Pásový odlučovač oleja.
BOS-E
Všeobecný popis:
Zariadeni e je určené na odstraňovanie separovaných tukov a olejov z hladiny
kovoobrábacích kvapalín. Taktiež je možné zariadenie aplikovať pri nádržiach s vodným
roztokom, kde je potrebné odstrániť z hladiny separované tuky a oleje. Zariadenie je
vybavené regul áciou otáčok a tiež je vybavené magnetickým upínaním. Jednotlivé časti
zariadenia sú vyrobené z materi álov alebo povrchovo upravovaných materiálov tak, aby
odolávali korózii a odolávali vplyvu olejov. Z ariadenie nie je vhodné pre kvapaliny obsahuj úce
lúh. Zariadenie je napáj ané zo zdroja bezpečným napätím.
Popis častí:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stieracia lopatka, výstupná časť .
Magnetický držiak s s nastaviteľnou výškou.
Konektor 5,5x2,1 malého napätia 24V DC.
Telo odlučovač a.
Vypínač a ovládač rýchl osti otáčania.
Vývod oleja.
Hnaná remenica odlučov ača.
Stieraný pásy šírky 80mm.
Napínaci a kladka oc eľov á.
Zaisťovacia sk rutka výšk ového nastavenia .
Technické parametre:
Napájacie napäti e zdroj a - adaptéra :
AC- 230V / 50Hz
Napájacie napäti e odluč ovača :
24V DC
Príkon :
15 W
Hmotnosť :
2,5 kg
Max. teplota kvapaliny :
80°C pre pás PP
Regulácia :
Plynulá
Životnosť stieraného pásu :
2 500 hod.
Spotrebné náhradné diel y :
Stieraný pás
Použité materiály :
Zliatina hliníka AlMgSi, Poziklovaná oceľ, PE, PP
Inštalácia :
Pred inštaláciou viď predchádzajúci obrázok. Najprv je nutné upevniť teleso odlučovača
tak, aby remenica odluč ovača(7) bola nad hladinou kvapaliny. Odlučovač môžeme upnúť na
kryt nádrže alebo na iný plochý magnetic ký nosník. Následne je nutné nasadiť pás(8)
s napínacou kladkou(9). Pás je treba prevesiť cez remenicu tak, aby nebol prekrútený. Tiež
treba dbať na to, aby sa napínacie kladky(9) nedotýkali dna alebo bočnej steny nádrže. Ďal ej
treba zasunúť konektor z priloženého adaptéra do zásuvky(3) na telese odlučovača. Napokon
zasuňte sieťovú šnúru adaptéra do zásuvky 230V, 50Hz. Pred spustením odlučovača je
vhodné umiestniť nádobu na separovaný olej pod koniec stieracej časti(1).
Obsluha :
Odlučovač sa zapína, vypí na a reguluje pomocou ovládača(5). Pod ovládačom je
umiestnená s tupnica oz načujúca funkciu ovládača. V polohe “OFF“ je odlučovač vypnutý.
Ďalšie stupne ovládača slúžia na plynulú reguláciu rýchlosti stieraných pásov. Na rýc hlosti
stieraných pásov závis í vý kon odl učovača t.j. množstvo separovaného oleja za hodinu. Pri
vyšších rýchlostiach dochádza k väčšiemu vynášaniu kvapaliny z nádrže. Táto vlastnosť je
veľmi závislá na druhu k vapaliny a tiež na druhu separovaných tukov.
Zariadeni e je možné zapojiť cez sp ínacie hodiny a tým je možné dosiahnuť bezobslužnú
prevádzku.
Údržba a čisteni e :
Odlučovač nevyžaduje údržbu. Pri výmene kvapaliny v nádrži je vhodné očistiť remenicu
a pásy s kladkami.
Upozornenie:





V p r í p a d e p o r u c h y o d p o j t e z a ri a d e n i e o d e l . s i e t e v y t i a h n u t í m s i e ť o v é h o k á b l a z o s i e ť o v e j
zásuvky.
P ri p re v á d z k e d b a j t e n a t o , a b y z a ri a d e n i e n e p a d l o d o k v a p a l i n y .
P ri p re v á d z k e d b a j t e n a t o , a b y z a ri a d e n i e n e b o l o o b l i a t e k v a p a l i n o u .
Neukladajte predmety na odlučovač alebo jeho časti.
P ri o b s l u h e p o u ž í v a j t e o c h r a n n é p o m ô c k y n a p r. : o c h r a n n é ru k a v i c e , o c h r a n n ý o d e v a i n é
pomôcky podľa druhu kvapalín.

T a k t i e ž d o d r ž u j t e v š e t k y p re d p i s y „B e z p e č n o s t i p r á c e “ p o d ľ a d ru h u k v a p a l i n y .

Z a ri a d e n i e l i k v i d u j t e v š p e c i á l n o m k o n t a j n e ry n a t o u r č e n o m .
Download

Pásový odlučovač oleja