INSTYTUT OGRODNICTWA
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
tel. centr.: (46) 833-20-21, 833-22-11
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż środków transportu
według cen wywoławczych netto:
Nazwa
Typ
Ciągnik
TV-521
ogrodniczy Tehnika-Bjelovar
Ford Mondeo Sam. osobowy
Rok
produkcji
Przebieg
/km
Cena wyw.
netto
Wadium
przetargowe
1986
-
8050,00
805,00
2000
208000
2800,00
280,00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej na konto sprzedającego w PEKAO S.A. 63 1240 2412
1111 0000 3610 6842 w terminie do dnia 29.04.2015 r. lub w kasie Instytutu
Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, ul. Kazimierska 2, najpóźniej
w dniu przetargu do godz.11:00.
Wadium przepada na rzecz Instytutu, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostaną przyjęte
podlega zwrotowi. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na
poczet ceny. Wylicytowana cena będzie powiększona o 23 % VAT.
Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać na
terenie Instytutu Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, ul.
Kazimierska 2, w każdy dzień roboczy w godz. 7:00-15:00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, ul. Kazimierska 2 w dniu 30.04.2015 r. o godz. 12:00.
Dodatkowe informacje: 81 886 42 08 oraz 785 263 035
in241
Download

INSTYTUT OGRODNICTWA