OI/IUI da Tartışmalı Konular
Doç. Dr. Nafiye Yılmaz
Zekai Tahir Burak EAH, IVF Ünite Sorumlusu
TJOD, 2015
IUI – Tanım / Endikasyon
• Cinsel ilişkiye engel seksüel
fonksiyon bozukluklarında
• HIV gibi enfeksiyon geçiş riskli
hasta gruplarında
• Servikal faktör varlığında
• Unexplained infertilite
• Minimal /Mild
endometriosisde
• Mild male faktörde
IUI’da başarı ile ilişkili faktörler
YAŞ
HASTA
SEÇİMİ
BMI
DOĞAL
SİKLUS
Oİ
KOH
İNSEMİNASYON
OVULASYONUN
MONİTÖRİZASYONU
SPERM
HAZIRLAMA
TEKNİK
ZAMANLAMASI
İNSEMİNASYON
SAYISI
LUTEAL
DESTEK
OI/IUI daTartışmalı Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hangi hasta grubu
OI±IUI
IUI zamanlaması
Tek / çift IUI
Kaç siklus
Semen hazırlama yöntemi
Uygulama tekniği
Erken LH piki
Luteal destek
OI ±IUI gebelik sonuçları ve takibi
OI- IUI, Hasta Seçimi?
Hum Reprod. 2014 Oct 10;29(10):2099-113
Assisted reproductive technology
in Europe, 2010: results generated
from European registers by
ESHRE
16 ülke verileri
IUI/H gebelik oranı % 8.9
IUI ikiz oranı % 9.6
IUI üçüz oranı % 0.5
Male infertilitede IUI ±OH etkin bir tedavi
olduğunu gösteren kanıt yoktur.
•
•
•
•
IUI vs TI naturel sikluslarda
IUI vs TI OH sikluslarda
IUI naturel sikluslarda vs TI + OH
IUI + OH vs TI naturel sikluslarda
4 RCT, 396 kadın
IUI+OH vs IUI
LBR:
OR 2.07
Çoğul gebelik ve OHSS risk artışı***
< 40 yaş
3 CC+IUI
3 FSH+IUI
6 IVF
vs
3 CC+IUI
3 FSH+IUI
IVF
Gebelik : HR: 1.25
Gebe Kalma Süresi 11 ay vs 8 ay
Siklus sayısı az
Maliyet az
• 38-42 yaş
• CC+IUI (n:51)
• FSH+IUI (n: 52)
• IVF (N: 51)
2 SİKLUS
CPR: %21
CPR: %17.3
CPR: %49.0
TÜM HASTALARIN
% 70 i gebe, %46 sı canlı doğum
Canlı doğumların % 84.2 si direk IVF’e alınan hastalar
Kaç Siklus?
Patients
(n)
Treatment
Pregnancy
(n)
Overall cycle
fecundity
Cumulative
pregnancy
rate
Group A
594
1-3 cycle
COH+IUI
182
16.4%
%39.2
Group B
91
4-6 cycle
COH+IUI
9
5.6%
%48.5
Group C
131
1 cycle
IVF-ICSI
48
36.6%
Açıklanamayan infertilite olgularında Oİ ve IUI tedavisi 3 siklusla
sınırlandırılmalıdır.
Fertil Steril, 2001
OI-GnRH Antagonist Kullanımı/IUI
Premature LH surge
• Stimule IUI sikluslarında %25-30
• Antagonist ile gebelikte %5.3 artış
• NNT: 20 siklus
Human Reprod Update, 2009
Kaç Follikül, Ne zaman , LH piki?
• IUI da başarı için maksimum 2 folikül yeterlidir.
• >2 folikülde çoğul gebelik ve OHSS de artış
• >2 folikülde: IVF veya folikül aspirasyonu
yapılabilir.
Spermiogram parametreleri, hazırlama tekniği?
5 RCT ; 262 çift
Swim-up vs gradient
Fark yok, herhangi bir yöntemin
üstünlüğünü gösterir yeterli data yok
Tek/ Çift IUI?
The Cochrane Library,2003, 2010,
şma
6 RCT:
1.IUI : 12-24.SAATTE
2.IUI: 34-48. SAATTE
OR: 1.8
.
Double versus single intrauterine insemination for
unexplained infertility: a meta-analysis of randomized trials
TEK IUI %13 GEBELİK
ÇİFT IUI: %14 GEBELİK
Fertil Steril, 2010
IUI Uygulaması
• Yarı dolu mesane
• U/S eşliğinde ?
• Katater tipi
6 çalışma
Sonuca varmak için yeterli kanıt yok
Luteal destek?
Efficacy of luteal phase support with vaginal progesterone in
intrauterine insemination: a systematic review and metaanalysis.
Miralpeix E, González-Comadran M, Solà I, Manau D, Carreras R, Checa MA, . - J.
Assist. Reprod. Genet.2014 - ; 31 (1); 89-100
5 RCT, 1271 HASTA (951 IUI-P vs 935 IUI)
LBR
RR: 1.94
CPR
RR: 1.41
GONODOTROPİN – IUI grubunda gebelikte anlamlı
artış daha fazla (RR: 2.28)
Effect of luteal phase support with vaginal progesterone in
intrauterine insemination cycles with regard to follicular
response: a prospective randomized study.
Seckin B, Turkcapar F, Yildiz Y, Senturk B, Yilmaz N, Gulerman C.
OI-IUI- P vs OI-IUI
CPR %28.2 vs %11.4
Luteal phase support with vaginal progesterone affects the success of
gonadotropin-stimulated IUI cycles with multifollicular response but not
with monofollicular response.
JRM 2014
OI-IUI Gebelik Sonuçları
Nafiye Yilmaz, Ayla Sargin, Selçuk Erkilinç, Irfan Ozer, Yaprak
Engin Ustun, Halil Ibrahim Yakut
Sonuç
• Hasta seçimi ve yaşı önemli
• OI, Doğal siklus
• 2-3 dominant follikül gelişimi gebelik
oranlarını artırır ancak >3 OHSS ve çoğul
gebeliği artırır.
• Erken LH piki Gonadotropin kullanılan
sikluslarda önemli, antagonist kullanımı*
• HCG, LH piki takibine göre IUI
• HCG sonrası 24-36-48. sa IUI
• Tek – Çift IUI uygulama*
Sonuç
• Sperm hazırlama yöntemleri arasında gebelik
sonuçları açısından fark yok
• Katater tipinin etkisine yönelik kanıt yeterli değil
• IUI siklus sayısı >3 başarı azalıyor* hasta yaşı ve
endikasyonu önemli
• Luteal destek gonadotropin kullanılan sikluslarda
başarıyı artırıyor
• OI-IUI gebelikleri de ART gebelikleri gibi perinatal
sonuçlar açısından özellikli takip gerektirir.
TEŞEKKÜRLER
Download

Nafiye Yılmaz