Oferta stworzenia strony www lub/i jej pozycjonowanie
/Sztuką jest utworzyć stronę www,
ale największą sztuką wzbudzić nią zainteresowanie...!/
Zaczynamy zawsze od analizy wstępnej, poniewaŜ po co tworzyć stronę, której nikt nie odwiedza?
Cel: 1. Czy da się umieścić utworzoną stronę internetową na pierwszej pozycji lub pierwszej stronie w
wynikach wyszukiwania?
Tak lub bywa to prawie niemoŜliwe. ZaleŜy to zawsze od wielu czynników. NajwaŜniejszy z nich to ile
jeszcze stron o podobnej treści jest zarejestrowanych w danej wyszukiwarce lub katalogu. Im wyŜsza jest
konkurencja - tym trudniejsze pozycjonowanie. Drugą bardzo waŜną rzeczą jest to, Ŝe kaŜda wyszukiwarka
ma swoje własne kryteria sortowania stron o podobnej treści.
Nie da się zrobić strony doskonałej, ale moŜna dopasować ją optymalnie do google.pl. GOOGLE, które ma
największy udział w rynku, więcej o reklamie: http://andrzejpluta.com/news.php?extend.28.11
Utrudnienie:
Jeśli są setki tysięcy stron o podobnej treści dla danej frazy lub wyrazu, to bez specjalnych działań dana
strona jest skazana na dalekie miejsca w wynikach wyszukiwania. Problem teŜ polega na tym, Ŝe ciągle
pojawiają się nowe strony. Mechanizmy działania wyszukiwarek ulegają często nagłym zmianom i
udoskonaleniom. Szanse zarejestrowanych wcześniej stron mogą albo się zwiększyć, albo bardzo
zmniejszyć. Pozycjonowanie strony w wyniku powyŜszego jest procesem ciągłym i regularnym...
wieloetapowym.
Baza analizy:
- struktura witryny (przejrzystość kodu, opcjonalnie zagnieŜdŜonej treści opisowej),
- nazwa domeny (co sugeruje i skąd się wywodzi),
- Domain Age (kiedy została zarejestrowana, historia domeny)
- rozplanowanie indexu i podstron (poprawność, czytelność dla odbiorcy, sposób opisów np. loga),
- menu (zmienne alts i titles – ich odczytywanie przez boty, forma opisów),
- teksty/treść (ilość znaków, profesjonalność i zgodność z algorytmem dla danej podstrony),
- odnośniki (sposób wykonania i jakość opisów),
- itp., i inne. Recepty jednorazowej na to nie ma. KaŜda osoba, zajmująca się pozycjonowaniem ma
własne opracowane metody - mechanizmy pozycjonowania. Często uŜywa się specjalnych programów,
lub robi wszystko ręcznie, a cel moŜe być tylko jeden... uzyskać oczekiwany wynik dla danej frazy lub
wyrazu.
Zawsze niezbędne do wykonania - analiza wstępna ( cena od 500 do 3000 zł):
Jeśli od daty utworzenia strony minęło kilka lat, to konieczna jest gruntowna przeróbka i dopasowanie jej do
kryteriów wybranej wyszukiwarki. Delikatne zmiany na stronie zazwyczaj dają nikłe efekty, np: moŜe się
uda zejść ze 150 miejsca na 100, a to jest 10 strona wyników... i tak tej strony nikt nigdy nie znajdzie :-(
Wybrać naleŜy jedną najwaŜniejszą frazę (słowo) klucz i maksymalnie 5 podrzędnych. Wtedy jest duŜa
szansa na dobre wypozycjonowanie strony w wyszukiwarce. Obecnie jest tak, Ŝe jeśli w Google wybieramy
duŜo więcej słów kluczowych do których powinna być dopasowana cała struktura strony, tym mniej szans
ma kaŜde odrębne słowo kluczowe lub fraza. W przypadku dla większej ilości słów/fraz, waŜna jest ilość i
jakość treści na stronie. Najwięcej swobody co do technologii będą miały strony z rzadko spotykanymi
słowami kluczowymi i niską konkurencją. W przypadkach wysokiej konkurencji, treść strony w
pozycjonowaniu jest jeszcze bardziej istotna (nacisk kładziemy na ilość profesjonalnych artykułów), więc
musimy się do tego ustosunkować (wbrew pozorom ludzie czytają teksty w internecie... wciąŜ śledzą
wypociny innych na blogach). Pamiętamy, Ŝe w większości przypadków nie robimy strony dla siebie ale
chcemy, aby znaleźli ją „nasi”, przede wszystkim nasi potencjalni klienci!
1
Pozycjonowanie strony na etapy. Pierwszym (np. stworzenie nowej witryny (od www standard po
sklep lub portal) lub dostosowanie kodu istniejącej strony www - od 800 zł) i niezbędnym etapem jest
zaprojektowanie strony w taki sposób, Ŝe od momentu dokonania rejestracji w wyszukiwarce będzie ona
dobrze rankingowana. Jeśli strona juŜ jest zarejestrowana - to utrudnienie - wprowadzane muszą być zmiany
dostosowujące a przede wszystkim moŜe pojawić się problem z silnikiem strony, czyli rodzajem źródła
strony i dostępem do tego źródła, lub jego moŜliwości np. skromny panel zarządzania (jeśli to cms).
JeŜeli strona internetowa ma duŜo konkurencyjnych witryn o podobnej treści, konkurentów, których stać
finansowo na pozycjonowanie dynamiczne naleŜy jeszcze na etapie projektowania uzgadniać ze mną
(webmasterem) słowa kluczowe i wszystkie teksty, jakie umieszczane będą w witrynie na starcie. NaleŜy
ustawić przybliŜony algorytm słów kluczowych/fraz dla pozycjonowania statycznego, który wzmocni teŜ
uruchomione w przyszłości pozycjonowanie dynamiczne. Ten etap powinien być zrobiony jeŜeli strona jest
juŜ opublikowana. Gdy stawiamy witrynę na domenie z odzysku dla której zbudowano historię negatywną
np. w archiwum google, to zaczynają się schody nim uzyskamy oczekiwany wynik w wyszukiwarce?
Drugim etapem (od 300 zł miesięcznie) jest pozycjonowanie w wyszukiwarce juŜ zarejestrowanej strony.
Konieczna jest wtedy koordynacja działań osoby aktualizującej stronę i osoby, pilnującej jej ranking.
Na pozycję Państwa witryny wpływa nie tylko jak będziemy z nią pracować, ale duŜe znaczenie ma
działanie konkurencji i treść, a moŜe przede wszystkim publikowana treść!
Multum stron, które pod względem jakości nie spełniają wysokich norm wyszukiwarek.
KaŜdy chciałby, aby jego witryna www znalazła się na pierwszej stronie w wynikach wyszukiwania, a jest
to niemoŜliwe dla kaŜdego, poniewaŜ:
Ograniczenie do 10 miejsc na pierwszej stronie w standardzie.
Rywalizacja między witrynami trwa – konkurencja nie śpi, konkurencja czuwa.
Fizyczna moŜliwa ilość, ale róŜnorodność fraz i słów dla rzeczy/usługi
DuŜa konkurencja klientów w AdWords za „klick”
Zmiany w pozyskiwaniu klientów w 2013r. – szanse i zagroŜenia
Początek cytatu e-info:(...) „ W 2013 r. jedynym skutecznym i tanim kanałem pozyskania nowych
klientów jest Internet, przy czym wzrosła siła pozyskiwania „biernego” (to klient sam ma znaleźć
przygotowany dla niego przekaz).
Świadomość klientów rośnie, spada przez to ich podatność na reklamę. Niemal nikt juŜ dzisiaj nie
podejmuje decyzji o kupnie tylko pod wpływem reklamy telewizyjnej czy innej. Owszem, ta reklama moŜe
zachęcać, ale kolejnym krokiem będzie akcja klienta w postaci znalezienia w sieci najlepszej oferty
związanej z reklamą – najlepszego punktu sprzedaŜy.
Rośnie teŜ świadomość firm, które przekonują się, Ŝe mieć stronę www to nie wszystko. Ta strona musi być
wysoko w wyszukiwarkach, Ŝeby móc pozyskać klientów a to oznacza konieczność działań celem
podniesienia pozycji strony w wyszukiwarkach.
Do 2012r. pozycjonowanie było proste. Wystarczało wynająć firmę, która przeprowadziła audyt strony i
dodawała do niej linki, często hurtowo. Powstały systemy „blasterów” dodających tysiące linków w ciągu
jednej nocy.
W końcu 2012r. zmieniło się wszystko.
Hurtowe dodawanie linków gdzie popadnie było jaskrawym naruszeniem zasad wyszukiwarek i
wyszukiwarki musiały przeciwstawiać się takim praktykom.
2
Wróćmy do początków. Firma Google wcale nie powstała na podwalinach wymyślenia czegokolwiek.
Wręcz przeciwnie, jej twórcy wymyślili, Ŝe … niczego nie potrafią wymyślić a konkretnie nie potrafią
wymyślić maszyny, która będzie potrafiła oceniać strony na podstawie jakości ich treści.
Problem nie jest błahy. Jak rozpoznać, czy dana strona jest od innej bardziej wartościowa na słowo „metal”?
Na podstawie ilości słowa „metal” na stronie, czy na podstawie wielkości czcionki, czy na podstawie
połoŜenia słowa „metal” na stronie? śadne wyszukiwarki nie dawały sobie z tym rady, bo kaŜdy algorytm
mógł być zmanipulowany.
Twórcy Google wymyślili, Ŝe nie będą wobec tego budować maszyny oceniającej, ale wykorzystają ludzi.
ZałoŜyli, Ŝe jeŜeli ktoś umieszcza u siebie Link do innej strony, to oddaje na nią w ten sposób głos.
JeŜeli strona oddająca głos jest silna, glos liczy się bardziej. Tak działa podstawowy mechanizm Google. Co
bardzo waŜne, twórcy tego mechanizmu załoŜyli, Ŝe osoba „oddająca głos” wcześniej przejrzała stronę, do
której ma prowadzić Link i wysoko ją oceniła. Właśnie ta ocena dokonana przez człowieka była i jest dla
Google sprawą kluczową. Dlatego automatyczne dodawanie linków, albo przyjmowanie linków bez ich
kontroli zaburza działanie algorytmu.
Co zatem z reklamami? Powstały modyfikacje algorytmów. JeŜeli np. ze strony o budownictwie prowadzi
link do strony o makijaŜu, ten link jest nic nie wart, bo „jest linkiem reklamowym” a nie linkiem „zobacz
tam więcej”. Nie ma sensu dodawać takich linków!
KaŜde dodanie linku do strony jest traktowane przez Google jako potencjalne naruszenie zasady, Ŝe kaŜdy
Link do strony powinien być głosowaniem „nieautora strony” na tamtą stronę. Ale gdyby ta zasada była
ścisła, to oznaczałoby, Ŝe Google blokuje jakąkolwiek reklamę. Na takie oskarŜenie nawet Google nie moŜe
sobie pozwolić.
Granica pomiędzy działaniami, za które Google promuje a za które karze nie jest wyraźna. Jakkolwiek by to
nie brzmiało, niedozwolone jest samodzielne umieszczanie linków do swojej strony na innych stronach, ale
dozwolone są działania reklamowe.
Google ma problem, bo co w sytuacji, gdy ktoś doda Link do naszej strony bez naszej wiedzy? Czy karać
nas za to? Oczywiście nie. Dlatego mechanizmy Google są tak skomplikowane i czasami tak nieskuteczne
jednocześnie w wykrywaniu linkowego spamu.
Google potrafi jednak nieźle wykrywać takie sprawy jak:
- dodanie wielu linków z tym samym opisem (ten sam=podobny) co jest normą w dodawaniu
automatycznym i wynikiem lenistwa przy ręcznym dodawaniu linków
- identyfikacji serwisów, które przyjmują linki za darmo.
W 2012r. Google oficjalnie ogłosiło, Ŝe wyszukiwarka zaczyna ignorować linki z katalogów
darmowych. Dokładnie, chodziło o katalogi niemoderowane (tu pamiętamy, Ŝe właśnie warunek oceny
przez człowieka leŜy u podstaw algorytmu Google), ale jest oczywiste, Ŝe katalogi moderowane są płatne,
bo czas pracy moderatora kosztuje.
Zdarzają się wyjątkowo katalogi moderowane i bezpłatne, ale są to z reguły katalogi młode, z których linki
póki co są słabsze niŜ strony do których linki mają prowadzić.
Link moŜe szkodzić.
W 2012 r. stało się coś jeszcze istotnego. W USA wiele firm dostało od Google powiadomienie, Ŝe „ich
strona będzie mogła wrócić do indeksu, jeŜeli usunie swoje linki ze "złego towarzystwa"". MoŜna tylko
wyobrazić sobie panikę w firmie, która najpierw dodała automatem 100.000 linków na stronach, które
umoŜliwiały to za darmo, a teraz musi prosić „ręcznie” 100.000 administratorów, Ŝeby Ci, nic z tego nie
mając, odnaleźli linki i je usuwali. Niby czemu Ci administratorzy mieliby na takie działania poświęcać
swój czas?
3
Tym samym Google wysłało do rynku sygnał, Ŝe potrafi coraz lepiej rozpoznawać „śmieciarnie linków” a
dodawanie linków do takich miejsc nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi.
Konkluzja.
Strona bez linków prowadzących do niej, dla Google nie istnieje. Tym samym taka strona nie pozyskuje
klientów i jest tylko zbędnym kosztem zamiast generatorem przychodów.
Nie wolno juŜ dodawać linków automatem, bo za takie linki strona spadnie w Google, zamiast podnieść
swoją pozycję.
Nie ma juŜ sensu dodawać linków do darmowych katalogów, bo jest to co najwyŜej strata czasu.
NaleŜy zadbać o linki do strony z jak największej liczby dobrych katalogów i dobrych stron. O tym, który
katalog jest dobry moŜna dowiedzieć się czytając fora tematyczne. " koniec cytatu e-info(...)
Najbardziej znane, podstawowe sposoby pozycjonowania - zrobione/robione na bieŜąco:
a) przez e-mail rozsyłanie wiadomości z linkiem naszej strony ( jako zapytanie). Jak na początek zyskamy
trochę uŜytkowników (posiadamy obecnie bazę 200 tysięcy e-maili firmowych przy zwrotach od 5 do
10%)... ale czego nie wolno robić, mianowicie spamić, nie wolno wysyłać do nie znanych osób maili, z
treścią zapraszającą na daną stronę. GdyŜ taki sposób jest traktowany jako spam. Zatem proponujemy
zapytanie rozsyłane raz z jednego adresu e-mailowego za pomocą naszego systemu ERP moŜe przynieść
bardzo dobre wyniki. Na 4000 tysiące wysłanych e-maili, konkretnych odpowiedzi zwrotnych jest od 20 do
200 w zaleŜności od branŜy.
b) dodanie do katalogów, jest chyba najbardziej pracochłonne, ale......po......jakimś czasie zyskamy efekty o
które nam zresztą chodzi. Przykład katalogu www.katalog.i9s.pl .
c) dodanie strony na róŜne top-listy, na których potem inni uŜytkownicy mogą głosować..
d) dobry sposób to wymiana linkami, przyciskami i banerami z innymi najróŜniejszymi stronami - nacisk
kładziemy na backlinks (linki w internecie kierujące do naszej witryny).
e) pisanie na róŜnych forach, moŜna zrobić konto, jako nick moŜna uŜyć adres strony np.
www.adresmojejstrony.pl - ale dobrze jest mieć unikalną nazwę w domenie. Ułatwienie duŜe.
f) jako avatar zamiast jakiegoś obrazka, moŜesz wkleić na nim adres naszej strony, lub teŜ w sygnaturze
wkleić adres i baner witryny .
g) ulotki ogłoszeniowe – ogłoszenia drobne z adresem strony - gdziekolwiek będzie umieszczana wymaga
opisu - zła nazwa domeny nie kojarząca się z usługami/produktami to kłopot, ale moŜe to ma być
budowanie nazwy-marki, to zrozumiemy. Marka to cięŜka praca przez wiele lat.
h) reklama w TV, chyba najbardziej opłacalna, lecz bardzo kosztowna, na pewno wiele osób odwiedzi
stronę www.
i) wykupić reklamę w jakiejś gazecie, teŜ trochę kosztuje, ale moŜe się opłacić (waŜna jest branŜa – nie
zawsze gazeta drukowana jest dobrym pomysłem).
j) Gadu-gadu a dokładnie, wykupienie reklamy, dosyć kosztowne, ale teŜ jedna z lepszych metod
pozyskania uŜytkowników i oglądalności. Niekoniecznie adresowana docelowo, ale waŜne jest, Ŝe kaŜdy z
nas ma znajomych i zawsze istnieje szansa polecenia nas...
4
k) tworzenie własnych tematów dyskusyjnych na forach lub utworzenie kategorii np. MOJAFIRMA na
portalach społecznościowych typu FB, NK czy Twitter.
Usługa wzmocnienia - Amplifying:
-przejrzenie internetu (Samo przejrzenie internetu kaŜdego dnia kosztuje kilkaset złotych miesięcznie),
monitoring połączony z oceną aktywności internautów (to juŜ wydatek od 3 do 10 tys. zł miesięcznie).
Usługa poszerzona o wpisywanie profesjonalnych komentarzy kaŜdego miesiąca (cena kaŜdorazowo
negocjowana).
Amplifying (z angielskiego - wzmacniający). Profesjonalni amplifyier potrafi prowadzić wiarygodny dialog
z potencjalnymi klientami, wykazuje się profesjonalną wiedzą na temat zachwalanego produktu. Zadaniem
jest codzienne przeczesywanie forów internetowych, blogów, a nawet portali społecznościowych w
poszukiwaniu wpisów niekorzystnych dla klientów. No i oczywiście błyskawiczne ripostowanie.
Nasza standardowa usługa wykonania strony:
Na cenę strony i jej pozycjonowanie wpływa wiele zaleŜności:
- zastosowana technologia w wykonaniu strony
- typografia – struktura witryny
- wielkość witryny internetowej
- oczekiwania, co do słów/fraz kluczowych
- ilość wybranych słów/fraz kluczowych
- konkurencji w internecie dla wybranych słów/fraz
- jakości witryn konkurencji
PowyŜsze jest przyczyną, Ŝe nie mamy ujednoliconego cennika pozycjonowania
Ceny netto:
- analiza wstępna od 500 do 3000 zł
- etap pierwszy (stworzenie nowej witryny (od www standard po sklep lub portal) lub dostosowanie kodu
istniejącej strony www) od 1199 zł
- etap drugi – pozycjonowanie od 300 zł miesięcznie**
Cena przykładowa netto dla witryny Standard:
1. Analiza wstępna: 800 zł*
2. Serwer starter 50GB z 20 bazami SQL (1 rok50%): 150 zł plus koszt domeny
3. Utworzenie witryny z grafiką: 1199zł
* W analizie wstępnej uwzględniono szkolenie (6h) z zarządzania samodzielnego WWW.
**Pozycjonowanie na Ŝyczenie.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zapraszamy do kontaktu z nami.
Pozdrawiamy
I9S.EU GROUP
Wszystkie ceny zawarte powyŜej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5
Download

Oferta stworzenia strony www lub/i jej pozycjonowanie