FOLIA POLIESTROWA CAST triniflex®
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1/2014
Wydana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
uwzględniająca Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami.
1. Nazwa i adres producenta wyrobu
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.
ul. Wojska Polskiego 65 A
85-825 Bydgoszcz
2. Nazwa wyrobu i zastosowanie:
®
Folia poliestrowa cast - TRINIFLEX .
Jako materiał opakowaniowy samodzielnie lub jako warstwa laminatów. Do zastosowań
technicznych oraz do bezpośredniego kontaktu z żywnością bez ograniczeń.
3. Identyfikacja materiałów:
- politerftalan etylu (98%),
- koncentraty antyblokujące,
- koncentraty modyfikujące.
4. Data i miejsce wystawienia deklaracji:
14.07.2014 Bydgoszcz
5. Zgodność z wymaganiami:
Nieorientowane folie poliestrowe typu CAST, o nazwie handlowej TRINIFLEX
®
spełniają wymagania następujących aktów prawnych:
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
uwzględniająca Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG
i 89/109/EWG.
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami,
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (VI). Suma stężeń ołowiu, kadmu,
rtęci i chromu (VI) w opakowaniach nie powinna przekraczać 100 ppm (mg/kg)
wagowo.
- Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością.
- Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004
w sprawie higieny środków spożywczych.
- Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne
kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach
spożywczych.
- Dyrektywa Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiająca szczególne kryteria
czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych.
- Dyrektywa Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiająca szczególne
kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki
i substancje słodzące.
- Rozporządzenie Komisji nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie
ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
materiałów
i
wyrobów
z
tworzyw
sztucznych
pochodzących
z
recyklingu
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2020/2008.
- Rozporządzenie Komisji nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych
i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania
bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt.
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu
substancji,
których
stosowanie
jest
dozwolone
w procesie
wytwarzania
lub
przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr. 17, poz. 113)
- Dyrektywa Komisji 2002/72/EC z dnia 6 sierpnia 2002 r. dotycząca materiałów
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami
spożywczymi.
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu
substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub
przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu
sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. poz.
1343)
6. W oparciu o deklaracje producentów surowców, informujemy, iż do produkcji folii
wykorzystywane są substancje o działaniu antyblokingowym, antystatycznym i antyfogowym,
dla których w przepisach określono dozwolony limit migracji specyficznej (SML):
Nr substancji
Nr ref.
Nr CAS
Ograniczenia
Dual Use
176
11710
0000096-33-3
6 mg/kg
no
234
19960
0000108-31-6
30 mg/kg
no
323
11470
0000140-88-5
6 mg/kg
no
785
24910
0000100-21-0
7,5 mg/kg
no
263
15760
0000111-46-4
30 mg/kg
no
i 227
i 16990
0000107-21-1
291
19150
0000121-91-5
5 mg/kg
no
398
35760
0001309-64-4
0,04 mg/kg
no
FCM
E338
yes
7. Wyniki badania migracji globalnej, organoleptyki oraz metali ciężkich:
Rodzaj badania
1)
* Analiza sensoryczna
Zapach
Smak
* Migracja globalna do 3% kwasu octowego
w temp. 40oC, w czasie 10 dni
* Migracja globalna do 95% etanolu w temp.
20oC, w czasie 10 dni
* Migracja globalna do Tenaxu w temp.40oC,
w czasie 10 dni
* Migracja globalna do wody destylowanej w
temp. 40oC, w czasie 10 dni
* Chrom, ołów, kadm, rtęć
Chrom
Ołów
Kadm
Rtęć
Suma zawartości metali
Metoda
Wynik
DIN 10955:2004
0,0
0,5
PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 1186-7:2006
0,8 mg/dm2 /zgodny
PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 1186-14:2005
< 0,5 mg/dm2/zgodny
PN-EN 1186-13:2007 (met. B)
< 0,5 mg/dm2/zgodny
PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 1186-7:2006
PB-118/ICP, AAS, wyd. I z dn. 26.04.2011
< 0,5 mg/dm2/zgodny
< 2,5 mg/kg
< 2,5 mg/kg
< 0,5 mg/kg
< 0,1 mg/kg
zgodny
1) Skala oceny natężenia zapachu/smaku:
0 - żadne odczuwalne odchylenie zapachowe/smakowe,
1 - ledwie wyczuwalne odchylenie zapachowe/smakowe (jeszcze trudne do zdefiniowania),
2 - słabe odchylenie zapachowe/smakowe,
3 - znaczące odchylenie zapachowe/smakowe,
4 - silne odchylenie zapachowe/smakowe (ta intensywność nie określa prawdopodobnego maksimum).
Wyniki badania folii poliestrowej przeznaczanej do stosowania w wysokich temperaturach.
Rodzaj badania
* Analiza sensoryczna
Metoda
Płyn
modelowy
Warunki
kontaktu
Jednostka
Kryteria
DIN 10955:2004
2,0 - tworzywo
sztuczne, chemiczny brak wymagań
Zapach
woda
2 h w 70 oC
Smak
woda
2 h w 70 oC
10 % etanol
8 h /100 oC
mg/dm2
kwas tereftalowy [ CAS No. 100 - 21 - 0]
10 % etanol
8 h /100 oC
kwas izoftalowy [ CAS No. 121 - 91 - 5]
* Migracja specyficzna PN-EN 13130 - 1:2006;
10 % etanol
8 h /100 oC
Glikol etylenowy [ CAS No. 107 - 21 - 1; nr ref. 16990, 53650] 10 % etanol
Glikol dietylenowy [ CAS No. 111 - 46 - 6; nr ref. 13326,
15760, 47680]
* Migracja globalna 1)2)
Wynik
Parametr
zgodny /
niezgodny
PN-EN 1186-1:2005;
PN-EN 1186-3:2005
1,0
brak wymagań
-
1,0 (0,7; 1,0; 1,2)
≤ 10
zgodny
mg/kg
< 0,5
≤ 7,5
zgodny
mg/kg
< 0,5
≤5
zgodny
8 h /100 oC
mg/kg
<3
≤ 30 (2)
zgodny
10 % etanol
8 h /100 oC
mg/kg
<3
≤ 30 (2)
zgodny
10 % etanol
8 h /100 oC
mg/kg
0,0096
≤ 0,04
zgodny
* Migracja specyficzna - kwas
tereftalowy i kwas izoftalowy PN-EN 13130 - 1:2006;
[ nr ref. 24910, 19150] 2)3)4)5)
PN-EN 13130 - 2:2007
Glikole 2)4)6)7)
* Migracja specyficzna Tritlenek antymonu [nr CAS:
1309-64-4] wyrażony jako
antymon 2)
PN-EN 13130 - 7:2006
PB - 204/ICP wyd. II z dn.
29.04.2013
* badania akredytowane
1) Powierzchnia kontaktu / objętość płynu modelowego: 1,00 dm2/100 ml.
2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1
Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG
i 89/109/EWG.
3) Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy.
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowego wyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.
Powierzchnia kontaktu / objętość płynu modelowego: 1,00 dm2/100 ml.
4) Do oceny przyjęto umowny stosunek powierzchni do objętości wynoszący 6 dm2 na 1 kg żywności.
5) Uzyskany wynik nie przekracza wartości 10 mg/ dm2 określonej dla tworzyw sztucznych podanej
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1
Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
materiałw i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG
i 89/109/EWG.
6) Powierzchnia kontaktu / objętość płynu modelowego: 1,00 dm2/100 ml.
7) Wyniki oraz kryterium podane w mg/kg zostały obliczone w oparciu o umowny stosunek powierzchni do objętości
wynoszący 6 dm2 na 1 kg żywności. Dla każdego innego stosunku powierzchni do objętości, wynik migracji
globalnej jest inny i powinien zostać przeliczony w odniesieniu do rzeczywistych warunków.
8. Folia poliestrowa nie zawiera następujących substancji:
- Bisfenol-A (CAS no. 80-05-7) oraz Bisfenol-F (CAS no. 620-92-8),
- Fenol (CAS 0000108-95-2),
- Poli(chlorek winylu),
- Alkilofenole, plastyfikatory oparte na ftalanach, nonylofenol, etoksylowane pochodne
nonylofenolu,
- Związki cynoorganiczne,
- Pochodne fluorowe i halogenowe,
-Uniepalniacze fosforoorganiczne,
-Substancje wyprodukowane z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO),
- Biocydy,
- Alergeny wymienione w Dyrektywie Europejskiej 2000/13/EC (wraz z uzupełnieniami
na podstawie 2003/89/EC i 2007/68/EC),
- Pigmenty diarylidowe i azowe,
- Rozjaśniacze optyczne,
- Dioksyny i furany,
- Ftalany
- Diizopropylonaftalen (DINP) (CAS no. 24157-81-1),
- Benzofenon (CAS no. 119-61-9), 2-hydroksybenzofenon (CAS no. 117-99-7),
4-hydroksybenzofenon (CAS no. 1137-42-4), 4-metylobenzofenon (CAS no. 134-84-9),
- Polichlorowane bifenyle (PCBs),
- Akryloamid (CAS no. 79-06-01),
- Perfluoroalkalkilosulfoniany,
- NETSA (CAS no. 8047-99-2).
- Epoksydowany olej sojowy ( CAS no. 8013-07-8)
9. Zastosowanie:
Jako materiał opakowaniowy samodzielnie lub jako warstwa laminatów. Do
zastosowań technicznych oraz do bezpośredniego kontaktu z żywnością bez ograniczeń.
10. Podstawa opracowania deklaracji zgodności:
- w oparciu o dane przekazane przez producentów surowców,
- wyniki przeprowadzonych badań w zakresie zawartości metali ciężkich, migracji
globalnej oraz organoleptyki.
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., w celu zapewnienia najwyższej jakości
oferowanych wyrobów, zgodności z obowiązującym prawem w zakresie bezpieczeństwa
żywności, wymagań dla wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu
z żywnością oraz ochrony środowiska, w ramach obowiązującej w firmie polityki jakości
oraz polityki bezpieczeństwa żywności, wdrożyły oraz stosują w praktyce systemy
zapewnienia jakości zgodne z wymaganiami HACCP oraz ISO serii 9001.
Opracował:
Zaopiniował:
Kierownik Produkcji,
Starszy Laborant
Główny Specjalista Technolog
Ewelina Kalinowska
Magdalena Tomczak
…………………….
……………………..
Zatwierdził:
Dyrektor ds. Techniczno – Produkcyjnych
Tomasz Mikulski
…………………………………..
Download

BestDoctor.pl Strona 1/1