Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Holcim Slovensko 2009 – 2010
Prvé vydanie
Udržateľné
produkty
a výstavba
Spoločenská
angažovanosť
Ochrana klímy
a efektívne
využívanie energie
Ochrana
prírodných
zdrojov
2
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
O Holcim Slovensko
Holcim (Slovensko), a.s. je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku. Na Slovensku prevádzkuje okrem cementárne v Rohožníku na Záhorí aj 29
betonární a 4 výrobne kameniva. Stabilne vysokokvalitné cementy, kamenivo a betóny z produkcie Holcim v kombinácii so službami nachádzajú svoje uplatnenie pri výstavbe obytných domov,
priemyselných objektov, infraštruktúrnych projektov a výrobe
prefabrikátov či strešných krytín. Produkty Holcim boli použité na
takých stavbách, akými sú napríklad rýchlostná cesta R1, tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, bratislavský Riverpark, odbavovací terminál viedenského letiska Schwechat, DC Tower – najvyššia budova v Rakúsku,
ktorá ašpiruje na certifikát LEED, či Soravia Shopping Center, polyfunkčný objekt Mlyny v Nitre, Vršianska terasa v Banskej Bystrici
alebo nový závod Velux v Partizánskom. Holcim sa usiluje nastaviť štandardy zákazníckej spokojnosti a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebnom priemysle.
Holcim Slovensko je súčasťou Skupiny Holcim – jedného z popredných svetových dodávateľov cementu a kameniva. Ďalšie
aktivity Skupiny Holcim zahŕňajú dodávky transportbetónu a asfaltu vrátane nadväzujúcich služieb. Skupina Holcim pôsobí vo
viac než 70 krajinách sveta a zamestnáva približne 80 000 ľudí.
O tejto Správe
Tretia Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko,
ktorú práve držíte v rukách, nadväzuje na predchádzajúce vydanie, ktoré sprostredkovalo výsledky za rok 2008. Správa poskytuje informácie o ekonomických, environmentálnych a spoločenských vplyvoch činnosti Holcim Slovensko v oblasti výroby a predaja šedého a bieleho cementu, kameniva a transportbetónu.
V súlade s prísľubom vydávať tento typ Správy v dvojročných intervaloch popisujú dáta v tejto Správe výsledky spoločnosti v rokoch 2009 a 2010 s využitím doplňujúcich informácií z predchádzajúcich rokov.
Zverejnené informácie sa týkajú iba Holcim Slovensko ako právnickej osoby a neobsahujú údaje za spoločnosti, v ktorých Holcim
Slovensko vlastní podiel. Environmentálne vplyvy výroby šedé-
Mapa prevádzok Holcim na Slovensku
ho a bieleho cementu sa vzhľadom na ich značnú rozdielnosť
uvádzajú v relevantných prípadoch osobitne. Nad rámec predchádzajúceho vydania sú v tejto Správe zahrnuté aj podrobnejšie informácie o environmentálnych vplyvoch výroby kameniva
a transportbetónu (okrem 4 betonární, ktoré prevádzkuje Holcim
Slovensko prostredníctvom Hirostavbet spol. s r.o.).
Správa je spracovaná podľa Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja Global Reporting Initiative G3 (GRI) na úrovni A.
Vďaka tomu sú uvedené údaje porovnateľné s údajmi o iných
spoločnostiach, ktoré tiež používajú túto najrozšírenejšiu metodiku reportovania trvalo udržateľného rozvoja. Viac informácií
o metodike použitej pri príprave tejto Správy nájdete v časti Metodika a overovanie na str. 36.
Strategické členstvá a kooperácie
Skupina Holcim (Holcim Ltd.) je spoluzakladateľom Iniciatívy pre
cement Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD), podporuje Globálnu dohodu (Global Compact) Organizácie spojených národov a vytvorila strategické spoločenstvo s Nemeckou spoločnosťou pre technickú spoluprácu (GTZ), ako aj so
Svetovou úniou ochrany prírody (World Conservation Union –
– IUCN). Záväzky z týchto partnerstiev Holcim Ltd. sú platné pre
všetky spoločnosti Skupiny vrátane Holcim Slovensko.
Holcim Slovensko je signatárom Memoranda o spoločenskej
zodpovednosti firiem Business Leaders Forum. Holcim Slovensko je tiež signatárom a zakladajúcim členom slovenskej národnej platformy OSN Global Compact.
Ocenenia od nezávislých inštitúcií
Skupina Holcim získala v roku 2010 potvrdenie o zaradení
do Dow Jones Sustabability Index a opätovne bola zahrnutá
do hodnotenia indexu udržateľnosti FTSE4Good.
Holcim Slovensko získal za zodpovedný prístup k podnikaniu
v predchádzajúcich rokoch celý rad ocenení. V roku 2009 k nim
pribudla Národná podnikateľská cena za životné prostredie
za druhé miesto v kategórii manažérstvo za „Komplexné riadenie trvalo udržateľného rozvoja.“
Obsah
3
Obsah
Predaj zmesových cementov sa zvýšil z 59 %
v roku 2008 na 72 % v roku 2010
Čisté merné emisie CO2 z výroby šedého
cementu v období 2004 – 2010 klesli o 20 %
Tri nové iniciatívy pre lepšiu bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci
Výroba elektrickej energie z odpadového
tepla môže potenciálne vykryť 15 %
spotreby cementárne
Úvodné slovo predsedu predstavenstva
4
Vízia, stratégia a riadenie spoločnosti
6
Ekonomické vplyvy
8
Environmentálne vplyvy
12
Sociálne vplyvy
16
Prípadové štúdie
20
Pokrok oproti cieľom
32
Prehľad hlavných ukazovateľov
33
Metodika a overovanie
36
Index ukazovateľov GRI
37
Slovník pojmov
38
Ako sa vyrába cement
39
Vaše pripomienky alebo otázky očakáva:
Peter Robl, senior koordinátor pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim Slovensko
Tel.: +421 34 7765 166, Fax: +421 34 7765 101, E-mail: [email protected]
Ako čítať túto Správu?
Zámerom Holcim Slovensko bolo pripraviť túto Správu s ohľadom na potreby rôznych skupín čitateľov. Publikácia nadväzuje na Správu za rok 2008. Hlavné texty, v ktorých Holcim Slovensko popisuje svoje ekonomické, environmentálne a sociálne
vplyvy a spôsob riadenia spoločnosti, dopĺňajú prípadové štú-
Každoročné čistenie lesa na štrkovniach prispieva
k zvyšovaniu povedomia zamestnancov.
die v samostatnej časti. Číselné údaje v porovnaní viacerých rokov sú uvedené v časti Prehľad hlavných ukazovateľov. Index
ukazovateľov GRI pomôže čitateľovi nájsť hľadanú informáciu.
Schéma výroby cementu a slovník pojmov majú napomôcť zrozumiteľnosti Správy.
Šiestaci z okolitých škôl sa každý rok počas Dňa Zeme vyberú
do prírody a spoznávajú jej netušené tajomstvá.
Priebežná rekultivácia íloviska Hrabník – základ budúcej
vodnej plochy.
4
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Úvodné slovo predsedu predstavenstva
Plachetnicu sme udržali v kurze aj počas búrky
Mojou veľkou vášňou je
plachtenie po mori. Preto aj
firmu rád prirovnávam k plachetnici. Ekonomický vývoj
v posledných dvoch rokoch
sa vyrovnal tým najsilnejším
búrkam, ktoré som zažil na
mori, a preto som hrdý, že sa
nám podarilo našu plachetnicu – Holcim Slovensko – udržať v kurze. A zostať zodpovednými aj počas krízy.
Nová ekonomická realita
Na konci roku 2008 bol ešte takmer každý na Slovensku presvedčený, že ekonomická kríza sa tejto krajiny nedotkne. Jar
2009 ukázala, že to bola naivná predstava. V stavebníctve sa
kríza prejavila spomalením rozbehnutých a odkladaním nových projektov. Tempo verejných investícií napríklad do infraštruktúry, do ktorých mnohí vkladali nádej, takisto nenabralo obrátky, ktoré by dokázali významnejšie stlmiť vplyv
krízy.
Práve naopak, ukazuje sa, že veľkých projektov, aké sme na
Slovensku zažili pred rokom 2009, bude aj naďalej ako šafranu. Ešte aj v roku 2010 bolo stavebníctvo posledným odvetvím, ktoré na Slovensku zaznamenalo medziročný prepad produkcie. Kým na konci roku 2008 sa zdalo, že slnko nad
morom nikdy nezapadá, dnes je jasné, že bude treba ešte
veľa času, kým rozoženie všetky mraky.
Je však pozitívne, že na Slovensku je ešte stále obrovský
priestor a potreba realizovať nové infraštruktúrne projekty, ako aj rekonštruovať obytné budovy s ohľadom na kvalitu
bývania či energetickú efektívnosť.
Nové výzvy
V tejto novej ekonomickej realite bol aj Holcim Slovensko postavený pred nové výzvy. Ako sa správať v čase, keď tržby
v roku 2009 klesli o tretinu v porovnaní s predchádzajúcim
rokom? Pre Holcim bolo dôležité zachovať si finančné zdravie
ako predpoklad jeho schopnosti byť spoľahlivým partnerom
pre svojich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov či obce,
kde pôsobí.
Z finančného hľadiska prioritu dostala ziskovosť a cash flow.
Boli to neľahké rozhodnutia a zmeny: škrtanie výdavkov na
dodávateľské služby, nárast pracovného vyťaženia zamest-
nancov kvôli insourcovaniu aktivít, ale aj – a to napriek úsiliu
ochrániť maximum pracovných miest – prepúšťanie zamestnancov.
Výsledkom však je, že Holcim Slovensko aj naďalej platí svojim zamestnancom mzdy v plnej miere a načas, spoľahlivosť
úhrady záväzkov je na rovnako dobrej úrovni ako v roku 2008
a Holcim Slovensko vďaka dôvere, ktorú si získal vo vedení
Skupiny Holcim, investuje v roku 2011 11 miliónov eur a rokuje o ďalších investíciách za takmer 30 miliónov eur. A výsledkom je aj skutočnosť, že sa posilnil pocit zodpovednosti každého jedného zamestnanca Holcim Slovensko a že svoju prácu dnes nevykonávame ako „pre zamestnávateľa,“ ale ako
„pre svoju rodinu.“
Zodpovední aj počas krízy
Do prístavu zamieria mnohí už pri trochu silnejšom vetre,
o búrke ani nehovoriac. Podobne čas ekonomickej krízy, prirodzene, poskytuje dostatok argumentov pre kompromisy.
Som hrdý na to, že Holcim Slovensko si vďaka nasadeniu svojich zamestnancov dokázal nielen zachovať finančné zdravie,
ale ani nepoľavil zo svojich aktivít, ktoré možno pokladať za
prejav zodpovednosti v podnikaní. Udržali sme si náš kurz.
Sústredenie sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
ostalo naďalej prioritou a v tejto oblasti naštartoval Holcim
Slovensko hneď tri nové iniciatívy. Vo vzdelávaní zamestnancov sa podarilo zachovať rozsah školení na porovnateľnej
úrovni ako pred krízou. Viac ako milión eur investoval Holcim
Slovensko do ochrany životného prostredia. Na trh sme priniesli celý rad inovácií, ktoré urýchľujú a zlacňujú výstavbu. Pokračovali aj dobrovoľné programy podpory verejnoprospešných projektov. Preto som hrdý na všetkých zamestnancov Holcim, ktorí sa dokázali prispôsobiť novej realite, vydávajú zo seba maximum a do svojej práce vkladajú aj kus
svojho srdca.
Čo príde potom?
Ani dnes nie je ľahké predpovedať, kedy sa stavebná produkcia a výkonnosť celej ekonomiky na Slovensku a v okolitých krajinách vrátia k výkonnosti predkrízových rokov. Vývoj vo viacerých krajinách Európskej únie, ktoré potrebujú pomoc zvonka, je len jedným zo signálov nútiacich k ostražitosti a opatrnosti v predpovediach. Z ekonomického hľadiska
Holcim Slovensko preto očakáva, že rok 2011 bude z hľadiska
stavebnej produkcie skôr stabilný a že výraznejší rast môžu
v nasledujúcich rokoch priniesť najskôr verejné investície do
infraštruktúry.
Úvodné slovo
Avšak už dnes je určite jasné, že dôjde k zmene v spôsobe,
fungovania procesu výstavby. Dôvodom je potreba znižovať
environmentálne vplyvy výstavby a prevádzky budov, ktoré sú zdrojom až 40 % celosvetových emisií CO2. Preto sa čoraz častejšie stretávame s dobrovoľným certifikovaním budov podľa princípov udržateľného rozvoja, ako je napríklad
LEED alebo PassivHaus. Európska smernica zasa nariaďuje, že
po roku 2020 musí mať každá nová budova nulovú uhlíkovú stopu. Preto bude spolupráca medzi jednotlivými aktérmi výstavby čoraz užšia. Už čoskoro budú architekti a projektanti spolupracovať priamo so stavebnými firmami a výrobcami stavebných materiálov, aby sme spoločne stavali budovy, ktoré budú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a v ktorých sa bude lepšie bývať. Holcim Slovensko bude pri tom.
Nastúpte na palubu
Som presvedčený, že trend prehlbovania spolupráce medzi
firmami a jej zainteresovanými skupinami je cesta, ktorou
sa zodpovedné firmy vydajú v záujme zvládnuť výzvy budúcich rokov. Holcim Slovensko ako líder vo svojom odvetví chce ísť v tejto oblasti príkladom a hodlá pokračovať v úzkom a konštruktívnom dialógu a v nadväzovaní nových partnerstiev so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, obyvateľmi
obcí, v ktorých pôsobí, ale aj s architektmi, projektantmi a zástupcami akademickej obce. Otvorenosť a transparentnosť
Holcim Slovensko chceme potvrdiť aj touto, pre nás už treťou
Správou o udržateľnom rozvoji. Zároveň ju, prosím, prijmite
ako pozvanie nastúpiť na palubu našej plachetnice. Pretože
len spoločne chytíme ten dobrý vietor!
Holcim na Slovensku aj v krízovom
období obhájil pozíciu lídra medzi
výrobcami stavebných materiálov.
Katarína Šebejová,
Trend Analyses
Každého, čo dnes bojuje za poctivosť,
spravodlivosť , férovosť, považujem
za priekopníka. V tomto smere môžem
súčasnému vedeniu Holcimu Slovensko
zložiť úprimnú poklonu.
Ing. arch. Pavol Kollár,
INVEST, spol. s r.o.
Vážim si dlhodobý zodpovedný
prístup Holcimu k podnikaniu a najmä
naozaj otvorenú komunikáciu so všetkými
zainteresovanými stranami.
Beata Hlavčáková
riaditeľka Business Leader Forum
a programová riaditeľka
CSR nadácia pontis
Sociálny dialóg má dlhoročne v Holcim
Slovensko vysokú kvalitu. Oceňujem,
že je vždy snaha viesť konštruktívnu
diskusiu a hľadať riešenia.
Alan Šišinački
generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva Holcim Slovensko
Stanislav Doležal,
predseda ZO Integrovaného odborového
zväzu Holcim (Slovensko) a.s.
Oceňujem spoluprácu, ktorú máme so
spoločnosťou Holcim ako obec, keďže jej
vysoká úroveň nie je, žiaľ, na Slovensku bežná.
Mrg. Peter Švaral,
starosta obce Rohožník
5
6
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Vízia, stratégia a riadenie spoločnosti
Princípy trvalo udržateľného rozvoja sú neoddeliteľnou súčasťou vízie, stratégie a organizačnej štruktúry Holcim Slovensko. Týmto princípom zostal
Holcim Slovensko verný aj v prostredí poznačenom ekonomickou krízou
v rokoch 2009 a 2010.
Pevný v základoch
Podnikateľská činnosť Holcim Slovensko má zo svojej podstaty nemalý vplyv na ekonomiku celej krajiny, jeho zákazníkov a dodávateľov, a taktiež životné prostredie a spoločnosť. Podnikať v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja (TUR) Holcim preto považuje za nevyhnutný predpoklad
svojho úspechu. Len s týmto prístupom si môže Holcim zabezpečiť neformálny súhlas rôznorodých skupín, ktoré svojou
činnosťou ovplyvňuje. Holcim Slovensko preto zostal aj v rokoch ekonomickej krízy verný týmto princípom, ktoré sú pevne zakotvené v jeho vízii, poslaní, hodnotách a stratégii. Pozri
Diagram: Princípy TUR a Holcim a Diagram: Strategický dom
Holcim v Správe za rok 2008, str. 8.
V súlade s hodnotami
Holcim Slovensko si na roky 2009 a 2010 zvolil 5 strategických priorít: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zákaznícka orientácia, Finačné ciele, Ľudia a Udržateľný rozvoj.
Uvedené priority, ktoré sú zladené s víziou, poslaním a hodnotami Holcim, boli rôznymi spôsobmi komunikované
dovnútra firmy tak, aby zamestnanci rozumeli nie len jednotlivým prioritám, ale aj tomu, ako oni sami môžu prispieť k ich
naplneniu.
Diagram: Princípy TUR a Holcim
Vízia Holcim
Tvoriť základy pre rozvoj spoločnosti.
Poslanie Holcim
Byť najrešpektovanejšou spoločnosťou vo svojom odbore
a vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované skupiny.
Hodnoty Holcim
Strength / Pevnosť
Sme silným a spoľahlivým partnerom.
Sme čestní a máme pevný charakter.
Uprednostňujeme trvalo udržateľný rast pred rýchlymi
úspechmi.
Performance / Výkonnosť
Plníme naše sľuby.
Našim zákazníkom ponúkame najlepšie riešenia.
Vyžadujeme a poskytujeme vynikajúci výkon.
Vízia, poslanie a hodnoty Holcim sú okrem iného súčasťou
zamestnaneckých školení Management Academy.
Passion / Nadšenie
Usilujeme sa a dbáme:
•o našich zamestnancov, ich bezpečnosť a rozvoj,
•o náš svet a predovšetkým o komunity, v ktorých žijeme
a pracujeme,
•o našich zákazníkov a ich úspech.
» Holcim je jednou z firiem, kde sa ukazuje, že spojenie zahraničných investícií,
kvalifikovaných ľudí a otvoreného priestoru pre nové technológie je nielen
prínosom pre daný región, ale aj pre celú Slovenskú republiku a otvára nám to
aj cestu pre export do zahraničia.
Iveta Radičová
predsedníčka Vlády SR
Vízie, stratégie a riadenie spoločnosti
Zodpovedné riadenie spoločnosti
Holcim Slovensko považuje zodpovedné podnikanie v súlade
s jeho hodnotami za základ svojej dlhodobej úspešnosti.
Na zaistenie takéhoto prístupu zaviedol Holcim Slovensko
viacero nástrojov, pri ktorých nezvolil kompromis ani v ostatných dvoch rokoch.
Etický kódex a férová konkurencia
Etický kódex, platný bez výnimky pre všetkých zamestnancov
Holcim Slovensko, stanovuje všeobecný rámec každodenného podnikania a práce. Určuje jasné pravidlá čestnej konkurencie, zákazu korupcie, prijímania a poskytovania darov, nutnosti
dvojitého podpisu na všetkých zmluvách či konflikte záujmov.
K dodržiavaniu Etického kódexu sa zaviazali všetci zamestnanci Holcim Slovensko pri jeho zavedení v roku 2007. Noví
zamestnanci sa s jeho obsahom oboznamujú pri nástupe
do zamestnania. Etický kódex nájdete na www.holcim.sk
Zamestnanci Holcim Slovensko navyše každoročne absolvujú školenie VCCE zamerané na dodržiavanie pravidiel férovej hospodárskej súťaže. Toto školenie vychádza zo Smernice
o férovej konkurencii Skupiny Holcim.
Manažérske systémy a prístupy
Všetky prevádzky Holcim Slovensko sú certifikované v súlade s normami radu ISO 9001 (kvalita) a OHSAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Cementáreň Rohožník
má navyše certifikát ISO 14001 (ochrana životného prostredia). Manažérske prístupy Holcim Slovensko k jednotlivým oblastiam trvalo udržateľného rozvoja sú definované politikami
Skupiny Holcim, najmä Etickým kódexom, Environmentálnou
politikou, Politikou spoločenskej zodpovednosti a Politikou
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj Integrovanou
politikou BOZP, ochrany životného prostredia a kvality Holcim
Slovensko. Všetky politiky nájdete na www.holcim.sk.
Organizačná štruktúra a hodnotenie rizík
Organizačná štruktúra relevantná pre riadenie TUR zostala
aj napriek ekonomickej kríze tak na úrovni Skupiny Holcim,
ako aj Holcim Slovensko v porovnaní s rokom 2008 bez podstatných zmien. Naďalej platí, že v Holcim Slovensko sú pozície pre spoločenskú zodpovednosť, environmentálne riadenie alebo bezpečnosť pri práci zodpovedné priamo niektorému z členov najvyššieho vedenia. Pozri Diagram: Organizačná štruktúra a udržateľný rozvoj.
Holcim Slovensko dôkladne vyhodnocuje všetky riziká súvisiace s podnikaním vrátane environmentálnych a sociálnych
vplyvov v rámci podnikateľského plánu zostavovaného každoročne, ktorý sa tvorí na obdobie jedného a päť rokov.
Priority trvalo udržateľného rozvoja
Na úrovni Skupiny Holcim i Holcim Slovensko sú priority
v oblasti trvalej udržateľnosti aktuálne definované v štyroch
oblastiach:
• Udržateľné produkty a výstavba,
• Ochrana klímy a efektívne využívanie energie,
• Ochrana prírodných zdrojov,
• Spoločenská angažovanosť (zahŕňa bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci, prístup k zamestnancom, spoluprácu s komunitami a ľudské práva).
Podstata týchto priorít zostáva v porovnaní s rokom 2008
nezmenená napriek mierne pozmenenej formulácii ich
názvoslovia. Zvýšenú pozornosť venuje v ostatných dvoch rokoch Holcim najmä ochrane biodiverzity pri ťažbe kameniva
a podpore udržateľnej výstavby. Aktivity Holcim Slovensko
v rámci jednotlivých priorít sú popísané v tejto Správe.
Diagram: Organizačná štruktúra a udržateľný rozvoj
Predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ
Riaditeľ
pre transportbetón
IMS manažér pre segment
transportbetónu a kameniva
Riaditeľ
pre kamenivo
Senior koordinátor pre trvalo
udržateľný rozvoj a komunikáciu
» Priority Holcim Slovensko:
• Udržateľné produkty a výstavba,
• Ochrana klímy a efektívne využívanie energie,
• Ochrana prírodných zdrojov,
• Spoločenská angažovanosť.
Riaditeľ predaja
a marketingu
Riaditeľ
závodu Rohožník
BOZP technik
pre segment cementu
Environmentálny
koordinátor
7
8
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Ekonomické vplyvy
Holcim Slovensko si aj v rokoch ekonomickej krízy zachoval
finančné zdravie. To je predpokladom vytvárania hodnôt pre všetky
zainteresované skupiny.
Holcim Slovensko je vedúcim dodávateľom stavebných
materiálov na Slovensku. Roky 2009 a 2010 boli v slovenskom stavebníctve významne poznačené ekonomickou krízou. Ešte aj v roku 2010 zaznamenala stavebná výroba podľa Štatistického úradu SR medziročný pokles takmer 5 %. Situáciu ešte k tomu komplikovala devalvácia menových kurzov okolitých krajín, čo zatraktívnilo import stavebných materiálov z Maďarska, Českej republiky a Poľska. Aj v tejto náročnej situácii dokázal Holcim Slovensko obstáť a udržať si
finančné zdravie, čo je predpokladom riadneho plnenia jeho
záväzkov, ale aj schopnosti investovať do oblastí, ktoré považuje Holcim z hľadiska TUR za prioritné.
kať nových zákazníkov ochrániť svoju ziskovosť – v roku 2010
dosiahol dokonca 4 %-ný medziročný rast ziskovosti. V roku
2010 predal Holcim Slovensko viac ako 990-tisíc ton šedého a bieleho cementu. Pod vplyvom vývoja postavenia Skupiny Holcim v Maďarsku sa v nasledujúcich rokoch predpokladá zvýšenie exportu šedého cementu a slinku z rohožníckej cementárne.
Dobré podnikateľské výsledky znamenajú prínos pre všetky zainteresované skupiny. Pozri Diagram Holcim a tvorba hodnoty
pre zainteresované skupiny v roku 2010. Zachovanie ziskovosti sa premieta aj do možnosti realizovať investície do ďalšieho zvyšovania efektivity a ochrany životného prostredia. Pozri str. 12 a 24.
V roku 2010 dosiahli tržby z predaja vlastných výrobkov
a služieb Holcim Slovensko 97,5 milióna eur (v roku 2009:
96,5 mil. eur). Aj v čase klesajúcich objemov predaja a cien
dokázal Holcim Slovensko zodpovedným prístupom k riadeniu nákladov, produktovými inováciami a schopnosťou zís-
Vzťahy so zákazníkmi
Zákaznícka orientácia je súčasťou základnej stratégie
Holcim. Cement, kamenivo a betón, ako aj služby, dodá-
Holcim a tvorba hodnoty pre zainteresované skupiny v roku 2010
Nepeňažné toky
Peňažné toky
Cement,
kamenivo,
transportbetón
Tovary
a služby
DodÁvatelIA
Náklady vstupov 54,4 mil. eur
Od dodávateľov
nakupujeme:
suroviny,
služby vrátane dopravy,
energie,
technologické
zariadenia.
Znásobené
nepRIAmE
vPLYvy
Platby
Dividendy Kapitál
AkcionáRi
14,2 mil. eur
Tržby
Holcim
Zadržaná hospodárska hodnota 21,5 mil. Eur
Úroky
VERitelIA
Kapitál
Dane
Služby
ŠTÁTNA správa
a samospráva
477,6 tis. eur
Mzdy
Práca
ZamEstnanci
14,3 mil. eur
Dobrý
sused
Zákazníci
Tržby z predaja 97,5 mil. eur
Obchodníci
Veľkoobchodníci
Maloobchod
Producenti transportbetónu
Výrobcovia prefabrikátov
Stavebné spoločnosti
Individuálni zákazníci
Možnosť
podnikať
Komunity
184 tis. eur
PRIAME VPLYvy
Znásobené
nepRIAmE
vPLYvy
» Holcim na Slovensku aj v krízovom období obhájil pozíciu lídra medzi výrobcami
stavebných materiálov. Princípy trvalej udržateľnosti realizuje už dlhodobo v podobe
investícií do ekologickej výroby cementu, betónu i kameniva či do vývoja ekologických
produktov, ako sú napríklad zmesové cementy. Oceňujem však, že v ostatnom období
sa firma od vlastných technologických riešení posunula smerom k užívateľom svojich
produktov a prispieva k šíreniu osvety i praktických príkladov trvalo urdržateľnej výstavby
medzi odbornou i laickou verejnosťou.
Katarína Šebejová, TREND Analyses
Ekonomické vplyvy
va Holcim Slovensko rôznorodej a rozsiahlej skupine zákazníkov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. V čase ekonomickej krízy si Holcim Slovensko ešte viac uvedomoval,
že jeho úspech je závislý od úspechu jeho zákazníkov. Preto sa v rokoch 2009 a 2010 zameral na upevnenie vzájomných vzťahov a zvýšenie hodnoty, ktorú svojimi výrobkami
a službami zákazníkom – stavebným firmám, výrobcom čerstvého betónu, prefabrikátov a strešných krytín či maloobchodníkom – poskytuje.
Holcim Slovensko realizoval od konca roku 2009 rozsiahly
projekt zameraný na lepšie pochopenie potrieb zákazníkov,
ich dôslednejšiu segmentáciu a definovanie spôsobu, ako
môže prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti, a tak
úspešnosti. Zriadenie Technicko-kompetenčného centra je
len jedným z mnohých výstupov uvedeného projektu. Cieľom tohto Centra je poskytovať zákazníkom najmä aplikačné poradenstvo s podporou moderných vlastných laboratórií
tak, aby spotrebitelia získali z produktov Holcim maximálnu
hodnotu pri optimálnych nákladoch. V roku 2009 navyše posilnil Holcim Slovensko svoju kapacitu v aplikačnom poradenstve akreditovaním svojho betonárskeho laboratória a zriadením laboratória pre kamenivo. Túto svoju kapacitu plánuje Holcim Slovensko posilniť v roku 2011 aj predstavením prvého mobilného betonárskeho laboratória na Slovensku, ktoré umožní zákazníkom na stavbe okamžite reagovať na parametre dodávaného betónu, a tak lepšie zaistiť požadovanú
kvalitu stavby. Pozri str. 21.
Koncom roku 2009 prišlo v Skupine Holcim aj k reorganizácii predaja bieleho cementu, ktorý sa vyrába v rohožníckej
Dodávky betónu a hydraulických spojív na stavby rýchlostnej cesty R1
ťahali výsledky celej firmy.
» Predaj zmesových cementov sa zvýšil
z 59 % v roku 2008 na 72 % v roku 2010.
Vystužený betón Steelpact sa zaobíde bez kari sietí a stavebného dozoru,
urýchľuje a zlacňuje výstavbu.
cementárni. Centrálny predaj a marketing v Zürichu úspešne prevzal pod svoj patronát Holcim Slovensko. Tento krok
predstavuje z jednej strany novú výzvu, pretože biely cement sa z Rohožníka dodáva do takmer 20 krajín Európy.
Z druhej strany znamená tento krok posilnenie dlhodobej
ekonomickej úspešnosti, nakoľko sa príjmy z predaja bieleho cementu stali v plnej miere príjmami Holcim Slovensko.
Inovácie a trvalo udržateľné produkty
Za trvalo udržateľné produkty považuje Holcim tie, ktorých
výroba alebo použitie menej zaťažuje životné prostredie,
šetrí náklady alebo prináša väčší prospech spoločnosti. Základným konečným produktom cementu a kameniva je betón. Ten je po vode druhým najpoužívanejším materiálom
na svete. Pre prirodzené vlastnosti možno betón označiť za
produkt, ktorý je príspevkom k trvalo udržateľnému rozvoju
spoločnosti. Pozri str. 22.
» Holcim Slovensko plánuje perspektívne
investovať okolo 30 miliónov eur
do inovatívnych projektov na zlepšenie
ochrany životného prostredia.
9
10
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Výsledkom inovácií Holcim Slovensko sú aj nové špeciálne betónové produkty Steelpact a Floorpact. Stavebníkom
šetria čas a náklady, čím prispievajú k efektívnemu rozvoju
spoločnosti.
Zvyšovanie environmentálnej efektívnosti cementov sa
Holcim Slovensko snaží dosiahnuť najmä prostredníctvom
náhrady slinku v cemente minerálnymi zložkami. Minerálne zložky sú súčasťou tzv. zmesných cementov, no nevznikajú v cementárni pri výrobe slinku. Práve jej výsledkom sú totiž
emisie znečisťujúcich látok vrátane oxidu uhličitého. Ide o vysokopecnú trosku z výroby ocele alebo popolček z elektrární
spaľujúcich uhlie. V roku 2008 uviedol Holcim Slovensko na
trh tzv. vápencový cement, kde sa slinok nahrádza jemne zomletým prírodným vápencom. Tento, ako aj ďalšie plánované
kroky, realizuje Holcim Slovensko s cieľom zachovať si schopnosť vyrábať zmesové cementy v situácii, keď dostupnosť
iných minerálnych zložiek nie je stabilná.
Slinkový faktor vyrobeného šedého cementu zostal aj v rokoch 2009 a 2010 na úrovni okolo 78 %. Holcim Slovensko
musí pri znižovaní slinkového faktoru brať do úvahy špecifiká svojich zákazníkov, u ktorých prechod na zmesové cementy môže byť technologicky náročný, ekonomicky nevýhodný alebo si dokonca vyžadovať investície. Zlepšenie zaznamenal predaj zmesných šedých cementov z 59 % v roku
2008 na 72 % v roku 2010. Pozri graf na tejto strane.
Graf: Podiel zmesových cementov
na celkovom predaji šedého cementu
80 %
hrúbka klasického poteru
poter Floorpact
S inovatívnym betónom Floorpact dokážu dvaja pracovníci za deň
zhotoviť až 800 m2 podláh. Vďaka menšej hrúbke a tým hmotnosti sa
môže ukladať aj na stropné konštrukcie starších stavieb.
Cieľom Holcim Slovensko je dosiahnuť slinkový faktor šedého cementu pod 70 % do roku 2014, a tak zmierniť vplyvy
na životné prostredie a tiež finančný dopad európskej politiky zameranej na znižovanie emisií CO2 v rokoch 2013 až
2020.
Významný nárast zaznamenal Holcim Slovensko aj v predaji špeciálnych spojív na báze cementu. Tie sa používajú na
spevnenie podkladových vrstiev pod rôznymi stavbami vrátane cestných komunikácií. Ich použitím sa podstatne znižuje vplyv na životné prostredie. Nie je potrebné vyťažiť
a odviesť zeminu z miesta stavby, nie je potrebné vyťažiť
a priviesť na miesto stavy prírodné kamenivo na spevnenie
podkladovej vrstvy. Tým sa šetria nielen prírodné zdroje, ale
aj cesty v okolí stavby a znižujú sa emisie CO2.
70 %
Udržateľná výstavba
Holcim Slovensko si uvedomuje, že životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť neovplyvňuje len sama výroba stavebných materiálov, ale aj ich použitie. Až okolo 40 % celosvetových emisií CO2 z ľudskej činnosti pochádza práve z prevádzkovania budov. Ich zdrojom je spotreba energie na kúrenie, chladenie, osvetlenie, domáce spotrebiče a iné.
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2008
2009
2010
» Produktové inovácie a posilnenie aplikačného poradenstva prinášajú
úsporu nákladov a času výstavby zákazníkom, ako aj lepšiu ochranu
životného prostredia.
Ekonomické vplyvy
Preto v prostredí Slovenskej republiky Holcim podporuje aktivity Nadácie Holcim pre udržateľnú výstavbu, ktorej hlavným cieľom je propagovať a oceňovať aplikáciu princípov
TUR vo výstavbe.
Holcim Slovensko zároveň ako jednu z najväčších výziev najbližšieho desaťročia v stavebníctve vníma širšie uplatnenie
certifikačných systémov a sprísňovanie legislatívnych požiadaviek na energetickú efektívnosť budov. Príkladom je
smernica Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby všetky nové
budovy po roku 2020 mali takmer nulovú uhlíkovú stopu,
ale aj dobrovoľné používanie komplexných certifikačných
systémov, ako je napríklad LEED. Holcim Slovensko už v roku
2010 dodával cement na stavbu najvyššej rakúskej budovy
– DC Tower vo Viedni, ktorá ašpiruje na jednu z úrovní certifikácie práve v systéme LEED.
Tento trend si okrem iného vyžiada podstatne užšiu spoluprácu výrobcov stavebných materiálov s architektmi a projektantmi. Preto už v roku 2010 Holcim Slovensko zorganizoval seminár pre architektov a projektantov o udržateľnosti vo výstavbe a v týchto aktivitách plánuje aj v nasledujúcich rokoch pokračovať. Cieľom Holcim Slovensko je v krátkom čase vypracovať stratégiu, ktorou chce reagovať na
uvedené trendy.
Betonáreň Holcim Slovensko v Prievidzi dosiahla v prvom polroku 2010
najlepšie prevádzkové a finančné parametre v celom východoeurópskom
portfóliu betonární Holcim.
Cement na výstavbu najvyššej rakúskej budovy DC Tower, ktorá ašpiruje
na certifikáciu LEED, pochádza z cementárne v Rohožníku.
Súčasťou úsilia Holcim o širšie uplatnenie princípov TUR pri
výstavbe je aj presadzovanie výstavby cemento-betónových vozoviek, ktoré sú bezpečnejšie a na intenzívne využívaných úsekoch z hľadiska celého životného cyklu ekonomicky výhodnejšie ako bežne používané asfaltové vozovky.
Pozri str. 30.
Vzťahy s dodávateľmi
Holcim Slovensko reagoval na nastupujúcu ekonomickú krízu medzi prvými – ešte koncom roku 2008. V snahe ochrániť pracovné miesta sa zameral v prvom rade na zefektívňovanie procesov a presun výkonov z dodávateľských firiem na vlastných zamestnancov. Holcim si uvedomuje, že
za posledné dva roky klesla hodnota nákupov u dodávateľov o viac ako polovicu oproti roku 2008. Výsledkom sú
však pracovné miesta a schopnosť riadne plniť svoje záväzky voči dodávateľom – ku koncu roku 2010 bolo po lehote splatnosti 9,6 % záväzkov z obchodného styku, čo je na
úrovni roku 2008. Platobnú disciplínu na stavebnom trhu
ilustruje pritom skutočnosť, že Holcim Slovensko registroval k rovnakému dátumu omeškanie s úhradou až 45 % svojich pohľadávok z obchodného styku. Holcim Slovensko aj
naďalej realizuje viac ako 70 % nákupov u dodávateľov so
sídlom v SR.
» V stavebníctve považujem každý čestný a korektný prístup za prejav profesionality,
a taktiež občianskej statočnosti. Verím, že súčasný nedobrý stav sa podarí zmeniť.
Otázkou je, či to stihne ešte naša generácia. V tomto som skôr skeptik ako
optimista. Preto každého, čo dnes bojuje za poctivosť, spravodlivosť, férovosť,
považujem za priekopníka. V tomto smere môžem súčasnému vedeniu Holcimu
Slovensko zložiť úprimnú poklonu.
Ing. arch. Pavol Kollár,
INVEST, spol. s r.o.
11
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Environmentálne vplyvy
Výroba cementu, kameniva a betónu nevyhnutne vplýva na životné prostredie. Cieľom Holcim Slovensko je preto znižovať množstvo znečisťujúcich látok
na jednotku výroby, citlivo a s ohľadom na biodiverzitu využívať prírodné zdroje
a zároveň maximalizovať svoj potenciálny príspevok napríklad v oblasti odpadového hospodárstva.
Investície do ochrany životného prostredia
Pod vplyvom ekonomickej krízy a v záujme zachovania finančného zdravia sa Holcim Slovensko v rokoch 2009 a 2010 zameral predovšetkým na investície do údržby zariadení. Celkový objem investícií sa pohyboval okolo 5 miliónov eur ročne. Do čisto environmentálnych projektov investoval Holcim Slovensko
v rokoch 2009 a 2010 359, resp. 615-tisíc eur. Za najvýznamnejšie projekty v cementárni Rohožník možno pokladať inštaláciu zariadení na redukciu emisií HCl (chlórovodík) na oboch výrobných linkách, rekonštrukciu expedície slinku a inštaláciu no- 800
vých prachových filtrov s cieľom znížiť emisie fugitívneho prachu, ale aj pokračovanie v odstraňovaní800
azbestového oplášte- 700
Schopnosť Holcim Slovensko zodpovedne hospodáriť
a ochrániť svoju ziskovosť v rokoch 2009 a 2010 sa premietla do dôvery zo strany vedenia Skupiny Holcim. V roku 2011
plánuje Holcim Slovensko preinvestovať len v cementárni Rohožník 11 miliónov eur zameraných na zlepšenie spoľahlivosti
a efektivity výroby (spotreba elektrickej energie pri mletí cementu), ale aj na ochranu životného prostredia a používanie
alternatívnych palív v podobe nového dávkovacieho miesta. V čase tvorby tejto Správy Holcim Slovensko rokoval s vedením Skupiny Holcim ešte o ďalších investíciách v hodnote
do 30 miliónov eur, ktoré sú založené na inováciách a zlepšia
ochranu životného prostredia. Pozri str. 24.
kg CO2 / t
cementového
materiálu
nia budov, resp. odstránenie PCB transformátorov a dokončenie
likvidácie mazutového hospodárstva. Navyše investoval Holcim
Slovensko 635-tisíc eur do protipožiarneho systému skladovacích priestorov a dopravných ciest alternatívnych palív v rámci
preventívneho prístupu k ochrane zdravia a životného prostredia. Za zmienku stojí aj vybudovanie zariadenia na recykláciu
zvyškového betónu na betonárni Stupava.
kg CO2 / t
cementového
materiálu
Výroba cementu, ktorý je kľúčovou zložkou užitočného
a v súčasnosti nenahraditeľného betónu, je náročná na suroviny a energiu a je zdrojom znečisťujúcich látok. Ťažba kameniva, bez ktorého betón nemožno vyrobiť, mení tvár krajiny.
Holcim sa preto usiluje o environmentálnu efektívnosť ako
kľúčový nástroj ochrany klímy a prírodných zdrojov, dvoch
z jeho priorít v oblasti TUR.
700
Výroba šedého cementu
600
500
600
Graf: Merné emisie CO2 z výroby cementu
1990 2004 2008 2009
Výroba bieleho cementu
500
1990
800
kg CO2 / t
cementového
materiálu
12
2004
2008
2009
2010
1200
700
1000
600
800
600
Merné hrubé emisie
1990
500
1990
2004
2008
2009
2010
Merné hrubé emisie
Merné čisté emisie
» Holcim Slovensko znížil čisté merné emisie CO2
z výroby šedého cementu v období rokov
2004 – 2010 o 20 %
Merné hrubé emisie
Merné čisté emisie
2010
2004
2008
2009
2010
Merné čisté emisie
» V rokoch 2009 a 2010 Holcim Slovensko energeticky
zhodnotil 240-tisíc ton odpadov.
Merné hrubé emisie
Merné čisté emisie
Environmentálne vplyvy
Klimatické zmeny a energia
Výroba cementu patrí medzi významné zdroje emisií oxidu uhličitého, ktorý je zodpovedný za globálne otepľovanie.
Okolo 60 % emisií CO2 z výroby cementu vzniká pri rozklade vápenca (základná surovina pri výrobe slinku, z ktorého
sa následne bez ďalších priamych emisií CO2 vyrába cement).
Zvyšných približne 40 % emisií pochádza z výroby tepla, ktoré je pre tento rozklad potrebné. Stratégiou Holcim je preto
znižovať obsah slinku v cemente Pozri str. 10, zvyšovať energetickú efektívnosť výroby, používať palivá s nízkym obsahom uhlíka a recyklovať pecný prach.
Na zvýšenie energetickej efektívnosti sa Holcim Slovensko zameral v roku 2004 pri rozsiahlej modernizácii linky na výrobu šedého slinku. Mernú spotrebu tepelnej energie v posledných rokoch
zvyšuje obsah vody v alternatívnych palivách, na odparenie ktorej je potrebné dodatočné teplo, ale aj znížený objem výroby, čo
neumožňuje naplno využiť potenciál efektívnosti. Holcim Slovensko recykluje pecný prach priamo v Rohožníku alebo v spolupráci s inými cementárňami Holcim v Európe. V prípade realizácie
projektu Redudust bude Holcim na Slovensku naopak recyklovať
pecný (a bypassový) prach aj z iných cementární. Pozri str. 24.
Znižovanie emisií CO2
Celkové emisie CO2 z výroby cementu v rohožníckej cementárni v rokoch 2009 a 2010 v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím prirodzene klesli pod vplyvom nižšej výroby z dôvodu ekonomickej krízy.
Graf: množstvo zhodnotených odpadov
a ich podiel na spotrebe tepla
[kt]
140
70 %
120
60 %
100
50 %
80
40 %
60
30 %
40
20 %
20
10 %
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Objem [kt]
0%
TSR* [%]
*TSR (Thermal Substituion Rate) – podiel tepla z alternatívnych
palív na celkovej spotrebe tepla pri výrobe slinku
Merné emisie (v prepočte na tonu cementového materiálu)
v týchto rokoch zaznamenali pokles najmä vďaka zvýšenému
podielu alternatívnych palív na báze odpadov. Efekt CO2 neutrálnej biomasy v alternatívnych palivách totiž prevýšil negatívny účinok ich vyššej vlhkosti s negatívnym vplyvom na
spotrebu tepelnej energie, a teda aj emisie CO2.
Merné emisie CO2 ťahajú dole najmä emisie z výroby šedého cementu, kde sa podarilo výrazným zvýšením podielu alternatívnych palív v roku 2010 zaznamenať viac ako 7 %-ný pokles hrubých, resp. viac ako 20%-ný pokles čistých merných emisií oproti
roku 2004, kedy sa modernizovala táto výrobná linka.
Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov tiež znamená, že z týchto odpadov nevznikli emisie CO2 pri ich použití v spaľovni. Takéto nepriame úspory za roky 2009 a 2010
predstavujú spolu 233-tisíc ton CO2.
Holcim Slovensko plánuje aj naďalej vyvíjať úsilie o znižovanie
merných emisií CO2. Okrem iného preto plánuje investíciu, ktorá
by mala zvýšiť efektivitu chladiča slinku, a tiež vyvíjať nové zmesové cementy. Holcim Slovensko verí, že aj prostredníctvom nového Technicko-kompetenčného centra dokáže svojim zákazníkom čoraz viac poskytnúť potrebnú podporu a odbornú asistenciu pri prechode na receptúry s využitím cementov s nižším obsahom slinku.
Rohožník svetovou špičkou v rámci Skupiny Holcim
Podiel alternatívnych palív na výrobe tepla, ktoré je potrebné
na výrobu slinku, vzrástol v roku 2010 oproti roku 2008 o 24 %
v prípade šedého slinku a o 11 % v prípade bieleho slinku. S viac
ako 68, resp. 28 %-ným podielom alternatívnych palív patrí cementáreň Rohožník v tejto oblasti do svetovej špičky v rámci
Skupiny Holcim. Pri výrobe cementu tak Holcim Slovensko v rokoch 2009 a 2010 energeticky zhodnotil viac ako 240-tisíc ton
odpadov, čo znamená okrem iného aj úsporu približne 160-tisíc
ton uhlia, ktoré je neobnoviteľným prírodným zdrojom. Z hľadiska objemu bolo najpoužívanejším palivo SRF, ktorého hlavnou
zložkou sú podrvené plastové a iné odpady.
Výzvou do budúcnosti zostáva riadenie energetickej náročnosti
výroby pri súčasnom vysokom podiele alternatívnych palív na
báze odpadov s vyšším obsahom vody. Holcim Slovensko sa tiež
zaväzuje postupne zvyšovať podiel alternatívnych palív vyrobených z domácich odpadov. Kľúčovým faktorom v tomto smere je
však modernizácia slovenského odpadového hospodárstva smerom k podpore energetického a materiálového zhodnocovania odpadov. Holcim Slovensko v tejto otázke verejne presadzuje prístup,
ktorý umožní konkurencieschopnosť energetického a materiálového zhodnocovania odpadov voči skládkovaniu. Pozri str. 28.
» Vážim si dlhodobý zodpovedný prístup Holcimu k podnikaniu, jeho neustálu snahu znižovať
negatívne vplyvy na okolité prostredie s množstvom zaujímavých programov a najmä za
naozaj otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami. Držím Holcimu palce,
aby aj v časoch ekonomického poklesu v stavebníctve mal dostatok síl a prostriedkov na
udržanie svojich princípov a programov v oblasti udržateľného rozvoja, a verím, že sa prejavia
aj v dlhodobej úspešnosti firmy.
Beata Hlavčáková
riaditeľka Business Leader Forum
a programová riaditeľka CSR Nadácia Pontis
13
14
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Seriózny účastník Európskeho systému obchodovania
s emisnými kvótami (EU ETS)
Holcim Slovensko opieral svoje požiadavky na výšku alokácie
na obdobie 2008 až 2012 o trendy vývoja dopytu po cemente, ktoré boli známe v roku 2007. Predpokladalo sa, že menej
ako 5 %-ný prebytok emisných kvót v roku 2008 sa v nasledujúcich rokoch premení na ich nedostatok kvôli rastúcemu objemu výroby cementu. Zvýšenie prebytku emisných povoleniek v rokoch 2009 a 2010 zodpovedná poklesu objemu výroby cementu kvôli ekonomickej kríze.
Holcim Slovensko obchoduje s emisnými povolenkami
prostredníctvom centrálne riadeného systému v Skupine Holcim. Obchodovanie sa opiera sa o skutočnú potrebu emisných kvót. Holcim nerealizuje špekulatívne obchody s emisnými povolenkami. Holcim Slovensko očakáva v treťom obchodovacom období 2013 – 2020 významnejší finančný vplyv alokácie emisných povoleniek z dôvodu nutnosti
kvóty nakupovať.
Iné vplyvy na kvalitu ovzdušia
Za najdôležitejšie iné vplyvy výroby cementu na kvalitu ovzdušia sa pokladajú emisie prachu (TZL, tuhé znečisťujúce látky),
oxidov dusíka a síry. Hodnoty týchto emisií, ako aj ďalších znečisťujúcich látok, sa merajú automatickým kontinuálnym systémom a hodnoty sú dostupné online relevantným pracovníkom štátnej správy, denne na emisnom displeji v obci Rohožník a mesačne na webstránke Holcim Slovensko. Emisie
niektorých ďalších znečisťujúcich látok sa merajú periodicky.
Emisie cementárne Rohožník sú dlhodobo pod limitmi stanovenými platnou legislatívou, resp. v relevantných povoleniach. Pozri graf na vedľajšej strane.
Graf: Porovnanie verifikovaných emisií
a alokácie Holcim Slovensko v rámci EU ETS
100 %
80 %
60 %
2005
2006
2007
2008 2009
Verifikované emisie
2010
Alokácia
» V zhodnocovaní odpadov sa cementáreň Rohožník
posunula do svetovej špičky v rámci Skupiny Holcim.
V roku 2010 zaznamenali výraznejší pokles v porovnaní s rokom 2008 celkové emisie prachu, oxidov dusíka, ale aj ťažkých kovov. Uvedené zmeny sú výsledkom opravy prachových filtrov, stabilizácie prevádzky zariadenia Hotdisc a ďalších opatrení, ale aj zmien v zložení suroviny a palív.
Holcim Slovensko zabezpečuje tiež pravidelné meranie kvality ovzdušia v Rohožníku. Merania v rokoch 2009 a 2010 preukázali, že namerané hodnoty sú hlboko pod limitnými hodnotami na ochranu zdravia ľudí stanovenými legislatívou.
V roku 2011 bude Holcim Slovensko realizovať investíciu do
ďalšieho zlepšenia emisií prachu na linke bieleho cementu.
Zodpovedná ťažba
Holcim Slovensko v roku 2010 vyťažil vo svojich prevádzkach v Rohožníku, Sološnici, Podunajských Biskupiciach, Novom Meste nad Váhom, Remate a vo Veľkých Úľanoch približne 2,4 milióna ton vápenca, ílu, štrku a kameňa na výrobu cementu a na použitie pri výrobe transportbetónu alebo na iné
stavebné účely. Holcim ťaží zodpovedne: vytvára fond na rekultivácie, všetky prevádzky majú spracované rekultivačné plány a vykonáva rekultiváciu. V uplynulých dvoch rokoch možno popri priebežnej rekultivácii na viacerých prevádzkach za
najväčší rekultivačný projekt pokladať náhradnú výsadbu stromov kvôli zásahu ťažobného priestoru Hrabník pri Sološnici do
územia zaradeného do systému Natura 2000.
Ťažba prírodného kameniva má okrem vplyvu na zásoby
tohto prírodného materiálu a ráz krajiny vplyv aj na biodiverzitu. Pozri str. 25.
Vplyvy výroby kameniva a transportbetónu
V tejto Správe Holcim Slovensko po prvýkrát zverejňuje aj základné informácie o vplyvoch výroby kameniva a transportbetónu. Za najdôležitejšie vplyvy štrkovní a kameňolomov
považuje Holcim Slovensko zásah do krajiny, vplyv na biodiverzitu, povrchové a podzemné vody, prašnosť, hluk a dopravné zaťaženie ciest v okolí prevádzky. Podobné sú aj vplyvy výroby betónu, s podstatne menším vplyvom na ráz krajiny a biodiverzitu, nakoľko žiadna betonáreň Holcim Slovensko sa nenachádza v prostredí s vysokou hodnotou biodiverzity a tiež podstatne menším vplyvom na kvalitu povrchových a podzemných vôd.
Všetky novovybudované a rekonštruované betonárne
Holcim Slovensko majú nadštandardné vybavenie, ktoré je
zamerané aj na znižovanie spotreby vody najmä vďaka aktívnemu využívaniu úžitkovej vody z recyklačných zariadení inštalovaných na 15 prevádzkach. Prašnosť na betonárňach eliminuje celý rad opatrení. V drvivej väčšine betonární Holcim
» V roku 2010 zaznamenali výraznejší pokles v porovnaní s
rokom 2008 celkové emisie prachu, oxidov dusíka, ale aj
ťažkých kovov.
Environmentálne vplyvy
Slovensko sa skrápajú a zametajú komunikácie, sú opláštené
dopravníkové pásy, zakrytované násypky a presypy, cementové silá sú opatrené prachovými filtrami a ventilmi na zabránenie pretlakovaniu a preplneniu sila. Prašnosť na cementových silách sa periodicky meria.
Podobné opatrenia na zníženie prašnosti sa realizujú aj vo
výrobniach kameniva Holcim Slovensko. Na tento účel sa
používajú stacionárne polievače alebo mobilná cisterna,
v prípade kameňolomu Remata dokonca špeciálne vozidlo
Holcim Slovensko, ktoré sa stará aj o čistotu susediacej štátnej cesty. Navyše majú tieto prevádzky opatrenia na zaistenie pred znečistením ropnými látkami, pravidelne sa meria
kvalita vody a prašnosť, na dvoch zo štyroch prebieha priebežná rekultivácia. Žiadna zo štyroch prevádzok sa nenachádza v environmentálne chránenej oblasti. Prevádzky v Podunajských Biskupiciach a Veľkých Úľanoch sú však umiestnené
vo vodohospodárskych chránenej oblasti.
Každoročné čistenie lesa na štrkovniach prispieva k zvyšovaniu
povedomia zamestnancov
V uplynulých dvoch rokoch Holcim Slovensko okrem iného napríklad investoval do modernizácie výrobnej linky na štrkovni v Novom Meste nad Váhom, vybudoval tu protihlukový val
a realizoval aj náhradnú výsadbu stromov. V blízkosti prevádzky Remata bolo v záujme zvýšenia bezpečnosti na priľahlých
TZL
SO2
NOx
TOC
HCI
KI
K II
verejných
komunikáciách
v spolupráci
s obcouHFa dopravným
inšpektorátom osadené dopravné
značenie
znižujúce
2008
2009
2010
Limitpovolenú rýchlosť
a
zrkadlá
zabezpečujúce
lepší
prehľad
vodičov.
K I – ortuť, tálium, kadmium
K III
K II – arzén, nikel, chróm, kobalt
K III – olovo, meď, mangán, antimón, vanád
Graf: Porovnanie skutočných emisií a emisných limitov (mg/Nm3)
V súvislosti s plánmi realizovať na štrkovni Podunajské Biskupice v budúcnosti aj tzv. mokrú ťažbu nechal Holcim Slovensko vypracovať niekoľko odborných štúdií o vplyve takejto ťažby na
podzemnú vodu. Tie potvrdili, že mokrá ťažba neovplyvní podzemné vody, a teda ani platnosť rozhodnutia EIA. Holcim Slovensko zároveň predstavil urbanistickú štúdiu úpravy predmetného
územia po ukončení ťažby na prevádzke Podunajské Biskupice.
Urbanistická štúdia pritom na základe dohody účastníkov konania rieši územie, ktorého tri štvrtiny sa nachádzajú mimo parcely Holcim Slovensko, čím poskytuje pohľad na rozvoj tejto oblasti v širších súvislostiach.
Výroba šedého cementu 2010
Okrem už uvedených vplyvov a opatrení na ich minimalizáciu
pokladá Holcim Slovensko za dôležité údaje o výrobe kameniva a transportbetónu, ďalej úroveň spotreby energie, emisie
CO2 a spotrebu vody, ktoré uvádza v Prehľade hlavných ukazovateľov v tejto Správe.
TZL
NOx
SO2
TOC
HCI
Výroba bieleho cementu 2008
2010
TZL
SO2
NOx
TOC
2008
KI
HF
2009
2010
HCI
HF
2009
2010
K II
K III
Limit
KI
Limit
K II
K III
Zvyšovanie povedomia zamestnancov
V uplynulých dvoch rokoch sa Holcim Slovensko zameral aj na
zvyšovanie povedomia zamestnancov v otázkach životného
prostredia. Prispelo k tomu posilnenie separovaného zberu odpadov, ale aj pravidelné spoločné jarné a jesenné brigády v cementárni Rohožník či čistenie lesa na štrkovniach v Podunajských Biskupiciach a vo Veľkých Úľanoch. Súčasťou informácií, ktoré sú prezentované na zamestnaneckých fórach dvakrát
ročne, sa popri výkonových ukazovateľoch stali aj otázky vplyvu výroby cementu na životné prostredie.
K I – ortuť, tálium, kadmium
K II – arzén, nikel, chróm, kobalt
K III – olovo, meď, mangán, antimón, vanád
»K
eď hovoríme o „zelenej architektúre“, často to spájame napríklad s využívaním prírodných materiálov
či na opačnom póle s high-tech riešeniami pre úsporu energie. Takéto stavby vytyčujú vízie, určujú
mantinely, sú štandardom budúcnosti - no stále je ich príliš málo na to, aby podstatnejšie ovplyvnili naše
prostredie. To nemôžeme povedať o produktoch Holcim - aj párprcentné zlepšenie ich environmentálnych
parametrov výrazne pomáha nášmu prostrediu a inovačné trendy spoločnosti nás presviedčajú, že je to
trvalý trend smerujúci k udržateľnosti našej výstavby. A ako architektovi mi nedá nespomenúť Holcim
Awards - podpora a propagácia udžateľnej architektúry už patria k obrazu spoločnosti Holcim...
TZL
SO2
NOx
TOC
2008
HCI
2009
HF
2010
Henrich Pifko
K II
K III
Fakulta architektúry STU Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
KI
Limit
15
16
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Sociálne vplyvy
Zamestnanci tvoria hodnoty pre zákazníkov, a preto priamo ovplyvňujú ekonomickú úspešnosť Holcim Slovensko. Obyvatelia v okolí jeho prevádzok zasa
Holcim Slovensko dávajú neoficiálne, no o to dôležitejšie oprávnenie podnikať.
Holcim sa preto usiluje, aby mali jeho zamestnanci nadštandardné pracovné podmienky a aby sa každý deň vracali domov zdraví. So svojimi susedmi chce viesť
otvorený dialóg a aktívne prispievať k rozvoju regiónov, v ktorých pôsobí.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Rizikovosť najmä jeho výrobných prevádzok je dôvodom, prečo pokladá Holcim Slovensko bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (BOZP) za svoju hlavnú prioritu. Cieľom je dosiahnuť
„nulovú úrazovosť“, teda úplne eliminovať úrazy, ktorých dôsledkom sú trvalé následky alebo úmrtie. V čase prípravy tejto Správy bol Holcim Slovensko viac ako 250 dní bez pracovného úrazu s následkom práceneschopnosti. Ešte dlhšie je obdobie bez pracovného úrazu v segmente výroby transportbetónu (posledný úraz v roku 2009) a kameniva (bez úrazu od roku
2004). Celofiremné výsledky za roky 2009 a 2010 však stále
nie sú pre Holcim Slovensko uspokojivé.
Preto pokračoval Holcim Slovensko v započatých iniciatívach a v uplynulých dvoch rokoch naštartoval ďalšie. Jednou
z nich sú školenia a ďalšie aktivity, ktorých cieľom je, aby sa
súčasťou každodennej práce v Holcim Slovensko stal prístup
SLAM. Táto anglická skratka popisuje jednoduchý postup,
ktorý sa bežne používa napríklad pri prechode cez cestu: zastaviť sa, pozrieť sa, zvážiť riziká a spôsoby ich eliminácie a až
následne konať. Úsilie o zavedenie prístupu SLAM sa opiera o skutočnosť, že bezpečnosť pri práci je závislá v prevažnej
miere od postoja a pozornosti jednotlivých ľudí.
Ďalšou novou aktivitou je vybudovanie bezpečnostného parku v cementárni Rohožník. Jedná sa o súbor zariadení, ktoré
modelujú situácie, pri ktorých prichádza k najčastejším úrazom. Školením v bezpečnostnom parku majú do leta 2011
prejsť všetci zamestnanci. Holcim Slovensko je pripravený
poskytnúť bezpečnostný park na školenia aj svojim partnerom a záujem už prejavilo niekoľko zákazníkov.
O školenie svojich pracovníkov v novom Bezpečnostnom parku prejavili
záujem už i zákazníci Holcim Slovensko.
Novinkou je od roku 2010 aj zvýšenie intenzity školení a ďalších aktivít v oblasti BOZP pred zimou, ktorá je vzhľadom na
poveternostné podmienky a prebiehajúce opravy na prevádzkach najrizikovejším obdobím roka.
Okrem toho spustil Holcim Slovensko iniciatívu Na zdravie,
ktorej cieľom je propagovať zdravý životný štýl medzi zamestnancami prostredníctvom voľnočasových aktivít alebo
športovania v pracovnom čase, ale aj úpravou menu v závodnej jedálni cementárne Rohožník.
» Sociálny dialóg má v Holcim Slovensko dlhoročne vysokú kvalitu. Samozrejme, existujú
oblasti a témy, na ktoré máme ako odborová organizácia a vedenie firmy rozdielny
názor. Oceňujem však, že je vždy snaha viesť konštruktívnu diskusiu a hľadať riešenia.
Výsledkom sú nadštandardné mzdové a sociálne podmienky, a kvalitné pracovné
prostredie, ale aj zvládnutie dopadov krízy dôstojným spôsobom.
Stanislav Doležal
predseda Základnej organizácie Integrovaného
odborového zväzu Holcim (Slovensko) a.s.
Sociálne vplyvy
Na zaistenie bezpečnosti na svojich pracoviskách vynaložil
Holcim Slovensko v roku 2010 približne 150-tisíc eur.
V snahe o zlepšenie bezpečnosti plánuje Holcim Slovensko aj
naďalej pokračovať. V roku 2011 plánuje napríklad v cementárni Rohožník realizovať rozsiahly projekt na zlepšenie oddelenia automobilovej dopravy od pohybu chodcov.
Byť preferovaným zamestnávateľom
Obdobie ekonomickej krízy znamenalo, prirodzene, aj tlak
na zamestnanosť. Holcim Slovensko sa zameral pri znižovaní nákladov v prvom rade na dosahovanie úspor prostredníctvom zefektívňovania procesov a „insourcovania“ aktivít, aby
ochránil pokiaľ možno čo najviac pracovných miest. Vplyv
krízy aj napriek tomu urýchlil proces optimalizácie v Holcim
Slovensko a počet zamestnancov bol v roku 2010 o približne 50 pracovných miest nižší ako v roku 2008. Napriek tomu
Holcim Slovensko zostal spoľahlivým zamestnávateľom, ktorý vypláca mzdy načas a v plnej miere, poskytuje medziročný
nárast platov v závislosti od individuálneho hodnotenia a poskytuje svojim zamestnancom celý rad hodnotných benefitov vrátane penzijného pripoistenia (175-tisíc eur v roku 2010).
Aj v roku 2010 bola priemerná mesačná mzda zamestnancov
Holcim Slovensko o viac ako 72 % vyššia ako priemer v slovenskom hospodárstve, priemysle alebo stavebníctve (podľa
údajov Štatistického úradu SR).
V porovnaní s rokom 2008 sa podarilo zachovať priemerný
počet hodín školení a rozvoja zamestnancov na relatívne sta-
bilnej úrovni, avšak pri podstatne nižších nákladoch. Je to výsledok realizácie mnohých školení internými školiteľmi. Najlepším príkladom je program Holcim Management Academy,
ktorý sa zameriava na rozvoj manažérskych zručností a na
zakorenenie firemných hodnôt. K jeho pôvodne dvom modulom (vedenie ľudí a stratégia) pribudnú v roku 2011 ďalšie dva
(výrobno-dodávateľský reťazec a zákaznícka orientácia). Len
v roku 2010 sa na školeniach Management Academy, ktoré
vedú zamestnanci Holcim Slovensko, zúčastnilo viac ako 160
zamestnancov. Management Academy je príkladom, ako pod
vplyvom ekonomickej krízy môžu vzniknúť hodnotné a užitočné iniciatívy.
Zlepšeniami prešiel aj nástroj na hodnotenie výkonu zamestnanca a definovanie jeho rozvojových potrieb pod názvom
Dialóg. Výsledkom je, že v roku 2010 vzrástol počet zamestnancov, ktorí Dialóg absolvovali, prakticky na 100 %. Holcim
Slovensko v súčasnosti pripravuje aj nástroj, ktorý umožní zamestnancom hodnotiť svojich nadriadených. Toto hodnotenie bude zdrojom pre ďalší rozvoj manažérov tak, aby boli nositeľmi hodnôt, ktoré chce Holcim vo svojej kultúre zakoreniť. Príkladom je dávanie spätnej väzby alebo otvorená komunikácia.
Vývoj uvedeného hodnotenia iniciovali sami zamestnanci
v rámci tzv. Diskusných skupín, ktoré Holcim Slovensko zaviedol ešte v roku 2009. Týchto skupín sa dvakrát do roka zúčastňuje asi 10 % zamestnancov, ktorí zastupujú všetky segmenty,
funkcie a úrovne riadenia. Cieľom skupín je identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a navrhnúť adekvátne opatrenia. Medzi ďalšie už realizované opatrenia, ktoré vzišli z Diskusných skupín, patrí nový zamestnanecký časopis ktorý je tvorený viac zdola, ako aj celý rad jednoduchých podujatí, ktoré vytvárajú pocit spolupatričnosti a napomáhajú spolupráci medzi
rôznymi oddeleniami a segmentmi.
Komunikáciu vedenia so zamestnancami obohatil Holcim
Slovensko o tzv. Debaty s Country Managerom a o sekciu otázok a odpovedí v zamestnaneckom časopise. Debaty
sú neformálne podujatia zamerané na diskusiu na témy, ktoré zamestnancov zaujímajú a ktoré sa konajú priamo v mieste ich pracoviska, čo je dôležité najmä pre zamestnancov
v kamenive a transportbetóne.
Zamestnanecké fóra, Debaty s Country Managerom a Diskusné skupiny
vytvárajú priestor pre plnohodnotný dialóg zamestnancov a vedenia firmy.
» Tri nové iniciatívy pre lepšiu bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci.
» Počet hodín školení pre zamestnancov na úrovni
porovnateľnej s rokom 2008.
17
18
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
V čase ekonomickej krízy sa Holcim Slovensko snažil mobilizovať k návrhom úspor, lepšej zákazníckej orientácie alebo bezpečnosti aj svojich zamestnancov prostredníctvom programu
Holcim Compass, v ktorom dvakrát do roka oceňuje najlepšie zamestnanecké nápady. V rokoch 2009 a 2010 bolo v rámci
Holcim Compass prihlásených 63 nápadov.
Vzťahy so zainteresovanými skupinami
Holcim Slovensko venuje veľkú pozornosť všetkým zainteresovaným skupinám a pokladá ich za svojich partnerov. Pravdaže, najintenzívnejšie vzťahy pestuje Holcim so zainteresovanými skupinami v okolí svojej najväčšej prevádzky – cementárne Rohožník, ktorá má aj najväčší vplyv na svoje okolie. Vzťahy Holcim Slovensko s okolitými obcami sú dobré.
Riešenie svojich vplyvov
Holcim Slovensko sa usiluje riešiť svoje vplyvy najmä v oblasti cestnej dopravy v okolí svojich prevádzok. Nemalé finančné
prostriedky postupne venoval na vybudovanie spomaľovacích cestných ostrovčekov v Rohožníku. Prvý z nich by sa mal
vybudovať v roku 2011. Okrem toho zaistil osadenie svetelného dopravného značenia pri škole vo Veľkých Úľanoch, kde
sídli jedna z jeho štrkovní.
Viac ako 700 odberov realizovala Národná trasfúzna stanica počas Kvapky
krvi v Holcim Slovensko od roku 2008 .
Holcim Slovensko je naďalej pripravený pomôcť pri rekonštrukcii a rozšírení cesty medzi Rohožníkom a Malackami
a pri budovaní obchvatu Rohožníka, k čomu v roku 2008 inicioval vznik konzorcia firiem a samospráv. Žiaľ, je potrebné
konštatovať, že s Bratislavským samosprávnym krajom, pod
ktorého patronát táto cesta patrí, sa nepodarilo nadviazať
dostatočne konštruktívny dialóg.
Otvorená komunikácia
Pre pravidelný a otvorený dialóg medzi predstaviteľmi obce
a cementárne Rohožník sa osvedčila platforma Poradného
panelu, na ktorom sa vedenie cementárne viackrát do roka
stretáva s mienkotvornými obyvateľmi Rohožníka a diskutuje o témach, ktoré sú predmetom záujmu jednej či oboch
strán. V roku 2011 plánuje Holcim Slovensko rozšíriť právomoci Poradného panelu o rozhodovanie o podpore verejnoprospešných projektov v obci Rohožník z prostriedkov
Holcim Slovensko.
Letné tábory pre 40 detí zo sociálne slabých rodín zorganizovalo
18 dobrovoľníkov zo združenia DaR na Záhorí aj vďaka podpore
Zamestnaneckého fondu v roku 2010.
» Výroba cementu má zo svojej podstaty negatívne vplyvy a platí to, samozrejme, aj pre
cementáreň Holcim v Rohožníku. Preto je potrebné zdôrazniť a vyzdvihnúť snahu spoločnosti
tieto svoje negatívne pôsobenia minimalizovať. Oceňujem spoluprácu, ktorú máme so
spoločnosťou Holcim ako obec, pretože jej vysoká úroveň nie je, žiaľ, na Slovensku bežná. Bez
spolupráce so silným partnerom, ktorým pre nás Holcim je, a bez jeho ústretového prístupu,
vďaka ktorému má naša obec v ťažkých chvíľach „krytý chrbát“, sme ušetrení niektorých
problémov, ktoré majú iné obce na Slovensku.
Mgr. Peter Švaral,
starosta obce Rohožník
Sociálne vplyvy
V prípade Občianskej kontroly ochrany životného prostredia
v cementárni Rohožník, ktorá vznikla z iniciatívy Poradného
panelu, prišlo k vymenovaniu a vyškoleniu jej členov a k definovaniu jej hlavného zamerania. Členovia Občianskej kontroly sa hodlajú zamerať najmä na environmentálne vplyvy cementárne z titulu spoluspaľovania odpadov – alternatívnych
palív.
Do konca roku 2011 plánuje Holcim Slovensko spracovať Plán
komunitnej angažovanosti pre každú zo svojich prevádzok
a následne tieto plány implementovať.
Príspevok k rozvoju regiónov
Pokračujúca finančná a materiálna podpora verejnoprospešných projektov zo strany Holcim Slovensko je ďalším dôkazom, že spoločnosť zostala verná princípom trvalo udržateľného rozvoja aj v rokoch ekonomickej krízy. Firme
sa podarilo zachovať všetky predošlé programy, hoci celkový objem finančných prostriedkov na podporu verejnoprospešných projektov klesol v roku 2009 približne na úroveň roku 2007.
Cieľom Holcim Slovensko je prispievať k zvyšovaniu kvality
života svojich zamestnancov, ich rodín a komunít, v ktorých
Šiestaci z okolitých škôl sa každý rok počas Dňa Zeme vyberú do prírody
a spoznávajú jej netušené tajomstvá.
žijú. Viac ako 70 % prostriedkov vynaložených v roku 2009
a 2010 na podporu verejnoprospešných projektov bolo analyzovaných s použitím tzv. Social Engagement Scorecard (SES),
nástroja na meranie efektívnosti vynaložených prostriedkov. Tento nástroj pomáha porovnať účel použitia prostriedkov s potrebami komunity. O efektívnosti svedčí aj fakt, že
výsledky zrealizovaných projektov využíva v regióne okolo
Rohožníka približne s 25 000 obyvateľmi takmer 2 000 ľudí
priamo a viac ako 20 000 nepriamo.
Aj v uplynulých dvoch rokoch sa môže Holcim Slovensko
pochváliť transparentnosťou rozhodovania o smerovaní
prostriedkov určených na podporu verejnoprospešných projektov. V oboch grantových programoch Holcim Slovensko –
Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie a Zamestnanecký
fond Holcim – rozhoduje komisia zložená prevažne z nezávislých osôb podľa kritérií, ktoré sú jasne definované a vopred
zverejnené. Pokračovala aj spolupráca s neziskovými organizáciami: OZ Jablonka (Deň Zeme), Komunitná nadácia Bratislava (Cena Holcim) a Nadácia Pontis (Zamestnanecký fond).
Tvorivé dielne v centre Materina dúška v Sološnici, podporené zo
Zamestnaneckého fondu, navštívilo každý mesiac okolo 100 detí.
» Holcim každoročne transparentným spôsobom
podporuje verejnoprospešné projekty, ktoré priamo
využíva takmer 10 % obyvateľov regiónu v okolí
Rohožníka.
19
20
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Prípadové štúdie
„Technicko-kompetenčné centrum je o úzkej
spolupráci so zákazníkmi, ale v budúcnosti
aj s architektmi a projektantmi.“
strana 21
„Betón znižuje nároky na kúrenie aj klimatizáciu.“ strana 22
„Redudust, ktorý vyvinuli zamestnanci Holcim
Slovensko, má potenciál uplatniť sa na celom svete.“
strana 24
„Pri správnom prístupe môžu opustené lomy patriť
k najhodnotnejším častiam krajiny.“
strana 25
„Silnou stránkou nášho projektu bola ochota
rodičov urobiť niečo pre svoje okolie.“
strana 26
„Pre adresnú a účinnú pomoc obetiam povodní
spojil predajca cementu starostov, obyvateľov a firiem.“
strana 27
„Rekonštrukcia ihriska na terapeutickú zónu slúži
ako vzor pre iné podobné priestory.“
strana 27
„Holcim Slovensko presadzuje zmeny, ktoré znížia
objem skládkovania, podporia zsíkavanie energie
a materiálov z odpadov a prinesú zdroje
na odstraňovanie environmentálnych záťaží.“
strana 28
„Pre vysoko frekventované a zaťažované cestné
komunikácie sú cementobetónové povrchy najlepším
riešením.“
strana 30
Prípadové štúdie
Technicko-kompetenčné centrum prináša inovácie,
ktoré pomáhajú zákazníkom
Cement, kamenivo i betón a služby od Holcim Slovensko
majú ambíciu prispieť k lepšej konkurencieschopnosti ich
spotrebiteľov – stavebných firiem, výrobcov čerstvého betónu, prefabrikátov, strešných krytín – či maloobchodníkov.
Holcim preto prichádza s produktovými inováciami a novými
službami, ktoré jeho zákazníkom šetria náklady alebo umožňujú realizovať celkom nové produkty. Chladenie betónu dusíkom, hydraulické spojivá, brandovaný balený cement, ktorý zákazníkom uľahčuje orientáciu, pohľadový či farebný betón, rozširovanie siete betonární, kde zákazníci budú môcť
okrem čerstvého betónu kúpiť na jednom mieste aj podľa požiadaviek namiešané kamenivo či balený cement alebo omietky, špeciálne betóny Steelpact a Floorpact, ktoré stavebníkom
šetria čas i peniaze, to všetko sú príklady inovatívneho prístupu Holcim Slovensko. Tempo inovácií v Holcime sa však neustále stupňuje. Zriadenie Technicko-komeptenčného centra
v novembri 2010 otvorilo v istom zmysle novú kapitolu.
Spoľahnúť sa na odborníkov
Technicko-kompetenčné centrum pokladá Holcim za
prostriedok úzkej spolupráce so svojimi zákazníkmi, ale v budúcnosti aj s architektmi a projektantmi. Jeho cieľom je poskytovať zákazníkom najmä aplikačné poradenstvo s podporou moderných vlastných laboratórií a špičkových technológov tak, aby spotrebitelia získali z produktov Holcim maximálnu hodnotu pri optimálnych nákladoch.
„Našim zákazníkom ponúkame možnosť využiť naše skúsenosti a odbornú technickú podporu priamo v teréne. Odskúšame ich vzorky betónu aj kameniva podľa toho, čo potrebujú, a vieme to zabezpečiť aj priamo na stavbe,“ vysvetľuje Marco Haberhauer, ktorý má Centrum na starosti. „Tiež sa
zaoberáme vývojom nových receptúr, aby boli čo najefektívnejšie tak z hľadiska kvality, ako aj ceny. Zároveň ponúkame
našim zákazníkom aj optimalizáciu aktuálnych receptúr. Dô-
ležitou službou je školenie zamestnancov našich zákazníkov
a ich zákazníkov. Poskytujeme
aj rozsiahle portfólio laboratórnych služieb na testovanie betónu a kameniva.”
Laboratórium priamo na stavbu
Už v roku 2011 si budú môcť stavebníci overiť vlastnosti dodáva- Marco Haberhauer
ného betónu priamo na stavbe.
Holcim ako prvý na Slovensku
totiž poskytne služby mobilného betonárskeho laboratória.
Stavebníci tak budú môcť rýchlo reagovať na prípadné odchýlky od očakávaných vlastností, čím sa urýchli výstavba.
Vozidlo plne vybavené prenosným laboratóriom s jedným vodičom – technológom – sa dostane priamo na miesto výroby
betónu – na stavbu, do betonárne. Vďaka tomu je možné odskúšať kvalitu namiešaného čerstvého betónu v akýchkoľvek
vonkajších podmienkach v čase výroby a aplikácie. Mobilné
laboratórium dokáže v teréne vykonať 90 % testov, ktoré robí
klasické laboratórium.
Centrum je pripravené pomôcť
„Chceli by sme, aby centrum využívali naši zákazníci, všetky betonárne, projektanti, architekti, všetci, čo prichádzajú do kontaktu s produktmi nášho odvetvia. Chceme tiež ponúknuť naše
know-how pri vývoji nových receptúr podľa požiadaviek klientov,“ hovorí Marco Haberhauer a dopĺňa príklady už realizovaných projektov. „So spoločnosťou Duktus v Tirolsku sme spolupracovali pri výrobe potrubí na pitnú vodu. Išlo o veľmi tenké betónové potrubie, kde sa využil len cement, piesok a voda
v takých pomeroch, aby konečný efekt bol kvalitný a dostatočne tvrdý. Čerstvý betón sa odlieval v tenkých vrstvách do formy.
Okrem toho sa nám za takýto krátky čas podarilo uskutočniť
optimalizácie u viacerých zákazníkov na Slovensku.”
21
22
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Betón ako trvalo udržateľný stavebný materiál?
Výroba betónu a jeho hlavných zložiek – cementu a kameniva, je neodškriepiteľne spojená s vplyvom na životné prostredie. Stavebné drevo, oceľ, sklo a ďalšie stavebné materiály
predstavujú alternatívu k betónu. Porovnanie ich vplyvov na
životné prostredie je potrebné robiť pre konkrétnu aplikáciu.
Niektoré vlastnosti betónu ho však predurčujú na to, aby bol
platnou a dlhodobou súčasťou výstavby.
Betón a jeho zložky
Využitie odpadov. Výroba cementu je neustále efektívnejšia,
čím sa znižuje aj jej vplyv na životné prostredie. Navyše sa pri
výrobe cementu používajú odpadové materiály z iných odvetví (troska, popolček a pod.), resp. z domácností ako náhrada slinku v cemente alebo ako palivo. Tým sa nielen šetria
prírodné zdroje, ale znižuje sa aj množstvo odpadov na skládkach.
Ochrana biodiverzity. Ťažba kameniva mení tvár krajiny, no
jej správne plánovanie a odborná rekultivácia môže v konečnom dôsledku prispieť k jej kráse a k zvýšeniu biodiverzity.
Pozri str. 25.
Dostupnosť. Zásoby surovín na výrobu cementu a kameniva sú v celosvetovom meradle obrovské. Vápenec je dokonca
najzastúpenejším nerastom na Zemi.
Lokálny charakter. Na rozdiel od iných stavebných materiálov, cement aj kamenivo sú výsostne lokálne zdroje.
Z miesta výroby sa dopravujú na relatívne krátke vzdialenosti, čo znižuje tak vplyvy nákladnej dopravy, ako aj náklady na prepravu.
Betón na stavbe
Dlhá životnosť. Skúsenosti s betónovými stavbami dokazujú,
že betón je materiál s veľmi dlhou životnosťou. Bežne možno rátať so 100 rokmi životnosti. V skutočnosti je však predpoklad, že betón, ktorý vzhľadom na svoj anorganický charakter nepodlieha pôsobeniu vonkajšieho prostredia tak, ako
iné materiály, poskytuje životnosť, ktorú možno merať stáročiami.
Recyklovateľnosť. Betón, ktorý už splnil svoju pôvodnú úlohu, možno podrviť a použiť ho ako náhradu prírodného kameniva na výrobu ďalšieho betónu.
Odolnosť. Betón je odolný voči väčšine prírodných vplyvov
a chemikáliám. Preto je najpoužívanejším materiálom pri výstavbe kanalizačných systémov a čističiek odpadových vôd.
Prístavba centrály IUCN vo švajčiarskom meste Gland využíva betón
s redukovaným podielom CO2 emisií, čerstvý, prefabrikovaný, predpnutý,
tepelnoizolačný a recyklovaný. Betón tu plní celý rad funkcií – nosnú,
tepelnoakumulačnú, zvyšuje priečnu tuhosť, je povrchovou vrstvou
múrov a stien a architektonickým prvkom.
Prípadové štúdie
Energetická efektívnosť. Overenou prednosťou betónu je
jeho tzv. termálna masa. Betón funguje podobne ako napríklad prírodné jazero, ktoré vo svojom okolí zmierňuje rozdiel teplôt cez deň a v noci. V lete betón absorbuje a uchováva teplo z vonkajšieho prostredia a v noci ho postupne uvoľňuje. Tým chráni vnútorné prostredie stavby pred výraznými výkyvmi teploty. V zime sa zasa betón zohrieva z interiéru
a uvoľňujúce sa teplo v noci pomáha znižovať náklady na kúrenie. Betón preto znižuje nároky na kúrenie aj klimatizáciu,
čím pomáha chrániť klímu a šetriť energiu.
Betón a dôsledky zmeny klímy
Odolnosť voči povodniam. Voda nepôsobí na betón negatívne. Betón dokonca vo vlhkom prostredí získava na pevnosti. Vo vodnom prostredí absorbuje v dlhodobom horizonte
iba malé množstvo vody a neničí sa. Je pevný a vodeodolný,
a preto je vhodný aj tam, kde hrozia povodne.
Odolnosť voči škodcom a hmyzu. Betón je nejedlý, preto nepriťahuje škodcov a hmyz, ktorý znepríjemňuje život v domoch. Navyše vďaka svojej tvrdosti zostáva pre škodcov
a hmyz nepriestupný.
Odolnosť voči vetru. Betón je odolný voči nárazom predmetov, ktoré roznáša silný vietor. Dokáže na 100 % odolať vetru
o sile hurikánu, na 99 % vetru o sile tornáda.
Oneskorený nárast teploty
Recyklovateľnosť: podrvený betón môže nahradiť prírodné kamenivo
pri výrobe betónu.
Odolnosť voči požiaru. Betón je nehorľavý. Preto poskytuje
ochranu pred požiarom.
Schopnosť odrážať svetlo. Betón je v porovnaní s mnohými
inými materiálmi svetlej farby. Napríklad v porovnaní s asfaltom znižuje efekt prehrievania mestského prostredia a znižuje tiež nároky na výkonnosť verejného osvetlenia.
Nižší nárast teploty
15 °C
Deň
Noc
Deň
Vonkajšia teplota
Teplota v interiéri s nízkou tepelnoakumulačnou hmotou
Teplota v interiéri s vysokou tepelnoakumulačnou hmotou (napr. betón)
Energetická efektívnosť
Tepelnoakumulačná hmota (termálna
masa) betónu tlmí vplyv meniacej sa
vonkajšej teploty v interiéri stavby.
Oproti iným materiál zaisťuje menšie
rozdiely vo vnútornej teplote počas
dňa a využitie akumulovaného tepla
v noci.
23
24
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Vyvinuté na Slovensku
Jedinečný projekt pod názvom Redudust bol v čase písania
tejto Správy vo fáze finalizácie laboratórnych testov a schvaľovania potrebnej investície na jeho uplatnenie v priemyselných rozmeroch. Riešenie vyvíjané zamestnancami Holcim
Slovensko v rohožníckej cementárni reaguje na výzvy energetického zhodnocovania alternatívnych palív a má potenciál
nájsť uplatnenie na celom svete.
Spoločná výzva
Energetické zhodnocovanie alternatívnych palív pri výrobe cememntu prináša nové výzvy. Spoločným menovateľom je
okrem iného aj vyšší obsah chlóru tak v surovinovej múke, ako
aj v plynných emisiách. Oba problémy riešil Holcim Slovensko
v posledných rokoch inštaláciou zariadení na zníženie emisií
chlóru a tzv. bypassu.
Zariadenie bypass je namontované na linke na výrobu šedého
slinku od roku 2007. Bypass odoberá a zachytáva časť predhriatej
surovinovej múky ešte pred jej vstupom do rotačnej pece a tým
pomáha znižovať obsah chlóru v surovinovej múke, z ktorej sa vyrába slinok, na prípustnú úroveň. Zachytený materiál – tzv. odprašky – sa následne kontrolovane dávkujú do cementu a špeciálnych spojív. Žiaľ, objem odpraškov je vyšší ako množstvo, ktoré
možno takýmto dávkovaním recyklovať. Časť odpraškov sa preto podobne recykluje v iných cementárňach Holcim vo východnej Európe. Toto, samozrejme, nie je dlhodobo udržateľný spôsob,
najmä ak má podiel alternatívnych palív rásť na rohožnícku úroveň aj v ostatných cementárňach Holcim.
Riešenie z Rohožníka
Na túto výzvu reaguje projekt Redudust, ktorého princíp je
relatívne jednoduchý. Odprašky sa zmiešavajú s vodou, vďaka čomu prebehne chemická reakcia, v ktorej sa nadbytočný
chlór chemicky naviaže na iné zlúčeniny. Oddelením vody
a jej kryštalizáciou vznikne technická soľ, ktorá je využiteľ-
Z ťažko použiteľných odpraškov (vpravo) vznikne vďaka projektu Redudust
technická soľ (vľavo).
ná ako posypový materiál pri zimnej údržbe ciest alebo ako
súčasť poľnohospodárskych hnojív. Druhým výstupom procesu je v podstate surovinová múka zbavená nadbytočného
chlóru, ktorú možno opäť dávkovať do výrobného procesu.
Z odpraškov, ktoré sú dnes bremenom a environmentálnym
problémom, tak vzniknú dve užitočné suroviny. O načasovaní investície do priemyselnej inštalácie Redudust v Rohožníku – prvej na svete – sa má rozhodnúť v priebehu roku 2011.
» S veľkým potešením som si pozrela ďalšiu novú
technológiu, ako produkt vývoja našich ľudí na
Slovensku, kde z ťažko využiteľných odpraškov sa má
vyrábať technická soľ.“
Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR,
po svojej návšteve Redudst laboratória
Do elektrickej siete namiesto do vzduchu
S projektom Redudust súvisí aj ďalšia investícia, o ktorej realizácii sa v čase písania tejto Správy rokuje na najvyššej úrovni vedenia Skupiny Holcim. Pri uvedenom procese znižovania
obsahu chlóru v odpraškoch totiž treba odpariť vodu. A na to
je potrebné teplo.
Toto teplo plánuje Holcim Slovensko získavať z nadbytočného tepla odpadových plynov – spalín – z výroby šedého slinku. Spaliny je dnes potrebné chladiť skrápaním vodou, aby
bol chránený prachový filter na komíne výrobnej linky. Teplo
sa tak doslova vypúšťa hore komínom.
Využitím tepla na odparenie vody a zároveň výrobu elektrickej energie vznikne užitočná energia, ktorá zníži potrebu jej
výroby v elektrárňach. Potenciálne by sa takto mohlo vyrobiť do 15 % spotreby elektriny v cementárni. To predstavuje
približne spotrebu jedného cementového mlynu alebo ročnú
spotrebu približne 5 000 troj- až štvorčlenných domácností
na Slovensku. Ročne to v prípade cementárne Rohožník predstavuje úsporu okolo 4 000 ton nepriamych emisií CO2. V situácii, keď je elektrická energia na Slovensku jedna z najdrahších v Európskej únii, by tento projekt mal mať okrem environmentálneho aj silný ekonomický rozmer.
Vývoj prebieha v mobilnom laboratóriu v rohožníckej cementárni.
Prípadové štúdie
Ťažba nerastných surovín
a biodiverzita
Povrchová ťažba nerastov, dôležitá pre existenciu a rozvoj civilizácie, prináša so sebou aj celý rad negatívnych vplyvov.
Významne ovplyvňuje ekologickú stabilitu krajiny, životné
a pracovné prostredie a v neposlednom rade aj stratu biotopov. O tom, že strata biotopov nie je nezvratná, nás presviedčajú staré, už opustené ťažobné priestory, ktoré sú v mnohých prípadoch poslednými útočiskami významných chránených druhov pre širšie okolie.
Biodiverzita – ekologická poistka
Biodiverzita má na fungovanie ekosystémov rovnako veľký vplyv ako klíma alebo pôdne podmienky. Zabrániť poklesu biodiverzity je pre udržateľný rozvoj ľudskej civilizácie rovnako dôležité ako znížiť záťaž civilizačného rastu na životné
prostredie. Biodiverzita do určitej miery zaručuje spoľahlivosť
a udržateľnosť ekosystému, a teda jeho schopnosť dlhodobo
ľuďom poskytovať požadované pôžitky (produkcia potravín
a vlákien, opeľovanie, regulácia mikroklímy alebo rekreácia).
Ťažba, rekultivácie a biodiverzita
Pre ochranu alebo podporu biodiverzity je pri ťažbe a rekultivácii lomov potrebné dodržiavať viaceré odporúčania.
• Pri správnom prístupe môžu opustené lomy patriť k najhodnotnejším častiam krajiny.
• Scenár revitalizácie by mal byť známy pred otvorením lomu.
• Dôležitá zásada je odstrániť z lomu po ukončení ťažby všetky budovy a technické zariadenia, aby v ňom nevzniklo ďalšie industriálne centrum. Zaujímavá časť lomu by mala byť ponechaná ako
prevládajúca zvislá skalná stena.
• Priebežná revitalizácia zabezpečí, že časť lomu môže byť v dobe
ukončenia ťažby už v dobrom stave.
Na rekultivovanom ílovisku Konopiská plánuje Holcim v spolupráci s obcou
Rohožník a mimovládnymi organizáciami vytvoriť náučný a zážitkový chodník.
• V priebehu ťažby by prizvaní prírodovedci mali označiť najvhodnejšie partie lomu, ktoré majú zostať zachované. Treba rátať
s tým, že vznikne stanovište (biotop) blízky skalným stepiam a asi
aj hniezdisko menej častých druhov vtákov vytlačených z okolitej
krajiny.
• Rekultivácia je aj úlohou pre krajinného architekta. Je potrebné
vyhýbať sa dlhým priamym prvkom – etážam, pravouhlým rohom, veľkým monotónnym stenám.
• Kry a stromy prídu samy – všeobecne platí, že spontánna reprodukcia je pomalšia, ale kvalitnejšia.
• Z hľadiska bezpečnosti je nevyhnutné ohradiť lom valom zo zeminy alebo kameňa. Do lomu treba priviesť bezpečný chodník
kvôli prirodzenej ľudskej zvedavosti.
Pri minohorizontových lomoch, akými sú napríklad štrkovne,
je okrem už uvedeného potrebné brať do úvahy aj ďalšie odporúčania pre ochranu biodiverzity.
• Na začiatku rekultivácie ujasniť si cieľ, čo chceme dosiahnuť, a podľa toho voliť hĺbku vodnej plochy.
• Pre revitalizáciu je mimoriadne dôležité poznať chemizmus
tunajšej vody.
• Zamerať sa na členitosť ťažobnej steny, ktorá vytvára širšiu
možnosť pre uchytenie väčšieho množstva jedincov, ale aj
druhov rastlín a živočíchov.
• Aj vodná vegetácia príde sama. Propagačné orgány vodných rastlín sa masovo prenášajú v perí vodného vtáctva.
Vodné biotopy sú tiež veľmi dynamické, a preto umelá výsadba nemá opodstatnenie.
O úspešnosti rekulktivácie lomov Holcim Slovensko svedčí aj
fakt, že územie bývalého íloviska Konopiská je na základe záverov seminárov panónskeho a alpínskeho bioregiónu pripravované na doplnenie do medzinárodnej sústavy chránených
území siete NATURA 2000.
Priebežná rekultivácia íloviska Hrabník – základ budúcej vodnej plochy.
Spracované podľa materiálu, ktorý v roku 2008 pripravil
Ing. Dušan Valachovič, riaditeľ CHKO Záhorie
25
26
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Basketbalové koše prebúdzajú občiansku angažovanosť
Holcim Slovensko podporuje verejnoprospešné projekty prostredníctvom grantového programu Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie
od roku 2005. Geograficky úzko zameraná podpora v celkovej hodnote takmer 130-tisíc eur si za ten čas našla cestu k 94 projektom v ôsmich obciach v okolí cementárne Rohožník. Príklad projektov, ktoré realizovali Rastislav Balaščík a Miroslav Čermák  na malackom sídlisku
Juh ukazuje, ako táto dlhodobá podpora Holcim Slovensko prispieva nielen k zlepšeniu vybavenosti tunajších obcí či podpore vzdelávania
a voľnočasových aktivít, ale aj k spájaniu jej občanov a prebúdzaniu ich záujmu o dianie v obci a o zlepšovanie kvality života.
„S rodičmi sa pravidelne stretávame na ihrisku pre najmenšie detičky, ktoré sa vďaka aktivite rodičov a podpore z Ceny
Holcim v roku 2008 podarilo svojpomocne zrekonštruovať.
Naše deti odvtedy vyrástli a postupne sa začali z pieskoviska  presúvať na asfaltové ihrisko. Uvedomili sme si, že by sme
sa mohli opäť spojiť a spoločnými silami sa pokúsiť zrekonštruovať aj basketbalové ihrisko a jeho hraciu plochu. Mesto
Malacky snahu rodičov podporilo. Rodičia začali hľadať možnosti ako projekt prefinancovať,“ vysvetľuje Rastislav Balaščík, ktorý na malackom sídlisku Juh s rodinou býva.
„V roku 2010  som sa zúčastnili na seminári o Získavaní zdrojov
pre Záhorie, ktorý organizoval Holcim. Účasťou na seminári som
nadobudol veľa dôležitých informácií a bol to ten pravý impulz,
aby sme sa s rodičmi pustili do ďalšieho projektu. Dozvedel som
sa o Nadácii Orange a po zaslaní projektu sme získali čiastku 500
eur,“ popisuje začiatky projektu Rastislav Balaščík.
Rastislav Balaščík vysvetľuje, ako realizácia projektu spojila obyvateľov sídliska a našla podporu aj na Mestskom úrade Malacky.
„V júli sme začali s rekonštrukciou. Objednali sme 4 basketbalové dosky, sieťky a dali vyrobiť oceľové konštrukcie košov. V septembri 2010 sme čiastočne upravili prostredie okolo ihriska. Konáre jedného zo stromov, ktoré zasahovali do hracej plochy ihriska, spílili dobrovoľnícky traja rodičia. V novembri rodičia natreli konštrukcie basketbalových košov povrchovou farbou. Na realizácii sa podieľalo 11 rodín. Spoluúčasť mesta sa prejavila v preprave konštrukcií od výrobcu a uskladnenia počas zimy. Mesto
Malacky poskytlo v mesiaci máj 2011 techniku a zamestnanov
na bezpečné osadenie konštrukcií basketbalových košov. Mestský úrad tiež zaistil osadenie nových lavičiek a smetných košov
a celkovo na projekt prispel sumou 1 700 eur.“
Úsilie tunajších obyvateľov oceňujú ich susedia a vzbudzuje záujem
aj u ostatných Malačanov: „Po osadení basketbalových košov začali vo väčšom počte navštevovať ihrisko deti a mladí ľudia, ktorým bol
projekt určený. Kladné ohlasy sme
zaznamenali aj zo strany rodičov
a obyvateľov sídliska. Dokonca rodičia z centra mesta sa zaujímajú, odkiaľ sme získali finančné zdroje na
rekonštrukciu.
Rastislav Balaščík
A čo priniesla obyvateľom ich angažovanosť? „Prínos vidím
v tom, že v tesnej blízkosti sa nachádzajú dve prekrásne ihriská, kde sú deti pod dohľadom a oddelené od cestnej premávky,“ hovorí Rastislav Balaščík a dodáva: „Silnou stránkou
nášho projektu bola ochota rodičov zmeniť a urobiť niečo pre
svoje okolie. S Mestským úradom chceme ešte hľadať spôsob, ako vymeniť aj asfaltový povrch na ihrisku.
Rekonštrukcia ihriska pre najmenšie deti v roku 2008, ktorá získala podporu z Ceny Holcim, poskytla Rastislavovi Balaščíkovi
a Miroslavovi Čermákovi zo sídliska Juh skúsenosti s takýmto typom projektov. V roku 2010 už dokázali svojou iniciatívou strhnúť nielen ochotných susedov, ktorí odviedli kus práce a prispeli aj finančne, ale aj získať finančnú, odbornú a technickú podporu
mesta a prebudiť záujem o podobné skrášľovanie svojho okolia aj
u ostatných obyvateľov Malaciek. Holcim tak okrem basketbalových košov prispel aj k rozvoju občianskej angažovanosti vo „svojom“ regióne. A to je z pohľadu Holcim Slovensko hlavný dlhodobý prínos Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie.
Rekonštrukcia ihriska v Malackách nielen zlepšila vybavenie sídliska Juh,
ale aj spojila jeho občanov a prebúdza ich záujem o dianie v meste a svoje okolie.
Článok čerpá zo Záverečnej správy Rastislava Balaščíka k projektu „Rekonštrukcia basketbalového ihriska – KOCKA,“ ktorý realizoval v rokoch 2010 a 2011.
Prípadové štúdie
Pomoc obetiam povodní trochu inak
V máji a júni 2010 zasiahli viaceré oblasti Slovenska povodne obrovského rozsahu. Poškodený či zničený majetok vrátane bývania bol len jedným z ich následkov. Ani Holcim Slovensko nezostal stáť bokom a rozhodol sa v rámci svojich možností pomôcť
tým, ktorým voda vzala veľmi veľa.
Tradičnú finančnú pomoc poskytol Holcim Slovensko štyrom
rodinám z východného Slovenska, ktoré vytypovali zamestnanci firmy. Tí medzi sebou zároveň vyzbierali viac ako tisíc
eur a celková finančná pomoc Holcim Slovensko tak dosiahla 5 000 eur. Finančnú pomoc zo sociálneho fondu dostali aj
vlastní zamestnanci Holcim z prevádzky Remata, ktorých rodiny boli postihnuté povodňami v auguste.
S netradičným, no účinným spôsobom pomoci prišiel Peter Laho,
predajca šedého cementu Holcim Slovensko. Uvedomil si, že pri odstraňovaní následkov povodní sú produkty ako cement dobrým
pomocníkom. Preto sa sústredil poskytnúť aj materiálnu pomoc
v regióne medzi Nitrou a Novými Zámkami. V spolupráci so zákazníkmi Holcim Slovensko, firmami Staveg Šurany a Vladap Dolný
Oháj poskytol Holcim Slovensko na návrh Petra Laha obyvateľom
štyroch postihnutých obcí 50 %-nú zľavu na nákup baleného cementu. Zľavu si ľudia uplatnili cez poukážky, ktoré sa k nim dostali
prostredníctvom starostov obcí Dolný Oháj, Hul, Maňa a Kmeťovo.
Rozdiel v cene Holcim svojim zákazníkom kompenzoval. Na adresnú a účinnú pomoc obetiam povodní tak predajca cementu vytvoril spoluprácu starostov, obyvateľov a firiem v danom regióne.
Terapeutická hracia zóna z farebného betónu
V roku 2010 boli dokončené stavebné práce na rekonštrukcii
ihriska v autistickom centre Andreas v Bratislave. S podporou
Holcim Slovensko a z jeho farebného betónu tu vzniklo vzorové ihrisko, ktoré slúži ako terapeutická hracia zóna.
Vybraná architektonická štúdia navrhnutá študentkou
J. Poloreckou je založená na zónovaní areálu pomocou jednoznačne identifikovateľných plôch umožňujúcich ľahkú orientáciu. Zóny sú tvorené formou materiálovo a farebne odlišných „buniek“ s flexibilnou náplňou, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými trasami umožňujúcimi prekonanie
výškových rozdielov. Detail jej práce je zameraný na návrh
pieskoviska pre reflektívnu hernú terapiu s využitím taktilnej
stimulácie založenej na hmatovom skúmaní rôznorodých povrchov.
Na Slovensku i v okolitých krajinách je množstvo organizácií,
ktoré potrebujú podobné zariadenia – ihriská, ktorých účelom je poskytovať podnety na telesný a duševný rozvoj detí
a mladých ľudí, ktorí sú zdraví, ale aj tých, čo majú špeciálne
potreby vyplývajúce z ich zdravotného postihnutia. Ich príklad vznikol v bratislavskom Andrease vďaka spojeniu budúcich užívateľov ihriska, intelektuálneho potenciálu
architektov a finančnej a materiálnej pomoci Holcim
Slovensko a iných firiem.
27
28
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Nezahadzujme suroviny a energiu –
zmodernizujme odpadové hospodárstvo
Na Slovensku vznikne takmer 11,5 milióna ton odpadov ročne. Viac ako polovica z nich skončí na skládkach. To je takmer 7 miliónov ton premrhaných šancí. Holcim Slovensko presadzuje také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktoré znížia objem skládkovania, vytvoria možnosti na väčšie energetické a materiálové zhodnotenie odpadov a zároveň vytvoria finančné zdroje na
odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Podiel skládkovania v prípade komunálneho odpadu dokonca vzrástol zo 78 % v roku 2008 na 82 % v roku 2009. Slovensko sa pritom zaviazalo splniť cieľ EÚ a do roku 2020 dosiahnuť
50 %-nú mieru zhodnocovania komunálneho odpadu.
Skládkovanie viac ako polovice odpadov je znakom obrovskej
neefektívnosti. Odpad je totiž zdroj surovín a energie. Odpady, ktoré dnes vznikajú v Európe, majú napríklad potenciál pokryť takmer 100 % potreby energie v energeticky náročných odvetviach, ako je výroba ocele, cementu, skla a pod.,
alebo tri štvrtiny potreby tepla na výrobu elektrickej energie.
Rakúsko či Švajčiarsko neskládkujú žiaden komunálny odpad.
Sú teda dôkazom, že odpad môže ísť namiesto na skládky na
recykláciu, spoluspaľovanie v existujúcich výrobných podnikoch či dokonca do spaľovní, ktoré z neho vyrábajú teplo alebo elektrinu.
Prečo to tak nie je aj na Slovensku?
Pre tvorcov odpadu na Slovensku je skládkovanie stále najlacnejším spôsobom ako s odpadom naložiť. Obyvatelia, obce
i firmy sú len zriedka ochotné platiť viac za recykláciu, energetické zhodnotenie či dokonca spaľovanie odpadu. Tie-
Prípadové štúdie
Riešenia
Pri hľadaní riešení súčasného stavu je dobré sa inšpirovať príkladom iných európskych krajín. Holcim Slovensko presadzuje zavedenie dvoch hlavných opatrení:
• obnovenie progresívneho zvyšovania minimálnych poplatkov za uloženie odpadov (zákon č. 17/2004 Z.z.), ktoré sa od
roku 2008 nezmenili;
• zavedenie skládkovacej dane, ktorá by bola príjmom štátneho rozpočtu (Environmentálneho fondu) a zdrojom fondov na plánované odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Potenciálne prínosy
Zvýšenie nákladov a tým obmedzenie skládkovania odpadov
môže vytvoriť viaceré prínosy. Pre životné prostredie to znamená menej odpadu na skládkach a zníženie ťažby prírodných
surovín. Pre ekonomiku zníženie závislosti od dovozu prírodných surovín vrátane strategického, no z geopolitického pohľadu nestabilného a drahého zemného plynu pre výrobu tepla
pre domácnosti, využitie existujúcich kapacít napríklad v segmente výroby cementu. Hlavne by však vzniklo úplne nové odvetvie zamerané na separáciu a úpravu odpadu pre účely recyklácie a výroby palív na báze odpadov. To znamená odha-
Na čo čakáme?
Zvýšenie ceny skládkovania, prirodzene, znamená vyššiu cenu
za nakladanie s odpadom pre jeho tvorcov – firmy aj domácnosti. Holcim si uvedomuje, že to je politicky citlivá téma. No je
otázne, ako by sa vyvíjala napríklad cena za teplo pre domácnosti, ak by sa drahý zemný plyn nahradil menej nákladnými palivami z odpadov. Skúsenosti z priemyslu hovoria, že nahradiť
prírodné palivá odpadovými je aj ekonomicky výhodné.
Navyše všetky skupiny, potenciálne ohrozené zvýšením ceny
skládkovania, majú v rukách nástroje na kompenzáciu tohto
trendu a na dosiahnutie neutrálneho až pozitívneho vplyvu navrhnutých opatrení. Domácnosti napríklad získajú motiváciu dôslednejšie separovať odpad a tým znížiť objem komunálneho odpadu, ktorého odvoz a likvidácia by mala byť
drahšia. Firmy zasa budú pravdepodobne reagovať ďalším
zefektívňovaním svojich procesov tak, aby minimalizovali samotný vznik odpadov. Neutrálny a potenciálne až pozitívny vplyv možno dokonca očakávať aj u prevádzkovateľov
skládok. Zníženie objemu skládkovaného odpadu bude totiž kompenzované vyššími príjmami za jednotkové množstvo a dodatočným efektom je predĺženie životnosti jednotlivých skládok odpadu. Čistý pozitívny efekt by mali navrhnuté opatrenia na štátny rozpočet, ktorý by získal hľadané
prostriedky na odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Tak či tak je zrejmé, že zvyšovať cenu za skládkovanie je potrebné zavádzať s ohľadom na sociálne dosahy. No lepšia alternatíva neexistuje a začať so zvyšovaním treba čo najskôr.
Slovensko už premrhalo času dosť. A každý deň navyše znamená, že ľadom nechávame ležať energiu a materiálový potenciál z takmer 20-tisíc ton odpadov!
Predchádzanie vzniku
Preferencia
Minimalizácia vzniku
Materiálové zhodnotenie
Využitie energie z odpadov
Spaľovanie
Skládkovanie
Množstvo odpadov
Zhodnotenie
Dopady súčasného stavu
Výsledkom lacného skládkovania odpadov je, že problém sa
nerieši, ale iba odkladá. Stále viac odpadu nechávame budúcim generáciám na skládkach. Recyklačný biznis je z hľadiska ekonomickej návratnosti odkázaný na dotácie. Výrobcovia
cementu, ktorí používajú palivá na báze odpadov namiesto
tradičných fosílnych palív, sú nútení tieto alternatívne palivá
dovážať. Elektrická energia a teplo sa vyrába s použitím prírodných palív, ako je napríklad zemný plyn, od dovozu ktorého je Slovensko závislé.
dom tisíc pracovných miest v tomto novom odvetví s dlhodobou perspektívou. O zvýšení pridanej hodnoty pri nakladaní
s odpadom nehovoriac. Navrhnuté opatrenia tiež pomôžu Slovenskej republike splniť svoj záväzok voči Európskej únii – do
roku 2020 dosiahnuť 50 %-nú mieru zhodnocovania komunálneho odpadu.
Zneškodnenie
to metódy sú totiž, prirodzene, nákladnejšie ako skládkovanie kvôli vyšším počiatočným investíciám. Cenu skládkovania reguluje štát zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov
(č. 17/2004 Z.z.).
Schéma: Hierarchia
odpadového hospodárstva
Podpora rôznych spôsobov
zhodnocovania odpadov na
úkor ich zneškodňovania
vrátane skládkovania je
plne v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
29
30
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Kedy začne Slovensko využívať výhody
cementobetónových vozoviek?
Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, ale aj Nemecko, Belgicko a Francúzsko využívajú pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest výhody cementobetónových vozoviek. Na Slovensku sa tieto vozovky využívajú zatiaľ iba v tuneloch kvôli požiarnej
bezpečnosti a na niektorých väčších križovatkách. Pre vysokofrekventované a zaťažované cestné komunikácie sú cementobetónové povrchy najlepším riešením. Holcim Slovensko preto presadzuje ich širšie uplatnenie aj na Slovensku.
najmä vďaka českej diaľnici D1 medzi Brnom a Prahou, ktorej cementobetónový kryt bol zhotovený zastaranou technológiou v 70. rokoch minulého storočia. Dosiahnutý technologický pokrok tiež priniesol skrátenie doby opráv cementobetónových krytov, vďaka čomu je dnes možné už po 12 hodinách obnoviť dopravu na danom úseku.
Náplasť na verejné výdavky
Naše cesty neboli stavané na súčasnú intenzitu dopravy a záťaž. Preto rastie náročnosť ich údržby, opráv a rekonštrukcie. Cementobetónové kryty ponúkajú ekonomicky, environmentálne aj celospoločensky výhodnú alternatívu k doteraz používaným asfaltovým povrchom. Analýza v Českej republike dokázala, že v horizonte 20 rokov boli celkové náklady
na diaľničné úseky s cementobetónovým povrchom o 40 až
60 % nižšie ako s asfaltovým povrchom. To predstavuje priamy pozitívny vplyv na verejné výdavky, a teda príspevok k úsiliu znižovať deficit verejných financií.
Vlastnosti cementobetónových vozoviek
Cementobetónové povrchy sú so svojimi vlastnosťami vhodné pre typy vozoviek a druhy komunikácií. Ich využitie je však
z dôvodu vysokej odolnosti voči nadmernému zaťaženiu nevyhnutné na frekventovaných a najviac vyťažených úsekoch
cestných komunikácií. Príkladom moderných technológií výstavby cementobetónových vozoviek je diaľnica A6 z Bratislavy – Jaroviec do Viedne. Táto diaľnica vyvracia mýtus o  nižšej
kvalite cementobetónovej vozovky. Ten na Slovensku vznikol
Cementobetónové vozovky prinášajú v porovnaní s asfaltom
aj lepšiu ochranu životného prostredia. Nižší valivý odpor
sa odráža na 5 – 7 %-nej úspore pohonných hmôt a následne nižšej emisii výfukových plynov. Pri zimnej údržbe vozoviek sa znižuje spotreba posypových materiálov a soli. Nižšia
nehodovosť garantuje nižší únik ropných produktov do podzemných vôd. Nové technológie spôsobujú, že vodiči z hľadiska hlučnosti často ani nezaregistrujú, že idú po cementobetónovej vozovke. Navyše pri výrobe cementu, ktorý je hlavnou zložkou betónu, sa energeticky a materiálovo zhodnocujú odpady, čím sa šetria nenahraditeľné prírodné zdroje a redukuje emisia CO2. V neposlednom rade je betón recyklovateľný a vyrába sa 100 %-ne z domácich surovín, čo znižuje
vplyv dopravy na stavbu.
Pre užívateľov ciest môžu znamenať cementobetónové kryty
ďalšie prínosy. Zvyšuje sa bezpečnosť cestnej premávky vďaka
tvarovej stálosti, ktorá zabraňuje aqua-planingu na mokrých
vozovkách, ale aj tvorbe koľají pri vysokých letných teplotách.
Príspevkom k bezpečnosti je aj svetlejšia farba cementobetónovej vozovky, čím sa zlepšuje viditeľnosť a napríklad v tuneloch znižuje náklady na osvetlenie až o 30 %. Cementobetónové vozovky majú vysokú trvácnosť a nevyžadujú si časté opravy, čo má pozitívny vplyv na redukciu dopravných zápch a tým
aj na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky.
Skúsenosti z praxe
Konkrétne skúsenosti z iných krajín umožňujú podložiť tvrdenia o ekonomickej výhodnosti cementobetónových vozoviek.
Napríklad podľa výpočtov Ředitelství silnic a dálnic ČR sú celkové náklady (investičné, opravy a údržba) pri cementobetónových (CB) vozovkách na porovnávaných úsekoch ciest D1
Prípadové štúdie
a D2 po 20, resp. 30 rokov používania o 41 % resp. 65 % nižšie
než u porovnateľných ciest s asfaltovým povrchom.1
Celkové náklady – cesta D1 v Českej republike
Stavba v prevádzke
017 CB KRYT
Brno západní přivaděč – V. Bíteš
1972 – 2002
019 ASFALTOVÁ VOZOVKA
Brno jih – Brno západní
přivaděč
1976 – 2002
Investičné náklady (Kčs/m2)
267,13
234,00
Náklady na opravy
a údržbu (Kč/m2)
407,45
903,34
674,58
(59,3 % nákladov
na asfaltový kryt)
1137,34
Celkové náklady (Kč/m2)
Celkové náklady – cesta D2 v Českej republike
Stavba v prevádzke
023 CB KRYT
Hustopeče – Břeclav
1980 – 2002
024 ASFALTOVÁ VOZOVKA
Břeclav – hranice ČR/SR
1980 – 2002
Investičné náklady (Kčs/m2)
256,04
277,48
Náklady na opravy
a údržbu (Kč/m2)
233,84
1118,31
489,88
(35,1 % nákladov na
asfaltový kryt)
1395,79
Celkové náklady (Kč/m2)
Výsledky ďalšej, tentokrát belgickej, štúdie nákladov na výstavbu a údržbu cesty E42 z roku 2001 ukázali, že aj pri
vyšších investičných nákladoch na výstavbu CB vozoviek sa
ich použite oplatí. Po zarátaní nákladov na údržbu boli cementobetónové úseky cesty E42 po 7 – 10 rokoch lacnejšie
ako asfaltové vozovky.2
Tabuľka: Vývoj nákladov na údržbu cesty E42 v sedemročných obdobiach*
Náklady na údržbu 1 km
v celom 7-ročnom období (tis. €)
CB kryt
Asfaltová vozovka
Po 7 rokoch prevádzky
0
206
Po 14 rokoch prevádzky
19
185
Po 21 rokoch prevádzky
38
146
Po 28 rokoch prevádzky
9
131
Priemerné ročné náklady na 1 km (tis. €)
2,3
23,8
* Každých 7 rokov je potrebné vymeniť asfaltový povrch.
Belgický príklad sa tiež dotýka otázky vyšších investičných
nákladov cementobetónových vozoviek. Na ceste E42 sa investičné náklady na 1 km pohybovali v rozpätí približne od
834 000 eur (asfaltová vozovka) do 1 165 000 eur (CB kryt).
Relatívne vysoký rozdiel je okrem rôznych parametrov porovnávaných úsekov (napríklad šírka krytu) spôsobený aj tým,
že cena ropy, od ktorej sa odvíja cena asfaltu, bola v čase výstavby cesty E42 nízka. Pri súčasných vysokých cenách ropy
sú však investičné náklady asfaltových a cementobetónových vozoviek porovnateľné.
Slovenský potenciál
Na základe zahraničných skúseností a súčasných nákladov
na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
možno vypočítať orientačný potenciál úspor, ktoré by výstavbou cementobetónových vozoviek mohla Slovenská republika získať. V čase písania tejto Správy bolo na Slovensku vo výstavbe alebo v príprave 1 340 km diaľnic a rýchlostných ciest.
Ak by sa všetky realizovali s cementobetónovým povrchom,
možno očakávať, že by z titulu nižších nákladov na údržbu
a opravy prišlo k úspore viac ako 50 miliónov eur ročne. Tento jednoduchý, veľmi mechanický, a preto z hľadiska presnosti obmedzený prepočet dostatočne dobre ilustruje potenciálny pozitívny vplyv na verejné výdavky.
Z iného pohľadu možno povedať, že potenciálne ročné úspory sú na úrovni investičných nákladov na približne 3 km novej diaľnice. Využitím týchto úspor by sa súčasný plán uviesť
v rokoch 2011 až 2014 do užívania spolu 130 km diaľnic a rýchlostných ciest mohol zvýšiť takmer až o 10 % – o ďalších 12
km.
Kedy bude na Slovensku prvá cementobetónová diaľnica?
Výhody cementobetónových krytov presvedčili mnohé krajiny. Za úvahu preto stojí aj na Slovensku zadávať dodávateľom
vypracovanie ponuky nielen na štandardné stavby asfaltových
vozoviek, ale aj v alternatíve cementobetónových krytov. Navyše návrhy by sa mali porovnávať nielen z pohľadu okamžitých investičných nákladov, ale aj z pohľadu dlhodobej hospodárnosti, vplyvu na životné prostredie i bezpečnosti a pohodlia
pre užívateľov. V neposlednom rade sú tu aj nepriame vplyvy
cementobetónových vozoviek. Výroba materiálov pre tieto povrchy je plne pokrytá z domácich surovín, čo má na rozdiel od
asfaltu priamy pozitívny vplyv na zahraničnú obchodnú bilanciu Slovenska a udržanie, resp. rast zamestnanosti.
1 Zdroj: Birnbaumová, Ředitelství silnic a dálnic ČR: Zkušenosti s výstavbou cementobetonových krytů v České republice. In: Zborník prednášok z konferencie „Cementobetónové vozovky 2003“, s. 15.
2 Zdroj: www.eupave.eu
31
32
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Pokrok oproti cieľom
Stav v Holcim
Slovensko
Oblasť
Cieľ
Rok
v r. 2010
Strana
Vypracovať stratégiu na zvládnutie výziev spojených s dobrovoľnou certifiká-
2011
nový cieľ
10 – 11
Ekonomické vplyvy
Udržateľné produkty a výstavba
ciou budov napr. podľa LEED a iniciatívou EÚ 20-20-20
Environmentálne vplyvy
CO2 a využívanie zdrojov
Znížiť celosvetový priemer čistých merných emisií CO2 (kg CO2/t cementové-
13, 33
2010
ho materiálu) o 20 % v porovnaní s rokom 1990. Znížiť merné emisie CO2 Hol-
(576 kg/t ceme-
cim Slovensko na úroveň 640 kg CO2/t cementového materiálu.
mentového materiálu)
Znížiť celosvetový priemer čistých merných emisií CO2 (kg CO2/t cementové-
2015
nový cieľ
–
2014
>>
9 – 10
ho materiálu) o 25 % v porovnaní s rokom 1990.
Znížiť slinkový faktor šedého cementu pod 70 %
(78,4 %)
Vplyvy na životné prostredie
Znížiť celosvetový priemer merných emisií oxidov dusíka, kysličníka siričitého
2012*
>>
a prachu o 20 % oproti roku 2004. Cieľové hodnoty pre Holcim Slovensko (g
TZL = 5,3
znečisťujúcej látky/t cementového materiálu): TZL < 31; NOx < 775; SO2 < 60
NOx = 935,0
14
SO2 = 87,0)
Odstrániť zariadenia obsahujúce PCB
2011
Vypracovať Plán komunitnej angažovanosti pre jednotlivé prevádzky
2012
12
Sociálna výkonnosť
Angažovanosť v komunite
>>
18 – 19
(súčasťou bude
aj mapa zainteresovaných skupín, pôvodne plánovaná na rok
2009)
BOZP
Znížiť ukazovateľ výskytu úrazov LTIFR aspoň o 30 % ročne v porovnaní
2009
s rokom 2004 tak, aby LTIFR bolo menšie než 2.
>>
16, 35
(4,20)
Implementovať elementy prevencie smrteľných úrazov
2010
>>
16, 35
Implementovať systém riadenia pre bezpečnosť dodávateľov
2012
>>
16, 35
Úplne eliminovať pracovné úrazy s následkom
2011
>>
16
práceneschopnosti – dobrovoľný záväzok Holcim Slovensko
Vysvetlivky:
>> Prebieha
Dosiahnuté
* Termín posunutý vzhľadom na ekonomickú krízu, ktorá si vynútila dočasné odloženie investícií do zariadení, napr. na redukciu emisií NOx
Prehľad hlavných ukazovateľov
Prehľad hlavných ukazovateľov
jednotka
GRI
000 €
EC1
2008
2009
2010
Ekonomické vplyvy
Vytvorená ekonomická hodnota
154 948
103 798
105 072
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
000 €
145 334
96 527
97 455
Výnosy z finančných investícií a predaja aktív
000 €
9 615
7 271
7 617
138 654
86 690
83 521
Ekonomické benefity pre Holcim a kľúčových partnerov
000 €
EC 1
Prevádzkové náklady
000 €
109 649
56 254
54 376
Mzdy a zamestnanecké výhody
000 €
14 415
14 664
14 332
Platby poskytovateľom kapitálu
000 €
13 895
14 602
14 151
Investície do komunít (dobrovoľné dary)
000 €
193,0
146,9
184,3
Platby štátu (miestne dane)
000 €
482,7
512,1
476,9
Platby štátu (národné dane)
000 €
19,9
511,0
0,7
16 293,8
17 107,7
21 551,0
Zadržaná hospodárska hodnota (vytvorená hodnota – benefity)
000 €
Objem predaja šedého cementu a špeciálnych spojív (t)
t
1 424 000
877 804
870 114
Objem predaja bieleho cementu (t)
t
135 000
114 811
120 079
Objem predaja transportbetónu (m3)
t
418 000
306 512
359 379
Objem predaja kameniva (t)
t
1 333 000
1 095 250
1 251 825
EC1
Environmentálne vplyvy – výroba šedého cementu
Slinkový faktor
EN2
78,4 %
78,6 %
78,3 %
Merné hrubé emisie CO2
kg CO2/t cementového materiálu
EN16
630
699
639
Merné čisté emisie CO2
kg CO2/t cementového materiálu
EN16
550
586
539
Celkové hrubé emisie CO2
t CO2
EN16
826 143
710 804
608 307
Celkové čisté emisie CO2
t CO2
EN16
721 140
595 502
512 755
Merná spotreba tepelnej energie
MJ/t slinku
EN3
3 468
3 954
4 238
Merná spotreba elektrickej energie
kWh/t cementu
EN4
105,4
109,9
109,3
Emisie TZL
g/t cementového materiálu
EN20
2,9
13,5
6,2
Emisie SO2
g/t cementového materiálu
EN20
29,3
63,1
45,4
Emisie NOx
g/t cementového materiálu
EN20
756,2
902,0
1 007,2
Palivový mix podľa množstva vyrobeného tepla
Uhlie
Petrolkoks
Zemný plyn
Alternatívne palivá / TSR
55,4 %
30,6 %
20,8 %
0,0 %
12,3 %
11,0 %
0,7 %
0,8 %
0,7 %
EN2
43,9 %
56,3 %
67,5 %
92,8 %
Environmentálne vplyvy – výroba bieleho cementu
Slinkový faktor
EN2
92,1 %
92,4 %
Merné hrubé emisie CO2
kg CO2/t cementového materiálu
EN16
989
1 008
994
Merné čisté emisie CO2
kg CO2/t cementového materiálu
EN16
903
907
899
Celkové hrubé emisie CO2
t CO2
EN16
136 171
118 509
109 853
Celkové čisté emisie CO2
t CO2
EN16
124 290
106 610
99 330
Merná spotreba tepelnej energie
MJ/t slinku
EN3
6 794
6 788
6 435
Merná spotreba elektrickej energie
kWh/t cementu
EN4
147,8
151,2
154,8
Emisie TZL
g/t cementového materiálu
EN20
31,2
28,6
9,5
Emisie SO2
g/t cementového materiálu
EN20
401,2
433,8
576,5
Emisie NOx
g/t cementového materiálu
EN20
2 002,1
2 024,6
2 300,2
Petrolkoks
49,5 %
44,8 %
51,0 %
Zemný plyn
33,2 %
29,5 %
20,7 %
17,3 %
25,7 %
28,3 %
Palivový mix podľa množstva vyrobeného tepla
Alternatívne palivá / TSR
EN2
33
34
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
jednotka
GRI
2008
2009
2010
EN16
40 427
30 549
29 767
Environmentálne vplyvy – výroba cementu celkom
Nepriame emisie CO2 (z výroby spotrebovanej elektrickej energie)
t/rok
Plynné emisie
EN20
TZL (cieľ*: 31)
g/t cementového materiálu
25,9
15,1
5,3
SO2 (cieľ*: 60)
g/t cementového materiálu
64,3
101,5
87,0
Nox (cieľ*: 775)
g/t cementového materiálu
889,7
1 018,3
935,0
Celkové emisie
EN20
TZL
t/rok
37,6
17,1
5,7
SO2
t/rok
93,2
115,2
93,3
NOx
t/rok
1 289,3
1 155,4
997,0
CO
t/rok
1 549,6
2 427,9
1 971,6
TOC
t/rok
75,0
57,2
72,7
HCl
t/rok
10,1
10,4
7,7
HF
t/rok
0,55
0,84
0,84
KI
t/rok
0,10
0,04
0,02
K II
t/rok
0,27
0,23
0,08
K III
t/rok
0,51
0,00
0,15
Druhotné suroviny použité pri výrobe cementu
Celkom
EN1
312 979
189 652
204 272
Sadrovec
t/rok
21 %
22 %
21 %
Vápenec
8%
28 %
36 %
63 %
43 %
32 %
5%
Vysokopecná troska
Popolček z elektrární
4%
4%
Odprašky
3%
3%
6%
90,3 %
92,6 %
91,2 %
8,8 %
Doprava cementu – cestná
Doprava cementu – železničná
9,7 %
7,4 %
Merná spotreba vody
l/t cementového materiálu
EN8
215
290
315
Celková spotreba vody
m3/rok
EN8
312 938
329 099
335 209
Environmentálne vplyvy - výroba betónu
Vytvorená ekonomická hodnota EC1
Spotreba energie
MJ/m3
Emisie CO2
kg CO2/m3
Spotreba vody
l/m3
EN3
n/a
39,60
34,52
EN16
n/a
2,24
1,93
EN8
n/a
198
197
Environmentálne vplyvy - výroba kameniva
Spotreba energie
MJ/t
Emisie CO2
kg CO2/t
Spotreba vody
l/t
* Vyplývajúci z dobrovoľného záväzku Skupiny Holcim
K I - ortuť, tálium, kadmium; K II - arzén, nikel, chróm, kobalt; K III - olovo, meď, mangán, antimón**, vanád**
** od roku 2008
EN3
n/a
20,58
16,91
EN16
n/a
1,29
1,04
EN8
n/a
257
251
Prehľad hlavných ukazovateľov
jednotka
GRI
2008
2009
2010
584
539
533
0
2
2
270
219
221
41 %
Sociálne vplyvy
Počty zamestnancov
LA1, LA13
Celkový počet pracovníkov na plný úväzok
Celkový počet pracovníkov na čiastočný úväzok
Počet zamestnancov v cementárni Rohožník
% pracovníkov v Rohožníku z celkového počtu
46 %
41 %
Ženy na stredných a vyšších manažérskych pozíciách
9
5
5
Muži na stredných a vyšších manažérskych pozíciách
49
32
34
Ženy na ostatných pozíciách
112
96
90
Muži na ostatných pozíciách
414
408
406
Spolu žien
121
101
95
Spolu mužov
463
440
440
Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím
Podiel zamestnancov vo veku do 30 rokov na celkovom počte
2
2
3
16 %
11 %
11 %
Podiel zamestnancov vo veku od 30 do 50 rokov na celkovom počte
50 %
57 %
53 %
Podiel zamestnancov vo veku nad 50 rokov na celkovom počte
33 %
32 %
35 %
10
Fluktuácia
LA2
Počet žien
17
17
Počet mužov
44
65
59
Počet zamestnancov do 30 rokov
16
18
13
Počet zamestnancov od 30 do 50 rokov
29
32
38
Počet zamestnancov nad 50 rokov
16
32
18
14 415
14 664
14 332
1 243
1 296
1 321
108 %
108 %
116 %
192
187
176
Mzdy a personálne náklady
Personálne náklady (mzdy a zamestnanecké výhody)
000 €
Priemerná mesačná mzda (okrem miezd cudzincov)
€
Pomer priemernej mzdy žien a mužov na nemanažérskych pozíciách
Príspevok na penzijné pripoistenie
LA14
000 €
Školenie a rozvoj zamestnancov
LA10
Úroveň vrcholových a vedúcich manažérov
primerný počet hodín školenia/rok
35
38
35
Stredná úroveň riadenia
primerný počet hodín školenia/rok
69
97
40
Ostatní zamestnanci
primerný počet hodín školenia/rok
Celkové náklady na školenia
000 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
32
36
379,1
370,1
0,18 %
0,56 %
1,27 %
0
0
0
0,88
3,97
4,20
17,54
56,64
127,70
193,0
146,9*
184,3
LA7
Miera absencie
Smrteľné úrazy v Holcim Slovensko
Miera početnosti (LTIFR) úrazov
Miera závažnosti (LTISR) úrazov
Sociálne investície
39
977,2
000 €
EC8
* Suma nezahŕňa približne 10 000 € z asignácie dane z príjmu Holcim Slovensko, ktoré boli použité na účely Zamestnaneckého fondu Holcim.
35
36
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Metodika a overovanie
Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a porovnateľnosti zostavil Holcim Slovensko
túto Správu podľa Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja Global Reporting Initiative G3 v súlade s ich zásadami zodpovednosti, prispôsobivosti, vyváženosti,
úplnosti, nezávislosti, technickej dokonalosti a transparentnosti.
Metódy zberu údajov
Informácie a údaje sú z týchto zdrojov Holcim Slovensko:
·dotazníky Plant Environmental Profile (pre cement,
transportbetón a kamenivo),
·údaje o zariadeniach a prevádzkové štatistiky z ročných
technických výkazov Annual Technical Report pre cement,
·informácie o emisiách CO2 z vyššie uvedených zdrojov reportovaných podľa WBCSD/WRI Cement CO2 Protocol,
·BOZP dotazník Holcim Slovensko,
·CSR dotazník Holcim Slovensko,
·účtovné záznamy podľa IFRS metodiky.
Sociálne vplyvy
Údaje o pracovníkoch sa zhromažďujú z účtovných záznamov
a z oddelenia ľudských zdrojov. Údaje v oblasti BOZP sa zbierajú zo všetkých prevádzok z mesačných výkazov a celoročného
prehľadu. Údaje sa delia podľa incidentov v závode a mimo závodu (v súvislosti s logistikou) a priamo alebo nepriamo pokrývajú zamestnávaných pracovníkov, externých poskytovateľov
služieb, návštevníkov a ostatných. To je v súlade so Smernicou
reportovania WBCSD Cement Sustainability Initiative. Všetky
ostatné údaje o sociálnej výkonnosti sa získavajú z CSR dotazníka a účtovných záznamov.
Hranice systému
Rozsah údajov v tejto Správe je definovaný na str. 2
a v odsekoch nižšie.
Cyklus vydávania správ
Holcim Slovensko vydáva Správu o trvalo udržateľnom rozvoji v dvojročných intervaloch. Prvú úplnú správu tohto typu zverejnil Holcim Slovensko za roky 2006 a 2007 ako pilotné vydanie. Údaje o Holcim Slovensko za predchádzajúce obdobia sa
konsolidujú v informáciách o trvalo udržateľnom rozvoji skupiny
Holcim, ktoré sú k dispozícii na adrese www.holcim.com
Najbližšia riadna Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim
Slovensko vyjde v roku 2013.
Ekonomické vplyvy
Uvedené údaje predstavujú nekonsolidované údaje pre
Holcim (Slovensko), a. s. Všetky finančné údaje sa prepočítali podľa oficiálneho konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR kvôli zaisteniu porovnateľnosti dát a očisteniu od kurzových rozdielov.
Environmentálne vplyvy
Údaje o emisiách CO2 zahŕňajú iba výrobu cementu v Závode
Rohožník a sú v súlade s metodikou WBCSD/WRI Carbon Dioxide Protocol. Zdrojom informácií o iných environmentálnych
vplyvoch zo segmentu cement, ako aj kamenivo a transportbetón, sú dotazníky Plant Environmental Profile používané Skupinou Holcim. Tieto dotazníky vypĺňajú poverení pracovníci Holcim Slovensko podľa dostupných údajov z meracích prístrojov alebo v obmedzenom množstve prípadov podľa kvalifikovaného odhadu. Údaje o emisiách CO2 za segmenty kameniva a transportbetónu zahŕňajú iba emisie z energie, ktorá sa pri ich výrobe spotrebuje. Nezahŕňajú emisie CO2
z výroby použitého cementu (v prípade transportbetónu) ani
emisie z dopravy.
Poradenstvo a overovanie
Údaje v tejto správe sú vykázané so zreteľom na zásady otvorenosti a transparentnosti. Správa neprešla externým auditom,
no bola a bude konzultovaná s mnohými partnermi a odborníkmi. Budeme radi, ak i vy pošlete svoje pripomienky a komentáre na adresu [email protected]
Index ukazovateľov GRI
Index ukazovateľov GRI
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko bola zostavená podľa metodiky Global Reporting Initiative (GRI) G3. Tento základný Index ukazovateľov
GRI poskytuje prehľad o ukazovateľoch, ktoré sú uvedené priamo v tejto Správe,
a o ich umiestnení v texte. Úplný zoznam ukazovateľov, ako aj informácie o profile
a manažérskych prístupoch, je k dispozícii na www.holcim.sk.
Indikátor GRI
Strana
Ukazovatele ekonomickej výkonnosti
EC1. Priama vytvorená a rozdelená ekonomická hodnota vrátane tržieb, prevádzkových nákladov kompenzácií
pre zamestnancov, darov a iných komunitných investícií, odloženého zisku a platieb poskytovateľom kapitálu a štátu
8, 33
EC 2 Finančné vplyvy, iné riziká a prínosy pre činnosť organizácie v dôsledku klimatických zmien
14
EC 3 Príspevok na dôchodkové poistenie zamestnancov
17, 35
EC8. Vývoj a vplyv investícií do infraštruktúry a služieb poskytnutých primárne pre verejný
prospech prostredníctvom komerčných, neziskových alebo benefičných akcií
18 – 19, 26 – 27,
35
EN1. Použité materiály s uvedením ich hmotnosti alebo objemu
10, 34
EN2. Percento použitých recyklovaných vstupných materiálov
10, 13, 33
EN3. Spotreba priamej energie s uvedením primárneho energetického zdroja
33, 34
EN4. Spotreba nepriamej energie s uvedením primárneho energetického zdroja
33
EN5. Ušetrená energia v dôsledku zvýšenej úspory a zlepšenia efektivity
13
EN8. Celkový objem odobranej vody s uvedením zdroja
34
EN12. Popis významných vplyvov aktivít, produktov a služieb na biodiverzitu v chránených
územiach a územiach mimo chránených území s vysokou biodiverzitou
14 – 15
EN16. Celkové priame a nepriame emisie skleníkových plynov s uvedením ich hmotnosti
12 – 13, 33 – 34
EN18. Iniciatívy na redukciu emisií skleníkových plynov a dosiahnuté redukcie
10, 12 – 13
EN20. NOx, SOx a ďalšie signifikantné emisie do ovzdušia s uvedením ich typu a hmotnosti
14, 33 – 34
EN26. Iniciatívy na zníženie environmentálnych vplyvov produktov a služieb, rozsah zníženia vplyvu
10 – 11
EN30. Celkové výdavky a investície na environmentálnu ochranu podľa typu
12
LA1. Celková pracovná sila podľa typu zamestnania, pracovnej zmluvy a regiónu
35
LA 2 Celkový počet a pomer fluktuácie zamestnancov podľa vekových skupín, pohlavia a regiónu
35
LA7. Množstvo úrazov a chorôb z povolania, stratených a vynechaných dní
a počet úmrtí ako následok vplyvu práce podľa regiónov
16, 35
LA8. Vzdelávanie, školenia, poradenstvo, programy prevencie a kontroly rizika,
týkajúce sa vážnych ochorení, ktoré sú vhodné pre pracovníkov, ich rodiny alebo členov komunity
17, 35
LA10. Priemerný počet hodín školení počas roka na jedného zamestnanca, podľa kategórie zamestnancov
17, 35
LA 12 Percento zamestnancov, ktorí dostávajú pravidelný prehľad o ich výsledkoch a kariérnom rozvoji
17
LA 13. Zloženie správnych orgánov a rozdelenie zamestnancov do kategórií podľa pohlavia,
vekovej skupiny, členstva v minoritných skupinách a ďalších indikátorov diverzity
35
LA 14 Pomer základnej mzdy mužov a žien podľa kategórie zamestnancov
35
PR5. Postupy týkajúce sa spokojnosti zákazníka vrátane výsledkov prieskumov, ktoré hodnotia spokojnosť zákazníka
8–9
PR6. Programy dodržiavania zákonov, štandardov a dobrovoľných záväzkov vo vzťahu
k marketingovej komunikácii vrátane reklamy, podpory predaja a sponzorstva
6–7
SO1. Podstata, rozsah a efektívnosť akýchkoľvek programov a postupov, ktoré vyhodnocujú
a riadia vplyvy činnosti v komunitách v čase začatia prevádzky, jej pokračovania a ukončenia
19
SO3. Percento zamestnancov školených o protikorupčnej politike a zásadách organizácie
7
SO 5 Pozície k verejným politikám a účasť na formovaní verejnej politiky a lobovaní
11, 13, 28 – 31
37
38
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji
Slovník pojmov
Alternatívne palivá
Zdroj tepelnej energie na výrobu slinku vyrobený z odpadov.
Betón
Materiál vyrobený zmiešaním cementu, vody a kameniva.
Cement pôsobí ako spojivo. Priemerný obsah cementu v betóne
je 15 %.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Prístupy a nástroje na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti všetkých
zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov.
Celkové čisté emisie
Hrubé emisie s odrátaním nepriamo znížených emisií. Príkladom nepriamo znížených emisií sú emisie CO2 z alternatívnych palív.
V prípade, že by ich nepoužila cementáreň, vznikali by emisie
na dvoch miestach – v spaľovni zo spaľovania odpadov a v cementárni z horenia fosílnych palív.
Celkové hrubé emisie
Celkové množstvo emisií CO2 z výroby cementu.
Cement
Cement je stavebný materiál vyrábaný mletím vypáleného (kalcifikovaného) vápenca na jemný prášok. Používa sa v kombinácii
s pieskom, štrkom alebo drveným kameňom a vodou ako spojivo
na výrobu betónu.
Cementový materiál
Látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvorí pastu tuhnúcu pri izbovej
teplote.
Ekologická efektívnosť
Znižovanie náročnosti výroby z hľadiska zdrojov, tzv. vstupných
materiálov, prírodných zdrojov a energie v prepočte na objem
produkcie. V zásade to znamená robiť viac s menším množstvom
zdrojov.
Fosílne (tradičné) palivá
Neobnoviteľné palivá na báze uhlíka tradične používané
pri výrobe cementu vrátane uhlia.
Kamenivo
Vyťažený materiál (drvený kameň, štrk alebo piesok) je hlavnou objemovou súčasťou betónu. Kamenivo sa používa
na výrobu transportbetónu, betónových prefabrikátov a asfaltu,
aj ako podklad na stavbu ciest a železníc.
Minerálne zložky
Súčasti cementu, ktoré nie sú výsledkom výroby slinku. Patrí k nim
troska z výroby ocele, popolček z teplární alebo elektrární, prírodný
puzolán alebo vápenec.
Merné hrubé emisie
Celkové hrubé emisie CO2 prepočítané na tonu cementu.
Merné čisté emisie
Celkové čisté emisie CO2 prepočítané na tonu cementu.
Miera početnosti úrazov s pracovnou neschopnosťou (LTIFR)
Vypočíta sa ako počet úrazov s pracovnou neschopnosťou x 1 000 000/
celkový počet odpracovaných a zaplatených hodín.
Miera závažnosti úrazov s pracovnou neschopnosťou (LTISR)
Vypočíta sa ako počet dní neprítomnosti v práci z dôvodu úrazov s pracovnou neschopnosťou x 1 000 000/celkový počet odpracovaných
a zaplatených hodín.
Odpad
Látka alebo vec, ktorej sa jej majiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je povinný sa jej zbaviť.
Pec (rotačná, cementárska)
Veľká priemyselná pec na výrobu slinku. Zo slinku sa vyrába cement.
V tejto správe sa pod pojmom pec vždy myslí rotačná cementárska pec.
Portlandský cement
Cement obsahujúci približne 95 % mletého slinku a 5 % sadrovca alebo sadry.
Slinok
Medziprodukt pri výrobe cementu vznikajúci dekarbonizáciou,
slinovaním a rýchlym ochladením mletého vápenca.
Slinkový faktor
Percentuálny podiel slinku v cemente (podľa WBCSD Carbon Dioxide
Protocol).
Zmesový cement
Cement s podielom druhotných cementových materiálov napríklad
trosky alebo popolčeka, ktoré v ňom nahrádzajú časť slinku.
Spoločenská zodpovednosť (CSR)
Záväzok firmy prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, pracovať
so svojimi zamestnancami, s ich rodinami, miestnymi komunitami
a celou spoločnosťou s cieľom zvyšovať kvalitu ich života.
Spoluspracovanie
Využitie procesu výroby cementu na recykláciu, opätovné použitie
alebo iné disponovanie s odpadmi zo súčasnej výroby cementu
v jedinej kombinovanej prevádzke.
Transportbetón
Betón, ktorý je správne dávkovaným mixom cementu, vody, kameniva
a stavebnej chémie prepravovaný v domiešavačoch na miesto určenia.
Je jedným z najpoužívanejších stavebných materiálov na svete.
Úraz s následkom práceneschopnosti
Pracovný úraz, po ktorom zranená osoba nemôže pracovať minimálne
jednu celú zmenu alebo jeden celý pracovný deň.
WBCSD Carbon Dioxide Protocol
Medzinárodne akceptovaná štandardná metodika na monitorovanie
a reportovanie emisií CO2 z výroby cementu.
Zainteresovaná skupina (stakeholder)
Skupina alebo jednotlivec, ktorý môže ovplyvniť alebo je ovplyvnený
organizáciou či jej aktivitami.
Ako sa vyrába cement
Ako sa vyrába cement
Z cementárne Rohožník na vašu stavbu
39
Holcim (Slovensko) a.s.
906 38 Rohožník
Slovenská republika
www.holcim.sk
© 2011, Holcim (Slovensko) a.s.
Download

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji Holcim Slovensko 2009 – 2010