Biela
studňa
(2010)
romantický
príbeh
s prvkami „fantasy”. Hlavní hrdinovia knihy
Banskobystrický samosprávny kraj
riešia problém svojej lásky odchodom z domu.
Ich osudové stretnutie pri studničke v le-
Hontiansko-novohradská knižnica
se vyvolá rad nečakaných zvratov a udalostí...
A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
Biela studňa / Anna Kollárová. - 1. vyd.
[Veľký Krtíš] : Anna Kollárová, 2010. - 101 s.
ISBN 978-80-97043-0-6
Cesta
za
snom
(2009) je pokračovaním
románu Zlomená ruža. Ústrednou postavou je
mladý muž Pavel. Jeho veľká láska k vzdelaniu
ho mnohokrát
stavia
do konfrontácie
s tradičnými hodnotami a životnými ideálmi
dediny. Pavlovým veľkým snom je stať sa
lekárom. Zložitosť jeho cesty k vytúženému
cieľu je vykreslená na pozadí historických
premien po 2. svetovej vojne a v kontexte
s osobným a rodinným životom...
Cesta za snom / Anna Kollárová. - 1. vyd.
[Veľký Krtíš : Anna Cielová], 2009. - 267 s.
ISBN 978-80-970251-9-9
Zlomená ruža (2008) príbeh tragickej lásky
dvoch mladých ľudí, odohrávajúci sa začiatkom
minulého
storočia
v
malej
dedinke
Príbelce. Je to príbeh, ktorý napísal sám život.
Anna Kollárová-Cielová
Čitateľ sa zoznámi s osudmi obyčajných ľudí,
Bibliografický leták
ich zvykmi, národným a náboženským pove-
Zostavila: Ing. Bibiána Ďurovová
domím. Román je nevtieravý a dáva čitateľovi
možnosť porovnávať charaktery ľudí...
Zlomená ruža / Anna Kollárová. - 1. vyd.
[Veľký Krtíš : A. Cielová], 2008. - 218 s.
ISBN 978-80-969966-8-1
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Unzeitigová
Vydala: Hontiansko-novohradská knižnica
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
50/2014
Bibliografický leták
2014
Výber z tvorby
Pevný
bod
(2012)
-
hlavným
hrdinom
románu je mladý vysokoškolsky vzdelaný muž
Lukáš, ocitajúci sa na osudovej križovatke
Najnovšia autorkina kniha O princeznej Brezičke (2013) je venovaná hlavne det-
regionálna autorka
života... pri hodnotení prežitého, pristupuje
k radikálnemu riešeniu svojich problémov...
(každý človek najmenej raz v živote zažije ten
skému čitateľovi. Hlavnými hrdinami sú, ako to
pocit).
už v rozprávkach býva, princezná a princ.
vnútorných pocitov mladého hrdinu približuje
Autorkina
psychologická
sonda
do
Aby mohla byť rozprávka úplná, nechý-
citovú krízu človeka a jeho ľudskú bolesť...
ležiacej v okrese Veľký Krtíš, kde prežila
ba tu ani zlá čarodejnica, ktorá mladým zaľú-
Čo vyvolá v jeho mysli nečakané stretnutie
väčšinu svojho života.
bencom chystá pomstu... Ako to všetko dopad-
Pochádza z malej dedinky Príbelce
Po maturite začala študovať na Pe-
ne? Zvíťazí dobro nad zlom?
dagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Už
s neznámym?
„...Všetky tie frázy sa mi miešali dovedna
a želal som si len jediné. Nech už je koniec,
nech už ma nechajú všetci na pokoji.
vtedy si bola celkom istá, že to bolo správ-
Ani úprimne myslené slová sústrasti mi
ne rozhodnutie, správny krok, že celým
nepomáhali zmierniť žiaľ a nekonečnú
svojím srdcom túži byť učiteľkou.
bolesť...len smrť je riešením a vyslobodením.
V tej chvíli som sa rozhodol...”
Pôsobila ako učiteľka chémie a výchovných
predmetov
na
viacerých
ZŠ
„...Ďakujem Vám, že ste ma trpezlivo a bez
a tiež ako výchovná poradkyňa.
výčitiek tak dlho počúvali. Nepredpokladal
som, že keď niekomu rozpoviem svoj príbeh,
Počas aktívneho dôchodkového obdobia
sa
okrem
iných
činností
budem sa cítiť pokojnejší... voľnejší... Potom
začala
ma objal ako otec syna a ja som pocítil
venovať aj písaniu románov. Vo svojej
tvorbe
poukazuje
na
motívy
zvláštny pocit bezpečia....”
konania
„...Zľahka mi stisla ruku. Dotyk jej prstov vo
svojich postáv, čím siaha až na dno ubole-
mne vyvolal zvláštny pokoj. V myšlienkach
nej ľudskej duše.
som sa vrátil do chvíle, keď som sa chystal
K písaniu ju priviedla láska k otcovi
na tento ostrov. Vtedy som ani netušil,
a rodnému kraju. A tiež sľub daný v mla-
čo ma tu čaká... dodávalo mi to silu a istotu,
dosti, že raz napíše knihu.
že znova niekde a niekomu patrím.”
Jej romány
zanechajú v čitateľovi
silný dojem a sú vyjadrením lásky vo všetkých podobách...
Rozprávka o princeznej Brezičke / Anna
Kollárová. - 1. vyd. Veľký Krtíš : Anna Cielová,
2013. - 40 s. ISBN 978-80-971182-5-9
Pevný bod / Anna Kollárová. - 1. vyd.
[Veľký Krtíš] : Anna Kollárová, 2012. - 175 s.
ISBN 978-80-971008-1-0
Download

(Anna Koll\341rov\341 - Cielov\341. Bibliografick\375 let\341k)