Kazanım: Çokgenlerin iç açılarını ve özelliklerini
tanır.
1. Aşağıdakilerden hangisi üçgenin iç açıları toplamıdır?
A) 90o
B) 180o
C) 270o
D) 360o
4. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgenlerin bir iç
açısının ölçüsünü veren kuraldır?
(n  2).180 0
n
(n  3).180 0
C)
n
A)
B) (n  2).180 0
D) (n  3).180 0
2. Çokgenlerin iç açıları toplamı bir köşeden çizilen toplam
köşegen sayısı ile oluşan üçgenlerin iç açıları toplamı
5. Aşağıda verilen düzgün çokgende x kaç derecedir?
eşittir. Örnekte hesaplamaya göre yedigenin iç açıları
toplamı kaçtır?
A) 72o
A) 720
B) 800
C) 820
B) 88o
C) 96o
D) 108o
D) 900
6. 10 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
A) 900o
B) 1080o
C) 1440o
D) 1800o
3. Aşağıdakilerden hangisi çokgenlerin iç açıları toplamını
veren kuraldır?
A)
n.(n  3)
2
C) (n  2).180 0
B) (n  3).180 0
D)
(n  2).180
n
7. 8 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?
0
A) 108o
B) 135o
C) 160o
D) 180o
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
8. 12 kenarlı düzgün çokgenin dış açıları toplamı kaç
derecedir?
12. Aşağıda yapılan eşleştirme sonucunda hangi çokgen
dışarıda kalır?
A) 1800o
İç açılar toplamı
180o
540o
900o
720o
B) 900o
C) 360o
D) 180o
9. Aşağıdaki şekil kare ve düzgün altıgenden alınmıştır. O
halde x kaç derecedir?
A) Yedigen
Çokgen
Yedigen
Dörtgen
Beşgen
Altıgen
Üçgen
B) Dörtgen
C) Beşgen
D) Üçgen
13. Şekildeki dörtgen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90o
B) 120o
C) 135o
D) 150o
ǀBDǀ=12cm ve ǀACǀ=8cm
10. Aşağıda verilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
A) Eşkenar Dörtgen
C) Kare
A) 12
Aşağıdaki tabloda dörtgenlere ait bazı özellikler verilmiştir.
Buna göre 14,15,16,17 ve 18. soruları çözünüz.
B) 13
C) 14
D) 15
B) Yamuk
D) Paralel Kenar
a- Bütün iç açıları eşittir.
b- Karşılıklı iç açıları eşittir.
c- Köşegenler birbirini dik keser ve ortalar.
d- Köşegenler birbirini ortalar.
e- Karşılıklı kenarları eşittir.
f- Bütün kenarları eşittir.
g- Köşegenlerin uzunlukları eşittir.
h- Birbirini takip eden iki iç açının toplamı 180o’dir.
I- Karşılıklı kenarlar paraleldir.
11. Aşağıda iki düzgün çokgenin birleşmesiyle oluşan
şekilde x kaç derecedir?
14. Verilenlerden hangileri eşkenar dörtgene ait
özelliklerdir?
A) a,b,f,ı
o
A) 108
o
B) 144
o
C) 150
D) 160
o
B) b,c,e
C) b,c,f,h,ı
D) f,g,h,ı
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
15. Verilenlerden hangileri kareye ait özelliklerdir?
A) a,c,f,g,h,ı
B) a,b,c,f,g
C) d,e,f,g,ı
D) a,c,f,ı
16. Verilenlerden hangileri paralel kenara ait özelliklerdir?
A) f,g,h,ı
B) b,d,e,h,ı
C) a,c,g,h
D b,d,e,h,g
19. Aşağıdaki dörtgene ait verilen özelliklerden hangileri
kesinlikle doğrudur?
I- ǀKTǀ=ǀTNǀ
III- ǀKLǀ=ǀNMǀ
II- ǀKNǀ=ǀLMǀ
IV- ǀKLǀ=ǀTMǀ
A) I-II-III
B) II-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-IV
17. Verilenlerden hangileri dikdörtgene ait özelliklerdir?
A) a,b,c,f,h
B) d,e,f,g,h
C)a,d,e,g,h,ı
D)c,e,f,h,ı
20. Aşağıda dörtgenlere ait bazı özellikler verilmiştir. Hangi
çokgenlere ait özellik yanlış işaretlenmiştir?
Özellik
18. Aşağıda verilen eşkenar dörtgen modelinde ǀBDǀ=8cm
ve ǀAHǀ=3cm’dir. Buna göre verilen ifadelere sırasıyla
hangileri gelmelidir?
Köşegenler
birbirini
ortalar
Bütün
kenarları
eşittir
Karşılıklı
kenarlar
paraleldir
Kare



A) Kare
C) Paralelkenar
I- ǀACǀ=…..
II- [AC]….[BC]
A) 3  4
B) 6  5
Yamuk
Dik
Dörtgen
Eşkenar
Dörtgen
Paralel
Kenar









B) Dikdörtgen
D) Yamuk
III- ǀHDǀ=…..
C) 6  4
D) 3  4
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Çokgenlerin iç açılarını ve özelliklerini tanır. 180).3(