmocniny,
zápis veľkých
čísel/
14 hod.
Druhá a tretia
mocnina
a
odmocnina.
Mocniny
s
mocniteľom
–
prirodzeným
číslom.
Mocniny čísla 10,
predpony a ich
súvis
s mocninami.
Prečítať správne zápis druhej a tretej
Osobnostný
mocniny ľubovoľného racionálneho čísla
a sociálny
rozvoj
a určiť v ňom mocnenca (základ)
a mocniteľa exponent).
Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu
ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin
rovnakých činiteľov.
Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho
počtu rovnakých činiteľov do tvaru
mocniny a opačne.
Prečítať správne zápis druhej a tretej
odmocniny ľubovoľného kladného
racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň
odmocnenia a odmocnenca (základ).
Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu
kladného racionálneho čísla.
Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného
čísla a, kde n je prirodzené číslo.
Vypočítať druhú mocninu ľubovoľného
racionálneho čísla a druhú odmocninu
128
Riešenie
lineárnych
rovníc
nerovníc/
26 hod.
Zápis veľkých čísel
v tvare a.10n
(pre 1 ≤ a <10 a n
patrí N) a práca s
takýmito číslami na
kalkulačke.
Vytváranie
predstavy o veľmi
veľkých a veľmi
malých číslach.
Počítanie
s
veľkými číslami,
zaokrúhľovanie a
odhad výsledku.
Riešenie
jednoduchých
a lineárnych rovníc
pomocou
ekvivalentných
úprav.
Riešenie
jednoduchých
lineárnych
nerovníc, ich vzťah
k
príslušnej
lineárnej
rovnici.
Ako
propedeutika
jednoduché
grafické
znázornenie
riešenia.
Riešenie lineárnych
rovníc s neznámou
v menovateli.
Vyjadrenie
neznámej
zo
vzorca.
kladného
racionálneho
čísla
na
kalkulačke.
Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej
mocniny malých prirodzených čísel a
hodnotu druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16,
25, ..., 100.
Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100,
1000, 10 000,... .
Vedieť zapísať veľmi veľké čísla v tvare
a.10n (pre 1 ≤ a <10 a n patrí N). Napr.: 70
000 = 7.104.
Riešiť primerané numerické a slovné
úlohy s veľkými číslami s využitím
zručností odhadu a zaokrúhľovania.
Používať zaokrúhľovanie a odhad pri
riešení praktických úloh.
Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti)
dvoch číselných (algebrických) výrazov.
Vedieť
rozlíšiť
zápisy
rovnosti,
nerovnosti,
rovnice, nerovnice.
Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu (napr.
2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku
správnosti.
Riešiť jednoduché lineárne nerovnice
(napr.:
2(x + 8) > 42) . Riešiť zložitejšie lineárne
rovnice.
Riešiť jednoduché rovnice s neznámou
v menovateli.
Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia
lineárnej rovnice s neznámou v
menovateli.
Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice
(výrazu) s neznámou v menovateli.
Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z
primeraných matematických a fyzikálnych
vzorcov).
Valec, ihlan, kužeľ Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a
Niektoré
pomenovať ich základné prvky.
ďalšie telesá, a ich siete.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov
ich objem a
129
povrch/
22 hod.
Guľa a rez guľou.
Objem a povrch
gule.
Súmernosť
rovine/
8 hod.
Pytagorova
veta/
12 hod.
Použitie vzorcov na
výpočet objemu a
povrchu
valca,
ihlana, kužeľa a
gule (aj v slovných
úlohách z praxe).
v Osová súmernosť,
os súmernosti.
Stredová
súmernosť,
stred
súmernosti.
Konštrukcia obrazu
v
osovej
súmernosti.
Konštrukcia obrazu
v
stredovej
súmernosti.
Ukážky osovej a
stredovej
súmernosti
–
útvarov
(aj
v
štvorcovej sieti).
Pytagorova veta, jej
odvodenie.
ihlana.
Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.
Vedieť opísať guľu a pomenovať jej Environmentálna
výchova
základné prvky.
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať
objem a povrch gule.
Používať vzorce pre výpočet objemu a
povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule.
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet
objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a
gule.
Vedieť určiť či sú geometrické útvary
súmerné podľa osi resp. podľa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného
útvaru.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky,
kružnice alebo jednoduchého útvaru
(obrazca) zloženého z úsečiek a častí
kružnice
v osovej (aj v stredovej)
súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec,
obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh,
atď.)
Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné
útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
Poznať a vymenovať základné prvky
pravouhlého
trojuholníka
(odvesna,
prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90
stupňov)
Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova
veta.
Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej
vety a jej význam.
Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c2 = a2
+ b2) , ale aj vzťahom pri danom označení
strán pravouhlého trojuholníka.
Samostatne vyjadriť a zapísať zo
základného vzťahu Pytagorovej vety
obsah
štvorca nad odvesnou a (a2 = c2
- b2) a nad odvesnou b (b2 = c2
- a2) .
130
Grafické
znázorňovania
závislosti/
11 hod.
Podobnosť
trojuholníkov/
14 hod.
Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b.
Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany
pravouhlého trojuholníka, ak sú známe
dĺžky jeho dvoch zvyšných strán
Použitie
Samostatne používať Pytagorovu vetu na
Pytagorovej vety riešenie kontextových úloh z reálneho
pri
riešení praktického života.
praktických úloh
Karteziánsky
Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový
(pravouhlý
- systém.
dvojrozmerný)
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.)
súradnicový
v pravouhlom súradnicovom systéme
systém.
(napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, ak X[2 ; -4] a
Y[-3 ; 3], atď.).
Rôzne
spôsoby Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa Mediálna
znázorňovania
– údajov z tabuľky pre hodnoty x a y.
výchova
grafy závislostí.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
Súvis grafu
s lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) –
tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise
niektorými
lineárnej funkcie y kx + q s jej
základnými
rastom alebo
vlastnosťami
závislostí
(rast, klesaním.
klesanie,
najväčšie
a
najmenšie
hodnoty).
Lineárna závislosť Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi
(lineárna funkcia), ktorými je lineárna funkčná súvislosť.
jej vlastnosti a graf. Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf
Všeobecná rovnica lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
lineárnej funkcie:
Poznať význam koeficientov k a q v
y = k . x + q ; ( k sa predpise lineárnej funkcie y  kx + q.
nerovná 0 )
Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca
Parametre k a q v (klesajúca).
lineárnej funkcii.
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie
Graf priamej a napr. y = a, kde a je reálne číslo.
nepriamej
Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej
úmernosti.
úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte.
Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý
leží na grafe.
Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti
prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.
Podobnosť
Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti
geometrických
dvoch
útvarov,
pomer geometrických útvarov.
podobnosti.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných
útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky,
131
Podobnosť
trojuholníkov.
Riešenie
primeraných
matematických
(numerických)
a
konštrukčných
úloh.
Použitie podobnosti
pri meraní výšok a
vzdialeností,
topografické práce
v
reálnych
situáciách.
Štatistika/
13 hod.
Štatistické
prieskumy,
triedenie, náhodný
výber.
realizácia
vlastných
jednoduchých
štatistických
prieskumov
projektov, ich
spracovanie.
Tabuľky, grafy a
diagramy,
ich
čítanie,
interpretácia
a
tvorba, prechod od
jedného
typu
znázornenia
k
inému.
trojuholníky, atď.).
Vypočítať pomer podobnosti k pre dva
rovinné útvary.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch
podobných rovinných útvarov pri
výpočtovej a primeranej konštrukčnej
úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti
trojuholníkov (sss, sus, uu).
Na
základe
viet
o
podobnosti
trojuholníkov
riešiť
primerané
matematické (numerické)
a konštrukčné úlohy.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch
podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.
Vedieť využívať vlastností podobností
trojuholníkov pri riešení praktických úloh
zo
života
pri
meraní
(odhadovaní)
vzdialeností a výšok.
Riešiť jednoduché praktické topografické
úlohy s využitím vlastností podobnosti
trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť –
mierka
mapy a skutočné rozmery predmetov –
mierka plánu.
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický
prieskum.
Vedieť popísať triedenie štatistických
jednotiek a náhodný výber zo súboru.
Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný
projekt zameraný na štatistický prieskum
určitej udalosti s vyjadrením početnosti
určitého javu.
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s
využitím výpočtu aritmetického priemeru.
Vedieť spracovávať získané hodnoty údaje z vlastného štatistického prieskumu
do
tabuľky.
Interpretovať údaje z tabuľky a
prostredníctvom
viacerých
druhov
diagramov - grafov, (kruhový, koláčový,
úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť
hodnoty - údaje.
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Testovanie 9 /
132
15 hod.
Záverečné opakovanie učiva ZŠ
/12 hod.
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu matematika ŠVP.
• Príprava na Testovanie 9
Prierezové témy a ich začlenenie do predmetu matematika
Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvoj sebadôvery vďaka zvládnutiu počtových úkonov
prevziať
zodpovednosť
za
svoje
konanie
- rozvoj sociálnych zručností potrebných pre spoluprácu
Témy:
5. ročník – Násobenie a delenie prirodz. čísel v obore do 10 000, Vytvorenie oboru prirodz.
čísel do a nad milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Geometria a meranie, Riešenie
aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie,
6. ročník – Počtové výkony s prirodzenými číslami, , Desatinné čísla. Počtové výkony
(operácie) s desatinnými číslami, Obsah obdĺžnika a štvorca, Uhol a jeho veľkosť,
operácie s uhlami
7. ročník – Percentá, Kombinatorika – riešenie úloh
8. ročník – Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami.
9. ročník – Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
Multikultúrna výchova – v obsahovej rovine v slovných úlohách vo všetkých témach
8. ročník – Premenná, výraz, rovnica
Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
Kruh, kružnica
Environmentálna výchova – v obsahovej rovine v slovných úlohách vo všetkých témach
5. ročník – Násobenie a delenie prirodz. čísel v obore do 10 000, Vytvorenie oboru prirodz.
čísel do a nad milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Geometria a meranie, Riešenie
aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie,
6. ročník – Počtové výkony s prirodzenými číslami, Desatinné čísla. Počtové výkony
(operácie) s desatinnými číslami, Obsah obdĺžnika a štvorca, Uhol a jeho veľkosť, operácie s
uhlami
7. ročník – Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla, Percentá, Objem a
povrch kvádra a kocky, Pomer. Priama a nepriama úmernosť, Kombinatorika – riešenie úloh
8. ročník – Premenná, výraz, rovnica, Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Hranoly, ich objem
a povrch, Kruh, kružnica
9. ročník – Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
133
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti – získavanie informácií a ich triedenie
5. ročník – Geometria a meranie
6. ročník – Obsah obdĺžnika a štvorca, Kombinatorika v úlohách
7. ročník – Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla, Objem a povrch kvádra
a kocky, Kombinatorika – riešenie úloh
8. ročník – Pravdepodobnosť, štatistika
9. ročník – Štatistika
Mediálna výchova – Získavanie a spracúvanie informácií z médií
Slovné úlohy so zameraním na médiá
7. ročník – Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla, Percentá, Pomer. Priama
a nepriama úmernosť
9. ročník – Grafické znázorňovania závislosti (priama a nepriama úmernosť)
Ochrana zdravia a života – schopnosť zorientovať sa v prírodných katastrofách – percentuálny
výpočet množstva škodlivých látok
5. ročník – Násobenie a delenie prirodz. čísel v obore do 10 000,
6. ročník - Počtové výkony s prirodzenými číslami, Desatinné čísla. Počtové výkony
(operácie) s desatinnými číslami, Geometria a meranie
7. ročník – Objem a povrch kvádra a kocky, Pomer. Priama a nepriama úmernosť
Dopravná výchova – schopnosť riadiť sa v cestnej premávke, využiť matematické znalosti –
percentá, úmera
5. ročník – Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie,
7. ročník – Percentá, Objem a povrch kvádra a kocky, Pomer. Priama a nepriama úmernosť
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
• používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie
• číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje
a číta vzťah rovnosti a nerovnosti
• zobrazí čísla na číselnej osi
• vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony
• zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
• pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok- časť (
prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné
úlohy
134
•
•
•
•
rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou
máp a plánov
matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (
premennú, určí hodnotu výrazu)
matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav
tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových
výkonoch a algebrickom aparáte
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
•
•
•
•
•
•
udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na
základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje
objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej
súradnicovej sústave
vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady
nelineárnych funkcií
vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché funkcie
objavuje a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť
znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje
Geometria a meranie
•
•
•
•
•
•
rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary,
nachádza v realite ich reprezentáciu, dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky (
telesová uhlopriečka, vzťah hrán)
pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné
útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi
týmito prvkami a ich vlastnosťami
užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov
rozoznáva a modeluje osovo a stredovo súmerné útvary v rovine, manipulatívnou
činnosťou je žiak privedený k pochopeniu a osvojeniu jednoduchých
geometrických transformácií, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov
a vie ich využívať pri jednoduchých konštrukciách
vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu,
povrchu a objemu geometrických útvarov
pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych
dvojíc uhlov ( susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných a vonkajších
uhlov rovinných útvarov
135
•
•
pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach
analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
•
•
•
•
•
•
prostredníctvom hier a manipulačných činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred
daného určitého kritéria
vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa
určeného pravidla a vypočítať počet možností výberu
vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie
je schopný orientovať sa v množine údajov
vie posúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu
vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu.
v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav
Logika, dôvodenie, dôkazy
•
•
•
•
•
dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných
výrokov
vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení
posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, „buď alebo“, „ak, tak“
posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov
pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Aj keď žiaci piateho ročníka sú starší ako na 1. stupni. pri preberaní učiva je potrebné
postupovať trpezlivo, s využitím induktívnej metódy, používať veľa názoru a dostatok cvičení
pri utvrdzovaní a aplikácii učiva.
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné používať aktivizujúce
vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach
a skupinovú prácu žiakov. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových
návykov a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky
experimentovaním a vlastnou činnosťou. Učiteľ individuálnym prístupom objavuje
a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Hodiny matematiky majú byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri
získavaní nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny
vzťah žiaka k predmetu.
136
Nevyhnutné je využívanie vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide
predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
Pre žiakov s hlbším záujmom o matematiku učiteľ využíva obtiažnejšie úlohy z učebnice
a zbierky úloh. K rozvoju týchto žiakov prispievajú aj matematické súťaže, napr. matematická
olympiáda, pytagoriáda a pod.
Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť
o zaostávajúcich žiakov. Obtiažnosť matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že
neosvojenie jedného pojmu nadáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Preto je u týchto
žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných
pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú
kalkulačky.
6. Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, zbierky úloh, rôzne úlohy
a hlavolamy z časopisov, materiálno-technické a didaktické prostriedky, vyhľadávanie úloh na
internetových stránkach, výučbový softvér a pod.
7. Hodnotenie predmetu
Na vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva. Účinnou formou na
rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa zaraďujú spravidla na
začiatok vyučovacej hodiny, Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad
spätným projektorom, a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si
musí individuálne doplniť. Tieto práce nemusia byť klasifikované, stačí vyčísliť počet chýb.
Pri tematických prácach a prácach na upevňovanie a utvrdzovanie učiva za jednotlivé
štvrťroky úlohy bodujeme, vyčísľujeme v percentách alebo klasifikujeme známkou.
Dôležitou súčasťou vyučovacích hodín je sebahodnotenie žiaka a hodnotenie práce
spolužiakmi.
Nezabúdame využívať pochvaly a povzbudenie najmä u žiakov, ktorí majú s predmetom
problémy. Treba ich pochváliť aj za menšie úspechy a pokroky.
Učebné osnovy - Informatika
1. Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
137
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a
techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak
informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto
poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú
príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej
spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné
dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné
technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
2. Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané
pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj
informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V
predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych
pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním.

rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania
údajov);

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);

si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti,
naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne
vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;

nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili
sa viaceré metódy na riešenie problémov.

rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine
pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);

rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;

naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
138
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a
právne aspekty informatiky.
3.
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie,
obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických
okruhov:





Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás. V tomto tematickom okruhu je nutné, aby žiaci
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií,
4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili
využitie IKT v iných predmetoch,
6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií. Žiaci
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT
(rozhovory, okamžité správy),
4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej
spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),
5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako
algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú
základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.
Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne
postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov
informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania
1. jednoduchého hardvéru,
2. rôznych oblastí určenia softvéru,
139
3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),
4. lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými
rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali
1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným
informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu
nachádzajú.
Informácie okolo nás
Pojmy:
• typy informácií, reprezentácia, bit, bajt
• formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte
• grafická informácia, fotografia, animácia
• informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy
• úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa
• prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe
• encyklopédia, odkazy
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky
• úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch
• vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia
• hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v
elektronickej knižnici
• edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty,
práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:
• elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy
• webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače
• rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• formátovanie emailovej správy
• školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google
• rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom
• prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika,
hračky).
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:
• postup riešenia, etapy riešenia problémov
140
•
•
programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus
zložitosť riešenia problému
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností,
zoskupovanie častí riešenia do procedúr
• porovnanie času trvania rôznych riešení problému
Princípy fungovania IKT
Pojmy:
• vstupno/výstupné zariadenia, skener
• oblasti aplikácií softvéru
• operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh
• priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív
• lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede
• princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp
• formáty súborov
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít
• práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera
• naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa
• spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh
• ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania
• vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu
• práca so súbormi v lokálnej sieti triedy
• logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača
• skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov
Informačná spoločnosť
Pojmy:
• informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti
• riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri
• zásady bezpečnosti
• platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah
• licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware
• legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých
aplikácií
• ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú
• kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť
• rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti
• diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, autorské
práva
Učebný plán pre 5. ročník:
141
(0,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• Doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu informatika ŠVP.
• Tvorbu projektov
• Zapojenie sa do informatických súťaží
Téma /
časová
dotácia
Informačná
spoločnosť
3h
Obsahový
štandard
Bezpečnostné
predpisy
Od mechanizácie
k informačnej
spoločnosti
Bezpečnosť na
Internete
Výkonový štandard
- bezpečnosť pri práci
- čo sa smie a nesmie v počítačovej
učebni
- oboznámenie sa so samotným
počítačom
- IKT v bežnom živote
- vedieť o nebezpečenstvách na
internete
Prierezová
téma
Ochrana života a
zdravia
Environmentáln
a výchova
Mediálna
výchova
- vedieť ako vznikajú a ako sa šíria
počítačové vírusy
- vedieť ako sa chrániť pred vírusmi
- vhodné a nevhodné stránky pre mládež
Princípy
fungovania
IKT
8h
HW a SW
Orientácia
v operačnom
systéme
Súťaž iBobor
- pochopiť pojmy.: hardvér, softvér, okno,
súbor, priečinok
- oboznámiť sa so systémami na
spracovanie údajov - z pohľadu ich
architektúry (počítač, prídavné zariadenia)
a logickej štruktúry (operačný systém)
- priblížiť žiakom pojem „pracovná
plocha“
- upozorniť na dôležité ikony, ponuku
ŠTART, panel úloh
- pochopiť pojmy: ikona, okno, aktívne
a neaktívne okno, odkaz, priečinok,
súbor
- zdokonaliť jemnej motoriky ž. pri
práci s myšou (klik, dvojklik, ťahanie
objektov... a pod.)
- naučiť sa priečinky a súbory vytvárať,
pomenovať, premenovať, kopírovať,
ukladať, mazať
- sprostredkovať žiakom základné
informácie pre prácu s oknami
- naučiť žiakov zmeniť veľkosť okna,
polohu okna
- zoznámiť žiakov s tlačidlami titulnej
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentáln
a výchova
Mediálna
výchova
142
Komunikáci
a
prostredníct
vom IKT
8h
Internet
Vyhľadávanie
informácií na
Internete
Elektronická pošta
lišty
- oboznámiť žiakov s klávesnicou
a významom niektorých dôležitých
klávesov a vedieť ich aj používať
- vedieť používať výučbové programy
- na CD „Ako veci pracujú“ vyhľadávať
informácie o počítači a prídavných
zariadeniach
- poukázať a zdôrazniť rozdielnosti
v platenom a bezplatnom softvéri
- priblížiť pojem: „licencia“ a „autorské
práva“
- rozvíjať formálne a logické myslenie,
rozvíjať sebadôveru
-zapojiť sa do súťaže iBobor
- priblížiť pojem internet
- zoznámiť žiakov s webovými
prehliadačmi
- zaviesť pojem: webová adresa,
elektronická pošta, užívateľské meno,
prístupové heslo, adresa servera,
elektronická=e-mailová schránka,
elektronická=e-mailová adresa,
počítačový vírus
- spomenúť najpoužívanejšie služby
siete internet
- naučiť sa vyhľadávať obrázky ( príp.
už aj informácie) prostredníctvom
internetu
- vedieť získané informácie uložiť do
vytvoreného súboru
- oboznámiť sa s výhodami, ale aj
nevýhodami e-mailov
- poznať pravidlá na e-mailovú
komunikáciu, naučiť sa písať a čítať emaily, vedieť posielať prílohy
- spomenúť niektoré servery, ktoré
umožňujú bezplatné vytvor. vlastnej
schránky elektron.pošty
- upozorniť na bezpečnosť práce na
internete
- pochopiť ako IKT slúži na
sprostredkovanie informácií medzi
ľuďmi
- vedieť využívať IKT na vlastné učenie
sa
- vedieť rešpektovať autorské práva
- zvládnuť základné IKT nástroje na
komunikáciu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
143
Informácie
okolo nás
9h
Základné pojmy
Grafický editor –
Skicár
Textový editor –
Word
- zoznámiť žiakov s programom „Skicár“
- priblížiť žiakom základné pojmy: hlavná
ponuka, panel nástrojov, paleta farieb,
pracovná plocha s papierom,
- získať základné zručnosti kreslenia
v grafickom prostredí
- rozvíjať jemnú motoriku žiakov - kresba
voľnou rukou - „abstrakcia“
z geometrických tvarov kopírovaním
a prenášaním časti obrázka, kresba
príkazom krivka
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
- naučiť sa vytvorený obrázok pomenovať
a uložiť
- výchovne využiť námety jednotlivých
prác
- oboznámiť ž. s pojmami údaj a informácia
- hravou formou oboznámiť žiakov
s niektorými dopravnými značkami
prostredníctvom grafického editoru
Samostatné
práce
žiakov
3h
Práca na projekte
- poznať štruktúru súboru - text, odsek,
strana, dodržiavať zásady písania textu
- ovládať jednoduché formátovanie,
vedieť kombinovať text a obrázok
- zapamätať si klávesovú skratku
CTRL+Z a jej význam
- nacvičiť rýchlu orientáciu žiakov na
počítačovej klávesnici
- výchovne využiť námety jednotlivých
prác
- vedieť pracovať so súbormi v lokálnej
sieti
- priblížiť pojem: blok, záložná kópia
súboru
PROJEKT: nakresliť v programe
SKICÁR obrázok podľa zadanej témy
a poslať ho na hodnotenie učiteľovi
prostredníctvom e-mailu
- naučiť sa riadiť sám seba, vypracovať
si harmonogram svojich prác, získavať
potrebné informácie. spracovať ich,
vedieť prezentovať svoju prácu
- rozvíjať formálne a logické myslenie,
rozvíjať schopnosti kooperácie
a komunikácie, nadobudnúť schopnosť
realizovať jednoduchý projekt
- naučiť ž. pracovať s informáciami
Tvorba
projektov
a prezentačné
schopnosti
Mediálna
výchova
144
Algoritmick
é myslenie
2h
Algoritmus a
program
- získanie základov algoritmického
myslenia
- vedieť riešiť jednoduché algoritmické
úlohy
- vedieť vytvárať a použiť základné
príkazy
- skladanie podľa návodov (stavebnice,
hlavolamy, origami)
- vedieť vytvoriť zápis/vytvoriť postup,
recept, návod a práca podľa návodu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Učebný plán pre 6. ročník:
(0,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• Doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu informatika ŠVP.
• Tvorbu projektov
• Zapojenie sa do informatických súťaží
Téma /
časová
dotácia
Informačn
á
spoločnosť
3h
Obsahový
štandard
Bezpečnostné
predpisy
Malware a ochrana
HW a SW
Princíp
fungovania Súťaž iBobor
IKT
7h
Výkonový štandard
Prierezová téma
- bezpečnosť pri práci
- čo sa smie a nesmie v počítačovej
učebni
- zopakovať pravidlá e-mailovej
komunikácie
- upozorniť na bezpečnosť práce na
internete
- vedieť ako vznikajú a ako sa šíria
počítačové vírusy, spamy, hoaxy, ako
sa odhaľujú a odstraňujú
- vedieť ako sa chrániť pred vírusmivhodné a nevhodné stránky pre
mládež
- zopakovať získané vedomosti z 5.
ročníka
- oboznámiť ž. s najdôležitejšími
komponentmi v základnej jednotke,
- pochopiť pojmy: internet, intranet,
- zdokonaliť jemnú motoriku ž. pri
práci s myšou
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
145
Komuniká
cia
prostrední
ctvom IKT
6h
Internet
Elektronická pošta
Informácie
okolo nás
12 h
Textový editor MS
Word
- podrobnejšie nazrieť na význam
jednotlivých klávesov klávesnice
a osvojiť si jej podrobnejšie členenie
- zdokonaliť prácu s oknami, súbormi,
priečinkami
- vedieť používať výučbové programy
CD/DVD
- rozvoj afektívnych zložiek osobnosti
- rozvíjať formálne a logické
myslenie, rozvíjať sebadôveru
- zopakovať pojem: internet
a zoznámiť žiakov s jeho históriou
- zopakovať najpoužívanejšie služby
siete internet
- vedieť vyhľadávať a získavať
informácie a obrázky prostredníctvom
internetu
- naučiť sa pracovať s informáciami
- vedieť získané informácie uložiť na
disk
- zopakovať pravidlá e-mailovej
komunikácie
- rozvíjať schopnosti kooperácie
a komunikácie, pestovať kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať
sociálne zručnosti potrebné pre život
- oboznámiť žiakov s programom MS
WORD
- poznať štruktúru súboru - text,
odsek, strana, dodržiavať zásady
písania textu
- ovládať jednoduché formátovanie,
vedieť kombinovať text a obrázok
- využívať editačné klávesy na
rýchlejšie písanie, či úpravy v texte
- zoznámiť sa s niektorými
klávesovými skratkami na zrýchlenie
práce
- cvičiť rýchlu orientáciu žiakov na
počítačovej klávesnici
- naučiť žiakov vyznačiť a zrušiť blok,
kopírovať, mazať a presúvať
- naučiť sa v texte meniť typ písma,
veľkosť, farbu
- vedieť v texte použiť odrážky,
číslovanie strán, nadpisy, záhlavie
strany
- naučiť sa pracovať s dvoma súčasne
otvorenými oknami
- naučiť sa súbor vytlačiť, príp. vedieť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná
výchova
Environmentálna
výchova
146
Projekt
3h
Textový editor MS
Word
Algoritmic
ké
myslenie
2h
Algoritmus a
program
vytlačiť len jeho časť
- vedieť vytvoriť tabuľku v programe
WORD
- formou jednoduchého projektu
precvičiť, overiť získané vedomosti a
zručnosti žiakov
- v textovom editore zostaviť plagát na
zadanú tému, ktorý bude obsahovať
text aj obrázok a poslať ho na
hodnotenie učiteľovi prostredníctvom
e-mailu
- naučiť sa riadiť sám seba,
vypracovať si harmonogram svojich
prác, získavať potrebné informácie.
spracovať ich, vedieť prezentovať
svoju prácu
- rozvíjať formálne a logické
myslenie, rozvíjať schopnosti
kooperácie a komunikácie,
nadobudnúť schopnosť realizovať
jednoduchý projekt
- rozvíjať algoritmické myslenie
tvorbou a analýzou jednoduchých
algoritmov
- vedieť zapísať postup riešenia, etapy
riešenia problémov,
- vedieť používať elementárny príkaz
Tvorba projektov
a prezentačné
schopnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Učebný plán pre 7. ročník:
(0,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• Doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu informatika ŠVP.
• Tvorbu projektov
• Zapojenie sa do informatických súťaží
Téma /
časová
dotácia
Informačná
spoločnosť
4h
Obsahový
štandard
Bezpečnostné
predpisy
Ergonómia
SW ochrana
Výkonový štandard
Prierezová
téma
- bezpečnosť pri práci
- čo sa smie a nesmie v počítačovej
učebni
- IKT v bežnom živote
- optimálne riešenie počítačového
pracoviska
- priblížiť pojmy: antivírusový program,
Ochrana života a
zdravia
Mediálna
výchova
Environmentáln
a výchova
147
Princípy
fungovania
IKT
6h
SW
Súťaž iBobor
Komunikáci
a
prostredníct
vom IKT
4h
Komunikácia
interaktívna a
neinteraktívna
Vyhľadávanie
informácií
Informácie
okolo nás
14 h
Tabuľkový editor
MS Excel
firewall
- pochopiť význam softvérovej
a hardvérovej ochrany
- vedieť ako sa chrániť pred vírusmi
- uvedomenie si bezpečnostných rizík
pri práci s internetom
- zopakovať učivo z minulých ročníkov
- priblížiť žiakom usporiadanie súborov
a priečinkov na disku
- zdôrazniť dôležitosť zálohovania
dôležitých údajov
- oboznámiť sa s vonkajšími pamäťami
(prenosnými médiami)
- rozvíjať formálne a log. myslenie,
rozvíjať sebadôveru - naučiť sa viaceré
metódy na riešenie problémov
- prostredníctvom didaktických hier,
edukačných prostredí a encyklopédií
pochopiť význam využitia IKT v iných
predmetoch
- priblížiť pojem: „chat“
- získať základné vedomosti o priamej
komunikácií prostredníctvom IKT
- zdokonaľovať zručnosti e-mailovej
komunikácie
- vedieť využívať internet na vlastné
učenie sa
- vedieť efektívne vyhľadávať potrebné
informácie - pochopiť spôsob
a mechanizmy vyhľadávania informácií
na nete
- rozvíjať sociálne zručnosti, pestovať
kvalitné medziľudské vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
- priblížiť pojmy: bunka, oblasť, vzorec, Osobnostný
funkcia
a sociálny
- naučiť žiakov vytvárať jednoduché
rozvoj
tabuľky v programe EXEL
- zvládnuť jednoduché základné úkony
s daným programom
- vedieť vytvárať jednoduché vzorce
- naučiť sa vkladať potrebné údaje do
tabuľky
- vedieť realizovať jednoduché výpočty
v tabuľke
- vedieť tabuľku nielen vytvoriť ale aj
uložiť
- poukázať na využiteľnosť získaných
vedomostí
148
Projekt
3h
Tabuľkový editor
MS Excel
Algoritmick
é myslenie
2h
Algoritmus a
program
- rozvoj afektívnych zložiek osobnosti (
postoje, prežívanie, hodnotovú
orientáciu)
- rozvoj formálneho a logického
myslenia - OSR
- v elektronickom tabuľkovom
procesore zostaviť účet na zakúpené
školské potreby v 2-3 školských rokoch
a poslať ho na hodnotenie učiteľovi
prostredníctvom e-mailu
- naučiť sa riadiť sám seba, vypracovať
si harmonogram svojich prác, získavať
potrebné informácie. spracovať ich,
vedieť prezentovať svoju prácu
- rozvíjať formálne a logické myslenie,
rozvíjať schopnosti kooperácie
a komunikácie, nadobudnúť schopnosť
realizovať jednoduchý projekt
- naučiť ž. pracovať s informáciami
- rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
- vedieť riešiť jednoduché algoritmické
úlohy
- priblížiť pojem: elementárny príkaz,
programovací jazyk
Tvorba
projektov
a prezentačné
schopnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Učebný plán pre 8. ročník:
(0,5 hodiny zo ŠVP + 0,5 hodiny z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• Doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu informatika ŠVP.
• Tvorbu projektov
• Zapojenie sa do informatických súťaží
Téma /
časová
dotácia
Informačn
á
spoločnosť
4h
Obsahový štandard
Bezpečnostné
predpisy
Počítač a životné
prostredie
Obrázkový príbeh
Výkonový štandard
- bezpečnosť pri práci
- čo sa smie a nesmie v počítačovej
učebni
- IKT v bežnom živote
- záťaž počítačov na životné
prostredie, energetické zaťaženie
- vytvoriť vlastný príbeh pomocou
textového editoru kombinujúci
textovú a grafickú časť zložený
Prierezová
téma
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Mediálna
výchova
149
z obrázkov získaných na Internete
LAN, MAN, WAN,
Princípy
fungovania Wifi
Súťaž iBobor
IKT
6h
- získať vedomosti a rozdiely medzi
jednotlivými typmi počítačových
sietí
- vedieť si vytvoriť a nakonfigurovať
svoju vlastnú domácu sieť
- vytvoriť bezpečné zdieľanie údajov
- vedieť šifrovať bezdrôtové siete
- zabezpečiť ochranu domácej siete
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Enviromentálna
výchova
Informácie
okolo nás
4h
MS Powerpoint –
program na tvorbu
prezentácií
- oboznámiť žiakov s programom
MS powerpoint
- poznať štruktúru súboru – snímka,
objekt, animácia, časovanie
- ovládať jednoduché formátovanie,
vedieť kombinovať text a obrázok
- vedieť od prezentovať svoju
prezentáciu
- naučiť sa súbor vytlačiť
- formou jednoduchého projektu
precvičiť, overiť získané vedomosti a
zručnosti žiakov
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Algoritmy
a
programov
anie
14 h
Algoritmus, program
Scratch – detský
programovací jazyk
- naučiť sa tvoriť postupy zložené
z jednotlivých elementárnych krokov
(algoritmus)
- previesť algoritmus do grafickej
a programovej podoby
- naučiť sa pracovať s detským
programovacím jazykom Scratch
- naučiť sa tvoriť „príbehy“ zložené
z rôznych inštrukcií daného
programovacieho prostredia
- vedieť správne použiť vetviace
príkazy a príkazy cyklu
- správne definovať a rozlíšiť rôzne
klávesové vstupy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Projekt
3h
Scratch
- vytvoriť jednoduchý program
v programovacom prostredí Scratch
- naučiť sa riadiť sám seba, získavať
potrebné informácie, spracovať ich,
vedieť prezentovať svoju prácu
- rozvíjať formálne a logické
myslenie, rozvíjať schopnosti
kooperácie a komunikácie,
Tvorba
projektov
a prezentačné
schopnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
150
Sociálne
siete
2h
Facebook a ochrana
súkromia
nadobudnúť schopnosť realizovať
jednoduchý projekt
- naučiť ž. pracovať s informáciami
výchova
- naučiť sa rozlišovať medzi rôznymi
typmi sociálnych sietí
- vedieť kedy a kde môžem
poskytnúť svoje súkromné
informácie
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Učebný plán pre 9. ročník:
( 1 hodina z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu informatika ŠVP
predchádzajúcich ročníkov.
• Tvorbu projektov
• Zapojenie sa do informatických súťaží
Téma /
časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Informačn
á
spoločnosť
6h
Bezpečnostné
predpisy
Video súbory
- bezpečnosť pri práci
- čo sa smie a nesmie v počítačovej
učebni
- IKT v bežnom živote
- naučiť sa pracovať s video súbormi
- získať vedomosti na ich úpravu
a korekciu
- vedieť rozlíšiť jednotlivé formáty
video súborov a poznať výhody
a nevýhody
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Princípy
fungovania
IKT
6h
Zvukové súbory
Mediálne informácie
Linux
Súťaž iBobor
- získať vedomosti s rôznorodosťou
zvukových formátov
- vedieť definovať rozdiely, výhody
a nevýhody jednotlivých formátov
- vedieť upravovať zvukové súbory
vo voľne dostupných programoch
- získať všeobecné multimediálne
povedomie
- vedieť základné princípy
fungovanie operačného systému
Linux
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
151
Informácie
okolo nás
7h
Pokročilejšie funkcie
v MS Office
OpenOffice ako
alternatíva k MS
Office
Algoritmy
a
programov
anie
11 h
Tvorba webovej
stránky
Princípy fungovania
webových stránok
Projekt
3h
Tvorba webovej
stránky
- získať vedomosti pri realizácií
zložitejších matematických výpočtov
v tabuľkovom editore ( percentuálna
úroková tabuľka)
- získať vedomosti pri tvorbe
spoločných textových súborov v tíme
(sledovanie zmien a ich korekcia)
- mať prehľad o alternatívnych
kancelárskych programoch a ich
použití v praxi
- pochopiť princíp fungovania
webových stránok a ich
zobrazovanie sa na počítači
- získať znalosti o toku dát medzi
www stránkou a počítačom, kde sa
zobrazuje
- získať vedomosti na
naprogramovanie komplexne
jednoduchšej webovej stránky a jej
umiestnenie na Internete
- vedieť pochopiť princíp domén v
Internete
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
- vytvoriť vlastnú webovú stránku
Tvorba
projektov
a prezentačné
schopnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Prierezové témy:
Prierezová téma
Ciele a kľúčové kompetencie
Tematický celok
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
- naučiť žiakov komunikovať,
argumentovať,
používať informácie a pracovať s nimi, riešiť
problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju
prácu aj prácu skupiny
Informácie okolo nás
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Informačná spoločnosť
- rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život,
rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Osobnostný
152
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Dopravná výchova
spätne podporujú akademický rozvoj
- rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie,
sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje
práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si
osobnostnú
integritu,
pestovať
kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti
potrebné pre život a spoluprácu,
podporovať
svojím obsahom prevenciu sociálnopatologických
javov v škole
- prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že
v oblasti vedomostí, zručností a schopností
nadobudne schopnosť chápať, analyzovať
a hodnotiť
vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím
na základe poznania
zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať
a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej
populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych
oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu
Informácie okolo nás
Komunikácia
prostredníctvom IKT
- osvojiť si kompetentné zaobchádzania s
médiami. Žiak sa lepšie naučí porozumieť
fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich
veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne
šírené posolstvá alebo si uvedomí aj negatívne
vplyvy na jeho osobnosť.
Informačná spoločnosť
Princípy fungovania IKT
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Informácie okolo nás
- pripraviť žiakov na samostatný pohyb na cestnej
premávke, či ako chodcov, korčuliarov, cestujúcich
alebo potencionálnych vodičov.
Informácie okolo nás
4. Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň
Informácie okolo nás
Obsahový štandard
Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt. Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky
v texte. Grafická informácia, fotografia, animácia. Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy
medzi bunkami, grafy. Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa.
Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe. Encyklopédia.
153
Výkonový štandard
Žiak







Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.
Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.
Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu
Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania.
Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.
Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici.
Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne
experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)
Komunikácia prostredníctvom IKT
Obsahový štandard
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. Adresár príjemcov, príloha správy. Webová adresa,
katalógy, portály, vyhľadávače.
Výkonový štandard
Žiak




Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva
možnosti
poštového klienta, pozná správnu formu správy.
Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích
strojov a katalógov.
Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje
netikety.
Pozná online služby e-spoločnosti
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Obsahový štandard
Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov. Programovací jazyk,
elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, priradenie.
Zložitosť riešenia problému.
Výkonový štandard
Žiak



Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis
matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu)
Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním
nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí
riešenia do procedúr
Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému
154
Princípy fungovania IKT
Obsahový štandard
Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru. Formáty súborov. Operačný systém, používateľ,
prihlasovanie do systému, správca úloh. Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív.
Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP,
http, ftp, smtp.
Výkonový štandard
Žiak








Pozná určenie, parametre periférií,
Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií
Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu
Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov.
Dokáže vykonať zálohovanie údajov.
Dokáže pracovať v lokálnej sieti.
Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača.
Pozná formát a typy súborov.
Informačná spoločnosť
Obsahový štandard
Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká technológií, vírusy, antivírusové
programy. Zásady bezpečnosti. Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah. Licencie
programov, legálnosť používania, freeware, shareware. Legálnosť použitia obrázkov a textov
z internetu.
Výkonový štandard
Žiak





Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti
(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ).
Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby
bezpečnosti na internete a ochrany počítača.
Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.
Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.
Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a
šírení programov s rôznymi stupňami licencií.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Stratégia vyučovania
Názov tematického okruhu
Metódy
Formy práce
155
Informácie okolo nás
Priebežná demonštrácia postupov Samostatná práca
učiteľom, samostatná práca žiakov.
Komunikácia
IKT
Priebežná demonštrácia postupov Samostatná práca
učiteľom, samostatná práca žiakov,
tvorba projektov.
prostredníctvom
Princípy fungovania IKT
Rozhovor, demonštrácia učiteľom, Samostatná práca
samostatná práca žiakov s pracovným
listom, samostatná práca žiakov
s počítačom, ústna žiacka prezentácia
vyhľadaných informácií.
Informačná spoločnosť
Rozhovor,
samostatná
s portálom
www.bezpecnenainternete.sk,
www.hoax.cz.
práca Skupinová práca
Samostatná práca
6. Učebné zdroje
Názov tematického
okruhu
Odborná literatúra
Informácie okolo nás
Blaho, Kalaš:
dataprojektor,
Tvorivá informatika - Prvý notebook,
zošit z programovania + CD
počítače
CD-2005-5665/87721:09
dataprojektor,
notebook,
Varga, Hrušecká:
Tvorivá informatika - Prvý zošit počítače
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Princípy fungovania
IKT
Informačná
spoločnosť
s internetom
CD-2006-11016/26870-2:092
Salanci:
Tvorivá informatika - Prvý zošit
o obrázkoch + CD
CD-2005-3046/28747-23:092
Blaho, Salanci:
Tvorivá informatika - Prvý zošit
o práci s textom + CD
CD-2007-14051/28982-1:092
Kalaš, Winczer:
Tvorivá
informatika
Informatika okolo nás
CD-2007-15414/32261-2:092
Didaktická
technika
dataprojektor,
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie
zdroje
pracovné
listy
Internet
pracovné
listy
Internet
pracovné
listy
Internet
pracovné
listy
Internet
notebook,
počítače
dataprojektor,
notebook,
počítače
156
Kalaš a kol.:
Tvorivá informatika- Prvý zošit
o práci s číslami + CD
Kalaš a kol.:
Tvorivá informatika - Druhý
zošit s internetom
7. Hodnotenie
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. Pri
praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť vypracovaných praktických zadaní.
Človek a spoločnosť
Učebné osnovy - Dejepis
1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou
výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje
jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania
dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu
konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života
spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie
kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej,
regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o
postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase,
ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu
našej prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia,
v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva
ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a
etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a
spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
157
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných
predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných
znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby
nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov
(aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického
systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v
hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom
frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na
proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať s historickým časom (zaraďovať historické udalosti,
javy, procesy a osobnosti chronologicky, zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a
osobnosti synchrónne, rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, využívať
medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti). Ďalej sa naučia pochopiť a pracovať s
historickým priestorom ( rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický
priestor, zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo, rozpoznať
podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka,
spoločnosti). Taktiež s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim
posudzovaním (vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, popísať
jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov,
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, skúmať konanie ľudí v daných
podmienkach a vysvetľovať ho, určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov,
procesov, vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, rozpoznať
charakteristické znaky jednotlivých historických období, rozpoznať základné faktory, ktoré
ovplyvňovali historický vývoj).
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
5.ročník
158
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Priestor a čas: dom,
Žiaci vedia.
Od blízkeho
– vymenovať zmeny v mieste
k vzdialeném byt, sídlisko,
dedina, mesto, vyšší bydliska, ktoré sa udiali počas ich
u
života
územný celok,
12hod.
Slovensko, Európska -rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa
únia. Prírodný a
nezmenilo v mieste ich bydliska
historický čas.
-identifikovať rozdiel medzi
prírodným a historickým časom.
Kategórie
historického času
– zostaviť tabuľku dátumov štátnych,
meniny, narodeniny, cirkevných sviatkov a pamätných dní.
– zaradiť letopočty do príslušného
dátum, letopočet,
storočia.
sviatky
– z ľubovoľného storočia vybrať
správny letopočet.
– rozlíšiť dátum a letopočet.
– zakresliť na časovú priamku
významné údaje zo života svojej rodiny.
– rozpoznať pojmy pred Kr. a po
Kristovi/pred naším letopočtom a po
našom letopočte.
– vytvoriť jednoduchú časovú
priamku.
Žiaci sú schopní :
– pochopiť pojem generácia v
Pamiatky v priestore rodinnom kontexte na príklade
a čase: fotografia –
starých rodičov, rodičov.
obrazová spomienka, – zostaviť rodostrom svojej rodiny.
rodinný album,
– napísať krátky príbeh zo života svojej
rodostrom.
rodiny.
Historické pramene
– položiť adekvátne otázky súvisiace s
(písomné, obrazové, fotografiami
– zaznamenať rozprávanie starých
hmotné ) múzeum,
knižnica, archív.
rodičov, rodičov o minulosti svojho
rodiska.
– poznať historickú udalosť,
osobnosť, ktorú pripomína pomník,
Prierezová
téma
MULTV
OSR
ENV
TPP
MULTV
OSR
ENV
TPP
159
pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde
žijú.
– identifikovať najstarší hrob na
cintoríne.
– poznať jednotlivé druhy
historických prameňov.
– rozpoznať rozdiel medzi múzeom a
archívom.
– usporiadať širšiu škálu historických
obrázkov a objektov.
– vymenovať hlavné body z jedného
prameňa na základe otázok
učiteľa.
– používať rozširujúcu sa škálu
pojmov v závislosti od témy.
– zhodnotiť význam rodinného
albumu pre život rodiny
Minulosť našej
školy: školská
kronika
Človek v
premenách
priestoru a
času
12hod.
Priestor na mape:
dejepisná mapa
glóbus
Človek v pohybe:
sťahovanie národov
stretávanie kultúr
Žiaci sa naučia:
– zaznamenávať rozprávanie starých
rodičov o škole z čias ich mladosti.
– pátrať po starých školských
zošitoch a učebniciach
Žiaci sa naučia:
– zaznamenávať rozprávanie starých
rodičov o škole z čias ich mladosti.
– pátrať po starých školských
zošitoch a učebniciach
OSR
MULTV
ENV
TPP
-získajú historické informácie z
OSR
dejepisnej mapy
ENV
-rozpoznajú rozdiel medzi zemepisnou a TPP
dejepisnou mapou, mapou a glóbusom
-analyzujú príčiny sťahovania ľudí v
minulosti i prítomnosti.
-zdokumentujú príklad sťahovania ľudí
v prítomnosti
-zostavia tabuľku najdôležitejších
dopravných prostriedkov v
MULTV
chronologickej postupnosti.
TPP
-porovnajú spôsoby dopravy v minulosti
i prítomnosti.
-rozpoznajú vplyv dopravných
160
kolonizácia
vysťahovalectvo
prostriedkov na životné prostredie
svojho regiónu.
Ako si človek
zmenšoval svet:
od kolesa k lietadlu
Spôsoby obživy
človeka:
roľník remeselník
-rekonštruujú život roľníkov v
minulosti.
OSR
-vysvetlia príčiny oddelenia
TPP
remeselníkov od roľníkov.
-zhodnotia význam špecializácie
remeselnej výroby.
-nakreslia znak, ktorý výstižne
charakterizuje zamestnanie remeselníka.
-nájdu rozdiely medzi výmenným a
peňažným obchodom
Práca detí v
minulosti
i prítomnosti:
detská práca
Človek vládca
prírody?:
prírodná energia
umelá energia
Človek a
komunikácia
8 hod.
Pamäť ľudstva:
jazyk, písmo
rukopis, kniha
noviny, rozhlas,
televízia internet email
-zistia najčastejšie druhy detskej práce v
minulosti
-zaujmú stanovisko k problému detskej
práce.
-zaujmú postoj k tvrdeniu, že dospelí v
niektorých krajinách zneužívali a i
naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj
prospech.
-vystihnú rozdiely medzi prírodnou a
umelou energiou.
-nájdu príklady využívania prírody v
prospech človeka. -zdôvodnia príčiny
neustáleho hľadania nových zdrojov
energie.
-zistia vynálezy, ktoré pomohli človeku
využiť energiu vo svoj prospech.
-nájdu príklady zneužívania prírody
človekom
-identifikujú na obrázkoch najstaršie
druhy slovanského písma.
-vypátrajú druhy písem z minulosti
-zhodnotia význam vynálezu písma
- rozpoznajú druhy moderných
masovokomunikačných prostriedkov.
-identifikujú rozdiely medzi rukopisom
a tlačenou knihou -zhodnotia význam
vynálezu kníhtlače.
-rozpoznajú príbeh z minulosti svojho
regiónu z povesti, legendy
ENV
OSR
TPP
MULTV
OSR
ENV
TPP
MULTV
OSR
TPP
161
-vymenovať rôzne svetové náboženstvá,
-definovať ich základné znaky,
OSR
- porozprávať legendy o významných
osobnostiach náboženského života.
Duchovný život
človeka:
náboženstvo legendy
mýty povesti (
región )
Keď zlyhá
komunikácia: vojna,
mier, víťazi,
porazení
Regionálne
dejiny
1hod.
História mojej obce:
Vznik obce
Erb obce
historický materiál
Žiaci sú schopní :
-uviesť dôsledky vojen pre človeka a
prostredie, v ktorom žije,
-zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v
minulosti i prítomnosti,
-zostaviť správu o vojenskom
konflikte v súčasnosti.
OSR
- poznávajú históriu vlastného regiónu
- zbierajú historický materiál
-tvorba projektu a
prezentácia
6.ročník
Časová dotácia: 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
Obsahový
časová
Výkonový štandard
štandard
dotácia
Od lovca k
Žiaci vedia:
Obrazy
roľníkovi a
-vymenovať a zaradiť historické
pravekého
remeselníkovi
obdobia
sveta
zberač, lovec
-zakresliť ich na časovú priamku
16 hod.
roľník
-vysvetliť pojem pravek, rozdelenie
lovec doby medenej praveku
– Otzi
-vysvetliť Darvinovú teóriu
( odev, nástroje,
-vyberať, porovnávať
zbrane,
informácie pri práci s učebnicou a
prírodná múmia )
pramenným materiálom
-rozlíšiť vývojové štádia človeka a
Prierezová
téma
OSR
OŽAZ
ENV
162
Obrazy
starovekého
sveta
33 hod.
Riečne civilizácie
a ich dedičstvo
mestský štát
písmo
Staroveké Grécko
Perikles
Aténska demokracia
Grécko – perzské
stručne ich charakterizovať
(odev, nástroje, zbrane)
- skúmať spôsob obživy a života
neandertálcov
-charakterizovať náleziská
pračloveka na Slovensku,
prírodné podmienky, hroby,
-vedieť ich ukázať na dejepisnej
mape
-vysvetliť rozdiel medzi spôsobom
života zberača, lovca a roľníka
-vedieť opísať vznik
poľnohospodárstva a začiatky
prvých remesiel
-charakterizovať prvé
predstavy ľudí v praveku
jaskynné maľby, vieru
-vedieť základné vedomosti o
využívaní medi, železa, bronzu, a
jeho vplyv na činnosť na človeka
-žiaci sa naučia orientovať sa na
dejepisnej mape čítať dejepisnú
mapu
-vymenovať a stručne
OSR
charakterizovať najstaršie
MULTV
staroveké civilizácie
Mezopotámia, Egypt, Čína,
India (vedomosti o základoch
vied, astronómie,
matematiky, druhy písma, stavby)
-objav písma ako medzník vo
vývoji ľudstva, vymenovať druhy
písma v staroveku poukázať na
význam písma pre ľudí
-vysvetliť vznik miest
a štátov na základe
prírodných podmienok
TPPZ
vedieť vysvetliť pojmy
mestský štát a teritoriálny
štát,
Opísať prírodné podmienky a
polohu Grécka, vedieť zdôvodniť,
prečo v Grécku nevznikol jednotný
štát
163
vojny
Atény a Sparta
Peloponézska vojna
Alexander
Macedónsky
Olympijské hry
Grécke báje
a povesti
-orientovať sa na dejepisnej mape
čítať dejepisnú mapu, porovnať dva
typy gréckych štátov
-vysvetliť pojem aténska
demokracia a vládu Perikla,
zhodnotiť význam jeho činov a
prepojiť to so súčasnosťou
- zhodnotiť a uviesť význam
OSR
gréckej kultúry pre súčasnosť(
TPPZ
písmo, architektúra, olympijské
ENV
hry)
Zhodnotiť význam víťazstva
Grékov nad Peržanmi.
Vyvodiť zistenie, že v jednote je
sila.
Charakterizovať rozdiel medzi
Aténami a Spartou. Rozlíšiť formy
vlády v Aténach a Sparte.
Analyzovať vojenský konflikt
medzi Aténami a Spartou ako snahu
o mocenský vplyv a obchodnú
prevahu v Grécku.
Spoznať
osobnosť
Alexandra
Veľkého, zhodnotiť jeho význam,
vízie a vojenské schopnosti.
Zdôvodniť významné postavenie
telesnej výchovy v mestských
štátoch.
Vymedziť olympijské disciplíny,
v ktorých sa dodnes súťaží.
Zhodnotiť význam olympijských
myšlienok
v
minulosti
i
prítomnosti.
Spoznať najznámejšie príbehy
gréckej mytológie.
Opísať prírodné podmienky a
polohu Talianska, vysvetliť vznik
Staroveký Rím –
Romulus a Rémus
a založenie Ríma
Rímska ríša-vývoj zriadenia štátu: kráľovstvo,
republika
republika, cisárstvo
Rímska ríša-vysvetliť pojem vec verejnácisárstvo
rímska republika a prepojiť to so
Rím vládne svetu
súčasnosťou
Limes Romanus
Rozpad Rímskej ríše -vysvetliť rozdiel medzi
Grécka kultúra a
republikou a cisárstvom
rímska kultúra
-opísať premenu Ríma z
164
Sedem divov sveta
Ľudia a ich
každodenný život
Roľník, remeselník,
obchodník
škola
Divy starovekého
sveta
Svetové
náboženstvá
3 hod.
kresťanstvo
islam
starý zákon, nový
zákon
korán
Obrazy
stredovekého
sveta
14 hod.
Tri ríše raného
stredoveku
Byzantská ríša (
Justinián )
Franská ríša ( Karol
Veľký )
Arabská ríša (
kalifát)
-mestského štátu na impériumhranice rímskej ríše, charakterizovať spôsob vlády a prínos
Oktaviána Augusta, rozpoznať
príčiny budovania rímskej hranice
pozdĺž stredného Dunaja
-uviesť dôsledky vojen pre
človeka a prostredie
-popísať vojenské umenie Rimanov
Vysvetliť zánik Západorímskej ríše
v r. 476 a vedieť popísať, kto boli
,,barbari“.
- porovnanie kultúry rímskej
a gréckej, poukázať na to čím
prispeli Rimania k rozvoju
vzdelanosti v staroveku
-vymenovať a stručne
charakterizovať divy
starovekého sveta- pyramídy
- zostaviť obrazový materiál
o divoch starovekého sveta
Vymenovať najstaršie
MULTV
náboženstvá, charakterizovať
základné pojmy, zvyky, tradície
( Židia a náboženstvo- Starý
a Nový zákon)
Odhaliť príčiny prenasledovania
kresťanov v rímskej ríši
Zhodnotiť
význam
a odkaz
kresťanstva pre európsku kultúru.
Zdôvodniť príčiny rýchleho
rozširovania islamu.
Identifikovať
odkaz
arabskej
kultúry pre európsku kultúru.
-vedieť stručne popísať
OSR
dejiny vzniku Franskej ríše,
TPPZ
pochopiť jej význam pre
vznik Francúzska a Nemeckej ríše
-vyzdvihnúť osobnosť Karola
Veľkého - jeho podporu vzdelaniu a
umeniu
-vedieť stručne popísať
dejiny vzniku Byzantskej ríše a
Arabskej ríše poukázať na ich
165
vplyv na okolité národy
-opísať každodenný život
roľníka, remeselníka, obchodníka
v staroveku
-vysvetliť vznik poddaných
-diskutovať o výhodách a
nevýhodách života poddaných a
obyvateľov miest - porovnať ich
Prepožičiavanie
-vedieť charakterizovať
pôdy
štruktúru feudálnej spoločnosti.
léno, vazal, poddaný -rozumieť základným pojmom:
Každodenný život
vazal, léno, feudum..
hrad, mesto, dedina -poznať základné znaky
Vzdelanie
románskeho slohu a gotiky vedieť
kláštor
ich porovnať
pisár
-porozumieť úlohe cirkvi pri
univerzity
formovaní stredovekej
Cirkev v stredoveku spoločnosti, charakterizovať
Pápež, križiacke
jej postavenie vo feudálnej
výpravy
spoločnosti
- vedia vysvetliť príčiny, priebeh,
dôsledky a význam križiackych
výprav
OSR
ENV
OŽAZ
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu dejepis ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov –
napr. – Staroveké civilizácie, staroveké Grécko, Rím, divy starovekého sveta, Byzantská ríša (
Justinián ), Franská ríša ( Karol Veľký ), Arabská ríša ( kalifát), najstaršie náboženstvá
• exkurzie – návšteva hradov, zámkov
• práca s historickými prameňmi
7.ročník
Časová dotácia: 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Obsahový štandard
Na troskách Vývoj v západnej
ríše Karola Európe po zániku
Výkonový štandard
Žiak dokáže:
Prierezová
téma
OSR
166
Veľkého
4 hod.
Franskej ríše –
nemecké štáty
Francúzsko
v stredoveku
Po stopách Vikingov
Anglicko v
stredoveku
Predkovia
Slovákov v
Karpatskej
kotline
14 hod.
Príchod Slovanov –
pravlasť, migrácia,
Slovania, Avari,
Samo
Veľká Morava –
Pribina, Mojmír,
Cyril, Metod,
Svätopluk, Rastislav,
kresťanské misie
Vysvetliť príčiny a spôsob rozdelenia
Franskej ríše a opísať vývoj
v jednotlivých častiach, ukázať ich na
historickej mape
- opísať vývoj v Západofranskej ríši,
vysvetliť príčiy zmien na tróne, príčiny,
priebeh a dôsledky storočnej vojny,
vysvetliť vzťah pápež-panovník
a dôvody Avignonského zajatia pápežov
- vysvetliť príčiny expanzie severanov
do Európy,opísať smery aúspechy ich
expanzie, ich kultúru, vymenovať
nástupnícke štáty a ukázať ich na historickej mape
- opísať vznik a vývoj v Anglicku,
legendu o Artušovi, legendu o Robinovi
Hoodovi, príčiny a dôsledky Veľkej
listiny slobôd
- vie opísať pravlasť Slovanov a uviesť
dôvody sťahovania Slovanov
- je schopný ukázať na historickej mape
územia na ktoré sa Slovania sťahovali
-vie vymenovať západných, južných a
východných Slovanov
- vie ukázať na historickej mape miesta
kde sa jednotlivé vetvy Slovanov usadili
-je schopný uviesť príčiny vzniku
Samovej ríše a zdôvodniť jej význam
-dokáže vysvetliť vzťahy medzi
Slovanmi a Avarmi
Žiak :
-vie uviesť dôvody pre vznik Veľkej
Moravy
-dokáže opísať osobnosti Pribinu a
Mojmíra
-vie vysvetliť význam Veľkomoravskej
ríše
-je schopný zhodnotiť prínos Cyrila a
Metoda pre rozvoj našej kultúry,
štátnosti a šírenia kresťanstva u nás
-vie opísať vlády Rastislava a
Svätopluka, ktoré dokáže navzájom
porovnať
-vie opísať kultúru vo Veľkomoravskej
ENV
REGV
167
Slováci v
Uhorskom
kráľovstve
20 hod.
Kráľovstvo mnohých
jazykov a mravov –
dynastie, Štefan I.,
Hrady a hradiská na
našom území, Tatári,
Odrej II., Karol
Róbert, Ľudovít I.,
Žigmund
Luxemburský,
gotická cesta, Matej
Korvín
Matúš Čák
Trenčiansky - pán
Váhu a Tatier
Banské mestá –
Kremnica, Banská
Štiavnica, Banská
Bystrica, život
baníkov, dukát
Obrazy
novovekého
Kríza stredoveku
Kníhtlač
ríši
-dokáže na mape ukázať
Veľkomoravskú ríšu a jej rozmach
-vie opísať situáciu po Svätoplukovej
smrti, útoky šľachty, Maďarov.....
-pozná zbraň a výstroj vojakov z
obdobia VM
Žiak:
-vie opísať vznik a formovanie
Uhorského kráľovstva, -dokáže
zhodnotiť vládu Štefana I. a význam
Nitrianskeho vojvodstva, -vie odlíšiť
hradiská od hradov a vie uviesť dôvody
prestavby hradov z drevených na
kamenné, -vie opísať život v hradisku a
pozná najdôležitejšie hrady na území
Slovenska, -pozná príčiny a dôsledky
vpádu Tatárov na naše územie, -dokáže
analyzovať Zlatú bulu Ondreja II., -je
schopný vysvetliť prečo v Uhorsku
dochádza k neustálym bojom o trón
-vie popísať a porovnať vládu Ondreja
III. a Matúša Čáka Trenčianskeho, -vie
zdôvodniť hospodársky rozkvet za vlády
Karola Róberta, -vie zhodnotiť význam
vnútornej a zahraničnej politiky
Ľudovíta I. a Žigmunda
Luxemburského, -vie opísať vládu
Mateja Korvína a rozvoj vzdelania a
kultúry počas jeho vlády
-vie napísať krátky životopis vybraného
panovníka Uhorska
-vie zhodnotiť význam banských miest
-vie opísať kultúru Uhorska vo
vrcholnom stredoveku
-dokáže nájsť obrazový materiál z
gotickej cesty
-vie na slepej mape zakresliť banské
mestá
-vie vymodelovať námestie historického
stredovekého mesta
Žiak :
-
OSR
MULTV
ENV
ENV
MEDV
168
sveta
12 hod.
Objavitelia a
dobyvatelia –
karavela, objavenie
Ameriky, Krištof
Kolumbus,
oboplávanie
zemegule, F.
Magalhaes,
kolonializmus,
zámorský obchod
-ovláda najvýznamnejšie zámorské
objavy
-pozná objaviteľov
-pozná príčiny a dôsledky zámorských
objavov
-vie rozlíšiť pojmy objavitelia a
dobyvatelia
-vie zhodnotiť význam zámorského
obchodu
Hospodárske zmeny
– od cechu k
-vie vysvetliť pojem kolonializmus
manufaktúre mešťan -pozná príčiny hospodárskych zmien v
novoveku
-vie porovnať prácu remeselníkov v
cechu a v manufaktúre
Reformácia a
-vie opísať životný štýl jednotlivých
vrstiev obyvateľstva v Uhorsku
protireformácia –
Martin Luther, Ignác -vie opísať príčiny vzniku reformácie v
Nemecku a jej dôsledky
z Loyoly
- vie popísať a vysvetliť spôsob šírenia
reformácie, úlohu Tridentského koncilu
-vie vysvetliť dôvody protireformácie
Habsburská Slovensko na hranici Žiak:
dvoch svetov –
-dokáže popísať príčiny a dôsledky
monarchia
Moháč, Turci,
Moháčskej katastrofy
16 hod.
Bratislava – centrum -vie popísať postavenie Bratislavy ako
uhorského kráľovstva hlavného, ale aj korunovačného mesta
-vie zostaviť obrazový materiál o
Bratislave
-dokáže opísať postavenie Slovenska v
susedstve Osmanov
-vie uviesť príčiny a dôsledky
protihabsburských povstaní
-vie zdôvodniť rozšírenie zbojníctva na
Slovensku.
Osvietenský
-vie opísať situáciu na našom území po
absolutizmus turecký vojnách
pragmatická sankcia, -vie vysvetliť pojem pragmatická
Mária Terézia, Jozef sankcia
II., Matej Bela, Adam -vie zdôvodniť význam Mateja Bela pre
F. Kollár, reformy
Slovensko a Uhorsko
-pozná najvýznamnejšie diela M. Bela
MULTV
OSR
TPPZ
REGV
ENV
DOPV
169
-vie popísať vládu Márie Terézia
-pozná a vie vysvetliť jej najdôležitejšie
reformy
-vie vysvetliť význam a úlohu A. F.
Kollára v našich dejinách
-vie charakterizovať osvietenský
absolutizmus
-vie popísať vládu Jozefa II. a jeho
najvýznamnejšie reformy
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu dejepis ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov –
napr. – Veľká Morava – Pribina, Mojmír, Cyril, Metod, Svätopluk, Rastislav, Štefan I., Hrady
a hradiská na našom území, Tatári, Odrej II., Karol Róbert, Ľudovít I., Žigmund
Luxemburský, zámorské objavy, reformácia a protireformácia, osvietenstvo
• exkurzie – návšteva hradov, zámkov
• práca s historickými prameňmi
8.ročník
Časová dotácia: 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Vek rozumu:
Žiaci sú schopní:
Európa na
Encyklopédia, občan, - na časovej osi vyznač obdobie 18. až
ceste
20. storočia a zapísať najvýznamnejšie
k moderným revolúcia
udalosti
národom
- analyzovať myšlienkový smer –
22 hod.
humanizmus
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské
poznanie
- zdôvodniť úlohu občana na politickej
scéne
- na základe obrázkov a fotografií
z učebnice, odbornej literatúry a pod.
(nakresliť pevnosť Bastilu,
francúzskeho vojaka a francúzsku
Prierezová
téma
OSR
TPPZ
170
Moderný
slovenský
národ
20 hod.
vlajku)
- prečítať a kriticky zhodnotiť Code
Zrod modernej doby: Civil
Napoleón, národný
- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky
štát
francúzskej revolúcie
(Nemecko, Taliansko) vysvetliť heslo „Sloboda, rovnosť,
bratstvo“
- napísať krátku prácu o Napoleónovi
alebo o francúzskej revolúcii
- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri
a prezentovať ich pred triedou
na historickej mape vyhľadať a - opísať
politickú mapu Európy po Viedenskom
kongrese
analyzovať príčiny a zdôvodniť význam
zjednotenia Talianska a Nemecka
-pochopiť proces formovania
moderných národov
-vymenovať znaky moderného národa
-identifikovať znaky priemyselnej
Modernizácia:
revolúcie a jej vplyv na modernizáciu a
Priemyselná
vznik nových tried
revolúcia, továreň,
robotník, podnikateľ - porovnať výrobu tovaru v
manufaktúre a v továrni
- opísať prácu v továrni s prízvukom na
prácu detí a žien
- porovnať dopravné prostriedky parník
a moderné lode ,konský záprah a
Nacionalizmus:
železnice a automobil
Národné hnutia
- v krátkej práci opísať a vysvetliť
postavenie menších národov v Uhorsku
(Rumunov, Chorvátov, Slovákov ) a ich
boj za národnú slobodu.
Slovenské národné
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť
hnutie: spisovný
slovenských národných vzdelancov
jazyk,
- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok
politické programy
1848/49
tri generácie
- analyzovať politický program
vzdelancov
Slovákov – Žiadosti slovenského
( A. Bernolák, J.
národa
- opísať dobrovoľnícke výpravy a
Kollár, Ľ. Štúr ),
revolučný rok
posúdiť ich význam a význam SNR
1848/49,
- analyzovať požiadavky v dokumente
SNR,
Memorandum národa slovenského
OSR
OŽAZ
DOPV
TPPZ
MULTV
OSR
171
Rakúsko –
Uhorsko
12 hod.
dobrovoľnícke
výpravy
Slováci v Uhorsku:
dualizmus,
modernizácia,
industrializácia,
maďarizácia,
slovenská otázka
Každodennosť:
vysťahovalectvo,
mesto a vidiek
Prvá svetová Rozdelená Európa:
dohoda, trojspolok
vojna
12 hod.
Zákopová vojna
Odboj Slovákov a
Čechov
Zmeny na mape
Európy
- opísať vznik Rakúsko -Uhorska
MULTV
- špecifikovať postavenie Slovákov v R
-U
- zaujať kriticky postoj k maďarizácii
- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky
vysťahovalectva Slovákov
- zhotoviť graf dokumentujúci regióny z TPPZ
ktorých najviac ľudí emigrovalo
- porovnať život v meste a na dedine
- kriticky analyzovať príčiny vzniku a
ciele dohody a trojspolku
- kriticky analyzovať a zhodnotiť
príčiny a priebeh 1. svetovej vojny
- vysvetliť príčiny zákopovej vojny
- analyzujú spôsob života vojakov
- odhalia nové zbrane a nové techniky
boja
- charakterizovať postoj Slovákov k
vojne a ich účasť pri formovaní ČSR
- zhodnotiť význam a úlohu osobnosti
pri vzniku ČSR
- opísať pomocou mapy priebeh 1.
svetovej vojny
- ukázať na mape zmeny, ktoré nastali
rozpadom R-U
- napísať krátku prácu na tému o 1.
svetovej vojne
OŽAZ
TPPZ
b) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu dejepis ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov –
napr. – Francúzska revolúcia, Napoleonské vojny, Slovenské národné hnutia, revolučný rok
1848/49, Slovensko v Uhorsku
• exkurzie – návšteva hradov, zámkov
• práca s historickými prameňmi
9.ročník
172
Časová dotácia: 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
Obsahový štandard
dotácia
Slovensko Slovensko vstupuje do
česko-slovenského štátu
v ČSR
Bratislava – metropola
11hod.
Slovenska
Slovensko hľadá svoju
cestu
Zápas o každodenný
chlieb
Nepoznaná sloboda
Škola – základ života
Kultúrny rozlet Slovenska
Medzivojn
ová
Európa
10hod.
Nové štáty na mape
Európy
Ako sa Lenin dostal k
moci
Výkonový štandard
Žiak vie:
- opísať vznik ČSR
- vysvetliť význam 28. a 30.
októbra 1918
- pochopiť úlohu Martina
a význam Martinskej deklarácie
- pochopiť úlohu Malej dohody
- uviesť podstatné znaky
politického a hospodárskeho
vývoja ČSR medzi vojnami
- vidieť plusy a mínusy
spoločného štátu
- porovnať hospodárstvo
Slovenska a Čiech
- vysvetliť pojem čechoslovakizmus
a autonómia
- poznať základné fakty o vede,
kultúre a školstve
- opísať postavenie Slovenska
v novom štáte – politický život,
demokratizácia spoločnosti,
sociálne zmeny
- úloha Martina pri formovaní ČSR
- hospodárstvo
- rozvoj vedy a techniky, školstva a
kultúry
- nové štáty na mape Európy,
versaillský systém
- hospodárske krízy a ich vplyv
- Rusko po I. svetovej vojne – Lenin
a Stalin
- fašizmus v Taliansku, Mussolini
- nacizmus v Nemecku, Hitler
- vysvetliť pojem versaillský systém
a pomocou mapy rozprávať o novom
usporiadaní Európy
- pochopiť prepojenosť
Prierezov
á téma
OSR
TPPZ
OSR
OŽAZ
TPPZ
MULTV
173
Druhá
svetová
vojna
10hod.
Európa - obeť diktátorov
Život v okupovanej
Európe
Veľmoci proti Hitlerovi
Konečne mier
Slovenská
republika
v rokoch
1939 –
1945
16hod.
Mračná nad
Československom
Od autonómie
k samostatnosti
Vznik nového štátu
Slovenská republika na
mape Európy
Aká bola Slovenská
republika?
Život v Slovenskej
Republike
hospodárstva s politikou
- opísať príčiny vzniku fašizmu
a vysvetliť tento pojem
- vymenovať príčiny vzniku
nacizmu a vysvetliť jeho podstatu
- pochopiť rozdiel medzi nacizmom
a fašizmom
- uviesť dva ciele nemeckej politiky
- príčiny vojny
- začiatok vojny, okupovanie
západnej Európy
- uviesť príčiny II. svetovej vojny
- pochopiť význam diplomacie
a politiky pre vojnu
- prepadnutie ZSSR, rozšírenie vojny
na ostatné kontinenty
- holocaust
- úloha vodcov – Hitler, Stalin...
- použitie atómových bômb
- zakončenie vojny, dôsledky, OSN
- analyzovať priebeh II. Svetovej
vojny
- vedieť opísať zásadný zvrat
v bojoch
- uviesť príklady nacistického teroru
a pochopiť jeho dôsledky
- opísať odboj voči fašizmu vo svete
- poznať základné údaje o začiatku a
konci II. svetovej vojny
- uviesť príčiny a dôsledky
mníchovskej dohody pre vývin v
ČSR
- objasniť vznik Slovenskej
republiky
- vysvetliť Zmluvu o ochrannom
pomere medzi Nemeckom...
- charakterizovať politický systém
SR a pochopiť jeho smerovanie
- pochopiť prepojenosť Nemecka a
SR na „riešení židovskej otázky“
- opísať hospodársky vývoj
- snažiť sa pochopiť rozdielnosť
názorov na obdobie 1939 – 1945
OŽAZ
MULTV
OSR
OSR
MULTV
174
Slovenské národné
povstanie
Svet po II.
Svetovej
vojne:
Slovensko
v
obnoveno
m
Českoslove
nsku
10hod.
Rozdelenie Európy
Nové plány a nové
spojenectvá
Na východ od železnej
opony
Návrat Slovenska do
obnovenej ČSR
Zápas o demokratizáciu
Sovietizácia
Československa
Dve tváre komunistickej
totality
Koniec kolonializmu
Rovnováha strachu
Koniec nehybnosti
Neúspešný pokus
Na ceste k o reformu
demokracii Umŕtvená spoločnosť
Na ceste k demokracii
a
samostatne
Svet po II.
Svetovej
vojne
- charakterizovať domáci
a zahraničný odboj
- opísať prípravy, priebeh
a výsledky SNP
- uviesť základné údaje
o oslobodzovaní Turca
- rozdelenie Európy
- integrácia západnej Európy
- sovietizácia východnej Európ
- postavenie Slovenska
- politické zmeny – 1948, 1968, 1989
- politická emigrácia
- hospodárske a sociálne zmeny
–industrializácia, kolektivizácia
- kultúrny vývoj- opísať ukončenie
II. svetovej
vojny a povojnové usporiadanie
sveta
- pochopiť úlohu Marshallovho plánu
- pochopiť pojem železná opona,
studená vojna
- poznať základné organizácie–OSN,
NATO, RVHP...
- opísať politický systém na
Slovensku po II. svetovej vojne
- uviesť dôsledky februárového
prevratu
- vysvetliť a pochopiť postavenie
KSČ
- pochopiť pojmy totalita, triedny
boj, industrializácia, kolektivizácia,
socializmus s ľudskou tvárou a
vysvetliť ich dôsledky
- pochopiť udalosti roku 1968
a jeho dôsledky
- pochopiť význam Helsinskej
mierovej konferencie
- uviesť prejavy studenej vojny
- rozprávať o procese rozpadu
ZSSR a jeho dôsledkoch
- pochopiť udalosti roku 1968
a jeho dôsledky
- opísať proces rozdelenia Česko –
REGV
OSR
ENV
OSR
175
j SR
9hod.
Slovenska a vznik samostatnej SR
Prierezové témy:
Cez prierezové témy sa budú formovať postoje a hodnotové orientácie žiakov.
Uvedomujúc si, že tieto často aktualizačné témy nie je možné zaradiť len do jednotlivých
predmetov (a teda nielen do dejepisu), pretože si vyžadujú pohľady z viacerých oblastí, bude
potrebné integrovať učivo aj v kooperácii s inými predmetmi. Medzi takéto prierezové témy,
ktoré súvisia aj s dejepisom, zaraďujeme:
- v spolupráci s predmetom Kultúra a umenie: Umelecké artefakty
- v spolupráci s predmetom Biológia: Antropogenéza (vznik a vývin človeka)
- v spolupráci s Náboženskou výchovou a s Náukou o spoločnosti: Náboženstvo. Formovanie
kresťanského učenia. Multikulturalizmus. Tolerancia
- v spolupráci s predmetom Geografia: Formovanie územných celkov. Európska integrácia
- v spolupráci s Náukou o spoločnosti: Fungovanie spoločenských systémov. Právne vedomie.
- v spolupráci so Slovenským jazykom a literatúrou: Formovanie národného povedomia.
Slovenská kultúra
Jednou z najdôležitejších prierezových tém vo vyučovaní dejepisu je multikultúrna
výchova žiakov, ktorá je podrobne rozpracovaná v tematických plánoch. Pojmy
multikultúrnej výchovy zároveň tvoria aj obsah predmetu dejepis. V prvom rade teda chceme
vytvoriť u žiaka určité zručnosti, kompetencie, zmeniť jeho postoje tak, aby bol pripravený na
život v súčasnej, teda multikultúrnej spoločnosti.
Multikultúrna výchova je v podstate zameraná na rozvoj schopnosti rešpektovať existenciu
iných kultúr, spoznávať ich, naučiť sa ich tolerovať, čo sa stane základom, ktorý umožní
hlbšie pochopenie danej kultúry tak, aby výsledkom bolo akceptovanie jej odlišností.
Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, využívanie
aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií a javov v logickom celku. Dôsledné
ponímanie štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré vedú k ich uplatňovaniu
Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú a budujú formou projektov, vyučovania v blokoch
a prostredníctvom prierezových tém, ku ktorým patrí:
Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR):
• pozerať sa na udalosti, javy a problémy ľudí a ich riešenia v súčasnosti aj minulosti z
rôznych pohľadov
• vážiť si každého človeka
• rovnoprávnosť pohlaví
• rozvíjanie spolupráce medzi žiakmi
• poznať dejiny vzdelávania
176
5.ročník – meniny, narodeniny, sviatky, rodostrom, rodinný album, školská kronika, život
roľníka a remeselníka, práca detí, kniha
6.ročník – Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi zberač, lovec roľník, rečne civilizácie,
mestský štát, Aténska demokracia, Res publica, univerzity
7.ročník – migrácia Slovanov, Veľká Morava, Uhorské kráľovstvo, kolonializmus, stavovské
povstania
8.ročník – Francúzska revolúcia, národný štát (Nemecko, Taliansko), Slovenské národné
hnutia
9.ročník – čechoslovakizmus, versaillský systém, domáci a zahraničný odboj, integrácia
západnej Európy, cesta k demokracií
Multikultúrna výchova (MULTV):
• vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia a akceptujú kultúrnu rôznorodosť
• rozvíjať medziľudskú toleranciu
• poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr
• boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbia
• chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami, schopnosť vidieť ich vzájomné
ovplyvňovanie sa v histórii a snaha prijať toto ovplyvňovanie ako samozrejmosť
5.ročník – dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, historické pramene, sťahovanie národov, jazyk,
písmo rukopis
6.ročník – vznik miest, najstaršie náboženstvá,
7.ročník – formovanie Uhorského kráľovstva, zámorské objavy, reformácie
8.ročník – Slovenské národné hnutia, dualizmus,
9.ročník - nacizmus, fašizmus, komunizmus, židovská otázka,
Enviromentálna výchova (ENV):
• schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím na základe poznania zákonov , ktorými sa riadi od dávnych čias život na
Zemi
• poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu
• v rôznych oblastiach sveta
• viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia, v ktorom sa nachádzajú kultúrno-hist.
pamiatky
• naučiť žiakov chrániť a zveľaďovať kultúrne a historické dedičstvo
• schopnosť
dedičstvu
vnímať a citlivo pristupovať k prírode
a prírodnému a kultúrnemu
177
5.ročník – prírodný a historický čas, pamiatky, mapa, človek vládca prírody
6.ročník – roľník, zberač, lovec, každodenný život roľníka, prepožičiavanie pôdy
7.ročník – hrady a hradiská, zámorské objavy, kolonializmus, zbojníctvo,
8.ročník – priemyselná revolúcia
9.ročník – Marshallov plán
Mediálna výchova (MEDV):
• viesť žiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií o dejinách a tradíciách
slov.
• národa a o kultúrno-historických pamätihodnostiach Slovenska
• viesť žiakov k tomu, aby vedeli zmysluplne využívať médiá
• rozvíjať schopnosť vytvoriť si vlastný názor na média na základe prijímaných
informácií
• učiť sa kriticky hodnotiť mediálne spracované udalosti, javy, konflikty
5.ročník – pamiatky
7.ročník – zámorský obchod
8.ročník – spisovný jazyk, modernizácia
9.ročník – kultúrny rozkvet,
Tvorba projektu a prezentačných zručností (TPPZ):
• schopnosť komunikovať, argumentovať
• používanie informácií a práca s nimi
• riešenie problémov
• spolupráca v skupine
• prezentácia samého seba
• vypracovanie harmonogramu svojich prác
5.ročník – sviatky, rodostrom, dejepisná mapa, prírodná energia, televízia, internet, e-mail
6.ročník – Grécko, Rímska ríša, ríše raného stredoveku
7.ročník – Veľká Morava, Osvietenský absolutizmus
8.ročník – Francúzska revolúcia, Napoleón, nacionalizmus, vysťahovalectvo
9.ročník – 1.ČSR, vznik nových štátov
Ochrana života a zdravia (OŽAZ):
• ochrana dieťaťa
178
• nebezpečenstvo vojen
6.ročník – lovec, nástroje, zbrane, život poddaných,
7.ročník – baníctvo, osvietenstvo
8.ročník – priemyselná revolúcia, továreň, robotník, podnikateľ, život vojaka
9.ročník – fašizmus, vojny
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (DOPV)
• ochrana dieťaťa pri cestnej premávke
7.ročník – Bratislava hlavným mestom
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (REGV)
• získavanie informácií o svojej obci, meste
7.ročník – príchod Slovanov
9.ročník – Slovenské národné povstanie, pamätníky padlých
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak vie:
- pracovať s informáciami vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram),
- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky,
- pracovať v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom
kolektíve,
niesť
zodpovednosť
aj
za
prácu
druhých,
- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich historického vzdelávania využívaním
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Stratégia vyučovania vychádza:
- zo samostatnej práce
- z práce v dvojiciach
179
-
zo skupinovej práce
z projektového vyučovania
zo zážitkového vyučovania
z frontálneho vyučovania
z brainstormingu
z práce s mapou a časovou priamkou
z porovnávania kladných a záporných príkladov
z používania textových a obrazových materiálov
z metódy opakovania a precvičovania
z čítania textu s porozumením
z didaktických hier – zážitkovosti
z návštevy múzeí a galérií
6. Učebné zdroje
-
učebnica dejepisu
mapy, atlasy, encyklopédie
projekty, vlastné zdroje
obrazový materiál
DVD
nahrávky
PC, internet
7. Hodnotenie predmetu
Žiak je hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce
žiaka pozostáva z ústnych odpovedí, z písomných odpovedí - žiak je skúšaný písomnou
formou – testom, samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh, vytvorenia
projektov a prezentácií, písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou.
Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn
na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a
klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami.
Učebné osnovy – Občianska náuka
1. Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba
180
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje
im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
2. Ciele učebného predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie
žiaka k:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných
myšlienok, citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne
texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského
spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky
konania.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie,
psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k
chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi
jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji
žiakov.
5. ročník
Časová dotácia: 33hodín / 1 hodina týždenne
Téma / časová dotácia
Moja rodina ( 15 hod. )
5.1.1.Poslanie a funkcie
rodiny
Obsahový štandard
Funkcie rodiny
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Chápe význam rodiny pre
človeka a spoločnosť
181
5.1.2 Vzťahy v rodine,
roly členov rodiny
Princípy, na ktorých
fungujú vzťahy v
rodine
5.1.3 Normy a pravidlá, Pravidlá platné v rodine
- Práva a povinnosti
práva a povinnosti
rodičov a detí
členov rodiny
5.1.4 História mojej
rodiny, zvyky a tradície
- Rodinná genéza 2
generácií dozadu Rodostrom - Zvyky a
tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc...)
5.1.5 Tvorba projektu
5.1.6 Prezentácia
5.1.7 Komunikácia v
rodine
Moja rodina- rodostrom
Moja rodina
Verbálna komunikácia Neverbálne
komunikácia Jednosmerná
komunikácia Základné komunikačné
techniky
5.1.8Krízy v rodine,
problémy rodinného
života a ich riešenie
Dôvody, ktoré vedú ku
krízam, rozvod,
choroba, úmrtie,
typológia záťažových
situácií, spôsoby
riešenia
5.1.9 Zdravý spôsob
života
Životné štýly - Stres
Relaxačné techniky Zdravý životný štýl:
zdravá životospráva,
pravidlá duševnej
hygieny
Vie rozlíšiť pozitíva a
negatíva v rodinných
vzťahoch - Chápe zmysel
pozícií jednotlivých členov
pre fungovanie rodiny
Chápe význam pravidiel v
rodine - Chápe spätosť
práva a povinností - Vie
ochraňovať svoje práva a
plní si svoje povinnosti
Získa úctu a hrdosť na
svoju rodinu, tradície a
zvyky - Pochopí spätosť
prítomnosti s minulosťou Vie rozlíšiť v čom sú si
rodiny podobné a v čom sú
originálne
rodostrom
Zvyky, história
Chápe dôležitosť
komunikácie medzi členmi
rodiny pre ich harmonický
život - Začne uplatňovať
komunikačné techniky Vie obhajovať,
zdôvodňovať svoj názor a
rešpektovať názor
ostatných - Prejavuje
úctu k názorom rodičov
Identifikuje príčiny
rodinných kríz - Chápe
potrebu preberať rolu
neprítomného člena rodiny
- Vie prejaviť cit
spolupatričnosti Vie
pomenovať záťažové
situácie a vygenerovať
základné problémy
rodinného života - Vie:
vyjednávať, zdôvodňovať
svoje riešenia, aktívne
počúvať, robiť
kompromisy, prijímať
rozhodnutie
- Porovnáva jednotlivé
životné štýly - Vie
identifikovať stres a naučí
sa techniky na jeho
odbúranie - Uplatní
základy zdravej výživy -
OSR
OŽZ
OSR
PPZ
PPZ
MUV
OSR
OSR
ENV
182
5.1.10 Zdravý spôsob
života
Voľný čas v mojej
rodine
5.1.11 Naši príbuzní,
priatelia, susedia
5.1.12 Generačné
problémy v rodine
5.1.13 Dokumenty a
Zákon o rodine
Moja škola ( 18 hod. )
5.2.1 Trieda ako
sociálna skupina
5.2.2 Individualizmus osobnosti v našej triede
Odolá módnym trendom v
životospráve - Uplatňuje
pravidlá duševnej hygieny
vo svojom rodinnom
živote
Spôsoby trávenia
Vie rozlíšiť vhodné a
ENV
voľného času nevhodné spôsoby trávenia
Spoločné voľnočasové
voľného času - Vysvetlí,
aktivity - Individuálne prečo je pre rozvoj jeho
voľnočasové aktivity
osobnosti dôležité
(turistika, šport, kultúra, spoločné trávenie voľného
starostlivosť o domáce
času
zvieratá...)
Širšia rodina Vie vymenovať členov
OSR
Medziľudské vzťahy svojej širšej rodiny - Na
Priateľstvo - Pomoc a príkladoch uvedie ako
podpora
fungujú vzťahy v širšej
rodine, susedské vzťahy Vie určiť čím sa vzájomne
obohacujú a ako si
pomáhajú
Viacgeneračné rodiny - Vie vysvetliť pojem
OŽZ
Problémy
viacgeneračnej rodiny,
spolunažívania vo
zdôvodni potrebu
viacgeneračných
vzájomnej starostlivosti
rodinách
rodičov, detí, starých
rodičov, pomoc starým
rodičom
Dohovor o právach
Vie pracovať s
OŽZ
dieťaťa - Zákon o
dokumentom a zákonom rodine
Pozná svoje práva a
povinnosti zo zákona Osobne sa angažuje proti
porušovaniu práv detí, vie,
že vzťahy v rodine
upravuje Zákon o rodine
- Princípy fungovania
triedneho kolektívu Postavenie jednotlivcov
v skupine a ich vzťahy Sociálne roly Socializácia
Osobnosť: pozitívna,
negatívna - Vodca,
Vysvetlí príčiny pozícií
REV
jednotlivých žiakov (aj
OSR
seba) v triednom kolektíve
- Vie vymenovať základné
roly žiakov v triede a
zaradiť žiakov do nich Vie vysvetliť, čo je
socializácia a prečo je pre
jednotlivca dôležitá Objasní podstatu
problémov vo vzťahu
- Vie rozlíšiť negatívne a
OSR
pozitívne osobnosti triedy
183
vodcovský typ
(charakteristické znaky)
Súperenie, súťaživosť
5.2.3 Kolektivizmus spolupráca v našej
triede
Pravidlá spolupráce
Kompromis Riešenie
konfliktov
5.2.4 Sebahodnotenie a
hodnotenie žiakov
triedy
- Rovnosť Rovnakosť Predsudok Sebapoznanie,
sebahodnotenie Poznanie a hodnotenie
iných
5.2.5 Komunikácia v
triede
Vzájomné pôsobenie
členov kolektívu,
družní spolužiaci,žiaci
s problémami pri
nadväzovaní sociálnych
vzťahov
- Dokument: práva a
povinnosti žiakov v
konkrétnej triede Vytvorenie a činnosť
triednej samosprávyPozná svoje práva a
povinnosti v škole Vie, kto ho zastupuje v
školskom parlamente a
ako obhajuje jeho práva
5.2.6 Práva a
povinnosti žiakov v
triede - triedna
samospráva- Pozná
svoje práva a
povinnosti v škole - Vie,
kto ho zastupuje v
školskom parlamente a
ako obhajuje jeho
práva
5.2.7Mimovyučovacia a
mimoškolská činnosť
- Mimovyučovacie
aktivity v škole Záujmové útvary v
škole - Aktívne
využívanie voľného
- Objasní význam
pozitívnych vzorov
(pozitívnych vodcov
osobnosti) pre život triedy
- Odhalí manipuláciu zo
strany spolužiaka a odolá
jej - Uvedie príklady
súťaživosti v pozitívnom
aj v negatívnom zmysle
Pozná a riadi sa
pravidlami spolupráce pri
činnostiach triedneho
kolektívu - Je ochotný
robiť kompromisy Pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov a
uplatňuje ich v živote
triedy
- Vie rozlíšiť pojmy
rovnosť a rovnakosť Chápe pojem predsudok,
na príkladoch uvedie, čo
môžu predsudky spôsobiť
- Pozná svoje pozitíva a
negatíva - Vie určiť
pozitíva aj negatíva
spolužiakov bez urážania
Rozozná odlišnosti
jednotlivcov v procese
vytvárania sociálnych
vzťahov, je ochotný
pomôcť spolužiakom
- Zúčastní sa na tvorbe
práv a povinností žiakov
triedy (aktívna spolupráca)
- Využije možnosť
ovplyvniť život vo svojej
triede - Rozvíja
zodpovednosť za seba a
iných- Pozná svoje práva
a povinnosti v škole - Vie,
kto ho zastupuje v
školskom parlamente a
ako obhajuje jeho práva
- Zapája sa do
mimoškolských aktivít Pozná, ktoré záujmové
útvary pracujú v škole a
začlení sa do niektorého z
OSR
OŽZ
OSR
OSR
OŽZ
OSR
PPZ
ENV
184
času (mimoškolská
činnosť)
5.2.8 Naša škola
5.2.9 Naša pani
učiteľka
5.2.10 Čím by som
chcel byť
5.2.11 Vzdelávanie ako
hodnota
5.2.12 Celoživotné
vzdelávanie
5.2.13 Školský systém u
nás
5.2.14 Školský systém v
Európe
5.2.15 Život žiaka
základnej školy u nás -
nich - Uvedie možnosti
mimoškolského
využívania voľného času
História, úspechy
- Vie uviesť úspechy
žiakov - Bývalí
osobností pedagógov a
pedagógovia históriu svojej školy Osobnosti školy Pozná jej symboliku Symbolika školy (logo, Rozvíja pocit hrdosti,
hymna)
spolupatričnosti, posilňuje
snahu reprezentovať školu
- Osobnosť učiteľa - Vie uviesť základné typy
Pracovné štýly učiteľa
osobnosti učiteľa - Pozná
základné pracovné štýly
učiteľa - Rozvíja kritické
myslenie, schopnosť
vyjadriť svoj názor bez
urážania
- Povolanie - Vysvetlí na príkladoch
Zamestnanie pojmy povolanie,
Rodinné tradície v
zamestnanie - Uvedomí
povolaniach
si svoj záujem o isté
povolanie a vplyv rodiny
na svoju budúcu pracovnú
orientáciu
- Systém hodnôt - Vie uviesť
Hodnoty detí školského najdôležitejšie hodnoty vo
veku - Vzdelanie v
svojom živote - Vysvetlí,
systéme hodnôt detí
prečo má vzdelanie práve
školského veku
také miesto v jeho
hodnotovom systéme
Celoživotné
- Chápe pojem a prijíma
vzdelávanie
myšlienku celoživotného
vzdelávania ako
predpokladu pre svoje
budúce uplatnenie sa v
práci
- Typy a stupne škôl - Rozlišuje typy
Školské zariadenia
stredných škôl - Vie
vymenovať niektoré
školské zariadenia Pozná možnosti ďalšieho
vzdelávania u nás
- Typy a stupne škôl vo - Porovná typy a stupne
vybraných štátoch EÚ
škôl u nás a v niektorých
(kritériá výberu: Projekt štátoch E Ú - Rozlišuje
Comenius) - Povinná
dĺžku trvania povinnej
školská dochádzka
školskej dochádzky u nás
a v štátoch E Ú
Režim dňa - Porovnáva život žiaka
Výchova, vyučovanie - SR - zahraničie, mesto -
OSR
REV
OSR
REV
OSR
OSR
MEV
MUV
MEV
185
v zahraničí, v meste na dedine
Voľnočasové aktivity
5.2.16 Škola budúcnosti - Spôsoby učenia a
vyučovania v
budúcnosti Postavenie žiaka a
učiteľa v budúcnosti Obsah vzdelávania v
budúcnosti
dedina - Hľadá
podobnosti a odlišnosti Rozvíja kritické myslenie,
vyjadruje svoj názor a
zdôvodňuje ho
- Rozvíja tvorivosť,
fantáziu - Prejaví aj
zmysel pre realitu - Vie
vyjadriť a obhájiť svoju
predstavu
PPZ
6.ročník
Časová dotácia: 33hodín / 1 hodina týždenne
Téma / časová dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Moja obec, región, vlasť, Európska únik ( 18 hod. )
Moja obec
Vie vysvetliť pojmy obec –
6.1.1 Moja obec (2h)
začlenenie do regióny
História a súčasnosť
Pozná históriu a súčasnosť
6.1.2 História
mojej obce
obce, v ktorej žije
a súčasnosť mojej
obce (1h)
Kronika a erb mojej
Vie vysvetliť význam
6.1.3 Symboly (1h)
obce
symbolov obce, vie posúdiť
význam obecnej kroniky pre
poznanie minulosti obce
a pre prepojenie so
súčasnosťou
Pozná osobnosti obce
6.1.4 Osobnosti našej Významné osobnosti
našej obce
v minulosti a dnes.
obce (2h)
Uvedomuje si význam
pozitívnych vzorov
Na
čo
som
hrdý
v
mojej
Buduje si pocit hrdosti na
6.1.5 Na čo som hrdý
obci
svoju obec
v mojej obci (2h)
Orgány obecnej správy
Pozná základné úlohy
6.1.6 Obecná
obecnej správy
samospráva (1h)
Spôsob volieb poslancov do
6.1.7 Voľby poslancov Verejný život v našej
obci
obecného zastupiteľstva
(1h)
Kultúrny a spoločenský
Aktívne podľa možností sa
6.1.8 Kultúrny
život v obci
zapája
a spoločenský život
Do akcií s rodičmi
v našej obci (1h)
Môj región
História a súčasnosť regiónu
6.1.9 Môj región (2h)
História vzniku vlasti
6.1.10 Moja vlasť (2h) Moja vlasť - SR
Vie , ako im vzdať úctu,
6.1.11 Štátne symboly Pozná štátne symboly
použitie
(1h)
Uvedomuje si význam
6.1.12 Európska únia Európska únia,
Prierezová
téma
REV
REV
ENV
REV
MUV
REV
OSR
ENV
REV
OSR
OSR
REV
MUV
MUV
186
prepojenie národnej
identity s európskou
identitou
Vonkajší a vnútorný život jednotlivca. ( 15 hod. )
Ľudská psychika
6.2.1 Vnútorný život
jednotlivca (2h)
(2h)
6.2.2 Osobnosť
Základné typy (1h)
Človek ako osobnosť
6.2.3 Utváranie
osobnosti (1h)
Nástroje utvárania
osobnosti
6.2.4 Učenie sa (1h)
Proces učenia sa
6.2.5 Môj štýl učenia
sa (1h)
Proces učenia
6.2.6 Psychológia
v každodennom živote
(1h)
Psychológia
v každodennom živote
6.2.7 Vonkajší život
jednotlivca (1h)
Vytváranie sociálnych
vzťahov jednotlivca
v širšom prostredí
6.2.8 Sociálne skupiny
(1h)
Sociálne skupiny
6.2.9 Sociometria
skupiny, sociálne
vzťahy v triede (3h)
Sociometria skupiny,
sociálne vzťahy v triede
6.2.10 Sociálne
zručnosti (3h)
Sociálne zručnosti
európskej integrácie pre
život občanov SR. Vie
vyhľadať informácie o EU
MEV
Uvedomuje si spätosť
ľudskej psychiky
s biologickými faktormi,
uvedomuje si, že jeho
psychika je vo vývine
Uvedomuje si
neopakovateľnosť
charakteristických znakov
osobností, pozná základné
typy osobnosti podľa
temperamentu, vie sa zaradiť
do typu
Vie, ako môže svoju
osobnosť rozvíjať, pozná
prostriedky utvárania
osobnosti
Vie rozlíšiť dva druhy
pamäte / krátkodobú,
dlhodobú, uvedomuje si
súvislosť medzi pamäťou
a myslením v procese učenia
sa
Posudzuje základné metódy
učenia sa a hľadá si
najvhodnejšie pre svoju
osobnosť
Vie rozlišovať medzi
základnými emóciami
a chápe dôležitosť
primeraného prežívania
emócií
Uvedomuje si vytváranie
sociálnych vzťahov vo
všetkých skupinách, ktorých
je členom
Uplatňuje poznatky
o socializácií pri svojom
včleňovaní sa do sociálnych
skupín
Pozná základné metódy
merania sociálnych vzťahov
v rodine, vie odolať tlaku
skupiny
Základné komunikačné
zručnosti, spolupráca,
riešenie konfliktov
OSR
OSR
OSR
OSR
OŽZ
OSR
OSR
OSR
OSR
PPZ
187
7.ročník
Časová dotácia: 33hodín / 1 hodina týždenne
Téma / časová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Občiansky život ako proces formovania demokracie ( 11 hod. )
Vie použiť informácie z
Spoločnosť, jej vznik,
štruktúra
spoločnosti
dejepisu o vzniku a vývoji
vývoj a
- vzťahy v spoločnosti
ľudskej spoločnosti a
charakteristika
- typy štruktúr
človeka. Pozná základné
spoločnosti
znaky ľudskej spoločnosti.
Rozlišuje medzi vidieckou a
mestskou komunitou
Vie rozčleniť ľudskú
Štruktúra spoločnosti veľké spoločenské
skupiny
spoločnosť na jednotlivé typy
a sociálne vzťahy v
- spoločenské vrstvy,
štruktúr. Vníma seba ako
nej
triedy
súčasť jednotlivých štruktúr
- kasty, stavy
spoločnosti
sociálne zmeny
Pozná základné rozvrstvenie
Veľké spoločenské
- príčiny sociálnych
ľudskej spoločnosti. Vie
skupiny
zmien
rozlíšiť veľké spoločenské
skupiny od malých. Vie
vysvetliť význam príslušnosti
k sociálnej skupine pre život
jednotlivca
- prirodzený pohyb
Vie vysvetliť nutnosť
Sociálne zmeny v
(migrácia) obyvateľstva sociálnych zmien. Pozná
spoločnosti a ich
- príčiny, dôsledky
hlavné príčiny sociálnych
príčiny
migrácie
zmien.
- pohyb v rámci
spoločenského
rozvrstvenia
- štruktúra obyvateľstva Pozná súvislosti medzi
Prirodzený pohyb
- rasy
sociálnymi zmenami a
obyvateľstva
migráciou obyvateľstva. Vie
vysvetliť príčiny a dôsledky
migrácie pozná možnosti
zmeny postavenia jednotlivca
v spoločnosti
národy, národnosti
Vie sa orientovať v národnom
Štruktúra
etnické skupiny
a etnickom zložení
obyvateľstva –
obyvateľstva
rasy, národy
Vie vymenovať rasy a ich
znaky. Je tolerantný voči
rasám, národom a
národnostiam. Posilňuje svoju
národnú identitu
- náboženstvá na Zemi
Pozná hlavné náboženstvá.
Štruktúra
Prierezová
téma
MUV
OSR
OSR
OSR
OŽZ
MUV
MUV
188
obyvateľstva –
náboženstvá
- funkcia náboženstiev v
spoločnosti
- náboženské
organizácie
Kultúra,
multikultúrnosť
Kultúra,
multikultúrnosť
Sociálne a politické
napätie v spoločnosti
– vojny, terorizmus...
- miestne vojny
- terorizmus
Sociálne vzťahy v spoločnosti ( 22 hod. )
- občan
Občan, občianstvo
- občianstvo
- štát
Proces formovania
občianskej
spoločnosti
Vznik štátu
Právny štát
Ústava Slovenskej
republiky
Kto nám vládne
- občania v starovekom
Grécku
- občianska spoločnosť
v rímskej republike
- vývoj občianskej
spoločnosti
- prvé štáty na svete
- Aténska demokracia,
Rímska republika
- štát, znaky štátu
- znaky právneho štátu
- občan a právny štát
Ústava SR – základný
zákon štátu
- členenie ústavy
- preambula
- 2. Hlava Ústavy SR
- štátna moc
- zložky štátnej moci
Chápe úlohy náboženstva v
modernej spoločnosti. Vie
odlíšiť sekty od cirkevných
organizácií. Je tolerantný voči
náboženstvám iných ľudí.
Chápe kultúru ako výsledok
MUV
činnosti ľudskej spoločnosti.
Chápe hodnoty jednotlivých
kultúr a toleruje kultúrnu
rozmanitosť. Vie prejaviť
hrdosť na svoje kultúrne
hodnoty.
Pozná príčiny konfliktov
OŽZ
medzi spoločenskými
skupinami. Vie vysvetliť
význam sociálnych hnutí pre
jednotlivca a spoločnosť.
Pozná príčiny a dôsledky
vojen a terorizmu.
Vie vysvetliť vzťah medzi
občanom a štátom. Pozná
vznik a vývoj občianstva. Vie
vymenovať znaky štátu
prospešného pre občana
Pozná korene občianskej
spoločnosti. Vie porovnať
postavenie občanov v
Aténskej demokracii a
Rímskej republike
OSR
Vie použiť informácie z
dejepisu o vzniku štátov. Vie
vysvetliť pojem štát. Vie
vymenovať znaky štátu.
Pozná korene právneho štátu
v antickej spoločnosti. Vie
vymenovať znaky právneho
štátu. Vie v konkrétnych
situáciách rozlišovať či ide o
právny štát
Chápe význam ústavy pre
riadenie štátu. Pozná obsah
Ústavy SR. Vie vymenovať
orgány štátnej moci. Vie
zdôvodniť, prečo je II. Hlava
Ústavy SR pre občanov
najdôležitejšia.
Vie vysvetliť, ako a prečo
vzniká štátna moc. Vie
MUV
MUV
MUV
OSR
MUV
189
(Štátna moc)
- zákonodarná moc
Kto nám vládne
(Štátna moc)
- štátna moc
- výkonná moc
- prezident
- súdna moc
Demokracia, jej
vznik a vývoj
- dejiny demokracie
- priama a nepriama
demokracia
Princípy demokracie
Princípy demokracie
Čo je a nie je
demokracia
- občianska spoločnosť
a demokratický štát
Voľby, volebné
právo
- volebné právo
- slobodné a čestné
voľby
- voľby v demokracii
Parlamentné,
komunálne voľby
- parlamentné voľby
- komunálne voľby
Štátna správa,
samospráva
- štátna správa
- samospráva
Čo sú ľudské práva a
slobody a prečo sa o
nich učíme.
- základné ľudské práva
a slobody
Základné dokumenty
ľudských práv
- dokumenty ľudských
práv
- Všeobecná deklarácia
ľudských práv
- Dohovor o ľudských
vymenovať orgány štátnej
moci. Vie vymenovať úlohy
parlamentu
Vie vymenovať, kto a ako
vykonáva moc v štáte. Pozná
základné právomoci
prezidenta. Pozná význam
súdov.
Vie vysvetliť význam slova
demokracia. Pozná korene
demokracie. Vie vysvetliť
priamu a nepriamu
demokraciu a uviesť príklady.
MUV
OSR
Vie vymenovať princípy
demokracie. Vie posúdiť
podľa konkrétnych situácií
stav demokracie v krajine.
Vie, ako môžu občania
ovplyvňovať riadenie štátu.
Rozumie pojmu politická
pluralita.
Vie vysvetliť čo znamená
všeobecné a rovné volebné
právo. Vie vysvetliť význam
slobodných volieb v
demokratickej spoločnosti.
OSR
Pozná rozdiel medzi
parlamentnými a
komunálnymi voľbami.
Zaujíma sa o komunálne
voľby v obci.
Vie rozlíšiť orgány štátnej
moci od samosprávnych
orgánov. Pozná starostu
svojej obce. Zaujíma sa o
činnosť obecnej samosprávy.
REV
Vie vymenovať základné
ľudské práva a slobody. Vie
vyhľadávať v Ústave SR -II.
Hlava jednotlivé skupiny
práv. Vie zdôvodniť, prečo sa
učíme o právach.
Pozná základné dokumenty
ľudských práv. Pozná
inštitúcie ochraňujúce ľudské
práva.
OSR
OSR
REV
OSR
OŽZ
190
Patria aj deťom
ľudské práva?
právach
- práva detí
- Deklarácia práv
dieťaťa
- Dohovor o právach
dieťaťa
Niet práv bez
povinností a
zodpovednosti
- práva
- zodpovednosť
- povinnosť
Záujmové a
občianske aktivity,
činnosť
mimovládnych
organizácií
Dobrovoľnícka a
charitatívna činnosť
- záujmové aktivity
občanov
- občianske združenia
- mimovládne
organizácie
Triedny žiacky a
školský parlament
Obvodný žiacky
parlament
Projekt:
OSR
Pozná svoje práva. Vie
posúdiť situácie kedy sú
práva detí porušované. Vie,
na ktoré inštitúcie sa môže
obrátiť pri porušovaní svojich
práv.
Chápe spätosť práv
a povinností. Uplatňuje
zodpovednosť voči právam
ostatných v bežnom živote.
Pozná najdôležitejšie
mimovládne organizácie v
SR. Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.
Chápe podstatu
- dobrovoľnícka činnosť dobrovoľníckej a
- charitatívna činnosť
charitatívnej činnosti.
Zaujíma sa o možnosti
pomáhať ako dobrovoľník.
Angažuje sa vo svojom
užšom prostredí (škola,
krúžky..). Organizuje pomoc
tým, čo ju potrebujú.
- triedny žiacky
Pozná fungovanie obvodného
parlament
žiackeho parlamentu. Vie, kto
- školský žiacky
zastupuje ich školský žiacky
parlament
parlament v obvodnom
parlamente. Zaujíma sa o
aktivity obvodného žiackeho
parlamentu (vie, že sa
pripravuje na aktívny
občiansky život v dospelosti).
- obvodný žiacky
parlament
Občianska participácia
- účasť na zasadnutiach
v širšom prostredí – v
obecného
obci
zastupiteľstva
- Získava zručnosti
občianskeho života.
OŽZ
OSR
MUV
REV
OSR
OSR
PPZ
REV
PPZ
8.ročník
Časová dotácia
(0,5hodina zo ŠVP + 0,5 hodina z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma / časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierez
ová
191
Štát a jeho
podstata / 2 hod.
- štát
- znaky štátu
Funkcie štátu /
2 hod.
- funkcie štátu
- vnútorné
- vonkajšie
Formy vlády/
2 hod.
- monarchia
- republika
- diktatúra
Zložky štátnej
moci / 2 hod.
- zákonodarná
- výkonná
- súdna
Zákonodarná
moc / 3 hod.
- parlament – NR SR
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona
Vzťah štátu a
práva/ 2 hod.
- právo
- právny štát
- právna istota
Právne normy/
3 hod.
- norma
- právna norma
- morálna norma
- náboženská norma
- estetická norma
- súdy
- prokuratúra
- advokácia
- polícia
- notárstvo
Právne inštitúcie
SR / 3 hod.
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku
štátu.
Vie charakterizovať všetky znaky
štátu.
Vie nakresliť vlajku SR.
Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.
Vie uviesť príklady na jednotlivé
vnútorné funkcie štátu.
Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska
jeho vonkajších funkcií.
Vie charakterizovať vzťahy SR so
susednými štátmi.
Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a
parlamentnou formou monarchie.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov
na demokratickú a nedemokratickú
formu republiky.
Vie uviesť príklady na typy diktatúr
z minulosti i súčasnosti.
Vie vysvetliť príčiny rozdelenia
štátnej moci na jednotlivé zložky.
Vie porovnať jednotlivé zložky
štátnej moci.
Vie popísať priebeh plenárneho
zasadnutia parlamentu – NR SR.
Vie charakterizovať úlohu
prezidenta v zákonodarnom
procese.
Vie rozlišovať medzi platnosťou
zákona a účinnosťou zákona.
Vie definovať pojem právo.
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.
Vie uviesť príklady z bežného
života na platnosť nadosobnej moci
zákona.
Vie charakterizovať jednotlivé
druhy noriem.
Na konkrétnych príkladoch vie
rozlišovať medzi jednotlivými
druhmi noriem.
Vie popísať funkcie jednotlivých
právnych inštitúcií SR.
Vie aktívne participovať na príprave
a priebehu inscenácie súdneho
pojednávania na vyučovacej
hodine.
Vie rozlíšiť služby advokáta a
notára.
téma
MUV
MUV
OSR
OSR
OSR
OSR
OŽZ
MUV
192
Právne vedomie /
2 hod.
- právne vedomie
- vývoj právneho
vedomia
Právny poriadok
(systém) SR /
4 hod.
- právne predpisy
- odvetvia práva
- verejné právo
- súkromné právo
Rodinné právo/
3 hod.
- Zákon o rodine
- manželstvo
- rodina
- rozvod
Trestné právo /
5 hod.
- Trestný zákon
- trestný čin
- trestná
zodpovednosť
- prezumpcia neviny
- predbežné zadržanie
- zadržanie
- obvinený
- obžalovaný
- odsúdený
- trest
Vie popísať prepojenosť právneho
vedomia s právnym poriadkom
štátu.
Vie zdôvodniť praktický význam
právnych poznatkov pre budovanie
svojho právneho vedomia.
Vie definovať pojem právne
predpisy.
Vie hierarchizovať pojmy právneho
systému SR.
Vie opísať dve vybrané odvetvia
verejného práva.
Vie opísať tri vybrané odvetvia
súkromného práva.
Vie vysvetliť poslanie Zákona o
rodine a jeho úlohy.
Na základe príkladov z literatúry
alebo filmu vie vysvetliť dopad
ukončenia manželstva rozvodom na
členov rodiny.
Vie vysvetliť všetky uvedené
pojmy.
Vie aktívne participovať na príprave
a priebehu inscenácie, týkajúcej sa
trestného činu, na vyučovacej
hodine.
Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania
zákonov SR.
OSR
OSR
OSR
OSR
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu občianska náuka ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov – tvorba vlastného návrhu školského poriadku, pravidiel triedy,
pravidiel fungujúcich v rodine a pod.
9.ročník
Časová dotácia
(0,5hodina zo ŠVP + 0,5 hodina z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma / časová
dotácia
Základná
Obsahový štandard
Základné pojmy - ľudské
potreby - výživa, odievanie,
Výkonový štandard
pochopiť základné pojmy –
potreba, statky, služby,
Prierezová
téma
ENV
193
ekonomická
orientácia
(20 hodín)
Globálne
problémy
ľudstva
(10 hodín)
bývanie, vzdelanie, kultúra,
výrobné činitele
šport a ich uspokojovanie statky
a služby - materiálnej a
nemateriálnej povahy, výroba
ako základ ľudskej spoločnosti,
práva ako najdôležitejší výrobný
činiteľ a pôda ako základný
prírodný a výrobný činiteľ
Ekonómia a ekonomika, ich
Rozdiel medzi pojmami
vzťah, typy ekonomík
ekonomika a ekonomka,
podstata základných typov
ekonomík
Národné hospodárstvo, jeho
pojmy národné a trhové
fungovanie, trhové
hospodárstvo
hospodárstvo a jeho fungovanie, podstata jednotlivých
ekonomických sektorov
ekonomické sektory a
odvetvová štruktúra
Základné formy podnikania,
Vedieť vymenovať základné
súkromné podnikanie, štátne
formy podnikania a spôsob
podniky, družstvá, súkromné
ako sa stať podnikateľom
podniky, živnosti, ako sa stať
podnikateľom
Peniaze, banky a peňažné
Poznať peňažné ústavy vo
ústavy v trhovej ekonomike,
svojom meste, vysvetliť
vznik a funkcie peňazí
funkcie peňazí v minulosti a
dnes
Ako hospodárime v rodine a
Vytvoriť vlastný rodinný
štáte - rodinný a štátny rozpočet rozpočet
Sociálna politika štátu, jej úlohy Pochopiť základy politiky
a ciele, politika zamestnanosti,
štátu a potrebu zásahov štátu
životné minimum, minimálna
do ekonomiky
mzda, záchranná sociálna sieť,
úrady práce, charitatívna
činnosť, odbory, kolektívna
zmluva
Exkurzia do úradu práce,
Návštevou úradu práce
sporiteľne, banky, burzy
vytvoriť si vlastný obraz o
fungovaní úradu
Besedy s podnikateľom,
pracovníkom úradu práce,
daňového úradu
Vznik a podstata globálnych
Pochopiť podstatu vzniku
problémov, prehľad základných globálných problémov a
glob. problémov, možností
nutnosť ich eliminovania
vedy a techniky, egoizmus
človeka, etika 21. storočia
Militarizácia svetového
Pochopiť nebezpečenstvo
hospodárstva a nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek vojny
svetovej jadrovej vojny, vznik
vojny, jadrová vojna, konverzia
MUV
MUV
OSR
REV
OSR
OSR
PPZ
PPZ
OŽZ
OŽZ
194
Projekty
a prednášky
(3 hodiny)
Ekologické problémy sveta človek a životné prostredie,
ekológia, ekosystémy, základné
zložky životného prostredia a
ich ochrana - vzduch, voda,
pôda, ozónové diery, skleníkový
efekt, znečisťovanie ovzdušia,
vody, pôdy, základné princípy
stratégie trvalo udržateľného
života
Vzťah ekológie a ekonómie zásada, čo je ekologické, musí
byť aj ekonomické,
bezodpadové technológie,
využívanie odpadov ako
druhotných surovín,
biotechnológie, úloha práva a
spotrebiteľskej verejnosti
Rozlíšiť základné zložky ŽP,
dôležitosť ich ochrany
ENV
Pochopiť dôležitosť
separovania odpadu
ENV
Energetické a surovinové
problémy - obnoviteľné a
neobnoviteľné zdroje energie,
výhody a nevýhody atómovej
energie, racionálne využívanie
energie a nerastných surovín
Problémy výživy ľudstva a
demografické problémy rozvojové krajiny a málo
rozvinuté krajiny Ázie, Afriky,
Latinskej Ameriky, zadlženosť
rozvojových krajín, problém
rastu obyvateľstva a jeho
výživy, príčiny hladu a
podvýživy, imigrácia možnosti
riešenia problémov
Civilizačné choroby 20. storočia
Dôležitosť racionálneho
využívania energie a
nerastných surovín
ENV
Upozorniť na príčiny hladu a
biedy vo svete
OŽZ
príčiny šírenia civilizačných
chorôb, AIDS, narkománia,
alkoholizmus, fajčenie,
výživa a stravovanie,
hľadanie životnej filozofie,
recept na zdravie.
OŽZ
Prednáška lekára zameraná na
zdravotnú výchovu a osvetu
Exkurzia do ekologických
objektov (čistička odpad. vôd a
pod.)
Využitie filmov, videokaziet s
danou problematikou
Didaktické hry s ekologickou a
PPZ
195
environmentálnou
problematikou
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu občianska náuka ŠVP
• tvorbu žiackych projektov – napr. Exkurzia do čističky odpadových vôd, didaktické hry s
ekologickou a environmentálnou problematikou, exkurzia do úradu práce, sporiteľne,
banky, burzy a pod.
Prierezové témy:
•
•
•
•
•
•
•
Environmentálna výchova - ENV
Mediálna výchova - MEV
Multikultúrna výchova - MUV
Ochrana života a zdravia – OŽZ
Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - REV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - PPZ
Environmentálna výchova - Súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a
sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky.
5.ročník – zdravý spôsob života, stravovanie, zdravý životný štýl, zveľaďovanie svojho
prostredia, ochrana životného prostredia, mimoškolské využívanie času
6. ročník – na čo som hrdý vo svojej obci, ochrana ŽP v našom regióne apod.
9.ročník - pôda ako základný prírodný a výrobný činiteľ, základné zložky ŽP, dôležitosť ich
ochrany, dôležitosť separovania odpadu, racionálne využívanie energie a nerastných surovín
Mediálna výchova - Moc médií ovplyvňovať politickú moc, mechanizmy riadenia
spoločnosti a verejnú mienku.
5.ročník – školský systém u nás, život žiaka v zahraničí a u nás – práca s internetom,
6. ročník – Európska únia
Multikultúrna výchova – Vzťah medzi jednotlivými kultúrami, ich vzájomné ovplyvňovanie
sa, vplyv nových kultúr na život človeka
5.ročník –Komunikácia, školský systém v Európe
6.ročník – Symboly mesta, štátne symboly
7. ročník – spoločnosť – vznik vývoj, rasy, národy, náboženstvá sveta, kultúra, formovanie
občianskej spoločnosti, vznik štátu, štátna moc..
8. ročník – štát, funkcie štátu, právne inštitúcie v SR
9. ročník – národné a svetové hospodárstvo, typy ekonomík
Ochrana života a zdravia – Dôležitosť ochrany zdravia, bezpečnosti, rešpektovania
atolerancie
5.ročník – normy rodiny, generačné problémy v rodine, Zákon o rodine, práva a povinnosti
žiakov v triede
6. ročník – môj štýl učenia
7. ročník – migrácia, terorizmus, základné dokumenty o ĽP, niet práva bez povinnosti
8. ročník – právne normy
9. ročník – globálne problémy ľudstva, militarizácia, bieda vo svete, civilizačné choroby
196
Osobnostný a sociálny rozvoj - Získavanie a udržanie si osobnostnej integrity, pestovanie
kvalitných medziľudských vzťahov, rozvoj sociálnych spôsobilostí potrebných pre osobný
a sociálny život a spoluprácu.
5. ročník – rodina – vzťahy, historka, komunikácia, krízy, príbuzní, moja škola – individuality,
kolektív, komunikácia v triede, vzdelanie ako hodnota
6. ročník – spoločenský život v obci, vonkajší a vnútorný svet jednotlivca
7. ročník – občiansky život, proces formovania demokracie, sociálne vzťahy v spoločnosti,
Ústava SR, demokracia, voľby, práva dieťaťa
8. ročník – formy vlády, štátna moc, právne vedomie
9. ročník – základné formy podnikania, hospodárenie v rodine, globálne problémy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra- hľadanie a nachádzanie hodnôt v histórii a
tradíciách regiónu
5. ročník – moja škola, čím by som chcel byť
6. ročník – moja obec, región – historka, osobnosti, symboly, samospráva…
7. ročník – komunálne voľby, obecná samospráva, dobrovoľnícke a charitativně organizácie
v meste
9. ročník – peňažné ústavy v meste
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – schopnosť prezentovať svoje názory
5. ročník – moja rodina, mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť, škola budúcnosti
6. ročník – sociálne zručnosti
7. ročník – obvodný žiacky parlament
9. ročník – peňažné ústavy v meste – sporiteľne, banky …,
4. Požiadavky na výstup:
5. ročník:
Žiak:
Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine.
Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny.
Vie vysvetliť práva a povinnosti členov rodiny.
Na príkladoch vie uviesť fungovanie vzťahov v širšej rodine.
Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby využívania voľného času v rodine.
Vie pomenovať tri základné roly v triede.
Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spolužiakov.
Aktívne sa podieľa na tvorbe pravidiel v triede a v škole a riadi sa nimi.
Zapája sa do práce v záujmových útvaroch školy a do mimoškolských aktivít.
Uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a školy vo svojom živote.
Vie získavať informácie o školskom systéme v SR a EÚ.
6. ročník:
Žiak :
Vie vysvetliť pojmy obec – začlenenie do regiónu
Pozná históriu a súčasnosť obce, v ktorej žije
Vie vysvetliť význam symbolov obce, vie posúdiť význam obecnej kroniky pre poznanie
minulosti obce a pre prepojenie so súčasnosťou
Pozná osobnosti obce v minulosti a dnes. Uvedomuje si význam pozitívnych vzorov
197
Buduje si pocit hrdosti na svoju obec
Pozná základné úlohy obecnej správy
Spôsob volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
Aktívne podľa možností sa zapája do akcií s rodičmi
História a súčasnosť regiónu
História vzniku vlasti
Vie , ako im vzdať úctu, použitie
Uvedomuje si význam európskej integrácie pre život občanov SR. Vie vyhľadať informácie o
EU
Uvedomuje si spätosť ľudskej psychiky s biologickými faktormi, uvedomuje si, že jeho
psychika je vo vývine
Uvedomuje si neopakovateľnosť charakteristických znakov osobností, pozná základné typy
osobnosti podľa temperamentu, vie sa zaradiť do typu
Vie, ako môže svoju osobnosť rozvíjať, pozná prostriedky utvárania osobnosti
Vie rozlíšiť dva druhy pamäte / krátkodobú, dlhodobú, uvedomuje si súvislosť medzi pamäťou
a myslením v procese učenia sa
Posudzuje základné metódy učenia sa a hľadá si najvhodnejšie pre svoju osobnosť
Vie rozlišovať medzi základnými emóciami a chápe dôležitosť primeraného prežívania emócií
Uvedomuje si vytváranie sociálnych vzťahov vo všetkých skupinách, ktorých je členom
Uplatňuje poznatky o socializácií pri svojom včleňovaní sa do sociálnych skupín
Pozná základné metódy merania sociálnych vzťahov v rodine, vie odolať tlaku skupiny
Základné komunikačné zručnosti, spolupráca, riešenie konfliktov
7. ročník
Žiak :
Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti a človeka. Pozná
základné znaky ľudskej spoločnosti. Rozlišuje medzi vidieckou a mestskou komunitou
Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé typy štruktúr. Vníma seba ako súčasť
jednotlivých štruktúr spoločnosti
Pozná základné rozvrstvenie ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť veľké spoločenské skupiny od
malých. Vie vysvetliť význam príslušnosti k sociálnej skupine pre život jednotlivca
Vie vysvetliť nutnosť sociálnych zmien. Pozná hlavné príčiny sociálnych zmien.
Pozná súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou obyvateľstva. Vie vysvetliť príčiny
a dôsledky migrácie pozná možnosti zmeny postavenia jednotlivca v spoločnosti
Vie sa orientovať v národnom a etnickom zložení obyvateľstva
Vie vymenovať rasy a ich znaky. Je tolerantný voči rasám, národom a národnostiam.
Posilňuje svoju národnú identitu
Pozná hlavné náboženstvá. Chápe úlohy náboženstva v modernej spoločnosti. Vie odlíšiť
sekty od cirkevných organizácií. Je tolerantný voči náboženstvám iných ľudí.
Chápe kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti. Chápe hodnoty jednotlivých kultúr
a toleruje kultúrnu rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na svoje kultúrne hodnoty.
Pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami. Vie vysvetliť význam sociálnych
hnutí pre jednotlivca a spoločnosť. Pozná príčiny a dôsledky vojen a terorizmu.
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Pozná vznik a vývoj občianstva. Vie
vymenovať znaky štátu prospešného pre občana
Pozná korene občianskej spoločnosti. Vie porovnať postavenie občanov v Aténskej
demokracii a Rímskej republike
Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku štátov. Vie vysvetliť pojem štát. Vie vymenovať
znaky štátu.
198
Pozná korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vie vymenovať znaky právneho štátu.
Vie v konkrétnych situáciách rozlišovať či ide o právny štát
Chápe význam ústavy pre riadenie štátu. Pozná obsah Ústavy SR. Vie vymenovať orgány
štátnej moci. Vie zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy SR pre občanov
najdôležitejšia.
Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vie vymenovať orgány štátnej moci. Vie
vymenovať úlohy parlamentu
Vie vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Pozná základné právomoci prezidenta.
Pozná význam súdov.
Vie vysvetliť význam slova demokracia. Pozná korene demokracie. Vie vysvetliť priamu a
nepriamu demokraciu a uviesť príklady.
Vie vymenovať princípy demokracie. Vie posúdiť podľa konkrétnych situácií stav
demokracie v krajine.
Vie, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumie pojmu politická pluralita.
Vie vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. Vie vysvetliť význam
slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.
Pozná rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. Zaujíma sa o komunálne
voľby v obci.
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Pozná starostu svojej obce.
Zaujíma sa o činnosť obecnej samosprávy.
Vie vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vie vyhľadávať v Ústave SR -II. Hlava
jednotlivé skupiny práv. Vie zdôvodniť, prečo sa učíme o právach.
Pozná základné dokumenty ľudských práv. Pozná inštitúcie ochraňujúce ľudské práva.
Pozná svoje práva. Vie posúdiť situácie kedy sú práva detí porušované. Vie, na ktoré
inštitúcie sa môže obrátiť pri porušovaní svojich práv.
Chápe spätosť práv
a povinností. Uplatňuje zodpovednosť voči právam ostatných v bežnom živote.
Pozná najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR. Vie rozlišovať medzi občianskymi
aktivitami.
Chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Zaujíma sa o možnosti pomáhať ako
dobrovoľník. Angažuje sa vo svojom užšom prostredí (škola, krúžky..). Organizuje pomoc
tým, čo ju potrebujú.
Pozná fungovanie obvodného žiackeho parlamentu. Vie, kto zastupuje ich školský žiacky
parlament v obvodnom parlamente. Zaujíma sa o aktivity obvodného žiackeho parlamentu
(vie, že sa pripravuje na aktívny občiansky život v dospelosti).
8. ročník:
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku štátu.
Vie charakterizovať všetky znaky štátu.
Vie nakresliť vlajku SR.
Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.
Vie uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu.
Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií.
Vie charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi.
Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou monarchie.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú a nedemokratickú formu republiky.
Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti.
Vie vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na jednotlivé zložky.
Vie porovnať jednotlivé zložky štátnej moci.
199
Vie popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu – NR SR.
Vie charakterizovať úlohu prezidenta v zákonodarnom procese.
Vie rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou zákona.
Vie definovať pojem právo.
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.
Vie uviesť príklady z bežného života na platnosť nadosobnej moci zákona.
Vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.
Na konkrétnych príkladoch vie rozlišovať medzi jednotlivými druhmi noriem.
Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine.
Vie rozlíšiť služby advokáta a notára.
Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym poriadkom štátu.
Vie zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov pre budovanie svojho právneho
vedomia.
Vie definovať pojem právne predpisy.
Vie hierarchizovať pojmy právneho systému SR.
Vie opísať dve vybrané odvetvia verejného práva.
Vie opísať tri vybrané odvetvia súkromného práva.
Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy.
Na základe príkladov z literatúry alebo filmu vie vysvetliť dopad ukončenia manželstva
rozvodom na členov rodiny.
Vie vysvetliť všetky uvedené pojmy.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie, týkajúcej sa trestného činu, na
vyučovacej hodine.
Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR.
9. ročník :
Žiak vie pochopiť základné pojmy – potreba, statky, služby, výrobné činitele
Rozdiel medzi pojmami ekonomika a ekonomka, podstata základných typov ekonomík
pojmy národné a trhové hospodárstvo
podstata jednotlivých ekonomických sektorov
Vedieť vymenovať základné formy podnikania a spôsob ako sa stať podnikateľom
Poznať peňažné ústavy vo svojom meste, vysvetliť funkcie peňazí v minulosti a dnes
Vytvoriť vlastný rodinný rozpočet
Pochopiť základy politiky štátu a potrebu zásahov štátu do ekonomiky
Návštevou úradu práce vytvoriť si vlastný obraz o fungovaní úradu
Pochopiť podstatu vzniku globálnych problémov a nutnosť ich eliminovania
Pochopiť nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek vojny
Rozlíšiť základné zložky ŽP, dôležitosť ich ochrany
Pochopiť dôležitosť separovania odpadu
Dôležitosť racionálneho využívania energie a nerastných surovín
Upozorniť na príčiny hladu a biedy vo svete
príčiny šírenia civilizačných chorôb, AIDS, narkománia, alkoholizmus, fajčenie, výživa a
stravovanie, hľadanie životnej filozofie, recept na zdravie.
5. Metódy a formy práce:
5.ročník:
200
V predmete budeme využívať skupinové vyučovanie, používať situačné a rolové metódy
práce, tvorbu projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, braistorming a diskusiu.
6.ročník:
Pri vyučovaní
sa
budú
využívať
nasledovné
metódy
a formy
vyučovania:
Informačnoreceptívna – výklad, reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická – rozhovor,
riešenie úloh, expozičná – projekt, práca s učebnicou, individuálna práca, skupinová práca,
diskusi, beseda
7.ročník
Metódy v tematickom celku Sociálne vzťahy v spoločnosti -výklad učiteľa, rozhovor,
besedy, Občiansky život ako proces formovania demokracie -zážitkové metódy, imitačná
a kombinovaná metóda , riadené objavovanie, otvorená komunikácia
Postupy - orientovanie sa vo vývoji ľudskej spoločnosti na základe poznatkov z dejepisu,
osvojovanie si základných postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, na základe
modelových situácií a zážitkových aktivít vedieť tolerovať rozdielnosti medzi ľuďmi a
národmi, vedieť spolupracovať, vytvoriť projekt a vedieť ho prezentovať
Formy práce - skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, hranie rolí; samostatná
práca, práca vo dvojiciach, aktivizujúce formy práce: súťaže, výstavky, prosociálne aktivity
8.ročník
Metódy: informačno-receptívna – výklad a prednáška, didaktické hry - situačná metóda,
inscenačná metóda, brainstorming, heuristická - riadený rozhovor
Formy práce: Samostatná práca, práca s učebnicou, individuálna práca, skupinová práca,
diskusia, beseda
9.ročník
Metódy: informačno-receptívna – výklad a prednáška, didaktické hry - situačná metóda,
inscenačná metóda, brainstorming, heuristická - riadený rozhovor
Formy práce: Samostatná práca, práca s učebnicou, individuálna práca, skupinová práca,
diskusia, beseda, práca na projekte
6. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
5. ročník
201
Občianska výchova pre 6. ročník ZŠ od kolektívu autorov Jakubovská, Jonášková, Balková,
Ondrišák, Kučírková, prvé vydanie2000. Občianska výchova pre 7.ročník ZŠ od kolektívu
autorov Dříza, Jaleczová... druhé vydanie 2000. Občianska výchova pre 7. ročník ZŠ od
kolektívu autorov Džízová, Predánocyová... prvé vydanie 2008. Projekty: Čapová,
Stašenková.... Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni ZŠ, SPN Bratislava
1998.
6. ročník
J. Kučírek, I. Balková, V. Jakubovská, G. Jonášková, F. Ondrišák: Občianska výchova pre 6.r.
ZŠ, SPN, Bratislava, 1997, Dříza a kol.: Občianska výchova pre 7.ročník základných škôl
SPN Bratislava 1997, I. Vašečka, D. Némethová: Výchova k tolerancii na základných školách
ZORA – Združenie občanov pre regionálne aktivity, Bratislava, 2007
7.ročník
učebnica , encyklopédie, kronika obce, časopis: Historická revue, Ústava SR, Práva dieťaťa,
ďalšia literatúra získaná v priebehu šk. Roka
8.ročník
Krsková, A., Ďurajková, D., Drozdíková, A.: Občianska výchova pre 8. ročník. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 2004, Bratislavadenná tlač, časopisy, pracovné listy, Ústava SR
Zákon o rodine - Zákon č. 36/2005 Z. z., Trestný zákon – Zákon č.300/2005 Z. z.
Bocková, A. a kolektív: Náuka o spoločnosti. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006,
Bratislava
9. ročník
Občianska výchova pre 9. ročník.
Bocková, A. a kolektív: Náuka o spoločnosti. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006,
Bratislava
7. Hodnotenie predmetu:
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 –
výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.
202
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:
 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových
výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný
charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na
jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka
a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho
vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči
žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom
hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj
usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie
žiaka podľa školského poriadku.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa
učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
• sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
• sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
• rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
• analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
• konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými
zamestnancami zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka
s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami.
Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a
písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi
výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov.
Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných
činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok
rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:
 známka za ústnu odpoveď,
 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy,
203
 posúdenie prejavov žiaka.
Učebné osnovy - Geografia
1. Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od
toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí
Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju
využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im
spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany
krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast
problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na
spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich
a v budúcnosti riešiť.
Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou,
čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť
zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov,
nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je
iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v
rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života.
Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým
vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi,
ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do
geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región,
sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.
2. Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový
a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie
žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti
krajiny. Patria medzi ne:
• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete,
turistické mapy, tematické mapy a i.).
204
Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické
využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby
(textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané
informácie využije žiak
pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných
povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu
napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov –
dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín.
Poznať vplyv a účinok
vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa
pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych
podnebných oblastiach sveta.
V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny
, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek
(vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj
počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou
geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej
geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú,
čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém
podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno
sumarizovať do okruhov (hlavných tém):
•
Zem ako planéta vo vesmíre
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie
ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode
počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom
dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest,
tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje
v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu
na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vzťah medzi zložkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie
zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj
život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy.
Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá
a i.).
Vzťah medzi krajinou a človekom
Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou
a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje
ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik
205
chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.
Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach
Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr,
existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich
v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní
svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce.
Regióny Zeme
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i.
charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný
prispieť k rozvoju miestneho regiónu.
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované
v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na
princípe
Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme
systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických
poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré
napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri
vzájomne previazané organické súčasti:
A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie
so Slovenskom (miestnou krajinou)
C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
5. ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Zem a vesmír 3 hod.
Objavovanie
Zem ako planéta vo
Výkonový štandard
Poznať teóriu o vzniku
Prierezová téma
Mediálna výchova
206
Zeme a vesmíru
vesmíre
Vesmír a jeho časti
Slnečná sústava , Slnko,
planéty,...
Mesiac – prirodzená
družica Zeme
Tvar a rozmery Zeme
Pohyby Zeme a dôsledky
pohybov
Povrch Zeme,
svetadiely
a oceány hod.
4. hod.
Mapa a glóbus
8. hod.
Zeme
Vedieť vymenovať
vesmírne telesá prirodzené aj umelé telesá
Vedieť Vymenovať
objekty Slnečnej sústavy
Vedieť určiť vzťah medzi
Zemou ,Mesiacom
a Slnkom ,vysvetliť ako
spolu súvisia, vymenovať
fázy mesiaca
Poznať teórie na tvar
Zeme a vývoj teórií
a poznať ich vývoj
Vedieť vymenovať
pohyby Zeme
Poznať dobu otočenia
Zeme okolo osi, vysvetliť
príčiny striedania dňa
a noci
Svetadiely, kontinenty
Čítať základné údaje
z máp
Cesty objaviteľov do
rôznych častí Zeme
Pripraviť si diskusný
príspevok o cestách a ich
význame pri objavovaní
sveta
Zdôvodniť vytvorenie
geografickej siete
a opísať ju
Poznať historické fakty
a osobnosti histórie – ich
význam pri objavovaní
sveta
Vedieť ukázať na mape
príklady morí, zálivov,
prielivov,...
Vedieť určiť na mape
jednotlivé oceány,
kontinenty a svetadiely
Vie vyhľadať na mape
dnešné časti sveta
a porovnať ich
Vedieť používať mapy –
orientovať sa na mape
a čítať z máp a glóbusov
Na Zemi sa nestratím
Objavovanie časti sveta
Oceány, svetadiely,
kontinenty
Dnešná podoba častí sveta
Mapa a glóbus
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
207
Vedieť používať legendu
,mapové značky a
rozoznať
Druhy máp, druhy glóbusov Vie používať mapy
rôznych mierok, vie čítať
z glóbus
Legendy , symboly, znaky,
farby.
Vedieť čítať legendu na
mape, rozoznávať
farebnú škálu, ktorá sa
nachádza na mape
Geografické súradnice ,
Vedieť určiť geografickú
geografická poloha
polohu bodu na mape
pomocou súradníc
Najkrajšie miesta na Zemi , ktoré vytvorila príroda 10. Hod.
Ako vytvorila
Zložky prírodnej krajiny –
Vedieť opísať pohyby
príroda najkrajšie zmena povrchu Zeme,
litosférických dosiek
miesta na Zemi
vnútorné a vonkajšie
a vysvetliť dôsledky ich
činitele zmeny povrchu
pohybov
a ich dôsledky
Voda na Zemi , voda na
Vysvetliť ako voda
pevnine
pretvára zemský povrch
Neviditeľný obal Zeme Vedieť vymenovať druhy
Atmosféra
vetrov , smer a rýchlosť
metra,
Pôda – živiteľka
Vedieť rozoznať pôdne
druhy a pôdne typy
Typy krajín na Zemi,
Vedieť rozlíšiť základné
dažďové lesy, savany,
črty jednotlivých typov
púšte, polopúšte,
krajín, poznať rastliny
subtropické krajiny, listnaté a živočíchy žijúce vo
a ihličnaté lesy, tundry
všetkých typoch krajín
a polárne krajiny, vysoké
pohoria
Najkrajšie miesta na Zemi , ktoré vytvoril človek 5. Hod.
Najkrajšie miesta Osídľovanie Zeme
Vedieť opísať vzťahy
na Zemi , ktoré
medzi starými a novými
vytvoril človek
kultúrami.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Orientácia na mape
Zloženie obyvateľstva
Pohyb človeka na Zemi
Porozumieť rozličným
kultúram a akceptovať
hodnoty iných kultúr.
Vysvetlí rôznorodosť
ľudských rás, jazykov,
kultúr, náboženstiev.
Vie vysvetliť prirodzený
Regionálna výchova
Environmentálna
výchova
Regionálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Regionálna výchova
208
Činnosť človeka ,
hospodárstvo a jeho časti
Sídla , druhy sídel
Človek mení prírodu
a jednotlivé typy krajín
Pamiatky UNESCO
Miestna krajina
Projektové vyuč.
3. hod.
Projekt podľa vlastného
výberu
pohyb obyvateľstva vo
svete.
Porovnávať jednotlivé
činnosti človeka a vedia
ich zaradiť do sektorov.
Vedieť čítať základné
štatistické údaje, grafy
a tabuľky
Vedieť posúdiť život
človeka v prírodnom
priestore a možnosti
a dôsledky využívania
prírodných zdrojov.
Schopnosť vyhľadávať
informácie
Pozná okolie svojho
bydliska.
Vie prezentovať prírodné
a kultúrne zaujímavosti
svojho okolia.
Schopnosť pracovať
samostatne aj v skupine.
Prezentovať vlastnú
prácu
Ochrana života a zdravia
Environmentálna
výchova
Regionálna výchova
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
6. ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma /
časová
Obsahový štandard
dotácia
Planéta Zem 2 hod.
Práca
Orientácia na mape,
s mapou
Svetadiely a oceány
Podnebné a rastlinné pásma
Výkonový štandard
Prierezová téma
Orientácia
na
mape Environmentálna
svetadielov, orientácia na výchova
mape – tematické mapy ,
čítanie rôznych druhov máp, Ochrana života a zdravia
poznať svetadiely , oceány.
Tvorba
projektu
Vedieť
vysvetliť
vznik a prezentačné zručnosti
podnebných
a rastlinných
pásiem
Mediálna výchova
209
Regionálna výchova
Austrália a Oceánia, Tichý oceán, Polárne oblasti Zeme. 12 hod.
Poloha, členitosť pobrežia
Austrália svetadiel
Povrch, podnebie
Vedieť určiť polohu Austrálie Environmentálna
z rôznych hľadísk
výchova
, Vedieť vysvetliť prečo sa
v Austrálii
nachádzajú
niektoré druhy( koala ,
kengura,...)
Vedieť
vysvetliť
spôsob
príchodu
Európanov
do
Austrálie a spôsob spolužitia
s domorodcami.( Aborigínmi)
Vytvoriť
zoznam
zaujímavých miest Austrálie
–
Sydney,
Brisbane,
Melbourne, Camberra
Environmentálna
výchova
Hospodárstvo
Opísať
hospodárstvo
Zaujímavosti a rekordy
svetadielu
Spoločenské zvyky, cesta do
Austrálie
Poznať zaujímavosti Austrálie
Spoločenské
zvyky,
spoločenské zvyky, tradícia ,
Čo potrebujeme vedieť pri
ceste do Austrálie
Oceánia
Austrália naj...
Oblasti Oceánie
Pomenovať a ukázať na mape
oblasti
Oceánie,
Antarktída
charakteristika ich osobitostí
Vedieť históriu dobývania
južného
pólu,
význam
Antarktídy pre ľudstvo
Amerika 17 hod.
Objavovanie svetadiela
Vedieť spracovať, posúdiť
a interpretovať
výsledky
poznatkov
Príroda Ameriky
Vymenovať pohoria a nížiny
Ameriky
Obyvateľstvo
a sídla Vedieť vyhľadať graf
Ameriky
Environmentálna
výchova
Vodstvo,
živočíšstvo
rastlinstvo
Obyvateľstvo Austrálie
Austrália
a Oceánia štáty
Sídla , mestá Austrálie
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Mediálna výchova
Regionálna výchova
210
Sídla Ameriky
Čím sú výnimočné
Ameriky
štáty Vedieť vyhľadať na internete Environmentálna
zaujímavé miesta Ameriky
výchova
Hlavné problémy Ameriky
Cestujeme do Ameriky
Projekt
Najkrajšie miesta n
Americkom kontinente
projekt
Diskutovať
o problémoch
sveta
.Vedieť samostatne vytvoriť Tvorba
projektu
a prezentovať
projekt a prezentačné zručnosti
vytvorený v IKT.
Ochrana života a zdravia
a Vedieť prezentovať obhájiť Environmentálna
- svoj projekt.
výchova
Ochrana života a zdravia
7. ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma
/
časová
Obsahový štandard
dotácia
Podnebné oblasti Zeme
Premeny
Pasáty, monzúny.
Zeme 3
Prví ľudia na Zemi
Výkonový štandard
Prierezová téma
Vedieť
vymenovať Environmentálna
pravidelné vetry , podnebné výchova
oblasti sveta
Diskutovať o ľuďoch na Zemi Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Vznik kultúr, rasy , národy, Vymenovať základné rasy, Tvorba
projektu
národnosti, náboženstvá
národy a náboženstvá
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Projekt: Afrika
Vedieť prezentovať svoj Environmentálna
projekt pred spolužiakmi
výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Afrika 12
Afrika
Afrika
objavovanie Práca s mapou – orientácia na
kontinentu
a základné mape
poznatky o ňom.
211
Prírodné pomery, podnebie,
podnebné pásma na Zemi,
Afrika
v podnebných
pásmach, povrchové celky
Afriky
–
,
vodstvo,
rastlinstvo,
živočíšstvo,
životné prostredie.
Obyvateľstvo Afriky
Sídla, aktivity človeka
Štáty Afriky
Vysvetliť druhy podnebných Ochrana života a zdravia
pásiem,
vymenovať
najvyššie pohoria a najväčšie
púšte v Afrike
Poznať národné parky a ich
význam vo svete
Vysvetliť príchod Európanov Regionálna výchova
na Africký kontinent
Vedieť sa orientovať na mape
Afriky – štáty a ich hlavné
mestá
Hlavné problémy Afriky
Diskutovať o problémoch na
Africkom kontinente
Projekt – cestujeme po Afrike Vie pracovať s IKT
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Projekt - Najkrajšie miesta Prezentácia projektu
Ochrana života a zdravia
Afriky.
Ázia 12
-objavovanie
Ázia
- Ázia
kontinentu
a základné
príroda
poznatky o ňom.
Prírodné pomery, podnebie,
podnebné pásma na Zemi,
Ázia v podnebných pásmach,
povrchové celky Ázie – ,
vodstvo,
rastlinstvo,
živočíšstvo,
životné
prostredie.
Vedieť čítať z mapy Ázie ostrov
polostrov, záliv,
prieplav,...
Vysvetliť vznik podnebných
pásiem. Vymenovať hlavné
pohoria , nížiny, púšte v Ázii.
Vymenovať rieky , jazerá
Ázie
Vedieť vymenovať chránené
živočíchy ( panda, tiger,
slon....)
Vysvetliť príchod Európanov
Ázia
– Obyvateľstvo Ázie,
Sídla, najkrajšie mestá Ázie, na kontinent, sťahovanie sa
hospod.
aktivity človeka.
obyvateľov v Ázii
Štáty Ázie
Hlavné problémy Ázie
Projekt 6
Projekt
Projekt
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Vedieť sa orientovať na mape
Ázie – štáty a ich hlavné
mestá
Diskutovať o problémoch v Tvorba projektu
Ázii
a prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
Práca v IKT – príprava Ochrana života a zdravia
prezentácie
Prezentácia projektu
Environmentálna
výchova
8. ročník
212
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma
/
časová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Európa náš svetadiel 12. hod.
Základné informácie Práca s mapou – zemepisné Škandinávsky polostrov,
polostrov,
o regióne v kontexte súradnice, obratník Raka, Pyrenejský
rovnobežky, poludníky, nultý Apeninský
polostrov,
planéty Zem
poludník, časové pásma
Jutský
polostrov,
Balkánsky
polostrov,
Britské ostrovy, Island,
Korzika,
Poloha, zobrazenie Európy na Sicília,
Sardínia,
Kréta,
mapách – Európa na severnej
Stredozemné
more,
pologuli
Severné more, Čierne
more, Baltské more,
Lamanšský
prieliv,
Gibraltársky
prieliv,
Atlantický oceán.
Európa náš svetadiel 16. hod.
Objavovanie
prírodných
a človekom
vytvorených
osobitostí
regiónu
a ich porovnanie so
Slovenskom
(miestnou krajinou)
Členenie Európy na
časti
–
južná,
juhovýchodná,
východná, severná,
stredná, západná
Povrch
–Vodstvo
v Európe,
hlavné
európske rozvodie,
rieky, jazerá, vodné
nádrže
Podnebie Klimatické
diagramy z rôznych
častí Európy
Obyvateľstvo Európy,
náboženstvá
Štáty podľa regiónov
rôznosť
podnebia
v závislosti
od
podnebných činiteľov
klimatické diagramy
(otázka
starnutia
populácie,
prisťahovalectvo)
Európska únia
Prierezová téma
Ochrana života a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
213
Európy a ich veľké
mestá
Hospodárstvo Európy
(stručne)
Cestovanie
po
prírodných
krásach
stredomorská
oblasť,
alpská
oblasť,
škandinávska
oblasť,
stredná
Európa,
významné mestá
Európa náš svetadiel 5. hod.
Exhaláty,
smog,
Environmentálne
súvislosti spestrené ekologizácia
zaujímavosťami
o priemyselnej výroby
Vplyv
dopravy
na
regióne
životné prostredie
Alpy, Pyreneje, Karpaty,
Apeniny, Škandinávske
vrchy, nížiny a kotliny
Panónska panva,
Alpy,
Pyreneje,
Karpaty,
Škandinávske
vrchy, Ural, Mont
Blanc, Etna, Vezuv,
Východoeurópska
nížina
Mediálna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
Prírodné
a kultúrne Mediálna výchova
zaujímavosti
Tvorba
projektu
Tradície demokracie
a prezentačné zručnosti,
Ochrana života a zdravia
Environmentálna
výchova
9. ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma / časová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová téma
dotácia
Slovensko naša vlasť 33 hod.
Základné informácie Práca s mapou – zemepisné Poloha, zobrazenie Slovenska Ochrana života a zdravia
rovnobežky, na mapách – Slovensko na
o regióne v kontexte súradnice,
poludníky
severnej pologuli
planéty Zem 6 hod.
Tvorba
projektu
Na
mape
ukázať a prezentačné zručnosti
povrchové
celky
Slovenska
Mediálna výchova
a charakterizovať
ich
polohu
a porovnať Regionálna výchova
nadmorskú výšku podľa
mapy
Stručne opísať vznik
slovenských pohorí
Charakterizovať
rozlo
nížin a kotlín na Slovensku
význam pre obyvateľstvo.
Prírodné krásy, povrch – Vznik pohorí a kotlín
Environmentálna
Objavovanie
pohoria, nížiny, kotliny, Vznik plesa
výchova
prírodných
jaskyne, rieky, jazerá,
a človekom
plesá, vodopády
vytvorených
Ochrana života a zdravia
214
osobitostí
regiónu
a ich porovnanie so
Slovenskom
(miestnou krajinou)
8 hod.
Historické udalosti na
Slovensku, vznik
Slovenska
Obyvateľstvo a mestá –
charakteristika miest
Hospodárske aktivity na
Slovensku
Čím je Slovensko známe
vo svete. Slovensko ako cieľ
pre cestovný ruch
Regióny Slovenska –
možnosti
rozvoja
regiónov
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami
o regióne 6 hod.
Znečistenie
prírody.
Kalamity
a prírodné
hrozby. Rozdiely medzi
regiónmi
Slovenska.
Historické územia a
tradície
Geografia
živote 8 hod.
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Tatry, Nízke Tatry, Malé Environmentálna
Karpaty,Slovenské
výchova
rudohorie,
Štiavnické
vrchy,
Slovenský raj, Mediálna výchova
Muránska planina, Veľká
Fatra,
Malá
Fatra,
Poľana,
Pieniny,
Vihorlat, Slanské vrchy.
Podunajská nížina,
Tvorba
projektu
Záhorská
nížina,
a prezentačné zručnosti
Hornonitrianska
kotlina, Považské
podolie, Žilinská
kotlina,
Juhoslovenská
kotlina, , Košická
kotlina,
Východoslovenská
v bežnom Mapy. Geografické
Projekt
Slovensko
vlasť 5 hod.
súradnice na mapách,
číselná mierka mapy.
Tematické mapy,
GPS v praxi
–
naša
Konkrétne
geografických
v regiónoch
príklady Všeobecné
fyzicko
javov geografické
a
humánnogeografické javy
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné zručnosti
Prierezové témy a ich začlenenie do predmetu geografia
Environmentálna výchova
Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom prierezovej
témy environmentálna výchova v geografii je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že
215
v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať
a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania
zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej
populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
 Zásahy človeka do prírody
 Vnímanie krás prírody
 Správanie v pohoriach – dramatizácia
 Najohrozenejšie oblasti sveta
 Znečisťovanie miest, nedostatok pitnej vody
 Časté požiare v Austrálii – zničenie lesa, živočíchov
Multikultúrna výchova











Rôznosť kultúr na Slovensku a vo svete
Životný štýl ľudí a kultúrne tradície
Spolužitie domorodcov a prisťahovalcov
Multikultúrne mestá, spôsob života v nich, klady a zápory
Porovnať kultúru v jednotlivých štátoch, napr. ich jazyk, kuchyňu, sviatky a pod.
Ako sa formuje kultúra ľudí v závislosti od prostredia
Neodmietať príslušníkov iných kultúr len preto, že sa niečím odlišujú – obliekanie,
zvyky, jedlo, sviatky a pod.
Rozvíjať žiakovu toleranciu voči príslušníkom iných kultúr
Zmysluplná diskusia o pozitívach a negatívach vlastnej kultúry
Uvedomovanie si vlastných predsudkov a ich odstraňovanie
Rešpektovať kultúrne odlišnosti
Mediálna výchova v geografii spočíva v tom, aby sa žiaci vedeli správne orientovať
v rôznych médiách a využívali svoje vedomosti z médií pri štúdiu geografie.




diskusie o sledovaných filmoch, reklamách a pod.
odborné, dokumentárne filmy
naučiť žiakov vnímať informácie z filmu
svetové osobnosti, ktoré žiaci poznajú z médií
Ochrana života a zdravia


hľadať informácie ako sa chrániť pred živelnými pohromami
prípadová štúdia – pripraviť príbeh zo skutočného života – ako sa správať v pohorí
Osobnostný a sociálny rozvoj


rozvíjať schopnosť učiť sa učiť
rozvíjať u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu
216




plánovať a organizovať si učenie
vedieť zhodnotiť svoje klady a nedostatky pri učení
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy
schopnosť pracovať v tíme
Regionálna výchova
pomôže žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za
účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému. Vytvárať predpoklady
u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho
dedičstva našich predkov. Rozvíjať toleranciu voči iným kultúram.
V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť prezentovať región a v súvislosti s európskou integráciou
je potrebné, aby žiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach
regiónov.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
má v geografii veľký význam. Rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať,
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať
v skupine, prezentovať sami seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci
naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné
informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť.
Prezentácia projektov je vhodná formou prehliadky posterov umiestnených napr. v odbornej
učebni. Cieľom je, aby žiaci preukázali poznatky a komunikatívne schopnosti vo verbálnej,
písomnej a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným komentovaním obsahu posteru.
v stanovenom časovom limite (napr. 10 min).
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných
a komunikačných technológií. (E-maily, využívanie programu Word pri tvorbe textov,
prezentácie – PowerPoint, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet a pod.)
Výsledkom vzdelávania bude, že žiak dokáže získať rôzne typy informácií, zhromažďovať,
triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty a názory.
Vhodné témy na projekty: - Cesta naprieč kontinentom
- Mesto a jeho svet a pod.
4. Požiadavky na výstup
Žiak používa správne postupy a techniky pri práci s mapami rôznych mierok, glóbusom,
encyklopédiami , internetom, odbornou literatúrou. Žiaci budú vytvárať ústne a písomné
správy o pozorovaní a pracovať v skupinách. Predmet bude využívať formy skupinovej
práce, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti, použitie IKT k vyhľadávaniu informácií a tvorba
vlastných projektov.
217
Stratégiou vyučovania geografie bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré
podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov – učiť sa
z prostriedkov a procesov prírodného sveta cez priame pozorovanie a experimenty. Tvorivý
prístup k práci vedie žiakov k schopnosti z pozorovaní vyvodiť závery a navrhovať k nim
riešenia.
5. Metódy a formy práce
Vo vyučovanie geografie sa používajú nasledovné metódy a formy vyučovania :
Metódy : - výkladu
Formy : - vyučovacia hodina základného typu
- rozhovor
- vyučovacia hodina kombinovaného typu
-
práca s knihou
-
názornosti
-
hry, inscenácie, projekty
-
problémové vyučovanie
-
brainstorming
- domáca príprava žiakov
Vo vyučovaní geografie kladieme dôraz na :
- prezentáciu aktuálnych udalostí a ich rozbor vo vyučovaní s využitím aktuálnych informácií
publikovaných, či prezentovaných v médiách
- začlenenie skupinovej práce do vyučovania, podpora komunikácie
6. Učebné zdroje
• Učebnica geografie
•
Odborné Časopisy : Ľudia a svet, Štáty sveta, geografia , ľudia a Zem, Geo, ...
• encyklopédie
• internetové stránky
• mapy, atlasy, glóbusy
• DVD , video,...
• Pracovné zošity
218
7. Hodnotenie
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami školy.
Žiaci budú hodnotení priebežne a výsledné hodnotenie bude sumárne a bude zohľadňovať
individuálne napredovanie žiaka.
Povinná časť hodnotenia: Hodnotiť sa budú ústne odpovede a písomné testy.
Klasifikácia písomných odpovedí bude hodnotená podľa percentuálnej tabuľky:
1 100 – 90%
2 89 - 75%
3 74 - 50%
4 49 - 30%
5 29
- 0%
Klasifikácia ústnej odpovede bude dodržiavaná podľa Metodického usmernenia .
Voliteľná časť:
1. domáce úlohy
2. príprava na hodinu – príprava pomôcok, zošity a ich úhľadnosť
a aktuálnosť, podklady, tabuľky, obrázky ,aktuality, rozcvičky, tajničky
a pod.
3. spracovanie úloh na PC
4. Tvorba projektov, prezentácia projektov
Človek a príroda
Učebné osnovy – Biológia
1. Charakteristika predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch
s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu ako aj človeka k živým
a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej prírody ako celku.
To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich
životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov,
chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku
vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie
219
a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah
k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich.
2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných
vzťahoch ako súčastí celku.
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom
živote.
6. Rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k prírode
KOMPETENCIE V OBLASTI PRÍRODNÝCH VIED
 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný,
vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať
typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových
vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.
 Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek,
jednobunkových a mnohobunkových organizmov.
 Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej
predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela,
ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.
 Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú
stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a
vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.
 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky
vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia.
 Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérií, rastlín, húb a živočíchov,
podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.
 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života
organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob
života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.
220
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:
 v oblasti komunikačných schopností:
- identifikovať a správne používať základné biologické pojmy,
- vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a
vzájomné vzťahy,
- vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
- porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a využívať ich pri samostatnej a
skupinovej činnosti,
- vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý
projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie na základe danej štruktúry,
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri
riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých
školských projektov,
- využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo
riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti,
- samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať,
• v oblasti rozvíjania sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
- pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať
sebazodpovednosť,
- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,
- hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,
• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá
bezpečnosti a ochrany zdravia,
- využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,
- rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach,
- aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.
221
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
5. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
PRÍRODA
A ŽIVOT
( 8 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Príroda a prírodniny. Metódy a Chápať význam pojmov príroda,
prostriedky
skúmania
v živé a neživé prírodniny.
Environmentáln
biológii.
Osvojiť si základné postupy
pozorovania prírodnín, prácu s a výchova
lupou a mikroskopom.
Les. Štruktúra lesa. Život a
ŽIVOT
V zmeny lesa počas roka.
Dreviny v lese. Ihličnaté a
LESE
listnaté stromy.
( 19 hod. )
Kry.
Mikroskopické
a
nekvitnúce rastliny v lese.
Kvitnúce byliny v lese. Huby a
lišajníky v lese.
Poznávanie
húb
(jedlých,
jedovatých), spolužitie stromov
a húb.
Pomoc pri otrave hubami.
Lesné bezstavovce. Lesné
vtáky.
Lesné cicavce.
ŽIVOT VO Voda a jej okolie. Význam
VODE A NA kyslíka, teploty a čistoty vody
pre život vodných organizmov.
BREHU
Rastliny žijúce vo vode.
( 15 hod. )
Význam planktónu a vodných
zelených rastlín. Brehové
rastlinstvo.
Mikroskopické a drobné vodné
živočíchy. Vodné bezstavovce.
Hmyz žijúci vo vode a na
brehu. Ryby žijúce vo vode.
Živočíchy žijúce na brehu.
Vtáky žijúce pri vode.
Chápať lesný ekosystém ako
životný priestor organizmov.
Poznať typických predstaviteľov
lesných rastlín, húb a živočíchy
podľa
vonkajších
znakov,
životných
prejavov
a
potravových
vzťahov.
Poznať
význam
lesných organizmov pre život v
lese.
Environmentáln
a výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Chápať vodný ekosystém ako
životný priestor organizmov.
Poznať typických predstaviteľov
vodných
a
brehových
organizmov podľa vonkajších
znakov, životných prejavov a
potravových
vzťahov.
Poznať
význam
vodných
a
brehových
organizmov pre život vo vode a
okolí.
Environmentáln
a výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
222
Regionálna
výchova
ŽIVOT NA
POLIACH A
LÚKACH
( 24 hod. )
Polia, lúky, pastviny. Životný
priestor organizmov, druhová
rozmanitosť, vplyv ľudskej
činnosti.
Rastliny a huby na lúkach.
Obilniny. Krmoviny. Olejniny
a okopaniny. Bezstavovce
žijúce na
lúčkach
a
poliach.
Obojživelníky a plazy žijúce
na lúkach a poliach. Vtáky
žijúce na lúkach
a poliach. Cicavce žijúce na
lúkach a poliach.
Chápať poľný a trávnatý
ekosystém, ako životný priestor
organizmov. Poznať typických
predstaviteľov
poľných
a
lúčnych organizmov podľa
vonkajších znakov, životných
prejavov
a potravových vzťahov. Poznať
význam poľných a lúčnych
organizmov pre život na poliach
a lúkach a výživu človeka
Environmentáln
a výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
b) Námety praktických aktivít
Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom.
Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín alebo bylín (podľa prírodnín, herbárových
položiek, obrazov, atlasov a pod.).
Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. Pozorovanie častí tela lesných bylín
lupou alebo mikroskopom.
Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou a ich rozlíšenie (ulita, lastúra). Pozorovanie
vonkajších znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu.
Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v životnom prostredí, podľa atlasu,
obrazov, herbárových položiek, trvalých preparátov a pod.).
c) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu biológie ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov –
napr.: Les a lesné spoločenstvá v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Vodné a brehové
organizmy v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Vplyv znečistenia ovzdušia na stav
drevín v obci (meste, okolí školy). Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných
organizmov v okolí. Výskyt obojživelníkov v okolí bydliska. Liečivé rastliny v mojom
okolí. Výskyt vtákov v okolí bydliska (školy, parku, sídliska). Vplyv kŕmidiel a
hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranu vtákov v obci (v okolí školy, bydliska).
• samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania žiakov –
napr.: Stopy živočíchov v lese. Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka.
Hniezdenie vtákov. Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu. Vplyv
znečistenej vody na vodné mikroorganizmy. Rast obilniny od siatia po žatvu. Rast ľuľka
zemiakového od sadenia po zber hľúz.
223
6. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
Obsahový štandard
Ľudské obydlia a ich
Život
s okolie. Vplyv ľudskej
na
človekom a v činnosti
prispôsobovanie
sa
ľudských
organizmov prostrediu.
sídlach
hod. )
(20
Mikroorganizmy žijúce
s človekom. Poznávanie
a význam pre človeka.
Pestované rastliny v
záhradách. Pestované
ovocné stromy a kry.
Poznávanie
podľa
vonkajších znakov,
Nežiaduci
spoločníci
človeka.
Poznávanie
podľa
vonkajších
znakov,
význam.
Zásady prevencie pred
šírením nákazy.
Včelárstvo, rybárstvo a
Výkonový štandard
Uviesť osobitosti ľudských obydlí a
ich okolia pre život organizmov.
Uviesť význam kríženia rastlín
a živočíchov pre človeka. Uviesť
význam zdomácňovania živočíchov
pre človeka.
Uviesť
prejavy
škodlivosti
parazitickej baktérie pre človeka.
Opísať využitie mliečnych a kvasných
baktérií. Uviesť príklad využitia
kvasiniek
človekom.
Uviesť
podmienky výskytu
plesní v domácnosti. Uviesť príklad
priemyselnej výroby s využívaním
kvasinky.
Pomenovať podľa ukážky zástupcu
cibuľovej, hlúbovej a koreňovej
zeleniny. Poznať na ukážke a
pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a
pomenovať na ukážke päť druhov
zeleniny.
Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v
záhrade pri dlhoročnom pestovaní
plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo
výžive človeka. Poznať na ukážke a
pomenovať dva ovocné stromy.
Poznať na ukážke a pomenovať dve
rastliny s drobným dužinatým
ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre
zdravie človeka.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť
vnútorného a vonkajšieho parazita.
Poznať na ukážke dva živočíchy
znehodnocujúce potraviny. Poznať
zásady ochrany pred vnútornými
parazitmi. Poznať spôsob odstránenia
vší z vlasov.
Opísať na ukážke význam včely
Prierezová
téma
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
224
rybnikárstvo.
Spoločenský
život
včiel. Zásady chovu
včiel
a
rýb.
Chovateľsky významné
vtáky.
Blízky
spoločníci
človeka.
Poznávanie
podľa
vonkajších
znakov,
význam.
Spolunažívanie
živočíchov a ľudí v
domácnosti.
Chovateľsky významné
cicavce.
Poznávanie
podľa
vonkajších
znakov,
význam.
Zásady chovu.
Cicavce
žijúce
s
človekom. Poznávanie
podľa
vonkajších
znakov, riziká prenosu
nákazlivých ochorení,
ochrana a prevencia.
Živočíchy
v
okolí
ľudských
sídiel.
Poznávanie
podľa
vonkajších
znakov,
význam.
Základná
štruktúra
života
( 15 hod. )
matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť
príklady významu chovu včely pre
človeka. Vysvetliť význam rýb pre
človeka. Na ukážke pomenovať
samca a samicu kury, kačice, husi a
morky. Vysvetliť na príklade kohúta a
sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť
význam chovu kury, kačice, husi
alebo morky pre človeka.
Porovnať
odlišnosti
vonkajších
znakov psa a mačky. Pomenovať na
ukážke jedno plemeno psa. Uviesť
zásady chovu psa a mačky v
domácnosti.
Uviesť
príklad
starostlivosti
o drobné domáce živočíchy.
Rozpoznať na ukážke tri druhy
hospodárskych zvierat. Rozpoznať na
ukážke samca, samicu a mláďa dvoch
hospodárskych
zvierat.
Uviesť
význam chovu jedného druhu
hospodárskeho
zvieraťa.
Uviesť
dôsledky
pridávania
veľkého
množstva chemických prípravkov do
potravy hospodárskych zvierat.
Rozlíšiť na ukážke myš a potkana.
Uviesť riziko výskytu myší a
potkanov v domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany pred myšami a
potkanmi.
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
Uviesť dva bezstavovce žijúce v
záhrade alebo sade. Vysvetliť
škodlivosť premnoženia niektorých
bezstavovcov v domácnosti, záhrade a
sade. Opísať význam spevavých
vtákov v okolí domácností. Poznať na
ukážke troch spevavých vtákov.
Uviesť príklad spevavého
vtáka, ktorý sa živí hmyzom.
Rastlinná a živočíšna Pomenovať na ukážke časti rastlinnej
bunka. Základná stavba bunky. Vysvetliť význam bunkového
a funkcia častí bunky.
jadra a chloroplastu. Pomenovať na
ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť
na ukážke zhodné a rozdielne znaky
rastlinnej a živočíšnej bunky. Živé
organizmy a ich stavba
225
Nebunkové
a
jednoduché
bunkové
organizmy. Stavba tela.
Význam, vplyv na
človeka,
nákazlivé
ochorenia, prevencia.
Stavba
tela
jednobunkových
organizmov. Stavba tela
mnohobunkových
organizmov.
tela
Stavba
tela Stavba
rastlín.
rastlín a húb nekvitnúcich
Machy a paprade.
( 13 hod. )
Stavba tela kvitnúcich
rastlín.
Koreň,
prijímanie
živín
koreňom, význam pre
život rastliny.
Stonka
(dreviny,
byliny), prúdenie látok
stonkou, význam pre
život rastliny.
List.
Fotosyntéza,
dýchanie, vyparovanie
vody, význam pre život
v prírode.
Kvet.
Opelenie
a
oplodnenie.
Význam
pre
rozmnožovanie
rastlín.
Plod
a
Rozdelenie
semeno.
plodov,
Porovnať stavbu vírusu a baktérie.
Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy
chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo
baktéria. Uviesť príklad troch
nákazlivých
ochorení.
Uviesť
možnosti
predchádzania šíreniu vírusových a
bakteriálnych nákaz.
Pomenovať na ukážke črievičky
hlavné časti tela. Porovnať na ukážke
stavbu tela drobnozrnka a črievičky.
Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a
živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny
jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry
tela živočícha bunku, tkanivo, orgán,
sústavu orgánov.
Pomenovať na ukážke časti tela
machu. Pomenovať na ukážke časti
tela paprade. Uviesť význam výtrusov
pre machy a paprade.
Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa
pokožku, dužinu, cievne zväzky,
koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť
význam koreňa pre rastlinu.
Roztriediť na ukážke dreviny a byliny
podľa stavby stonky. Vysvetliť
význam cievnych zväzkov v stonke.
Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť
ich význam. Zdôvodniť význam
stonky pre život rastliny.
Určiť na ukážke stavby listu dôležité
časti pre fotosyntézu. Uviesť význam
prieduchov
v
pokožke
listu.
Vymenovať látky, ktoré listy pri
dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré
do vzduchu vylučujú. Uviesť význam
listov pre prijímanie živín a dýchanie.
Rozlíšiť na ukážke kvetný obal,
tyčinku a piestik. Uviesť význam
peľového zrnka a vajíčka. Opísať na
schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy
nastáva
v
kvete
oplodnenie.
Zdôvodniť,
prečo
je
kvet
rozmnožovací orgán rastliny.
Určiť na ukážke plodu oplodie a
semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
226
význam
pre a suchý plod. Pomenovať na ukážke
rozmnožovanie rastlín.
semena zárodok a klíčne listy.
Vysvetliť význam plodu a semena pre
rastlinu, živočíchov a človeka.
Rastlinné
telo. Vymenovať látky, ktoré potrebuje
Súčinnosť orgánov pre rastlina pre život. Pomenovať na
príjem živín, prenos a ukážke rozmnožovacie a vyživovacie
vylučovanie
látok. orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať
Vplyv svetla, tepla, na ukážke orgány, ktorými rastlina
vody a živín.
prijíma výživu a dýcha, prúdia látky,
prijíma a vyparuje vodu.
Huby s plodnicou jedlé Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej
a jedovaté, rozlíšenie huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke
podľa
typických hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v
znakov.
Kvasinky, rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku
plesne, lišajníky, stavba a pleseň podľa stavby tela. Uviesť
význam výtrusnice plesne. Opísať na
tela
ukážke stavbu tela lišajníka.
Stavba
tela Pŕhlivce - drobné vodné Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu
živočíchy. Stavba tela a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová
živočíchov
telesné sústava nezmara nazýva rozptýlená.
bezstavovcov a základné
funkcie.
Uviesť význam vajíčok a spermií
( 15 hod. )
nezmara. Vysvetliť význam
púčikov u nezmara. Vysvetliť význam
slova obojpohlavný živočích.
Ploskavce a hlístovce - Uviesť časť tráviacej sústavy človeka,
vnútorné
parazity. v ktorej žije pásomnica a hlísta.
Stavba tela.
Opísať prijímanie potravy hlísty a
pásomnice. Opísať podľa ukážky
rozmnožovanie
hlísty
alebo
pásomnice.
Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej
tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia
a zeleniny pred konzumáciou.
Mäkkýše – živočíchy so Uviesť miesto uloženia vnútorných
schránkou. Stavba tela orgánov slimáka. Porovnať podľa
a základné
telesné ukážky schránku slimáka a škľabky.
Vysvetliť,
prečo
je
slimák
funkcie.
obojpohlavný
živočích.
Uviesť
orgánovú
sústavu, ktorou slimák prijíma a
spracováva
potravu.
Porovnať
dýchacie orgány slimáka a škľabky.
Určiť na ukážke ústny, prijímací a
vyvrhovací otvor škľabky.
Obrúčkavce - živočíchy Uviesť,
aký
orgán
umožňuje
s obrúčkami. Stavba dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
227
tela a základné telesné zatvorená
obehovej
sústavy
funkcie.
dážďovky. Opísať, ako dýcha
dážďovka.
Zdôvodniť
názov
rebríčkovej nervovej
sústavy dážďovky. Uviesť význam
opasku dážďovky.
Článkonožce
- Vysvetliť význam jedovej žľazy
živočíchy
s pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá
článkovaným
telom. rozvádza u pavúka a raka v tele
Stavba tela a základné kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí
Environmentálna
vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie
telesné funkcie.
výchova
orgány pavúka a raka. Uviesť na
ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad
potravy. Určiť na ukážky končatiny
spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať
dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť
názov rebríčkovej nervovej sústavy
hmyzu.
b) Námety praktických aktivít
Pozorovanie rastlinných a živočíšnych buniek mikroskopom (napr. bunky pokožky dužinatej
šupiny cibule, plesne, kvasinky).
Pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej rastliny voľným
okom.
Pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, listu, kvetu.
Pozorovanie stavby tela črievičky, vonkajšej stavby tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín a
krídel hmyzu.
c) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu biológie ŠVP.
• Regionálne osobitosti prírodných spoločenstiev (3hod.)
• tvorbu žiackych projektov –
napr.: Zeleň v okolí bydliska (školy, obce, mesta, sídliska). Pestovanie a ochrana zelene v
triede (škole, v domácnosti). Dreviny v parku (záhrade, okolí školy). Môj pes (mačka, chrček,
morča, kanárik). Vtáky v okolí bydliska (školy, parku, sídliska). Starostlivosť o vtáky v zime
(v okolí školy alebo bydliska, v parku, záhrade).
• samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania žiakov –
napr.: Vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu jej tela. Naklíčiť podľa návodu
semeno a pozorovať jeho stavbu. Ako vplýva smer svetla na rast stonky? Potrebujú semená na
klíčenie vzduch (vodu, teplo)? Prečo sa v sfarbenej vode zafarbili biele kvety?
228
7. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
Stavba
tela
stavovcov
( 16 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Povrch tela stavovcov. Uviesť príklady stavovcov pokrytých
Spoločné a odlišné znaky. šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť
odlišnosti kožných útvarov stavovcov.
Označiť na ukážke časti vtáčieho pera.
Zdôvodniť na príklade stavovca
význam sfarbenia podľa prostredia
v ktorom žije.
Oporná
sústava Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov
stavovcov.
životnému prostrediu. na ukážke
Pohybová
sústava kostry končatín Vysvetliť význam
stavovcov.
prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Základné
funkcie Zdôvodniť význam dutých kostí
a význam orgánov.
vtákov.
Rozlíšiť
párnokopytníka
a nepárnokopytníka na ukážke kostry
končatiny.
Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo
končatín, vnútorných orgánov, srdca
stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti
dvoch svalov. Uviesť príklad stavovca,
ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním,
plazením, lietaním, kráčaním a behom.
Tráviaca sústava rýb, Opísať na ukážke časti tráviacej
obojživelníkov, plazov a sústavy stavovcov. Uviesť príklad
vtákov.
stavovca s jedovými zubami. Uviesť
Tráviaca
sústava význam
vysunovateľného
jazyka
cicavcov.
Základné obojživelníkov, plazov, niektorých
funkcie
a význam vtákov. Uviesť význam hrvoľa,
orgánov.
žľaznatého
a svalnatého
žalúdka
vtákov.
Určiť na ukážke orgány na prijímanie
potravy,
trávenie
a vstrebávanie
cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly
k príkladom
cicavcov.
Určiť
bylinožravého,
hmyzožravého
a mäsožravého cicavca na ukážke
chrupu. Uviesť príklad prežúvavého
a neprežúvavého cicavca
Prierezová
téma
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
229
Dýchacia
sústava
stavovcov.
Základné
funkcie
a význam orgánov.
Obehová
sústava
stavovcov.
Základné
funkcie
a význam orgánov.
Vylučovanie.
Močová
stavovcov.
funkcie
orgánov.
sústava
Základné
a význam
Nervová
sústava
stavovcov.
Základné
funkcie
a význam orgánov.
Zmyslové
orgány
stavovcov.
Základné
funkcie
a význam orgánov.
Rozmnožovanie
stavovcov.
Základné
funkcie
a význam orgánov.
Rozmnožovacia sústava
stavovcov.
Základné
Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha
žiabrami a pľúcami.
Pomenovať
dýchacie
orgány
žubrienky, dospelého obojživelníka.
Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza,
vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby,
ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť
význam vzdušných vakov vtákov.
Opísať význam krvi pre život
stavovcov. Opísať význam srdca a ciev
pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod
názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť
rozdiely
stavby
srdca
ryby,
obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca
na ukážke.
Vymenovať
odpadové
látky
v organizme stavovcov. Zdôvodniť
význam vylučovania. Pomenovať
orgán, v ktorom sa krv stavovcov
zbavuje tekutých odpadových látok.
Pomenovať na ukážke orgány močovej
sústavy stavovcov.
Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú
látkovú
a nervovú
reguláciu.
Vymenovať hlavné orgány ústrednej
nervovej
sústavy. Porovnať na ukážke predný
mozog stavovcov.
Charakterizovať podnet a nervový
vzruch. Uviesť podľa ukážky význam
reflexného oblúka. Uviesť príklad
nepodmieneného
a podmieneného
reflexu stavovcov.
Opísať
umiestnenie
zmyslových
orgánov stavovcov. Uviesť príklad
stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť
príklad uloženia hmatového orgánu
stavovca. Vysvetliť význam bočnej
čiary rýb. Uviesť príklad stavovca
s veľmi dobrým zrakom a sluchom.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti
stavovcov.
Pomenovať
samčie
a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť
podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam
rozmnožovania.
Opísať na ukážke rozmnožovanie a
vývin ryby. Opísať na ukážke
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
230
funkcie
a význam
orgánov. Vývin mláďat,
starostlivosť o
potomstvo.
Typické životné prejavy,
správanie stavovcov.
Význam
stavovcov
v prírode a pre človeka.
Ochrana
Ohrozenia
ochrany.
Ľudský
organizmu
s a ľudské
spoločenst
vo
( 1 hod. )
stavovcov.
a možnosti
Ľudský
a živočíšny
organizmus.
Špecifiká
ľudského spoločenstva a
ľudskej populácie.
rozmnožovanie a vývin obojživelníka.
Porovnať rozmnožovanie plaza a
vtáka. Opísať na ukážke vývin mláďat
cicavcov.
Uviesť príklad stavovca aktívneho
v noci. Uviesť význam značkovania
priestoru. Vysvetliť na príklade
inštinktívne
správanie
stavovca.
Uviesť príklad sťahovavého a stáleho
vtáka.
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa
hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť
príklad stavovca, ktorý po premnožení
ohrozuje úrodu na poliach a potraviny
v domácnosti. Uviesť dopad úbytku
dravých
vtákov
a mäsožravých
cicavcov v prírode.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb
a obojživelníkov.
Uviesť príklad ohrozenia životných
podmienok vtáka alebo cicavca.
Uviesť príklad možnosti ochrany
obojživelníkov.
Uviesť
príklad
chráneného obojživelníka, plaza, vtáka
a cicavca.
Vysvetliť na príklade význam človeka Multikultúrna
v ľudskom spoločenstve. Porovnať výchova
spoločné a odlišné znaky lebky,
chrbtice a končatín ľudského a
živočíšneho organizmu. Vysvetliť na
príklade podstatu rasizmu a jeho
dôsledky.
Človek a jeho telo
Pomenovať na ukážke časti kože,
ktoré zabezpečujú ochranu povrchu
tela, telesnú teplotu, vylučovanie,
vodný režim a zmyslové podnety.
Pomenovať viditeľné kožné útvary
na svojej koži. Uviesť význam kože
pre človeka.
Starostlivosť o kožu. Sformulovať zásady starostlivosti o
Typické
poranenia, kožu a kožné útvary.
zásady predlekárskej Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na
prvej pomoci.
prudkom slnku.
Opísať postup predlekárskej prvej
pomoci ošetrenia popáleniny a
omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia
Stavba
a
Povrch tela a Koža.
funkcie kože. Význam
kožná sústava
pre styk s vonkajším
( 2 hod. )
prostredím
a
vnútorným
prostredím.
231
Oporná
pohybová
sústava
( 9 hod. )
a Kosti. Kostra a jej
stavba. Význam kostí
a kostry.
Lebka
a chrbtica.
Stavba a význam.
Kostra
končatín.
Stavba kostry horných
a dolných končatín.
Svaly.
Svalové
tkanivá,
činnosť
a význam svalov.
Svaly hlavy,
a končatín.
trupu
Význam opornej a
pohybovej
sústavy.
Poranenia
kostí
a svalov.
Tráviaca sústava
( 4 hod. )
Tráviaca
Stavba a
orgánov
sústava.
činnosť
tráviacej
odreniny alebo pľuzgiera.
Opísať na ukážke stavbu kosti.
Ukázať a pomenovať na u-kážke
hrudník, chrbticu, lebku, stavce,
Ochrana
rebrá, hrudnú kosť.
Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí a zdravia
väzivom,
chrupkou,
zrastením,
kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným
pohybom časti kostry, ktoré sa na
ňom zúčastnili.
Určiť na ukážke kostry tri kosti
mozgovej časti lebky. Určiť na
ukážke kostry tri kosti tvárovej časti
lebky. Určiť na ukážke kostry časti
chrbtice.
Ukázať a pomenovať kosti hornej
končatiny na ukážke (vlastnej
končatine). Ukázať a pomenovať
kosti dolnej končatiny na ukážke
(vlastnej končatine). Porovnať stavbu
kostru ruky a nohy. Zdôvodniť
význam nosenia správnej obuvi podľa
obrysu správnej a nesprávnej klenby
nohy.
Určiť na ukážke základné typy
svalového tkaniva. Porovnať činnosť
hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva.
Opísať na ukážke kostrového svalu
jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti
svalu na príklade ohnutia a vystretia
ruky v lakti.
Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy
a krku. Určiť na ukážke aspoň tri
svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri
svaly hornej a dolnej končatiny.
Predviesť jednoduché cviky na
posilnenie svalov hrudníka, chrbta,
brucha a končatín.
Predviesť postup predlekárskej prvej
pomoci pri otvorenej a zatvorenej
zlomenine.
Ukázať
postup
predlekárskej prvej pomoci pri
vytknutí, vykĺbení.
Opísať na ukážke stavbu tráviacej
sústavy. Pomenovať viditeľnú časť
zuba v ústach. Určiť na ukážke
života
232
sústavy.
Zložky
potravy.
Premena
látok
a
energie. Energetická
hodnota potravín.
Zásady
správnej
výživy.
Zlozvyky
v stravovaní,
poškodenia
a
prevencia
ochorení
tráviacej sústavy.
Dýchacia
sústava
( 6 hod. )
Dýchacia
sústava.
Stavba a funkcia
orgánov
dýchacej
sústavy.
Dýchanie.
Mechanizmus
vonkajšieho dýchania.
Význam
dýchacej
sústavy.
Obehová
sústava
Starostlivosť
o dýchaciu sústavu.
Škodlivosť fajčenia,
vdychovania
toxických látok.
Poškodenia dýchacej
sústavy. Zásady prvej
predlekárskej pomoci.
Význam
dýchacej
sústavy.
Krv. Zložky krvi,
vlastnosti,
krvné
vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy
zubov v chrupe. Porovnať mliečny a
trvalý chrup. Uviesť základné
procesy v orgánoch tráviacej sústavy.
Uviesť príklad enzýmu a jeho
význam. Opísať podstatu trávenia,
vstrebávania,
látkovej
premeny.
Vymenovať základné živiny v potrave
človeka.
Zdôvodniť
význam
bielkovín,
sacharidov
(cukrov),
tukov,
vitamínov, vody, minerálnych látok.
Uviesť dva druhy potravín s vysokou
a nízkou energetickou hodnotou.
Uviesť príklad správneho zloženia
stravy pre človeka.
Zdôvodniť
význam zeleniny a ovocia v strave
človeka. Uviesť príklad škodlivosti
nadmerného pitia alkoholu na činnosť
tráviacej
sústavy.
Zdôvodniť
škodlivosť
prejedania.
Uviesť
následky hladovania človeka. Uviesť
význam tráviacej sústavy.
Opísať na ukážke hlavné časti
dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné
a dolné dýchacie cesty. Opísať
priebeh výmeny dýchacích plynov
v pľúcach.
Vysvetliť
podstatu
dýchania.
Porovnať zloženie vdychovaného
a vydychovaného
vzduchu.
Vymenovať najdôležitejšie dýchacie
svaly. Zistiť pohyby bránice a
medzirebrových svalov pozorovaním
nádychu a výdychu.
Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia
pre človeka. Uviesť názov škodlivej
látky v cigaretách. Uviesť príklad
účinkov fajčenia na dýchaciu sústavu.
Ochrana
a zdravia
života
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Opísať spôsob pomoci človeku pri
zastavení dychu. Opísať na ukážke
postup pri umelom dýchaní. Uviesť
význam dýchacej sústavy pre život
človeka.
Určiť na ukážke zložky krvi a
vysvetliť ich význam. Vymenovať
233
( 8 hod. )
skupiny, darcovstvo
krvi. Význam krvi.
Srdce.
Stavba
a
činnosť srdca, krvný
obeh.
Krvné cievy. Význam
a činnosť
ciev.
Miazgové cievy a
slezina.
Význam
obehovej sústavy.
Poškodenia obehovej
sústavy.
Zásady
predlekárskej
prvej
pomoci pri krvácaní
a zastavení činnosti
srdca.
Vylučovanie
a Vylučovanie. Močová
sústava.
Stavba
močová sústava
a činnosť, poškodenia
( 3 hod. )
a prevencia ochorení.
Regulačné
sústavy
( 11 hod. )
Regulovanie
organizmu. Látková a
nervová
regulácia.
Význam regulačných
sústav.
krvné skupiny. Uviesť význam
transfúzie krvi.
Označiť a pomenovať na ukážke časti
srdca. Opísať podľa schémy veľký a
malý krvný obeh. Uviesť význam
srdcových chlopní pre činnosť srdca.
Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice
podľa významu. Uviesť význam
vencovitých tepien pre činnosť srdca.
Rozlíšiť tepny a žily podľa smeru
prúdenia krvi.
Poznať význam miazgy pre ľudský
organizmus.
Opísať
význam
miazgových ciev. Určiť umiestnenie a
význam sleziny. Vysvetliť funkcie
obehovej sústavy.
Zdôvodniť význam pohybu pre
činnosť srdca a ciev. Uviesť príklad
ochorenia
obehovej
sústavy
zapríčineného nevhodným spôsobom
života. Ukázať na ukážke alebo
slovne opísať nepriamu masáž srdca.
Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení tepny a žily.
Vymenovať
odpadové
látky
vznikajúce pri činnosti ľudského
organizmu.
Určiť na ukážke
umiestnenie obličiek a opísať ich tvar.
Ukázať na svojom tele uloženie
obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a
močových ciest.
Uviesť príklad príčiny ochorenia
močovej sústavy. Vymenovať zásady
prevencie
ochorení
obličiek.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre
funkciu obličiek. Vysvetliť význam
močovej sústavy pre človeka.
Pomenovať
spôsoby
regulácie
organizmu
človeka.
Pomenovať
orgánovú sústavu, ktorá umožňuje
nervovú reguláciu.
Uviesť význam regulovania činnosti
organizmu.
Ochrana
a zdravia
života
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Žľazy s vnútorným Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným
vylučovaním.
vylučovaním.
Uviesť význam
Význam hormónov.
inzulínu. Uviesť príklad významu
troch žliaz s vnútorným vylučovaním.
234
Nervová
sústava. Opísať význam nervovej bunky. Environmentálna
Stavba a funkcia Pomenovať časti reflexného oblúka výchova
nervov,
reflexná na schéme. Uviesť príklad reflexnej
povaha
nervovej činnosti človeka.
činnosti.
Opísať na ukážke základné časti
ústrednej nervovej sústavy. Určiť na
ukážke jednotlivé časti mozgu.
Vysvetliť význam mozgovej kôry
predného mozgu. Uviesť základné
časti obvodovej nervovej sústavy.
Zmyslové
orgány Vysvetliť význam chuti, čuchu
chuti, čuchu a hmatu. a hmatu pre človeka. Ukázať na
Receptory a zmyslové svojom tele uloženie orgánov chuti,
vnemy.
čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové,
čuchové a hmatové bunky podľa
podnetov, ktoré prijímajú.
Zrak. Sluch. Stavba, Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať
činnosť a význam podľa ukážky podstatu krátkozrakosti
zrakového
a ďalekozrakosti. Opísať na príklade
a sluchového orgánu.
možnosti poškodenia zraku. Určiť na
ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho. Pomenovať na ukážke časti
stredného ucha. Určiť na ukážke
uloženie a význam rovnovážneho
orgánu. Opísať na príklade možnosti
poškodenia sluchu.
Poškodenia
zraku Vymenovať zásady starostlivosti o
a sluchu.
Zásady zrakový orgán. Vymenovať zásady
hygieny
zraku starostlivosti o sluchový orgán.
a sluchu.
Uviesť príklad komunikácie s osobou
s poškodeným zrakom lebo sluchom.
Vyššia
nervová
činnosť.
Myslenie,
pamäť,
reč,
schopnosti
a
vedomosti človeka.
Zásady
hygieny
duševnej
činnosti.
Význam
nervovej
sústavy.
Zásady
predlekárskej
prvej
pomoci pri poranení
mozgu,
chrbtice
a miechy.
Uviesť príklad podmieneného reflexu.
Uviesť príklad nepodmieneného
reflexu. Uviesť význam myslenia
a reči v živote človeka.
Vymenovať zásady hygieny duševnej
činnosti. Uviesť na príklad správneho
režimu dňa.
Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení mozgu, chrbtice
a miechy. Rozlíšiť protišokovú a
stabilizovanú polohu na ukážke.
Určiť a pomenovať na ukážke ženské
Rozmnožovanie, Rozmnožovacia
Pohlavné a mužské
pohlavné
orgány.
vývin
jedinca sústava.
235
a rodičovstvo
( 3 hod. )
bunky,
funkcia.
Stavba a funkcia
reprodukčných
orgánov.
Vymenovať orgány, v ktorých sa
tvoria ženské a mužské pohlavné
bunky.
Vysvetliť
význam Ochrana
a zdravia
menštruačného cyklu.
Vývin
jedinca. Označiť na ukážke pohlavných
Oplodnenie,
orgánov miesto splynutia vajíčka a
tehotenstvo a pôrod. spermie. Uviesť dĺžku trvania
Obdobia
ľudského tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh
života.
a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie
plodu a spôsob jeho výživy.
Vymenovať zásady starostlivosti o
zdravý
vývin
novorodenca.
Zdôvodniť význam výživy dieťaťa
materským mliekom. Uviesť príklad
troch znakov dospievania. Uviesť
typické znaky troch období ľudského
života.
Pohlavné ochorenia. Uviesť príklad pohlavnej choroby
Prevencia pohlavných a možnosti nákazy. Opísať podstatu
ochorení a AIDS. ochorenia AIDS a možnosti jej
Priateľské
a predchádzania.
partnerské
vzťahy, Uviesť
zásady
predchádzania
rodina.
pohlavných ochorení Uviesť príklad
priateľských vzťahov, vzájomnej
pomoci mladých a dospelých ľudí.
Uviesť na príklade význam rodiny.
Zdravie a život Vonkajšie vplyvy na Uviesť tri príklady infekčného
ľudské
zdravie. ochorenia. Charakterizovať výraz
človeka
Zdravie a choroba. imunita a inkubačná doba. Vysvetliť
( 3 hod. )
Nákazlivé ochorenia, základný princíp očkovania. Uviesť
prevencie
infekčných
očkovanie, prevencia. zásady
ochorení.
Vysvetliť na príklade význam
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
Toxické a návykové Uviesť príklad návykovej látky.
látky.
Vplyv
na Vysvetliť na príklade drogovú
zdravie
človeka. závislosť. Zdôvodniť na príklade
Drogové
závislosti škodlivosť drogovej závislosti zdravie
a ich prevencia.
človeka. Uviesť zásady prevencie
drogových závislostí.
Vnútorné vplyvy na
ľudské
zdravie.
Dedičné vlastnosti a
vplyv na zdravie a
život človeka.
Schopnosti
života
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie
človeka. Uviesť príklad dedičnej
vlastnosti človeka. Uviesť príklad Tvorba projektov
dedičného ochorenia.
a prezentačné
zručnosti
Uviesť
príklad
významu
jedinca
236
a osobitosti človeka.
v živote spoločnosti. Vyjadriť vlastný
názor
na
význam
záujmov, Osobnostný
sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj a sociálny rozvoj
zručností pre život človeka.
Životný štýl. Etické a Zdôvodniť na príklade aspoň jeden
morálne
princípy, faktor, ktorý ovplyvňuje životný
kultúra
štýl. Vyjadriť slovne podstatu
medziľudských
zdravého životného štýlu. Poznať
vzťahov,
vzťah aspoň tri znaky zdravého životného
človeka k prírode.
štýlu a ich význam. Uviesť tri
príklady nezdravého životného štýlu
a ich dôsledky.
b) Námety praktických aktivít
Pozorovanie a porovnanie kožných útvarov (napr. šupiny ryby, pera vtáka, chlpu cicavca) a
kostry stavovcov (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Pozorovanie stavby vtáčieho
vajca. Pozorovanie stavby pera vtáka. Poznávanie chránených stavovcov.
Nácvik prvej pomoci pri poranení kože (odrenina, popálenina, omrzlina). Pozorovanie a
určovanie kostí (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Pozorovanie kostí a svalov
končatín. Nácvik prvej pomoci pri zlomení a vykĺbení kostí.
Zloženie stravy človeka. Pozorovanie prejavov dýchania. Nácvik prvej pomoci pri zastavení
dychu. Pozorovanie vonkajších prejavov srdca. Nácvik prvej pomoci pri tepnovom a žilovom
krvácaní. Nácvik prvej pomoci pri zastavení činnosti srdca.
Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov. Nácvik prvej pomoci pri poranení chrbtice a
miechy. Nácvik stabilizovanej a protišokovej polohy.
c) Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu biológie ŠVP.
• tvorbu žiackych projektov –
napr.: Výskyt stavovcov v okolí (v určenom regióne). Pohyb stavovcov a ich životné
prostredie. Možnosti ochrany stavovcov v okolí (školy, bydliska). Ako súvisia sústavy
orgánov stavovcov? Sťahovanie vtákov.
Správne dýchanie. Vplyv fajčenia na ľudský organizmus. Stravujeme sa zdravo? Vplyv pitia
alkoholu na osobnosť človeka. Vplyv trávenia voľného času na zdravie. Spolupráca a
komunikácia s ľuďmi s poruchami zraku a sluchu. Vplyv stresu na zdravie človeka. Správny a
nesprávny režim dňa. Zdravý životný štýl. Drogy okolo nás. Ochrana pred nákazlivými
chorobami. Medziľudské vzťahy v našej triede.
• samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania žiakov –
napr.: Pozorovanie životných prejavov stavovcov v okolí (bydliska, školy). Prispôsobenie
stavovcov životnému prostrediu a potrave, ktorou sa živia. Pozorovanie nepodmienených a
podmienených reflexov psa (mačky). Pozorovanie vrodeného a získaného správania psa
(mačky, chrčka, akváriových rybičiek, hydiny a pod.).
Ako trávim voľný čas.
Pozorovanie pohybu kostí a svalov pri telesnej činnosti. Zistiť tvar klenby nohy na odtlačku
stupaje. Zistiť správne a nesprávne držanie tela spolužiakov.
237
Vonkajšie prejavy dýchania v pokoji a pri telesnej aktivite. Zmeny tepu v pokoji a pri
pohybovej činnosti. Zistiť a porovnať stravovacie návyky spolužiakov. Zistiť prieskumom
dodržiavanie zásad správnej výživy spolužiakov. Spracovať prehľad najväčších
znečisťovateľov ovzdušia v okolí bydliska. Pozorovanie vnímania rozličných chutí na jazyku.
8.ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma / časová
dotácia
Neživá
príroda a jej
poznávanie
( 1 hod.)
Zem a
stavba
( 2 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Neživá a živá príroda.
Závislosť organizmov a
človeka od neživej prírody.
Poznávanie neživej prírody,
význam vied o Zemi.
Preukázať
na
príklade
závislosť
organizmov
od
neživej prírody. Uviesť príklad
vplyvu organizmov na neživú
prírodu. Preukázať na príklade
význam vied o Zemi. Poznať
význam nerastných surovín pre
život človeka.
Určiť a pomenovať podľa
ukážky členenie sfér
zemského telesa. Rozlíšiť na
ukážke pevninskú a oceánsku
zemskú kôru.
Poznať
príčinu
pohybu
litosferických platní. Uviesť
dôsledky
vzďaľovania
litosferických platní. Uviesť
dôsledky
približovania
a
podsúvania litosferických
platní. Opísať na ukážke vznik
a zánik oceánskej zemskej
kôry.
Charakterizovať minerál a
uviesť konkrétny príklad.
Charakterizovať horninu a
uviesť konkrétny príklad.
Rozlíšiť na ukážke minerál a
horninu. Uviesť aspoň jeden
spôsob vzniku hornín.
Poznať
podstatu
vzniku
minerálov. Pomenovať
Zeme.
Sféry
jej Stavba
zemského telesa. Stavba
zemskej kôry pevnín a dna
oceánov.
Zemská kôra v pohybe.
Pohyby zemskej kôry a ich
príčiny.
Vzďaľovanie,
približovanie a podsúvanie litosferických platní
Stavebné
jednotky
zemskej kôry
( 3 hod. )
Minerály
a
horniny.
Rozlišovacie
znaky
minerálov a hornín. Vznik
minerálov
a
hornín.
Príklady
minerálov
a
hornín.
Minerály. Vznik, vonkajší
tvar a vnútorná stavba.
Prierezová
téma
Environmentálna
výchova
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
238
Geologické
procesy
( 11 hod. )
Vlastnosti
minerálov priestorový útvar, od ktorého
(fyzikálne, chemické), ich závisí
tvar a
vlastnosti
význam a využívanie.
kryštálov. Vymenovať tri
fyzikálne vlastnosti minerálov.
Uviesť
príklad
využitia
mechanickej
a
optickej
vlastnosti minerálu. Poznať
jednu chemickú vlastnosť
minerálu.
Geologické
procesy. Uviesť príklad zdroja energie,
Vonkajšie
a
vnútorné energiu a súvisiaci geologický
geologické
procesy. proces. Rozlíšiť na príklade
Katastrofické
geologické vonkajší a vnútorný geologický
procesy, príčiny a dôsledky proces. Dokumentovať na
príklade
katastrofický
pre človeka.
geologický proces a jeho
následky.
Vnútorné
geologické Rozlíšiť magmatickú a sopečnú
procesy.
činnosť. Odlíšiť magmu a lávu
Magmatická a sopečná podľa miesta vzniku. Opísať
činnosť, magma a láva. podľa ukážky časti sopky.
Časti
sopky.
Prejavy Uviesť
príklad
prejavov
sopečnej činnosti.
sopečnej
činnosti. Uviesť
príklad významu sopečnej
činnosti pre človeka.
Vyvreté horniny. Vznik, Poznať
podstatu
vzniku
rozlišovacie
znaky vyvretých hornín. Rozlíšiť na
hlbinných a výlevných ukážke hlbinnú a výlevnú
vyvretých hornín. Typické vyvretú
horninu.
Odlíšiť
horniny,
vlastnosti, štruktúru žuly a čadiča. Poznať
využitie, výskyt.
využitie aspoň jednej hlbinnej
a jednej výlevnej vyvretej
horniny.
Horotvorná
činnosť
a Charakterizovať
horotvornú
poruchy zemskej kôry. činnosť. Rozlíšiť na ukážke
Prejavy
horotvornej (alebo
načrtnúť)
príklad
činnosti. Vrásnenie, vrásy a poruchy zemskej kôry. Rozlíšiť
zlomy.
vrásu a zlom podľa ich vzniku
a charakteristických znakov.
Zemetrasenie. Vznik a Poznať
príčinu
vzniku
druhy zemetrasenia, prejavy zemetrasenia. Uviesť príklad
a dôsledky. Ochrana pred druhu zemetrasenia a jeho
zemetrasením
a
jeho dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel
dôsledkami. Výskyt na medzi ohniskom a epicentrom
Slovensku.
zemetrasenia. Poznať možnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
239
Premena
hornín
a
premenené
horniny.
Činitele premeny, vznik
premenených
hornín.
Typické
premenené
horniny,
vlastnosti,
využitie.
Vonkajšie
geologické
procesy.
Pôsobenie
vonkajších
geologických
činiteľov, ich prejavy.
Zvetrávanie,
príčiny
a
dôsledky. Vplyv, prejavy a
dôsledky
zemskej
príťažlivosti, vody, ľadovca
a vetra.
Usadené horniny. Podstata
vzniku usadených hornín.
Úlomkovité, organické a
chemické usadené horniny;
vznik, vlastnosti, využitie.
Krasové procesy. Podstata
krasových
procesov.
Povrchové a podzemné
krasové útvary. Kvapľové a
ľadové jaskyne
Dejiny Zeme
( 4 hod. )
Vek Zeme a skameneliny.
Charakteristika skamenelín,
ochrany ľudí a budov pred
dôsledkami zemetrasenia.
Uviesť hlavné činitele premeny
hornín. Opísať na ukážke
typickú vlastnosť premenených
hornín.
Poznať
jednu
premenenú horninu, typickú
vlastnosť a jej využitie.
Poznať pôsobenie vonkajších
geologických procesov a ich
čiastkové procesy. Rozlíšiť
mechanické
a
chemické
zvetrávanie a ich dôsledky.
Poznať dôsledky zemskej
príťažlivosti, činnosti toku
rieky a morskej vody. Poznať
podstatu vzniku ľadovca a
dôsledky činnosti horského
ľadovca. Opísať prejavy a
dôsledky rušivej a tvorivej
činnosti vetra.
Pomenovať
usporiadanie
útvarov usadených hornín.
Poznať využitie nespevnenej a
spevnenej
úlomkovitej
usadenej
horniny.
Opísať
podstatu vzniku organických
usadených hornín. Uviesť
príklad využitia organickej
usadenej horniny. Poznať
podstatu vzniku chemických
usadených hornín. Uviesť
príklad využitia chemickej
usadenej horniny.
Poznať podstatu krasového
procesu.
Uviesť
príklad
povrchového a podzemného
krasového útvaru. Rozlíšiť
kvapľovú a ľadovú jaskyňu
podľa výzdoby. Uviesť príklad
kvapľovej a ľadovej jaskyne na
Slovensku.
Charakterizovať skamenelinu.
Uviesť príklad skameneliny.
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
240
podstata ich vzniku. Druhy
skamenelín,
príklady.
Určovanie veku Zeme a
hornín.
Geologická história Zeme.
Prahory
a
starohory.
Prvohory a druhohory.
Treťohory a štvrtohory.
Významné
geologické
procesy, prejavy života,
príklady
vedúcich
skamenelín
Príroda
Slovenska
( 1 hod. )
Neživá príroda Slovenska.
Geologické
jednotky
Západných Karpát
Organizmy a prostredie.
Podmienky
organizmov
s
života
a Vzťahy
prostredím, prispôsobivosť
vzťahy
organizmov
prostrediu,
organizmov
znášanlivosť
podmienok
( 11 hod. )
prostredia.
Neživé zložky prostredia.
Vplyv energie, svetla, tepla,
vzduchu, vody a pôdy na
životné
podmienky
a
procesy organizmov
Opísať
proces
vzniku
skameneliny. Poznať postup
určovania
pomerného
a
skutočného veku hornín.
Uviesť významné geologické
procesy v jednotlivých sférach
vývoja Zeme. Poznať na
ukážke
príklad
vedúcej
skameneliny
prvohôr,
druhohôr, treťohôr a štvrtohôr.
Uviesť význam prvohorných
papradí
a
prasličiek
v
súčasnosti. Poznať dôkazy
predchodcu človeka a vývoja
človeka v treťohorách a
štvrtohorách.
Poznať významné geologické
procesy a vývoj organizmov na
Slovensku. Pomenovať a určiť
podľa
ukážky
geologické
jednotky Slovenska podľa
typických znakov. Uviesť
príklad a význam typickej
horniny aspoň troch pásiem.
Poznať aspoň tri anorganické a
tri organické látky, ktoré sú
súčasťou organizmov. Uviesť
príklad závislosti organizmu od
prostredia
a
vzájomného
vzťahu medzi organizmami.
Poznať
prispôsobivosť
organizmov
životným
podmienkam.
Uviesť
na
príklade rozsah znášanlivosti
podmienok
prostredia
organizmami.
Poznať význam slnečného
žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť
nároky rastlín a živočíchov na
svetlo. Poznať prispôsobenie
organizmov teplote prostredia.
Uviesť význam vody pre
organizmy.
Preukázať
na
príklade
prispôsobenie
organizmov množstvu vody v
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
241
Znečisťovanie
neživých
zložiek prostredia. Príčiny a
dôsledky
znečisťovania
vody, vzduchu, pôdy pre
rastliny a živočíchy.
Živé zložky prostredia.
Populácia.
Vlastnosti
populácie (veľkosť, hustota,
rast), vnútorné a vonkajšie
vzťahy.
Spoločenstvo
Typy
Druhová
štruktúra,
spoločenstva
členenie.
organizmov.
spoločenstiev.
rozmanitosť,
zloženie
a priestorové
Ekosystém. Zložky a typy
ekosystémov. Obeh látok a
tok energie v ekosystéme.
Život
Vlastnosti
(potravové
obnovovanie
ekosystému).
ekosystému.
ekosystému
vzťahy,
a
vývin
Biosféra. Zložky biosféry.
Obeh látok a tok energie v
biosfére.
prostredí. Poznať význam
vzduchu
pre
rastliny
a
živočíchy. Uviesť zložky pôdy
a ich význam pre organizmy.
Uviesť príklad dôsledkov
znečistenia vody, vzduchu a
pôdy na život rastlín. Poznať
dôsledky znečistenia vody,
vzduchu a pôdy pre život
živočíchov.
Rozlíšiť na ukážke jedinca
populáciu rastlín a živočíchov.
Uviesť príklad početnosti
populácie. Chápať podmienky
rastu
populácie.
Poznať
význam hustoty pre prežitie
populácie. Rozlíšiť na príklade
konkurenciu,
predáciu,
parazitizmus, symbiózu.
Rozlíšiť rastlinné a živočíšne,
prírodné a umelé spoločenstvo,
suchozemské, sladkovodné a
morské spoločenstvo. Uviesť
príklad druhovej rozmanitosti.
Poznať význam priestorovej
štruktúry spoločenstva. Uviesť
príklad
dominancie
v
spoločenstve.
Rozlíšiť živé a neživé zložky
ekosystému.
Poznať
typy
suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad
konzumenta,
producenta,
rozkladača.
Poznať význam premeny látok
a energie v ekosystéme.
Zostaviť príklad potravového
reťazca.
Chápať
význam
obnovy ekosystému. Poznať
štádiá vývoja ekosystému.
Rozlíšiť neživé a živé zložky
biosféry. Rozlíšiť na ukážke tri
ekosystémy v biosfére podľa
životných
podmienok.
Vysvetliť na príklade obeh
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Tvorba
projektu
242
Biologická a ekologická
rovnováha.
Podmienky
udržania
biologickej
rovnováhy.
Možnosti
zachovania a ohrozenia
ekologickej rovnováhy.
Globálne
ekologické
problémy (kyslé dažde,
smog, skleníkový efekt,
stenčovanie
ozónovej
vrstvy,
hromadenie
odpadov). Príčiny, dopady
na ekosystémy, možnosti
riešenia.
látok v biosfére. Poznať
význam toku energie v
biosfére.
Poznať význam biologickej
rovnováhy. Chápať spätnú
väzbu na príklade. Uviesť
príklad narušenia biologickej
rovnováhy. Poznať význam
ekologickej
rovnováhy.
Porovnať stabilný a nestabilný
ekosystém. Uviesť tri príklady
narušenia
ekologickej
rovnováhy. Poznať zásady
ekologického hospodárenia v
krajine.
Poznať príčiny a dopady
stenčovania ozónovej vrstvy,
vzniku smogu, skleníkového
efektu a kyslých dažďov.
Uviesť príklad zabránenia
vzniku smogu, skleníkového
efektu, kyslých dažďov. Uviesť
príklad príčiny hromadenia
odpadov.
Uviesť
význam
recyklácie druhotných surovín.
Demonštrovať na príklade
alternatívny zdroj energie a
jeho prínos.
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
b) Námety praktických aktivít
Poznávanie minerálov a hornín. Zisťovanie vlastností minerálov a hornín. Rozlišovanie vyvretých
a premenených hornín. Poznávanie a rozlišovanie usadených hornín. Zisťovanie obsahu vápnika v
horninách. Minerály a horniny v okolí (školy, bydliska). Príroda nášho okolia.
Námety na samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov
Pozorovanie rastu kryštálov kuchynskej soli. Zistiť výskyt minerálov a hornín v okolí návštevou
miestneho múzea (na vychádzke, exkurzii). Spoločenstvá v okolí našej školy (bydliska). Aký
ekosystém je v našom okolí? Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia
školy. Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí.
Námety na tvorbu žiackych projektov
Horniny v našej obci a jej okolí. Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej prírody v
našom okolí. Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej krajine.
243
9.ročník
(1 hodina zo ŠVP, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
a) Tematické celky tvoriace obsah učiva.
Téma /
časová
dotácia
Základné
životné
procesy
organizmov
( 11 hod. )
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Životné
procesy
organizmov.
Výživa,
dýchanie, vylučovanie,
rozmnožovanie, rast a
vývin, dráždivosť a
citlivosť, pohyb a ich
význam pre život.
Životné procesy baktérií,
rastlín a húb. Výživa a
dýchanie baktérií a húb.
Poznať základné životné procesy
organizmov. Chápať význam
jednotlivých životných procesov
pre život organizmov.
Porovnať spoločné a odlišné
znaky životných procesov rastlín
a živočíchov.
Poznať výživu a prijímanie živín
baktérií (rozkladných
kvasných,
mliečnych,
hľuzkových,
parazitických).
Rozlíšiť výživu saprofytickej a
parazitickej huby.
Poznať podstatu výživy rastlín.
Opísať podľa schémy podstatu
procesu fotosyntézy. Zdôvodniť
autotrofnú výživu rastlín. Poznať
podstatu
dýchania
rastlín.
Vymenovať látky, ktoré pri
dýchaní prijíma a vylučuje
rastlina, živočích, človek. Poznať
význam fotosyntézy a dýchania
pre rastliny, živočíchy a človeka.
Poznať spoločné a odlišné znaky
rozmnožovania baktérií a húb.
Rozlíšiť
na
príkladoch
rozmnožovanie delením, pučaním
a výtrusmi
Poznať podstatu nepohlavného a
pohlavného
rozmnožovania
rastlín.
Uviesť
príklady
rozmnožovania
poplazmi,
hľuzami, odrezkami, podzemkom
a cibuľou. Poznať význam
pohlavných
buniek
rastlín.
Chápať
podstatu
oplodnenia
vajíčka rastlín. Rozlíšiť uloženie
Výživa
a
dýchanie
rastlín.
Proces
a
význam
fotosyntézy
rastlín.
Autotrofná
výživa
rastlín. Proces a význam
dýchania rastlín pre
organizmy a človeka.
Rozmnožovanie baktérií
a húb.
Rozmnožovanie
delením, pučaním a
výtrusmi.
Rozmnožovanie rastlín.
Nepohlavné a pohlavné
rozmnožovanie rastlín.
Opelenie a oplodnenie.
Vznik plodu a semena.
Prierezová
téma
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
244
Dráždivosť, citlivosť a
pohyb rastlín. Pôsobenie
fyzikálnych,
chemických,
biologických faktorov.
Reakcie rastlín na svetlo,
teplo, vodu, chemické
látky, žiarenie, dotyk,
gravitáciu.
Život rastlín. Klíčenie
semena, rast a vývin
rastliny. Život rastlín
počas roka, dĺžka života
rastlín.
Životné
procesy
živočíchov
( 10 hod.)
Heterotrofná
výživa
živočíchov.
Príjem živín živočíchmi
a ich význam. Osobitosti
výživy bezstavovcov a
stavovcov.
Dýchanie
živočíchov.
Význam
dýchania
živočíchov. Osobitosti
dýchania bezstavovcov a
stavovcov.
pohlavných buniek a semien
ihličnatých drevín, listnatých
drevín a bylín.
Chápať súvislosť dráždivosti a
pohybu. Poznať aspoň jeden
faktor dráždivosti rastlín. Uviesť
príklad pohybu častí rastlinných
tiel spôsobeného svetlom, vodou,
teplom, gravitáciou, chemickými
látkami, dotykom a žiarením.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Charakterizovať proces klíčenia.
Vymenovať podmienky klíčenia
semien. Porovnať podmienky
klíčenia a rastu rastliny. Poznať
podľa ročného životného cyklu
jednoročnú, dvojročnú a trvácu
rastlinu. Porovnať na príklade
vývin
jednoklíčnolistovej
a
dvojklíčnolistovej rastliny.
Poznať
význam
živín
pre
živočíchy.
Zdôvodniť
heterotrofnú výživu živočíchov.
Porovnať časti tráviacej rúry
bezstavovcov a stavovcov, v
ktorých prebieha trávenie a
vstrebávanie. Poznať bezstavovca
s mimotelovým trávením. Poznať
význam zubov, jazyka a slinných
žliaz pri spracovaní potravy.
Zdôvodniť
súvislosť
stavby
chrupu cicavcov s prijímanou
potravou.
Porovnať
stavbu
tráviacej sústavy mäsožravcov a
bylinožravcov.
Charakterizovať proces dýchania.
Rozlíšiť vnútorné a vonkajšie
Environmentálna
dýchanie. Preukázať na príklade
výchova
dýchanie povrchom tela. Poznať
osobitosti dýchania vodných a
suchozemských
bezstavovcov.
Poznať
princíp
dýchania Ochrana života
žiabrami,
kožné
stavovcov
245
Vylučovanie živočíchov.
Význam a osobitosti
vylučovania
bezstavovcov
a
stavovcov.
Obeh telových tekutín
živočíchov.
Význam a osobitosti
obehu
tekutín
bezstavovcov
a
stavovcov.
Regulácia
tela
živočíchov. Význam a
osobitosti regulácie tela a
zmyslového
vnímania
bezstavovcov
a
stavovcov.
dýchanie
obojživelníkov.
Zdôvodniť význam vzdušných
vakov vtákov. Poznať princíp
vonkajšieho
a
vnútorného
dýchania cicavcov.
Poznať význam vylučovania.
Uviesť príklad bezstavovca s
vyvinutou vylučovacou sústavou.
Vymenovať odpadové látky v
organizme stavovcov. Poznať
sústavy
orgánov
stavovcov,
ktorými sa vylučujú odpadové
látky.
Zdôvodniť
význam
močovej sústavy stavovcov
Poznať význam obehu telových
tekutín. Poznať obeh telových
tekutín v otvorenej a zatvorenej
obehovej sústave bezstavovcov.
Poznať význam krvi stavovcov.
Chápať princíp obehu krvi v
zatvorenej
obehovej
sústave
stavovcov. Uviesť funkciu ciev a
srdca
stavovcov.
Vysvetliť
súvislosť obehu krvi stavovcov so
stálou telesnou teplotou.
Poznať
význam
regulovania
organizmu živočíchov. Rozlíšiť
význam hormonálnej a nervovej
regulácie. Rozlíšiť typy nervovej
sústavy bezstavovcov. Poznať
súvislosť dráždivosti a nervového
riadenia.
Poznať
súvislosť
prijímania informácií zmyslovými
receptormi s nervovou sústavou.
Porovnať zmyslové vnímanie
zástupcu bezstavovca a stavovca.
Poznať
regulačný
význam
nervovej
sústavy
stavovcov.
Opísať princíp prenosu informácií
stavovcov. Uviesť príklad cicavca
s dobre vyvinutými zmyslovými
orgánmi potrebnými na lov
koristi. Rozlíšiť aspoň dva
nepodmienené a dva podmienené
reflexy, významné pre život
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
246
Pohyb
živočíchov.
Význam a osobitosti
pohybu bezstavovcov a
stavovcov.
Rozmnožovanie a vývin
živočíchov.
Osobitosti
rozmnožovania a vývinu
bezstavovcov
a
stavovcov.
Organizácia
živej hmoty
organizmov
( 4 hod. )
Bunka a jej štruktúry.
Štruktúra
a
funkcie
rastlinnej a živočíšnej
bunky.
Život bunky. Základné
životné procesy v bunke
– príjem a výdaj látok,
fotosyntéza a dýchanie,
dráždivosť a citlivosť,
pohyb, rozmnožovanie.
stavovcov.
Poznať
význam
pohybu
živočíchov. Poznať a zdôvodniť
odlišnosti pohybového systému
aspoň
dvoch
zástupcov
bezstavovcov. Uviesť príklad
spôsobu
pohybu
jedného
bezstavovca. Poznať a zdôvodniť
prispôsobenie pohybu zástupcov
stavovcov životnému prostrediu a
spôsobu života.
Charakterizovať
proces
rozmnožovania. Poznať podstatu
oplodnenia vajíčka. Odlíšiť na
príklade pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie.
Poznať
rozmnožovanie obojpohlavného
živočícha. Porovnať priamy a
nepriamy vývin jedinca. Rozlíšiť
na ukážke (schéme) úplnú a
neúplnú premenu hmyzu. Odlíšiť
vonkajšie a vnútorné oplodnenie
stavovcov. Opísať nepriamy
vývin obojživelníkov. Rozlíšiť
starostlivosť vtákov o mláďatá na
príklade kŕmivého a nekŕmivého
vtáka. Poznať vývin a spôsob
výživy mláďat cicavcov.
Poznať význam bunky pre
organizmy. Poznať stavbu a
funkciu jednotlivých častí bunky.
Odlíšiť živé a neživé súčasti
bunky. Porovnať znaky a funkcie
rastlinnej a živočíšnej bunky.
Zdôvodniť
odlišnosť
stavby
rastlinnej a živočíšnej bunky.
Pomenovať časti bunky, ktoré
zabezpečujú
dýchanie,
fotosyntézu a tvorbu bielkovín.
Poznať význam príjmu a výdaja
látok, fotosyntézy a dýchania ako
procesov premeny látok v bunke.
Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb
bunky.
Poznať
súvislosť
rozmnožovania bunky s prenosom
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
247
Bunka ako celok.
Dedičnosť a Dedičnosť a jej podstata.
genetickej
premenlivosť Jednotka
informácie.
organizmov
( 3 hod. )
Prenos
genetických
informácií, podstata a
princíp prenosu.
Význam
dedičnosti.
Premenlivosť
a
rozmanitosť organizmov,
druhové
vlastnosti,
vlastnosti jedinca.
Životné
prostredie.
Životné
Zložky
životného
prostredie
vzájomné
organizmov a prostredia,
vzťahy a ich význam.
človeka
( 5 hod. )
Faktory
ovplyvňujúce
životné prostredie a
podmienky života. Vplyv
na
zdravie,
život
organizmov a ľudí.
dedičných informácií. Opísať na
schéme rozmnožovanie bunky
delením.
Opísať
prejavy
dedičnosti
organizmov. Pomenovať časť
bunky, v ktorej sú uložené
dedičné informácie. Vysvetliť
význam nukleových kyselín pri
prenose genetickej informácie.
Poznať
uloženie
genetickej
informácie v bunke. Opísať
stavbu chromozómu.
Poznať význam zníženia počtu
chromozómov
pri
vzniku
pohlavných
buniek.
Chápať
príčinu tvorby kópií nukleovej
kyseliny pred delením jadra
bunky. Poznať význam vzťahu
alela, gén a znak. Opísať podľa
schémy kríženia vznik určitého
znaku nového jedinca.
Poznať význam premenlivosti.
Odlíšiť nededičnú a dedičnú
premenlivosť. Uviesť príklad
premenlivosti organizmov. Opísať
podstatu
šľachtenia.
Uviesť
príklad odrody rastliny alebo
plemena živočícha. Uviesť príklad
vplyvu dedičnej choroby na život
človeka.
Charakterizovať
životné
prostredie človeka. Uviesť príklad
prírodnej,
umelej,
sociálnej
zložky prostredia. Poznať význam
pracovného,
obytného
a
rekreačného životného prostredia
človeka. Vysvetliť rozdiel medzi
vednými odbormi ekológia a
environmentalistika.
Uviesť príklad vplyvu znečistenej
vody, pôdy, ovzdušia na život
organizmov a človeka. Poznať
príčiny znečisťovania vody, pôdy,
ovzdušia.
Uviesť
príklad
nepriaznivého
vplyvu
Ochrana
a zdravia
života
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
248
Starostlivosť o prírodné
prostredie a životné
prostredie človeka.
Ochrana
prírody.
Chránené
rastliny,
živočíchy, územia a ich
význam.
priemyselnej výroby a dopravy na
životné
prostredie.
Poznať
možnosti alternatívnych zdrojov
energie.
Rozlíšiť
všeobecnú
ochranu
prírody a osobitnú ochranu
prírody a krajiny. Poznať a
pomenovať na ukážke aspoň tri
druhy
chránených
rastlín,
chráneného obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca. Poznať aspoň tri
kategórie chránených území.
Uviesť príklad národného parku,
chránenej krajinnej oblasti a
prírodnej rezervácie.
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
b) Námety praktických aktivít
Rozlíšenie typických znakov húb a rastlín podľa životných procesov.
Pozorovanie rozmnožovacích orgánov výtrusných a semenných rastlín.
Rozlíšenie živočíchov podľa typických znakov a funkcií sústav orgánov.
Pozorovanie a odlíšenie bunkovej stavby tiel organizmov.
Porovnanie vonkajšej a vnútornej stavby tiel rastlín a živočíchov.
Námety na samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov
Zložky životného prostredia našej triedy (školy, bydliska).
Námety na tvorbu žiackych projektov
Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy (školy, bydliska). Ako zlepšiť životné
prostredie našej triedy (vybraného priestoru školy a pod.).
Prierezové témy a ich začlenenie do predmetu biológia
Na hodinách biológie sa realizujú nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova
Celý vyučovací predmet - biológia má zameranie na vytvorenie si pozitívnych postojov
človeka k životnému prostrediu, zodpovednosti človeka ako spotrebiteľa za prostredie v
ktorom žije. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že
nadobudne schopnosť chápať, hodnotiť a analyzovať vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím, schopnosť poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie
a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, schopnosť pochopiť súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
Špeciálny dôraz je na environmentálnu výchovu kladený pri týchto témach:
5.ročník – Príroda a človek, Život v lese, Život na brehu a vo vode, Život na lúkach
a pasienkoch
6. ročník – Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života, Stavba tela
stavovcov
249
7. ročník – Stavba tela stavovcov, Človek a jeho telo
8. ročník – Neživá príroda a jej poznávanie, Stavebné jednotky zemskej kôry, Geologické
procesy, Podmienky života a vzťahy organizmov
9. ročník - Základné životné procesy organizmov, Životné procesy živočíchov, Organizácia
živej hmoty organizmov, Životné prostredie organizmov a človeka
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
Táto prierezová téma rozvíja u žiakov schopnosť vedieť zhodnotiť informácie o životnom
prostredí a komunikovať o nich racionálne, zdôvodniť svoje názory, schopnosť využívať
informačné a komunikačné technológie pri spracúvaní informácií a schopnosť vedieť
spracovať a prezentovať svoj vlastný projekt.
5. ročník – Život v lese, Život na brehu a vo vode, Život na lúkach a pasienkoch
6. ročník – Život s človekom a v ľudských sídlach, Stavba tela rastlín a húb, Stavba tela
stavovcov
7. ročník – Stavba tela stavovcov, Zdravie a život človeka
8. ročník – Stavebné jednotky zemskej kôry, Geologické procesy, Podmienky života a vzťahy
organizmov
9. ročník – Základné životné procesy organizmov, Životné procesy živočíchov, Životné
prostredie organizmov a človeka
Mediálna výchova
Táto tematika rozvíja v žiakoch schopnosť sledovať aktuálne otázky životného prostredia
prostredníctvom médií a vedieť zhodnotiť a vytvoriť si vlastný názor na problematiku.
5. ročník – Život v lese, Život na brehu a vo vode, Život na lúkach a pasienkoch
6. ročník – Život s človekom a v ľudských sídlach, Stavba tela rastlín a húb
7. ročník – Zdravie a život človeka, Človek a jeho telo
8. ročník – Zem a jej stavba, Geologické procesy, Dejiny Zeme, Podmienky života a vzťahy
organizmov
9. ročník – Základné životné procesy organizmov, Životné procesy živočíchov, Životné
prostredie organizmov a človeka
Ochrana života a zdravia
Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných
a ekologických havárií, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Formuje u žiakov
vzťah k ochrane vlastného zdravia a života i iných ľudí.
5. ročník – Život v lese, Život na brehu a vo vode, Život na lúkach a pasienkoch
6. ročník – Život s človekom a v ľudských sídlach, Stavba tela rastlín a húb, Stavba tela
bezstavovcov
7. ročník – Stavba tela stavovcov, Zdravie a život človeka, Človek a jeho telo
8. ročník – Geologické procesy, Podmienky života a vzťahy organizmov
9. ročník – Základné životné procesy organizmov, Životné procesy živočíchov, Dedičnosť
a premenlivosť organizmov, Životné prostredie organizmov a človeka
250
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tematika rozvíja u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie,
rešpektovanie názorov a potrieb druhých.
7. ročník – Človek a jeho telo
Regionálna výchova
Cieľom prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia, spoznať jej flóru a faunu –
význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov.
5. ročník – Život v lese, Život na brehu a vo vode, Život na lúkach a pasienkoch
6. ročník – Život s človekom a v ľudských sídlach
8. ročník – Geologické procesy, Príroda Slovenska, Podmienky života a vzťahy organizmov
9. ročník – Životné procesy živočíchov, Životné prostredie organizmov a človeka
4. Požiadavky na výstup
Žiak vie opísať základné znaky biologických objektov a procesov, dokáže sa správne
vyjadrovať verbálne, graficky a písomne k danej učebnej téme, zrozumiteľne prezentovať
poznatky a skúsenosti získane vyhľadaním a spracovaním dát z rôznych informačných
zdrojov, spracovať jednoduchú správu alebo projekt z vlastného pozorovania na základe
danej štruktúry.
Žiak používa správne postupy a techniky pri praktických činnostiach , dodržiava pravidlá
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, využíva učebné pomôcky, nadobúda zručnosti pri
práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, rieši rôzne úlohy zamerané na rozvoj
porozumenia, navrhuje riešenia úloh, využíva tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvorí
závery na základe zistení, vyjadruje svoje názory a postoje, vie pracovať v skupinách,
vzájomne si radiť a pomáhať.
5. Metódy a formy práce
Na vzbudenie záujmu možno využiť motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný
problém, motivačnú demonštráciu. Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní
nových poznatkov: rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda,
pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž.
Významné miesto majú aj problémové metódy ku ktorým patrí heuristická metóda
a projektová metóda. Pre realizáciu cieľov sú dôležité: praktické aktivity- pozorovanie
dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomných vzťahov. Pri
pozorovaniach uprednostňujeme živé biologické objekty, kladieme dôraz na poznávanie
a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. Dôraz sa kladie na
prácu s knihou a textom a samostatné učenie prostredníctvom informačnej
a komunikačnej techniky a experimentovania. Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia,
situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie. Z
fixačných metód, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sa využívajú metódy
251
opakovania a precvičovania.
6. Učebné zdroje
Preferujeme najmä audiovizuálnu a výpočtovú techniku, internet, rôzne multimediálne
výukové programy, multiplikáty, herbárové položky, nástenné mapy a obrazy,
encyklopédie, kľúče na určovanie rastlín.
Učebnice
Odborná literatúra
Učebné
pomôcky
Biológia 5., 6., 7., 8., 9. -atlasy a encyklopédie rastlín obrazový
roč.
a živočíchov
materiál
modely
a
encyklopédie prírodniny
Prírodopis 5., 6., 7., 8., 9. -atlasy
ľudského tela
roč.
DVD
( učebnice poskytované
-časopisy: Biológia, Chémia,
Ministerstvom školstva )
Ekológia,
Enviromagazín,
Mladý vedec
Materiálne
učebné
pomôcky
Ďalšie
zdroje
IKT
PC
internet
Dataprojektor
7. Hodnotenie
Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede alebo určenia žiaka
učiteľom na predchádzajúcej hodine. Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme najmä
osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho
štandardu. Písomnou formou kontrolujeme a hodnotíme osvojenie základných poznatkov
prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných
tém v časovom limite 20 min. v rozsahu 15 otázok. Optimálne hodnotenie je na základe
percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. Pri
praktických aktivitách preferujeme slovné hodnotenie praktických zručností, vrátene
správnosti nákresov a schém s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov
z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu
žiaka. V nižších ročníkoch žiak pristupuje k tvorbe záverov na základe stručnej osnovy
danej učiteľom.
252
Učebné osnovy – Fyzika
1. Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu, ktorého časová dotácia na druhom stupni
našej základnej školy je spolu 150 vyučovacích hodín, je hľadanie zákonitých súvislostí
medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú
v každodennom živote. Porozumieť týmto súvislostiam môžeme iba úzkou spoluprácou
s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu
k prírodným vedám interpretujeme poznatky aj ako neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť
kultúry ľudstva.
Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca
tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne
riešenie problémov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov –
aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa
kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém
a pojmových máp a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových
poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania
informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so
spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania u žiakov prehĺbi aj hodnotové
a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť
poznania, čo dosiahneme slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie
vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia a schopnosti zmysluplne sa
stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika,
odpady a podobne. Žiak bude schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na
rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Tematické okruhy predmetu:
1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
3. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
4. Teplo
5. Svetlo
6. Sila a pohyb. Práca. Energia
7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod
253
2. Ciele predmetu:
Intelektuálna oblasť
•
•
•
•
•
•
•
•
vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť
navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom
okolí,
vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných
vedeckých a technologických informačných zdrojov,
využívať informácie na riešenie problémov a efektívne rozhodnutia pri rozličných
činnostiach,
vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých
informácii,
vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na
dôkazoch,
vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou
Schopnosti a zručnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych
veličín,
nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať
obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
riešiť problémové situácie,
vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich
kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
•
•
•
•
•
naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je
súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo
základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne
zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,
254
•
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich
schopností.
Sociálna oblasť
•
•
•
•
•
•
•
•
uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na
vysvetlenie reality nášho okolia,
uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov
techniky pre rozvoj spoločnosti,
vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
vedieť sa rozhodovať,
byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom
samovzdelávaní
mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto v spoločnosti.
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
UČEBNÝ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1 h týždenne / 33 h ročne
Téma /
časová
dotácia
1. SKÚMANIE
VLASTNOSTÍ
KVAPALÍN,
PLYNOV A
PEVNÝCH
TELIES
19 h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vlastnosti kvapalín
a plynov
Vlastnosti kvapalín –
nestlačiteľnosť, tekutosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastností
kvapalín.
Meranie objemu
kvapalného telesa
odmerným valcom.
Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
Vlastnosti plynov –
stlačiteľnosť, tekutosť,
rozpínavosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastností plynov.
Tekutosť ako spoločná
vlastnosť kvapalín a
overiť jednoduchým
experimentom vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných
telies porovnať a vybrať
spoločné a rozdielne
vlastnosti kvapalín, plynov a
pevných telies
rozlíšiť merateľné a
nemerateľné vlastnosti telies
správne použiť pojem
fyzikálna vlastnosť
použiť stratégiu riešenia
problémov predpoklad–
experimentpotvrdenie/nepotvrdenie
predpokladu
vykonať zápis nameranej
hodnoty fyzikálnej veličiny
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
255
plynov.
Zhrnutie vlastností
kvapalín a plynov.
2.SPRÁVANIE
TELIES
V KVAPALINÁ
CH
A PLYNOCH
14 h
Vlastnosti pevných telies
Krehkosť, tvrdosť,
pružnosť, deliteľnosť.
Meranie hmotnosti telies.
Jednotky hmotnosti 1 g, 1
kg.
Objem telies. Určovanie
objemu geometricky
pravidelných a
nepravidelných telies.
Dĺžka. Odhad dĺžky.
Jednotky dĺžky 1 mm, 1
cm, 1 m, 1 km.
Rozdielne a spoločné
vlastnosti kvapalín, plynov
a pevných telies.
Zhrnutie vlastností
pevných telies.
Správanie telies v
kvapalinách
Meranie objemu a
hmotnosti telies
plávajúcich, vznášajúcich a
potápajúcich sa vo vode,
určenie podielu m/V.
Pojem hustota. Jednotky
hustoty g/cm3, kg/m3.
Vzťah medzi objemom a
hmotnosťou telies
zhotovených z rovnakej
látky.
Odčítanie hodnoty hustoty
látky z grafu.
Experimentálne určenie
hustoty rôznych kvapalín.
Meranie vytlačeného
objemu vody plávajúcimi
telesami a potápajúcimi sa
telesami.
Porovnanie hmotnosti
zaznamenať pozorovania a
namerané hodnoty
fyzikálnych veličín do
tabuľky
zostrojiť graf lineárnej
závislosti a použiť graf napr.
pri odhade dĺžky
postupovať podľa návodu
stratégiou: formulovanie
problému – vyslovenie
hypotézy – realizácia
pokusov a meraní –
spracovanie, posúdenie a
interpretovanie výsledkov
meraní,
zostrojiť graf hustoty pre
telesa z rovnakej látky,
určiť z grafu hodnotu hustoty,
aplikovať zistenie, že
hmotnosť telesa plávajúceho
v kvapaline a hmotnosť
telesom vytlačeného objemu
kvapaliny sú rovnaké,
prakticky určiť hustotu
malých telies,
pracovať s tabuľkami
MFCHT,
identifikovať neznámu látku
podľa jej hustoty,
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
256
telies plávajúcich v
kvapaline s hmotnosťou
vytlačenej kvapaliny.
Porovnanie hmotnosti
potápajúcich sa telies s
hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Skúmanie objemu a
hmotnosti vytlačenej
kvapaliny pri ponáraní
plávajúceho telesa v
kvapalinách s rôznou
hustotou.
Správanie telies
v plynoch
Pozorovanie správania sa
mydlových bubliniek vo
vzduchu a v plyne s väčšou
hustotou ako má vzduch.
Hustoty plynov.
riešiť jednoduché výpočtové
úlohy,
vysvetliť vybrané javy z
bežného života pomocou
hustoty,
získať informácie k tvorbe
projektu,
tvorivo využiť získané
poznatky a informácie na
vypracovanie projektu,
podieľať sa na práci v tíme
prezentovať a obhájiť svoju
prácu v triede,
v rámci hodnotenia projektov
v triede vybrať najlepší
projekt a svoj výber
zdôvodniť
UČEBNÝ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
1 h týždenne / 33 h ročne
Téma / časová
dotácia
Obsahový štandard
Meranie času. Jednotky
1. TEPLOTA.
času 1 s, 1 min, 1 h.
SKÚMANIE
Meranie teploty. Jednotka
PREMIEN
teploty 1°C.
SKUPENSTVA Modelovanie zostrojenia
LÁTOK / 16 h
Celziovho teplomera.
Kalibrácia teplomera.
Zostrojenie grafu závislosti
teploty od času z
nameraných hodnôt.
Skúmanie premeny
skupenstva: kvapaliny na
plyn (vyparovanie, var).
Bod varu.
Tlak vzduchu a var.
Výkonový štandard
znázorniť reálny teplomer
modelom,
analyzovať grafy, vysvetliť
priebeh čiary grafu,
porovnať dva grafy a z
priebehu ich čiar určiť ich
spoločné a rozdielne znaky,
využiť PC pri zostrojovaní
grafov,
vypracovať záznam údajov z
meteorologických pozorovaní,
navrhnúť tabuľku, porovnať
údaje v triede, prezentovať
údaje aj formou grafov,
navrhnúť experiment, ktorý by
umožnil zistiť hodnotu rosného
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
257
2. TEPLO
17 h
Skúmanie premeny
skupenstva: vodnej pary na
vodu (kondenzácia).
Zisťovanie teploty rosného
bodu.
Modelovanie dažďa.
Skúmanie premeny
skupenstva: topenia a
tuhnutia napr. ľadu,
parafínu. Zostrojenie grafu
z nameraných hodnôt.
Odovzdávanie a prijímanie
tepla telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z
jednoduchých pomôcok.
Odhad a meranie výslednej
teploty pri výmene tepla
medzi horúcou a studenou
vodou.
Odhad a meranie výslednej
teploty pri odovzdávaní
tepla horúcimi kovmi (Cu,
Al, Fe) vode. Zavedenie
označenia Δt pre rozdiel
dvoch teplôt.
Hmotnostná tepelná
kapacita .
Vzťah Q = c. m. Δt pre
výpočet tepla. Jednotka
tepla 1 J.
Stanovenie energetickej
hodnoty potravín formou
ich spaľovania.
Tepelné spaľovacie motory.
bodu napr. v triede,
opísať kolobeh vody v prírode,
modelovať vznik dažďa;
formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla;
dodržať podmienky platného
experimentu ;
odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou a studenou vodou ;
pracovať s tabuľkami MFCHT;
riešiť jednoduché výpočtové
úlohy s využitím vzťahu pre
výpočet tepla;
opísať technologické postupy,
napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín
spaľovaním ;
získať informácie o
energetickej hodnote potravín;
vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích
motorov;
posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích motorov
na životné prostredie a spôsoby
ich eliminácie
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
Environmentá
lna výchova.
258
UČEBNÝ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
2 h týždenne / 66 h ročne
Téma /
časová
dotácia
1. SVETLO
20 h
2. SILA
A POHYB.
PRÁCA.
ENERGIA
46 h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Slnečné svetlo a teplo.
Svetelná energia a jej premena
na teplo, ktorého veľkosť
vieme vypočítať.
Porovnanie zdrojov svetla –
Slnka a žiarovky.
Dôkazy priamočiareho šírenia
sa svetla.
Rozklad svetla. Farby spektra.
Absorbovanie a odraz farieb
spektra povrchmi rôznej farby.
Skladanie farieb.
Odraz svetla. Zákon odrazu.
Lom svetla. Zákon lomu.
Dúha.
Zobrazovanie šošovkami.
Chyby oka. Okuliare.
Dokázať experimentom
premenu svetla na teplo;
navrhnúť jednoduchý
experiment na rozklad svetla;
porovnať zdroje svetla – Slnko,
žiarovka ;
navrhnúť experiment na dôkaz
priamočiareho šírenie sa svetla;
opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od bieleho
povrchu a farebných povrchov
; opísať skladanie farieb ;
navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona odrazu svetla;
navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona lomu svetla;
znázorniť graficky zobrazenie
predmetu spojkou
a rozptylkou;
vysvetliť princíp použitia
okuliarov pri odstraňovaní
chýb oka;
získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov;
správne citovať zdroje
informácií;
tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu;
prezentovať a obhájiť svoju
prácu v triede;
vysvetliť silu ako prejav
vzájomného pôsobenia telies;
vysvetliť spôsob merania sily
silomerom;
stanoviť rozsah merania daným
silomerom;
vybrať pre dané meranie
vhodný silomer;
určiť chyby merania
silomerom;
zostrojiť graf lineárnej
Vzájomné pôsobenie telies,
sila.
Jednotka sily 1 N.
Gravitačná sila, gravitačné
pole.
Výpočet sily, ktorou Zem
priťahuje telesá pri svojom
povrchu (F = g.m).
Lineárna závislosť gravitačnej
sily a hmotnosti telesa.
Ťažisko telesa a jeho určenie.
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
Environmentá
259
Pohybové účinky sily.
Meranie času. Jednotky času 1
s, 1 min, 1 h.
Rovnomerný a nerovnomerný
pohyb.
Dráha a rýchlosť
rovnomerného pohybu (s =
v.t, v = s/t).
Priemerná rýchlosť.
Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1
km/h.
Grafické znázornenie rýchlosti
a dráhy pohybu v čase.
Deformačné účinky sily.
Tlaková sila Tlak. (p= F/S)
Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa,
1kPa.
Mechanická práca. (W = F.s)
Jednotka práce 1 J.
Práca na naklonenej rovine.
[nepovinné]
Trenie. Trecia sila.
Pohybová energia telesa.
Polohová energia telesa.
Vzájomná premena pohybovej
a polohovej energie telesa.
Zákon zachovania energie.
Zdroje energie. Fosílne palivá.
Tradičné a netradičné zdroje
energie.
Vodné elektrárne.
Zvyšovanie spotreby energie a
z toho vyplývajúce
nepriaznivé dôsledky.
závislosti gravitačnej sily a
hmotnosti telesa;
určiť ťažisko vybraných telies;
zostrojiť graf lineárnej
závislosti dráhy od času pre
rovnomerný priamočiary
pohyb; zostrojiť graf
konštantnej závislosti rýchlosti
od času pri rovnomernom
priamočiarom pohybe;
čítať údaje z grafu;
riešiť výpočtové úlohy s
využitím vzťahov pre
rovnomerný priamočiary
pohyb;
aplikovať vzťah na výpočet
tlaku a mechanickej práce v
jednoduchých výpočtových
úlohách;
analyzovať situácie, v ktorých
sa prejavujú účinky trenia;
na jednoduchých príkladoch
vysvetliť vzájomnú premenu
rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie;
zaujať kladný postoj k
opatreniam vedúcim k úsporám
energie;
získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov;
správne citovať zdroje
informácií;
tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu;
prezentovať a obhájiť svoj
projekt v triede;
lna výchova.
Dopravná
výchova.
UČEBNÝ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
1 h týždenne / 33 h ročne
Téma /
časová
dotácia
1.
MAGNETICKÉ
A
Obsahový štandard
Magnet a jeho vlastnosti.
Póly magnetu.
Magnetické pole.
Výkonový štandard
navrhnúť experiment na
overenie pólov magnetu;
vysvetliť princíp
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
260
ELEKTRICKÉ
JAVY.
ELEKTRICKÝ
OBVOD
33 h
Zem ako magnet. Kompas.
Elektrizovanie telies. Elektrický
náboj. Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti
elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu
schematickými značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z
pevných látok.
Sériové zapojenie žiaroviek.
Porovnanie jasu niekoľkých
žiaroviek v sériovom zapojení.
Paralelné zapojenie žiaroviek.
Elektrický prúd. Jednotka
elektrického prúdu 1 A. Meranie
veľkosti elektrického prúdu
ampérmetrom.
Elektrické napätie. Jednotka napätia
1V. Meranie veľkosti elektrického
napätia. Zdroje elektrického
napätia.
Rezistor.
Experimentálne odvodenie
Ohmovho zákona (I = U/R).
Zostrojenie grafu závislosti
elektrického prúdu od elektrického
napätia.
Elektrický odpor. Jednotka
elektrického odporu 1 Ω.
Vedenie elektrického prúdu v
kvapalinách.
Model vedenia elektrického prúdu
v pevných a kvapalných látkach.
Elektrická energia a jej premeny.
určovania svetových strán
kompasom;
získať informácie o
objave žiarovky;
zakresliť elektrický obvod
pomocou schematických
značiek;
zapojiť elektrický obvod
podľa schémy;
odmerať veľkosť
elektrického prúdu a
elektrického napätia na
žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom
obvode;
zostrojiť graf priamej
úmernosti medzi prúdom
a napätím z nameraných
hodnôt;
riešiť výpočtové úlohy;
riešiť úlohy na praktické
zapájanie elektrických
obvodov a merania
v nich;
rešpektovať pravidlá
bezpečnosti pri práci s
elektrickými spotrebičmi;
využiť poznatky na
vypracovanie projektu;
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti.
Ochrana
života
a zdravia.
Environmentál
na výchova.
Elektrické spotrebiče v
domácnosti. Bezpečnosť pri
práci s elektrospotrebičmi.
Prierezové témy a ich začlenenie do predmetu fyzika
Environmentálna výchova
Ročník
Tematický celok
7.
Teplo
Spôsob použitia
Energetické hodnoty potravín – príjem
a výdaj energie.
Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje
261
8.
9.
energie.
Energetické straty pri vykurovaní bytov,
zatepľovanie, nízkoenergetické domy.
Sila, pohyb, práca, energia.
Vzájomné premeny rôznych foriem
energie a zákon zachovania energie;
Zaujať kladný postoj k opatreniam
vedúcim k úsporám energie.
Magnetické
a elektrické Výroba elektrickej energie čo
javy. Elektrický obvod.
najšetrnejším spôsobom voči životnému
prostrediu. Vedieť posúdiť klady a
zápory rôznych spôsobov výroby
elektrickej energie.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ročník
Tematický celok
6.
Skúmanie
vlastností
kvapalín, plynov a pevných
látok
Správanie
telies
v kvapalinách a plynoch
7.
Teplota, skúmanie premien
skupenstva látok
Teplo
8.
Svetlo
Sila, pohyb, práca, energia.
9.
Magnetické
a elektrické
javy. Elektrický obvod.
Spôsob použitia
Navrhnúť experiment: čo merať, ako
merať, aké pomôcky použiť, ako
zaznamenávať namerané hodnoty –
tabuľka, graf, PC, vyvodzovať závery.
Rozvoj odbornej komunikácie medzi
žiakom a učiteľom a medzi žiakmi pri
práci v skupine.
Pochopenie dôležitosti každého článku
– každého jednotlivca v tíme pri
získavaní a spracovávaní nových
poznatkov.
Vedieť aplikovať teoretické vedomosti
v praxi.
Sebareflexne a sebakriticky hodnotiť
prácu jednotlivca, skupiny i učiteľa.
Ochrana života a zdravia
Ročník
Tematický celok
Spôsob použitia
9.
Magnetické
a elektrické Poznať a rešpektovať pravidlá
javy. Elektrický obvod.
bezpečnosti pri práci s elektrickými
spotrebičmi, využívať teoretické
poznatky v praktických situáciách.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Ročník
Tematický celok
Spôsob použitia
6.
Skúmanie
vlastností Získavať informácie k tvorbe projektu
kvapalín, plynov a pevných z rôznych zdrojov – odborná literatúra,
látok
internet, multimediálne programy.
Správanie
telies Správne citovať zdroje informácií.
Získané poznatky tvorivo analyzovať a
v kvapalinách a plynoch
7.
Teplota, skúmanie premien využiť pri vypracovaní projektu.
Vedieť prezentovať, argumentovať
skupenstva látok
a obhájiť svoju prácu.
Teplo
8.
Svetlo
262
9.
Sila, pohyb, práca, energia.
Magnetické
a elektrické
javy. Elektrický obvod.
Dopravná výchova
Ročník
Tematický celok
8.
Sila, pohyb, práca, energia.
Spôsob použitia
Chápať grafické, algebrické i praktické
závislosti veličín – čas, rýchlosť, dráha.
Ovládať základné zásady bezpečnosti
v cestnej premávke ako chodec, cyklista
i vodič.
4.Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Po ukončení nižšieho sekundárneho vzdelania z fyziky bude žiak vedieť:
• formulovať hypotézy a overiť ich experimentom
• analyzovať záznamy z meraní
• porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti
• aplikovať poznatky z fyziky pri použití technických zariadení a v bežnom živote
• kooperovať vo dvojici prípadne v skupine
• ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých
• vyhľadať a spracovať informácie
• prezentovať výsledky pozorovania a merania
• vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode a ochrane životného
prostredia
• zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych
veličín, zákonov)
• zvyšovať úroveň formálnych operácií pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi
veličinami
• čítať s porozumením texty úloh a analyzovať situácie v úlohách
• tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektov
5. Metódy a formy práce
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a
prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci
preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie
experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré
z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a
vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
263
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú
zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie na také formy
práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp,
práca s informáciami individuálna i skupinová, demonštračný pokus, frontálny pokus,
laboratórna úloha, dlhodobý projekt.
6. Učebné zdroje
Pri vyučovaní fyziky sa budú využívať všetky dostupné učebnice a zbierky úloh fyziky
pre základné školy schválené MŠ SR, odborná fyzikálna literatúra, internet, multimediálne
výukové programy, matematické a fyzikálne tabuľky.
7. Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení predmetu fyzika známkou, ktoré je doplnené i dodatočným slovným
hodnotením postupujeme podľa platnej legislatívy a interných zásad hodnotenia schválených
Predmetovou komisiou prírodovedných predmetov na začiatku každého školského roka.
Podklady na hodnotenie, ktoré učiteľ získava, sú pestré a rešpektujú rôzne aspekty
všestranného rozvoja osobnosti žiaka. Učiteľ prihliada na to, aby poskytoval študentovi
pravidelnú spätnú väzbu vo všetkých základných zložkách hodnotenia, ktorými sú
verbálne odpovede, písomné odpovede, samostatné projekty, aktivity na vyučovaní,
laboratórne úlohy a zapájanie sa do fyzikálnych súťaží a korešpondenčných seminárov.
Učebné osnovy – Chémia
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu - jeho význam v obsahu
vzdelávania.
Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie
porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky
o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia
potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.).
Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami.
Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať
a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne práce. Ich správna
realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu.
Chémia sa vyučuje v šiestom , siedmom, ôsmom a v deviatom ročníku. Celková dotácia na
predmet je 165 vyučovacích hodín. V každom ročníku sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu aj laboratórne cvičenia/ 3 hod. v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku
a 5 hod. v deviatom ročníku - spolu 14 hodín/. Výuka prebieha v triede a školskom
264
laboratóriu/ viď prevádzkový poriadok/
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Hlavným cieľom vyučovania chémie je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie
pre človeka, spoločnosť a prírodu. Umožňuje to žiakom vytvoriť si pozitívny vzťah
k predmetu chémia.
Ďalšie ciele sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, čo predstavuje:
• Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie
v každodennom živote.
• Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry.
• Osvojiť si poznatky na posúdenie základných sociálnych, zdravotných
a environmentálnych dôsledkov pôsobenia chémie v živote človeka (napríklad
chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský
organizmus).
• Získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú
zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemické reakcie.
• Naučiť sa základy chemických výpočtov, vedieť porovnať dve veličiny rovnakého
druhu, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky alebo naopak.
• Naučiť sa základy chemického názvoslovia anorganických a organických látok,
zapisovať chemické reakcie, chápať ich kvalitatívny a kvantitatívny význam.
• Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať
zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel
bezpečnej práce.
• Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných
predmetoch a v každodennej praxi.
• Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané
poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
• Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie
problematikou z rôznych informačných zdrojov
súvisiace
s chemickou
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií a spôsobilostí žiakov
• k učeniu
-
plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť
-
hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení
-
využívať rôzne stratégie učenia
265
-
kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať
a využívať pri svojom štúdiu a praxi
• v oblasti komunikačných schopností
-
správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách
-
vedieť kvalitatívne popísať , načrtnúť pozorované objekty, systémy,
a klasifikovať ich
-
vedieť vysvetliť javy pomocou známych zákonov alebo jednoduchších javov
-
vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje
-
vedieť vyhľadávať a spracovávať informácie z rôznych zdrojov
-
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky , skúsenosti a zručnosti
-
vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry
-
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy,
výsledky a ich využitie
javy
• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť
-
riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie
-
navrhovať riešenia úloh, využívať tvorivosť, tvoriť
pozorovania, skúmania alebo riešenia úloh
-
predvídať javy a určovať kauzálne súvislosti – vedieť predpovedať, čo sa v určitej
situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie
-
logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových
úloh
-
zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy
vlastné závery na základe
• v oblasti sociálnych kompetencií
-
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
-
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si pomáhať a radiť
-
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej práce
-
hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení
266
-
prijímať ocenenie, radu, kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu
• v oblasti získavania , osvojovania si a rozvíjania manuálnych zručností
-
používať správne postupy a techniky pri praktickej činnosti
-
vedieť zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu
-
navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva
odpoveď na určitú otázku
-
merať a odhadnúť veľkosti niektorých veličín, zhromažďovať a vhodne usporiadať
zistené údaje
-
osvojiť si zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu
-
poznať a správne používať laboratórnu techniku a laboratórne sklo
-
využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky
• v oblasti občianskych kompetencií
-
chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a noriem
-
chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti s rozhodovať sa v záujme
ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti
-
zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
6. ročník
Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina týždenne zo ŠVP/ 33 vyučovacích hodín ročne/
Téma / časová
dotácia
Obsahový
štandard
Význam chémie
pre život človeka,
1. Chémia
chémia ako veda,
okolo nás
chemické
1.1Objavovanie laboratórium,
chemická výroba,
chémie v
chemický
našom okolí
výrobok, prírodná
surovina.
Výkonový štandard
Prierezová téma
vymenovať významné chemické
závody vo svojom okolí a
priradiť im výrobok, poznať
problematiku obmedzených
zdrojov surovín a dôležitosť ich
hospodárneho využitia (potreba
separácie odpadov, recyklácie),
poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu,
Osobnostný a
sociálny rozvoj:
Úvod do chémie význam chémie
pre život človeka
Vlastnosti látok získavanie a
rozvoj
experimentálnych
267
1.2 Skúmanie
vlastností látok
vlastnosti látok
(horľavosť,
skupenstvo, vôňa,
zápach, vzhľad,
rozpustnosť).
1.3 Zmesi a
chemicky čisté
látky
rôznorodá zmes,
rovnorodá zmes –
roztok, vodný
roztok, nasýtený
roztok,
rozpúšťadlo,
rozpustená látka,
metódy
oddeľovania
zložiek zmesí
(usadzovanie,
filtrácia,
odparovanie,
destilácia,
kryštalizácia
voda, vzduch
1.4 Látky
nevyhnutné pre
náš život: voda
a vzduch
základné piktogramy (napr.
žieravina, horľavina), poznať
telefónne čísla prvej pomoci,
dodržiavať zásady bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu,
dodržiavať zásady bezpečnej
práce s chemickými látkami v
praxi, vedieť používať ochranné
pomôcky – okuliare, rukavice,
ochranný štít.
zistiť pozorovaním vlastnosti
konkrétnych látok,
uviesť príklady látok,
rozpustných vo vode, látok
nerozpustných vo vode,
využívať pozorovanie pri
bežných činnostiach,
získavať a rozvíjať
experimentálne zručnosti
rozpoznať chemicky čisté látky,
rôznorodé zmesi, rovnorodé
zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a
plynné),uviesť príklady látok
rozpustných vo vode, látok
nerozpustných vo vode,
vodných roztokov používaných
v domácnosti, základných metód
oddeľovania zložiek zmesí
(usadzovanie, filtrácia,
odparovanie, destilácia,
kryštalizácia), využitia metód
oddeľovania zložiek zmesí v
praktickom živote.
chápať význam vody pre život
človeka, zvieratá a rastliny,
rozdelenie vôd podľa výskytu
(zrážková, povrchová,
podzemná, minerálna) a podľa
použitia (pitná, úžitková,
odpadová, destilovaná),vysvetliť
rozdiely medzi rôznymi druhmi
vôd (zrážková, povrchová,
podzemná, pitná, úžitková,
odpadová, destilovaná), poznať
možnosti úpravy a čistenia vôd,
dôsledky znečistenia vôd,
vymenovať hlavné zložky
vzduchu, skleníkové plyny
(napr. oxid uhličitý), hlavné
zručností.
Environmentálna
výchova:
Úvod do chémie recyklácia a
separácia odpadu
Voda, Vzduch poznať dôsledky
znečisťovania
vody a vzduchu,
problematika
ozónovej diery,
kyslé dažde, smog
a pod.
Ochrana života a
zdravia:
Objavovanie
chémie v našom
okolí - poznať
piktogramy
označujúce
nebezpečné látky,
zásady prvej
pomoci pri
ohrození zdravia
chemikáliami,
zásady bezpečnej
práce v
laboratóriu
Vzduch - význam
kyslíka pre
človeka
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti:
Úvod do chémie laboratórne
pomôcky
Vzduch
Voda
268
zdroje znečistenia ovzdušia
(spaľovanie odpadov – potreba
separovaného zberu), poznať
význam kyslíka pre živé
organizmy, poznať príčiny
vzniku ozónovej diery a
skleníkového efektu a ich
následky pre našu planétu,
význam ozónovej vrstvy.
7. ročník
Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina týždenne zo ŠVP/ 33 vyučovacích hodín ročne/
Téma / časová
dotácia
1. Premeny
látok
Obsahový
štandard
Chemická reakcia,
horenie, horľaviny,
reaktant, produkt,
1.1Spoznávanie chemický rozklad,
chemické
chemických
reakcií v našom zlučovanie,
energetické zmeny
okolí
pri chemických
reakciách, rýchlosť
1.2 Zmeny pri
chemických
chemických
reakciách
reakcií, faktory
ovplyvňujúce
rýchlosť
chemických
reakcií.
Výkonový štandard
Prierezová téma
poznať horenie ako chemický
dej,
vymenovať príklady horľavých
a nehorľavých látok,
vysvetliť podstatu hasenia
horiacich látok,
vymenovať niektoré hasiace
látky (voda, piesok, oxid
uhličitý),
opísať spôsoby správneho
hasenia pri horení konkrétnych
látok,
poznať označenie horľavín,
uviesť príklady chemických
reakcií z bežného života,
rozlíšiť reaktanty a produkty,
rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického rozkladu a
chemického zlučovania,
poznať reakcie, pri ktorých sa
energia uvoľňuje a pri ktorých
sa energia spotrebuje s dôrazom
na bežný život,
rozlišovať pomalé a rýchle
reakcie,
jednoducho zdôvodniť vplyv
teploty, množstva reaktantov,
plošného obsahu reaktantov (v
tuhom skupenstve) a
katalyzátora na rýchlosť
chemických reakcií s dôrazom
na bežný život,
poznať telefónne číslo
požiarnikov
vedieť používať ochranné
Environmentálna
výchova:
Horenie - vznik
požiarov a ich
negatívny vplyv
na životné
prostredie
Ochrana života a
zdravia:
Horľaviny nebezpečné a
život človeka
ohrozujúce
horľavé látky
Horenie - prvá
pomoc pri
popálenináchprepojenie s
biológiou
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti:
Hasenie - Faktory
ovplyvňujúce
rýchlosť
chemických
reakcií v bežnom
živote
269
pomôcky – okuliare, rukavice,
ochranný štít,
poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu,
základné piktogramy (napr.
žieravina, horľavina),
dodržiavať zásady bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu,
dodržiavať zásady bezpečnej
práce s chemickými látkami v
praxi,
poznať pomôcky používané pri
vykonaných laboratórnych
prácach,
vykonať podľa návodu žiacky
pokus,
vedieť pozorovať deje
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu
8.ročník
Časová dotácia: 1 vyučovacia hodina týždenne zo ŠVP/ 33 vyučovacích hodín ročne/
Téma
1. Zloženie
látok
1.1 Chemické
prvky
a zlúčeniny
1.2 Častice
látok: atómy,
molekuly
a ióny
1.3 Periodická
sústava
prvkov
Obsahový štandard
Prvok, značka
prvku, zlúčenina,
chemický vzorec,
častice látok, atóm,
elektrónový obal
atómu, jadro atómu,
protón, neutrón,
elektrón, protónové
číslo, chemická
väzba, elektrónový
pár, molekula, ión,
katión, anión,
oxidácia, redukcia,
oxidačno-redukčné
reakcie, periodická
sústava prvkov,
skupiny, periódy.
Výkonový štandard
vysvetliť zloženie látok, rozlíšiť
prvky a zlúčeniny, poznať
význam chemických značiek
prvkov a chemického vzorca,
poznať slovenské názvy a
značky chemických prvkov:
Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe,
H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na,
O, P, Pb, S, Se, Si, Zn, opísať
stavbu atómu, poznať označenie
elektrického náboja protónov,
elektrónov, neutrónov, zapísať a
vysvetliť vznik iónov z atómov,
vysvetliť vznik chemickej väzby
v látkach H2, NaCl zapísať a
prečítať vzorce dvojatómových
a viacatómových molekúl (napr.
H2, O2, Cl2, CO2, H2O), určiť
Prierezová téma
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti:
Chemické prvky história
pomenovania
niektorých prvkov
Periodická sústava
prvkov Mendelejevbiografia
Environmentálna
výchova:
Kyslík a jeho
zlúčeniny - oxidy
spôsobujúce vznik
kyslých dažďov a
ich účinok na
270
2. Významné
chemické
prvky a
zlúčeniny
druh a počet atómov v
konkrétnom príklade molekuly,
pomenovať dej, pri ktorom sa
oxidačné číslo atómu zvyšuje,
pri ktorom sa oxidačné číslo
atómu znižuje, uviesť príklady
priebehu oxidačno-redukčných
reakcií v bežnom živote, poznať
význam objavu periodickej
sústavy prvkov a meno autora
(D. I. Mendelejev), určiť počet
radov a stĺpcov v periodickej
tabuľke prvkov (1. – 18.),
vedieť určiť umiestnenie
(perióda a skupina) konkrétneho
prvku na základe hodnoty
protónového čísla, zapísať
protónové číslo atómov, určiť
počet elektrónov v atóme z
hodnoty protónového čísla
Kyslík a jeho
vymenovať základné vlastnosti
zlúčeniny (oxidy),
(skupenstvo, farba, reaktivita,
vodík a jeho
atď.) a použitie vodíka a kyslíka,
zlúčeniny (kyseliny, určiť oxidačné čísla atómov
kyslíkaté a
prvkov v oxidoch, vedieť
bezkyslíkaté, kyslé
aplikovať pravidlá tvorby
roztoky), alkalické
vzorcov a názvov oxidov,
kovy a ich zlúčeniny kyselín a hydroxidov, vedieť
(hydroxidy, zásadité názvy a vzorce CO, CO2,
roztoky), soli
N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl,
(neutralizácia, pH,
HNO3, H2SO4, H2CO3,NaOH,
stupnica pH,
KOH, Ca(OH)2, NaCl, NaNO3,
indikátor), kovy a
CuSO4, CaCO3, pomenovať
ich zlúčeniny (v
ióny, ktoré vzniknú reakciou
ľudskom organizme HCl, NaOH s vodou, poznať
a v bežnom živote). oxidy, ktoré reakciou s vodou
spôsobujú kyslé dažde, a príčiny
vzniku uvedených oxidov (oxidy
síry a dusíka), poznať vplyv
kyslých dažďov na životné
prostredie, možnosti
obmedzenia ich vzniku, určiť
pomocou univerzálneho
indikátorového papierika pH
rôznych roztokov (kyslý,
neutrálny, zásaditý), opísať
neutralizáciu ako chemickú
reakciu kyseliny
chlorovodíkovej s hydroxidom
sodným a zapísať chemickou
životné prostredie
Ochrana života a
zdravia:
Alkalické kovy a
ich zlúčeniny význam katiónov
niektorých kovov
pre človeka a ich
potravinové
zdroje
Soli - negatívny
vplyv nadmerného
solenia potravy na
zdravie človeka
271
rovnicou poznať výskyt a
funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom
organizme, uviesť význam
katiónov sodíka, draslíka,
horčíka, vápnika a železa pre
ľudský organizmus a ich
potravinové zdroje, zdôvodniť
negatívny vplyv nadbytku NaCl
v potrave pre ľudský
organizmus, vedieť prakticky
určiť, či je roztok kyslý,
neutrálny alebo zásaditý, vedieť
pracovať s roztokmi indikátorov
a indikátorovými papierikmi,
vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu,
vyhľadať, spracovať a
prezentovať požadované údaje a
informácie
9. ročník
Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny týždenne 1 hodina zo ŠVP a 1 hodina zo ŠkVP/ 66
vyučovacích hodín ročne/.
Navýšená jedna vyučovacia hodina sa využije na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov najmä
z tematického celku: Organické látky - hormóny, syntetické vlákna, vitamíny a v tematickom
celku: Chemické výpočty v téme
Téma / časová
dotácia
1. Chemické
výpočty
1.1 Látkové
množstvo
a molárna
hmotnosť
Obsahový
štandard
Látkové množstvo,
jednotka látkového
množstva – mól,
molárna hmotnosť,
jednotka molárnej
hmotnosti,
vyjadrovanie
zloženia roztokov
(hmotnostný
Výkonový štandard
Prierezová téma
porovnať hmotnosť 1 mólu
atómov rôznych prvkov,
vypočítať molárnu hmotnosť
zlúčenín zo známych molárnych
hmotností atómov prvkov
tvoriacich zlúčeninu, vypočítať
látkové množstvo, ak je zadaná
hmotnosť látky a molárna
hmotnosť látky, vypočítať
Environmentálna
výchova :
Uhľovodíky negatívne vplyvy
produktov
vznikajúcich pri
spaľovaní uhlia,
výfukové exhaláty
automobilov
272
1.2 Zloženie
roztokov
zlomok a
koncentrácia
látkového
množstva).
Charakteristika
organických látok,
organická chémia,
2.1 Vlastnosti
štvorväzbovosť
uhlíka, molekulový,
jednoduchých
organických
štruktúrny a
zjednodušený
látok
štruktúrny vzorec,
2.2Uhľovodíky uhlíkový reťazec,
otvorený reťazec,
2.3 Deriváty
uzavretý reťazec,
jednoduchá väzba,
uhľovodíkov
dvojitá väzba a
trojitá väzba,
2.4 Organické
uhľovodíky, alkány,
látky v živých
alkény, alkíny
organizmoch
,nasýtené a
nenasýtené
2.5 Organické
látky v bežnom uhľovodíky,
polymerizácia,
živote
makromolekula,
prírodné zdroje
uhľovodíkov,
oktánové číslo
benzínu, deriváty
uhľovodíkov,
halogénderiváty,
kyslíkaté deriváty,
prírodné látky,
sacharidy,
fotosyntéza, tuky,
bielkoviny,
vitamíny, enzýmy
,hormóny, plasty,
(polyetylén,
polyvinylchlorid,
polystyrén),
syntetické vlákna
(silon, nylon,
polyester), mydlá,
saponáty,
2. Organické
látky
hmotnosť látky a vody potrebnej
na prípravu roztoku s určitou
hmotnosťou a hmotnostného
zlomku zložky roztoku,
vypočítať látkové množstvo a
hmotnosť látky potrebnej na
prípravu roztoku s určitým
objemom a koncentráciou
látkového množstva
vymenovať príklady
anorganických a organických
látok, poznať typ väzby medzi
atómami v alkánoch, alkénoch a
alkínoch, napísať vzorce
uhľovodíkov:- alkány: metán,
etán, propán, bután,- alkény:
etén,- alkíny: etín (acetylén),
opísať vlastnosti (skupenstvo,
horľavosť, výbušnosť) výskyt a
použitie metánu, etánu,propánu,
butánu, eténu, etínu a benzénu,
poznať použitie propánbutánovej zmesi a vysvetliť, aké
nebezpečenstvo hrozí pri
unikaní tejto zmesi z tlakovej
nádoby v uzavretom priestore,
vymenovať produkty horenia
uhľovodíkov, opísať
polymerizáciu na príklade
vzniku polyetylénu z eténu,
vymenovať prírodné zdroje
uhľovodíkov (uhlie, ropa,
zemný plyn), spôsob ich
získavania a využitia,
alternatívne zdroje energie
(bioplyn), uviesť negatívne
vplyvy produktov vznikajúcich
pri spaľovaní uhlia na životné
prostredie, vymenovať základné
frakcie spracovania ropy (napr.
nafta, benzín, oleje, asfalt),
vymenovať druhy benzínu,
ktoré sa v súčasnosti u nás
používajú ako palivo do
automobilov, vysvetliť súvislosť
medzi oktánovým číslom
benzínu a jeho kvalitou,
vymenovať plynné latky,
ktorými prispieva automobilová
doprava k znečisťovaniu
Deriváty
uhľovodíkov freóny ako
ekologické jedy
Organické látky v
bežnom živote výhody a
nevýhody plastov
a pesticídov
Ochrana života a
zdravia:
Deriváty
uhľovodíkov účinok etanolu na
ľudský
organizmus
Organické látky v
živých
organizmoch vplyv cholesterolu
na zdravie
človeka, význam
vitamínov a ich
potravinové
zdroje, bielkoviny
vo výžive
človeka, negatívne
pôsobenie
tolerovaných a
ilegálnych drog
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti:
Uhľovodíky fosílne palivá
Organické látky v
bežnom živote plasty, lieky,
pesticídy
Organické látky v
živých
organizmoch tuky, sacharidy a
bielkoviny
273
kozmetické
ovzdušia, vyznačiť na
prípravky, pesticídy, konkrétnych príkladoch
lieky, drogy.
derivátov uhľovodíkov
uhľovodíkový zvyšok a
charakteristickú skupinu,
roztriediť príklady zlúčenín na
uhľovodíky a deriváty
uhľovodíkov, poznať názvy a
vzorce: - halogénderivátov
(chlórmetán),- alkoholov
(metanol, etanol),karboxylových kyselín (kyselina
mravčia, kyselina octová),
poznať najdôležitejšie vlastnosti
a možnosti využitia
chloroformu, metanolu a
etanolu, kyseliny octovej a
acetónu, vysvetliť, prečo sa
halogénderiváty uhľovodíkov
zaraďujú medzi ekologické jedy,
zdôvodniť nebezpečenstvo
používania freónov, poznať
vplyv metanolu, etanolu a
acetónu na ľudský organizmus,
dôsledky pôsobenia etanolu ako
návykovej látky, poznať spôsoby
zneškodňovania zvyškov farieb
a rozpúšťadiel ako
nebezpečných odpadov ,poznať
pôvod názvu kyseliny mravčej
,vymenovať atómy prvkov, ktoré
tvoria sacharidy ,uviesť
rozdelenie sacharidov podľa
zloženia (jednoduché, zložité),
vymenovať reaktanty, produkty
a podmienky priebehu
fotosyntézy, vysvetliť význam
fotosyntézy pre život človeka a
živočíchov, poznať výskyt,
vlastnosti a možnosti využitia
sacharidov (glukóza, fruktóza,
sacharóza, škrob, glykogén a
celulóza), poznať vlastnosti
tukov (rozpustnosť vo vode a v
alkohole, pôsobenie svetla na
tuky), roztriediť tuky podľa
zloženia (skupenstva) a pôvodu
(výskytu), vysvetliť funkcie
tukov v živých organizmoch,
poznať vplyv rastlinných a
274
živočíšnych tukov na ľudský
organizmus, vysvetliť vplyv
cholesterolu na ľudský
organizmus, poznať zloženie a
vlastnosti bielkovín, poznať
funkcie bielkovín v ľudskom
tele, vymenovať zdroje
rastlinných a živočíšnych
bielkovín, poznať význam
vitamínov a ich potravinové
zdroje, poznať význam enzýmov
a hormónov pre človeka.
vymenovať príklady a použitie
plastov a syntetických vlákien,
opísať úžitkové vlastnosti a
možnosti použitia syntetických
vlákien, uviesť výhody a
nevýhody používania plastov z
environmentálneho hľadiska,
uviesť rozdiely medzi mydlami
a saponátmi, opísať výhody a
nevýhody používania pesticídov,
poznať účinky skupín liekov
(antibiotiká, analgetiká,
antipyretiká), uviesť príklady a
negatívne pôsobenie
tolerovaných a zakázaných drog,
vedieť používať ochranné
pomôcky – okuliare, rukavice,
ochranný štít, poznať zásady
bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu, základné
piktogramy (napr. žieravina,
horľavina) dodržiavať zásady
bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu, dodržiavať zásady
bezpečnej práce s chemickými
látkami v praxi, poznať
pomôcky používané pri
vykonaných laboratórnych
prácach, vedieť zostaviť
jednoduchú chemickú aparatúru,
vykonať podľa návodu školský
pokus, vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu,
vedieť vyhľadať v literatúre
požadované údaje, spracovať
ich a prezentovať v primeranej
275
forme.
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelávania
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a
identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie
definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú
a že ich aktívne používa v správnom kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a
poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu lebo
nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok,
predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).
Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo
pomocou jednoduchších javov
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch
predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav
možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý
experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje
určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým
merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov
(napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny).
Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých
prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť
hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy
a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie
určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie
posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo
zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k
zimnému posypu ciest).
5. Metódy a formy práce
Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na obsah vyučovania, na individualitu
žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie
žiakov pre predmet chémia. Nasledujúca tabuľka obsahuje výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré rozvíjajú jednotlivé kompetencie.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Ich využitie na:
276
• motivačné metódy
vzbudenie záujmu žiakov
• expozičné metódy
získavanie nových poznatkov
• fixačné metódy
• riadený rozhovor
• demonštračné metódy
rozvoj komunikačných kompetencií
• prezentácia
• pozorovanie
• samostatná práca s literatúrou,
pracovným listom, internetom
• projektová metóda
rozvoj kompetencií riešiť problémy
• brainstorming
• heuristická metóda
• kooperatívne metódy
rozvoj sociálnych kompetencií
• experimentálna činnosť
rozvoj manuálnych zručností
6. Učebné zdroje
• ROMANOVÁ, D. - ADAMKOVIČ, E. - VICENOVÁ, H. – ZVONČEKOVÁ, V.:
Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
EXPOL PEDAGOGIKA 2009
• VICENOVÁ, H. – ZVONČEKOVÁ, V. - ADAMKOVIČ, E. - ROMANOVÁ, D.:
Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
EXPOL PEDAGOGIKA 2010
• VICENOVÁ, H.: Chémia pre 8. ročník základných škôl
s osemročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA 2011
a 3. ročník gymnázií
• VICENOVÁ, H. – GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4.
ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA 2012
• odborné časopisy, DVD, CD, encyklopédie, internet, pracovné zošity z chémie
277
7. Kritériá hodnotenia
Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí (minimálne 2-krát v priebehu
klasifikačného obdobia), písomných odpovedí , didaktických testov, grafických prejavov,
práce na laboratórnych cvičeniach, projektoch a na základe aktivity a tvorivého prístupu
žiaka k danému predmetu. Hodnotiaca stupnica sa vypracuje vždy na prvom zasadnutí
predmetovej komisie prírodovedných predmetov v príslušnom školskom roku a je
schvaľovaná všetkými vyučujúcimi.
Človek a hodnoty
Učebné osnovy – Katolícke náboženstvo
1. Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v žiakovi náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského
myslenia, a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu,
k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová
orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Vedie žiakov
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky
myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Zároveň výučba premetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov
rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym
dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
278
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET
KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO
5. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných hodín, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín
ročne)
Ročníková téma: POZNÁVANIE CEZ DIALÓG
Ročníkový cieľ:
Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu s Bohom
prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova. Prostredníctvom
komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.
Ročníkový symbol: dom
Téma /
časová
dotácia
BOH
HOVORÍ
K ČLOVE
KU/10 hod.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Práca so
Svätým
písmom /vyhľadávanie
kníh, kapitol veršov/,
skratky kníh
Misia Cyrila a Metoda
/cyrilika, hlaholika, Otče
náš v staroslovienčine/
Žiaci vierozvestcov – sv.
Gorazd, jeho žiak sv.
Bystrík
Žiak vie
-vymenovať 5 historických kníh Starého
zákona a 5 historických kníh Nového
zákona
-pomenuje časti Nového zákona
-podľa súradníc nájde daný text vo Svätom
písme
-správne používa skratky kníh Svätého
písma, čísla kapitol a veršov
-pozná najdôležitejšie udalosti zo života sv.
Cyrila a Metoda
-vysvetliť prínos byzantskej misie pre
Slovensko
-vysvetliť prínos prekladu Svätého písma
do nášho jazyka
-spamäti vie prvé dva verše Jánovho
evanjelia
-s pomocou učiteľa poskladá modlitbu
Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku
Prierezová
téma
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
279
DIALÓG
BOHA
A ČLOVEK
A/ 6 hod.
MOJA
MODLITBA
/4 hod.
NÁŠ
DIALÓG S
BOHOM/8
hod.
OBETA
BOŽIEHO
ĽUDU/8
hod.
Dávidove
prosby
odpustenie (žalmy)
Šalamúnova
prosba
o múdrosť
Mária zvelebuje Boha
(Magnifikat)
Ježiš – učiteľ modlitby
(Otče náš), porovnanie
dvoch
evanjeliových
textov modlitby Otče
náš
Pravidlá
modlitby
(miesto,
čas
a
pravidelnosť)
Druhy modlitby
Príklady
svätých
/hymnus sv. Františka na
stvorenstvo – príklad
oslavnej modlitby/
Znaky
a
symboly
v bežnom živote
Komunikácia
prostredníctvom
symbolu
Liturgické
symboly,
farby, úkony, postoje,
gestá
Slávenie
liturgického
roku,
slávnosť,
liturgické obdobia
Chrám,
kostol,
Jeruzalemský chrám
Liturgické predmety
Obeta, obetavosť, jej
zmysel v živote človeka
Obeta Ježiša Krista
Obeta Božieho baránka
(starozákonná,
novozákonná
obeta,
-používať vhodné slová v komunikácii
s inými ľuďmi
-pravdivo a správne šíri informácie
Žiak vie
-v biblických príbehoch nájsť spoločné
znaky modlitby Dávida a Šalamúna
-prerozprávať časť biblického príbehu zo
života kráľa Dávida a Šalamúna
-charakterizovať časti modlitby Otče náš
-vytvoriť kartotéku biblických modlitieb
-porovnať dva evanjeliové texty modlitby
Otče náš
-prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg
s Bohom
-nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš
-citovať jeden citát zo Svätého písma
-správne doplniť (poskladať) Magnifikat
Žiak vie
-vymenovať pravidlá modlitby
-pomenovať aspoň tri druhy modlitby
-jednoducho prerozprávať životopis sv.
Františka
-podľa vzoru – hymnus sv. Františka na
stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku
-vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym
príležitostiam
Žiak vie
-vysvetliť pojem symbol
-oceniť úlohu a zmysel symbolov
-vymenovať
jednotlivé
obdobia
liturgického roka
-priradiť správnu farbu k liturgickému
obdobiu
-správne
demonštrovať
aspoň
5
liturgických úkonov
-vysvetliť a oceniť potrebu slávenia
-symbolicky nakresliť schému rozdelenia
liturgického roku
-pomenovať základné časti chrámu
-nakresliť a pomenovať 5 liturgických
predmetov
Žiak vie
-prostredníctvom príkladu opíše, čo je
obeta
-konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť za
obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov)
-pomenovať ako sa sprítomňuje Ježišova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environment
álna výchova
Ochrana
života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
280
DIALÓG
CEZ
SLUŽBU/6
hod.
SLUŽBA
MODLITB
OU/6 hod.
židovská
pascha, obeta
posledná večera)
-vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému
pelikánovi
Obetný dar, moja obeta
-prejaviť vďaku za Ježišovu obetu
-rozlišuje Božieho baránka v Starom
a Novom zákone
-pomenovať, čoho symbolom je chlieb
a víno, vo sv. omši prinášané na oltár
Služba chorým (sviatosť Žiak vie
pomazania chorých)
-opísať
a porovnať
úlohu
chlapca
Služba ľudskej rodine a dievčaťa v službe rodine
(sviatosť manželstva)
-konkrétnymi skutkami slúžiť rodine,
Služba Božej rodine chorým, slabším
(sviatosť kňazstva – -vymenovať tri stupne kňazstva
diakon, kňaz, biskup)
-pozná po mene kňazov vo svojej farnosti
-zdôvodní potrebu sviatosti manželstva,
kňazstva a pomazania chorých pre
spoločnosť
-formulovať modlitbu za kňazov
-oceniť hodnotu človeka aj v chorobe
Modlitba za živých Žiak vie
/modlitba za kňaza, -pomenovať rôzne formy modlitby za
priateľov,
rodičov, druhých ľudí
spolužiakov, učiteľov/
-pomenovať časti sv. omše
Modlitba
k svätým -pozná účinky sv. omše
/modlitba na príhovor -formulovať modlitbu za iných vlastnými
svätých
–
Terézia slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov,
z Lisieux, môj krstný učiteľov, spolužiakov/
patrón/
-na príklade života sv. Terézie z Liseux
zdôvodniť potrebu modlitby k svätým
Modlitba za zomrelých
-sformulovať
modlitbu
ku
svojmu
krstnému patrónovi
Ochrana
života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
VOLITEĽNÉ HODINY:
ŠkVP – voliteľné hodiny budú použité na:
- Sedembolestná Panna Mária / 1 hod.
- Sviatok všetkých svätých / 1 hod.
- Pamiatka zosnulých / 1 hod.
- Advent / 1 hod.
- Vianoce / 1 hod.
- Zjavenie Pána / 1 hod.
- Pôst / 1 hod.
- Veľká Noc / 3 hod.
- Nanebovstúpenie Pána / 1 hod.
- Zoslanie Ducha svätého / 1 hod.
281
-
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej / 1 hod.
Záverečná hodina / 1 hod.
Prázdniny / 1 hod.
upevnenie a rozvíjanie tém ŠVP / 3 hod.
6. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných hodín, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín
ročne)
Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY
Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu po
hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu,
a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do
života. Objavená pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa.
Ročníkový cieľ:
Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj život podľa pravdy.
Praktizovať život v pravde podľa hlasu svedomia.
Téma /
časová
dotácia
Obsahový
štandard
Potreba pravdy
PRAVDA
Jakub a Ezau
AKO
HODNOTA/ Pravda v etike,
8 hod.
HĽADANIE
PRAVDY
Výkonový štandard
Žiak
vie
-na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi
pravdou a klamstvom
médiá
- interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi
(zachovanie
a Ezauovi dopad klamstva na vzťah súrodencov
tajomstva)
-vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka
vzťahoch
8.
Božie a v medziľudských
-posúdiť
silu
slova
prikázanie
-pomenovať zásady pravdy pre správne
fungovanie
medziľudských
vzťahov
-uviesť príklad manipulácie slovom a riziká
manipulácie
-na základe novinových článkov posúdiť hodnotu
etiky
pravdy
v masmédiách
-vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi
(novín, TV..) a posúdiť hodnovernosť daného
masmédia
Cesty hľadania Žiak vie
pravdy v dávnej -opísať pravdivosť obraznej reči biblického
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Multikultúrna výchova
Environment
álna výchova
282
O SVETE/
10 hod.
minulosti
Mýtický obraz
sveta
Evolučná teória
Biblický obraz
stvorenia sveta
(ENV)
HĽADANIE Pôvod človeka
Biblický obraz
PRAVDY
stvorenia
O SEBE/
10 hod.
človeka
Pád človeka
Hranice človeka
(svedomie)
príbehu o stvorení sveta
-porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia
sveta na „lište“ času a vo Svätom písme
-pomenovať biblický príbeh o stvorení ako
model stvorenia, nie historickú udalosť
-porovnať biblický príbeh o stvorení s vedeckým
pohľadom
-porovnať staroveké mýty o vzniku sveta
s posolstvom biblického textu
-jednoducho vytvoriť symbolický obraz stvorenia
sveta
-zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou
dnešného človeka
-vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc
znečistenej prírode (globálne problémy)
Žiak vie
- pomenovať symbolickosť obraznej reči
biblického príbehu o stvorení človeka a porovnať
s vedeckým pohľadom
- vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží
obraz
- vnímať svoje vlastné hranice
- navonok prejaviť úctu k človeku
- porovnať biblický príbeh o páde človeka
s mýtickým a poukázať na rozmer kresťanskej
nádeje (vyznanie a odpustenie viny)
- zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí
určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy
na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom
viny a vedomím viny
Žiak
vie
-vysvetliť
význam
ohlasovania
pravdy
-odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej
biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela
-vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a
vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37)
-vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy
-jednoducho opísať život sv. Petra a sv. Štefana
-porovnať svoj život s predloženými vzormi ohlasovateľmi pravdy
Prorok Ezechiel
(Ez 3, 1-3)
Ježiš – učiteľ
pravdy
(Mt,
8 hod.
5,37)
Apoštoli
hlásatelia
pravdy
(sv.
Peter, sv. Štefan)
Modelové
ilustrovanie
konceptov
a princípov
pravdy
Žiak vie
KONAŤ V Zodpovednosť
za
druhých - diskutovať o význame „Zlatého pravidla“
PRAVDE/
z
pohľadu
porovnať židovský zákon Zedaka, islamský Zakat
10 hod.
OHLASOV
ATELIA
PRAVDY/
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
zdravia
a
Mediálna
výchova
Environment
álna výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
283
prirodzenej
morálky (Zlaté
pravidlo)
Židovský zákon
Zedaka,
islamský Zakat,
Ježišov príkaz
lásky
Skutky
lásky
(skutky
milosrdenstva)
Sociálny hriech
Riešenie
problémovej
úlohy – príbeh
s mravnou
dilemou
a Ježišov príkaz lásky
- prispieva k diskusii v pracovnej skupine a
v triede o význame „Zlatého pravidla"
vnímať dopad rozhodnutia na život človeka
- na modelovej situácii demonštrovať skutky lásky
- posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery pri
riešení problémovej úlohy s mravnou dilemou
- rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi
väčším a menším dobrom
- definovať sociálny hriech
- vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa pravdy
- na príkladoch svätých, významných osobností
a konkrétnych životných udalostiach vysvetliť
spravodlivé (pravdivé) konanie
VOLITEĽNÉ HODINY:
ŠkVP – voliteľné hodiny budú použité na:
- Sviatok všetkých svätých / 1 hod.
- Pamiatka zosnulých / 1 hod.
- Advent / 1 hod.
- Vianoce / 3 hod.
- Zjavenie Pána / 1 hod.
- Pôst / 1 hod.
- Veľká Noc / 3 hod.
- Nanebovstúpenie Pána / 1 hod.
- Zoslanie Ducha svätého / 1 hod.
- Zlaté pravidlo / 1 hod.
- Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej / 1 hod.
- Záverečná hodina / 1 hod.
- Prázdniny / 1 hod.
- upevnenie a rozvíjanie tém ŠVP / 3 hod.
7. ročník
(1 hodina zo ŠVP + 1 hodina z voliteľných hodín, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín
ročne)
Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA
284
Ročníkový cieľ: Poznať hranice osobnej slobody. Vnímať oslobodzujúcu silu Ježia Krista.
Osvojiť si návyky kresťanského životného štýlu.
Téma /
časová
dotácia
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Chápanie
Žiak vie:
slobody
- na konkrétnej životnej situácii rozoznať život
Povolanie
k
v slobode a v otroctve hriechu
12 hod.
slobode
- posúdiť potrebu Božieho zákona v živote
Otroctvo
- definovať pojem slobody ako vnútorný stav
človeka
človeka
Závislosti
- vysvetliť, v čom spočíva zneužitie slobody
Exodus – cesta k - vymenovať dôsledky prvotného hriechu
slobode
- vysvetliť rozdiel medzi zamestnaním a
Hranice slobody
povolaním
- Desatoro
- vysvetliť pojem závislosť
- uviesť príklady rôznych závislostí
- reflektovať svoje vlastné rozhodnutia
- posúdiť a modifikovať biblické príbehy z
pohľadu dnešnej doby
- rozlišovať rôzne spôsoby slobody, chápať
Desatoro ako ich vyjadrenie
Žiak vie:
SLOBODA A Slobodné
ROZHODNU rozhodnutie
- na základe analýzy problémovej situácie
(nutnosť voľby)
vysvetliť dopad rozhodnutí na život
TIA/
Sloboda
a
jednotlivca a spoločnosti
8 hod.
zodpovednosť
- definovať svedomie
Riešenie
- posúdiť hodnotu spravodlivosti vo svete
problémovej
- vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich
situácie – príbeh
hodnotu pre dnešný život
s
mravnou - vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja
dilemou
človeka
Princípy
- na problémových situáciách s morálnou
rozhodovania
dilemou posúdiť vývoj morálneho úsudku
(autonómna
a
- posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu
heteronómna
autonómnej a heteronómnej morálky
morálka)
Vina
a Žiak vie:
BOH
odpustenie vo - predstaviť vinu a odpustenie vo svetle
OSLOBOprirodzenej morálky
svetle
DZUJE
prirodzenej
- vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s
ČLOVEKA/
morálky
vinou a previnením v rôznych kultúrach a
8 hod.
Kresťanský
náboženstvách v dejinách ľudstva
pohľad na vinu - konfrontovať ju s biblickým pohľadom na
SLOBODA
ČLOVEKA/
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
285
a odpustenie
Zaobchádzanie s
vlastnou vinou
Sociálny hriech
Chápanie viny v
iných kultúrach
a náboženstvách
Kristus
oslobodzuje
(formy pokánia
– sviatostné i
mimo
sviatostné)
Rešpektovanie
inakosti
Rozdelenie
sveta
podľa
kultúr (myslenie
kultúr)
Rozdielne cesty
hľadania Boha
(hinduizmus,
budhizmus,
islam,
judaizmus,
kresťanstvo..)
Putovanie
po
ceste predkov
uznanie viny a odpustenia
- uvedomovať si mravné rozmery svojich
rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým
ľuďom, svetu, Bohu
- opísať postup sviatosti zmierenia
- rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo
sviatostnú formu
- uviesť príklady sviatostných a mimo
sviatostných foriem pokánia
- osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a
odpustenie
Žiak vie
vymenovať
základné
monoteistické
náboženstvá
- vymenovať základné polyteistické náboženstvá
- opísať základné znaky svetových náboženstiev
(hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus,
kresťanstvo)
- porovnať učenie svetových náboženstiev s
kresťanským učením
- opísať rozdielne a spoločné prvky jednotlivých
svetových náboženstiev
- priradiť základné symboly svetových
náboženstiev
- vyjadriť úctu voči ľuďom iného vierovyznania
- rešpektovať slobodu vierovyznania
- opísať pozitívne hodnoty svetových
náboženstiev
- pomenovať a zdôvodniť prínos náboženstiev
pre život spoločnosti
- vysvetliť kresťanský pôvod v histórii
vyvoleného národa
- pomenovať a zdôvodniť prínos kresťanstva pre
život našej spoločnosti
- vyjadriť úctu k osobným koreňom
vychádzajúcim z kresťanstva a identifikovať sa s
nimi
LÁSKA AKO Sloboda a vzťah Žiak vie
k
autoritám - orientovať sa v cirkevnom členení a
PRINCÍP
hierarchickom usporiadaní, vymenovať diecézy
(hierarchia,
SLOBODY/
Slovenska a ich biskupov
anarchia,
8 hod.
nezávislosť)
- uvedomiť si dôležitosť autority v spoločnosti
Láska ako cesta k - vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou
slobode
k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri
(blahoslavenstvá) zneužití autority
REŠPEKTO
VANIE
VIEROVYZNANÍ/
10 hod.
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
286
Sloboda
a - formovať svedomie ako zvrchovanú normu
prosociálne
mravnosti
správanie
- poznávať hranice osobnej slobody
(angažovanosť v - interpretovať texty blahoslavenstiev na
rodine,
chápanie konkrétnych životných situácií, ako
spoločnosti,
výzvu pre kresťanské konanie vo svete a ako
Cirkvi)
prejav spolupráce na rozvoji Božieho kráľovstva
- je pripravený zapojiť sa do spoločného
projektu kresťanskej pomoci
- reálne oceniť vlastné dary a je pripravený
použiť ich pre svoje dobro aj dobro blížnych
ŠkVP – voliteľné hodiny budú použité na:
-
Sviatok všetkých svätých / 1 hod.
Pamiatka zosnulých / 1 hod.
Advent / 1 hod.
Vianoce / 3 hod.
Zjavenie Pána / 1 hod.
Pôst / 1 hod.
Veľká Noc / 3 hod.
Nanebovstúpenie Pána / 1 hod.
Zoslanie Ducha svätého / 1 hod.
Priateľstvo / 1 hod.
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej / 1 hod.
Záverečná hodina / 1 hod.
Prázdniny / 1 hod.
upevnenie a rozvíjanie tém ŠVP / 3 hod.
8. ročník
(0,5 hodiny zo ŠVP + 1,5 hodiny z voliteľných hodín, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín
ročne)
Ročníková téma: DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA
Ročníkový symbol: ŠATY
Ročníkový cieľ: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú
hodnotu človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty
Téma /
časová
dotácia
KTO
SOM/
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Sebapoznanie
Žiak vie
Osobnostný
(jedinečnosť, objavenie - vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a a sociálny
287
4 hod.
svojej veľkosti)
Zodpovednosť za prijaté
dary
Sebaprijatie, komplexy
Sebaúcta
KTO JE Ľudská dôstojnosť (Gn)
ČLOVEK/ Kresťanský pohľad na
zdroj
dôstojnosti
8 hod.
človeka
(človek
stvorený na Boží obraz)
Človek ako muž a žena
(úcta
k
človeku,
dôstojnosť muža a ženy,
matriarchát, patriarchát,
sexizmus)
Kresťanské
chápanie
rovnakej
dôstojnosti
muža a ženy pred
Bohom
ĽUDSKOSŤ/
10 hod.
Odvrátená tvár ľudskosti
(zneužívanie,
manipulácia, vojna – v
minulosti
a
dnes,
problém
„spravodlivých“ vojen)
Otázky
o
zmysle
utrpenia,
pochybnosť
ako
miesto
komunikácie,
Boh
ukrytý v biede sveta (bol
som hladný ....)
Božie kráľovstvo ako
kráľovstvo pokoja 92
Ľudskosť
(búranie
predsudkov, tolerancia,
Ježišov postoj k ľuďom
na okraji)
Objavenie
ľudskosti
(vykúpenie
–
pozdvihnutie človeka)
komplexy
- uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie
svojich talentov
- vyjadriť vlastný názor.
- rozvíjať návyk vonkajších prejavov
sebaúcty
- eliminovať svoje komplexy
- trénovať v pozitívnom sebahodnotení.
Žiak vie
- vysvetliť pôvod ľudských práv v
židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha
- sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo
svetle viery a Svätého písma
- oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a
akceptovaní dôstojnosti človeka
- prispieť k budovaniu dobrých vzťahov
prejavením úcty každému človeku
- opísať vnímanie muža a ženy v rôznych
kultúrach
a
rôznych
historických
kontextoch a porovnať ho s kresťanským
pohľadom
- oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí
muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu
- rozvíjať návyk vonkajších prejavov
ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému
pohlaviu
Žiak vie
- položiť si otázky o príčinách a zmysle
ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď
- na základe poznania dejinných súvislostí
hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti
- vnímať nebezpečenstvo náboženského
fundamentalizmu,
intolerancie
a
odsudzovania
- prejaviť vonkajší skutok empatie voči
iným
- spoznať a odmietnuť manipuláciu
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
288
DÔSTOJNOSŤ A
VÝKON/
8 hod.
KULTÚRA
ŽIVOTA/
4 hod.
„Mať“ alebo „byť“
Hodnota
práce
a
dôstojnosť človeka
Cirkev slabých (etika
chudoby
a
milosrdenstva v Cirkvi,
sociálne učenie Cirkvi)
Utrpenie – sviatosť
pomazania chorých
Kultúra
–
rozvoj
človeka, rozvoj ľudskej
spoločnosti
Hodnoty kultúry života
a
kultúry
smrti
(liberalizmus
–
relativizmus
hodnôt,
konzervativizmus
–
ochrana hodnôt)
Ľudskosť – kresťanský
ideál (kresťanské vzory)
Žiak vie
- vymenovať dôsledky posudzovania
hodnoty človeka na základe iba jeho
výkonu
- porovnať Ježišov zákon lásky so
sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti
- integrovať hodnoty milosrdenstva do
sústavy
hodnôt
sociálneho
cítenia
spoločnosti i jednotlivca
- nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín
Cirkvi
- vytvoriť zákony „svedectva lásky“
obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu,
triedu).
Žiak vie
- zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre
súčasnú kultúru
- na podklade Svätého písma posúdiť
hodnotu človeka od počatia po prirodzenú
smrť
- uvedomiť si kresťanské hodnoty
integrované v spoločnosti
- akceptovať a preferovať život ako
hodnotu
- zostaviť škálu osobných hodnôt (môj
rebríček hodnôt)
porovnať
spoločenský
prínos
kresťanských hodnôt pre spoločnosť v
porovnaní s prioritami liberalizmu
- podľa zostaveného rebríčka hodnôt v
modelových situáciách demonštrovať ich
vonkajšie prejavy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
ŠkVP – voliteľné hodiny budú použité na:
-
Sviatok všetkých svätých / 1 hod.
Pamiatka zosnulých / 1 hod.
Advent / 1 hod.
Vianoce / 3 hod.
Zjavenie Pána / 1 hod.
Pôst / 1 hod.
Veľká Noc / 3 hod.
Nanebovstúpenie Pána / 1 hod.
Zoslanie Ducha svätého / 1 hod.
Priateľstvo / 3 hod.
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej / 1 hod.
289
-
Záverečná hodina / 1 hod.
Kresťanská kultúra /5 hod. (Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
Prázdniny / 1 hod.
Príklady ľudskosti – svätí a misionári / 5 hod.
upevnenie a rozvíjanie tém ŠVP / 3 hod.
9. ročník
(0,5 hodiny zo ŠVP + 1,5 hodiny z voliteľných hodín, spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín
ročne)
Ročníková téma: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA
Ročníkový symbol: KVET
Ročníkový cieľ: Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba,
za iných a za svet, v ktorom žijem. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom
a spoločenskom živote.
Téma /
časová
dotácia
ZODPOVEDNOSŤ/
4 hod.
Obsahový
štandard
Etymológia
pojmu
zodpovednosť
Život
pozvanie
zodpovednosti
(podobenstvo
talentoch)
ZODPOVE Sebarozvoj
DNOSŤ ZA (sebaocenenie
prijatie)
SEBA/
Potreba
6 hod.
životných
vzorov
Korekcia
mediálnych
vzorov
(imitovanie
vzorov)
Výzva
hľadaniu
odkrývaniu
životného
zmyslu
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Žiak vie
- vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť
- objaviť posolstvo biblického textu podobenstva
– o talentoch
k - aplikovať podobenstvo o talentoch ako pozvanie
k zodpovednosti pre svoj život
o - formovať postoj zodpovednosti za svoj život
Žiak vie
a - racionálne sa konfrontovať s potrebou životných
vzorov
- kriticky analyzovať ponuku mediálnych vzorov
a konfrontovať svoj postoj voči vzorom
- rozlíšiť medzi manipulačným vzorom a vzorom
ponúkajúcim sprevádzanie
- rozvíjať schopnosť sebaporozumenia
- vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku
sebarozvoja
- formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z
k rovnováhy medzi potrebou originality a potrebou
a začlenenia sa
- z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú
ponuku nasledovania Ježiša Krista ako životného
vzoru
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
290
Ponuka
kresťanských
vzorov (Jn 1,3539)
Prečo
veriť?
ZODPOpre
VEDNOSŤ (dôvody
ZA SVOJU vieru, dôvody
pre neveru)
VIERU/
Poverčivosť –
8 hod.
nesprávna forma
religiozity
Nebezpečenstvo
siekt
a
ich
ponuky dnes
Vyznanie viery rozhodnutie pre
vieru
Reč Cirkvi metaforická reč
dogiem
Nová reč Cirkvi
– II. vatikánsky
koncil
Kresťanská
zrelosť
(sviatostný
život)
ZODPOVE
DNOSŤ ZA
BUDOVANIE VZŤAHOV/
8 hod.
Túžba
po
presiahnutí seba
(ontologická
potreba
lásky
človeka
k
človeku
a
človeka k Bohu)
Vzťahy muž a
žena
(Pieseň
piesní)
Priateľstvo
a
láska
Ideál rodiny a
pseudorodina
Medzigeneračné
vzťahy
Žiak vie
- analyzovať dôvody pre náboženskú vieru
- prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu
túžby po presahu samého seba
- logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav
nezrelej religiozity
- opísať znaky sekty
- porovnať sektu a Cirkev
- vysvetliť pôvod siekt a techniky manipulácie
- interpretovať biblické texty obsahujúce vyznanie
viery Ježišových učeníkov a nájsť súvislosť s
apoštolským vyznaním viery
- reprodukovať vyznanie viery ako akt dôvery
- jednoduchým spôsobom vysvetliť historický
kontext vzniku apoštolského a nicejskocarihradského vyznania viery
- rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery a ich
konkrétnych významov
- porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom
kontexte
- na odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť
potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti
- vnímať sekularizmus ako prejav neporozumenia
reči Cirkvi
- rozvíjať kresťanské prvky spirituality v
osobnostnom raste
Žiak vie
- objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k
človeku a človeka k Bohu
- nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou
muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou k Bohu
- oceniť význam budovania vzťahov ako
naplnenia života zmyslom
- vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania
- uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po
láske
- zostaviť hierarchiu hodnôt v partnerských
vzťahoch
- oceniť význam kvalitného budovania
partnerského vzťahu ako základ hodnotného
manželstva a rodiny
- formovať návyk vonkajších prejavov úcty k
človeku
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a
prezentačné
zručnosti
291
ZODPOVE
DNOSŤ
ČLOVEKA
ZA SVET, V
KTOROM
ŽIJE/
8 hod.
Ekológia
a
zodpovednosť
Gn
1,28-29
(globálne
problémy)
Angažovanosť
kresťana
v
spoločnosti
(politika, štátny
režim )
Úloha Cirkvi v
spoločnosti
Kresťanské
denominácie na
Slovensku
Ekumenizmus
- rozlíšiť rôzne formy spolužitia dvoch ľudí v
súčasnosti
- predstaviť rodinu ako optimálne Bohom chcené
spoločenstvo osôb zamerané pre dobro jej členov
a na
prijatie a výchovu detí
- porozumieť svojmu postaveniu v rodine a
osvojiť si riešenia rodinných konfliktov
- na modelových situáciách si precvičiť riešenia
rodinných konfliktov
vie
hľadať
kompromis
pri
riešení
medzigeneračných konfliktov
Žiak vie
Environmenna základe analýzy súčasných ekologických tálna výchova
javov v konfrontácii s posolstvom biblického
textu Gn 1,28-29 vyjadriť dôležitosť ekologického
myslenia a správania sa človeka
- vnímať potrebu ekologického myslenia človeka
- praktizovať zručnosti triedenia odpadu v
domácnosti a šetrného zaobchádzania s
prírodnými zdrojmi
- akceptovať vlastnú zodpovednosť prijatím svojej
úlohy na spoluvytváraní sveta
- zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov v
politike a verejnom živote
- osvojovať si postoj kresťanskej angažovanosti v
spoločnosti a v Cirkvi
charakterizovať
jednotlivé
kresťanské
denominácie na Slovensku a objaviť spoločné
základy viery
- akceptovať existenciu kresťanských denominácií
ako dôsledok historického vývinu
- oceniť asertívnu komunikáciu a správanie ako
prejav spolupráce
- rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom iných
denominácií
- formovať postoj spolupráce v ekumenickom
duchu v sociálnej oblasti
ŠkVP – voliteľné hodiny budú použité na:
-
Sviatok všetkých svätých / 1 hod.
Pamiatka zosnulých / 1 hod.
Advent / 1 hod.
Vianoce / 3 hod.
Zjavenie Pána / 1 hod.
Pôst / 1 hod.
292
-
Veľká Noc / 3 hod.
Nanebovstúpenie Pána / 1 hod.
Zoslanie Ducha svätého / 1 hod.
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej / 1 hod.
Sviatosti / 8 hod.
Modlitba Otčenáš/ 3 hod.
Vyznanie viery / 4 hod.
Záverečná hodina / 1 hod.
Prázdniny / 1 hod.
upevnenie a rozvíjanie tém ŠVP / 3 hod.
Prierezové témy – katolícke náboženstvo
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
7. ročník Žiak
• reflektuje sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v bežných aj vypätých
situáciách
Žiak
• objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboženstva
• rešpektuje práva iných náboženstiev
• vníma multikulturalitu ako prostriedok vzájomného kultúrneho obohacovania
• vníma monoteistické náboženstvá ako korene a zdroje európskej civilizácie
8. ročník Žiak
• je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach
• akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania
• je schopný vnímať zneužitie náboženstva pre manipuláciu
9. ročník Žiak
• je otvorený pre ekumenický dialóg medzi kresťanskými denomináciami na
Slovensku
• je si vedomý prebratia zodpovednosť za angažovanosť v spoločnosti
MEDIÁLNA VÝCHOVA
5. ročník Žiak
• objektívne hľadá pravdu
• rozumie svetu symbolov
• vie správne používať symbolické vyjadrovanie
6. ročník Žiak
• je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií
• osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov
• vníma účinok médií na osobnosť človeka
• vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva (obraz, literatúra, hudba) ako výraz
kresťanského učenia
a kresťanskej tradície
7. ročník Žiak
• disponuje základnými pravidlami verejného dialógu a argumentácie
• vie posúdiť hodnotu slávenia a kultúru správania
293
• interpretuje a kriticky hodnotí artefakty umeleckej produkcie
• hodnotí artefakty inokultúrnej umeleckej produkcie
• kriticky hodnotí hovorený i písaný mediálny prejav
• rozvíja citlivosť voči predsudkom a mediálnej manipulácii
8. ročník Žiak
• osvojuje si kritický prístup k informáciám
• je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt
9. ročník Žiak
• je schopný korekcie mediálnych vzorov
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
5. ročník Žiak
• si uvedomuje potrebu a význam jazyka a zlepšuje komunikáciu vo svojom okolí
• sa cvičí aktívnemu počúvaniu
• chápe zmysel obety pre službu v rodine a spoločnosti
• rozvíja svojou službou vzťahy v rodine
• pozná svoju úlohu v rodine
• je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity
• využíva svoje možnosti
7. ročník Žiak
• si vie uvedomiť priority v ľudskom živote a priame ohrozenie vlastných hodnôt
• rozumie princípom kresťanskej etiky
• uvedomuje si hodnotu spolupráce
• uzatvára a rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu
• predchádza sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania
Žiak
• si vie uvedomiť priority v ľudskom živote a priame ohrozenie vlastných hodnôt
• rozumie princípom kresťanskej etiky
• získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií
• si vie uvedomiť motiváciu svojich rozhodnutí
8. ročník Žiak
• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania
• je si vedomý svojich osobnostných kvalít
• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky
• prejavuje túžbu po osobnom raste
• uvedomuje si túžbu po ľudskosti
• je schopný vnímať rodové stereotypy
• uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy
• je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov
• je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na nich odpoveď
• rozvíja postoj empatie
• vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre životný postoj „byť“
• osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu
• je vnímavý na utrpenie človeka
9. ročník Žiak
• je pripravený preberať zodpovednosť za svoj život
• dokáže obhájiť svoj názor
• je schopný empaticky komunikovať a osvojovať sa empatický postoj k ľuďom
294
• vníma potrebu sebaocenenia a prijatia
• pri vnímaní potreby životných vzorov prehodnocuje ponuku kresťanských vzorov
• je otvorený pre transcendentný rozmer života
• je ochotný osvojovať si postoj kultivovanej religionistiky
• dokáže rozlíšiť a kriticky posúdiť manipulačné techniky siekt
• vníma potrebu osobného rozhodnutia pre vieru
Žiak
• je schopný kritického prehodnotenia pre ponuky pseudorodiny
• je pripravený stotožniť sa s ideálom rodiny
• vníma kvalitu partnerského vzťahu ako základ manželstva a rodiny
• je otvorený pre asertívne riešenie medzigeneračných konfliktov
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
5. ročník Žiak
• vníma svoju zodpovednosť k prírode, rozvíja vzťah ku prírode prostredníctvom
vzoru sv. Františka z Assisi
6. ročník Žiak
• oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny)
• vníma človeka ako súčasť prírody
• má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni.
• vníma človeka ako súčasť prírody
9. ročník Žiak
• aktívne sa podieľa na ochrane životného prostredia (triedenie odpadu v domácnosti,
udržiavanie čistoty
v prírode, šetrenie energiami a zdrojmi)
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Žiak
6. ročník
• si uvedomuje hodnotu ľudského života a vie, že ho treba chrániť.
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Žiak
5. ročník
Si pripraví a prezentuje projekt z vybranej témy: symboly, liturgické symboly, farby,
predmety, slávenie liturgického roka
Žiak
6. ročník
• si pripraví a prezentuje projekt z témy Ohlasovatelia pravdy
7, ročník Žiak
• si pripraví a prezentuje projekt z témy Rešpektovanie vierovyznaní, v ktorom
predstaví niektoré z najznámejších vierovyznaní
8. ročník Žiak
• si pripraví a prezentuje projekt z témy
Kresťanská kultúra
9. ročník Žiak
• si pripraví a prezentuje projekt z témy Zodpovednosť za budovanie vzťahov
295
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Požiadavkami na výstup sú kompetencie, ktoré si má žiak v priebehu vyučovania osvojiť.
Kompetencie k učeniu sa:
Žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje,
organizuje a riadi vlastné učenie, praktický hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje
o nich. Rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi,
integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu
k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied.
Komunikačné kompetencie:
Žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa
výstižne, súvisle a kultivovane. Účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor
a vhodne argumentuje. Využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre
kvalitnú a účinnú komunikáciu. Využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu
vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi.
Sociálne a interpersonálne kompetencie: Žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe
poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu
spoločnej práce. Podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme,
ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti
poskytne pomoc alebo o ňu požiada. Prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede,
chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje
skúsenosti druhých ľudí. Angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy
v duchu solidarity a lásky. Vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho
sebadôveru a samostatný rozvoj. Ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so
sebou spokojný a vážil si sám seba.
5. Metódy a formy práce, stratégie
Žiaci sú do vyučovania zapájaní rôznymi formami a metódami práce. Okrem samostatnej
práce sa strieda práca skupinová, práca vo dvojiciach alebo spolupráca celej triedy.
Aktivity a metódy sú obmieňané v záujme udržania pozornosti žiaka. Pri uvádzaní nového
učiva je žiak zapojený do vysvetľovania aktívne, jeho úlohou je vyvodzovať závery,
prichádzať k nim vlastným premýšľaním. Taktiež sa má žiak pripravovať doma aj
samoštúdiom, prípravou projektov, vypracovávaním domácich úloh a upevňovaním
a utvrdzovaním prebraného učiva.
6. Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi sú: Pracovný zošit, Sväté Písmo, iná odborná i pomocná literatúra,
internet, biblické mapy, obrazy, pracovné listy, plagáty, audio a audiovizuálne nosiče.
296
7. Hodnotenie predmetu
Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo
dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou
klasifikácie a slovného hodnotenia.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.
V predmete Katolícke náboženstvo sa hodnotia vedomosti, domáce štúdium, domáce
úlohy, tvorba a prezentácia projektov, práca na hodinách a plnenie si povinností.
Človek a svet práce
Učebné osnovy – Svet práce
1. Charakteristika predmetu
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia
a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja
pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným
vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho
kreativity.
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných
rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie
odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného
prostredia.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti:
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému
vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa,
vytrvalosť, samostatnosť/
 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
297
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri
pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných
rastlín
 získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri
pestovaní okrasných rastlín
3.
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
7.ročník
Časová dotácia:
(0,5hodina týždenne, 16,5 hodín ročne
Téma / časová
dotácia
Náradie a
pomôcky -6h
Kvetinárstvo – 8h
Obsahový štandard
Základné ručné náradie,
náradie na spracovanie
pôdy,
pomôcky pri pestovaní
rastlín
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín,
črepníkové rastliny,
praktická činnosť.
Výkonový štandard
Prierezová
téma
OŽZ
OSR
• definovať funkciu a
spôsob použitia
základných druhov
náradia a pomôcok,
• používať základné ručné
náradie a iné pomôcky,
• pri pestovaní
črepníkových rastlín
poznať náradie na
základné spracovanie a
ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
• pomenovať význam
ENV
okrasných rastlín, ich
OSR
vplyv na náš život a
životné prostredie.
Poznať rozdelenie
298
•
•
Hydroponické
pestovanie rastlín
– 2,5h
Hydropónia,
hydroponické pestovanie
rastlín
•
•
•
okrasných rastlín.
Odborne pomenovať
črepníkové rastliny,
pestovať, ošetrovať a
rozmnožovať
črepníkové rastliny,
poznať ich nároky na
stanovište,
využívať pracovné
prostredie a udržiavať
poriadok počas práce,
dodržiavať bezpečnosť
pri práci a hygienické
zásady.
definovať pojem
hydropónia, potreby na
hydropóniu,
uviesť výhody
hydroponického
pestovania rastlín,
vybrať si rastlinu na
hydroponické
pestovanie, pestovať ju
v živnom roztoku
ENV
OŽZ
PPZ
8.ročník
Časová dotácia:
(0,5hodina týždenne, 16,5 hodín ročne)
Téma / časová
dotácia
Hydroponické
pestovanie rastlín
– 3,5h
Viazačstvo a
aranžovanie
rastlín – 8h
Obsahový štandard
Hydropónia,
hydroponické pestovanie
rastlínv
Základy aranžovania a
väzby 299kvetov,
výber a úprava materiálu,
návšteva 299aranžérskej
výstavy.
Výkonový štandard
vybrať si rastlinu na
hydroponické pestovanie,
pestovať ju v živnom
roztoku
• poznať základné
pravidlá aranžovania a
väzby 299vetou,
• definovať vhodný
materiál, úpravu
rastlín a ostatného
materiálu,
Prierezová
téma
ENV
OŽZ
PPZ
ENV
OŽZ
299
Projekt - 5h
Prezentácia projektu
• získané vedomosti
uplatniť pri vytváraní
jesenného, vianočného
a jarného aranžovania,
vyhodnotiť výber
materiálu.
PPZ
• výsadba okrasných
rastlín a drevín v areály
školy, inštalácia
naaranžovaných prác ,
výstava a prezentácia
prác
Prierezové témy:
•
•
•
•
Environmentálna výchova - ENV
Ochrana života a zdravia – OŽZ
Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – PPZ
Environmentálna výchova – kvetinárstvo, práca s rastlinami, úprava kvetín, úprava
rastlinného exteriéru so zreteľom na zachovanie okrasnej zelene v areáli školy v súlade
s prírodou.
Ochrana života a zdravia – práca s náradím, s pomôckami na aranžovanie kvetín s o
zreteľom na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci
Osobnostný a sociálny rozvoj – práca s okrasnými, rezanými rastlinami ako súčasť
prírodného prostredia pre harmonický rozvoj osobnosti
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - výsadba okrasných rastlín a drevín v areály
školy, inštalácia naaranžovaných prác , výstava a prezentácia prác
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Byť vytrvalým pri pestovaní okrasných rastlín a využiť získané vedomosti a zručnosti pri
skrášľovaní svojho domova /napr. balkón/. Motivácia k tvorbe spoločensky prospešným
projektom, produktívna práca, orientácia pre ďalšiu profesijné zameranie
Poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín
a ich typických
300
zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné rastliny – vegetatívne aj generatívne, poznať
požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si
jednotlivých pestovateľských postupov. Vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny
na určené miesto.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
- motivačné( motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné
(rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie, manipulácia
s predmetmi , inštruktáž ); problémové metódy (projektová); praktické aktivity , práca
s knihou a textom; samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky;
aktivizujúce (diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania).
Formy práce:
- frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo
dvojiciach, demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové
vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované vyučovanie.
6. Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác,
odborné časopisy, encyklopédie a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je používanie
meotaru, PC, internetu, prezentácii aj využívanie názorných učebných prostriedkov (články
vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové aranžmány....).
7. Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
žiakov základnej školy.
Žiaci sú hodnotení známkou.
Hodnotí sa:
- teória
- praktická časť
- projekt
- samostatná práca
- aktivita.
Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude
brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon.
301
Učebné osnovy – Technika
1. Charakteristika predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií,
vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných
situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v
jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v
ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich
určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
2. Ciele predmetu
•
•
•
•
•
•
•
oboznámiť žiakov s históriou techniky na Slovensku a vo svete,
pomenovať významných objaviteľov v oblasti techniky,
zhotoviť jednoduché výkresy a prečítať tieto výkresy,
popísať proces (etapy) vzniku výrobku,
šetrenie elektrickej energie, vznik elektrickej energie,
uviesť príklad vzniku ceny výrobku (z čoho všetkého vzniká cena výrobku),
prezentovať jednoduché opravy v domácnostiach.
Kompetencie žiaka
Všeobecné (univerzálne) kompetencie
• schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
• schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a
vyjadrovať vlastný názor,
• schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
• schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
302
Pracovné kompetencie žiaka
• používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené
pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné
podmienky,
• pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i
zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských
hodnôt,
• využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme
vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o
ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste,
• orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu
podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania,
rozvíja svoje podnikateľské myslenie.
3.
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
7.ročník
Časová dotácia:
(0,5hodina týždenne, 16,5 hodín ročne)
Téma / časová
dotácia
Človek a technika –
10 hodín
Obsahový štandard
Technika - technika
- vynálezcovia- vynález
- človek, príroda,
spoločnosť
- výrobok
- myšlienka,
konštrukcia, výroba,
využitie
Výkonový štandard
Žiak :
-vie vysvetliť pojem
technika, technické
prostredie a technické dielo
ako produkt ľudskej
činnosti,
- vie vymenovať pozitívne
a negatívne dôsledky
techniky.
-pozná najvýznamnejšie
objavy a vynálezy 18. – 20.
storočia a pozná históriu
techniky na Slovensku
a najvýznamnejších
slovenských vynálezcov
-vie vysvetliť pojem
Prierezová
téma
MUV
303
Grafická
komunikácia6,5 hodín
-výkres
- náčrt,
- druhy čiar
- rozmery výkresov,
-technické kreslenie,
- počítač a technické
kreslenie
-softvéry na kreslenie
technologický postup a
opísať všeobecne cestu
vzniku výrobku.
Žiak:
-vie realizovať drobný
projekt (zhotoviť technický
náčrt, aj na pc a vie vybrať
vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a
spoje, navrhnúť
technológie),
-vie popísať proces vzniku
technického produktu.
vytvárať a realizovať
MUV
OSR
MEV
8.ročník
Časová dotácia:
(0,5hodina týždenne, 16,5 hodín ročne)
Téma / časová
dotácia
Grafická
komunikácia 3,5 hodiny
Obsahový štandard
- počítač a technické
kreslenie
-softvéry na kreslenie
Materiály
a technologie –
8 hodín
Surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok,
Drevo, kovy, plasty a iné
technické materi
Projekt – 5 hodín
Realizácia projektu –
návrh výrobku, pracovný
Výkonový štandard
-vie popísať proces vzniku
technického produktu.
vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre
vlastné potreby pre potreby
školy,
Žiak:
-pozná základné druhy
technických materiálov,
-vie rozlíšiť základné
druhy technických
materiálov - drevo, kovy,
plasty,
-vie definovať základné
náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a
plastov.
-vie popísať proces vzniku
výrobku zo suroviny.
- vie podľa vlastného
náčrtu a pracovného
Prierezová
téma
MUV
OSR
MEV
ENV
MUV
OŽZ
PPZ
MEV
304
postup a realizácia
postupu zostrojiť
navrhnutý jednoduchý
predmet z vybraného
materiálu
Prierezové témy:
•
•
•
•
•
•
Mediálna výchova - MEV
Multikultúrna výchova - MUV
Ochrana života a zdravia – OŽZ
Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – PPZ
Environmentálna výchova - ENV
Ochrana života a zdravia – práca s náradím, s pomôckami so zreteľom na ochranu
zdravia a bezpečnost pri práci
Osobnostný a sociálny rozvoj – grafická komunikácia, zostrojenie vlastného náčrtu a
realizácia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - Realizácia projektu – návrh výrobku,
pracovný postup a realizácia
Mediálna výchova - technické kreslenie na počítači, úprava náčrtu, posun
Multikultúrna výchova - najvýznamnejšie objavy a vynálezy 18. – 20. storočia , história
techniky na Slovensku a najvýznamnejší slovenskí vynálezcovia, surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok, drevo, kovy, plasty a iné technické materiály, realizácia projektu –
návrh výrobku, pracovný postup a realizácia
Environmentálna výchova – základné druhy technických materiálov - drevo, kovy,
plasty a ich využitie v súlade s prírodou
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak :
-vie vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej
činnosti,
- vie vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky techniky.
-pozná najvýznamnejšie objavy a vynálezy 18. – 20. storočia a pozná históriu techniky na
Slovensku a najvýznamnejších slovenských vynálezcov
-vie vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
Žiak:
305
-vie realizovať drobný projekt (zhotoviť technický náčrt, aj na pc a vie vybrať vhodný materiál,
zvoliť konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie),
-vie popísať proces vzniku technického produktu.
vytvárať a realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy,
Žiak:
-pozná základné druhy technických materiálov,
-vie rozlíšiť základné druhy technických materiálov - drevo, kovy, plasty,
-vie definovať základné náradie na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov.
-vie popísať proces vzniku výrobku zo suroviny.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Pri používaní elektronických médií (metodické rady Podnety fotografie, Podnety filmu a videa
a Elektronické médiá) odporúčame triedu deliť na 2 skupiny.
• Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie predmetu technika do
spoločných projektov s inými predmetmi.
• K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, ktoré
nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa.
• Predmet technika musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a
technológií, výlučne kvalifikovanými učiteľmi .
• V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do vyučovania
v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.
• Frontálna výučba, individuálna a skupinová práca žiakov, práca na projekte podľa
výberu učiteľa, IKT
6. Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Technika sú: učebnice, odborné časopisy,
encyklopédie a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri vyučovaní je používanie PC,
internetu a prezentácii na IKT. Bezpochyby má prínos aj využívanie názorných učebných
prostriedkov (modely, obrazy, fotografie, ....)
7. Hodnotenie predmetu:
Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
žiakov základnej školy.
Žiaci sú hodnotení známkou.
Hodnotí sa:
- teória
- praktická časť
- projekt
- samostatná práca
- aktivita.
306
Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude
brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho výkon.
Umenie a kultúra
Učebné osnovy – Hudobná výchova
1. Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja
jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom
zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.
Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom
národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.
Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná
vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva
celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy
a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti
najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať
hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré
podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti
žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie
a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu
k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti,
vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného
zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje
hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje
hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej
výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si
aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia
pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho,
ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi
307
špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný
v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako človek.
Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova
vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak,
aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných
činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/,
percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické
činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými
prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze
zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti
z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského
života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku
v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.
Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov
a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak,
aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.
Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od
hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a
interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať
z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí.
2. Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre
identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.“
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie
s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných
zručností
- nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov
jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela,
- uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede
hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej
umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej
kultúre,
- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné
prejavy vlastného národa, iných národov a etník,
308
-
v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety
z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).
spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov
jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela.
nadobudnúť schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti.
uvedomovať si svoju národnú identitu, získať úctu k svojej kultúre, a to na základe
osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne,
významné diela slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou
kultúrou.
Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj
egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené
počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické
momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin
opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
-
na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po
rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické
zážitky,
-
dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt
rôznych kultúr,
vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich
tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty
obsiahnuté v hudbe,
- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného
času.
-
Psychomotorické ciele
- žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové)
a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných
činnostiach,
- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich
myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Kompetencie
Výchova a vzdelávanie sa má realizovať na základe harmonizovaných učebných osnov
309
vyučovacích predmetov. Veľmi dôležité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná
výchova participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho
vzdelávania.
Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy
k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov
k nim,
- hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej,
komunikačnej kompetencie.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
5. ročník
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma / časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zahrajme sa s hudbou
- podľa možností intonačne čisto
zaspievať piesne Hlava, ramená a Ja
som muzikant
- reagovať na znejúcu hudbu pohybom
- vytvárať jednoduché sprievody
k piesňam hmatovo-akustickým
pohybom
- chápať komunikačnú funkciu hudby
- chápať funkciu výrazových
prostriedkov hudby v hudobnom diele,
v piesni
- verbálne vyjadriť zážitok, pocity
z počúvanej hudby
- porovnať vybrané skladby podľa
výrazu, charakteru
- charakterizovať rytmus v hudbe
- reprodukovať krátke rytmické motívy
(rytmus valčíka)
- poznať rytmické hodnoty nôt, funkciu
bodky za notou
- zaspievať pieseň Prídi, Janík,
Ako sa nám
prihovára
hudba
10 hod.
Výrazové prostriedky
hudby
Rytmus, takt, rytmické
hodnoty nôt
Prierezová
téma
REV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
310
Stoličkový
rock and roll
Melódia
Dynamika
Tempo a agogika
Harmónia, súzvuk,
akord
Inštrumentácia,
symfonický orchester
Podoby hudobnej
skladby
Prostredníctvom
hudby
spoznávame
svoju hudobnú
kultúru
Európska únia
Hudba Slovenskej
premilený
- pochopiť funkciu rytmu v hudbe
- podľa choreografických znakov
zvládnuť pohyb k znejúcej hudbe
- intonačne čisto zaspievať piesne
Sedela na vŕšku, Krásna, krásna
- v hudobnej ukážke postrehnúť prácu
s motívom a s hudobnou myšlienkou
- vytvoriť jednoduchú melódiu hrou na
bielych alebo čiernych klávesoch
klavíra
- charakterizovať dynamiku v hudbe
- poznať základné dynamické
znamienka
- podľa možností intonačne čisto
zaspievať pieseň Ide furman dolinou
- uvedomene uplatniť dynamiku vo
vzťahu k výrazu piesne
- hmatovo-akustickým pohybom
vyjadriť zmenu dynamiky
- poznať spôsob zaznamenania tempa
v grafickom zázname hudby
- pomocou hmatovo-akustických
pohybov reprodukovať pomalé, stredné
a rýchle tempo
- intonačne čisto a rytmicky presne
zaspievať pieseň Spievanky, spievanky
- na základe počúvania priradiť ukážke
správne tempové označenie
- sluchovo rozlíšiť konsonantné
a disonantné akordy
- podľa možností intonačne čisto
zaspievať pieseň Z východnej dievčatá
- pochopiť význam a funkciu harmónie
prostredníctvom znejúcej hudby
- sluchovo rozlíšiť rôzne zvuky, ľudské
hlasy, hudobné nástroje z rôznych
materiálov
- rozlíšiť hudobný nástroj podľa jeho
zvuku, farby
- poznať zloženie symfonického
orchestra
- určiť hudobnú formu piesne (dvoj
a trojdielna piesňová forma)
- poznať hudobnú formu rondo
- verbalizovať hudobný zážitok
z počúvanej hudby
- postrehnúť kontrasty hudobných
myšlienok
- vyjadriť pocity a zážitok z počúvanej
hudby
- poznať hymnu EÚ a jej autora
REV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
- podľa možností intonačne čisto,
311
a kultúru iných
národov
14 hod.
republiky
Ľudové piesne
Šťastie, zdravie, pokoj
svätý vinšujeme vám
Vstávaj, Hanzo, hore
(slovenská ľudová)
A tá polka
(slovenská ľudová)
Ja som dobrý
remeselník (kysucká
pieseň)
Slovenskí hudobní
skladatelia
Slovenská populárna
hudba
Hudba Českej
republiky
Neťukej
rytmicky presne a so zodpovedajúcim
výrazom zaspievať slovenskú štátnu
hymnu
- verbalizovať svoj názor, zážitok
z hudby
- hodnotiť a porovnávať počúvané
vokálne skladby
- charakterizovať ľudové piesne, ich
vznik a spôsob šírenia
- intonačne čisto zaspievať ľudovú
pieseň Sobotienka ide
- podľa možností intonačne čisto
zaspievať kysuckú koledu
- zapojiť sa do rozhovoru o zvykoch
a tradíciách v regióne vo vianočnom
období
- podľa možností zaspievať pieseň so
zodpovedajúcim výrazom
- hrou na detských hudobných
nástrojoch vytvoriť jednoduchý
sprievod k piesni, podporiť charakter
piesne
- intonačne čisto zaspievať ľudovú
pieseň
- pohybovo stvárniť jednoduchú
choreografiu z ľudových tancov
(jednokročka, dvojkročka)
- podľa možností intonačne čisto
zaspievať kysuckú pieseň s drotárskou
tematikou
- hmatovo-akustickým pohybom
reprodukovať jednoduché rytmické
motívy, vytvoriť jednoduchý sprievod
k piesni
- poznať prácu drotárov
- poznať najvýznamnejších
slovenských skladateľov (Suchoň,
Moyzes)
- verbalizovať svoj názor, zážitok
z hudby
- hodnotiť a porovnávať počúvané
skladby
- poznať predstaviteľov slovenskej
populárnej hudby (Žbirka, Gombitová,
Nagy, skupina Modus)
- intonačne čisto zaspievať populárnu
pieseň Môj svet je tvoj
- zapojiť sa do rozhovoru o českej
hymne, porovnať charakter slovenskej
a českej hymny
- poznať najvýznamnejších českých
skladateľov (Smetana, Dvořák)
- verbalizovať hudobný zážitok
- intonačne čisto zaspievať pieseň
ENV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
REV
312
(česká ľudová)
Poľská hudba
Maďarská hudba
Hudba spojená
s inými druhmi
umenia
Rozprávková opera
Rusalka
9 hod.
Martin a slnko
(Tibor Frešo)
Opereta Modrá ruža
(Gejza Dusík)
Balet - hudba bez slov
Sadíme, my, máje
(slovenská ľudová)
Hudobno-dramatický
príbeh Trojruža
Piesne z príbehu
Nácvik divadla
Trojruža
Opakovanie piesní
a učiva 5. ročníka
v českom jazyku
- pohybovo stvárniť jednoduchú
choreografiu k piesni (krok – sun –
krok)
- poznať významného poľského
skladateľa (F. Chopin)
- slovne vyjadriť pocity z počúvanej
hudby
- poznať významných maďarských
skladateľov (Liszt, Bartók)
- zaspievať intonačne čisto jednoduchú
maďarskú ľudovú pieseň
- sluchovo rozlišovať árie jednotlivých
postáv, áriu a zborovú scénu
- verbalizovať pocity z hudby
- poznať pojmy: opera, ária, zbor,
dirigent
- vyjadriť zážitok z počúvanej hudby
- sluchovo rozlíšiť variácie hudobnej
myšlienky
- spevom sa zapojiť do vybraného
miesta v opere
- zapojiť sa do rozhovoru
o odlišnostiach a spoločných znakoch
opery a operety
- podľa svojich možností zaspievať
pieseň Zatancuj si so mnou, holubička
z operety
- charakterizovať balet
- poznať najznámejšie balety od
Čajkovského
- pochopiť, že hudbou sa dá vyjadriť
čokoľvek – príbeh, pocity, farby, . . .
- podľa možností zaspievať pieseň
s tematikou o máji
- hmatovo-akustickým pohybom
vytvoriť jednoduchú pohybovú kreáciu
k piesni
- charakterizovať ľudové tradície
- podľa možností so zodpovedajúcim
výrazom zaspievať vybrané piesne
ENV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
REV
- integrovať vokálne, pohybové,
inštrumentálne a dramatické činnosti
spojené v dramatickom príbehu
- využiť osvojené hudobné schopnosti,
zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a
prezentácii hudobno-dramatického
príbehu
- zaspievať známe piesne
6.ročník
313
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma /
časová
dotácia
Hudba
minulosti a
súčasnosť
12 hod.
Obsahový
štandard
Počiatky hudby
Pravek a starovek
Stredovek
Stredoveká hudba
na Slovensku
Hudobná
renesancia
Hudobný barok
Lully: Keď
mesiačik svietil
A. Vivaldi
J. S. Bach
G. F. Händel
Klasicizmus
J. Haydn
W. A. Mozart
Zázračné dieťa
Výkonový štandard
- charakterizovať znaky pravekej
a starovekej hudby
- jednoduchou improvizáciou na
detských hudobných nástrojoch
vytvárať hudobné motívy
- charakterizovať počúvanú skladbu
z hľadiska štýlového obdobia
- charakterizovať gregoriánsky chorál
a svetskú hudbu
- zaspievať pieseň trubadúrov Bol
teplý máj
- poznať význam pôsobenia
solúnskych bratov Cyrila a Metoda na
našom území
- slovne vyjadriť dojmy z počúvanej
hudby
- intonačne čisto zaspievať pieseň
Nesieme Morenu
- verbálne vyjadriť hudobný zážitok
- zdôvodniť názov skladby Echo
- pohybovo stvárniť jednoduchú
choreografiu k tancu Pavana zo 16.
storočia
- zaspievať intonačne čisto,
kultivovane pôvodnú verziu piesne
Keď mesiačik svietil
- slovne vyjadriť pocity z počúvanej
hudby
- vyjadriť hudobný zážitok
- vedieť priradiť ilustráciu k počúvanej
hudbe
- hodnotiť a porovnávať počúvané
skladby
- poznať významných predstaviteľov
baroka
- vyjadriť zážitok z počúvania hudby
- postrehnúť výrazné hudobné
myšlienky, hudobné nástroje
- poznať významného predstaviteľa
klasicizmu a jeho dielo
- verbálne vyjadriť pocity z hudby
- poznať život a dielo významného
hudobného skladateľa
- charakterizovať počúvanú skladbu –
hudobné myšlienky, hudobné nástroje
Prierezová
téma
ENV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
REV
314
L. van Beethoven
Hudobný
klasicizmus na
Slovensku
Opakovanie učiva
Prostredníctv
om hudby
spoznávame
kultúru
rôznych
národov
5 hod.
Veruže mi zahraj
(slovenská ľudová)
Vianočné koledy
Bodaj by vás, vy
mládenci
(slovenská ľudová)
Vretienko mi padá
(slovenská ľudová)
Kysucké ľudové
piesne
Hudba
minulosti a
súčasnosť
8 hod.
Romantizmus
- poznať život a dielo významného
hudobného skladateľa
- verbalizovať hudobný zážitok
- postrehnúť výrazné hudobné motívy
v znejúcej hudbe
- spevom sa zapojiť do vybraného
miesta v skladbe (óda na radosť)
- poznať slovenských hudobných
skladateľov (Zimmerman, Rigler)
- poznať mená a najznámejšie
diela skladateľov období renesancie,
baroka a klasicizmu
- zaradiť počúvanú skladbu z hľadiska
štýlového obdobia
- podľa svojich možností intonačne
čisto a rytmicky správne zaspievať
slovenskú ľudovú pieseň
- vytvoriť jednoduchý inštrumentálny
sprievod k piesni
- zapojiť sa do rozhovoru o slovenskej
histórii a kultúre
- so zodpovedajúcim výrazom
zaspievať vianočné koledy Tichá noc,
svätá noc, Šťastie, zdravie, pokoj
svätý, ...
- hrou na detských nástrojoch vytvoriť
jednoduchý sprievod k piesňam
- podľa svojich možností zaspievať
intonačne čisto slovenskú ľudovú
pieseň
- vytvoriť inštrumentálny sprievod
k piesni
- určiť metrum v notovom zápise
piesne
- intonačne čisto a kultivovane
zaspievať ľudovú pieseň
- reagovať na znejúcu hudbu
taktovaním v 2/4 takte
- zaspievať intonačne čisto kysucké
piesne Kysuca, Kysuca a Nezapadaj
slnko
- poznať región Kysuce, jeho typické
piesne, ľudové hudobné nástroje a kroj
- poznať najvýznamnejších
skladateľov romantizmu a ich
najznámejšie diela
- slovne vyjadriť pocity a zážitky
z hudby
- porovnávať a hodnotiť počúvané
ENV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
REV
ENV
MKV
315
Franz Schubert –
kráľ piesní
Opera v
romantizme
B. Smetana
Vltava
Počiatky
slovenskej
národnej hudby
Romantizmus na
Slovensku
Impresionizmus
C. Debussy
M. Ravel
Prostredníctv
om hudby
poznávame
kultúru
rôznych
národov
8 hod.
Rakúska hudba
Nemecká hudba
Talianska hudba
skladby
- poznať významného predstaviteľa
romantizmu a jeho piesňovú tvorbu
- verbálne vyjadriť pocity z počúvanej
hudby
- poznať skladateľov opier a ich diela
(Weber, Verdi, Wagner)
- vyjadriť hudobný zážitok a pocity
z počúvanej hudby
- sluchovo rozlíšiť hudobný žáner –
opera na základe jej charakteristických
znako
- slovne vyjadriť hudobný zážitok
- pri opakovanom počúvaní určiť
v ukážke podľa charakteru hudby
a hudobných nástrojov jednotlivé časti
skladby
- pri opakovanom počúvaní sluchom
rozlíšiť tému
- intonačne čisto zaspievať piesne
Horela lipka, horela a Kto za pravdu
horí
- poznať pojem vlastenecká pieseň
a verbalizovať hudobný zážitok z
počúvania
- poznať významných slovenských
skladateľov (Bella, Bystrý, Trnavský)
- slovne vyjadriť pocity z počúvanej
hudby
- poznať skladateľa a jeho dielo
- slovne vyjadriť zážitky a dojmy
z počúvanej hudby
- prepájať získané poznatky
s poznatkami z iných predmetov
(výtvarná výchova)
- poznať významných skladateľov
(Mozart, J. Strauss, ml.)
- pohybovo stvárniť základný krok
valčíka
- vytvoriť rytmický sprievod k piesni
Tichá noc, svätá noc
- poznať významných skladateľov
(Bach, Beethoven, Orff,...)
- intonačne čisto zaspievať a vytvoriť
rytmický sprievod k nemeckej piesni
Mlyny
- poznať významných predstaviteľov
talianskej hudby (Verdi, Vivaldi)
- slovne vyjadriť názory a pocity
OSR
MDV
TPPZ
REV
ENV
MKV
OSR
MDV
TPPZ
316
Francúzska hudba
Anglická, írska
a škótska hudba
Okolo
Stredozemného
mora
Amerika – nový
svet
Opakovanie piesní
z počúvanej hudby
- podľa svojich možností zaspievať
refrén piesne Santa Lucia v talianskom
jazyku
- poznať významných predstaviteľov
francúzskej hudby (Berlioz, Debussy)
- vyjadriť zážitky z počúvanej hudby
- podľa svojich možností zaspievať
pieseň Pri mojej plavovláske
- podľa svojich možností zaspievať
pieseň v anglickom jazyku
- verbálne vyjadriť zážitok
z počúvanej hudby
- verbálne vyjadriť zážitok
z počúvanej hudby rôznych krajín
okolo Stredozemného mora
- poznať dôležité fakty z kultúry
alebo histórie týchto krajín
- intonačne čisto a rytmicky presne
zaspievať pieseň v anglickom jazyku
Glory, glory, hallelujah
- zaspievať známe ľudové a umelé
piesne
- zaradiť hudobné ukážky z hľadiska
štýlového obdobia i žánru
7. ročník:
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma /
časová
dotácia
Hudobné
prechádzky
storočiami
11 hod.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- charakterizovať stredovekú
Návraty do minulosti hudbu, gregoriánsky chorál
Stredovek
- zapojiť sa spevom a hrou na
rytmických nástrojoch do
vybraného miesta v skladbe
Návraty do minulosti - charakterizovať znaky barokovej
Barok
hudby
- poznať významných
predstaviteľov baroka a ich
najznámejšie diela –
(Bach, Händel, Vivaldi)
Návraty do minulosti - charakterizovať znaky
Klasicizmus
klasicistickej hudby
- poznať významných
predstaviteľov klasicizmu a ich
najznámejšie diela –
Prierezová
téma
MDV
MKV
TPPZ
REV
317
Hudobníci rôznych
dôb
Hudobné nástroje
rôznych dôb
Zakladatelia
modernej slovenskej
hudby –
E. Suchoň
A. Moyzes
Modus
B. Bartók
Galéria hudobných
skladateľov 20.
storočia
Zhrnutie
a opakovanie
tematického celku
Zaspievajme
si 6 hod.
Žalo dievča
(slovenská ľudová)
Chodela Hanička
(kysucká pieseň)
Vianočné koledy
a zvyky
Horela lipka
(slovenská ľudová)
(Mozart, Haydn, Beethoven)
- poznať najvýznamnejších
skladateľov a virtuózov
jednotlivých období a ich
najznámejšie diela
- zaradiť počúvanú skladbu
z hľadiska slohového obdobia
- poznať súčasných slovenských
interpretov vážnej hudby (P.
Dvorský)
- poznať a sluchovo rozlíšiť
najznámejšie hudobné nástroje
jednotlivých slohových období
- poznať najvýznamnejších
predstaviteľov slovenskej hudby
20. storočia a ich najznámejšie
diela
- intonačne čisto zaspievať pieseň
Páslo dievča pávy
- poznať a vedieť zapísať stupnicu
do notovej osnovy
- poznať skladateľa 20. storočia
a jeho diela
- zaspievať intonačne čisto pieseň
Poza bučky a Po valašsky od zeme
- poznať najvýznamnejších
predstaviteľov hudby 20. storočia
a ich diela (Orff, Britten,
Stravinskij, ...)
- slovne vyjadriť hudobný zážitok,
myšlienky, emócie
- poznať najvýznamnejších
slovenských a svetových
skladateľov 20. storočia a ich
najznámejšie diela
- podľa individuálnych možností
zaspievať intonačne čisto
a kultivovane slovenské ľudové
piesne a vianočné koledy
- vytvoriť hudobný sprievod
k piesňam na rytmických
a melodických nástrojoch
Orffovho inštrumentára
- zaspievať intonačne čisto,
rytmicky presne a kultivovane
slovenské ľudové piesne
OSR
MDV
MKV
TPPZ
REV
Pod horou ovos
318
Pestrá paleta
populárnej
hudby 11
hod.
drobný
(slovenská ľudová)
- vytvoriť inštrumentálny sprievod
k piesňam
Na kráľovej holi
(slovenská ľudová)
- uplatňovať elementárne
taktovacie pohyby pri speve (2/4,
3/4 takt)
- charakterizovať populárnu
hudbu, jej znaky a poznať jej žánre
Vymedzenie pojmu
populárnej hudby
Džez a jeho vývoj
Spirituály a
ragtime
- charakterizovať džez – vznik,
znaky, hudobné nástroje
- poznať predstaviteľov džezu –
(Armstrong, Fitzgerald, Gershwin,
...)
- poznať pojmy spirituál a ragtime
- so zodpovedajúcim výrazom
zaspievať spirituál Kumbaya,
Swing low
Džez na Slovensku
- poznať predstaviteľov džezu na
Bratislavské džezové Slovenku – (P. Lipa, ...)
dni
Hudobné zábavné
- charakterizovať operetu, jej
divadlo
hlavné znaky, poznať jej
Opereta
predstaviteľov
- poznať najznámejšie operety od
G. Dusíka
- zapojiť sa spevom do piesne
z operety– Zatancuj si so mnou,
holubička
Hudobné zábavné
- charakterizovať muzikál, jeho
divadlo
hlavné znaky
Muzikál
- poznať najznámejšie svetové
muzikály a ich autorov:
Bernstein: West Side Story
Webber: Jesus Christ Superstar a
iné
Muzikál Rebelové
- postrehnúť a charakterizovať
Páta
hlavné znaky muzikálu
prostredníctvom filmového
muzikálu
- zaspievať intonačne čisto pieseň
Páta
Rock and roll
- poznať a charakterizovať rock
Stoličkový rock and
and roll, jeho znaky, hudobné
roll
nástroje a predstaviteľov – E.
Presley
- verbálne vyjadriť názory, pocity
z počúvanej hudby
- pohybovo stvárniť jednoduchú
OSR
ENV
MDV
MKV
TPPZ
REV
OSR
319
choreografiu – stoličkový rock and
roll
The Beatles
Modus, M. Žbirka
V slepých uličkách
Elán
Nie sme zlí
Voda, čo ma drží nad
vodou
Hudba na
pomedzí 5
hod.
Country a western
hudba
Hudba k filmom
Hudba na internete
Hudba na internete
(hudobné hádanky)
Spev súčasných
hitov
Opakovanie piesní
a zhrnutie učiva
- poznať mená členov skupiny
Beatles a ich najznámejšie piesne
- zapojiť sa spevom do piesne Let
it be
- poznať predstaviteľov slovenskej
populárnej hudby – (Modus,
Žbirka, Gombitová, Elán, ...)
- zaspievať intonačne čisto a so
zodpovedajúcim výrazom
populárne piesne od známych
slovenských interpretov
- poznať a charakterizovať country
hudbu, jej znaky
- zaspievať intonačne čisto country
pieseň Red River Valley (po
slovensky)
- chápať význam hudby vo filme
- poznať pojem nemý film
- verbálne vyjadriť názory, emócie
z počúvanej hudby
- rozpoznať najznámejšie hudobné
ukážky od známych hudobných
skladateľov
- vyjadriť zážitok z počúvanej
hudby
- zaspievať intonačne čisto
populárnu pieseň podľa výberu
žiakov
- intonačne čisto zaspievať
slovenské ľudové piesne,
populárne piesne
- poznať najvýznamnejších
hudobných skladateľov 20.
storočia a ich diela
- charakterizovať žánre hudby 20.
storočia
MDV
MKV
TPPZ
REV
Začlenenie prierezových tém do predmetu hudobná výchova
REV- regionálna výchova- ľudové piesne, hudba regiónu, ukážky ľudových piesní, zvykov a
tradícií charakteristické pre danú obec, región, hry detí v regiónoch
MDV- mediálna výchova- využitie magnetofónu, videa a iných médií pri témach s nimi
súvisiacich, hudba prezentovaná rozhlasom, televíziou, internetom, ...
OSR- osobnostný a sociálny rozvoj – samostatné úlohy, hudobno- dramatického vystúpenia
TPPZ- tvorba projektu a prezentačné zručnosti- tvorba projektov a ich prezentácia medzi
spolužiakmi, témy sú zakomponované do obsahu vyučovania, celého školského roka
320
MKV – multikultúrna výchova – hudba iných národov, zvyky a tradície iných krajín,
ENV – environmentálna výchova – príroda v piesňach, jej ochrana,
4. Požiadavky na výstup:
5. ročník
Ako sa nám prihovára hudba
Požiadavky na výstup
- vedieť vyjadriť metrum, tempo, dynamiku, pohyb melódie v súlade s charakterom znejúcej
hudby;
- čisto spievať minimálne 12 piesní vzhľadom na hlasové dispozície a hlasovú
hygienu;
- rozlišovať tempo, rytmus, melódiu dynamiku, farbu harmóniu a polyfóniu;
- rozoznať opakovanie, stupňovanie a kontrast hud. motívu;
- si uvedomiť ich funkciu a vzájomnú podmienenosť v hudobnom diele;
- uplatňovať elementárne taktovacie pohyby pri speve;
- získať konkrétnu predstavu o uplatnení základných hudobno-vyjadrovacích prostriedkoch
a hudobných foriem v symfonickej a komornej hudbe, inštrumentálnom koncerte, v piesňovej
a zborovej tvorbe
- upevniť si predstavu zvuku rôznych hud. nástrojov, súborov a orchestrov;
- osvojiť si správanie na koncertoch a slávnostných podujatiach.
Hudba spojená s inými druhmi umenia
Požiadavky na výstup
- vedieť na vybraných dielach sluchom rozlíšiť recitatív, áriu, a zbor – prvky opery
- na konkrétnych ukážkach ( živé predstavenie, video, televízny záznam), vedieť rozlíšiť
klasický
balet od moderného výrazového tanca
- vedieť zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska
žánru
- rozoznať minimálne 4 hudobné skladby a ich autorov
- verbalizovať hudobný zážitok, svoj názor, pri vzájomnej konfrontácii stanovísk viesť dialóg.
Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných
národov
Požiadavky na výstup
- jednoducho improvizovať na detských hudobných nástrojoch „podporiť“ charakter,
zmeniť náladu hudobnej ukážky
- zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby
6. ročník
Hudba minulosti a súčasnosť
Požiadavky na výstup
- vedieť zadeliť dielo do obdobia,
- orientovať sa v znejúcej hudbe
- dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu z hľadiska štýlového obdobia a žánru;
321
- verbalizovať svoj názor a zážitok z počúvanej hudobnej ukážky;
- poznať mená najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich
najznámejšie diela;
- osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach.
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov
Požiadavky na výstup
- na základe svojich dispozícií intonačne čisto spievať, rytmicky presne – ľudové aj umelé
piesne;
- orientovať sa v grafickom zázname piesní;
- dokázať posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých;
- zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby;
- reagovať pohybom na znejúcu hudbu;
- vytvárať pohybové improvizácie;
- získať schopnosť empatického a asertívneho správania sa.
7.ročník
Hudobné prechádzky storočiami
Požiadavky na výstup
- vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr;
- hudbu poznávať vo všetkých jej žánrových a funkčných podobách;
- prijímať, analyzovať, hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať
získané poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov ( dejepis, etická výchova,
výtvarná výchova, literárna výchova, zemepis, cudzie jazyky );
- poznať na základe počúvania hudby minimálne 6 hudobných diel a ich autorov;
- rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách, využiť
osvojené hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a prezentácii 1
hudobnodramatického
príbehu;
- osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach
Pestrá paleta populárnej hudby
Požiadavky na výstup
- na základe svojich dispozícií intonačne čisto spievať, rytmicky presne – ľudové aj umelé
piesne;
- rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách;
- vedieť sprevádzať, vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na rytmických alebo melodických
nástrojoch Orffovho inštrumentára;
- reagovať pohybom na znejúcu hudbu;
- vytvárať pohybové improvizácie;
- získať schopnosť empatického a asertívneho správania sa.
Hudba na pomedzí
Požiadavky na výstup
- na základe svojich dispozícií intonačne čisto spievať, rytmicky presne – ľudové aj umelé
piesne;
- zaspievať čisto, kultivovane najmenej 5 ľudových, umelých piesní iných národov a 8
regionálnych
slovenských ľudových piesní;
- rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách;
322
- orientovať sa v grafickom zázname piesní;
- dokázať posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých;
- zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby;
- získať schopnosť empatického a asertívneho správania sa.
5. Metódy a formy práce, stratégie
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov:
- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rol; špecifické
metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda
osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.
● Vokálne činnosti
Obsahom vokálnych činností na nižšom sekundárnom stupni základnej školy je
upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností v práci s hlasom v nadväznosti v na
predchádzajúce ročník, v kultivácii speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov.
Obsah
- rozširovanie hlasového rozsahu, hlasová hygiena (zvládnutie mutácie), správne spevácke
návyky, artikulácia, spievanie jednohlasných a viachlasných piesní,
- intonácia durových a molových motívov, melodických obmien,
- elementárne vokálne tvorenie: melodická otázka-odpoveď, melodizácia textu, mien,
predvetie-závetie, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
- sluchové rozlišovanie durových a molových súzvukov a melódií,
- hudobné metrum, rytmus – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 2+3 a pod.
- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie, určovanie metra, tempa, dynamiky.
Zručnosti a vedomosti
- žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim výrazom jednohlasné, dvojhlasné, prípadne trojhlasné piesne ľudové aj
umelé, v durových, molových a modálnych tóninách, pritom využíva získané spevácke,
intonačné a sluchové návyky a zručnosti,
- orientuje sa v grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a žánrov,
- dokáže posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých,
- pozná slovenské folklórne oblasti a ich typické piesne, tance, kroje, slovenské zvykoslovie, spoločenské funkcie piesní
Inštrumentálne činnosti
Obsahom inštrumentálnych činností je hra a tvorba sprievodov na detských hudobných
nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie, tvorba sprievodu pre
hudobno-dramatické prejavy.
Obsah
- hra na hudobných nástrojoch, nástrojová reprodukcia rôznych melódií (motívov, tém,
piesní, jednoduchých skladieb) improvizácia pri vyjadrovaní pocitov, nálad a javov aj
v hudobno-dramatických prejavoch,
323
-
hra a tvorba sprievodov na detských hudobných nástrojoch, prípadne keyboardu, počítača,
pochopenie farby a možnosti detských hudobných nástrojov
Zručnosti a vedomosti
- žiak reprodukuje na základe svojich individuálnych schopností a zručností rôzne motívy,
témy i časti skladieb,
- vytváranie inštrumentálnych sprievodov k piesňam, rešpektujúc ich charakter,
jednoduchou improvizácou na detských hudobných nástrojoch „podporiť“ charakter,
zmeny nálad, zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby
Hudobno-pohybové činnosti
Obsahom hudobno-pohybových činností je reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby
pomocou pohybu, tanca, gesta, improvizácia a pantomimické vyjadrenie.
Obsah
- používanie taktovacích gest,
- pohybové vyjadrenie charakteru piesne a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady,
hudobnej skladby – improvizácia, pantomíma, hra na tele, tanečné kroky,
- pohybový sprievod znejúcej hudby – taktovanie, tanečné kroky, vlastné pohybové
stvárnenie,
- pohybové reagovanie na zmeny počas znejúcej hudby – tvarové, tempové, dynamické,
harmonické.
Zručnosti a vedomosti
- reakcia pohybom na znejúcu hudbu, na vyjadrenie metra, tempa, dynamiky, pohybu
a obrysu melódie , tempa, dynamiky, v súlade s charakterom piesne alebo skladby,
- rytmizácia, taktovanie,
- realizácia hudobno-pohybových hier so spevom, vyjadrenie hudby tancom, na základe
svojich individuálnych schopností a zručností vytváranie pohybových improvizácií
a kreácií,
- pohybové stvárnenie jednoduchých choreografií tancov,
- žiak rozpoznáva niektoré tance rôznych štýlových období a žánrov, dokáže využívať
vhodné hudobno-pohybové prvky v počúvaných skladbách a predviesť jednoduché
pohybové stvárnenie hudby.
Percepčné činnosti
Obsahom percepčných činností je aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak
poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, dokáže zadeliť
dielo do obdobia, hudbu analyzovať a charakterizovať.
Obsah
- orientácia v hudobnom priestore a elementárna analýza hudobnej skladby prostredníctvom
dominujúcich hudobno-vyjadrovacích prostriedkov, ich význam pre pochopenie
hudobného diela, funkcia hudby vzhľadom k životu jedinca a spoločnosti, kultúrnym
tradíciám a zvykom,
- hudobné dielo a jeho autor,
324
-
sluchové rozlišovanie jednotlivých hudobných žánrov na základe ich charakteristických
znakov,
využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom, recitovaným slovom apod.
verbálne vyjadrenie svojho názoru a zážitku z počúvanej hudby.
Zručnosti a vedomosti
- žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, na základe použitých výrazových prostriedkov hudby,
ktoré vníma, chápe ich funkciu a komunikačné schopnosti hudby,
- dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska
štýlového obdobia a žánru, postrehne výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie
a uvoľnenie hudby,
- dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný zážitok, predstavy od konkrétnych k abstrakcii
princípov, všeobecným zákonitostiam a ich materializácii hudobnými prostriedkami,
- verbalizuje hudobný zážitok, svoj názor, pri vzájomnej konfrontácii stanovísk vedie
dialóg, dokáže hodnotiť a porovnávať počúvané skladby,
- pozná mená najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich
najznámejšie diela
Hudobno-dramatické činnosti
Obsahom hudobno-dramatických činností na druhom stupni ZŠ je využitie všetkých činností,
zručností a vedomostí na budovaní a predvedení dramatického príbehu. Zapojené sú aj
získané skúsenosti a vedomosti z ostatných esteticko-výchovných predmetov: výtvarná
výchova, literárna výchova - dramatizácia, etická, tanečná zložka pohybovej výchovy.
Zručnosti a vedomosti
- integrácia a komplexné využitie vokálnych, hudobno-pohybových, inštrumentálnych,
percepčných činností spojených v dramatickom príbehu (hudobnej rozprávky, hudobného
príbehu, hudobného divadla, hudobnej dielne pod.) v javiskovom predvedení.
- žiak získava schopnosť empatického a asertívneho správania sa
POSTOJE
• Žiak spoznávaním hudby rôzneho typu, žánru a období (národnú, regionálnu, iných
národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska
spoločenského, historického) rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných
národov. V rámci medzipredmetových vzťahov dokáže vyjadriť a verbalizovať svoj názor
na hudobné umenie rôznych štýlových období, hudby súčasnosti, tanečnej, populárnej,
džezovej ako aj na iné formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie.
• Žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe pochopí, že
hudobné aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času.
• Podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia.
325
•
•
•
Motivácia na hľadanie – vzbudenie zvedavosti, záujmu, byť lepším (podnecovaním
záujmu žiakov o kvalitnú hudbu a o ich tvorcov a interpretov: poukázať na obdivuhodnosť
konania niektorých skladateľov a interpretov.
Osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach.
Prostredníctvom spoločných hudobných činnosti a získaných vedomostí pestovať
kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť,
osvojiť si pozitívne etnické postoje.
6. Učebné zdroje informácií pre žiakov:
Pre vyučovanie hudobnej výchovy budú používané učebnice a učebné pomôcky
schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko – organizačných
pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok.
Pre vyučovanie budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických
zásad, CD, platne, magnetofónové nahrávky, videokazety, DVD. Ako zdroj informácií
využijeme aj návštevu výchovného koncertu, hudobno–dramatického vystúpenia.
Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy.
7. Hodnotenie predmetu:
Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie
a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR.
Bude hodnotený priebežne, bude používané sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka.
Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkou.
Učebné osnovy – Výtvarná výchova
1. Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo nadväzuje na
výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka,
získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa.
Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia –
vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku,
ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina
žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto
transformácii. Uskutočňuje sa to:
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
326
– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto zručnosti
nevyžadujú,
-- väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu
funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.
Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity.
Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu
žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po
poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov, po
vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a
konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má
postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním
vedomej tvorivej operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety
prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove
potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti:
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú:
.
Cieľové kompetencie
Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a
postoje:
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas
motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi
(edukačné DVD, knihy, časopisy).
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil:
Zručnosti a spôsobilosti
Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka)
vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí),
– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks),
rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik, kulisa,
maskovanie, mimikry),
– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických
techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
327
– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho
návrhu,
– tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a
štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce
(regiónu), svojho sociálneho prostredia,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných)
tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť,
– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných
predmetov.
Technické zručnosti
Žiak dokáže:
– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice,
šablóna, špachtľa, valček a pod.),
– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar,
plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus,
roztieranie, zapúšťanie),
– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie,
skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie,
viazanie, drôtovanie a pod.),
– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, obväzovanie,
odrôtovanie,
– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez
a pod.),
– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží,
– zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo hľadiska
(dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),
– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania
skutočnosti,
– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými
typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického
prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ...,
– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny
látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov,
obsahov) matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,
– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú
ikonografiu, erb, značku, logo.
328
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri
každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj
estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom výučby,
ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom
a témou,
– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
– v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
– náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru
(myslenia),
– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie.
- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím
štýlom,
– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu),
– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
Obsah vyučovania
Obsah vyučovania VV tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého
výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie
príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni
zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti
žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi
sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto
koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať –
podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa
konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne –
označené ako a), b).
V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, mali by
však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu úlohy obsahujú
možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom edukačnej
témy) a vyjadrujú ciele každej úlohy.
5.ročník
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
329
Téma / časová dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Plošné vyjadrenie negatívu
a pozitívu, propozičné
myslenie
Modelácia šrafovaním,
tieňovaním, lavírovaním
Rozlíšiť pojmy a obsah
pojmov pozitív, negatív
5.3.kubizmus
a konštruktivizmus (1h)
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Oboznámiť sa s podstatou
jednotlivých výtvarných
štýlov
MUV
5.4. surrealizmus (2h)
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Jednoduchou paralelou
výtvarného smeru zobraziť
skutočnosť surrealisticky
MUV
5.5 abstraktné umenie
(2h)
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Tvoriť štylizáciou
MUV
5.6 ranokresťanské
a byzantské umenie (3h)
Výtvarná tvorba
inšpirovaná dejinami
umenia - mozaika , ikona
Tvoriť jednoduchý obraz
mozaikou, osvojiť si
podstatné znaky ikony
MUV
5.7 základy práce
s fotoaparátom (1h)
Hra s ostrosťou
a neostrosťou, práca
s digitálnym fotoaparátom
MEV
5.8 montáž, koláž
obrázkov (2h)
Podnety filmu a videajednoduchá práca s
obrázkami
Zvládnuť základy
fotografovania digitálnym
fotoaparátom, sťahovanie
fotografií do počítača
Zvládnuť základy animácie
5.9 hravé skúmanie
priestoru (2h)
Podnety architektúry –
skúmanie priestoru hravou
formou – kresba v plenéri
Dokázať zakresliť
jednoduchou kresbou náčrt
historickej budovy
MUV
5.10 obalový dizajn (2h)
Návrh obalu knihy, CD,
DVD
MUV
5.11 hrnčiarstvo (4h)
Podnety hrnčiarskeho
remesla, návšteva tvorivej
dielne, jednoduchá plaketa
Prostredníctvom koláže,
lepenia kombinovaných
techník vyrobiť jednoduchý
obal na knihu, CD, DVD
Zvládnuť základy práce
s hlinou
5.12 úprava digitálneho
obrazu (2h)
Skenovanie, základné
úpravy obrazu na počítači,
jednoduchý strih
Zvládnuť základné spôsoby
úpravy obrazu
MUV
5.1.negatív, pozitív (2h)
5.2. kreslenie predmetu
podľa skutočnosti (2h)
Technicky zvládnuť
jednotlivé typy modelácie
MUV
REV
330
5.13 grafická partitúra
(2h)
Grafický náčrt na základe
hudobného podnetu
Zakresliť vnímanie hudby
grafickým spôsobom
5.14 výtvarné hry
s problematikou dejepisu
(2h)
Medzipredmetové
prepojenie výtvarnej
výchovy a dejepisu
Výtvarne vyjadriť historické
súvislosti
5.15 ornament (2h)
Výtvarné vyjadrenie
rôznych regionálnych
ornamentov
Grafický návrh ornamentu
5.16 obraz v galérii (2h)
Návšteva galérie – vlastná
interpretácia umeleckého
diela
Odpozorovaním dokázať
interpretovať videné dielo
MUV
REV
6.ročník
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma / časová dotácia
Obsahový štandard
6.1 mierka, propozícia
(2h)
Vzťahy medzi
propozíciami
6.2 kresba figúry (2h)
Kresba figúry podľa
pomocnej proporčnej
figúrky
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Výtvarná tvorba
inšpirovaná dejinami
umenia -vitráž
Kresba svetlo, zmena
osvetlenia, dopad na
plasticitu objektu
Hudba, hlas ,slovo, strih
6.3 kinetické , svetelné
umenie (1h)
6.4 op-art (2h)
6.5 stredoveké a gotické
umenie (2h)
6.6 inscenovaná
fotografia (3h)
6.7 vzťah obrazu a zvuku
vo filme (1h)
6.8 urbanizmus (2h)
6.9 odevný dizajn (2h)
Výkonový štandard
Prierezová
téma
Dokázať zakresliť videný
obraz v zmenšenej ,
zväčšenej mierke
Zvládnuť základné proporčné
vzťahy figúry v pokoji, v
pohybe
Jednoduchou paralelou
výtvarného smeru zobraziť
skutočnosť kineticky
Grfické riešenie plochy, hra
s bielou a čiernou
Technikou koláže vytvoriť
obraz z farebných plôch
Jednoduchou hrou so
svetlom pochopiť vplyv
svetla na priestor, plasticitu
Základy filmového strihu,
zvuku
Plán mesta – dopravné uzly, Nakresliť jednoduchý plán
štruktúra mesta, zeleň,
mesta s jednotlivými
obytné zóny
komponentmi, využiť
fantazijné prvky
Časť odevu, doplnok
Návrh a realizácia odevného
MEV
MEV
ENVDOV
331
6.10 podnety košikárstva,
pletenia (4h)
Návšteva tvorivej dielne
v SBM
6.11 spracovanie
a montáž obrazu (2h)
Vrstvenie, štylizovanie,
výtvarný posun obrazu
6.12 farebná hudba (2h)
Objekt ,hudobno-vizuálny
nástroj
Štruktúra prírodnín
6.13 podnety prírodopisu
(2h)
6.14 výtvarné reakcie na
tradičné formy (2h)
6.15 škola v galérii (4h)
Architektúra, jedlá, odevy,
zvyky
Návšteva galérie
doplnku ( šatka, pokrývka
hlavy)
Zvládnuť základy
jednoduchého pletenia
košíkov
Ľubovoľnou technikou
zvládnuť výtvarný posun
reálneho obrazu
Pomocou počutej hudby
namaľovať hudobná nástroj
Realistická kresba štruktúry
prírodnín(kôra, list...)
Na základe podnetov
z regiónu výtvarne spracovať
jednotlivé oblasti života
Odpozorovaním dokázať
interpretovať videné dielo
REV
MUV
ENV
REV
7.ročník
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma / časová dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
7.1 výtvarný jazyk –
poriadok, chaos (2h)
Kompozícia – usporiadanie
prvkov v kompozícii
Zvládnuť usporiadanie
prvkov na ploche
7.2 možnosti zobrazenia
videného sveta –
perspektíva (2h)
Kreslenie priestoru perspektíva
7.3 dada, neodada (2h)
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Podnety výtvarného
umenia, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Spájanie obrazov, tvorba
deja, záznam akcie
performancie
Výtvarný návrh kulís ,
kostýmov na základe
Zvládnuť základy
perspektívy na kreslení
geometrických priestorových
tvarov
Jednoduchou paralelou
výtvarného smeru vyjadriť
objekt dadaisticky
Umenie v akcii, tvorba v
plenéri
7.4 akčné umenie (2h)
7.5 renesančné umenie
(2h)
7.6 fotografická reportáž
(1h)
7.7 scenár – kulisy,
kostýmy (4h)
Prierezová
téma
MUV
MUV
Odpozorovaním vedieť
nakresliť jednoduché
renesančné okná
Film ako pohyblivý obrázok
MUV
Na základe literárnej
predlohy vedieť vytvoriť
MUV
MEV
332
7.8 typ, funkcia a výraz
stavby (2h)
7.9 dizajn výrobku (2h)
literárnej predlohy scenára
Podnety z architektúry
Návrh úžitkového predmetu
7.10 čipkárstvo (4h)
Návšteva tvorivej dielne
7.11 morfing (2h)
7.12 vizuálna poézia (2h)
Transformácia tvaru na iný
tvar prostredníctvom
softvéru
Ilustrácia básne
7.13 telo človeka,
zvieraťa (2h)
Štúdia tela človeka,
zvieraťa
7.14 rozprávky, príbehy
legendy z oblasti regiónu
(2h)
7.15 slovo a obraz (2h)
Výtvarné spracovanie
literárnej predlohy
Návšteva galérie
jednoduché kulisy a kostýmy
Hľadanie prepojenia medzi
účelom a vzhľadom stavby
Náčrt jednoduchého
úžitkového predmetu –
pochopiť prepojenie
úžitkovosti a dizajnu
Osvojiť si základy tvorby
čipky
Základy rozkresby
Výtvarne vystihnúť podstatu
poetického slova
Dokázať nakresliť základné
proporčné tvary zvieraťa,
človeka
Oboznámiť sa s regionálnymi
rozprávkami, výtvarne ich
vyjadriť
Odpozorovaním dokázať
interpretovať videné dielo
REV
REV
PPZ
Prierezové témy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke - DOV
Environmentálna výchova - ENV
Mediálna výchova - MEV
Multikultúrna výchova - MUV
Ochrana života a zdravia – OŽZ
Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - REV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – PPZ
Environmentálna výchova je uplatnená vo vyučovacích jednotkách zameraných na prácu
s odpadovým , prírodným materiálom, prácu v plenéri, na využívanie separovaného
odpadu ako doplnkového materiálu vo výtvarnej výchove.
Mediálna výchova v oblasti dejín umenia, práce s internetom ako zdrojom získavania
informácií, práci s kamerou, fotoaparátom, pri spracovaní fotografií , grafických listov
a pod.
Multikultúrna výchova - Vzťah medzi jednotlivými kultúrami, ich vzájomné
ovplyvňovanie sa, vplyv nových kultúr na život človeka – podnety dejín umenia, reakcie
na výtvarné štýly a smery v dejinách umenia, podnety architektúry, filmu
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke – v témach urbanizmu,
vypracovania plánu mesta, dopravných uzlov a pod.
333
Ochrana života a zdravia - v témach zameraných na prácu v prírode, , pri vyučovacích
hodinách so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – pri prácach v miestnej galérii,
v remeselnej dielni, tvorbe v plenéri ( maľba historických budov mesta) a pod.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v tematických celkoch návštevy galérie
a prácach na projektoch v spolupráci s galériou
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto zručnosti a vedomosti:
- dokáže zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu
- vybrať časť predmetu, objektu, krajiny (fotografiou)
- hrať sa s animačnými trikmi
- vytvárať série variácie jedného motívu
- vyjadriť sa kresbou, maľbou, jednoduchou grafickou technikou...
- narábať s rôznymi výtvarnými nástrojmi
- kresliť prostredníctvom linky, šrafovania, tieňovania...
– hlavnou požiadavkou je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej
edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval
svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je
dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné
myslenie formované väčšou časťou kurikula; U žiaka sa sformovali tieto postoje: –
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou, – otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových,
výrazových), – v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, – náklonnosť k
uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku)
vlastného názoru (myslenia), – tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu
iných ľudí, – aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho
poznávanie a pretváranie. - vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje
za svoj vzor) a porovnať ich so svojím štýlom, – hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie;
budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu), – spolupracovať pri realizácii vlastných
konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Pri používaní elektronických médií (metodické rady Podnety fotografie, Podnety filmu a videa
a Elektronické médiá) odporúčame triedu deliť na 2 skupiny.
334
• Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z toho
dôvodu je optimálne navýšiť hodinovú dotáciu v školskom pláne.
• Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie výtvarnej výchovy do
spoločných projektov s inými predmetmi.
• K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, ktoré
nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný a
demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD.
• Predmet VV musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a technológií,
výlučne kvalifikovanými učiteľmi VV.
• V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do vyučovania
v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.
6. Učebné zdroje informácií pre žiakov:
Vzhľadom na pestré tematické zastúpenie učiteľ využíva široké spektrum učebných
pomôcok:
Dejiny umenia, ukážky rôznych umeleckých diel na fotografiách, reprodukciách, módne
časopisy, literárne diela podľa potreby, vlastné zvukové záznamy, nahrávky, DVD
záznamy z koncertov, festivalov. Kroje, tradičné hudobné nástroje a iné výdobytky
miestnej i národnej kultúry.
Zdroje informácií žiaci čerpajú z internetu, z diel zameraných na výtvarné umenie,
tvorivosť, dejiny umenia, atď.
7. Hodnotenie predmetu
Predmet Výtvarná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkou. Metodika
známkovania je rozpracovaná v metodickej prílohe. Priebežne sú práce a výsledky žiakov
hodnotené slovne učiteľom, žiaci si práce hodnotia navzájom, porovnávaním, vlastným
zdôvodnením, obhajobou.
Učebné osnovy – Výchova umením
1. Charakteristika predmetu
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na
predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy.
Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo.
Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry,
dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.
Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak,
aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický
spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a
335
objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych
životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.
Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:
- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov;
- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a
hudobnej výchovy v predchádzajúcich ročníkoch;
- rozvíjať tvorivosť žiakov;
- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu)
jednotlivých druhov umenia, rozumieť ich vyjadrovacím prostriedkom, médiám, žánrom a
komunikačným stratégiám;
- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu;
- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a
to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností;
- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z
rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra,
reklama, masmédiá ...);
- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia;
- vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením,
divadlom, filmom, pohybovou výchovou;
- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov,
- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie,
brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.).
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti:
2.1. Kognitívne ciele
Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou
činnosťou,
- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel,
- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých
druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela
charakterizujúce štýlové znaky historických epoch;
- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické
postupy, nástroje a médiá;
- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,
hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku
tvorcom a dielam svojej krajiny;
- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie,
vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké
prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník;
336
- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie,
histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,
- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých
umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.
2.2 Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj
egocentrizmus a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich
vlastných názorov a postojov (asertivita);
- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri
vnímaní umeleckých diel;
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný život,
- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu,
realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,
- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
2.3 Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné,
výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových
projektoch;
- dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby prostredníctvom
nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom;
- osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih,
úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie
umeleckých podnetov na internete a pod.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie :
8.ročník
337
Časová dotácia:
(0,5hodina zo ŠVP + 0,5 hodina z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín
ročne)
Téma / časová
Prierezová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
téma
hľadanie hudobných
1. výber hudobných
MEV
1.1. vytváranie
skladieb k výtvarným
PPZ
hudby na vybrané ekvivalentov k
dielam; jednoduchá
vizuálne artefakty výtvarným dielam ...
hľadanie príbehu a
kompozícia inšpirovaná
– 4h
obrazu v hudbe;
výtvarným dielom;
interpretácia obrazu
hudobno-vizuálne projekty,
(jeho dotváranie,
kompozície, objekty,
oživovanie...) a
inštalácie ...
umocnenie hudbou
(pohybom, sprievodným
slovom),
1.2. hľadanie
výtvarných
ekvivalentov k
hudobnému
jazyku, formám a
druhom, štýlom –
6h
pokus vyjadrovať rôzne
hudobné formy a žánre
rôznymi výtvarnými
formami; analógie
medzi vyjadrovacími
prostriedkami a
kompozičnými
princípmi, žánrami a
štýlmi; môžu sa
vyjadrovať figuratívne
alebo nefiguratívne
2.1. štylizačné
variácie motívu,
tvaru – 4h
geometrizácia,
skryštalizovanie,
zahmlievanie, tvarové
zmäkčenie, roztečenie,
zoštíhlenie, stučnenie
poľudštenie,
hybridácia... ,
transformácia podoby
smerom k inému motívu
láska a nenávisť
stvárnená v hudobných
dielach. Vážnosť,
radosť, hnev, nepokoj,
netrpezlivosť,
2.2. štýl a výraz
emócií v hudbe –
6h
2. maľby (kresby, grafiky
...) rôznych hudobných
foriem (napr. fúga, sonáta,
nocturno, humoreska,
seriálna hudba; kánonický
spev, jódlovanie,
rapovanie; valčík, tango,
rock and roll; kontrast,
rytmus, harmónia a
disharmónia); možnosti
figuratívneho i
nefiguratívneho
ponímania
MUV
REV
OSR
2.1. séria vlastných
transformácií predmetného
tvaru; vytváranie zmien
výrazu štylizovaním
technika :
kresba, kolorovaná kresba,
maľba, alt. Modelovanie
2.2. vytváranie variácií,
ponášok na obľúbené
melódie a motívy
z počutých
skladieb; ich hranie na
OSR
REV
338
sústredenie, meditácia,
pokoj, úzkosť, strach atď
3.1. strihanie
zvukov a
filmových
záberov;
vytváranie
obrazovo –
zvukovej koláže –
6h
Elektronické nástroje,
elektroakustická hudba,
počítačová hudba,
hudba na internete
Akustické základy
spracovania a
zaznamenávania zvuku.
Strih zvuku a obrazu
4.1. vyjadrenie
posvätného a
transcendentna –
4h
ako základných ľudských
postojov
- modlitba,
kontemplácia,
meditácia, úžas a bázeň
vyjadrené v hudbe a
výtvarnom v umení –
porovnanie
4.2. baroková
architektúra maľba a
sochárstvo; iluzionizmus
v službe architektúry;
púte, kalvárie;
biblické motívy, postava
4.2. baroková
architektúra,
barokový objekt,
maliarstvo a
sochárstvo - 3h
nástrojoch; hľadanie
ľudových, umelých i
populárnych piesní s
tematikou lásky, radosti,
strachu... zostavovanie
scénok s emočným
zameraním (vymýšľanie
dialógov, ich
zhudobňovanie, príp. aj
rapovanie na hotové
hudobné podklady;
3.1.výber zvukov a
MEV
krátkych filmových
záberov z archívu
(edukačné DVD);
generovanie počítačových
zvukov a kombinácií zvuku
a obrazu; tvorba vlastných
zvukov prostredníctvom
elektronického nástroja,
mikrofónu a vlastného
hlasu, ruchov rôznych
nástrojov...;
ozvučovanie záberov
zvukmi; prezentácia
výstupov a diskusia o
rôznosti výrazov;
využitie počítačových
programov k hudobnej
4.1. počúvanie skladieb a
diskusia; výber hudby,
ktorá pôsobí meditatívne,
posvätne; porovnávanie s
hudbou iných kultúr
OSR
4.2. návrh (tvorba)
barokového objektu, napr.
relikviára: uvedenie do
problému a hľadanie
fantazijnej analógie: návrh
a realizácia „relikviára“ pre
MUV
ENV
339
Krista (vo výtvarnom
umení, filme, muzikáli);
porovnať so súčasnou
sakrálnou architektúrou
ruku, nohu, ucho, kvetinu,
knihu, predmet ... z
rôznych materiálov;
alt.: kresba prvkov
barokovej architektúry
(kolonáda, priečelie,
kopula...).
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu výchova umením ŠVP.
tvorbu žiackych projektov – vizuálne kompozície inšpirované výtvarným umením, ;
prezentácia výstupov a diskusia o rôznosti výrazov;
• využitie počítačových programov k hudobnej stránke projektu
9.ročník
Časová dotácia:
(0,5hodina zo ŠVP + 0,5 hodina z voliteľných, spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Téma / časová
Prierezová
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
téma
inštalácia in situ – reakcia na daný priestor, 5.1. dotvorenie priestoru PPZ
jeho výraz, históriu,
(školy,
klubovne, ENV
5h
pamiatky...) inštalovaním
prvkov (predmety, zrkadlá,
materiály, maľba, kresba,
grafiti), ktoré pozmenia
jeho význam
5.2. mestské a World music. Etno... 5.2. vytváranie hudobno- MEV
modelov, PPZ
vidiecke korene Porovnanie kultúry a scénických
subkultúry
mesta
s typických pre život v meste
umenia - 6h
vidiekom;
skúsenosti a na dedine: diskotéka,
žiakov s pobytom tam či oslavy Nového roka na
tam,
vyhodnocovanie námestiach,
pouliční
kladov a záporov...
muzikanti,
svadba
na
úrade, pohreb v krematóriu
- dožinky, dedinská svadba
(pohreb),
zábava
s
dychovkou, s folklórnym
súborom, hasičský bál žiaci vyberajú hudbu a píšu
scenáre..
6. divadlo a tanec
interdisciplinárny projekt 6.1. pohybová prezentácia OSR
340
/spojenie
s hudobnej performancie:
kostýmov;
hudbou
a návrhy
premena
prozaického
dizajnom.
Človek
medzi textu na dramatický;
pohybové
stvárnenie
ľuďmi – 6h
postáv; polylóg - dialóg monológ v hudbe; otázka
a odpoveď ako forma
hudobnej
myšlienky;
hudobné charaktery a
portréty
rôznych charakterov na
improvizovanú
hudbu
vhodného výrazu; tanečné
kreácie;
výtvarné
stvárnenie
charakterov
podľa
hudby;
líčenie,
masky, návrh kostýmu;
literárny dialóg, monológ,
rozhovor
jeho
zhudobňovanie
alebo
podkresľovanie vybranou
hudbou...
tváre
postavy, popis,
7.1. literárny opis jeho
zvykov, vkusu ..
fotografia, kresba, hlavy
spolužiaka – 2h
(s nárokom na pochopenie
procesu
výstavby,
výrazovosti – nie podoby a
technickej dokonalosti),
výraz,
popis,
7.2. fotografický osvetlenie,
orámovanie – výsek
fotografia, kresba, hlavy
portrét – 4h
reality / reklamná
(s nárokom na pochopenie
fotografia,
procesu
výstavby,
výrazovosti – nie podoby a
technickej dokonalosti),
7.3. kresba hlavy
– 6h
kreslenie podľa
modelu; snaha o
výstavbu proporcií; na
základe kresby pokus o
karikatúru
7.4.
mentálny
portrét ľudskej
osobnosti v hudbe
– 4h
MUV
MEV
OSR
OSR
popis,
OSR
fotografia, kresba, hlavy
(s nárokom na pochopenie
procesu
výstavby,
výrazovosti – nie podoby a
technickej dokonalosti
popis,
OSR
fotografia, kresba, hlavy
(s nárokom na pochopenie
procesu
výstavby,
výrazovosti – nie podoby a
technickej dokonalosti)
Školský vzdelávací program - navýšené hodiny ŠkVP budú využité na:
• doplnenie, rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetu výchova umením ŠVP
• tvorbu žiackych projektov – dotvorenie priestoru (školy, klubovne, pamiatky...)
inštalovaním prvkov, vytváranie hudobno-scénických modelov, typických pre život v
meste a na dedine, pohybová prezentácia rôznych charakterov na improvizovanú
hudbu vhodného výrazu
341
Prierezové témy:
•
•
•
•
•
•
Environmentálna výchova - ENV
Mediálna výchova - MEV
Multikultúrna výchova - MUV
Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - REV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – PPZ
Environmentálna výchova s prírodou
výtvarným dotváraním priestoru a zachovaním kontinuity
Mediálna výchova - vytváranie hudby na vybrané vizuálne artefakty, strihanie zvukov a
filmových záberov; vytváranie obrazovo –zvukovej koláže, mestské a vidiecke korene
umenia, divadlo a tanec , spojenie s hudbou a dizajnom.
Multikultúrna výchova - hľadanie výtvarných ekvivalentov k hudobnému jazyku, formám a
druhom, stýlím, baroková architektúra, barokový objekt, maliarstvo a sochárstvo , divadlo a
tanec
/spojenie s hudbou a dizajnom.
Osobnostný a sociálny rozvoj - štylizačné variácie motívu, tvaru, štýl, výraz emócií v hudbe,
vyjadrenie posvätného a transcendentna, divadlo a tanec
/spojenie s hudbou a dizajnom, literárny opis spolužiaka, fotografický portrét, kresba hlavy,
mentálny portrét ľudskej osobnosti v hudbe
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - hľadanie výtvarných ekvivalentov k
hudobnému jazyku, formám a druhom, štýlom , štýl, výraz emócií v hudbe
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vytváranie hudby na vybrané vizuálne artefakty,
inštalácia in situ, mestské a vidiecke korene umenia
4.
Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak by mal po absolvovaní vyššieho primárneho vzdelania mať vedomosti, ovládať zručnosti
a byť schopný zaujímať postoje:
4.1. Vedomosti
Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; časť
342
vedomostí o výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre,
o vizuálnej a akustickej
kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je
podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy, internet).
Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania sa naučil:
- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia,
- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného
a hudobného umenia,
- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry,
- poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji,
- poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych
druhoch umenia,
- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo
výtvarnom umení,
- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia,
- diskutovať o umeleckých dielach,
- identifikovať a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov
hudobného a výtvarného umenia.
4.2. Zručnosti a spôsobilosti
4.2.1 Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov
(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer
hlavných častí),
- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks),
rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik,
kulisa, maskovanie, mimikry),
- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých
grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
spevu, inštrumentácie,
- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého
dizajnérskeho návrhu,
- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať
a štylizovať - prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej
obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia,
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných)
tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť,
- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety
z iných predmetov
343
4.2.2. Technické zručnosti
Žiak dokáže:
- zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi,
- narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na úrovni gramotnosti,
- zvládnuť konštrukčno - technické úkony s materiálmi,
- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov,
- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží,
- zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
4.2.3. Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť), alebo
hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), alebo hudobného motívu,
- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby vyjadrovania
skutočnosti,
- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska,
hudobných tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho
kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba,
folklór) ...,
- uvedomovať si možnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov
prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie
(tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania,
násobenia, delenia) ...
- pokúšať sa o sebacharakterizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú
ikonografiu, erb, značku, logo, zvučku.
4.3. Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu,
aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne
formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je
dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie
formované väčšou časťou kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
- otvorenosť voči experimentovaniu s vyjadrovacími prostriedkami, technikou, postupom,
motívom a témou,
- otvorenosť voči hľadaniu analógií,
- náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie stereotypov na základe podnetov fantázie a vlastného názoru (myslenia),
- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
344
- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a
pretváranie,
- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ho so
svojím štýlom,
- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu).
- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúlaďovať ich s ponímaním iných
žiakov
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Pri používaní elektronických médií (metodické rady Podnety fotografie, Podnety filmu a
videa a Elektronické médiá) odporúčame triedu deliť na 2 skupiny.
•
Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z
toho dôvodu je optimálne navýšiť hodinovú dotáciu v školskom pláne.
•
Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie výtvarnej výchovy do
spoločných projektov s inými predmetmi.
•
K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi,
ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný
a demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD.
•
Predmet VYU musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a
technológií, výlučne kvalifikovanými učiteľmi VYU.
V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do
vyučovania v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.
6. Učebné zdroje informácií pre žiakov:
Vzhľadom na pestré tematické zastúpenie učiteľ využíva široké spektrum učebných
pomôcok:
Dejiny umenia, ukážky rôznych umeleckých diel na fotografiách, reprodukciách, módne
časopisy, literárne diela podľa potreby, vlastné zvukové záznamy, nahrávky, DVD záznamy z
koncertov, festivalov. Kroje, tradičné hudobné nástroje a iné výdobytky miestnej i národnej
kultúry.
Zdroje informácií žiaci čerpajú z internetu, z diel zameraných na výtvarné umenie,
tvorivosť, dejiny umenia, atď.
7. Hodnotenie predmetu:
Predmet výchova umením je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika známkovania
je rozpracovaná v metodickej prílohe. Priebežne sú práce a výsledky žiakov hodnotené slovne
učiteľom, žiaci si práce hodnotia navzájom, porovnávaním, vlastným zdôvodnením,
obhajobou.
345
Zdravie a pohyb
Učebné osnovy – Telesná a športová výchova
1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet telesná a športová výchova sa zameriava na základné informácie, súvisiace so
zdravým spôsobom života a vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb.
Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k
rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu
základov športov. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej
činnosti ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť spája
vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a
športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom si osvojiť,
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať
svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať
všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity
pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a
športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné
zdravie.
Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a
športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných
cvičení na organizmus a mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
346
1.časová dotácia
2. hodiny týždenne, 66 hodín ročne
5.ročník
tematické celky
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu
Obsahový štandard
 základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa (ranné cvičenie,
spontánna pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod.),
 úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností,
Výkonový štandard
 poznať drobné organizačné formy telesnej a športovej výchovy,
 vedieť vysvetliť potrebu ranného cvičenia, spontánnej pohybovej aktivity
a racionálneho využívania voľného času
 vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti,
2. Všeobecná gymnastika
Obsahový štandard
 zásady držania tela, správne držanie tela, chybné držanie tela,
 základné názvoslovie telesných cvičení,
 základné cvičenia všeobecnej gymnastiky,
1. Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé
časti tela
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením; sed
roznožmo, hlboký predklon; sed znožmo predklon,
Skoky a obraty:
skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznožmo čelne,
bočne, s obratom o 180° – 360°,
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, lano
Cvičenie s náčiním:
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo,
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia, cvičenie prehĺbenia nádychu
a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone.
Poradové cvičenie:
347
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
cvičenie na taktovanie – pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, behy, rovnovážne cvičenie,
obraty
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Výkonový štandard
 vedieť základné zásady držania tela, vedieť uviesť chybné držanie tela,
 vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné
tvary,
 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
3.Atletika
Obsahový štandard
 základná terminológia a systematika atletických disciplín,
 zásady fair-play,
 bezpečnosť a úrazová zábrana,
 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
 technika atletických disciplín, (atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, šprint,
vytrvalostný beh, hod loptičkou),
Výkonový štandard
 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a
prakticky demonštrovať,
 poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
 poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor,
divák.
4. Základy gymnastických športov
Obsahový štandard
 zásady držania tela, esteticko-pohybové prostriedky gymnastických športov,
 terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
 zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
 pozitívny životný štýl.
1. Športová gymnastika
Akrobacia (viď. všeobecná gymnastika)
348
Skoky a obraty (viď. všeobecná gymnastika)
Rovnovážne cvičenie
Preskok - koza na šírku D, na dĺžku CH,skrčka, roznožka, odbočka.
Nízka kladina D
chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky, rovnovážny cvičebný tvar,
2. Moderná gymnastika dievčatá
šatka – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie.
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
5. Športové hry
Obsahový štandard
 systematika herných činností, základná terminológia,
 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
 funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
 základné pravidlá vybraných športových hier,
 organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.),
 zásady fair-play.
 technika herných činností jednotlivca,
basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling,
futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba,
 herné kombinácie a herné systémy v basketbale a futbale
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť
techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a
systémy,
 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
6. Plávanie
Obsahový štandard
 základné hygienické pravidlá, otužovanie, disciplína,
 zdravotný význam plávania,
Výkonový štandard
 poznať základné hygienické pravidlá, disciplínu,
 poznať zdravotný význam plávania
349
7. Sezónne činnosti
Obsahový štandard
 základná terminológia, názvy pohybových zručností,
 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
Cvičenia v prírode - základy odbornej turistickej terminológie, základy pre výber,
prípravu a likvidáciu táboriska, presun mierne členitým terénom s prekonávaním
terénnych prekážok, cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach,
Výkonový štandard
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom
jednotlivých sezónnych aktivít,
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
6. ročník
tematické celky
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu
Obsahový štandard
 význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu
a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon,
 telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii,
Výkonový štandard
 dodržiavať pravidlá správnej životosprávy,
 vedieť vyhodnotiť údaje o pulzovej frekvencii, poznať základné druhy meraní,
2. Všeobecná gymnastika
Obsahový štandard
 štruktúra gymnastickej jednotky – úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť
vyučovacej hodiny,
350
 organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb,
 pozitívny životný štýl.
 základné cvičenia všeobecnej gymnastiky,
1. Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou polohou, väzby
kotúľov so skokmi a obratmi,
Skoky a obraty:
obraty obojnožne v postojoch – prestupovaním, krížením, prísunom. Obraty
jednonožne prednožením o 180° – 360°.
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, lano
Cvičenie s náčiním:
švihadlo – preskoky z miesta jednonožne, skrižmo,
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia, cvičenie prehĺbenia
nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone.
Poradové cvičenie:
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
skoky s pohybmi hlavy, paží, trupu vo vysokých a nízkych polohách v 2/4, 3/4 a 4/4
takte bez náčinia, s náčiním
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Výkonový štandard
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
 vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
 vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, držaní tela,
rozsahu pohybov, svalovom napätí, ochabnutosti tela,
 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
351
3.Atletika
Obsahový štandard
 základná terminológia a systematika atletických disciplín,
 základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží,
 zásady fair-play,
 bezpečnosť a úrazová zábrana,
 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
 technika atletických disciplín, (štafetový beh, skok do diaľky skrčmo, hod granátom),
Výkonový štandard
 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a
prakticky demonštrovať,
 poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho vedenia, poznať a v
živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák.
4. Základy gymnastických športov
Obsahový štandard
 zásady držania tela, esteticko-pohybové prostriedky gymnastických športov,
 terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
 zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
1. Športová gymnastika
Akrobacia (viď. všeobecná gymnastika)
Skoky a obraty (viď. všeobecná gymnastika)
Rovnovážne cvičenie
Hrazda po ramená
výmyk,
Preskok - koza na šírku D, na dĺžku CH, skrčka, roznožka, odbočka.
Nízka kladina D (
obrat jednonožne o 180°; ľah vznesmo/kotúľ vpred,
2. Moderná gymnastika dievčatá
lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie; hádzanie a chytanie; vyvažovanie,
Výkonový štandard
 poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie
a cieľ,
 vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
 dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v gymnastických pretekoch,
352
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
5. Športové hry
Obsahový štandard

systematika herných činností, základná terminológia,
 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
 funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
 základné pravidlá vybraných športových hier,
 organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.),
 zásady fair-play.
 technika herných činností jednotlivca,
basketbal –streľba zhora z miesta, z krátkej a strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez
lopty a s loptou,
futbal –dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou,
 herné kombinácie a herné systémy v basketbale a futbale
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť
techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a
systémy,
 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
6. Plávanie
Obsahový štandard
 bezpečnosť, úrazová zábrana, uvedomelá pomoc v núdzi,
 plávanie v životnom štýle súčasného človeka,
Výkonový štandard
 poznať uvedomelú pomoc v núdzi a úrazovú zábranu,
 poznať funkciu plávanie v životnom štýle súčasného človeka
7. Sezónne činnosti
Obsahový štandard
 základná terminológia, názvy pohybových zručností,
 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
Cvičenia v prírode - základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného prostredia,
základy úrazovej zábrany a bezpečnosti, nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v
353
dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.), orientácia na stanovisku
podľa buzoly, určovanie azimutu,
Výkonový štandard
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom
jednotlivých sezónnych aktivít,
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
7. ročník
tematické celky
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu
Obsahový štandard
 poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností,
 poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní,
Výkonový štandard
 vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného
rozvoja,
 poznať základné vedomosti o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní,
2. Všeobecná gymnastika
Obsahový štandard
 organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb,
 pozitívny životný štýl.
 základné cvičenia všeobecnej gymnastiky,
1. Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela
2. Základná gymnastika
354
Akrobatické cvičenie:
stojka na rukách s oporou rúk na lavičku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu
(stenu), stojka na rukách s polohou nôh bočne, čelne,
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, lano
Cvičenie s náčiním:
švihadlo – preskoky z miesta striedavonožne, väzby,
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia,
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe,
predklone.
Poradové cvičenie:
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
prísunný, poskočný, premenný (polkový) krok v 2/4 takte; prísunný, valčíkový,
mazurkový v 3/4 takte; rytmické cvičenie navzájom spájať,
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Výkonový štandard
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
 vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
 vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného
gymnastického cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, držaní tela,
rozsahu pohybov, svalovom napätí, ochabnutosti tela,
 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
3.Atletika
Obsahový štandard
 základná terminológia a systematika atletických disciplín,
 základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží,
 organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
 zásady fair-play,
 bezpečnosť a úrazová zábrana,
 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
 technika atletických disciplín, (švihový a šliapavý beh, vrh guľou)
355
Výkonový štandard
 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a
prakticky demonštrovať,
 poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
 poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj
organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
 poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga, byť
schopný pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží,
 poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor,
divák.
4. Základy gymnastických športov
Obsahový štandard
 terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
 zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
 význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
1. Športová gymnastika
Akrobacia (viď. všeobecná gymnastika)
Skoky a obraty (viď. všeobecná gymnastika)
Hrazda po ramená
toč jazdmo vpred,
Preskok - koza na šírku D, na dĺžku CH, skrčka, roznožka, odbočka.
Nízka kladina D
zoskok odrazom obojnožne s roznožením čelne, skrčmo prednožmo.
2. Moderná gymnastika dievčatá
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo,
Výkonový štandard
 poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie
a cieľ,
vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
 dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybu, svalovom
napätí, poznať práva a povinnosti v gymnastických pretekoch,
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
5. Športové hry
356
Obsahový štandard
 systematika herných činností, základná terminológia,
 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
 funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
 základné pravidlá vybraných športových hier,
 organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.),
 zásady fair-play.
 technika herných činností jednotlivca,
basketbal – zdokonaľovanie HČJ
futbal – zdokonaľovanie HČJ
volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom,
odbitie spodné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom,
 herné kombinácie a herné systémy v basketbale a futbale
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku
základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy,
 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
 vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp.
stretnutím,
 vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách
určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť jednoduchý pozorovací
hárok o hráčskom výkone družstva,
6. Plávanie
Obsahový štandard
 základná terminológia, názvy plaveckých spôsobov,
 vedenie rozcvičenia na suchu pred zahájením plávania,
 technika plaveckých spôsobov prsia, kraul, znak
Výkonový štandard
 vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké pohyby zo zvoleného
plaveckého spôsobu v plaveckom bazéne, plaveckej učebni,
 vedieť pomenovať a popísať základné obrátky pri zvolenom plaveckom spôsobe,
 vedieť správne používať plavecké okuliare a nadľahčovacie pomôcky.
 preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou:
7. Sezónne činnosti
Obsahový štandard
 základná terminológia, názvy pohybových zručností,
357
 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
 výstroj a výzbroj, príprava a údržba výstroja a výzbroja,
 výstroj a výzbroj, príprava a údržba výstroja a výzbroja,
Zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na lyžiach, obraty, chôdze, výstupy, pády a
vstávanie, základný zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, oblúky v pluhu,
prívrat spodnou lyžou, prívrat hornou lyžou, nadväzované oblúky a jazda cez terénne
nerovnosti.
Cvičenia v prírode
základy odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky,
základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov – ovláda dopravné značky.
orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu, výber, príprava a
likvidácia ohniska,
základné pravidlá ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok,
Výkonový štandard
 vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na lyžiach s
prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam resp. prekážkam pri jazde,
 vedieť pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd, oblúkov, brzdení a
pod.,
 vedieť správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri vykonávaní
sezónnych činností,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom
jednotlivých sezónnych aktivít,
 vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých
sezónnych činností,
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
8. ročník
tematické celky
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu
Obsahový štandard
 základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinkom pohybovej aktivity na
vlastný organizmus,
358
 úspechy našich športovcov na OH, MS, ME,
Výkonový štandard
 poznať základné poznatky z biológie človeka
 vedieť vymenovať úspechy našich športovcov na OH, MS, ME,
2. Všeobecná gymnastika
Obsahový štandard
 organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb,
 zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový režim, redukcia hmotnosti, obezity,
 základné cvičenia všeobecnej gymnastiky,
1. Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne,
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, lano
Cvičenie s náčiním:
švihadlo – základná zostava
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia,
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe,
predklone.
Poradové cvičenie:
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu.
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Výkonový štandard
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
 vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.
359
 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
3.Atletika
Obsahový štandard
 základná terminológia a systematika atletických disciplín,
 základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží,
 organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
 zásady fair-play,
 bezpečnosť a úrazová zábrana,
 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
 technika atletických disciplín ( skok do diaľky kročmo),
Výkonový štandard
 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a
prakticky demonštrovať,
 poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
 poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj
organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
 poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga, byť
schopný pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaţí,
 poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor,
divák.
4. Základy gymnastických športov
Obsahový štandard
 terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
 zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
 zásady motorického učenia v gymnastických športoch, organizácia pretekov,
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
1. Športová gymnastika
Akrobacia (viď. všeobecná gymnastika)
Skoky a obraty (viď. všeobecná gymnastika)
Hrazda po ramená
toč vzad a vpred,
2. Moderná gymnastika dievčatá
švihadlo – preskoky z miesta jednonožne, skrižmo, striedavonožne;
Výkonový štandard
360
 poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie
a cieľ,
 vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú úroveň.
 vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia v disciplínach
vybraného gymnastického športu,
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
5. Športové hry
Obsahový štandard
 systematika herných činností, základná terminológia,
 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
 funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
 základné pravidlá vybraných športových hier,
 organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.),
 zásady fair-play.
 technika herných činností jednotlivca,
basketbal – zdokonaľovanie HČJ
futbal – zdokonaľovanie HČJ
volejbal – spodné podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba,
hádzaná – prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling,
 herné kombinácie a herné systémy v basketbale, futbale a volejbale
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť
techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a
systémy,
 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
 vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred
hrou, resp. stretnutím,
 vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na
hodinách určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone družstva,
6. Plávanie
Obsahový štandard
 plavecký výstroj, príprava a starostlivosť o výstroj,
 bezpečnosť pri plávaní a pohybe v bazénových a vedľajších priestoroch,
361
Výkonový štandard
 vedieť sa postarať o plaveckú výstroj
 poznať bezpečnosť pri plávaní a pohybe v bazénových a vedľajších priestoroch
7. Sezónne činnosti
Obsahový štandard
 základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
Cvičenia v prírode
prehlbovanie vedomostí z predchádzajúcich ročníkov
praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž srdca, protišokové opatrenia,
stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín),
jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie a jazda zručnosti.
Výkonový štandard
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom
jednotlivých sezónnych aktivít,
 vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých
sezónnych činností,
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
9. ročník
tematické celky
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu
Obsahový štandard
 olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom
výbore, Slovenskom olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských
hrách, kalokagatii a fair-play,
 prvá pomoc pri drobných poraneniach.
Výkonový štandard
 poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi vo svojom živote,
362
 vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí,
2. Všeobecná gymnastika
Obsahový štandard
 organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb,
 zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový režim, redukcia hmotnosti, obezity,
 základné cvičenia všeobecnej gymnastiky,
1. Kondičná gymnastika
posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách).
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, lano
Cvičenie s náčiním:
švihadlo – pohybová skladba,
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia,
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe,
predklone.
Poradové cvičenie:
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu.
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Výkonový štandard
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
 vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.
 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
363
3.Atletika
Obsahový štandard
 základná terminológia a systematika atletických disciplín,
 základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží,
 organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
 zásady fair-play,
 bezpečnosť a úrazová zábrana,
 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
 technika atletických disciplín
Výkonový štandard
 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a
prakticky demonštrovať,
 poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
 poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj
organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
 poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga, byť
schopný pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaţí,
 poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor,
divák.
4. Základy gymnastických športov
Obsahový štandard
 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
 zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
 zásady motorického učenia v gymnastických športoch, organizácia pretekov,
 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
1. Športová gymnastika
Akrobacia (viď. všeobecná gymnastika)
Skoky a obraty (viď. všeobecná gymnastika)
Hrazda po ramená
prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskok.
2. Moderná gymnastika dievčatá
švihadlo – krúženie – kruhy, osmičky; kmitanie; hádzanie a chytanie,
Výkonový štandard
 poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie
a cieľ,
364
 vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
 uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných
pohyboch, cvičebných tvaroch, vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú
úroveň. vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia v
disciplínach vybraného gymnastického športu,
 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
5. Športové hry
Obsahový štandard
 systematika herných činností, základná terminológia,
 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
 funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
 základné pravidlá vybraných športových hier,
 organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia a pod.),
 zásady fair-play.
 technika herných činností jednotlivca,
basketbal – zdokonaľovanie HČJ
futbal – zdokonaľovanie HČJ
volejbal – zdokonaľovanie HČJ
hádzaná –streľba zhora z miesta, skokom do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez
lopty s loptou,
 herné kombinácie a herné systémy v basketbale, futbale a volejbale
Výkonový štandard
 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť
techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a
systémy,
 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
 vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred
hrou, resp. stretnutím,
 vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na
hodinách určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť
jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone družstva,
 vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu
svojho družstva.
6. Plávanie
365
Obsahový štandard
základné pravidlá žiackych plaveckých pretekov.
Výkonový štandard
vedieť vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov
7. Sezónne činnosti
Obsahový štandard
 organizácia jednoduchých pretekov v sezónnych činnostiach.
 základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
Cvičenia v prírode
prehlbovanie vedomostí a zručností z predchádzajúcich ročníkov
Výkonový štandard
 plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych činnostiach –
funkcia rozhodcu, organizátora a pod.
 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom
jednotlivých sezónnych aktivít,
 vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých
sezónnych činností,
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
3. Prierezové témy
Multikultúrna výchova
Cieľom multikultúrnej výchovy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj
poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej
rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania
a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,
históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a
dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný
366
život.
Ďalej rozvíja u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru
a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,
naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,
pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské
vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím
obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity,
užívania návykových látok).
Environmentálna výchova
Rozvíja osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne
schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti
medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta,
pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo
vzťahu k prostrediu,
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k
životnému prostrediu;
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,
vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a
výrobcu;
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom
praktickej výučby;
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu
estetických hodnôt prostredia;
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému
prostrediu;
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v
cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt
výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),
367
- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a
aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.
Ochrana života a zdravia
postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych
situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom
pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými
pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v
situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U
žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia
a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické
poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane.
Prierezová téma sa realizuje obsahom:
- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode.
4. Požiadavky na výstup po ukončení nižšieho sekundárneho
vzdelania
Žiak po ukončení nižšieho sekundárneho vzdelania bude schopný:
 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými
prostriedkami,
 vedieť poskytnúť prvú pomoc,
 vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie,
 mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.
 poznať a dodržiavať zásady správnej výživy,
 zaradiť využívanie športových a pohybových činností vo svojom voľnom čase,
 pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho
dosiahnutie.
 poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
368








vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov,
vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,
vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa.
Využívanie stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť.
Správne zvolenými metódami a formami práce učiteľ vytvára atmosféru , v ktorej sa žiak
môže učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu
učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal svoje prednosti i chyby, vytvára
podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.
Metódy: výklad, rozličné druhy rozhovorov, vysvetľovanie, motivačné metódy, problémové
úlohy, precvičovanie, pozorovanie, analýza a syntéza javov, aktívne pozorovanie a vnímanie,
práca s ilustráciami, dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia.
Formy: práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná
práca, didaktické hry, dramatizácia, prednes, simulovanie rôznych situácií.
6. Učebné zdroje
Časopisy so športovou tematikou.
Perútka, J. - Grexa, J. : Dejiny telesnej kultúry. Dokumenty na semináre. Bratislava. UK.
1992
Kemmler, J. Lyžovanie základy výcviku. Bratislava. Slovo. 1996.
Čechvalová, U. - Hermann, G. : Basketbal. UK, Bratislava,1991.
Slovík, J. a kol. : Teória a didaktika šport. hier (pre učit. štúdium). Bratislava. UK. 1992.
Kačáni, L. a kol. : Teória a didaktika športovej špecializácie - futbal. Učebné texty.
Bratislava. FTVŠ
UK. 1983.
Bartošík, J. : Teória a didaktika zdravotnej a nápravnej telesnej výchovy. Nitra. PF VŠPg.
1994.
Trunčeková, E. - Sameková, Z, : Teória a didaktika gymnastiky . B. Bystrica. PF. 1991.
Šimonek, J. a kol. : Teória a didaktika atletiky UKF PF Nitra. 1996.
Pravidlá rozhodovania atletických súťaží. 1990.
Slovík, J. a kol. : Didaktika šport. hier. Učeb. texty. Bratislava. FTVŠ UK 93.
Osnovy telesnej výchovy – gymnáziá štvorročné štúdium
369
Vzdelávacie štandardy pre telesnú výchovu
7. Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiaka sa vykonáva slovným hodnotením.
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka na
vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter. Priebežné hodnotenie musí
obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje
väčšinou na konci preberaného tematického celku.
Voliteľné predmety
Učebné osnovy - Regionálna výchova
1. Charakteristika predmetu
Regionálna výchova je voliteľným predmetom, ktorý je do školského vzdelávacieho
programu zaradený do 5. ročníka pri časovej dotácii 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne.
Regionálna výchova sa vo svojom obsahu hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a
nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Využíva všetky odvetvia fyzickej
a humánnej geografie a dejepisu, ktoré aplikujú svoje zistenia na konkrétny región.
Špecifikom vyučovacieho predmetu regionálna výchova je jeho konkrétnosť a názornosť.
Žiaci si na konkrétnych názorných príkladoch prehĺbia svoje vedomosti a zručnosti, získané v
primárnom vzdelávaní na predmete vlastiveda.
Väčšia časť predmetu je venovaná humánnej regionálnej geografi a dejepisu, ktoré skúmajú
vzájomné pôsobenie človeka a prírody, národnostné, kultúrne a náboženské zloženie
obyvateľstva, vývoj a charakter osídlenia. Špecifickou súčasťou predmetu je etnografia,
zameraná na ľudové zvyky, tradície a názvoslovia, povesti a tradičné kultúrne podujatia.
Prostredníctvom regionálnej výchovy bohato využívajúcej prvky multikultúrnej výchovy žiaci
získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom,
dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a
úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe samému.
370
2. Ciele predmetu
Cieľom regionálnej výchovy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu
ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho
dedičstva našich predkov.
• Dopomôcť k vytvoreniu kladného vzťahu k domovskému regiónu, k pochopeniu
a uvedomeniu si významu a jedinečnosti mesta, obce v ktorom žijeme
• Prebudiť záujem žiakov o spôsob života, prácu, zvyky a duchovný odkaz rodinných predkov,
ale aj ostatných ľudí, ktorí vpečatili jedinečný charakter a obraz nášmu regiónu.
• Oboznámiť žiakov s najvýznamnejšími momentmi z histórie nášho regiónu, s významnými
osobnosťami a ich prínosom pre región.
• Viesť žiakov k vnímaniu odlišností medzi jednotlivými, národmi, národnosťami kultúrami a
náboženstvami a v konečnom dôsledku k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii
a násiliu.
• Oceniť krásu kultúrnych technických a historických pamiatok naučiť sa ich vážiť si
a chrániť.
• Viesť k národnej a regionálnej hrdosti
3. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Obsah vzdelávania regionálnej výchovy úzko nadväzuje na vyučovanie predmetu vlastiveda
na prvom stupni základnej školy. Regionálna výchova sa na druhom stupni vyučuje v
5. ročník - časová dotácia je 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne.
Téma /
časová
dotácia
Objavujeme
Slovensko
6 hodín
Obsahový štandard
• Objavovanie a
spoznávanie prírodných
krás a zaujímavostí
Slovenska
Výkonový štandard
Žiak dokáže:
- pomenovať najznámejšie
lokality Slovenska a vysvetliť
ich význam
Prierezová
téma
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
371
Môj rodný
kraj
8 hodín
Flóra a fauna
môjho
regiónu
6 hodín
Zvyky
a tradície
v našom
regióne
6 hodín
• Povesťami opradené
pohoria
• Povesti z veľkých a
starých miest Slovenska
- uviesť niektoré povesti
spojené s pohoriami a
mestami
Slovenska
- vytvoriť projekt Slovensko moja vlasť
a prezentačné
zručnosti
• Kraj, kde žijem - čo sa
mi v našom kraji
najviac páči
• Obec/mesto, v ktorom
žijem
• Čím sa pýši naša obec
• Staviteľské pamiatky v
regióne, obci
Žiak dokáže:
- pomenovať a vymedziť kraj
a región, v ktorom žije
- uviesť jeho osobné dôvody,
pre ktoré sa mu jeho región
páči
- určiť objektívne hodnoty
regiónu v zmysle jeho
histórie, kultúry, osobností,
prírodných krás apod.
- uviesť najvýznamnejšie
staviteľské pamiatky
v regióne, obci
- vytvoriť projekt
Obec/Mesto, v ktorom žijem
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
• Chránené rastlinné
a živočíšne druhy
v našom regióne
• Tajchy
• Význam ochrany
prírody, lesa, vody,
živočíchov
Žiak dokáže:
- vymenovať
najvýznamnejšie chránené
rastlinné a živočíšne druhy
regiónu
- vysvetliť vznik a význam
tajchov
- vytvoriť projekt
- vysvetliť význam a spôsoby
ochrany prírody, lesa, vody,
živočíchov v regióne
- vytvoriť projekt Tajchy
Environmentálna
výchova
• Poznávanie vyčítaniek,
hádaniek, básní,
ľudovej piesne, tanca,
ľudových krojov
(hudobný, pohybový,
výtvarný prejav),
prísloví, porekadiel,
Žiak dokáže:
- prerozprávať aspoň tri
povesti, resp. ľudové
rozprávky z regiónu
- charakterizovať regionálne
nárečie, zvyky a tradície
- uviesť príklady tradičných
jedál a remesiel regiónu
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
372
Moja škola a
jej okolie
3 hodiny
Ľudia v
mojom okolí
4 hodiny
pranostík, bájok,
rozprávok: ľudových,
autorských, povestí a
pod.
• Tradičné jedlá
• Tradičné remeslá v
regióne
- vytvoriť projekt Tradície
mojej obce/mesta
• Tradícia cirkevného
školstva v regióne
• História školy
• Ja a moja škola
Žiak dokáže:
- porozprávať o počiatkoch
a tradícii cirkevného školstva
v Banskej Štiavnici
- uviesť základné fakty
o dejinách našej školy
- vyjadriť svoj vzťah ku škole
- vytvoriť projekt Naša škola
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
• Pripomíname si našich
predkov: rodostrom
rodiny
• Stretnutia s pamätníkmi
(starými rodičmi,
známymi) na besedy;
rozhovory so žiakmi o
minulosti ich regiónu a
pod.
Žiak dokáže:
- porozprávať o histórii
svojej rodiny
- nakresliť jednoduchý
rodostrom
- vytvoriť projekt Spomienky
mojich predkov
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Prierezové témy
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
•
Objavujeme Slovensko
•
Zvyky a tradície v našom regióne
ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA
• Flóra a fauna môjho regiónu
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
373
Každý žiak bude pracovať na celoročnom projekte, ktorý bude pozostávať z jednotlivých
čiastkových projektov viazaných na tematické celky, ktoré budú žiaci postupne prezentovať
v písomnej i ústnej podobe.
4.
Požiadavky na výstup
Žiaci vedia:
• Vymedziť región v ktorom žijú a zaradiť ho medzi regióny v rámci Slovenska.
• Orientovať sa na mapách nášho regiónu.
• Vymenovať a ukázať na mape významné povrchové celky, útvary, rieky a jazerá.
• Vymenovať a vedieť lokalizovať významné technické, historické a kultúrne pamiatky
regiónu.
• Orientovať sa v meste a urobiť krátky historický exkurz.
• Opísať významné historické udalosti, ktoré ovplyvnili život obyvateľov regiónu.
• V skratke charakterizovať významné osobnosti mesta a regiónu.
• Vymenovať a charakterizovať sídla banskoštiavnického regiónu.
• Vytvoriť ročníkový projekt o regióne.
5.
Metódy a formy vyučovania
Na vzbudenie záujmu možno využiť motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný
problém, motivačnú demonštráciu, návštevu múzeí, technických a kultúrnych pamiatok.
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov: rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia
s predmetmi, inštruktáž.
Významné miesto majú aj problémové metódy ku ktorým patrí heuristická metóda
a projektová metóda, prípadne vyučovacia hodina odohrávajúca sa v múzeu či v okolí mesta.
Pre realizáciu cieľov sú dôležité: praktické aktivity- pozorovanie dostupných prírodných
procesov na podporu chápania vzájomných vzťahov. Dôraz sa kladie na prácu s knihou
a textom a samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky
a experimentovania. Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia, situačná metóda, inscenačná
metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie. Z fixačných metód, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sa využívajú metódy opakovania a precvičovania.
6.
Učebné zdroje
374
Preferujeme najmä audiovizuálnu a výpočtovú techniku, internet, rôzne multimediálne
výukové programy, nástenné mapy a obrazy, encyklopédie, dobové fotografie, rytiny, veduty,
muzeálne exponáty, kultúrne a historické pamiatky a samozrejme monografie s tematikou
mesta a regiónu, osobností nášho regiónu a unikátneho vodohospodárskeho systému.
7.
Hodnotenie
Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede alebo určenia žiaka
učiteľom na predchádzajúcej hodine. Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme najmä
osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
Písomnou formou kontrolujeme a hodnotíme osvojenie základných poznatkov
prostredníctvom písomnej práce na konci tematického celku.
Pri praktických aktivitách preferujeme slovné hodnotenie praktických zručností, vrátene
správnosti nákresov a schém s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov
z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Učebné osnovy - Mediálna výchova
1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
V súčasnosti sa nanajvýš aktuálnym stáva problém ako naučiť deti a mládež aktívne a
zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú šíriteľmi poznatkov,
posolstiev, hodnotových orientácií a to rôznej kvality. Obzvlášť závažná sa ukazuje potreba
formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy prednostne na svoju osobnosť a snažiť
sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Mediálna výchova ako nepovinný a voliteľný predmet na druhom stupni základných škôl
smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi
druhmi médií a ich produktmi. Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť u žiakov spôsobilosť mediálnu kompetenciu zmysluplne t.j. reflektujúco, kriticky a selektívne využívať médiá a ich
produkty.
Výučba mediálnej výchovy na základných školách má prispieť k tomu, aby žiaci
lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom
orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje
funkcie, najmä výchovnovzdelávaciu a mravnú. Cieľom výučby je podnietiť reflexiu žiakov
375
nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých
obsahov (najmä s nadmerným a neprimeraným výskytom násilia, výskytom sexuality, či
inými obsahmi nerešpektujúcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...). Mediálna výchova zahrňuje
prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane
robí žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im poskytuje pomoc pri
účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií. Učí žiakov správne využívať vlastnú
slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu
zodpovednosť.
Základom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale
tiež na rôzne aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne ako aj negatívne. Žiaci by za
pomoci výučby mediálnej výchovy mali postupne dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob
ako žiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú a využívať médiá ako nástroje pozitívneho
ovplyvňovania tejto reality. Žiaci budú vedení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného
procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa
prejaví v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do kolektívnej tvorivej
mediálnej práce.
2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti
Na kognitívnej úrovni ide o rozvoj vedomostí a schopností žiakov:
- poznať jednotlivé druhy médií, ich funkcie, vývoj, odlišnosti, spoločenské, ekonomické,
technicko-technologické, organizačné a profesijné aspekty ich fungovania
- poznať typy mediálnych produktov a proces ich vzniku
- chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú a znázorňovanú realitu, používané
mediálne výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov
- diferencovane využívať médiá a ich produkty podľa kvality plnenia ich funkcií (najmä
informačnej, mravnej, výchovno-vzdelávacej a zábavnej) a uspokojovania vlastných potrieb
Na úrovni psychomotorickej ide o rozvoj zručnosti žiakov:
- aktívne využívať médiá v procese komunikácie
- produkovať vlastné mediálne príspevky využívajúc svoj kreatívny potenciál
- obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií
- kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie
Na úrovni afektívnej ide o rozvoj schopností a postojov žiakov:
- zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové
orientácie pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum
- odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný
pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu. (predovšetkým
nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu a
akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov),
- snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svoju
osobnosť
376
-
dokázať prehodnocovať svoj vzťah k médiám, reflektovať svoje návyky využívania médií,
korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou zmysluplnou činnosťou
(stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, športová činnosť, hobby...)
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové
témy
a prepojenie
s inými
predmetmi
5. ročník
(1 hodina týždenne – ŠkVP, spolu 33 hodín)
Téma /
časová
dotácia
Moja
mediálna
biografia/
3 hod.
Obsahový štandard
Médium a masmédium –
kontakt žiaka s médiami.
Projekt Moja mediálna
biografia.
Médiá a môj čas súvislosti medzi využitím
voľného času rôznymi
aktivitami
a časom
stráveným
využívaním
médií.
Výkonový štandard
Žiak si uvedomuje úlohu médií,
vlastné potreby aj motiváciu pre ich
využívanie. Žiak vie identifikovať
médiá, s ktorými prišiel do
kontaktu v rámci osobnej histórie,
vie
posúdiť ich vhodnosť a prínos,
vypracuje mediálnu mapu.
Žiak vie poukázať na šírku
ponuky jednotlivých druhov
médií, vie zdôvodniť pozitívne aj
negatívne vplyvy médií,
uvedomuje si vlastné využívanie
voľnočasových aktivít.
Základné
Druhy médií Žiak disponuje základným
druhy médií printové, elektronické prehľadom o jednotlivých
a ich význam/ a digitálne.
druhoch médií, pozná základné
5 hod.
Informatívna
funkcia princípy, na ktorých funguje
médií.
rozhlas, televízia, film, internet
Výchovno-vzdelávacia Žiak chápe informatívnu
funkcia médií.
funkciu médií, uvedomuje si
Zábavná funkcia médií. časovú frekvenciu prinášania
Funkcie
médií
– informácií v jednotlivých druhoch
zhrnutie.
médií,
dokáže
vybrať
typ
informácie z tlače, internetu, TV
alebo rozhlasového programu.
Žiak sa orientuje v ponuke
médií a vie vybrať programy,
Prierezová
téma
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
zdravia
a
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
377
Médiá
v kontexte
histórie/
2 hod.
Vývoj
jednotlivých
druhov médií.
Vývoj
mediálnych
nosičov.
Profesia
novinár
v rôznych
druhoch
médií/2 hod.
Profesia
novinár,
redaktor, moderátor
Náplň práce novinára,
novinárska etika.
Charakteristi Technológia vysielania
cké
znaky televízneho signálu.
televízie/
Čas a priestor pri
3 hod.
relácie, články s primárnou
funkciou zabaviť prijímateľa
Žiak dokáže v reláciách,
programoch, printových médiách
vyhľadať komunikát s rôznymi
funkciami, dokáže zistiť veľkosť
publika
jednotlivých médií.
Prehľad o vývoji jednotlivých
druhov médií v historickom
kontexte - od vynájdenie kníhtlače
cez objav princípu vysielania a
prijímania signálu až po vývoj
digitálnych médií.
Prehliadka a práca s jednotlivými
vývojovými typmi médií s dôrazom
na zvukové nosiče a multimédiá
práca so zvukovými ukážkami
a s CD-ROM a DVD.
Žiak sa orientuje v historickom
vývoji jednotlivých médií,
chápe súvislosti medzi rozvojom
spoločnosti, technickým pokrokom
a vývojom médií.
Žiak disponuje základným
prehľadom o vývoji mediálnych
nosičov,
pozná a určuje jednotlivé
mediálne nosiče, ovláda termín
multimédiá a vie s nimi
pracovať.
Žiak sa orientuje v rozdieloch
medzi profesiami novinár,
redaktor a moderátor,
vie charakterizovať predpoklady
pre výkon týchto profesií.
Žiak dokáže charakterizovať
náplň práce novinára, orientuje
sa v základných normách
etiky novinárskej práce.
Žiak chápe podstatu televízneho
vysielania, spojenie obrazu, zvuku
a ich prenos.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
zdravia
a
378
sledovaní televízie.
Vykresľovanie
skutočnosti v televízii.
Televízne
žánre,
ich
vzorce
a konvencie
/4 hod.
Charakteristika
televíznych žánrov
Hlavné
znaky
televíznych žánrov.
Analýza programových
Štruktúr.
Analýza
filmových
plagátov a videoukážok.
Ako sa tvorí Televízna dramaturgia.
televízna
Od nápadu k scenáru.
relácia/4 hod. Tvorcovia
televíznej
relácie.
Produkcia a distribúcia.
Žiak je schopný uvedomiť si
časové a priestorové podmienky na
vnímanie televízneho vysielania,
potrebu pozornosti
pri sledovaní televízie.
Žiak dokáže charakterizovať
typické znaky televízie, spôsoby
prenosu televízneho signálu, vie
pochopiť súvzťažnosť medzi
časom a priestorom pri sledovaní
televízie.
Žiak charakterizuje jednotlivé
televízne žánre, pozná základné
druhy - spravodajstvo, sitcom,
detektívka, western, sci-fi,
vedomostná súťaž, talkshow...
Žiak prakticky demonštruje
na ukážkach žánrové konvencie,
vie porovnať podobu vysielacích
štruktúr,
Žiak prakticky demonštruje
na ukážkach žánrové konvencie,
vie posúdiť charakter filmu na
základe filmového plagátu, letákov
z kina či reklám na nové
filmy z časopisov, z videoukážok.
Žiak chápe dramaturgické
procesy a tvorivú činnosť
dramaturgov, pozná pojmy
dramaturgia, dramaturgický
plán.
Žiak sa orientuje v postupnosti
tvorby televíznej relácie od
námetu až po postprodukciu
vie analyzovať na praktickej
ukážke prácu tvorcov relácie
Žiak vie vymenovať základné
úlohy jednotlivých profesií
pri tvorbe televíznych relácií
Žiak porozumie pojmom
produkcia, koprodukcia
distribúcia, blockbuster,
distribučné spoločnosti,
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
379
Druhy
Programy
verejnoprogramov
právnej televízie a
pre deti a súkromných
mládež/
televízií
pre
deti
4 hod.
a mládež.
Anketa - monitoring
sledovania televíznych
relácií.
Edukatívne relácie pre
deti a mládež, zábavné a
hudobné relácie pre
deti.
Označovanie
televíznych
Programov.
Naša
televízna
relácia/6 hod.
Námet
televíznej
relácie.
Tvorba scenára.
Nakrúcanie televíznej
Relácie.
pozná filmové festivaly
Žiak prehodnocuje svoje
sledovanie TV programov a
je schopný určiť vekuprimeranosť
jednotlivých televíznych relácií
a filmov.
Žiak realizuje anketu medzi
spolužiakmi, žiakmi školy a
zamestnancami školy o sledovaní
jednotlivých TV relácií a filmov.
Žiak sa orientuje v jednotlivých
druhoch
televíznych
relácií
vhodných pre deti a mládež.
Žiak pozná jednotlivé označenia
pre vek diváka,
vie poukázať na negatívne
vplyvy médií a ochranu
zo strany dospelých.
Žiak iniciatívne a tvorivo
pristupuje k tvorbe námetu
vlastnej televíznej práce
Žiak tvorivo pristupuje
k tvorbe scenára, ovláda
pojmy obraz, záber, klapka
bodový scenár.
Žiak sa podieľa na nakrúcaní
relácie videokamerou,
po ukončení prezentuje svoje
dielo s celou skupinou v škole.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
6. ročník
(1 hodina týždenne – ŠkVP, spolu 33 hodín)
Téma / časová
Obsahový štandard
dotácia
Charakteristické
znaky filmu v
Filmová kamera a
porovnaní s
inými médiami/ premietačka
4 hod.
Výkonový štandard
Žiak vie charakterizovať film
ako umenie, pozná princíp
natáčania a premietania filmu,
rozumie ilúzii pohybu
spôsobenej doznievaním
zrakového vnemu.
Prierezová
téma
Osobný a
sociálny
rozvoj
380
Film v kine a v
televízii
Nosiče filmových diel
Rozdiel medzi filmom
a divadlom,
literatúrou, televíziou
Mediálna realita
vo vzťahu ku
skutočnosti
Filmová
realita/4 hod.
Skutočná a filmová
realita
Analýzy filmového
diela
Hraný a dokumentárny
film
Obsah filmu
Reč filmu/5 hod.
Proces výroby filmu
Reč filmu
Žiak pozná spôsob výroby a
rozširovania film. diel. Chápe
rozdiel medzi premietaním
filmu v kine a jeho vysielaním
v televízii.
Žiak pozná nosiče filmových
diel. Vyberá si z televízie
užitočné informácie o
filmových dielach.
Žiak vie porovnať filmové
umenie od ostatných umení:
divadla, literatúry a televízie.
Žiak rozumie pojmom skutočná
a filmová realita. Uvedomuje si,
že mediálne znázornenie reality
podlieha určitej manipulácii, je
spracovaná tak, aby diváka
zaujala, aj keď je odlišná od
skutočnej reality.
Žiak sa zamýšľa a vysvetľuje
prečo tvorca v konkrétnom
filme použil dané výrazové
prostriedky.
Žiak vie rozlíšiť fiktívnu realitu
hraného filmu a realitu
v dokumentárnom filme. Vie
vymenovať žánre hraného a
dokumentárneho filmu a chápe
ich rozdiely. Vie
charakterizovať tragédiu a
komédiu.
Žiak vie, že film má formu
rozprávania, vie vymenovať a
opísať jednotlivé atribúty filmu.
Žiak pozná proces výroby
filmu. Vie vymenovať a
charakterizovať jednotlivé
profesijné zložky, ktoré sa
podieľajú na výrobe filmu.
Žiak pozná základné pojmy
filmovej reči. Vie rozlišovať
jednotlivé zábery a uhly
kamery.
Osobný a
soc. rozvoj
Ochrana
života
a zdravia
Tvorba
projektu a
prezentačné
zručnosti
381
Strih
Filmový čas a efekty
Formálne prostriedky
filmovej tvorby
Život človeka s
médiami/2 hod.
Vplyv médií n