T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BALTAKÖY H. İBRAHİM AKDEMİR
ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
-1-
Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
M.Kemal ATATÜRK
-2-
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda,
mevcuttur!
-3-
ÖNSÖZ
“MEB Eğitimde Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi” ve 201/14 sayılı
genelge ile 5018 Sayılı yasa doğrultusunda okulumuzda da stratejik plan çalışmaları
başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı
okullarda da Stratejik Plan çalışmalarının
yürütülmesine esas olmak üzere “Planlı Okul Gelişim Modeli – Okulda Stratejik
Yönetim” kitapçığı hazırlayarak göndermiştir. Kitapçıkta ayrı bir Stratejik Yönetim
ekibi kurulmamasını ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Stratejik Plan Çalışmalarını
yürütmesini olanak tanıması isabetli olmuştur. Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir
İlköğretim Okulu olarak oluşturduğumuz OGY Ekibi ile 5 yıllık çalışma planımızı
hazırladık. Okullarda Stratejik Yönetim Ekibi her çalışmanın eşgüdümünden ve
yürütülmesinden sorumlu olacağından Toplam Kalite ve Okul Gelişim ve Yönetim
Ekibi (OGYE) ismini kaldırarak zaten içeriğinde felsefesi ile var olan Stratejik
Yönetim Ekibi (SYE) ismini verip bu ekibi oluşturduk.
Planımızda belirttiğimiz stratejik amaçlar doğrultusunda okulumuzu Aydın’ın
saygın kurumlarından biri haline getirme azmi ve kararlılığı içersindeyiz. Bundan sonra
başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.
Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında
yardımcı olacak başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara , öğretmen,
öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.
Zafer ÇETİN
Okul Müdürü
-4-
İÇİNDEKİLER
SAYFASI
Sunuş
Değerlendirme
Giriş
1.BÖLÜM
a)Kurum Kimlik Bilgileri
b) Köyümüzün Tarihçesi
c) Coğrafi Konum
ç) Ekonomik Durum
d) Kurumun Tarihçesi ve Yapısı
5
5
6
7
8
2.BÖLÜM
Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
3.BÖLÜM
a) Okul Faaliyet Alanları
b) Bölümlerin Sunmuş Oldukları Hizmetler
4.BÖLÜM
a) Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri
b) Stratejik Plan Hazırlama Üyeleri
8-9
10
10
11
11
5.BÖLÜM
a) Okul Teşkilat Şeması
6.BÖLÜM
Kurum Ve Personel Durumu
7.BÖLÜM
Burslu Yatılı Öğrenci Durumu
8.BÖLÜM
Paydaş Analizi Ve Mali Kaynaklar Analizi
9.BÖLÜM
SWOT Analizi
12
13-15
15
16-18
19-20
10.BÖLÜM Stratejik Amaç Hedef Ve Faaliyetler
21-24
11.BÖLÜM İzleme Ve değerlendirme
12. BÖLÜM 2011 yılı eylem planı
13 BÖLÜM imza sirküleri
32
32
32
-5-
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı
BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR ORTAOKULU
Kurum Türü
ORTAOKUL-İLKOKUL
Kurum Kodu
713163-713525
Kurum Statüsü
 Kamu
 Özel
Yönetici
:2
Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen
:24
Hizmetli
:1
Memur
:0
Öğrenci Sayısı
Öğretim Şekli
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
Kurum Telefonu / Fax
Kurum Web Adresi
Mail Adresi
Kurum Adresi
Kurum Müdürü
380
 Normal
 ikili
1998
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel. : 02562572084
Fax : 02562572094
www.713163.meb.k12.tr
[email protected] [email protected]
Mahalle
:BALTAKÖY
Posta Kodu :
İlçe
: MERKEZ
İli
:AYDIN
ZAFER ÇETİN
GSM Tel: 05058543660
SALİM VARLI :
GSM Tel 05056429059
KurumMüdür Yardımcıları
-6-
AYDIN / BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2010 – 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
a)KöyümüzünTarihçes
Büyük Menderes
Nehri
Kıyısında ve aynı isimle anılan
Büyük Menderes Havzası sınırları
içinde kurulan köyümüz çok eski
bir yerleşim merkezidir. İçinde
bulunduğu Aydın ilinde varlığını
sürdüren pek çok medeniyetin
köyümüzde de hakimiyet kurdukları
tahmin edilmekle birlikte bu
medeniyetlere ait bir kalıntı yada
tarihi eser bulunmamaktadır.
Köyümüzün adını nereden
aldığına dair kesin bir bilgi
bulunmamakla birlikte halk arasında konuşulan rivayetlerden birine göre köy, İstiklal Savaşı
sırasında Yunanlılara karşı balta ve benzeri şeylerle karşı koyduğu için bu adı almıştır.
Bu dönemde köy halkı el birliği ile yunan zulmüne karşı koymuştur. Köy delikanlılarına “efe”
ya da “kızan” diye hitap edilmesinin bir nedeni de budur.
Bir başka rivayete göre bu köyü kuran Baltalı isminde bir kişidir. Bu nedenle bu adı almıştır.
Köy içinde bir mezarın bu kişiye ait olduğu söylenmektedir
.
b) Coğrafi Konum
Doğusunda Tepe köy, Gölhisar ,batısında Çiftlik
Köyü, güneyinde Bademli köyü,kuzeyinde
Çeştepe ve Aydın ili ile çevrilidir. Köy
toprakları içerisinden Büyük Menderes nehri
geçmektedir. Deniz seviyesinden 67 m.
Yüksekliktedir.
İklimi: Tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Yazları
sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlıdır.
Bitki örtüsü : Akdeniz iklimi bitki örtüsü olan
“maki “İle kaplıdır.
Nüfusu: Son nüfus sayımına göre
nüfusu 764 erkek,836 bayan olmak üzere
toplam 1600’dır
-7-
c) Ekonomik Durumu
Tarım işleri: Köyün bütün arazilerinden faydalanılmaktadır. Köy halkının % 60’ı topraksızdır.
Köylüye ait merada vardır. Kiraya verilir.
Köyde pamuk,mısır buğday ekilmektedir. Bunlar ayrıca köyün gelir kaynaklarıdır. Köydeki bitkilerde
görülen hastalıklar zaman yetkililerce tedavi ettirilir. Köyden modern tarım aletleri kullanılmaktadır.
Her çiftcinin bunları muhafaza edecek yeri mevcuttur. Ayrıca köyde bunları tamir edebilecek tamirci ,
yağcı ve lastikçi vardır.
Sanat işleri:Köyde demirci,dökümcü,lastikçi ve yağcı vardır. Köy sınırları içerisinde çırçır fabrikası da
vardır.
İşçilik:Köylüler ziraat işleri ile maden ocağının yakın oluşundan dolayı madende çalışırlar. Ayrıca
Aydın Tekstil, Tekel ve TARİŞ’te çalışanlarda vardır.
Ulaşım ve haberleşme:Köy il merkezine 13 km uzaklıktadır. Köyde 11 minibüs ve bunun yanında 33
tanede taksi vardır.
Ticaret durumu: Köylü ürettiği malları haftada yedi gün, Aydın’da kurulan pazarlara götürür.
d)Kurumun Tarihçesi ve Yapısı
Bugün “Hacı İbrahim İlköğretim Okulu “ adıyla anılan Okulumuz,” Balta köy ilkokulu “
ismiyle 1948-1949 Eğitim-Öğretim hizmetine ilk olarak başlamıştır. Bina inşaatına 1945 tarihinde
başlanmıştır. Eski ilkokul binasının yerleştirildiği alan çalılık bir arazi olduğu ,o zamanın
büyüklerimiz tarafından söylenmektedir.1945 tarihinde başlayan inşaatı,1948 yılında bitmiştir. Bu
zaman zarfında Balta köy öğrencileri şimdi yenilenen camimizin yerinde kurulu bulunmuş eski camide
eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürülmüştür. 1948 –1949 yılında okulun binası tamamen bitmiş ve
aynı ders yılında iki derslikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine iki öğretmenle başlanmıştır. Uzun bir
süreden sonra bu iki derslikli bina zamanla üç,dört,beş derslik haline dönüştürülmüştür. Öğretimin ilk
yıllarında 200-300 öğrenciyle faaliyete devam etmiştir. İlk yıllarda iki eğitmen ve iki öğretmenle
çalışmalarını sürdürmüştür. 1965 yılında okul bir kez onarım görmüştür.1949-1960yılları arasında
öğrenci devamsızlığını çok olduğu zamanlardır.05.01.1961 tarihinde çıkarılan 222sayılı ilköğretim ve
eğitim kanunu ,öğrenci devamsızlığını nispeten önlenmiş, zamanla devamsızlık durumu en aza
indirilmiştir. 1970-1971ders yılından ,itibaren eğitim ve öğretim hizmetleri daha düzenli hale
getirilmiştir. Okulumuzun ders araçları ve gereçleri bu yıllarda (1970 –1994)yıllarında aşağı yukarı
tamam hale getirilmiştir. Öğrenci yetiştirme hususunda çevre köy okullarına nazaran en faal okulu
olarak gösterilmiştir. Eski okulun binası çatı kısmının harap hale gelmesiyle ,yeni bir okula ihtiyaç
olduğu üst makamlarla yapılan yazışmalarda birkaç kez çürük raporu verilmiş,fakat mali
imkansızlıklar yüzünden bina onarılamamıştır .1950-1970 tarihleri arasında istatistiği bilgilere göre
500 öğrenci mezun olmuşken 1970 –1994 yılları arasında 1.000 in üzerinde öğrenci mezun olmuş,
orta ve yüksek öğretimde öğrenim gören veya yüksek öğretime devam eden ve meslek sahibi olan çok
sayıda öğrenci bulunmaktadır.
Eski okul binasının onarılmasının maliyeti yüksek olunca yeni bir okulun arayışına başlanmış
,yapılan münacatlarda bir türlü sonuç alınamamıştır. Nihayet 1987 tarihinde Aydın’da ikamet eden
,aslen Balta köylü olan Hacı İbrahim AKDEMİR isimli hayırsever bir vatandaş 20.000.000(yirmi
milyon) lira okulumuzun yapımı için bağış yaparak ,halk-devlet işbirliği çevresinde beş derslikli yeni
ilkokul yaptırmıştır. Adı “BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR İLKOKULU” OLARAK
VERİLMİŞTİR.
1988-1989 ders yılında yeni İlkokulda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Günümüzde de
değerli öğretmen kadrosu ve çalışkan öğrencileriyle”İlköğretim Okulu” olarak düzenli bir şekilde
eğitim ve öğretim faaliyetlerini halen sürdürmektedir.
Balta köy Ortaokulu 1943 yılında Birlik binası ismiyle dört beş köyün birleşmesi ile
yaptırılmıştır.1957-1958 yıllarında sinema olarak kullanılmış,1961 yılından sonra bir süre köy konağı
olarak kullanılmıştır.
-8-
1979 Yılında içerisinde tadilat yaptırılarak eski 3 sınıflı ilkokuldan ayrı bir binada hizmete
başlayan Balta köy Ortaokulu bugüne kadar arada karayolun olması iki okulun birleştirilmesi
gerçekleşememiştir.1997 yılında alınan bir kararla Balta köy H.İ. Akdemir İlkokulu ile birleşerek
BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU’NA dönüştürülmüştür.1997
yılında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Eski İlkokul Binasının üzerine ek bina yapılarak geçici olarak
sorun giderilmesi düşünüldüyse de sonradan çevrenin merkez okul olarak taşınması düşünülerek çok
amaçlı yemekhaneli ve 3 katlı ek 10 derslikli bir okul inşaatı kararı alınmış ve 1998 yılında 8 yıllık
ilköğretim okulu tamamlanarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.
Okulumuzda halen 13 sınıfta ,bilgisayar laboratuarı ,iş eğitimi ile Fen laboratuarında
öğrencilere eğitim öğretim verilmektedir.
-9-
1739 sayılı
kanunun 23.
maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını
benimsetme;
Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan
hakları, çocuk hakları ve uluslar arası
sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma,
başkalarının haklarına saygı duyma, görevini
yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma
bilincini kazandırmak
İlköğretim
Yetersiz
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür
değerlerini tanımalarını, benimsemelerini,
geliştirmelerini
bu
değerlere
saygı
duymalarını sağlamak
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencileri,
kendilerine,
ailelerine,
topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan,
kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık,
başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği
içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı
bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu
yurttaşlar olarak yetiştirmek.
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilmeli
Yetersiz
Her Türk Çocuğu nu ilgi istidat ve
kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve
üst öğrenim kurumlarına hazırlanmak
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
1739 sayılı
kanunun 23.
maddesi
- 10 -
Güçlendirilmeli
222 sayılı
kanunun 1.
maddesi
Güçlendirilmeli
Her Türk Çocuğuna iyi bir vatandaş olmak
için gerekli temel bilgi, beceri ve
alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak
anlayışına göre yetiştirmek.
Güçlendiri
lmeli
Dayanak
Güçlendirilmeli
Yasal Yükümlülük
Ayrılan Örgüt
Mali
İnsan
Kaynak Kaynağı
Değerlendirme
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ MEVZUAT ANALİZİ
Yetersiz
5. maddesi
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine,
sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif
ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü
benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı
olmak.
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
ve
zihinsel İlköğretim
çok
yönlü Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilmeli
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik
özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe
uygun okul ve kurumlara yöneltmek.
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencileri
derslerde
uygulanacak
öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal,
kültürel
ve
eğitsel
etkinliklerle
kendilerini
geliştirmelerine
ve
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilm
eli
Öğrencileri ailesine ve topluma karşı
sorumluluk duyabilen, üretken, verimli,
ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkıda bulunabilen bireyler olarak
yetiştirmek.
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
- 11 -
Güçlendiril
meli
Güçlendirilmeli
Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli
düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili
biçimde kullanabilen, planlı çalışma
alışkanlığına sahip estetik duyguları ve
yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak
yetiştirmek.
Güçlendirilm
eli
Öğrencilerin
becerilerini
çalışmalarını
birleştirerek
gelişmelerini sağlamak.
Güçlendirilmeli
Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak
kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve
toplumun sağlığını korumak için gerekli
bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam
tarzı konularında bilimsel geçerliliği
olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle
karar verme alışkanlığını kazandırmak.
Güçlendirilmeli
Yetersiz
Güçlendirilme
li
Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları İlköğretim
tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları Kurumları
arama alışkanlığı kazandırmak.
Yönetmeliğinin
Yetersiz
Yetersiz
Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, İlköğretim
bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma Kurumları
yöntem ve tekniklerini öğretmek.
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma İlköğretim
ve çalışma becerilerine yöneltmek.
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Öğrencilerin,
sevgi
ve
iletişimin İlköğretim
desteklediği
gerçek
öğrenme Kurumları
ortamlarında
düşünsel
becerilerini Yönetmeliğinin
kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya 5. maddesi
koymalarına ve kullanmalarına yardımcı
olmak.
Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç- İlköğretim
gereci, kaynakları ve zamanı verimli Kurumları
kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı Yönetmeliğinin
kazanmalarını sağlamak.
5. maddesi
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendirilm
eli
Yetersiz
Yetersiz
Güçlendi
rilmeli
Güçlendi
rilmeli
Güçlendirilmeli
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliğinin
5. maddesi
Güçlendi
rilmeli
Doğayı tanıma, sevme ve koruma,
insanın
doğaya
etkilerinin
neler
olabileceğine ve bunların sonuçlarının
kendisini de etkileyebileceğine ve bir
doğa dostu olarak çevreyi her durumda
koruma bilincini kazandırmak.
1.3.1. Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi
Kurumun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır. Baltaköy
H. İbrahim Akdemir İlköğretim Okulu ürün ve hizmet grupları:

Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Sınav işleri

Sınıf geçme işleri

Öğrenim belgesi düzenleme işleri

Personel işleri

Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Öğrenci sağlığı ve güvenliği

Okul çevre ilişkileri

Rehberlik

Mezunlar (Öğrenci)
- 12 -
STRATEJİK PLAN ÜST KURUL ÜYELERİ
S.NO
1
2
ADI SOYADI
Zafer ÇETİN
Salim VARLI
ÜNVANI
Okul Müdürü
Md.Yardımcısı
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜYELERİ
ADI SOYADI
UNVANI
TELEFON
Zafer Çetin
Okul Müdürü
05058543660
Salim Varlı
Müdür Yardımcısı
5056429059
Zeki Altınel
Sınıf Öğretmeni
2562129167
Begüm Ügüdür
Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
5059284568
Cemil Körpe
Sınıf Öğretmeni
5056862572
Durmuş Çoban
Köy Muhtarı
2562572084
Sabahattin Özdemir
Sağlık Ocağı tabibi
2562572425
Mehmet Ükül
O A B Başkanı
2562572084
Ümmü YENİL
Öğrenci Temsilcisi
2562572084
E – MAİL ADRESİ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ümmü[email protected]
OKUL MÜDÜRÜ
Zafer ÇETİN
- 13 -
OKUL TEŞKİLAT ŞEMASI
Zafer ÇETİN
Okul Müdürü
Salim VARLI
Müdür Yardımcısı
Şerife DÖNMEZ
Okul Psikolojik
Danışmanı
Hatice
WALTER
Faruk
İLBUĞA
İngilizce
Öğretmenleri
Ayşe ACAR
Ana sınıfı
Öğretmeni
Kadriye
UZUNDAĞ
Sınıf Öğretmeni
Yüksel
BURHAN
Jale YORGALI
Matematik
Öğretmeni
Dilek
PAYZA
Din Kül
Ah Bil
Öğr.
Ceyda
SEVEN
BT Rehber
Öğretmeni
Metin
YILMAZ
Sınıf
Öğretmeni
Ayten TAŞ
Begüm Ügüdür
Hacer Çaydan
Fen Ve
Teknoloji
Öğretmeni
Esen
TUNCAL
Teknoloji
Tasarım
öğretmeni
Cemil
KÖRPE
Sınıf
Öğretmeni
Ersin ARICI
Memur
Sınıf Öğretmeni
- 14 -
Selda Karaca
Halil Kuran
Türkçe
Öğretrmeni
Sabriye
ATALAR
Görsel
Sanatlar
Öğretmeni
Zeki
ALTINEL
Sınıf
Öğretmeni
OSMAN KURT
HİZMETLİ
(OKUL AİLE
BİRLİĞİ)
Nursel KAYA
Sosyal bilgiler
Öğretmeni
Ahmet
DEMİR
Müzik
Öğretmeni
Beyhan
AYANLAR
Sınıf
Öğretmeni
SONGÜL
KURT
TEMİZLİK
İŞLERİ
İNSAN KAYNAKLARI
2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:
Görevi
Erkek
Toplam
Kadın
1
Müdür
1
1
2
Müdür Yard
1
1
Kurum Yöneticileri ve öğretmenlerin Eğitim Durumu:
2010 Yılı İtibari İle
Eğitim Düzeyi
Kişi Sayısı
%
Önlisans
4
20
Lisans
16
80
Yüksek Lisans
0
0
Kurum Yöneticileri ve öğretmenlerin Yaş İtibari ile dağılımı:
2010 Yılı İtibari İle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
7
35
30-40
4
20
40-50
5
25
50+...
4
20
İdari Personel ve öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:
2010. Yılı İtibari İle
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
4
20
4-6 Yıl
1
5
7-10 Yıl
6
30
11-15 Yıl
1
5
16-20 Yıl
2
10
21+....... üzeri
6
30
Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı:
TOPLAM
Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı
Yıl İçerisinde
Yönetici Sayısı
2007
2007
2008
2009
1
İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları:
- 15 -
Kurumda
2008
Göreve
2009
Başlayan
Adı ve Soyadı
Görevi
Katıldığı Çalışmanın Adı
Katıldığı Yıl
SALİM VARLI
Müd.Yrd.
Yetiştirisınıf formatörlük kursu
2008
SALİM VARLI
Müd.Yrd
Stres yönetimi ve öfke kontrolü
2009
SALİM VARLI
Müd.Yrd
Sivil savunma hizmetleri
2008
SALİM VARLI
Müd.Yrd
Öğretmenlikte melse etiği
2008
SALİM VARLI
Müd.Yrd
Rehberlik
semineri
2008
anlayışı
geliştirme
Belge No
KURUM VE PERSONEL DURUMU
Baltaköy H.İ.Akdemir Ortaokulu-ilkokulu; 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Ana Sınıfı usta öğretici,
6 Sınıf, 2 Türkçe, 2 Matematik, 1 Sosyal Bilgiler, 2 Fen Bilgisi, 2 İngilizce, 1 Resim, 1 Teknoloji
Tasarım, 1 Müzik, 1 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ,1 Rehberlik Öğretmeni,Bilgisayar formatörü, 2
Hizmetlisiyle toplam 25 personel olarak, orta ölçekte bir ilköğretim okulu olup, kendi arasında
uyumlu çalışan küçük bir örgüttür.
TEKNOLOJİK DÜZEY
Okulumuzda 2005 yılında kendi imkanlarıyla açılmış bir teknoloji sınıfı olup bu günün
ihtiyacını karşılayamamaktadır.Yeni teknolojik sınıfların açılması için gerekli yazışmalar
yapılmasına rağmen henüz bir sonuç alınamamıştır. Elimizde bulunan sağlam 5 adet
bilgisayara 2010 yılı itibariyle 15 adet bilgisayar eklenerek teknoloji sınıfı oluşturulmuştur.
Ayrıca bu sınıf yeniden dizayn edilerek kütüphane olarak da kullanılmaktadır.
Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı:
Araç-Gereçler
2008
2009
2010
İhtiyaç
Bilgisayar
5
5
20
30
Yazıcı
2
2
3
1
Tarayıcı
-
-
1
1
Tepegöz
-
-
1
2
Projeksiyon
1
1
3
6
Televizyon
1
1
1
2
İnternet bağlantısı
1
1
1
-
Fen Laboratuvarı
1
1
1
-
Bilgisayar Lab.
-
-
1
1
Fax
-
-
-
1
Video
-
-
-
1
DVD Player
-
-
-
1
Fotograf makinası
-
-
-
1
Kamera
-
-
-
2
Okul/kurumun
İnternet sitesi
-
-
1
1
Personel/e-mail
adresi oranı
%80
%80
%100
-
1
yok
Burslu Öğrenci
- 16 -
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BİLGİLERİ
Okulumuzda sabahçı grup 1 adet Ana Sınıfı mevcuttur.20 öğrencisi vardır.Bir usta öğretici görev
yapmaktadır.
OKUL TÜRÜ
Okul Derslik Şube Toplam Öğrenci Sayısı
Sayısı Sayısı Sayısı
T
E
K
Bünyeli Anasınıfı ( İ.O
1
bünyesi)
Okul Öncesi Genel
1
Toplamı
Toplam
Sayısı
Öğretmen
T
E
K
1
1
18
12
8
-
-
1
1
1
18
12
8
-
-
1
OKULUN BİNA DURUMU
a)Binanın özellikleri:
Zemin dahil olmak üzere üç kattan ibaret, betonarme bir binadır. Yapımı 1998 yılında
tamamlanmış, aynı yıl hizmete açılmıştır.Okulun batı yönünde iki katı ve zemini birbirine
bağlayan tek tahliye merdiveni bulunmaktadır. Okulun zemin katı hariç diğer katlarında 6 şar
kabinli 12 tuvalet mevcuttur. Zemin katta 2007 – 2008 öğretim yılının başlangıcından bu yana
çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır. Tuvalet yoktur.Her katta katlara ait elektrik şarteli
zemin katta ise kat şarteli ve ana elektrik panosu mevcuttur.Ayrıca her katta yangın vanası
bulunmaktadır.
Binanın batı öğrenci girişinin güneye bakan kısmında girişi bulunan kalorifer dairesi
bulunmakta tüm binanın ısınması kalorifer sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
b) Laboratuar :
1 Adet faal Fen laboratuarı mevcuttur ve kullanılmaktadır. Fen laboratuarında bir
projeksiyon makinesi ve tepegöz cihazı bulunmakta, bu cihazlar yerine göre gerektiği alanlarda
kullanılmaktadır.
1 adette bilgisayar laboratuarı mevcuttur. İdari bürolar ile öğretmenler odası ve memur
odasında kullanılmak üzere 5 adet Koç Sistem tarafından bağışlanmış faal bilgisayar bulunmakta
bunlardan müdür odası , müdür yardımcısı odası ile öğretmenler odasında kullanılan
bilgisayarların Internet erişimi bulunmaktadır. 15 adette laboratuarda vardır.
C ) Okul ve sınıf kitaplıkları :
Her sınıfın bağımsız sınıf kitaplıkları mevcuttur. Ayrıca çok amaçlı salonumuzun bir kısmı
kütüphaneye dönüştürülerek 2007 – 2008 öğretim yılı başından bu yana kütüphane olarak
kullanılmaktadır.Kütüphane yapılan bağış ve yürütülen kampanyalarla daha da zenginl
leştirilmeye çalışılmaktadır.Bilgisayar laboratuarına 2011 de taşındı.
d)-Depo ve ambar durumu
Okulumuzun yapımı sırasında depo yada ambar olarak kullanılmak üzere planlanıp yapılan
bölümler mevcut değildir. Bu iş için 2011 de dışarıda yıkılan kantin binası ile çatı
kullanılmaktadır.
Spor araç gereçleri ile diğer araç ve gereçlerimizi muhafaza etmek için ise okulun batı
giriş kapısı yanında yer alan ve önceki yıllarda yıkılan okulun tuvaleti olarak kullanılan, daha
sonra 2 odası giyinme kabinine dönüştürülen alanın batı kısmında yer alan oda kullanılmaktadır.
Kalorifer dairesinin yanındaki boş alan aynı zamanda kömürlük olarak kullanılmaktadır.
- 17 -
e)-Diğer Sosyal Faaliyetler
Okulumuz Türkçe Dersi Öğretmeni, Türkçe Derslerinden yararlanarak drama çalışmaları
gerçekleştirmekte ayrıca müzik öğretmeni gitar ve keman kursu vermektedir.Bu çalışmalarla
okulumuzda çeşitli etkinliler düzenlenmektedir.
Okulumuz Beden Eğitimi Dersi
Öğretmenince de okul içi spor müsabakaları
düzenlenmekte ayrıca Okul Dışı Spor müsabakalarına katılabilmek için voleybol takımı
hazırlanmaktadır.
MALİ KAYNAKLAR
Okulumuzun Okul-Aile Birliği hesabı en büyük mali kaynağımız olup okul bahçesinin düğün
salonu olarak kullanımı da artı bir kaynaktır.Ayrıca yapılan bağışlar, yapılan kermes gelirleri
bu katkıya dahildir.Okulumuz mali kaynakları artırmak için Okul Aile işbirliğinin önemli
olduğunu ve çalışmalarının beraberce yapılması hedefini gütmektedir.
Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
Kaynaklar
Genel Bütçe
Okul aile Birliği
Özel İdare
Kira Gelirleri
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak/Projeler
Diğer
……..
TOPLAM
2010
2011
2012
2013
2014
15000
20000
25000
27000
30000
1000
2000
5000
10000
15000
16000
22000
30000
37000
45000
Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu:
YILLAR
HARCAMA KALEMLERİ
Temizlik
Küçük onarım
Bilgisayar harcamaları
Büro makinaları harc.
Telefon
Yemek
Sosyal faaliyetler
Kırtasiye
Vergi harç vs
…………..
GENEL
2008
GELİR
2009
GİDER
1000
1000
500
500
500
GELİR
1000
500
250
7500
2010
GİDER
2000
2000
750
750
500
GELİR
1000
1000
500
5250
10000
8500
GİDER
2500
1500
1000
1000
750
1500
1000
500
16000
9750
İSTATİSTİKİ VERİLER
Öğrencilere İlişkin Bilgiler:
Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu
ÖĞRETMEN
Toplam
öğretmen sayısı
ÖĞRENCİ
Öğrenci sayısı
Toplam
öğrenci sayısı
OKUL
İL
TÜRKİYE
Öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı
Öğretmen başına
düşen öğrenci
sayısı
Öğretmen
başına düşen
öğrenci sayısı
- 18 -
Kız
Erkek
178
196
374
16
32
40
24
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2007
Kız
Erkek
161
180
341
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
2008
Kız
159
343
2009
Kız
160
346
Erkek
184
Yıllara Göre Ortalama
Sınıf Mevcutları
Yıllara Göre Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
2007
2008
2009
2007
2008
2009
24
25
24
20
21
20
Erkek
186
Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı
2007
Bölüm Adı
Öğrenci
Sayısı
341
2008
Mezun
Sayısı
71
Öğrenci
Sayısı
343
2009
Mezun
Sayısı
54
Öğrenci
Sayısı
346
Mezun
Sayısı
58
C )BALTAKÖY H. İBRAHİM AKDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİ SAYISI
SINIFI
ÖĞRENİM
ŞEKLİ
KIZ
ERKEK
TOPLAM
Ana Sınıfı
Sabahçı
8
10
18
13
18
31
6/A Sınıfı
Sabahçı
- 19 -
6/B Sınıfı
18
12
30
13
18
31
14
18
32
15
16
31
14
14
28
111
124
235
18
18
36
13
19
32
21
10
31
7
15
22
24
28
52
ÖĞLECİ ÖĞRENCİ TOPLAMI
67
72
139
GENEL ÖĞRENCİ TOPLAMI
178
196
374
Sabahçı
7/A Sınıfı
Sabahçı
7/B Sınıfı
Sabahçı
8/A Sınıfı
Sabahçı
8/B Sınıfı
Sabahçı
SABAHÇI ÖĞRENCİ TOPLAMI
1. Sınıf
Öğleci
2. Sınıf
Öğleci
3. Sınıf
Öğleci
4. Sınıf
Öğleci
5. Sınıf
SABAHÇI
- 20 -
ÖĞRENİM
ŞEKLİ
KIZ
ERKEK
TOPLAM
SABAHÇI
22
38
60
SABAHÇI
22
21
43
SABAHÇI
14
10
24
SABAHÇI
7
8
15
ÖĞLECİ
14
8
22
SABAHÇI
7
7
14
ÖĞLECİ
1
9
10
SABAHÇI TAŞIMALI TOPLAMI
80
80
160
ÖĞLECİ TAŞIMALI TOPLAMI
12
19
31
GENEL TAŞIMALI TOPLAMI
92
99
191
TAŞINAN KÖY
ŞAHNALI
KÖYÜ
GÖLHİSAR
KÖYÜ
ARMUTLU
KÖYÜ
TEPEKÖY
SIRALILAR
TEPEKÖY
SIRALILAR
MESUTLU
KÖYÜ
SABAHÇI
MESUTLU
KÖYÜ
ÖĞLECİ
- 21 -
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
PAYDAŞ ANALİZİ
Okul Müdürü
Öğretmenler
Hizmetliler
Okul kantincileri
Öğrenciler
Veliler
Müdür Yardımcısı
Okul Aile Birliği Yönetimi ve Denetleme
Kurulları
İlköğretim Okulları
Ortaöğretim Kurumları
Baltaköy Muhtarlığı
Baltaköy Sağlık Ocağı
Meslek Kuruluşları
Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar
Tedarikçi
Stratejik
Ortak
Temel
Ortak
Müşteri
Lider
Paydaş
Çalışanlar
1.3.2. Paydaşların Kimliği
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bazıları * Tümü
Yöneticiler
*
Öğretmenler
*
Müşteri
Tedarikçi
Stratejik O.
Temel O.
PAYDAŞLAR
İç Paydaş
Dış Paydaş
İç.P. Kurum çalışanı olduğu
için.
İç.P. Kurum çalışanı olduğu
için.
Öğrenciler
*
Veliler
*
Hizmetliler
*
Okul Kantincileri
*
Neden Paydaş?
Müşteri: Hizmetlerimizden
yararlandıkları için.
Müşteri: Hizmetlerimizden
yararlandıkları için.
İç.P. Kurum çalışanı olduğu
için.
İç.P. Kurum çalışanı olduğu
için.
22
Önem Derecesi
Paydaş Listesi
1
1
1
1
1
1
Okul Aile Birliği Yönetimi ve Denetleme
Kurulları
*
Meslek
Kuruluşları
Orta öğretim
K.
Yöneticiler
İç.P. Kurum çalışanı olduğu
için.
İlköğretim Okulları
*
*
Ortaöğretim Kurumları
*
*
*
Baltaköy Muhtarlığı
Baltaköy Sağlık Ocağı
Hizmetliler
Ürün/Hizmet
Veliler
Müşteri
Öğrenciler
Öğretmenler
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
*
Meslek Kuruluşları
Mal ve Hizmet Satan Ticari Kuruluşlar
Bazıları * Tümü
Müşteri / Hizmet Matrisi
Bazıları * Tümü
23
Temel O. Mevzuatla
belirlendiği ve işbirliği
yapıldığı için Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandıkları için.
Temel O. Mevzuatla
belirlendiği ve işbirliği
yapıldığı için Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandıkları için.
Stratejik O. Amaçlara
ulaşmada işbirliği yapıldığı
için.
Temel O. Mevzuatla
belirlendiği ve işbirliği
yapıldığı için
Stratejik O. Amaçlara
ulaşmada işbirliği yapıldığı
için.
Müşteri: Hizmetlerimizden
yararlandıkları için.
Tedarikçi: Hizmet sunumunda
gerekli olan araç, gereç vb.
1
1
1
2
1
1
1
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
*
*
Personel İşleri
Rehberlik
Eğitim – Öğretim
Mezunlar (Öğrenci)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1.4.GEÇMİŞ PERFORMANSI
Veli, Öğrenci, Çalışan Memnuniyet Anketleri :
VELİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI
2009-2010
Ölçütler
Sonuç
20112012
Hedef
81%
75%
87%
85%
74%
88%
87%
66%
60%
76%
79%
87%
78%
82%
76%
88%
86%
75%
89%
88%
67%
61%
77%
80%
88%
79%
79%
80%
Ulaşılabilirlik ve İletişim
Dilek, Öneri ve Şikayetler
Güvenilirlik
Güvenlik
Kararlara Katılım
Öğrenci işleri
Eğitim-Öğretim
Okulun Fiziki Ortamı
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri
Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri
Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim
Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması
ORTALAMA
ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI 2009-2010
Ölçütler
Sonuç
Ulaşılabilirlik ve İletişim
Dilek, Öneri ve Şikayetler
Güvenilirlik
Güvenlik
80%
77%
88%
86%
24
2011-2012
Hedef
81%
78%
89%
87%
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
Kararlara Katılım
Öğrenci işleri
Eğitim-Öğretim
Ders Arası
Okulun Fiziki Ortamı
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri
Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri
Eğitici Kol Çalışmaları
Belirli Gün ve Haftalar
Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim
83%
87%
80%
82%
67%
63%
78%
82%
88%
83%
79%
84%
88%
81%
83%
68%
64%
79%
83%
89%
84%
80%
ORTALAMA
80%
81%
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI 2009-2010
Ölçütler
Yöneticilerin liderlik davranışları
İyileştirme etkinliklerine destek ve katılımı
Motivasyon tanıma ve takdir yaklaşımı
Performans Değerlendirme
İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi
Kararlara Katılım
Çalışma Ortamı
İşbirliği ve İletişim
Motivasyon ve Tatmin
Kişisel ve mesleki gelişim
Sosyal Etkinlikler
Topluma etki ve katkı durumunun algılanması
ORTALAMA
Sonuç
74%
73%
72%
72%
76%
70%
78%
77%
77%
76%
72%
76%
74%
1.5.SWOT(GZFT) ANALİZİ
1.5.1 GÜÇLÜ YÖNLER






Tarihsel bir birikime sahip olması
Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi dayanışması
Geçmişteki başarılar
Merkezi bir okul olması
Güvenliğin yüksek olması
Ulaşım probleminin olmaması, kolayca ulaşılabilmesi
25
2011-2012
Hedef
75%
74%
73%
73%
77%
71%
79%
78%
78%
77%
73%
77%
75%
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
 Kuruluşu cumhuriyet yıllarına dayalı olması nedeniyle çok sayıda mezun vermesi ve
mezunlarının geçmişte ve bugün kamuda, iş dünyasında sivil toplum kuruluşlarında
başarılı hizmetlerde bulunması
1.5.1 ZAYIF YÖNLER
 Okulun ikili sistemde öğretim yapması
 Okul bahçesinin darlığı ve öğrenci mevcuduna yetersiz oluşu
 Bilişim Teknolojileri kullanma oranının düşük olması
 Evinde bilgisayar ve internet bulunan öğrenci sayısının azlığı
 İkili öğretimden kaynaklanan sebeple sabahçı ve öğlenci öğretmenler arasında yeterli
işbirliğinin olmaması
 Şehrin merkezindeki konumu itibariyle güçlü yön gibi gözükmesine karşın veli
kaynağının ekonomik düzeylerinin düşük olması. Aile bütçesinden eğitime harcadıkları
veya ayırdıkları payın çok düşük olması
 Velilerin eğitim düzeylerinin yeterli olmaması
 Veli toplantılarına katılımın istenen düzeyde olmaması
1.5.1 FIRSATLAR
 Kantin ve salon kira gelirlerinin yüksek olması
 Okulun toplumdaki imajı ve köklü geçmisi
 İletişim yöntemlerinin gelişmiş olması
 Sosyal ve sportif etkinliklere katılım ve başarılar
 Mezun profili
 Kamu kurumlarından alınan destek
 Son 4 yılda okula giren öğrenci sayısında azalma, sınıf mevcutlarının ideal sayıda olması
1.5.1 TEHDİTLER
 Yazım alanındaki maddi durumu çok iyi olan velilerin çocuklarını özel okullara
kaydettirmeleri
 Özel okullar tarafından SBS sonuçlarına göre üstün başarılı öğrencilerin cazip tekliflerle
transfer edilmeleri
 Parçalanmış ailelerin çok sayıda olması
 Trafik yoğunluğu nedeniyle aşırı gürültü ve kaza riski
 İnternet kafelerin yakınlığı
 STRATEJİK PLANLAMA
2.1. MİSYON
Çalışanların ve öğrencilerin huzur ve güvenini temin ederek, çatısı altında bulunduğu mekânda
mutlu olmasını sağlamak, Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçlarını gerçekleştirmek, öğrencilerin
kendilerinde var olan yeteneklerini keşfederek geliştirmek ve topluma yeni değerler kazandırmak,
bilişim teknolojisini kullanabilen, çağdaş düşünen; milli, manevi, insani, evrensel etik değerlere
sahip tam donanımlı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek.
2.2. VİZYON
İlimiz ilköğretim okulları arasında köklü ve birikimli geçmişi ile geleceğe güven veren;
çalışanlarının, öğrencilerinin çatısı altında olmaktan mutlu olduğu, mensubu olmakla övündüğü,
26
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
müşteri memnuniyetini prensip edinen, konumu itibariyle çevresinde sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere verdiği önem ve elde ettiği başarılarıyla cazibe merkezi a kalite Eğitim ve Kültür Yuvası
olmak!
2.3. İLKELER
 Kurumda israfın azaltılması ve önlenmesi, verimliliğin artırılması; adil, eşit ve akılcı bir
işbölümünün gerçekleştirilmesi ile sağlanabilir.
 Disiplin, başarımızın ön şartıdır.
 Kararlarda katılımcılık esastır.
 Adil ödül sistemi ön koşulumuzdur. Her türlü başarı ödüllendirilir.
 İlgiye dayalı güdüleme gerçekleştirilir.
 Karşılıklı Güven ve Samimiyet ikame etme. Okulda çalışanlar arasında karşılıklı saygı ve
güven esastır.
 Tam ve doğrudan öğrenme hedefimizdir.
 Okula ve sınıfa zamanında gelmek esastır.
 Öğrencilerin gelişimi; sınav ve ödev gibi yollarla sürekli izlenir ve değerlendirilir.
 Öğrenciler; okul ve sınıf süreçlerine aktif katılır, sorumluluk alırlar.
 Okulda ve sınıfta, personel arasında her türlü uygulamalarda eşitlik anlayışı vardır.
 Eleştirel düşünceye önem verilir.
 Farklı düşünme ve bunu ifade edebilme teşvik edilir.
 Her türlü yenilik ve değişmeye açıklık esastır.
 Okul, toplumun her türlü önerilerine açıktır.
DEĞERLER
1. İNSAN : Her şeyde insanı temel değer olarak ele alırız. Bütün paydaşlarımızın sağlığı , mutluluğu
ve başarısı için gayret gösteririz. Özellikle gençlerimizi bu doğrultuda yönlendirip, motive ederek
hayata hazırlarız.
2. SEVGİ VE SAYGI : Bütün paydaşlarımız için vazgeçilmez iki değerimizdir. Bütün
paydaşlarımızı karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir dünya içinde yaşatarak memnuniyetlerini
sağlamak esastır. Bunun için birbirimizi dinlemeye ve anlamaya varsa, sorunları birlikte çözmeye
özen gösteririz.
3. KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK : Ekip anlayışımızın ve takım olarak çalışma ruhumuzun
göstergesidir. Paydaşlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı ve bunların
sonuçlarının paylaşımı yönetimde yayılmayı , verimde ve başarıda artısı getirmektedir.
4. YENİLİKÇİLİK : Öğrencilerimizi üreticiliğe ve yenilikçi olmaya özendirir ve teşvik ederiz.
Okulumuzda yürütülen projeler , yapılan yarışmalar bu hedefimize ulaşmada başvurulan araçlardır.
5. BİLİMSELLİK : Kurumumuz için olmazsa olmaz olarak kabul edilen ana değerlerimizdendir. Ulu
Önder Atatürk ‘ ün “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünden hareketle bilimsel ve gerçekçi
düşünceyi tüm paydaşlarımıza özellikle, öğrencilerimize benimsetip , davranış haline getirterek ,
yine Ulu Önderimizin gösterdiği hedef olan ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma
27
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
idealini gerçekleştirmek temel ülkümüzdür. Bunun için gerek ders , gerekse ders dışı etkinliklerde
bilimsel verileri ve gerçekçi yaklaşımları öne çıkararak öğrencilerimizi bilimsel ve gerçekçi
düşünceye alıştırırız.
Tema Başlıkları A
Tema Başlıkları B
1. Eğitim-Öğretim
2. Eğitime Destek Hizmetleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Paydaş İlişkileri
İnsan Kaynakları
Fiziki Durum
Disiplin
Mali Kaynaklar
Akademik Başarı
Sektörel İşbirliği
Sosyal, Kültürel, Sportif
faaliyetler
9. …………
STRATEJİK AMAÇLAR
Eğitim öğretim kalitesinin artırılması.
Fiziki iyileştirmelerin yapılması.
İletişim ve kararlara katılımın artırılması
Güvenlik tedbirlerinin artırılması.
Veli desteği ve kaynakların artırılması.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kalitesinin artırılması.
EĞİTİM ÖĞRETİM VE EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
Amaç 1. Eğitim öğretim kalitesinin artırılması.
Hedef 1.1. 2010-2011 eğitim öğretim yılındaki öğrenci başarısını her yıl önceki eğitim yılından
en az %1 artırmak.
Faaliyet 1.1.1. Sınav sonrası soru ve cevapların duyurulması
Faaliyet 1.1.2. Boş derslerin etkin olarak değerlendirilmesi
Faaliyet 1.1.3. Ders kitapları ve yardımcı kaynakların seçimine dikkat edilmesi
Faaliyet 1.1.4. Fen ve Teknoloji, Matematik, Sosyal Bilgiler derslerinin mümkün oldukça
laboratuarda BT sınıflarında görsel materyaller kullanılarak yapılması
Faaliyet 1.1.5. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek eğitimler vermek
28
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
AKADEMİK BAŞARI
Amaç1:Akademik başarıyı artırmak
Hedef 1.2. 2010-2011 öğretim yılındaki SBS başarısını her eğitim yılı sonunda, bir önceki yıla göre
en az %1 artırmak.
Faaliyet 1.2.1. Derslerde SBS’de çıkmış sorulardan yöneltmek
Faaliyet 1.2.2. Yetiştirme kurslarınının devamlılığını sağlamak Faaliyet 1.2.3. Öğrenci
yöneltmelerini istidat ve yetenekler doğrultusunda düzenlemek
Faaliyet 1.2.4. Konu sonlarında yaprak testlerle öğrenmeleri pekiştirmek ve test deneyimlerini
artırmak
Hedef 1.3. Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için okunan kitap sayısını her yıl en az
% 2 artırmak.
Faaliyet 1.3.1. Belirlenen okuma saatlerine titizlikle uyulması
Faaliyet 1.3.2. Okul kütüphanesinin Kütüphanecilik Kulübü, Okuma Kulübü tarafından belirli bir
program çerçevesinde açık ve işler halde kullanımının sağlanması
Faaliyet 1.3.3. Mümkün olduğunca Türkçe dersleri içinde okuma etkinliklerinin okul kitaplığında
yapılması
Faaliyet 1.3.4. 65 Bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında kişisel gelişime yönelik kitapların öğrenciler
tarafından edinilerek okunması
Faaliyet 1.3.5. Okul içinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kitap okuma
yarışmalarına katılımın sağlanması
FİZİKİ DURUM
Amaç 2.Fiziki iyileştirmelerin yapılması.
Hedef 2.1. Önceliklerin belirlenmesi.
Faaliyet 2.1.1. Okulun genel bakımının ve onarımının yapılması
Faaliyet 2.1.2. Tuvaletlerin temiz tutulmasının sağlanması
Faaliyet 2.1.3. Tahta , sıra ve ders araçlarının iyilestirilmesi
Faaliyet 2.1.4. Güvenlik sorunlarının tespiti ve iyilestirilmesi
Faaliyet 2.1.5. Elektrik tesisatının bakım ve onarımı
Faaliyet 2.1.6. Çatı yağmur oluklarının yenilenmesi
Hedef 2.2. Okul bahçesinin duvarlarınının tamirinin yapılarak resimlendirilmesi ( Çizgi film
kahramanları,kahramanlık resimleri vb)
Hedef 2.3. Okul bahçesinde çizim yapılarak oyun alanları oluşturulması. Sek sek alanı,yakan top,
dairesel oyunlar, sayı tırtılı vb.)
Hedef 2.4. Giriş koridoruna tv veya kayan yazı sistemi ile etkinliklerin, duyuruların ve okul
gazetesinin yayınlanması
29
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
Hedef 2.5. Çöp kutularının çoğaltılması. Temizlik konusunda koridorlara kalıcı yazılar veya afişler
hazırlanması. Atık kagıt kutularının çogaltılması.
Hedef 2.6. Sınıf ve koridorlardaki elektrik prizlerinin görünüm ve güvenlik açısından yenilenmesi.
Hedef 2.7. Çok amaçlı salon ve dersliklere projeksiyon ve akıllı tahta teşkilatının kurulması.
Hedef 2.8. Kablosuz internetin okulun bütün birimlerine ulaşımının sağlanması
Hedef 2.9. Kalorifer kazan teşkilatının yıpranması nedeniyle bakımının yapılması, doğalgaz
kullanımına geçilmesi durumunda dönüşüm çalışmalarının başlatılması
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ
Amaç 3. İletişim ve kararlara katılımın artırılması.
Hedef 3.1. OGYE ekibinin kurulması ve çalışma planı hazırlanması.
Hedef 3.2. Web sitesinin iletişimi güçlendirici çalışmalara yer vermesi.
Hedef 3.4. Mezunlar Albümünün güncellenmesi ve mezunlarla iletişime geçilmesi, okulla olan
irtibatlarının güçlendirilmesi.
Hedef 3.4. Kritik kararlarda İlet. Ve Kararlara Kat. Ekibinin toplanması.
Hedef 3.5. Veli bilgilendirme seminerlerinin yapılması
Hedef 3.6. Okul dergisi ve broşürlerinin hazırlanması
Hedef 3.7. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve desteklenmesi
Hedef 3.8. Veli öğrenci öğretmen görüşmelerinin ve memnuniyetinin anketlerle sorgulanması ve
geribildirim yapılması
DİSİPLİN
Amaç 4. Güvenlik tedbirlerinin artırılması.
Hedef 4.1. Okuldaki güvenlik sorunlarının her yıl bir önceki yıla göre %2 azaltılması
Faaliyet 4.1.1. Kamera ile izleme sisteminin tamamlanması.
Faaliyet 4.1.2. Bahçe giriş kapısında güvenlik uygulamasının devam ettirilmesi.
Faaliyet 4.1.3. Alarm sisteminin titizlikle uygulanması.
Faaliyet 4.1.4. Öğrenci nöbetlerinin (kat nöbetçisi, sınıf nöbetçisi) titizlikle aksatılmadan
uygulanması
Faaliyet 4.1.5. Öğretmen nöbetlerinin titizlikle aksatılmadan uygulanması
İNSAN KAYNAKLARI
Amaç 5. Veli desteği ve kaynakların artırılması.
Hedef 5.1. Okula sağlanan kaynakların her yıl en az %1 artırılması
Faaliyet 5.1.1. Gelir amaçlı yemek, çay, kermes vb. faaliyetlerin planlanması
Faaliyet 5.1.2. Sportif faaliyetler için sponsor bulunması
Faaliyet 5.1.3. Öğrencilerin fotokopi vb. zaruri giderlerinin karşılanması için velilerin
bilgilendirilerek bağışların artırılması
SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF FALİYETLER
Amaç 6. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin kalitesinin artırılması.
Hedef 6.1. Kültürel yarışmalara katılan öğrenci sayısında her yıl en az % 1 artış sağlanması.
Faaliyet 6.1.1. İl ve Türkiye genelinde düzenlenen görsel sanatlar yarışmalarına katılmak
Faaliyet 6.1.2. İl ve Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmalarına katılmak
Faaliyet 6.1.3. İl ve Türkiye genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmalarına katılmak
Hedef 6.2. Sportif yarışmalara katılan öğrenci sayısında her yıl en az % 1 artış sağlanması.
30
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
Faaliyet 6.2.1. Futbol branşında küçük ve yıldızlar kategorisinde
müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.2. Hentbol branşında müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.3. Basketbol branşında müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.4. Satranç branşında müsabakalara katılmak
Hedef 6.3. Sosyal etkinliklere katılan öğrenci sayısını her yıl %1 artırmak.
Faaliyet 6.3.1. Tiyatro, şiir dinletisi, koro vb sosyal etkinlikler düzenlenerek velilerle paylaşılması
SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ
Amaç1: Çeşitli sektörlerle işbirliği yapmak
Hedef:Sektörlerle işbirliği yaparak okulumuza gerek mali gerekse araç gereç eksiğimizi giderecek
yardımlar talep etmek
MALİ KAYNAKLAR
Amaç:Mali kaynakları artırıcı çalışmalar yapmak
Hedef:Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için mali kaynakları artırıcı çalışmalar yapmak
Hedef: Mevcut mali kaynakları en iyi şekilde değerlendirecek çalışmalar yapmak
Gösterge No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaç
Performans Ölçütleri
Hedef 1.1.
Öğrenci başarısı
Hedef 1.2.
SBS başarısı
Hedef 1.3.
Kitap sayısı
Hedef 2.1..
Fiziki şartların gerçekleştirme oranı
Hedef 3.1..
Alınan kararların gerçekleştirilme oranı
Hedef 4.1.
Güvenlik sorunlarının sayısı
Hedef 5.1.
Elde edilen kaynak miktarı
Hedef 6.1.
Kültürel faaliyetlere katılan sayısı
Hedef 6.2.
Sportif yarışmalara katılan sayısı
Hedef 6.3.
Sosyal etkinliklere katılan sayısı
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir Ortaokulu-İlkokulu Stratejik Planı 2010-2014
yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır.Planın başarısı için bu dönem içinde
yıllık olarak revize edilmesi gerekmektedir.Bu değerlendirme faaliyet alanları
çerçevesinde ilerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu
raporlar,faaliyetlerin sürekli geliştirilebilmesi için plana ışık tutacaktır.
31
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
Hedef 1.3.
Öğrencilerin
okuma alışkanlığını
geliştirmek için
okunan kitap
sayısını her yıl en
az % 2 artırmak.
Faaliyet 1.3.1. Belirlenen okuma
saatlerine titizlikle uyulması
Faaliyet 1.3.2. Okul kütüphanesinin
Kütüphanecilik Kulübü, Okuma
Kulübü tarafından belirli bir program
çerçevesinde açık ve işler halde
kullanımının sağlanması
Faaliyet 1.3.3. Mümkün olduğunca
Türkçe dersleri içinde okuma
etkinliklerinin okul kitaplığında
yapılması
Faaliyet 1.3.4. 65 Bin Dev Öğrenci
Projesi kapsamında kişisel gelişime
yönelik kitapların öğrenciler
tarafından edinilerek okunması
Faaliyet 1.3.5. Okul içinde ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
düzenlenen kitap okuma
yarışmalarına katılımın sağlanması
32
X
x
2014
2013
2012
2011
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
HAZİRAN
TEMMUZ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
KAYNAKLAR
BÜTÇE
SORUMLU
KİŞİLER /
KURUMLAR
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞBİTİŞYILI)
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI ŞERİFE
DÖNMEZ ERDİNÇ SAKIZ CEMİL KÖRPE
KALİL KURAN BEGÜM ÜGÜDÜR NURSEL
KAYA YÜKSEL BURHAN
Hedef 1.2. 20102011 öğretim
yılındaki SBS
başarısını her
eğitim yılı
sonunda, bir
önceki yıla göre en
az %1 artırmak.
Faaliyet 1.2.1. Derslerde SBS’de
çıkmış sorulardan yöneltmek
Faaliyet 1.2.2. Yetiştirme kurslarınının
devamlılığını sağlamak Faaliyet 1.2.3.
Öğrenci yöneltmelerini istidat ve
yetenekler doğrultusunda düzenlemek
Faaliyet 1.2.4. Konu sonlarında yaprak
testlerle öğrenmeleri pekiştirmek ve
test deneyimlerini artırmak
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
FAALİYETLER VEYA
PROJELER
MEVCUT DURUM
STRATEJİK
HEDEFLER
Bütün Sınıf ve Branş Öğretmenleri
1
STR
ATE
JİK
AMA
ÇLA
R
EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Amaç No
BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJIK
EYLEM PLANI-2011
x
x
x
X
Başlama10/06/2011
X
Başlama-18/01/2011
Kantin Kira Gelirleri, Okul Aile Birliği Üye Bağışları,BALTAKÖY MUHTARLIĞI.
5000TL
14000TL.
2500TL.
33
Gelirleri, Okul Aile Kantin Kira Gelirleri, Okul Aile
Birliği Üye
Birliği Üye Bağışları,BALTAKÖY
Bağışları,BALTAK
MUHTARLIĞI.
Hedef 2.3. Okul bahçesinde
çizim yapılarak oyun alanları
oluşturulması. Sek sek
alanı,yakan top, dairesel
oyunlar, sayı tırtılı vb.)
Hedef 2.4. Giriş koridoruna
tv veya kayan yazı sistemi
ile etkinliklerin, duyuruların
ve okul gazetesinin
yayınlanması
Hedef 2.5. Çöp kutularının
çoğaltılması. Temizlik
konusunda koridorlara kalıcı
yazılar veya afişler
hazırlanması. Atık kagıt
kutularının çogaltılması.
Hedef 2.6. Sınıf ve
koridorlardaki elektrik
prizlerinin görünüm ve
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI ŞERİFE
DÖNMEZ ERDİNÇ SAKIZ CEMİL KÖRPE
KALİL KURAN BEGÜM ÜGÜDÜR
NURSEL KAYA YÜKSEL BURHA
DOĞAN ÇANKAYA
Hedef 2.2. Okul bahçesinin duvarlarınının tamirinin
yapılarak resimlendirilmesi ( Çizgi film
kahramanları,kahramanlık resimleri vb)
2
Amaç 2.Fiziki iyileştirmelerin
yapılması.
. Amaç 2.Fiziki
iyileştirmelerin
yapılması.
Hedef 2.1.
Önceliklerin
belirlenmesi
Bütün Sınıf ve Branş
Öğretmenler
Faaliyet 2.1.1. Okulun genel
bakımının ve onarımının
yapılması
Faaliyet 2.1.2. Tuvaletlerin temiz
tutulmasının sağlanması
Faaliyet 2.1.3. Tahta , sıra ve
ders araçlarının iyilestirilmesi
Faaliyet 2.1.4. Güvenlik
sorunlarının tespiti ve
iyilestirilmesi
Faaliyet 2.1.5. Elektrik tesisatının
bakım ve onarımı
Faaliyet 2.1.6. Çatı yağmur
oluklarının yenilenmesi
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI ŞERİFE DÖNMEZ ERDİNÇ SAKIZ CEMİL KÖRPE KALİL KURAN BEGÜM ÜGÜDÜR NURSEL KAYA YÜKSEL BURHA
DOĞAN ÇANKAYA
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
SALİM VARLI ESEN
TUNCAL OSMAN KURT
SAĞLIK OCAĞI
ÇALIŞANLARI
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI KÖY
MUHTARI OSMAN KURT
HALİL KURAN NURSEL
KAYA SABRİYE
ATALAR
X
Faaliyet 6.2.1. Futbol branşında
küçük ve yıldızlar kategorisinde
müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.2. Hentbol branşında
müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.3. Basketbol branşında
müsabakalara katılmak
Faaliyet 6.2.4. Satranç branşında
müsabakalara katılmak
x
Hedef 6.2. Sportif
yarışmalara
katılan öğrenci
sayısında her yıl
en az % 1 artış
sağlanması
Faaliyet 6.1.1. İl ve Türkiye genelinde
düzenlenen görsel sanatlar
yarışmalarına katılmak
Faaliyet 6.1.2. İl ve Türkiye genelinde
düzenlenen şiir yarışmalarına katılmak
Faaliyet 6.1.3. İl ve Türkiye genelinde
düzenlenen kompozisyon
yarışmalarına katılmak
X
4
Amaç 6. Sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin
kalitesinin artırılması
. Hedef 6.1.
Kültürel
yarışmalara
katılan öğrenci
sayısında her yıl
en az % 1 artış
sağlanması
Faaliyet 4.1.1. Kamera ile izleme
sisteminin tamamlanması.
Faaliyet 4.1.2. Bahçe giriş kapısında
güvenlik uygulamasının devam
ettirilmesi.
Faaliyet 4.1.3. Alarm sisteminin
titizlikle uygulanması.
Faaliyet 4.1.4. Öğrenci nöbetlerinin
(kat nöbetçisi, sınıf nöbetçisi)
titizlikle aksatılmadan uygulanması
Faaliyet 4.1.5. Öğretmen
nöbetlerinin titizlikle aksatılmadan
uygulanması
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI
DOĞAN ÇANKAYA
Hedef 4.1.
Okuldaki güvenlik
sorunlarının her
yıl bir önceki yıla
göre %2
azaltılması
Faaliyet 2.4.1: İlk Yardım Dolabının
malzemelerinin periyodik olarak
yenilenmesi.
ZAFER ÇETİN SALİM VARLI
DOĞAN ÇANKAYA
3
Amaç 4. Güvenlik tedbirlerinin
artırılması.
Okulda
oluşabilecek
“küçük sağlık
sorunları”
esnasında
faydalanılabilecek
ilk yardım
dolabının
malzemelerinin
tamamlanması.
2000TL.
güvenlik açısından
yenilenmesi.
Hedef 2.7. Çok amaçlı salon
ve dersliklere projeksiyon ve
akıllı tahta teşkilatının
kurulması.
Hedef 2.8. Kablosuz
internetin okulun bütün
birimlerine ulaşımının
sağlanması
Hedef 2.9. Kalorifer kazan
teşkilatının yıpranması
nedeniyle bakımının
yapılması, doğalgaz
kullanımına geçilmesi
durumunda dönüşüm
çalışmalarının başlatılması
X
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
34
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜYELERİ İMZA SİRKÜLERİ
ADI SOYADI
UNVANI
TELEFON
Zafer Çetin
Okul Müdürü
05058543660
Salim Varlı
Müdür Yardımcısı
5056429059
Zeki Altınel
Sınıf Öğretmeni
2562129167
Begüm Ügüdür
Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
5059284568
Cemil Körpe
Sınıf Öğretmeni
5056862572
Durmuş Çoban
Köy Muhtarı
2562572084
Sabahattin Özdemir
Sağlık Ocağı tabibi
2562572425
Mehmet Ükül
O A B Başkanı
2562572084
Ümmü Yenil
Öğrenci Temsilcisi
2562572084
İMZA
Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011-2014
Stratejik Planının yürürlüğe girmesi üst kurulumuzca uygun görülmüştür.
OKUL MÜD.YRD.
SALİM VARLI
OKUL MÜDÜRÜ
ZAFER ÇETİN
35
AYDIN / MERKEZ BALTAKÖY HACI İBRAHİM AKDEMİR
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
36
Download

Stratejik Planımız - Milli Eğitim Bakanlığı