Lekcia č. 9, časť 2.
Analýza grafických formácií
Formácie pokračovania
Grafické konfigurácie, ktorými sa budeme zaoberať sa volajú formácie pokračovania, pretože
väčšinou znamenajú, že obdobie stagnácie na trhu je iba pauzou v rozvoji trhu a po ukončení týchto
formácií bude trend pokračovať pôvodným smerom. Toto je hlavným rozdielom medzi formáciami
zmeny a formáciami pokračovania.
Ďalším rozdielom medzi týmito typmi formácií je ich trvanie. Formovanie formácií zmeny je
dlhšie, pretože vyjadrujú významnú zmenu v dynamike trendu. Formácie pokračovania sú
krátkodobé. V skutočnosti by sa mali volať prechodné formácie.
Trojuholníky
Existujú tri typy trojuholníkov: symetrický, rastúci a klesajúci. Rozdiel medzi nimi je v ich tvare
a majú rozdielnu funkciu pri predpovedaní trendu. Trojuholníky sú zvyčajne poslednou korekčnou
formáciou, ktorá predchádza poslednému vrcholu alebo dnu. Táto formácia znamená, že zmena
hlavného trendu sa blíži.
Hlavné typy tejto formácie sú zobrazené na obr. 1 a – c. Symetrický trojuholník (obr. 1a) je
vyformovaný dvomi trendovými líniami, ktoré sa zbiehajú, pričom horná línia ide smerom dole
a dolná smerom hore.
Vertikálna línia naľavo, ktorá určuje výšku formácie sa nazýva základňa. Miesto, kde sa
trendové línie prekrížia sa nazýva vrchol. Symetrický trojuholník sa taktiež nazýva špirála.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
76
Obr. 1a. Schematický obrázok symetrického
trojuholníku.
Obr. 1 – 1a. Trojuholník je poslednou formáciou pokračovania pred tým, ako sa vyformoval vrchol.
Obr. 1b. Schematický obrázok rastúceho
trojuholníka.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
77
Obr. 1 -1b. Rastúci trojuholník sa vyformoval v krátkom čase predtým, ako sa ukončil krátkodobý
trend.
Obr. 1c. Klesajúci trojuholník má horizontálne
dno a klesajúcu hornú líniu.
Obr. 1 – 1c. Klesajúci trojuholník varuje pred ukončením 2 – týždenného medvedieho trendu.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
78
Trojuholníky signalizujú pauzu v momentálnom trende, po ktorej bude trend pokračovať.
Napríklad, na obr. 1a bol predchádzajúci trend rastúci a po konsolidácií cien v trojuholníku jeho
postup bude pokračovať. V prípade klesajúceho trendu symetrický trojuholník znamená, že klesanie
cien bude pokračovať. Minimálnou požiadavkou pre každý trojuholník je prítomnosť štyroch bodov.
Pre zakreslenie trendovej línie je potrebné mať dva body. Takže ak chceme zakresliť dve línie, ktoré
sa budú prekrižovať, potrebujeme pre každú líniu dva body. Na obr. 1a sa trojuholník začal formovať
v bode 1, to znamená, že v tomto bode sa začala konsolidácia rastového trendu. Ceny klesli na bod 2
a potom narástli do bodu 3. Bod tri je nižšie ako bod 1. Horná trendová línia môže byť zakreslená iba
ak ceny od bodu 3 budú klesať.
Bod 4 je vyššie ako bod 2. Dolná trendová línia môže zakreslená, iba ak ceny začnú stúpať od
bodu 4. Až po tomto momente môžeme hovoriť o symetrickom trojuholníku. Teraz máme štyri body
a dve trendové línie.
Signál, že formácia je kompletná je vydaný, ak zatváracia cena prekročí jednu z trendových
línií. Niekedy sa ceny po prerazení vrátia k trendovej línií. Podľa toho, či sa jedná o rastúci alebo
klesajúci trend táto línia slúži ako úroveň supportu alebo rezistencie.
Obchodné pravidlá sú pre všetky trojuholníky rovnaké. Neodporúča sa obchodovať nad
kolísaním vo vnútri trojuholníka, ak je tento trojuholník malý. Čím je trojuholník straší, tým je
kolísanie pomalšie. Najlepším nápadom je nakúpiť alebo predať pokiaľ cena prerazí trendovú čiaru
v smere hlavného trendu. Stop loss by mal byť umiestnený vyššie alebo nižšie ako je prerazená
trendová línia.
Existuje metóda, ktorá určuje ceny, ktoré trh dosahuje po ukončení formácie. Táto metóda je
veľmi jednoduchá. Zmerajte výšku formácie v najširšej časti a túto vzdialenosť narysujte smerom
hore alebo dole (smer závisí od smeru trendu). Úroveň ktorú týmto získate je bod, ktorý ceny
dosiahnu.
Vlajky a zástavy
Vlajky sú veľmi rozšírenými formáciami. Tieto formy sa vyskytujú v tej istej oblasti trendu
a majú tie isté indikátory obchodovaného objemu a ich určenie je podobné.
Vlajky a zástavy signalizujú krátke pauzy v dynamike trendu. Predchádza im strmý pohyb cien.
Vyskytujú sa na trhoch, ktoré sa sami spomaľujú pri pohybe hore alebo dole a ktoré sa zastavujú
predtým, ako sa budú pohybovať v tom istom smere.
Vlajky a zástavy sú najspoľahlivejšou formáciou, ktorá signalizuje pokračujúci trend. Pri týchto
formáciách sa opačný trend objaví málokedy. Príklad na obr. 2 ukazuje, že tieto formácie sú si veľmi
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
79
podobné. Formáciu predchádza rýchly a objemný rast ceny. Počas formovania aktivita poklesne, čo
dáva signál o konsolidácii trhu. Po prerazení trendovej línie sa aktivita znova zvýši.
Obr. 2. Býčia zástava. Pripomína malý
symetrický trojuholník. Takáto formácia je
vytvorená malým objemom. Pohyb ceny sa po
sformovaní
formácie
musí
zopakovať
vzdialenosť, ktorú ceny prešli pod objavením
formácie.
Formovanie týchto dvoch formácií je takmer taká isté. Vlajka pripomína rovnobežky alebo
obdĺžnik ohraničený dvomi paralelnými trendovými čiarami, ktoré sa ťahajú opačným smerom ako
dominantný trend. Pri klesajúcom trende by mala byť vlajka nasmerovaná hore. Zástava býva určená
dvomi zbiehajúcimi sa trendovými čiarami v takmer horizontálnej pozícií. Zástava pripomína malý
symetrický trojuholník, ale líši sa veľkosťou: trojuholník je vyformovaný niekoľkými vlnami, zástava je
tvorená niekoľkými sviečkami, ktorá formujú malý trojuholník. Vlajka je vyformovaná viacerými
sviečkami, ktoré sú umiestnené paralelne v tvare obdĺžnika.
Obidve formácie sú krátkodobé. Pri klesajúcom trende potrebujú na vytvorenie menej času
ako pri stúpajúcom trende. Prerazenie spodnej trendovej línie signalizuje pokračovanie v klesajúcom
trende.
Obr. 3. Býčie a medvedie vlajky a zástavy. Po prerazení trendovej línie pokračuje pôvodný trend.
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
80
Ostrý pohyb je pri vytváraní týchto formácií potrebný; vytvára „stožiar“, nad ktorým je
umiestnená formácia.
Aj pri tejto formácií existuje metóda, ktorou sa dá určiť cena, ktorú trh dosiahne po
skompletizovaní formácie. Spôsob ich určenia je pre obe formácie podobný. Pri vlajkách a zástavách
platí pravidlo „vyletí od stožiara do jeho stredu“. Znamená to, že vlajka alebo zástava je umiestená
v strede rastúcej alebo klesajúcej ceny. Pri agresívnom obchodovaní obchodníci berú do úvahy
vzdialenosť, ktorú cena prekročí pred vytváraním formácie, pri opatrnom obchodovaní berie do
úvahy 50% zo vzdialenosti.
Otváranie pozícií sa odporúča po tom, čo sa vytvorí formácia a cena prerazí trendovú líniu,
ktorá ohraničuje formáciu, v smere hlavného trendu.
Testové otázky
1. Vymenujte typy trojuholníkov.
2. Čo je kritériom pre ukončenie formovania?
3. Aký je rozdiel medzi zástavou a vlajkou?
4. Predstavte si, že pohyb trhu pred utvorením vlajky bol 80 pipov, ukončenie formácie a jej
prerazenie je na úrovni 1.2540. Určite cenu, po ktorú bude trh stúpať.
5. Na grafe určite formácie, ktoré boli vysvetlené v tejto lekcii.
6. Aké sú pravidlá pre obchodovanie s trojuholníkmi?
7. Čo je signálom pre otvorenie pozícií pri vlajkách a zástavách?
Zoznam odporúčanej literatúry
http://www.instafxeducation.com/en/tech_analysis.php
Forex - Online Kurz © http://rvfx.sk E-mail: [email protected]
81
Download

Podrobný popis grafických formácii aj s názornou ukážkou – 2.časť