Moje Male
Pogranicze
Gmina Wlodawa – Rejon Szacki
kultura – folklor – sztuka
1
Opracowanie mapy: Grzegorz Jaworski
Wydano na zlecenie Gminy Włodawa
Wydawnictwo Fotpress Jerzy Cabaj w Zamościu
ISBN 978-83-65111-00-5
Rzeka Bug fot. Kacper Kowalski
Drogi czytelniku,
Mamy zaszczyt, zaprosić Cię w magiczny świat przyrody i kultury pogranicza polsko – ukraińskiego.
Zabieramy cię na pogranicze
dwóch krain geograficzno-historycznych Polesia Lubelskiego i Polesia
Wołyńskiego, do Gmina Włodawa
i Rejonu Szackiego.
Zapraszamy cię do krainy nad Bugiem o wyjątkowym pejzażu, którego
dzisiaj nie spotyka się zbyt często.
A także nad błękitne, lśniące jeziora Pojezierza Szackiego i Łęczyńsko
– Włodawskiego, do zielonych przestrzeni lasów i łąk nadbużańskich.
Do krainy ludzi utalentowanych artystycznie, kultywujących z dziada
– pradziada tradycje i kulturę pogranicza ubogaconą dynamicznym
śpiewem i tańcem. Ludzi otwartych,
gościnnych i mocno przywiązanych
do swojej małej ojczyzny.
Spotkajmy się na nadbużańskich
szlakach i wspólnym biesiadowaniu
przy śpiewie i muzyce kresowej.
Дорогий читачу,
Ми маємо честь запросити Вас
у чарівний світ природи і культури
польсько-українського пограниччя.
Вітаємо Вас на прикордонних територіях двох географічно-історичних земель: Люблінського Полісся
та Волинського Полісся, до гміни
Влодава та Шацького району.
Ми запрошуємо до краю над Бугом з унікальним пейзажем, який
сьогодні не зустрінеш так часто.
А також на блакитні, сяючі озера
Шацького та Ленчинсько-Влодавського поозер’я , на зелені простори
надбужанських лісів та лук. До краю
художньо обдарованих людей, які
культивують з діда прадіда традиції
та культуру, яка збагачена динамічним співом і танцем. Людей відкритих, гостинних і міцно прив’язаних
до своєї малої батьківщини.
Давайте зустрінемося на надбужанських стежках зі спільним частуванням під спів та музику пограничних територій.
3
Dear Reader,
You are welcome to visit the magical world of nature and culture of
Polish and Ukrainian borderland,
located between two geographical and historical regions of Polesie
Lubelskie and Polesie Wołynskie, i.e.
the Commune of Włodawa and the
Szacki Region.
This region situated near the
Bug river has a unique landscape.
The blue and gleaming lakes of
Pojezierze Szackie and Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie are
surrounded by green forests and
riverside meadowland. The area
is inhabited by artistically gifted
people, who cultivate old tradition
and customs abounding in dynamic songs and dances. The residents
are hospitable, open to visitors
and strongly attached to their little homeland.
Let’s meet at the hiking trails and
feasts of the region and enjoy borderland music and songs.
Rzeka Bug fot. Kacper Kowalski
BUG ZALOTNIK
Stefan Sidoruk – twórca ludowy z miejscowości Stawki (Gmina Włodawa)
Meandrował Bug brodaty w zakrętasy, wywijasy
niby młodzian przed dziewczyną, pełen wdzięku, pełen krasy
Wystrojony po obrzeżach w żółte bazie, w biel kaliny
za kapelusz z szarej piany pozatykał pióra trzciny.
Pod wierzbami błysnął psotnik lusterkiem ze słońca,
mostom w brzuchy spaśnie chlusnął i psocił bez końca.
Ponakręcał na swej taśmie widoki, pejzaże,
będzie miał się czym pochwalić Wiśle, jej pokaże.
Буг Залицяльник
Стефан Сідорук – народний творець з села Ставки (Ґміна Влодава)
Мандрував Буг бородатий у поворотах, заворотах,
Ніби молодик перед панною, поступливий, красивий,
Одягнутий берегами жовтим піском та білою калиною,
Над капелюхом з сірої піни стримить очеретина,
Під вербами зблиснув грайливо дзеркальцем сонця,
Усередині міст стогне й хлюпає без кінця,
Записав на свою стрічку види та пейзажі,
Похвалитись Віслі буде мати чим.
THE SUITOR BUG RIVER
Stefan Sidoruk – a folk artist from Stawki (the Commune of Włodawa)
The bearded river Bug meandered across the land
like a young man before a girl, full of charm, as best it can.
Dressed up in yellow catkins and viburnum’s white flowers
its grey-foam hat adorned with reed; it never counted hours.
Under old willow trees it mirrored rays of sun,
hit bridges with water, a prankster all the time,
recorded passing landscapes on its river-long film
to show it to the Vistula, with pride and joy and gleam.
4
Gmina Włodawa
Gmina Włodawa to jeden z najpiękniejszych obszarów nizinnych w Polsce
i niewątpliwie jedno z najpiękniejszych
miejsc w Europie. Znajduje się ona na styku granicy Polski, Białorusi i Ukrainy.
O atrakcyjności krajobrazowej gminy Włodawa decydują malownicze jeziora, duże kompleksy leśne oraz Dolina Bugu z naturalnie meandrującą
rzeką. Perłą Gminy jest Jezioro Białe.
Wody jeziora posiadają I klasę czystości oraz wysoką przeźroczystość, nawet
do 4,5 m. Osobliwością jest zawartość
srebra oraz zaleganie pod dnem jeziora krystalicznie czystych wód polodowcowych, które zasilają wody jeziora
z siedmiu źródeł. Miłośnicy aktywnego
wypoczynku mają tu do dyspozycji
szlaki piesze i rowerowe. Mogą również podziwiać przyrodę na huculskim
grzbiecie lub z kajaka podczas spływu
malowniczą rzeką Bug lub Włodawką.
Niewątpliwie zadowoleni będą również
wędkarze z obfitości połowu w czystych jeziorach i rzekach oraz grzybiarze ze szczodrości poleskich lasów.
Ґміна Влодава
Ґміна Влодава є однією з найкрасивіших низовин в Польщі і,
безсумнівно, одним із найпривабливіших місць у Європі. Вона розташована на стику кордонів Польщі, Білорусі та України.
Про ландшафтну привабливість
ґміни Влодава говорять мальовничі озера, великі лісові масиви, а
також долина Бугу з природно звивистою річкою. Чисті води озер приваблюють на ті місця тисячі туристів.
Перлиною ґміни є озеро Біле. Води
озера мають І клас чистоти і характеризуються високою прозорістю.
Любителі активного відпочинку можуть тут скористатись пішими та велосипедними маршрутами. Вони можуть також милуватися природою на
гуцульському хребті або з байдарки
під час сплаву по мальовничій річці Буг або Влодавка. Безсумнівно,
будуть задоволені також рибалки
великою кількістю улову у чистих
озерах і ріках, а також грибники –
щедрістю поліських лісів.
Dolina Bugu w Orchówku
Koźlarz
Regaty żeglarskie na Jeziorze Białym
5
The Commune of Włodawa
The Commune of Włodawa belongs to the most beautiful lowland
areas in Poland and in Europe. It is
located where the borders of Poland,
Ukraine and Belarus meet.
It is picturesque lakes, large forests and the valley and meanders of
the Bug river that make the Commune
of Włodawa so attractive. Clean water of the local lakes attracts thousands of holidaymakers. The water of
Białe lake has the 1st class of purity
and is very transparent. Enthusiasts
of active rest can hike and cycle in
the area; they can also admire nature
from a Hucul horse or from a canoe
during a canoeing trip down the picturesque Bug or Włodawka rivers.
Enthusiasts of fishing will find lots
of fish in clear lake water and mushroom-pickers - forests abounding
with different kinds of mushrooms.
Переваги ґміни також створює її
історія, яка відображається у матеріальній і духовній культурі. Заслуговує уваги село Ружанка, тезка Ружи
Замойської, де обов’язково потрібно
відвідати чудовий парк і комплекс
господарських споруд, а також неоготичний костел фундації Замойських. Також не можна оминути село
The Commune also has rich history reflected in its material and
spiritual culture. There is a beautiful park and a complex of farm
buildings as well as a Neo-Gothic
church founded by the Zamoyskis
in Różanka village. In Orchówek
village there is a Baroque church
with a miraculous image of Our
Kościół pw. św. Jana Jałmużnika
w Orchówku
Walory gminy tworzy również jej
historia odzwierciedlona w kulturze
materialnej i duchowej. Na uwagę
zasługuje wieś Rożanka imienniczka
Roży Zamoyskiej, w której koniecznie
należy zobaczyć park i kompleks zabudowań folwarcznych oraz kościół
neogotycki fundacji Zamoyskich.
Nie można również ominąć wsi Orchówek, a w niej poźnobarokowego
kościoła poaugustiańskiego z cudownym wizerunkiem Matki Bożej
Pocieszenia, do którego corocznie
Wnętrze kościoła w Orchówku z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia
Орхувек і в ньому пізньобароковий
поавгустинський костел з чудотворним образом Матері Божої Втіхи, до
якого щороку здійснюють паломництво тисячі віруючих. Не менш
чарівні є села, які затоплені поміж
собіборських лісів: Жлобек, Дубнік,
Вольчини і Собібор. Останнє було
свідком загибелі мільйонів невинних
життів. Саме тут, поруч із залізничною станцією у 1942 році, нацисти
утримували табір знищення євреїв.
Сьогодні, у пам’ять про ті події, заснували Музей колишнього гітлерівського концтабору у Собіборі.
Lady of Consolation, visited by
thousands of pilgrims every year.
Other interesting villages include Żłobek, Dubnik, Wołczyny and
Sobibór. Sobibór was a witness to
extermination of millions of innocent people. It was here, near the
railway station, that Germans set
up an extermination camp for Jews
in 1942. The Museum of Former
German Extermination Camp in Sobibór is located at the site.
Kościół pw. Św. Augustyna w Różance
pielgrzymuje tysiące wiernych. Równie urokliwe są wsie zatopione wśród
sobiborskich lasów: Żłobek, Dubnik,
Wołczyny i Sobibór. Ten ostatni był
świadkiem zagłady milionów niewinnych istnień. Właśnie tu, w pobliżu
stacji kolejowej w 1942 roku hitlerowcy założyli obóz zagłady Żydów.
Obecnie miejsce to upamiętnia Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu
Zagłady w Sobiborze.
Kopiec pamięci w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
6
Zespoł „Rumenok” z Hołowna
Zespół „Orchowianki” z Orchówka
Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” z Woli Uhruskiej
Obszar gminy zachwyca wciąż obecną wielokulturowością oraz czaruje
nadbużańskim folklorem, w którym
pomimo upływającego czasu, można
poczuć akcenty przeminionych lat.
Територія ґміни захоплює багатокультурною присутністю, а також
чарує надбужанським фольклором, в
якому, незважаючи на плин часу, можна почути відголоси минувших років.
7
Many traces of different cultures
and riverside folklore have been
preserved in the Commune.
Rejon Szacki
Największym bogactwem rejonu
Szackiego jest przyroda. Dla ścisłej
ochrony rzadkich kompleksów przyrodniczych powołano w 1983 roku
Szacki Park Narodowy o powierzchni 32 500 ha. Siedliskuje tutaj ponad 240 gatunków ptaków, w tym aż
27 znajduje się w Czerwonej Księdze
Zwierząt Ukrainy. Do najcenniejszych
Шацький район
The Szacki Region
Найбільше багатство Шацького
району – це природа. Для суворої охорони рідкісних природних
комплексів був створений у 1983
році Шацький національний природний парк площею 32500 га. Тут
було виявлено більше 240 видів
птахів, в тому числі аж 27 занесені
до Червоної книги тварин України. До найбільш цінних належать:
Nature is the greatest treasure of
the region. In 1982, to protect rare
natural complexes, the Szacki National Park was set up; its area is 32
Шацький район розташований у
північно-західній частині Волинської області. У центральній частині
району знаходиться містечко Шацьк.
Перша згадка про нього відноситься
до 1410 року, коли польський король
Ягайло послав у Шацькі ліси мисливців, щоб зробити запаси на велику війну з Тевтонським Орденом.
The Szacki Region is situated in
north-western part of the Wołyńskie
Province, with the town of Szack in
its centre. The name was first mentioned in 1410, when Polish King
Jagiełło sent hunters to the local
forests to stock up on provisions
before the great war against Teutonic Knights.
Jezioro Świtaź
należą: puchacz, żuraw, bocian czarny i gadożer. Perłą regionu jest Pojezierze Szackie usytuowane w międzyrzeczu Bugu oraz Prypeci wśród
kompleksów leśnych. Największym
jeziorem pojezierza jest Jezioro Świtaź zwane „Ukraińskim Bajkałem”
o powierzchni 2 600 ha, które jest
drugim co do wielkości naturalnym
akwenem Ukrainy. W 2008 roku je-
Łoś
500 ha. There are over 240 species
of birds in the park, 27 of which
are included in Ukrainian Red List
of Animals. The most precious
animals are eagle owls, common
cranes, black storks and shorttoed snake eagles. The largest lake
of Pojezierze Szackie located between forested banks of the Bug
and Przypeć rivers is Świtaź lake,
Grzybienie białe
8
пугач, журавель, чорний
лелека та змієїд. Перлиною району є Шацьке
поозер’я, розташоване у
межиріччі Західного Бугу
та Прип’яті, серед лісових масивів. Найбільшим
серед озер є Світязь, яке
називають «українським
Байкалом» площею 2600
га, яке є другою за величиною природною водоймою України. У 2008 році
це озеро було внесено до
Zaskroniec
списку семи природних
чудес України. Його особливістю є called “Ukrainian Baikal”. With its
високий вміст срібла у водах озера, area of 2 600 ha it is the second
що підвищує її прозорість і робить largest natural lake in Ukraine. In
озерний край привабливим для 2008 the lake was entered on the
любителів дайвінгу. Любителі міс- list of seven natural wonders of
цевої природи змагаються у бар- Ukraine. High content of silver in
вистих порівняннях і метафорах, the lake improves its transparency
намагаючись надати чарівність по- and makes the lake attractive to
ліським озерам. Найбільш вдалим divers. From above, the landscape
є твердження, що з висоти пташи- of the Szacki region resembles a
ного польоту околиці Шацька нага- green carpet strewn with a handful
дують зелений килим, на який хтось of sapphires.
розсипав жменю сапфірів.
Wełnianka
zioro zostało wpisane na
listę siedmiu przyrodniczych cudów Ukrainy.
Osobliwością jest wysoka
zawartość srebra w wodach jezior, co polepsza
jej przejrzystość i czyni
pojezierze
atrakcyjnym
dla miłośników nurkowania. Miłośnicy tutejszej
przyrody prześcigają się w
barwnych porównaniach
i metaforach, próbując
oddać urok poleskich jezior. Najbardziej trafnym
jest stwierdzenie, że z
lotu ptaka okolice Szacka
przypominają zielony kobierzec, na który ktoś rozsypał garść szafirów.
Czaple i bociany
Mewy
9
Cerkiew pw. Św. Piotra i Pawła w Świtazi
Nad brzegiem jeziora, we wsi Świtaź stoi cerkiew Świętych Piotra i Pawła. Została wybudowana w 1846 roku,
z fundacji rodziny Branickich. W 2002
roku przy cerkwi zaczął działać skit
(wspólnota mnichów, prowadzących
bardziej surowy, niż w klasztorze tryb
życia), który stopniowo przerodził się
w monastyr. Architektura cerkwi nawiązuje do świątyń petersburskich, a
zabudowania klasztorne i gospodarcze
organizują przestrzeń wokół, oddzielając strefę kultu od niedalekiej plaży.
Na zachodnim brzegu jeziora wznoszą się tzw. Tatarskie Góry,
które Mieczysław Orłowicz w swoim
przewodniku po Wołyniu, wydanym
w 1929 roku określił, jako „ogromne
przestrzenie nagich piasków”. Dziś
grupa wydm porośnięta jest gęsto lasem sosnowym.
Cmentarz prwosławny w Świtazi
На березі озера, у селі Світязь,
знаходиться церква Святих Петра і
Павла. Вона була побудована у 1846
році з фонду родини Браницьких.
У 2002 році при церкві почав діяти
скит (громада ченців, які ведуть
більш суворий, ніж у монастирі образ життя), який поступово перетворився у монастир. Архітектура
церкви нагадує петербурзькі храми, а монастирські та господарські
споруди організовують простір навколо, відокремлюючи зону культу
від найближчого пляжу.
На західному березі озера підносяться, так звані, Татарські Гори, які
Мечислав Орловіч у своєму путівнику по Волині, виданим у 1929 році,
визначив як «величезні простори
оголени х пісків». Сьогодні група
дюн вкрита густим сосновим лісом.
10
Near the lake, in a village called Świtaź there is an Orthodox
church dedicated to St. Peter and
Paul. It was founded in 1846 by the
Branicki family. In 2002 a community of monks started to live here;
they later set up a monastery at
the site. The architecture of the
church is similar to that of Saint
Petersburg’s churches and the
monastery and farm buildings separate the area of worship from
the nearby beach.
On the western bank of the lake
there are the so-called Tatarskie
Góry, which were described as “huge
areas of bare sand dunes” by Mieczysław Orłowicz in his guidebook to
Wołyń, published in 1929. At present
the sand dunes are overgrown with
pine forests.
Jezioro Świtaź
Fragment wiersza ukraińskiej poetki
Liny Kostenko:
Фрагмент вірша української поетеси
Ліни Костенко:
A fragment of a poem by a Ukrainian
poetess Lina Kostenko:
Ja chcę nad jezioro Świtaź
Do mgły tajemnych lasów.
Ono skąd się wzięło
Z tysiącem różnych głosów
Ono lśni i świeci dla mnie
Takie jedyne na świecie.
Я хочу на озеро Світязь,
в туман таємничних лісів.
Воно мені виникло звідкись,
у нього сто сот голосів.
Воно мені світить і світить,
таке воно в світі одне.
I want to go to Świtaź lake
To mists of secret forests.
I don’t know where it comes from
And whence its voices stem.
One of a kind in the world,
It only shines for me.
11
У краєвиді пограниччя відчувається досягнення стародавніх теслярів: характерні дерев’яні вітряки – козли, навіси, сараї, дровітні,
дерев’яні будиночки, шальовані
деревом, з ґанками та красивими віконницями, обсаджені барвистими
мальвами. У селах та на їх околицях,
на полях і роздоріжжях постійним
елементом пейзажу є придорожні
хрести та каплички, які не тільки є
прикрасою пейзажу, але,перш за все,
є виразом віри минулих поколінь.
Culture and Folklore
Kultura, sztuka, folklor
Oryginalnym bogactwem pogranicza
polsko – ukraińskiego jest występująca
tu od dawna różnorodność kultur i religii.
Na region ten ze wschodu oddziaływały
wpływy Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Rusi, z zachodu osadnicy z Korony oraz
napływająca ludność żydowska.
Культура, фольклор
Оригінальним багатством польсько-українського пограниччя є
присутня тут здавна різноманітність культур і релігій. На цей
регіон зі сходу впливало Велике
Князівство Литовське і Русь, із
заходу – поселенці з Корони та
єврейське населення.
Кожен із народів вносив свої
звичаї, фольклор, релігію, культуру, будівництво, одяг і мову. Донині
у Влодаві, в одному містечку, можемо побачити католицький храм,
православну церкву та синагогу.
Pałac w Różance autorstwa
Mariusza Komorowskiego
Każdy z narodów wnosił swoje
obyczaje, folklor religię, kulturę, budownictwo, stroje i język. Do dziś we
Włodawie, w jednym miasteczku możemy zobaczyć świątynię katolicką,
cerkiew prawosławną i synagogę.
W krajobrazie pogranicza obecny jest
dorobek dawnych cieśli, charakterystyczne drewniane wiatraki – koźlaki, szopy,
spichlerze, drewutnie, domy drewniane
szalowane drewnem z ganeczkami i urokliwymi okiennicami obsadzone barwnymi malwami. Na wsiach i ich skrajach,
na polach i rozdrożach trwały element
pejzażu stanowią przydrożne krzyże i kapliczki, które nie tylko stanowią ozdobę
krajobrazu ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.
Warsztaty malarskie w Siedlisku Sobibór
12
Diversity of cultures and religious
denominations constitutes a real treasure of Polish and Ukrainian borderland.
The region was under the influence of
the Grand Duchy of Lithuania and Rus
situated in the east and that of Polish
settlers and Jews living in the west. Every nation contributed its customs, folklore, religion, architecture, dress and
language. At present in Włodawa there
is a Roman-Catholic church, an Orthodox church and a synagogue.
The heritage of carpenters is still
visible in the landscape of the borderland in the form of typical windmills called “koźlaki”, sheds, granaries, woodsheds, wooden houses
covered with wood with porches and
pretty window shutters in front of
which grow colourful hollyhocks. In
villages, at their edges, in fields and
at crossroads there are numerous
wayside crosses and shrines, which
not only decorate the landscape but
are also an expression of religious
feelings of previous generations.
Na pograniczu polsko – ukraińskim rozwijały się tradycyjne rzemiosła: garncarstwo, wytwarzające
naczynia do gotowania, przechowywania i spożywania żywności oraz
kowalstwo ludowe, które przez długi
okres było najważniejszym dostarczycielem wyrobów żelaznych, głównie narzędzi niezbędnych w gospodarstwie wiejskim.
На польсько-українському кордоні розвивалися традиційні ремесла: гончарство, виробництво
посуду для приготування, зберігання та споживання продуктів харчування, а також ковальство, яке протягом тривалого часу було майже
єдиним постачальником виробів
із заліза, в основному інструментів
необхідних у селянському обійсті.
The types of craft common in Polish and Ukrainian borderland included pottery, i.e. making dishes for preparing, storing and eating food and
folk smithery which for a long time
was the only source of iron products,
mostly tools used for farming.
Embroidery and weaving were
also quite common, with fabrics
showing a wide range of weaves
Warsztaty tkackie w Siedlisku Sobibór
Sylwester Sowa w trakcie pracy nad rzeźbą
Bogate tradycje posiada ludowe
hafciarstwo i tkactwo. Tkaniny wyróżniają się szeroką gamą splotów i
wzorów. Spotykamy tu pasiaki, kraciaki, tkaniny przetykane, dywany
dwuosnowowe dwustronne oraz tkaniny z haftem tkackim zw. „perebory”.
Do obróbki i przygotowania włókna
używano narzędzi takich, jak: gręple,
międlice, wijatki, potaki, przęślice,
kołowrotki, a do wyrobu różnorodnych tkanin służył warsztat tkacki.
Rozwinęło się tu również plecionkarstwo wykorzystujące słomę,
korzenie sosny i innych drzew. Autorami rzeźb z przydrożnych kapliczek byli uzdolnieni wiejscy stolarze
i rzeźbiarze samoucy. Rzeźbieniem w
drewnie czy kamieniu zajmowali się
dorywczo, gdy otrzymywali konkretne zamówienie, a w poszukiwaniu
zamówień wędrowali od wioski do
wioski, często podpatrując rzeźby w
okolicznych kościołach i kapliczkach.
Nadal aktywnie uprawiana jest rzeźba w drewnie.
Ornament tkacki Perebor
Багаті традиції має народне вишивання і ткацтво. Тканини характеризуються широким розмаїттям
переплетень та візерунків. Можемо тут зустріти вишивку гладдю
та хрестиком, килими двохосновні двохсторонні а також тканини
з ткацькою вишивкою, так звані,
«перебори», для виготовлення різноманітних тканин служив ткацький верстат.
Також тут розвивалося плетіння, де використовується солома,
коріння сосни та інших дерев. Авторами скульптур з придорожніх
капличок були талановиті сільські
теслярі та різьбярі самоучки. Різьбою по дереву чи каменю займалися не постійно, при отриманні
конкретного замовлення, а в пошуках роботи подорожували від
села до села, часто спостерігаючи
скульптури в місцевих храмах і капличках. Як і раніше продовжують
активно займатися різьбленням
по дереву.
13
and patterns. There are horizontally
striped, checked and interwoven
fabrics, double-sided, double-weave
carpets and fabrics with weaving embroidery called “perebory”. Such devices as carding mills, crushers, tools
for coiling yarn into balls and spinning wheels were used for processing and preparing fibre and looms
for making different types of fabrics.
Zespół „Mołodyczki” z Szacka
Twórczość malarska artystów –
amatorów żyjących na wsi rozwinęła
się po I wojnie światowej. Obok obrazów o treści religijnej z przedstawieniami świętych, malowano obrazy o
tematyce świeckiej: pejzaże, kwiaty,
sceny rodzajowe czy makatki. Ludowa twórczość plastyczna związana
z dawnymi obrzędami i praktykami
magicznymi odgrywała ważną rolę w
życiu mieszkańców pogranicza.
Pieśni ludowe z terenu pogranicza polsko – ukraińskiego charakteryzuję się tendencją śpiewu żałosnego i smutnego. Nawet w weselszych
melodiach wyczuwa się ckliwość i
skargę. Jednak słuchanie tych pieśni
„na żywo” daje dużą przyjemność.
Tematyka pieśni odzwierciedla przemijanie ludzkiego życia, jego niedolę, nieszczęśliwą miłość. Aby dobrze
zrozumieć pieśni pogranicza polsko
– ukraińskiego trzeba wzrastać w atmosferze tej kultury. Folklor pogranicza to mieszanina różnych tradycji.
Są one żywe do dziś – w dalszym ciągu kultywowane przez lokalne zespoły śpiewacze z Polski i Ukrainy.
Живописна творчість художниківаматорів, які жили в сільській місцевості, розвивалася після І Світової
війни. Поруч з картинами релігійної
тематики з образами святих, писали
також картини і світської тематики:
пейзажі, квіти, сцени з побуту та гобелени. Народна творчість, пов’язана
з давніми обрядами та магічними ритуалами, відігравала важливу роль у
житті мешканців пограниччя.
Народні пісні польсько-української території характеризуються
співом жалісним та сумним. Навіть
у веселих мелодіях відчувається
жаль та нарікання. Однак, слухання
цих пісень «наживо» - приносить
багато задоволення. Тематика пісень відображає швидкоплинність
людського життя, його страждання,
нещасливе кохання. Для того, щоб
добре зрозуміти пісні польськоукраїнського пограниччя потрібно
зростати в атмосфері цієї культури.
Фольклор прикордонних територій
– це суміш різних традицій. Вони
живі і сьогодні – як і раніше, вони
виконуються місцевими співочими
колективами з Польщі та України.
14
Amateur painting developed in
the region after WW I. Besides religious paintings featuring saints,
painters would also paint landscapes, flowers and genre scenes
and make different wall hangings.
Folk artistic production connected
with old magic rites and practices
played an important part in the life
of borderland communities.
Folk songs from Polish and
Ukrainian borderland are distinguished by their sad and mournful
tunes. Even in more joyful tunes
there are traces of mawkishness
and moaning. Listening to these
songs sung live is very pleasant.
The lyrics of the songs reflect the
passing of human life, its misery or
unhappy love. To fully understand
the songs of Polish and Ukrainian
borderland, one has to be used to
the culture. Borderland folklore is
a mixture of different kinds of tradition which have survived till the
present day and are still cultivated
by Polish and Ukrainian local singing groups.
Zespół Lisowa Pisnia z Gajivki koło Szacka
Zespół Rodina z Kowla
Zespół Rodina z Kowla
Zespół Mołodyczki z Szacka
Zespół Lisowa Pisnia z Gajivki koło Szacka
15
Mikroprojekt „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”
Niniejsza publikacja została stworzona przy pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponosi Gmina Włodawa oraz w żaden sposób nie może być
postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej
Niniejszy projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską
Мікропроект „Фольклор і народне мистецтво Надбужанської прикордонної території”, що впроваджується за
Підтримки Європейського Союзу, у рамках Програми Транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013
Парасольковий проект „Культура прикордоння – міст для об’єднання місцевих громад у Єврорегіоні Буг”
Дана публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамах Спільної Операційної
Програми Польща Білорусь-Україна 2007-2013. Відповідальність за зміст даної публікації лежить виключно на Гміни
Влодава і не може бути в будь-який спосіб розглядатися як відображення позиції Європейського Союзу.
Цей проект фінансується Європейським Союзом
Micro-project „Folklore and Folk Art of Nadbuzanski Border” is co-financed by the European Union under Cross-border
Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007-2013
Project: Borderland culture as an integration platform of local communities in Bug Euroregion”
This publication has been produced with the assistance of the European Union within Joint Operational Programme
Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. The contents of this publication are the sole responsibility of Wlodawa Commune and
can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
This project is funded by the European Union
16
Download

Pogranicze