Spravodajca občianskeho združenia
2/2005
órum zivota
života
Fórum
2. ročník Nepredajné
Úvodník
Z obsahu
Ochrana života a spravodlivosti je jednou zo zá−
kladných úloh štátu. Vražda či znásilnenie sú štá−
tom sankcionované zločiny a všetci vedia, že to tak
má byť. Aká nebezpečná je ideológia, ktorá vyluču−
je spod zákonnej ochrany tých najbezbrannejších!
Umelý potrat, rovnako ako vražda už narodeného
človeka sú porušením spravodlivosti, pretože zabí−
jajú nevinného človeka. Je našou povinnosťou chrá−
niť všetkých pred páchaním tejto nespravodlivosti a
bojovať proti ideológii, ktorá túto nespravodlivosť
podnecuje.
Je veľa ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu života.
Moje skúsenosti hovoria, že väčšina z nich sú veria−
ci ľudia. Vďaka tomuto faktu oveľa viac treba vy−
zdvihnúť príklad tých neveriacich, ktorí chránia ži−
vot a neprijímajú ideológiu nespravodlivosti voči
nenarodeným. No rovnako tak vystupuje do popre−
dia viera, ktorá dáva silu vzdorovať zlu aj za cenu
„nemodernosti“, ba niekedy až posmechu.
SLOVENSKO
Ďalšia novela zákona o rodine? . . . . . . . . . . 2
Manželské zmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Právo uplatňovať výhrady vo svedomí . . . . . . 2
Euroústava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SVET
Slovenskí ministri opäť zabránili importu
homosexuálnych „manželstiev“ na Slovensko . 6
Deklarácia OSN zakazujúca klonovanie . . . . 6
Rada Európy proti eutanázii . . . . . . . . . . . . . 7
Prezident Bush o adopcii embryí
a etickom výskume kmeňových buniek . . . . . 8
Už neraz sa cirkev ukázala ako ťahúň v boji proti
nespravodlivosti, v boji proti „moderným“ ideoló−
giám, akými boli svojho času aj fašizmus a komu−
nizmus. Cirkev stojaca na pevných základoch má
silu, ktorú ťažko nájdeme mimo nej. Aj preto boj
proti „modernému“ zlu umelého potratu, nemorál−
neho výskumu, klonovania či eutanázie potrebuje
oporu vo viere a cirkvi. Bojovať proti zlu bez Krista
je šialenstvo.
Obmedzenie slobody prejavu v Rakúsku . . . 9
Pred časom nás opustil Ján Pavol II., ktorý bol nie−
len hlavou katolíckej cirkvi, ale tiež jedným z naj−
významnejších ochrancov života. Jeho kázne, úva−
hy a encykliky sú prínosné nielen pre neveriacich,
ale aj pre veriacich kresťanov. Preto sme sa v redak−
cii rozhodli aspoň trošku priblížiť prínos Jána Pavla
II. k problematike ochrany života a rodiny. Dúfame,
že tieto texty, ale aj celý obsah Spravodajcu pri−
spejú k šíreniu skvelých „nemoderných“ myšlienok,
ktoré naša doba tak veľmi potrebuje.
Kampaň 25. marec
Prajem Vám príjemné čítanie, priatelia.
Prínos J. Pavla II. k ochrane rodiny a života . . 20
Patrik Daniška
Ženská otázka v OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA
Nový projekt pre pravidelných darcov
– Klub Fóra života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pripojte sa k modlitbám za počaté deti . . . . 13
– Deň počatého dieťaťa 2005 . . . . . . . . . . . 14
PREDSTAVUJEME ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
Centrum pre rodinu v Trenčíne . . . . . . . . . . 17
TÉMA
Rozhovor s Józefom Nowackim . . . . . . . . . 20
SLOVENSKO
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Ďalšia novela zákona o rodine?
tosti zmluvy. Vychádza z toho, že manželia, príp.
snúbenci si sami určia vzájomné vzťahy naklada−
nia s majetkom, čo však môže v praxi spôsobovať
problémy, najmä ak zmluva nebude upravovať
všetky majetkové otázky.
Návrh zákona zavádzajúci inštitút manželských
zmlúv teda nerieši komplexne všetky aspekty. Na−
koľko problematiku manželských zmlúv zahrnulo
do rekodifikačných prác na Občianskom zákonníku
Ministerstvo spravodlivosti SR, predložený návrh
poslancov dňa 20. 4. 2005 vláda SR neschválila.
Fórum života
Skupina poslancov Národnej rady SR za
ANO predložila návrh novely zákona o ro−
dine. Ako vyplýva z dôvodovej správy, ná−
vrh zákona bol predložený v snahe urýchliť
a skrátiť rozvodové konanie.
Novela má umožniť súdu rozviesť man−
želstvo na základe dohody manželov. V tých−
to prípadoch sa predpokladá, že sú splnené pod−
mienky na rozvod, to znamená, že vzťahy medzi
manželmi sú tak vážne a trvalo rozvrátené, že ma−
nželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov ne−
možno očakávať obnovenie manželského spoluži−
tia, a teda súd ich manželstvo rozvedie bez zisťo−
vania príčin rozvratu vzťahov medzi manželmi.
Ide tu o zavedenie fikcie splnenia podstatnej pod−
mienky rozvodu „vážne a trvalo rozvrátených vzťa−
hov“, čo je veľmi nebezpečným precedensom a
devalvuje súdne konanie na skoro zbytočné. Záro−
veň ide o negovanie ustanovení zákona o rodine,
ako aj Ústavy SR, ktorými spoločnosť vyjadruje
svoj záujem na podpore manželstva a rodičovstva.
Návrh skupiny poslancov oslabuje inštitúciu
manželstva, keďže možnosť rozvodov uľahčuje.
Naopak, o otázke sprísnenia rozvodov sa v čase
prijímania nového zákona o rodine veľmi diskuto−
valo. Úprava rozvodov v ňom zakotvená je vý−
sledkom kompromisu, ktorým je zachovanie sta−
tus quo. Podľa stanoviska Ministerstva spravodli−
vosti SR je preto nový zásah do oblasti rozvodov
porušením dohodnutého kompromisu a nie je žia−
duci ani z dôvodu právnej stability.
Návrh zákona, ktorým sa mal zmeniť zákon o
rodine, Národná rada SR v prvom čítaní dňa 19. 5.
2005 neschválila. (Jeden hlas chýbal na to, aby
mohol byť posunutý do druhého čítania).
Fórum života
Klinika gynekológie
kladie dôraz na ochranu života
Nemocnica v Nových Zámkoch verejne deklaro−
vala, že jej Klinika gynekológie a pôrodníctva bu−
de klásť dôraz na ochranu života a nebude vyko−
návať umelé ukončenia tehotenstva zo sociálnych
či ekonomických dôvodov. Správu, bližšie infor−
mácie, ako aj zvukový záznam k správe priniesla
TASR.
Fórum života
Právo na výhrady vo svedomí
Manželské zmluvy
V marci poslanci Heriban a Malchárek predložili
návrh zákona, ktorý mal zaviesť nový inštitút
občianskeho práva – manželské zmluvy. Novela
mala umožniť manželom, príp. snúbencom ma−
nželskou zmluvou upraviť svoje majetkové vzťahy
počas manželstva a v prípade rozvodu. Zmluvou
by malo byť možné upraviť majetkové vzťahy len
v prípade rozvodu, návrh zákona teda neberie do
úvahy iné možnosti zániku manželstva. Takisto
nie je jasné, ako môže súd zrušiť manželskú zmlu−
vu na návrh snúbenca, keď má manželská zmluva
nadobudnúť platnosť až zápisom do registra ma−
nželských zmlúv a tento zápis je možné vykonať
až ku dňu uzavretia manželstva. Návrh zákona
vôbec nevymedzuje podstatné obsahové náleži−
2
V dňoch 8. a 15. marca 2005 sa Legislatívna rada
vlády SR zaoberala návrhom Zmluvy medzi Slo−
venskou republikou a Svätou stolicou o práve
uplatňovať výhrady vo svedomí, ktorý na zasad−
nutie predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR.
Navrhovaná Zmluva vychádza z článku 24 Ústa−
vy Slovenskej republiky, ktorý deklaruje slobodu
svedomia, ako aj z náuky viery a mravov kato−
líckej cirkvi. Uzavretie osobitnej medzinárodnej
zmluvy, ktorou zmluvné strany upravia rozsah a
podmienky práva uplatňovať výhrady vo svedomí,
predpokladá čl. 7 Základnej zmluvy medzi Slo−
venskou republikou a Svätou stolicou. Slovenská
republika má teda medzinárodný záväzok prijať
Zmluvu o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.
Pod pojmom „výhrada vo svedomí“ sa v tejto
zmluve rozumie námietka urobená na základe
princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže
každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí
pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mra−
voučných zásad. Subjekt, ktorému návrh Zmluvy
priznáva právo uplatňovať výhrady vo svedomí,
je „každý“ bez obmedzenia. Podľa predkladacej
správy tento koncept zabezpečuje rovnaké nedis−
kriminujúce postavenie každému a prístup k rov−
nakému právu bez skúmania náboženskej prísluš−
nosti či preukazovania ďalších kritérií.
Právo uplatňovať výhrady vo svedomí sa bude
týkať presne vymedzených oblastí, a to aj výkonov
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
v oblasti zdravotníctva, najmä konania vo vzťahu
k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým ale−
bo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakla−
daniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a
ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klono−
vaniu, sterilizácii a antikoncepcii.
Právo uplatňovať výhrady vo svedomí bude mo−
žné podľa právneho poriadku Slovenskej republi−
ky a v jeho medziach. Vnútroštátna úprava teda
vymedzí podrobnosti na uplatnenie tohto práva.
Už dnes napríklad nie je možné podľa Etického
kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je sú−
časťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej sta−
rostlivosti, vyžadovať od zdravotníckeho pracov−
níka výkon, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem
prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv
pacienta.
Konanie, ktoré bude dôsledkom uplatnenia
výhrady vo svedomí, bude vylučovať právnu zod−
povednosť osoby, ktorá uplatnila toto právo. Prá−
vo uplatňovať výhrady vo svedomí však nebude
oprávňovať ku konaniu vedúcemu k zneužitiu
výhrady vo svedomí. Zneužitie výhrady vo svedo−
mí nebude totiž zbavovať osobu právnej zodpo−
vednosti. Samotné uplatnenie výhrady vo svedomí
nesmie ohroziť ľudský život a ľudské zdravie.
Text návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republi−
kou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady
vo svedomí bude po jeho prerokovaní legislatívnou
radou predmetom rokovania so Svätou Stolicou.
Navrhovaná Zmluva upravuje otázky týkajúce
sa slobody svedomia, náboženského vyznania,
viery, ako aj práva na život. Je teda prezidentskou
medzinárodnou zmluvou z oblasti ľudských práv,
ktorá vyžaduje pred ratifikáciou prezidentom SR
súhlas Národnej rady SR.
Návrh zmluvy bol feministickými organizácia−
mi zaslaný aj Európskemu parlamentu. Následne
skupina liberálne orientovaných europoslancov
adresovala list premiérovi Mikulášovi Dzurindovi,
aby Slovenská republika zmluvu nepodpisovala,
pretože môže byť diskriminačná a v rozpore s le−
gislatívou EÚ. Európskemu parlamentu však podľa
ministra spravodlivosti Daniela Lipšica nebol po−
skytnutý správny text a z vyhlásenia europoslan−
kyne de Keyserovej nie je zrejmé, aké právne nor−
my EÚ by Slovenská republika prijatím zmluvy
porušila. Návrh zmluvy bol daný na posúdenie
európskym legislatívcom.
Podľa Antona Chromíka z ministerstva spravod−
livosti je „našou povinnosťou urobiť všetko preto,
aby bola zachovaná sloboda človeka rozhodovať
sa na základe svojho svedomia“.
Fórum života
PÁR SLOV K VÝHRADE VO SVEDOMÍ
Peter Frišo
3
Musím sa priznať, že nie som nadšený právnym
inštitútom tzv. výhrady vo svedomí. Dôvod je
jednoduchý. Jeho existenciu môže ospravedlniť
iba jediná vec, a síce nesúlad ľudských zákonov
so zákonom prirodzeným. Tento zákon vložil
Boh do ľudských sŕdc, o čom sa nielen denne
presviedčame, ale potvrdzuje to aj autorita Sv.
písma, kde sv. Pavol v Liste Rimanom hovorí:
„(Pohania) ukazujú, že majú požiadavky zákona
vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje
zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré
sa navzájom obviňujú alebo bránia; v deň, keď
bude Boh podľa svojho evanjelia skrze Ježiša
Krista súdiť, čo je skryté v ľuďoch.“ (Rim 2,14).
Za normálnych okolností by mal existovať súlad
medzi týmto prirodzeným zákonom a zákonmi
ľudskými. To je učenie Cirkvi, to je učenie anjel−
ského doktora sv. Tomáša Akvinského v jeho
Summe teologickej, že jedine zákon v súlade s
prirodzeným zákonom môže byť zákonom legi−
tímnym. Ak ľudský zákon nie je v súlade so záko−
nom prirodzeným, je nelegitímny, nezaväzuje a je
perverziou práva, nie právom.
Ak však k takejto situácii príde, je veľmi zložitá
a nebezpečná. V postkresťanskej dobe, ktorá na−
stala v Európe a aj u nás na „katolíckom“ Sloven−
sku, sa totiž dostali k slovu pozitívnoprávne kon−
cepcie a prirodzenoprávne koncepcie založené
na mylnom Kantovom mravnom imperatíve (ktorý
namiesto Boha ako ručiteľa práva dosadzuje člo−
veka). Došlo tak nielen k perverzii práva a k po−
rušeniu prirodzeného zákona, ale tieto zároveň
začali byť aj vynucované, čo je celkom logické,
lebo len tak si mohli tí, čo porušujú prirodzený zá−
kon, utíšiť svedomie. Mimochodom, aj o tom sv.
Pavol v Liste Rimanom hovorí.
Situácia, ktorá nastala, sa dá veľmi ľahko demon−
štrovať na príklade. Stačí sa pozrieť na perverziu
prirodzeného zákona v tretej ríši, kde nacistické
zákonodarstvo viedlo k rôznym zverstvám. Toto je
výborný príklad, kedy je potrebné nejako ochrániť
ľudskú dôstojnosť a kedy prichádza pri zvrátenom
stave na rad právny inštitút výhrady vo svedomí.
Samozrejme, bolo by dobré, ak by si nemecký vo−
jak mohol uplatniť výhradu vo svedomí a nemusel
by sa podieľať na genocíde. Fašistická logika by
mu to, samozrejme, nedovolila, pretože by tým
poukazoval na to, že je tu vážny morálny prob−
lém. Hrozné však je, že podobná je aj logika mno−
hých dnešných liberálnych a ľavicových strán. Po−
dľa jej bohorovných tvrdení by sme týmto diskri−
minovali tých nemeckých vojakov, ktorí Židov na−
príklad nepovažovali za ľudí. Diskriminovali totiž
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
znamená v tomto prípade, že stojíme na jasných
postojoch nemennej morálky, čo je v dnešnej
spoločnosti presiaknutej mravným relativizmom
priam neprijateľné. Je neslušné na hriech pouka−
zovať, tobôž ho odsudzovať, a príkladov je nespo−
četne – od kauzy Buttiglione po výsmech kresťa−
nov za odsudzovanie pornografie, ponižujúcej
ľudskú dôstojnosť. A výhrada vo svedomí je práve
takýmto znakom odmietania opustiť pevné morál−
ne postoje, preto je neprijateľná, preto ju sprevá−
dza také odmietajúce kvílenie.
Liberáli, zvlášť tí ľavicoví, nemajú najmenší pro−
blém nútiť ľudí do vecí, ktoré sa priečia ich svedo−
miu. Samozrejme, bránili by sa tvrdeniu, že oni
niekoho nútia. Oni len kádrujú, ako sa to dakedy
naučili. Veď kto sa nepodriadi ich ideológii, ten by
ani nemal ísť pracovať ako lekár či učiteľ. Apropo,
pri školstve by títo „slobodne zmýšľajúci ľudia“
(ako sa J. Heriban označil) najradšej naordinovali
deťom svoje redukcionistické videnie sveta, a to
hoci aj proti vôli ich rodičov, z daní ktorých žijú.
Zhrnuté a podčiarknuté, ak sa neporušuje priro−
dzený zákon, nie je výhrada vo svedomí ani po−
trebná. Žijeme však v spoločnosti, kde je ľudský
život ruskou ruletou (o živote/neživote rozhoduje
matka dieťaťa) a kde sa namiesto lásky adorujú
kondómy. Žijeme v spoločnosti Ruska a Malchár−
ka. Napriek tomu výhrada vo svedomí žiada len
o jediné, a síce aby nás nevťahovali do bahna,
v ktorom žijú. Ešte stále sú tu totiž ženy, ktoré
túžia po gynekológovi, čo nemá ruky od krvi nevi−
niatok, a rodičia, ktorí netúžia, aby im deti vycho−
vávali ľudia ako Malchárek či Heriban.
Našou povinnosťou teda je chrániť tých, čo do
tohto bahna vstúpiť nechcú, tých, čo stoja na svo−
jich morálnych postojoch a nechcú predať svoje
svedomie. Tých, čo chcú pracovať ako lekári a
ako učitelia a chcú zostať verní svojmu svedomiu,
a aj tých, čo chcú mať takýchto lekárov a učiteľov.
Nech je nám v tomto príkladom neúnavný bojov−
ník za morálne postoje kardinál Alfonso Lopez
Trujillo, predseda Pápežskej rady pre rodinu, kto−
rý sa nebojí postaviť šliapaniu po prirodzenom zá−
kone. Ten prednedávnom zdôraznil, že každý
človek sa môže rozhodnúť nemať účasť na zloči−
ne, ktorý znamená zničenie sveta. Zvlášť sa odvo−
lal na články 69, 73 a najmä 74 encykliky Evange−
lium Vitae, kde sa hovorí: „Kto sa odvoláva na
výhrady vo svedomí, nemôže byť vystavený trest−
ným sankciám, ale ani nijakému inému následné−
mu právnemu, disciplinárnemu, hmotnému či
profesionálnemu postihu.“ A otec kardinál dodal
vetu, ktorá by mala byť mementom aj pre Sloven−
skú republiku: „Ak niekto použije výhrady vo sve−
domí a je prepustený z práce, tak stojíme pred
jednou z najkrutejších foriem totalitarizmu.“
2/ 2005
EUROÚSTAVA
Jaroslav Daniška
4
Slovenský parlament 11. mája 2005 krátko pred
siedmou hodinou večer 116 hlasmi zo 147 prí−
tomných schválil Európsku ústavu. Nasledoval
potlesk a pozvanie predsedu vlády na slávnostný
pohár vína. Francúzski a následne holandskí
občania tú istú ústavu pár dní na to veľkou väčši−
nou v referende odmietli. Na parížskom Námestí
Bastily plesali davy a tieklo pravé šampanské.
A Európska ústava skončila. Jej vlastný článok, zá−
sady medzinárodného práva aj zdravý rozum totiž
hovoria, že ak ju nepodporí jeden štát, nová ústa−
va platiť nemôže. Francúzsko a Holandsko ju ne−
schválili, takže je po nej. Jej miesto je v koši, ako
si zaslúžila a ako si to mnohí Európania aj želali.
Samozrejme, nič tragické sa nestalo. Hysterickým
médiám a politikom nevyšiel ďalší „švindeľ“, ne−
došlo ani k ohrozeniu mieru, ani znefunkčneniu
orgánov Únie, ako hrozili a strašili. Napokon, pre−
čo by aj malo? Únia svoje zmluvy má a postupuje
podľa nich; nič sa nedeje. Napriek tomu stojí za
pripomenutie ako hlasovanie slovenských poslan−
cov, tak aj obsah tejto zmluvy. Už preto, že prešla
v našom parlamente tak ľahko a tiež preto, že via−
ceré časti ústavy sa v budúcnosti pravdepodobne
vrátia ako bumerang.
Začnime obsahom. Z pohľadu ochrancu tradič−
ných hodnôt a špeciálne práva na život bola naj−
nebezpečnejšou časťou tzv. Charta základných
práv Únie. Charta je novou hlavou, novým zozna−
mom ľudských práv. Nestačia národné ústavy, ne−
stačí 50 rokov starý Európsky dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Únia potre−
buje mať vlastnú novú Chartu práv. Otázka znie:
prečo asi? Nuž, existuje jediný rozumný dôvod:
a síce práva, ktoré nie sú napísané v starom do−
hovore ani v niektorých ústavách. Nové práva.
Niečo, čo právom nebolo v roku 1950, ale je prá−
vom dnes. Aspoň autori Charty to za právo po−
važujú a chcú to mať v Európskej ústave aj napísa−
né. A tak ich tam napísali. Ktoré to sú? Napríklad
právo na súkromie. Čo je to za právo? Nuž, okrem
iného, práve z tzv. práva na súkromie bolo v roku
1973 v Spojených štátoch sudcami Najvyššieho
súdu odvodené právo na potrat. Hrozí niečo po−
dobné aj v Európe? Keby bola schválená ústava
alebo aspoň Charta práv, je to možné. Nerozho−
dovali by o tom viac ľudia, ani ich politici. Všetku
moc by mali v rukách sudcovia Európskeho súd−
neho dvora. Presne tak ako je to dnes v Amerike.
Ale poďme ďalej. Ďalším právom, ktoré by raz
európski sudcovia museli vyložiť, je právo na man−
želstvo a založenie rodiny. Kto by namietal, povie−
te si. A mali by ste pravdu, keby jedným z hlav−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
ných zápasov dnes nebol zápas o definíciu rodi−
ny, teda toho, kto všetko a v akom zložení si môže
rodinu založiť, adoptovať si deti a požívať náležitú
ochranu štátu. O zložení rodiny však článok Char−
ty nehovorí ani slovo. Naopak, iný článok zakazu−
je diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie,
takže spojením týchto dvoch článkov je možné
odvodiť právo na rodinu osôb rovnakého pohla−
via. Prečo nie? V ceste nestojí nič, iba úsudok a
rozhodnutie európskych sudcov. Nepomôže ani
veta o vnútroštátnom výkone týchto práv. Alebo
ďalší príklad. Podľa iného článku Charty, „prísnosť
trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu“.
Čo to znamená? Je zásada „trikrát a dosť“ nepri−
meraná? Opäť na názore slovenských voličov, ani
poslancov nemusí záležať. Výklad článku by totiž
robili sudcovia Európskeho súdu a z nich je Slo−
vák iba jeden. Alebo iný príklad. Iný článok Char−
ty uznáva „právo na výhradu svedomia“, ktoré je
„v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktorými sa
riadi výkon tohto práva“. Skvelé, povie si tradičný
kresťan. Veď práve o takéto práva zvádzame zá−
pas v našom parlamente, v našich nemocniciach,
školách či nedeľných obchodoch. Prečo ale po−
tom práve z Bruselu ide najviac kritiky našej
zmluvy o výhradách vo svedomí, resp. totožné
dohody s registrovanými cirkvami? Existuje jediná
odpoveď. Asi preto, že právo na výhradu svedo−
mia neznamená to isté v Bruseli ako na Slovensku.
Napokon, aj odporcovia slovenskej zmluvy s Vati−
kánom pokojne hlasovali za Európsku ústavu, kto−
rú navyše kládli do protikladu so zmluvami so
Svätou stolicou. Takže je to jasné. Európske pro−
testy proti zmluve so Svätou stolicou neboli o
obrane výhrady svedomia. Naopak, boli proti ta−
kýmto výhradám. Dôvod? Báli sa jasného znenia
našej medzinárodnej zmluvy so Svätou stolicou,
garantujúcej právo na výhradu vo svedomí. Rov−
nakého práva napísaného v Charte sa neboja, pre−
tože vedia, že jeho výklad bude presne opačný,
ako znenie slovenskej zmluvy. Jasnejšie to už ne−
môže byť. Dôkazom sú práve slovenskí liberáli.
Za Európsku ústavu hlasovali aj preto – ako hovo−
rili – že sú proti zmluvám s Vatikánom.
Podstatou Charty nie je ochrana práva. Jej pod−
statou vlastne vôbec nie sú práva. Podstatou je ich
výklad. Pred takmer tristo rokmi povedal biskup
Hoadly v kázni svojmu kráľovi, že „ktokoľvek má
absolútnu moc interpretovať akýkoľvek písaný ale−
bo tradovaný zákon, je to v skutočnosti on, kto je
zákonodarcom, so všetkými zámermi a cieľmi,
aké len môže mať; nie osoba, ktorá prvá napísala
onen zákon.“ A práve tento výrok je skutočným
mottom Európskej ústavy, osobitne Charty. O tom,
čo je právo, budú rozhodovať sudcovia, nie ľudia
ani ich vlády a parlamenty. Sudcovia. A o tom,
ako môžu rozhodovať sudcovia sa už v Spravodaj−
covi Fóra života písalo. Rozhodnutia amerických
ústavných sudcov šliapu po ochrane života pred
narodením viac ako v minulosti ústredné výbory
komunistických strán či sociálno−demokratické
parlamentné väčšiny dnes. Stačí sa pozrieť, aký
dlhý čas a kde sú potraty legálne. Tam, kde rozho−
dujú sudcovia, sú potraty možné dlhšie ako tam,
kde rozhodujú parlamenty alebo referendá.
Preto hovorili politici KDH o novej tyranii – ty−
ranii súdov. Európe totiž dnes nehrozí tyrania jed−
nej strany, ani tyrania väčšiny, ale špecifická tyra−
nia menšiny v talároch, ktorá je celkom zreteľne
tyraniou jednej ideológie. Na začiatku nacistickej
tyranie stála predstava nadčloveka. Prvou obeťou
sa však stal práve človek. Na počiatku komuniz−
mu stála predstava odstránenia chudoby. Násled−
kom komunizmu však bola práve chudoba. Dnes
stojíme pred novou tyraniou. Tvári sa moderne
ako každá tyrania na svojom počiatku. Hovorí o
právach. Ľudských právach. Už dnes však vieme,
že jej ide o ich popretie. O tom sú rozhodnutia
ústavných súdov v Spojených štátoch, Kanade či
Izraeli. Európska ústava a Charta práv ich chceli
priniesť aj do Európy a na Slovensko. Spomeňte si
na Terri Schiavovú. Floridský guvernér, americký
Kongres, aj americký prezident boli pri zápase o
jej život bezmocní. A Terri zomrela od smädu.
Keď jej chcel naliať do úst trochu vody malý chla−
pec z jej príbuzenstva, polícia ho pri posteli za−
držala a odviedla. Keď chcel poslať na jej záchra−
nu národnú gardu guvernér Bush, brat prezidenta
Busha, garda mu odoprela poslušnosť. Terri muse−
la zomrieť. Tak rozhodol súd. Súdy môžu byť
nástrojom tyranie. V skutočnosti už v mnohých
krajinách sú nástrojom tyranie.
Slovenským poslancom Národnej rady to nepre−
kážalo a Európsku ústavu aj s jej Chartou práv 116
hlasmi podporili. O hrozbe súdneho aktivizmu ho−
voril v parlamente poslanec KDH Pavol Minárik.
Väčšina nepočúvala alebo sa z jeho tvrdení vy−
smievala. „Za“ ústavu hlasovali všetci poslanci
SDKÚ, všetci poslanci SMK a až na jednu výnimku
aj všetci poslanci HZDS. Všetko strany, ktoré sa
nejako hlásia ku kresťanstvu. Hlasovať za Chartu
však znamenalo hlasovať proti kresťanskej Európe.
A to oni urobili. Poslanci KDH boli všetci „proti“.
Vďaka Francúzom a Holanďanom Európska
ústava ratifikovaná nebude. Ideológia novej tyra−
nie však žije ďalej a do slovenského parlamentu sa
skôr či neskôr vráti. Pre Slovensko by bolo dobré,
aby sme potom boli pripravenejší. Súdny aktiviz−
mus je najväčším nebezpečenstvom našej doby.
Slovenský parlament by ho mal odmietnuť, nie
potichu schváliť.
Autor je poradca ministra vnútra
5
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Európski poslanci
za financovanie potratov
misia evidentne porušila. Počas diskusie proti to−
muto návrhu Komisie vystúpil maltský a následne
slovenský minister spravodlivosti a žiadali návrh
vypustiť. Slovenskí ministri Palko a Lipšic súčasne
žiadali vypustiť aj ďalšie dva návrhy, ktoré takisto
nekopírovali schválený Haagsky program. Luxem−
burské predsedníctvo EÚ v atmosfére po francúz−
skom a holandskom referende vyškrtnutie návrhov
podporilo. Takže Slovensko opäť uspelo. Európska
komisia však jasne preukázala, že viac ako rešpek−
tovanie programu a dohody je jej bližší jej vlastný
ideologický program. Bez ohľadu na výsledky rati−
fikácie európskej ústavy preto platí, že tradičná ro−
dina čelí v zjednotenej Európe silnému tlaku.
Jaroslav Daniška, Luxemburg
Väčšina európskych poslancov sa 12. apríla 2005
vyslovila za financovanie potratov zo štátnych
peňazí.
„EÚ musí prevziať vedúcu úlohu pri uplatňovaní
sexuálnych a reproduktívnych zdravotných práv,“
znela vznosná formulácia v príslušnom rozhodnu−
tí. „Je potrebné poskytnúť prostriedky na širokú
paletu príslušných služieb v zdravotníctve. Patria
k nim plánovanie rodiny, ošetrovanie chorôb pre−
nášaných sexuálnym stykom a bezpečné potraty,
ak sú legalizované.“ Pozmeňovacie návrhy kre−
sťanských demokratov a ďalších poslancov, aby sa
táto formulácia vyškrtla, parlament zamietol.
TK KBS, 14. 4. 2005
Deklarácia OSN
zakazuje klonovanie
Slovenskí ministri opäť zabránili
importu homosexuálnych
„manželstiev“ na Slovensko
Jedným z najväčších úspechov prvého roku člen−
stva Slovenska v EÚ bol zápas o rodinné právo.
Európska komisia, následne podporená holand−
ským predsedníctvom Únie, totiž v roku 2004 ako
súčasť Haagskeho programu navrhovala rozšíre−
nie tzv. programu vzájomného uznávania aj na
oblasť rodinného práva. Tento návrh, o ktorom už
Spravodajca písal, by fakticky znamenal nepriamu
federalizáciu rodinného práva v Únii. V praxi by
išlo o to, že inštitút manželstva uzavretý v jednej
krajine by bol uznaný aj v krajine inej. Pravda,
skutočný problém návrhu bol v tom, že podob−
ného uznania by sa domáhali aj registrované part−
nerstvá, resp. homosexuálne manželstvá, teda
inštitúty väčšine právnych poriadkov neznáme.
Uznania by sa pritom podľa návrhov Komisie a
Holandska mohli domáhať bez zmeny zákona
v tej−ktorej krajine či bez harmonizujúcej európ−
skej regulácie. Stačil by napr. liberálny zákon
v Holandsku a homosexuálne páry by za sobášmi
cestovali ako do Las Vegas, aby si ich následne
nechali uznať v svojom domácom štáte. Sloven−
sko protestovalo a dosiahlo úspech. Spomínaný
návrh bol z Haagskeho programu vyškrtnutý.
O to prekvapujúcejšie bolo, že na poslednej
Rade ministrov vnútra a spravodlivosti, konanej
v dňoch 2. − 3. júna v Luxemburgu, sa v rámci tzv.
Akčného plánu k Haagskemu programu, teda plá−
nu, ktorý iba rozpisuje a určuje časové termíny
jednotlivých úloh, opäť objavila požiadavka cez−
hraničných nárokov partnerstiev, resp. voľne žijú−
cich párov. Pritom Akčný plán mal kopírovať
Haagsky program, a nie ísť nad jeho rámec, čo Ko−
6
Vedci v Británii a Južnej Kórei naklonovali ľudské
embryá.
Valné zhromaždenie OSN prijalo 8. marca De−
klaráciu o ľudskom klonovaní, v ktorej vyzýva
všetky štáty, aby zakázali akékoľvek pokusy vytvo−
riť ľudský život, a tiež výskum, ktorý k tomu sme−
ruje. Fórum života pozitívne hodnotí skutočnosť,
že Deklarácia odmieta klonovanie na všetky úče−
ly, vrátane experimentálneho (tzv. terapeutického)
klonovania, kedy dochádza k vytváraniu ľudských
jedincov za účelom ich neskoršieho zabitia pri ve−
deckých experimentoch.
Hoci Deklarácia má len odporúčací charakter,
je veľkým krokom vpred v ochrane ľudského ži−
vota a ľudskej dôstojnosti. Jej prijatie podporilo
84 krajín, vrátane Slovenskej republiky, proti bolo
34 štátov a 37 štátov sa hlasovania zdržalo.
Napriek jasnému posolstvu OSN, v niektorých
krajinách experimenty s ľudským klonovaním na−
predujú. Doktori Alison Murdoch a Miodrag Stoj−
kovic z Centra pre život v Newcastle v Británii
oznámili, že jedno z ich naklonovaných embryí
prežilo do štádia blastocysty, v ktorom môže byť
zabité na získanie kmeňových buniek. Z rovna−
kých pohnútok naklonoval ľudské embryá aj juho−
kórejský expert Woo Suk Hwang. Použil metódu,
pri ktorej odstránil jadro z ženského vajíčka, ktoré
potom nahradil jadrom z dospelej telovej bunky.
Z 31 takto naklonovaných embryí vytvoril 11 línií
kmeňových buniek. Spotreboval pri tom „len“
185 ženských vajíčok od 18 darkýň. (LifeSiteNe−
ws.com, 20. 5. 2005)
Motiváciou pre tieto neetické experimenty, pri
ktorých dochádza k zabíjaniu ľudských embryí je
paradoxne pomoc ľuďom. Vedci chcú získanými
kmeňovými bunkami liečiť niektoré choroby, na−
príklad dedičnú cukrovku, krvné choroby či pora−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
nenie miechy. Všetky tieto choroby je však možné
liečiť aj dospelými kmeňovými bunkami, ktoré sa
získavajú eticky prijateľným postupom, pri ktorom
nedochádza k zabitiu darcu. Pri tzv. terapeutic−
kom klonovaní dochádza k pošliapaniu princípu,
že morálne by nemali byť len ciele, ale aj pro−
striedky, ktoré na ich dosiahnutie použijeme.
Fórum života
strediska Život pri moskovskom Chráme Zvestova−
nia Panny Márie v Petrovskom parku dekan Di−
mitrij Smirnov. „Predstavte si, akú silu a význam
by mohol mať náš štát, keby sa tieto deti narodili,
vyrastali, stávali sa členmi spoločnosti!“ povedal
kňaz.
Podľa jeho slov osvetová práca v súčasnosti pri−
náša výsledky. „Úradná štatistika potvrdzuje, že
množstvo potratov v Rusku sa znížilo o 26 %,“
povedal Dimitrij Smirnov poznamenajúc, že čo−
raz viac ľudí sa začína zamýšľať pred vykonaním
potratu. Kňaz je presvedčený, že to nie je nijako
spojené so zvyšovaním životnej úrovne obyva−
teľov Ruska a na potvrdenie svojich slov uvádza
blahobytnú, zabezpečenú Európu. „Úroveň hmot−
ného dostatku je tam veľmi vysoká, no napriek
tomu sa pozoruje skutočná demografická kríza.
Ľudia odmietajú mať deti alebo majú len minimál−
ny počet detí. Zároveň v krajinách, kde sú mate−
riálne podmienky najbiednejšie, je v rodinách
vždy mnoho detí,“ poznamenal kňaz.
Predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi sa po−
sťažoval, že súčasný svet nežije podľa kresťan−
ských noriem – hlavným sa v ňom stalo sebecké
hľadanie pôžitku a pohodlia a deti sa stávajú pre−
kážkou pre tých, ktorých život je zameraný na zís−
kanie svetských dobier. „Ľudia nerozumejú, že
ani najlepšie vzdelanie a úspechy v kariére, ani
peniaze, ktoré dávajú možnosť pekného a ľah−
kého života, nič nenahradí rodinu,“ zdôraznil Di−
mitrij Smirnov.
Novosti Prolife, 19. 5. 2005
http://www.invictory.org
Rada Európy proti eutanázii
27. apríla 2005 odmietlo Parlamentné zhromaž−
denie Rady Európy návrh rezolúcie o „pomoci pa−
cientom na konci života“, ktorú predložil Švajčiar
Dick Marty. Po dlhej diskusii hlasovalo 138 čle−
nov proti, 26 za a 5 sa zdržalo. Dokonca sám au−
tor bol proti potom, čo zhromaždenie hlasovalo
o 71 pozmeňovacích návrhoch.
Členovia počas diskusie poukázali napríklad na
nedávne správy, podľa ktorých prípady eutanázie
v krajinách, kde bola legalizovaná, stúpajú. Dnes
je tak zabíjaná jedna osoba denne v Belgicku a
päť osôb denne v Holandsku, pričom v oboch kra−
jinách sa tieto čísla zvyšujú. V Holandsku je do−
konca povolené zabiť deti staré 12 až 17 rokov na
ich žiadosť [sic!].
Dick Marty neskôr naznačil, že dúfa, že sa o eu−
tanázii bude v Rade Európy diskutovať znovu.
Hnutí pro život ČR, Euro−Fam, 27.4.2005
Španielsko: Námietku svedomia
uznáva medzinárodné právo
Tarazonský biskup Demetrio Fernández tvrdí, že
námietka svedomia je „základné právo“ zakotve−
né tak v španielskej ústave, ako aj v Európskom
dohovore o ľudských právach z roku 1950 i v ná−
vrhu Európskej ústavy; odvolal sa aj na prax štras−
burského tribunálu. Povedal to v súvislosti s ak−
tuálnou situáciou, keď mnoho starostov odmieta
„sobášiť“ homosexuálov.
V dopise o námietke svedomia biskup píše, že
projekt homosexuálnych „sobášov“ je „proti Bo−
hu, proti pravde o človeku a o spoločnosti“; preto
kresťan musí poslúchať skôr svojho Stvoriteľa než
„držiteľa moci“. To isté sa týka potratov, kde zá−
kon uznáva možnosť uplatniť námietku svedomia.
„Patrí sa skôr poslúchať Boha než ľudí,“ cituje bis−
kup na záver dopisu.
Res Claritatis, ACI Prensa 25. 5. 2005
Na Ukrajine ženy nabádajú na
potrat, aby použili nenarodené
deti na kozmetické účely v Rusku
Potraty a demografia v Rusku
V súčasnom období sa v Rusku vykonáva 4 až 6
miliónov potratov ročne, vyhlásil dnes pre agentú−
ru Interfax duchovný otec zdravotnoosvetového
7
Britský Observer odhalil, že sa rozmáha trh s pa−
šovanými tkanivami nenarodených detí pre koz−
metické účely do Ruska. Nenarodené deti sú zís−
kavané od ukrajinských žien, z ktorých sú niekto−
ré tiež podvedené lekármi. Tí ženy presviedčajú,
že ich dieťa je poškodené a je potrebné vykonať
potrat. Potratené deti potom predajú. Deti sú zmra−
zené v kryogénnej zmesi a propagované ako „in−
jekcie mladosti“, ktoré majú zvrátiť starnutie a
liečiť mnohé choroby.
Staršie dieťa je drahšie, pretože pracovníci koz−
metických salónov sú presvedčení, že takzvaní
omladzovací efekt je väčší pri starších deťoch.
„Keď chce doktor získať plod [aby ho potom pre−
dal], povie dievčaťu, že existuje zdravotný dôvod
pre potrat po 12. týždni tehotenstva,“ povedal Ser−
gej Shorobogatko, kyjevský policajt vyšetrujúci
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
ilegálny obchod. „Špeciálna procedúra umožní
vybrať plod spolu s placentou.“
Ženám to vynesie priemerne 180$ za nenaro−
dené dieťa, no môžu získať ešte viac, ak sa pre po−
trat rozhodnú po zákonom povolených 12 týž−
dňoch. Sprostredkovateľ pred predajom rozdelí
dieťa na jednotlivé orgány, ktorých predajná cena
môže presiahnuť 9 000$. „Kozmetické“ ošetrenie
stojí viac ako 18 000$. Plody nie sú testované na
možnú nákazu ako HIV, varuje Shorobogatko.
Minulý týždeň Ruská pohraničná stráž skonfiš−
kovala 25 zmrazených nenarodených detí, ktoré
boli skryté v dvoch termoskách. Muž, ktorý ich
prenášal, povedal, že ich kúpil od zdravotníckeho
výskumného zariadenia.
Ukrajinský zákon povoľuje so súhlasom matky
použiť tkanivo potrateného plodu na lekársky vý−
skum. Mnohé z týchto takzvaných darovaní sa
v skutočnosti ukážu ako možnosť vládnych kliník
profitovať z predaja detí na ilegálne účely. „Je to
extrémne náročné odhaliť, pretože medzi rešpek−
tovanými lekármi a akademikmi exitujú skorum−
pované dohody,“ povedal vysoko postavený ky−
jevský policajný úradník.
LifeSiteNews.com, 24. máj 2005
Prezident Bush o adopcii embryí
a výskume kmeňových buniek
PREZIDENT: „Ďakujem vám všetkým. Prosím posaď−
te sa. Dobré popoludnie a vitajte v Bielom dome.
Práve som sa stretol s 21 výnimočnými rodinami.
Každá z nich odpovedala na potrebu zabezpečiť,
aby boli najzraniteľnejší členovia našej spoločnos−
ti ochraňovaní a bránení v každom štádiu života.
Rodiny, ktoré tu dnes sú, si buď adoptovali ale−
bo poskytli na adopciu zmrazené embryá, ktoré
zostali po liečbe neplodnosti. Namiesto zničenia
týchto embryí získaných pri umelom oplodnení
alebo ich odovzdania pre výskum, ktorý by ich
zahubil, sa tieto rodiny rozhodli pre možnosť ži−
vota. Dvadsaťjeden detí, ktoré tu dnes sú, našlo
šancu na život s milujúcimi rodičmi. (Potlesk)
Verím, že Amerika sa musí usilovať o využitie
obrovských možností vedy a verím, že to môžeme
robiť, pričom zároveň budeme podporovať a pre−
sadzovať úctu k ľudskému životu vo všetkých štá−
diách. (Potlesk) V zložitej debate o výskume em−
bryonálnych kmeňových buniek musíme pamätať,
že sa týkajú reálnych ľudských životov – tak živo−
tov ľudí s chorobami, pre ktorých by tento výskum
mohol nájsť liek, ako aj životov embryí, ktoré
budú v tomto procese zničené. Deti, ktoré tu dnes
sú, nám pripomínajú, že každý ľudský život je
vzácnym darom nevyčísliteľnej hodnoty. (Potlesk)
...Rýchle napredovanie vedy nás napĺňa náde−
8
jou na vyliečenie hrozných chorôb a stavia nás
pred zložité morálne dilemy. Naše dnešné roz−
hodnutia budú mať ďalekosiahle dôsledky. Musí−
me teda dravo napredovať v zdravotnom výsku−
me, ale súčasne zachovávať najvyššie morálne
štandardy.
Výskum na kmeňových bunkách získaných z
ľudských embryí môže byť veľmi sľubný, no spô−
sob, ktorým sa dnes tieto bunky získavajú, ničí
embryo. Zdieľam nádej miliónov Američanov,
ktorí chcú zúfalo nájsť liečebné metódy a lieky na
tak hrozné choroby ako cukrovka či Parkinsonova
choroba. Preto moja administratíva v záujme pod−
pory výskumu zdvojnásobila NIH rozpočet na 29
miliárd dolárov ročne. Taktiež som po prvý krát
sprístupnil federálne fondy pre výskum embryo−
nálnych kmeňových buniek, aby sa preskúmal po−
tenciál týchto buniek.
No tiež si uvedomujem ťažké morálne problé−
my, ktoré sú v hre. Preto som v auguste 2001 usta−
novil pravidlo zabezpečujúce zodpovedný vý−
skum kmeňových buniek tým, že finančne podpo−
rovaný bude len výskum tých radov kmeňových
buniek, ktoré boli získané výhradne z embryí, kto−
ré už boli zničené. Toto pravidlo stanovilo jasný
štandard: nemali by sme používať verejné peniaze
na ďalšie ničenie ľudského života. (Potlesk)
Na základe tohto pravidla sme podporili roz−
siahly etický výskum. Okolo 600 vhodných línií
kmeňových buniek je už využívaných výskumník−
mi po celej krajine a viac ako 3000 je ešte k dis−
pozícii. Od môjho nástupu do úradu sme zvýšili
financovanie všetkých foriem výskumu kmeňo−
vých buniek o viac ako 80 percent. V Amerike
prebieha nesmierne rozsiahly verejný i súkromný
výskum embryonálnych kmeňových buniek, ako
aj dospelých kmeňových buniek, a tiež kmeňo−
vých buniek z krvi pupočnej šnúry.
...Dokonca aj v tomto momente výskumníci skú−
majú alternatívne zdroje kmeňových buniek, ako
dospelá kostná dreň a krv z pupočnej šnúry, tak aj
ďalšie etické možnosti získavania rovnakých bu−
niek, aké sa dnes získavajú z embryí, bez naruše−
nia ľudského života a dôstojnosti. So správnymi
predpismi a technikami sa môžeme usilovať o ve−
decký pokrok a zároveň dodržať naše morálne po−
vinnosti.
Chcel by som poďakovať organizácii Nightlight
Christian Adoptions za ich skvelú prácu. Ich prog−
ram adopcie embryí doteraz skontaktoval 200
biologických rodičov s asi 140 adoptívnymi rodi−
nami, čo doteraz viedlo k narodeniu 81 detí, a
viaceré sú už na ceste. (Potlesk)
Deti, ktoré tu dnes sú, nám pripomínajú, že ne−
existuje nič také ako zvyšné embryo. Každé em−
bryo je jedinečné a geneticky úplné, ako každá
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
iná ľudská bytosť. Tieto životy nie sú surovým ma−
teriálom, ktorý možno zneužívať, ale darom. A ja
chválim každú z rodín, ktoré ste dnes tu, že ste
prijali tieto deti ako dar, a že im ponúkate dar
vašej lásky. (Potlesk)
Ďakujem vám všetkým, že ste sem dnes prišli.
Mimochodom, máme tu o chvíľu malé narodeni−
nové zhromaždenie pre Tanner a Noelle. Všetci
ste pozvaní dať si kúsok narodeninového koláča.
(Smiech) Zatiaľ, nech Boh žehná vás aj vaše rodi−
ny, a nech Boh naďalej žehná našu krajinu. Ďaku−
jem. (Potlesk)“
Prejav prezidenta Busha v Bielom dome,
24.5.2005; http://www.whitehouse.gov
nám v núdzi a ktorého členovia už siedmy rok pô−
sobia pred potratovými klinikami vo Viedni, sú
tieto opatrenia v rozpore s rakúskou ústavou, kto−
rá zaručuje slobodu informácií, slobodu protestu
a náboženskú slobodu. Občianske združenie Hu−
man Life International za sedem rokov svojho pô−
sobenia pred potratovými klinikami zachránilo
pred zlom umelého potratu viac ako 6000 matiek
a ich ešte nenarodených detí. Pán Dietmar Fischer
nás informoval, že v súčasnosti ešte nevie posúdiť
dosah prijatej novely na činnosť ich organizácie.
Bude to totiž závisieť od toho, akým spôsobom
bude polícia prijatú novelu aplikovať v praxi. Op−
timisti si myslia, že činnosť viedenských pro−life
aktivistov pred potratovými klinikami sa napriek
nadobudnutiu účinnosti novely zásadným spôso−
bom nezmení. Novela totiž síce umožňuje polícii
vykázať pro−life aktivistov z miesta ich pôsobenia,
ale nebráni vykázaným osobám vrátiť sa po urči−
tom čase späť na predošlé miesto. To, či sú tieto
optimistické predstavy aj reálne, ukáže budúcnosť.
V každom prípade je isté, že obvinenie predkla−
dateľky novely, pani Sonji Wehsely z Sociálno−de−
mokratickej strany Rakúska (SPÖ), z toho, že pro−
life aktivisti pred potratovými klinikami páchajú
„násilie na ženách“ a „psychický teror“ sú umelo
vykonštruované. V stanovisku spolkového policaj−
ného riaditeľstva vypracovaného k pripravenej no−
vele sa totiž konštatuje, že za sedem rokov pôso−
benia pred potratovými klinikami nedošlo medzi
pro−life aktivistami a chodcami, resp. potenciálny−
mi klientmi potratových kliník „vlastne k žiadnym
vážnejším konfliktom“. Ak sa vyskytli nejaké kon−
flikty, išlo skoro výlučne o konflikty medzi pro−life
aktivistami a pracovníkmi potratových kliník.
Občianske združenie Human Life International
(HLI) považuje prijatie tejto novely jednoznačne
za výsledkov lobingu majiteľov a pracovníkov po−
tratových kliník. Potratové kliniky totiž kvôli čin−
nosti pro−life aktivistov prichádzajú o značnú časť
klientok, a teda aj o značnú časť ziskov. Z mate−
riálov, ktoré nám poskytlo občianske združenie
HLI, vyplýva, že iniciatíva na prípravu týchto
opatrení vychádza pravdepodobne od pána Chris−
tiana Fialu, ktorý je považovaný za vodcu európ−
skych potratových lekárov a ktorý v septembri
2004 zorganizoval vo Viedni kongres týchto „le−
károv“. Pán Fiala už v roku 1999 presadzoval
v Rakúsku tabletky RU 486 a od roku 2003 má vo
Viedni svoju vlastnú potratovú kliniku GYNMED.
Keďže novela obmedzuje činnosť pro−life akti−
vistov len v spolkovej republike Viedeň, nie je pre
zástancov umelých potratov v Rakúsku úplne
uspokojivá. V súčasnosti rakúska sociálno−demo−
kratická strana SPÖ už vyvíja snahu o to, aby bol
v Rakúsku aj na spolkovej úrovni prijatý zákon,
OBMEDZENIE SLOBODY PREJAVU
RAKÚSKU
V
Mgr. Martina Fričová
V poslednom čísle Spravodajcu sme Vás informo−
vali o tom, že rakúska sociálno−demokratická stra−
na SPÖ pracuje na príprave legislatívnych opatre−
ní, ktorými chce obmedziť činnosť viedenských
pro−life aktivistov, protestujúcich proti vykonáva−
niu umelých potratov priamo pred viedenskými
potratovými klinikami. Viedenský krajinský snem
schválil tieto opatrenia 29. apríla 2005 v podobe
novely krajinského bezpečnostného zákona. No−
vela nadobudne účinnosť 2 mesiace po jej prijatí,
teda 29. júna 2005.
Na základe schválenej novely môže polícia
v rakúskej spolkovej krajine Viedeň žiadať od osôb
na verejnom priestranstve, aby pozastavili svoje
aktivity, alebo ich vykázať z verejného priestran−
stva, ak neprimeraným spôsobom obťažujú iné
osoby, najmä ak „je na osoby, ktoré sa približujú
k sociálnemu alebo k medicínskemu zariadeniu,
vyvíjaný psychický tlak napr. prostredníctvom
nástojčivého oslovovania alebo prostredníctvom
pokusov o odovzdanie určitých predmetov“.
Novela smeruje proti pro−life aktivistom, ktorí
sa už niekoľko rokov snažia zabrániť umelým po−
tratom a zneužívaniu žien potratovým priemys−
lom v Rakúsku tým, že majú pred potratovými kli−
nikami modlitebnú stráž a prihovárajú sa všetkým
ľuďom, ktorí vchádzajú do potratovej kliniky s cie−
ľom ponúknuť im pravdivé informácie o umelom
potrate a jeho následkoch a ponúkajú im alterna−
tívne riešenia ich situácie. Podľa predkladateľky
novely, Sonji Wehsely, je takéto správanie sa pro−
life aktivistov neakceptovateľné, pretože je to „ná−
silie páchané na ženách“ a „psychický teror“.
Podľa vyjadrenia pána Dietmara Fischera, pre−
zidenta rakúskeho občianskeho združenia Human
Life International, ktoré je zakladateľom vieden−
ského Centra pre život na pomoc tehotným že−
9
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
ktorý by vytváral pred potratovými klinikami
ochranné zóny, a tým by zabránil činnosti pro−life
aktivistov na spolkovej úrovni.
Občianske združenie Fórum života na správu
o schválení novely viedenského bezpečnostného
zákona reagovalo vydaním tlačovej správy, ktorá
bola rozoslaná do všetkých médií. V tlačovej sprá−
ve odsudzujeme prijatie tejto novely, lebo zásad−
ným spôsobom obmedzuje slobodu prejavu a
zhromažďovania rakúskych občanov, dve základ−
né slobody právneho štátu, ktoré sú nevyhnutné
na šírenie demokracie, tolerancie a na ochranu
pred zneužívaním moci totalitnými režimami.
V tlačovej správe tiež konštatujeme, že podpo−
rujeme činnosť rakúskych pro−life aktivistov, ktorí
pôsobia pred viedenskými potratovými klinikami,
pretože tak dennodenne zachraňujú nevinné ži−
voty pred ich zneužitím potratovým priemyslom.
Fórum života taktiež napísalo list všetkým po−
slanom Viedenského krajinského snemu a vyzvalo
ich, aby rešpektovali základné ľudské práva a slo−
body, najmä slobodu prejavu, a zrušili prijatú no−
velu ešte pred tým, ako nadobudne účinnosť. Fó−
rum života vyzvalo i slovenských politikov, aby
dostupnými prostriedkami intervenovali u svojich
rakúskych kolegov a podporili tak dodržiavanie
slobody prejavu u našich južných susedov. V naj−
bližších dňoch plánujeme napísať list spolkovej
ministerke vnútra, pani Liese Prokop, s výzvou, aby
nepodporila prijatie zákona o ochranných zónach
pred potratovými klinikami na spolkovej úrovni.
Spracované podľa tlačových správ uverejnených
na http://www.ots.at/, http://diestandard.at
a vyjadrení Dietmara Fischera z HLI, Rakúsko
ŽENSKÁ OTÁZKA V OSN
Jana D. Pláteníková
Pekingská deklarace a Pekingská akční platforma*,
tak se nazývají výstupy dnes již legendárního „Pe−
kingu 1995“, kde Hilary Clintonová jakožto hlava
delegace USA na 4. Světovém kongresu žen před−
stavila radikální agendu tzv. sexuálních a reproduk−
čních práv. Zmíněné dokumenty byly v celé ná−
sledující dekádě s úspěchem užívány OSN k do−
nucování zemí k legalizaci potratů, případně re−
formám potratové legislativy (Polsko, Malta,
Chille, Maroko, Keňa **) a k masovému vyvážení
moderních potratových klinik – to vše za účelem
ozdravení ženské populace a regulace porodnosti.
Sama deklarace z Pekingu sice otevřeně nevyzývá
k legalizaci potratů, spojuje však otázky „zdraví
žen“ a „osvobození žen“ s možností legálního pří−
stupu k bezpečnému ukončení nechtěného těho−
tenství. Tak se Peking 1995 stal hlásnou troubou
politiky, která prosazuje ženské zájmy bez důrazu
10
2/ 2005
na skutečnost, že pro−ženské znamená především
pro−rodinné a pro−manželské. ***
Na Mezinárodní den žen 2005, kolem jehož
data bylo svoláno v sídle OSN v New Yorku 49.
zasedání Komise pro postavení žen se ve Spoje−
ných národech slavilo 10. výročí „Pekingu 1995“,
všeobecně nazývané Peking +10.
Komise jednala 2 týdny, od 28. února do 11.
března; účastnily se jí delegace ze zemí, které
jsou členy Komise a zástupci nevládního sektoru.
V sídle OSN bylo velmi rušno a chodby se jen
hemžily delegátkami různých ras a barev, jimž
dominovaly rozložité Afričanky v pestrobarev−
ných oděvech, šátcích a korálkových ozdobách.
V prvním týdnu se jednalo o Deklaraci a ve dru−
hém týdnu o rezolucích navrhovaných jednotlivý−
mi zeměmi. O rozruch se hned první den postaral
smělý (a upřímně řečeno reálně neprůchodný) ná−
vrh americké delegace rozšířit navržený pracovní
text deklarace o klauzuli, že dosavadní tzv. Pe−
kingské závěry v žádném případě neznamenají
„zavedení nějakých nových všeobecně uznáva−
ných lidských práv a neobsahují právo na potrat“.
Všeobecně se očekávalo, že v rámci 10. výročí
přijetí Pekingské deklarace bude dosavadní kurz
její praktické aplikace nejen potvrzen, ale že ji bu−
de ještě více a explicitněji otevřena cesta. U pří−
tomných aktivistek radikálních ženských hnutí s
nápisy Reaffirm Bejing na klopách a s plnými ústy
„Pokroku“ tento tah vyvolal hysterii: za vlády
Clintonovy administrativy měly totiž v americké
delegaci silného spojence. Rozhořčení, že si ame−
rická delegace dovolila „brzdit a komplikovat jed−
nání o Deklaraci“ a znovu vytáhnout na stůl toto
téma, které bylo považováno za uzavřené, nezna−
lo mezí a šokované ženy pokroku usilovně urgo−
valy právě přes Hilary Clintonovou, aby oficiální
delegace USA tento nehorázný dodatek stáhla.
V kuloárech to vřelo: nevládní sektor (tzv.
NGO) byl rozdělen na dva tábory „progresistek“ a
„brzditelek“; zatímco „progresistky chtěly potvrdit
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Peking a posunout ho vpřed, my „brzditelky“ jsme
na klopách nosily slova „mateřství“ a „ otcovství“
a upozorňovaly na to, že nelze vytrhnout práva
žen a postavit je proti právům mužů a práva dětí
proti právům jejich rodičů a že si OSN osobuje
větší mandát, než jí náleží, když politicky interve−
nuje do legislativy jednotlivých zemí a nepone−
chává jim svobodu v otázce potratů. ****
Jako již během tzv. Peking +5 v roce 2000 se i
tentokrát podařilo díky ohromné lobbystické a ko−
ordinační činnosti Catholic Family and Human
Rights Institute www.c−fam.org a World Youth Al−
liance www.wya.net svolat velký počet zástupců
různých neziskových a charitativních organizací
z celého světa.
Během různých tzv. side events: prezentací,
přednášek, večírků a pracovních obědů se naskyt−
la spousta příležitostí k osobním rozhovorům s de−
legátkami. Pokaždé je zarazilo, když přišla řeč na
to, že se na rozdíl od zástupců všelijakých femi−
nistických lig a aliancí, účastníme Komise jako
dobrovolníci, na vlastní náklady. Mluvili jsme
s nimi o tom, jak se závěrečné dokumenty z Pe−
kingu 1995 staly nástrojem vnucování legalizace
potratů zemím, které je legální nemají, o zdravot−
ních a psychických následcích potratu a dodávali
jim argumenty a informace. Mnohé delegace zej−
ména afrických a rozvojových zemí neměly vůbec
tušení, jaké hry se výměnou za hospodářskou po−
moc stávají součástí.
K prorodinné lobby se na pár dní přidali také
mladí františkánští mniši z Brooklynu, kteří díky
své nápadnosti za těch pár dní jistě absolvovali
mnohem více rozhovorů s delegáty, než někteří
z nás za celé dva týdny.
Americká delegace nakonec nenašla dostatečný
počet zemí, které by podpořily její návrh, a proto−
že se o jejím přijetí rozhodovalo konsenzem, byla
přijata bez tohoto dodatku. V následujícím týdnu
jsme se snažili o prosazení dílčích návrhů v tex−
tech rezolucí, zejména v Rezoluci o obchodu s
lidmi a Rezoluci o ekonomickém posílení žen, na−
vržených Spojenými státy. S jejich a Vatikánskou
delegací jsme spolupracovali nejúžeji; dále nám
také byly nakloněny Kostarika a Malta, naopak
nejliberálnějšími progresisty byla „silná trojka“
Kanada, Nový Zéland a EU.
V textech rezolucí je třeba dbát na zavedené
obraty a výrazy, které jazyk OSN používá a za
nimiž se potenciálně mohou skrývat konkrétní po−
litická opatření. Například již zmíněnými sexuál−
ními a reprodukčními právy se rozumí legální pří−
stup k potratu, právo nezletilých dívek na infor−
mace z oboru tzv. sexuálního a reprodukčního
zdraví bez vměšování rodičů, právo na sexuální
orientaci.
Během 49. zasedání komise pro postavení žen,
jež mělo být potvrzením Deklarace z Pekingu
1995 a progresivním poponesením jeho pochod−
ně vpřed, se i přes neúspěch v prosazení americ−
kého návrhu do závěrečného dokumentu něco
podařilo. Podařilo se ukázat, že hlas pro ochranu
života od početí do přirozené smrti a proti vy−
tváření konfliktu mezi „právy žen“ a mateřstvím a
rodinou je třeba brát vážně, a že síly, které se – ať
už programově, nebo jen z upřímně zaslepené po−
mýlenosti – snaží propagovat radikální osvoboze−
ní žen, jež je ve finále jejich radikálním zotroče−
ním, už zalarmovaly značnou vlnu odporu.
Mne osobně ty dva týdny na lobby v OSN utvr−
dily a posílily v tom, že Bůh povolává lidi ochotné
ke službě v tomto prostředí ve všech koutech světa
a vede je k nezištnému nasazení zcela nesrovna−
telnému s nasazením placených byrokratů. I když
třeba nemá žádné zjevné výsledky v prvním plá−
nu, má jistě smysl: v tomtéž prvním březnovém
týdnu byl v OSN formálně schválen zákaz klono−
vání, původně navržený Maltou, pro který se po−
dařilo získat dostatečnou podporu při hlasování o
pár týdnů dříve. Také činnost lobbystů pro−život a
pro−rodinu, kteří odpověděli v 90. letech na výzvy
Svatého Otce a zřídili si při OSN kancelář se pro−
fesionalizuje, stává se efektivnější a dorůstají noví
mladí následovníci – v naší skupině bylo nejméně
30 mladých lidí z Mexika.
autorka pracuje v pražskom Občianskom inštitúte
11
* Plný text dokumentů: http://www.un.org/
womenwatchdaw/beijing/platform/index.html
** Výbor pro lidská práva OSN tlačí země k liberali−
zaci potratové legislativy: např. v březnu r. 2005
vyzval Keňu k přehodnocení právní regulace umě−
lého ukončení těhotenství z důvodu vážných obav
z vysoké úmrtnosti matek zapříčiněné mimo jiné
nebezpečnými nelegálními potraty. Podobným
způsobem intervenoval do vnitřního právního po−
řádku Polska, Malty, Chille, Maroka a dalších zemí.
*** Centrum pro reprodukční práva (CRP) si dalo za
cíl rozšířit po celém světě právo ženy na legální a
bezpečné ukončení těhotenství a dosáhnout toho,
že bude všeobecně uznávaným lidským právem.
První pokusy o ukotvení tohoto cíle v dokumen−
tech OSN proběhly už v Káhiře 1994 na 2. mezi−
národní konferenci o populaci a rozvoji.
**** Koncem května tohoto roku, dva měsíce po za−
sedání Komise pro postavení žen, vydalo CRP
zprávu v níž otevřeně přiznává, že OSN za účelem
plnění cílů z Pekingu 1995 vyvíjí tlak na země se
striktní regulací potratů k její liberalizaci s cílem
zabránit nežádoucím účinkům neprofesionálních
nelegálních zákroků na zdraví žen, což považuje
za porušování práva ženy na zdraví a život.
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA
A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Hľadáme spolupracovníkov
Ak máte chuť pracovať na niektorom z pro−
jektov Fóra života, máte časové možnosti a
schopnosť samostatne pracovať, budeme
veľmi radi, ak sa prihlásite. V tejto fáze by
sme privítali predovšetkým dobrovoľníkov
na prácu v rámci sekretariátu Fóra života,
ktorí bývajú, študujú alebo pracujú v Brati−
slave. Avšak budeme radi, ak sa prihlásia aj
záujemcovia z ostatných častí Slovenska.
Neskôr, pri celoslovenských akciách, sa s ni−
mi skontaktujeme. Môžete telefonovať na
0915 746 496 alebo
mailovať na: [email protected]
Fórum života
Nový projekt pre pravidelných
darcov – Klub Fóra života
Klub Fóra života je program občianskeho zdru−
ženia Fórum života pre pravidelných darcov.
Určený je všetkým, ktorí chcú pravidelne fina−
nčne podporovať aktivity združenia. Všetci čle−
novia Klubu Fóra života budú pravidelne infor−
movaní o všetkých aktivitách združenia, vráta−
ne hospodárenia. Dostanú zdarma všetky publi−
kácie, ktoré vydá Fórum života, a na základe
klubovej karty budú mať prístup aj k iným výho−
dám. Informácie o Klube Fóra života radi poskyt−
neme na tel. č.: 0915 746 496,
e−mail: [email protected]
Ďakujeme za svedectvá,
ktoré nám posielate
Milé čitateľky a čitatelia, chcem vám v mene Fóra
života i za seba poďakovať za veľmi pekné sve−
dectvá, ktoré ste nám poslali. Takmer všetky budú
uverejnené v chystanej publikácii, ktorou chceme
pomôcť ženám pri ich rozhodovaní, či si dieťatko
nechať alebo nie. Verím, že i to vaše svedectvo
pomôže tomuto krásnemu dielu zachrániť mnoho
malých človiečikov v lonách matiek.
Chcem však ešte informovať tých, ktorí sa zatiaľ
neodhodlali nám napísať, že ešte stále tak môžu
urobiť. Svedectvá – i tie pozitívne, keď ste sa roz−
hodli dieťatko si nechať – nám posielajte na adre−
su Fóra života alebo na mailovú adresu (Ivana)
[email protected] Na konci vášho svedectva pri−
pojte, prosím, krátke vyhlásenie o tom, že súhlasí−
te s uverejnením svedectva v chystanej publikácii
FŽ. Svoje meno môžete zmeniť alebo poslať ano−
nymné svedectvo, ale prosím, aby ste nám aj túto
skutočnosť na konci svedectva oznámili.
Svedectvá posielajte na adresu:
Fórum života,
Mamateyova 4,
851 04 Bratislava
alebo na mailovú adresu:
[email protected] (Ivana)
Ďakujem a teším sa na ďalšie vaše svedectvá.
Ivana Filipčíková, Fórum života
FORMULÁR – SVEDECTVÁ
Prosím vyplňte a pošlite spolu so svedectvom na adresu: Fórum života, Mamateyova 4, 851 04
Bratislava alebo na e−mailovú adresu: [email protected] (Ivana)
Súhlasím, aby moje svedectvo bolo uverejnené v pripravovanej publikácii občianskeho zdru−
ženia Fórum života. Súhlasím s redakčnou úpravou môjho svedectva (jazyková korektúra, prí−
padne skrátenie pri zachovaní významu obsahu).
1. Meno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Moje meno uvádzam (označte)
zmenené
nezmenené
neuvádzam – anonymné svedectvo
3. Bola by som ochotná svedčiť aj osobne? (napríklad pri stretnutiach žien, konferenciách a pod.):
áno – kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nie
4. Spätná adresa, iný kontakt (dobrovoľne): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................
12
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Pripojte sa k modlitbám
za počaté deti
Gynekologicko−pôrodnícka
ambulancia, ktorá rešpektuje
náboženské presvedčenie klientok
„Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života
matky si mojím ochrancom; tebe vždy patrí môj
chválospev.“ (Ž 71, 6)
Od 20. 7. do 5. 8. 2005 sa uskutoční už 7. ročník
cyklisticko−modlitebnej akcie Modlitby za počaté deti
Slovenska, ktorú v spolupráci s Fórom života organizu−
je občianske združenie Život ako dar.
Na cyklistickú akciu, prípadne aj na jej časť, sa
môžete prihlásiť na týchto kontaktoch, na ktorých do−
stanete aj bližšie informácie: Ján Hudáček:
052 4596439, Eva Čeřovská: 0904 572 578.
Treba si zobrať: bicykel (výhodnejší je cestný), spa−
cí vak, karimatku, osobné doklady, peniaze na stravu
(cca. 1000,−Sk z Košíc do Bratislavy). Pre svoju bez−
pečnosť je vhodné si vziať cyklistickú prilbu, rukavice
a bicykel ustrojený na cestu aj v noci. Náhradnú
obuv – ide sa i v horšom počasí. So skupinou ide do−
pravné vozidlo.
Ak nemáte toľko voľna, uvítame, keď sa pridáte na
akýkoľvek úsek cesty. V jednotlivých mestách uví−
tame čo najväčší počet ľudí z týchto miest, ktorý sa k
nám môžu pridať.
ponúka svoje služby všetkým ženám a dievča−
tám a garantuje im citlivý prístup, rešpektova−
nie osobnej dôstojnosti a náboženského pre−
svedčenia. Vysokú odbornú úroveň zdravotníc−
kej starostlivosti zabezpečuje lekár s dlhoročný−
mi skúsenosťami v odbore MUDr. František
Hvizdák. Ambulancia má zmluvy so všetkými
zdravotnými poisťovňami, teda výkony sú pre
klientky zdarma. Využite túto jedinečnú mož−
nosť! Odporúčame Vám, aby ste zverili svoje
zdravie do rúk odborníka s kresťanskými etický−
mi zásadami, ktorý rešpektuje život každého
človeka už od počatia.
Kontakt:
MUDr. František Hvizdák
Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava
Termín stretnutia a prehliadky si môžete do−
hodnúť na telefónnom čísle ambulancie:
02/ 57887217, klapka 217.
Program:
20. 7. 2005 – Košice, 12.00, sv. omša v kostole Naro−
denia Panny Márie. 13.00, pochod za život a modlit−
ba pri Immaculate. Trebišov, 18.00, sv. omša v kosto−
le Navštívenia Panny Márie, potom pochod za život
a modlitba pri nemocnici.
Pochody za život
„Nikde na svete nie je také miesto, kde by boli ľu−
dia takí pripravení meniť svoj život, ako pred po−
tratovými klinikami, ak je tam prítomný Boží ľud
v láske a otvorenosti,“ hovorí Mons. Philip Reilly.
Ak si pocítil vo svojom srdci túžbu zachraňovať
životy nenarodených detí, ktoré sú vo veľkom ne−
bezpečenstve, si srdečne pozvaný zúčastniť sa na
hociktorej modlitebnej vigílii:
Kostol sv. Ladislava v Bratislave – každý prvý
utorok v mesiaci. Svätá omša o 7.00 hod., po nej
pochod za život ku gynekologickej klinike na Par−
tizánskej ulici. Termíny: 5. júla, 2. augusta, 6. sep−
tembra, 4. októbra, 1. novembra, 6. decembra
2005.
Kostol františkánov v Bratislave – v sobotu, svä−
tá omša o 9.00 hod., po nej pochod za život k pa−
mätníku nenarodených detí na Bezručovej ulici.
Termíny (pozor zmena!): 9. júla, 13. augusta, 10.
septembra, 12. novembra, 10. decembra 2005.
V Trnave pred poliklinikou sa modlia za počaté
deti každý utorok o 15.30.
Ak viete o ďalších pochodoch a modlitbách za
život a pošlete nám o nich informáciu, radi ju v
Spravodajcovi uverejníme.
Život ako dar
21. 7. 2005 – Michalovce, 10.00, sv omša v kaplnke
v nemocnici, po nej modlitba pri nemocnici. Hu−
menné, 16.00, sv. omša v kaplnke v nemocnici, po
nej modlitba pri nemocnici.
22. 7. 2005 – Prešov, 15.00, sv. omša v kaplnke v ne−
mocnici (monoblok), po nej modlitba pri nemocnici.
23. 7. 2005 – Bardejov, 18.30, sv. omša v kostole Sv.
Egídia, potom pochod za život a modlitba pri nemocnici.
24. 7. 2005 – Stará Ľubovňa, 16.00, sv. omša v ka−
plnke v nemocnici, po nej modlitba pri nemocnici.
25. 7. 2005 – Voľno.
26. 7. 2005 – Kežmarok, 10.00, modlitba pri nemocnici.
Poprad, 13.00, sv. omša v kostole Sv. Egídia, potom
pochod za život a modlitba pri nemocnici.
27. 7. 2005 – Liptovský Mikuláš, 10.00, modlitba pri
nemocnici. Dolný Kubín, 19.00, sv. omša v kostole
Povýšenia sv. kríža (sídlisko Brezovec), potom po−
chod za život a modlitba pri nemocnici.
28. 7. 2005 – Ružomberok, 9.30, modlitba pri nemoc−
nici. Banská Bystrica, 15.30, sv. omša v kaplnke Ro−
osveltovej nemocnice, po nej modlitba pri nemocnici.
13
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
Kampaň 25. marec
– Deň počatého
dieťaťa 2005
29. 7. 2005 – Zvolen, 10.00, sv. omša v kostole sv.
Alžbety, potom pochod za život a modlitba pri ne−
mocnici. Žiar nad Hronom, 16.30, sv. omša v kosto−
le Sedembolestnej Panny Márie, potom pochod za
život a modlitba pri nemocnici.
30. 7. 2005 – Handlová, 11.00, modlitba pri nemoc−
nici. Bojnice, 17.30, sv. omša v kostole sv. Martina,
potom pochod za život a modlitba pri nemocnici.
Občianske združenie Fórum života pripravilo v po−
radí už 5. ročník kampane 25. marec – Deň poča−
tého dieťaťa. Celoslovenskou kampaňou združe−
nie šíri úctu ku každému počatému, ešte nenaro−
denému dieťaťu. Cieľom kampane bolo poukázať
na potrebu ochrany počatého ľudského života ako
na jednu z najdôležitejších priorít spoločnosti. 22
mimovládnych organizácií a niekoľko desiatok jed−
notlivcov združených vo Fóre života počas kam−
pane ukázalo, že vo svete, ktorý útočí na ľudský ži−
vot a prisvojuje si právo rozhodovať o ňom, existu−
jú hnutia, združenia a zástancovia kultúry života
chápajúci ľudský život ako prvoradú hodnotu.
31. 7. 2005 – Martin, 11.00, sv. omša v kostole sv. Mar−
tina, potom pochod za život a modlitba pri nemocnici.
1. 8. 2005 – Žilina, 7.00, sv. omša vo farskom kosto−
le Najsvätejšej Trojice, potom pochod za život a
modlitba pri nemocnici. Považská Bystrica, 18.30,
sv. omša vo farskom kostole, potom pochod za život
a modlitba pri nemocnici.
2. 8. 2005 − Ilava, 14.00, modlitba pri nemocnici.
Trenčín, 14.30, sv. omša v kostole sv. Anny, potom
pochod za život a modlitba pri nemocnici.
3. 8. 2005 – Piešťany, 10.00, modlitba pri nemocnici.
Trnava, 17.00, sv. omša v kostole Najsvätejšej Troji−
ce (jezuitský), potom pochod za život a modlitba pri
Poliklinke Družba.
Nechať žiť je správna voľba
Heslo tohtoročnej kampane znelo: Nechať žiť je
správna voľba. Prostredníctvom neho Fórum živo−
ta zdôraznilo, že pre počaté dieťa, jeho matku a
otca, ale aj pre celú spoločnosť je dobré a správne
rozhodnúť sa pre zachovanie jeho života. Kam−
paňou poukázalo Fórum života na motívy rozho−
dovania o živote či smrti počatého dieťaťa. Pri roz−
hodovaní sa o osude počatého ľudského života to−
tiž nie je relevantná otázka možnosti voľby.
Dôležité je vedieť, ktorá z možností je správna.
4. 8. 2005 – Šaľa, 10.00, modlitba pred Najsvätejšou
sviatosťou oltárnou v kostole sv. Margity, potom po−
chod za život a modlitba pri nemocnici. Galanta,
13.00, sv. omsa vo farskom kostole, potom pochod
za život a modlitba pri nemocnici.
5. 8. 2005 – Bratislava, Petržalka, 10.00, modlitba
pri Nemocnici Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici.
Bratislava, 17.30, sv. omša v kostole sv. Ladislava,
potom pochod za život a modlitba pri nemocnici na
Partizánskej ulici.
Cyklisti budú pokračovať ďalej na stretnutie mláde−
že so Svätým Otcom 21. 8. 2005 v Kolíne v Nemecku.
Biela stužka
Kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa bolo
možné podporiť nosením bielej stužky na odeve,
najmä v týždni, v ktorom bol 25. marec. Biela
stužka je symbolom rešpektovania práva na život
od počatia. Ten, kto si pripol a nosil bielu stužku,
dával najavo, že je za ochranu počatého života.
Zároveň tak získal príležitosť vysvetľovať svojmu
okoliu postoj k ochrane nenarodených detí.
Eva Čeřovská
Konferencia Ochrana života VI.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnav−
skej univerzity, ktorá je aktívnym účastníkom slo−
venského pro−life hnutia organizuje VI. konferen−
ciu Ochrana života, ktorá bude venovaná proble−
matike „Novosti v ochrane života od počatia“.
Konferencia sa bude konať v Aule Trnavskej
univerzity v Trnave dňa 23. septembra 2005.
Prihláška na konferenciu: www.truni.sk
Informácie: e−mail: [email protected],
[email protected]
tel: prof. MUDr.Chmelík 0903 266 065,
PhDr. Boroňová 0905 452 102
Adresa pre pošt. kontakt: Trnavská univerzita, Fakul−
ta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám.
1, 918 43 Trnava s označením Konferencia OŽ.
2/ 2005
Slávnostné vyhlásenie
Dňa počatého dieťaťa
14
Občianske združenie Fórum života už po štyri
predchádzajúce roky vyzývalo Národnú radu SR,
aby vyhlásila 25. marec za pamätný deň – Deň
počatého dieťaťa. Doteraz sa však nenašiel u
väčšiny poslancov dostatok vôle na takýto krok.
Preto sa Fórum života rozhodlo, že počas tohtoro−
čnej kampane vyhlási 25. marec za Deň počatého
dieťaťa. Kampaň začala 22. marca vyhlásením Dňa
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
počatého dieťaťa (DPD) v Primaciálnom paláci v
Bratislave. Po úvodných príhovoroch Márie De−
meterovej, poslankyne NR SR, spisovateľa Danie−
la Heviera, Vladimíra Krčméryho, dekana Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univer−
zity, a osobnom svedectve Evy Čeřovskej zo zdru−
ženia Život ako dar (členská organizácia Fóra ži−
vota) o záchrane počatého dieťaťa, vyhlásila pred−
sedníčka Fóra života Marcela Dobešová 25. ma−
rec za Deň počatého dieťaťa.
nej psychológie. Vedecké poznatky hovoria o dô−
ležitosti vzťahu matky a otca ku dieťaťu už pred
jeho narodením.
Zverejnenie zeleného čísla
Na tlačovke k vyhláseniu Dňa počatého dieťaťa
Fórum života vyhlásilo zelené číslo: 0800 1200 24,
na ktorom členská organizácia Áno pre život po−
skytuje 24 hodín denne poradenstvo a následnú
pomoc tehotným ženám v núdzi a týraným ženám
s deťmi. Zdarma sa dá dovolať z pevnej linky z ce−
lého územia SR.
Informačná kampaň k 25. marcu
Fóru života sa po prvý raz podarilo nakrútiť televíz−
ny spot, ktorý vysielala STV a TA3. Okrem bielych
stužiek Fórum života distribuovalo po celom Slo−
vensku 46 000 informačných letákov a 4 000 pla−
gátov. Z nich 400 bolo inštalovaných v mestskej
hromadnej doprave v Bratislave a 30 v Trenčíne.
V stánkoch, ktoré boli na námestiach v Bratisla−
ve, Trenčíne, Žiline, Poprade a v ďalších mestách
a obciach, sa rozdávali letáky a biele stužky. Tiež
Hlásiac sa k odkazu Deklarácie práv počatého
dieťaťa Marcela Dobešová vyzvala vládne inštitú−
cie, Národnú radu SR, mimovládne organizácie,
politické strany, cirkvi, médiá, zdravotníkov, umel−
cov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili
k sláveniu tohto dňa vlastným spôsobom v rámci
svojich možností a schopností.
Právnička Blažena Novajovská pripomenula
Ústavu SR a ďalšie právne dokumenty, ktoré hovo−
ria o ochrane ľudských práv; konkrétne o ochrane
základného ľudského práva, práva na život, bez
ktorého všetky ostatné práva strácajú zmysel.
Marián Bartkovjak, gynekológ a vysokoškolský
pedagóg, spomenul fyzické následky umelého po−
tratu na ženskom organizme. Jedným z jeho ná−
sledkov môže byť aj neplodnosť z dôvodu poško−
denia krčka maternice.
Eva Grey, lekárka a vysokoškolská pedagogič−
ka, hovorila o popotratovom syndróme, ktorý sa
môže dostaviť po umelom potrate. Prejavuje sa
pocitom telesného a duševného vyprázdnenia,
smútkom alebo beznádejou. Časté sú pocity viny,
depresívne stavy, nespavosť a agresivita namiere−
ná voči sebe samej, otcovi dieťaťa a zdravotní−
kom, ktorí zákrok vykonali, a aj voči okoliu, ktoré
žene nepomohlo dieťa donosiť.
Anna Kováčová, psychiatrička na Klinike det−
skej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice v
Bratislave, predstavila zaujímavé fakty z prenatál−
15
Informácie o priebehu kampane v jednotlivých
mestách nájdete na www.forumzivota.sk
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
bola k dispozícii na predaj odborná literatúra.
Dobrovoľníci sa s okoloidúcimi rozprávali na té−
mu ochrany ľudského života od počatia.
šová za účasti Anny Záborskej osobnostiam a or−
ganizácii, ktoré sa zaslúžili o presadzovanie och−
rany života od počatia. V kategórii slovenská
osobnosť bol ocenený MUDr. Imrich Benický, v
kategórii zahraničná osobnosť Pius Stöessel zo
Švajčiarska a v kategórii organizácia bola cena
udelená Gynekologicko−pôrodníckemu oddeleniu
Nemocnice s poliklinikou v Trstenej. Na záver
konferencie bola v miestnom kostole v Rajeckých
Tepliciach posvätená kaplnka svätej Gianny Be−
retty Mollovej, ktorá obetovala svoj život za život
svojho nenarodeného dieťaťa.
Zbierka na pomoc tehotným
ženám a matkám v núdzi
Život ako dar, členská organizácia Fóra života, vy−
hlásila počas kampane zbierku na pomoc tehot−
ným ženám a matkám v núdzi. Zbierka sa realizo−
vala na námestiach v Bratislave a Trenčíne spolu
s rozdávaním bielych stužiek. Vyzbieralo sa v nej
33 600 Sk. V mene žien v núdzi združenie Život
ako dar ďakuje všetkým darcom za podporu. Vy−
zbierané peniaze budú použité na konkrétnu po−
moc ženám v núdzi.
Pochod za život
Prvý celoslovenský Pochod za život sa uskutočnil
9. apríla 2005 v Bratislave. Pochod, ktorým sa
ukončila kampaň 25. marec – Deň počatého
dieťaťa, zorganizovalo občianske združenie Život
ako dar, člen Fóra života.
Program sa začal svätou omšou vo františkán−
skom kostole o 14.30, po skončení ktorej bola po−
klona najsvätejšej sviatosti oltárnej a pochod k
Modrému kostolíku, kde sa nachádza pamätník
nenarodeným. Po návrate do kostola bol program
ukončený záverečnou pobožnosťou.
Na pochode sa zúčastnili aj veriaci z Viedne,
Nových Zámkov, Púchova, Levíc, Trnavy, Popra−
du, Lendaku a ďalších miest. Svojou prítomnosťou a
modlitbou tak vyjadrili kladný postoj k ochrane
ľudského života. Pochod za život bol tak ďalším
krôčikom k vytváraniu kultúry života na Slovensku.
Podpora KBS a list Sv. otcovi
O podporu ochrany života od počatia Fórum po−
žiadalo Konferenciu biskupov Slovenska. Vďaka
predsedovi Konferencie biskupov Mons. Františ−
kovi Tondrovi a Spolku sv. Vojtecha bola vytlače−
ná a do všetkých katolíckych farností distribuova−
ná brožúra Krížovej cesty za nenarodené deti.
Vďaka tomu sa v mnohých farnostiach na Veľký
piatok veriaci modlili túto krížovú cestu za
záchranu nenarodených detí, ich rodičov a vyko−
návateľov umelých potratov. O kampani a vyhlá−
sení Dňa počatého dieťaťa Fórum života listom in−
formovalo Sv. otca Jána Pavla II.
Konferencia Vyber si život
Publicita kampane 25. marec –
Deň počatého dieťaťa
V rámci kampane 25. marec – Deň počatého
dieťaťa pripravilo Fórum života v spolupráci s
členskou organizáciou Áno pre život siedmy roč−
ník Medzinárodnej konferencie Vyber si život.
Uskutočnila sa 2. − 3. apríla 2005 v Rajeckých
Tepliciach a niesla sa takisto pod heslom Nechať
žiť je správna voľba. Cieľom konferencie bolo vy−
tvoriť priestor na diskusiu o potrebe chrániť ľudský
život od počatia doma aj v zahraničí.
Záštitu nad konferenciou prevzali poslankyňa
Európskeho parlamentu a predsedníčka FEMM
Anna Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice
Peter Dobeš. Na konferencii vystúpili odborníci
zo Slovenska (Anna Záborská, Roman Kováč, An−
ton Chromík, Jozef Glasa, Jozef Mikloško, Jozef
Jaráb), Švajčiarska (Pius Stöessel), Chorvátska (An−
tun Lisec) a Srbska (Stojan Adaševič).
Súčasťou konferencie bol slávnostný koncert
spojený s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha
za ochranu života. Cenu v troch v kategóriách
udelila predsedníčka Fóra života Marcela Dobe−
2/ 2005
Informácie o kampani uverejnili: TASR, SITA,
TKKBS, STV, TA3, SRo, Lumen, Proglas (ČR), Kato−
lícke noviny, Rodinné spoločenstvo, Zrno, Týždeň,
Dieťa, Trnavsko, www.sme.sk, www.babetko.sk,
www.changenet.sk, www.mamatata.sk, Recar.
Na základe týchto správ sa nedá urobiť ucelený
obraz o akciách v rámci celého Slovenska. Ide len
o fragmenty z miest, odkiaľ sa nám podarilo získať
spätnú väzbu.
Ďakujeme všetkým ľuďom a organizáciám, kto−
ré akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a re−
alizácii tohtoročnej kampane 25. marec – Deň
počatého dieťaťa.
Fórum života
Spracovali: Blažena Novajovská, Katarína Mi−
chalčíková, Marek Michalčík, Fórum života, o. z.
16
Foto Anton Frič
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
tených budov stáli obrovské financie a na
zakladanie Centier sa možno v roku 2001
ani nenašlo dosť ochoty.
Nedôvera v občianske združenia a nadá−
cie bola veľká. Pripravili sme stanovy, zvoli−
li základné priority. A bez haliera. Ako dob−
re padol prvý sponzorský dar od poslanca
Brocku, za ktorý sme nakúpili pár kancelár−
skych potrieb...
Kontakt:
Ulica K. Pribinu 26
911 08 Trenčín
tel.: 032/7441178 − 9
fax: 032/ 7441179
e mail: [email protected], [email protected]
www.cprtn.sk
Jeho počiatok siaha do roku 2001. Na jednej kon−
ferencii, iniciovanej kresťanským združením žien
Našli sme priestory a otvorili sme poradňu
pre verejnosť – právnu a psychologickú, za
malý symbo−
lický poplatok
– 150 Sk ako
dar pre CPR.
Snažili sme sa
komplexne
riešiť
rodiny, nielen práv−
ny problém. Overo−
vali sme a pátrali
do hĺbky. Neraz
sme končili doho−
vorom s kňazom a
klientom na gene−
rálnej spovedi či
návratom
ku
sviatostiam.
Ani dnes si ne−
spomínam na neja−
ký nedoriešený prí−
pad. Len tam, kde
nás žiadali o roz−
vod. Odpoveď je
dodnes rovnaká. Sme Centrum pre rodinu – nie
proti rodine. Snažíme sa hľadať riešenie aj pre
problémové rodiny. Neraz je to dlhodobá inter−
vencia do rodiny, mnohokrát hmotná, finančná
pomoc, ale aj oddelenie partnera na liečenie, či
párkrát aj „do basy“. To však sú už iné kapitoly,
kde je týranie, závislosť od alkoholu, obmedzova−
nie a ponižovanie človeka, kde už nepomáhala
ani dlhodobá starostlivosť psychiatra o klienta.
sa hovorilo o kríze rodiny a manželstva. Počas
diskusie sa vynorila otázka, ako vrátiť rodine to,
čo jej určil aj pastoračný plán sv. Otca Jána Pavla
II. Jedným z jeho bodov bolo i zakladanie Centier
pre rodinu, ktoré by mali plniť pastoračnú, sociál−
nu, podpornú, charitatívnu a poradenskú funkciu,
kde by rodiny našli v kríze oporu.
Z myšlienky Anky Záborskej (dnes europoslan−
kyne) skrslo vytvoriť takéto centrum aj v Trenčíne.
Ako? No – to sme vôbec nevedeli. S Ankou Zábor−
skou, Gabikou Hubinskou, Jankom Krátkym, Jan−
kom Bezákom z Trenčína, Jožkom Liptákom z Cho−
cholnej, som sa ja – Oľga Löbbová podujala pá−
trať, ako vyzerá a čo robí také Centrum pre rodinu.
Anka Záborská hľadala materiály na pomoc, po−
skytla alternatívy riešenia a za mesiac sme vedeli,
že jediná cesta je vytvoriť občianske združenie.
Dôvod bol jasný – cirkev, aj keď má svoj pastorač−
ný plán, nemohla doteraz na ňom pracovať. Nové
fary, kostoly, strediská pre mladých, oprava navrá−
PREDSTAVUJEME ČLENSKÉ
ORGANIZÁCIE FÓRA ŽIVOTA
Centrum pre rodinu v Trenčíne
Najvypuklejšie prípady:
Týranie rodičov tridsaťtriročným synom tak, že ich
bil len spôsobom, aby nemali dlhodobú ujmu na
zdraví. Dnes sú už starkí v dome sami a spokojní
po 2 rokoch. Alebo týranie dcéry, ktorá pre záško−
láctvo mala problémy, túlala sa, museli sme aj
v spolupráci s políciou zasahovať, keď rozbíjala
domácnosť – 17 ročná!!! Alebo matka šiestich
detí, ktorá sa musela dívať na to, ako sa jej manžel
zaviera s dcérou a núti ju k incestu.
17
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
jektov – menších, či väčších. Každá
koruna je dobrá a nám bolo ľúto aj
tých štyroch projektov, čo nevyšli. V
júni 2002 vyšiel prvý veľký – a my sme
začali sociálnu prepravnú službu.
Ten, kto ju prevádzkuje, pozná peri−
petie s ňou. To nie je zárobková čin−
nosť – skôr stratová, ale nám pomohla,
lebo nás začali chápať v polohe kre−
sťanskej pomoci a lásky.
V tom čase sme sa rozhodli zvolať
celé Slovensko a iniciovať spoločnú
reč o potrebe Centier, ich začlenení v
Cirkvi, ale i v spoločnosti. Konferencia
bola výborne pripravená, mala veľmi
veľký ohlas. Reakcie na zjednotenie
boli rôzne. Vydržali sme vďaka našim
duchovným, ktorí spolupracovali s nami, viedli
nás a pomáhali nám.
Sú to tvrdé skúsenosti. V právnej poradni sa ob−
javovali dôsledky tzv. bytovej mafie, keď naleteli
ľudia – neplatiči na to, že niekto im odkúpi dom,
zabezpečí iné bývanie. Zabezpečili dočasné bý−
vanie, ale ako? Výsledok – bezdomovec! To vied−
lo k prvým náznakom, že je potrebné jednať
s mestom Trenčín a začať túto situáciu riešiť. Po−
zbierať tulákov a žobrákov, bezdomovcov a neja−
ko im pomôcť. Boli voľby a my sme sa dohodli, že
budeme všetci kandidovať do mestského zastupi−
teľstva, aby sme zmenili situáciu. A tak sme sa sta−
li poslancami – všetci, ktorí sme zakladali Cen−
trum sme sa dostali bez problémov do mestského
zastupiteľstva. Ľudia nás poznali asi po skutkoch,
možno preto. My sme chceli riešiť aj situáciu oko−
lo cirkevnej školy v Trenčíne, okolo kostola na
Juhu, kde situácia bola hrozivá a zdalo sa, že po−
maly budeme mať útulok pre psy alebo ďalšiu krč−
mu rovno vedľa kostola. Tu bolo možno dobré, že
sme boli občianskym združením, lebo povedať
vtedy v Trenčíne čokoľvek čo začínalo slovom
kresťanské, znamenalo ukázať červené súkno.
Toto sú fakty, ktoré treba uviesť pre tých, ktorí
majú problémy so samosprávami a obecným zá−
konom. Všetkým len odporúčanie – nebojte sa!
Váš kresťanský pilier musí byť základom myšlien−
ky, odovzdanosť do vôle Božej silou a malover−
nosť nechajte tej verejnosti, ktorá vás častuje ne−
dôverou a podozrievaním. Taký bol náš začiatok.
Na ďalší rok sme už celkom dobre chápali, ako
postavil Don Bosco na zelenej lúke celý svet. Ten
náš sa začal rozširovať.
Prvý napísaný projekt nás stál 3 noci práce a
potom ešte mesiac sklamania, že nevyšiel. Ale
mesto nám pomohlo prvou dotáciou 30 tisíc na
celý rok a my sme mali na nájom. Začali sme písať
ďalší a ďalší projekt. Dodnes sme napísali 17 pro−
Ešte v tom roku sme sa presťahovali do mesta,
čo nám pomohlo k lepšiemu styku s ľuďmi. Zača−
li sme kurzy pre mamičky – počítače, vodičský
kurz, ale nezabúdali sme na tú najdôležitejšiu vec
– výchovu mládeže. V 9 školách sme prednášali
v cykle 4 prednášok výchovu k partnerstvu, man−
želstvu, rodine a o čistote, o potrebe poznať priro−
dzene plánované rodičovstvo. Tieto prednášky
viedli lekári – MUDr. Hrádocký, MUDr. Kleman a
MUDr. Hlísta, katolícki lekári, jednu z nich vždy
prednášal katechéta, alebo kňaz. Bohužiaľ, tento
rok sme sa z viacerých dôvodov týmto prednáš−
kam nevenovali – iba na jednej škole.
18
Deťom sme dožičili viackrát letný a zimný po−
byt v tábore v Pastoračnom dome v Ústí na Orav−
skej Priehrade a v Belušských Slatinách. S nami
bol p. dekan Tondra z Trstenej, františkáni, v zime
sme boli s našim p. rektorom Križanom. Štyrikrát
sme si vyskúšali tábory, ktoré mali duchovno−re−
kreačný charakter, dennú sv. omšu – presný plán.
Rozobrali sme si liturgický rok, dopodrobna účasť
na sv. omši, deti mali more otázok i na sestričky
dominikánky. Sú to milé, aj keď náročné akcie.
S dospelými, aby sme trošku oslávili sviatky a
pozdvihli ich atmosféru, sme vytvorili štvorhlasý
spevácky zbor RODINA. Žijeme už piaty rok.
Trasúce sa hlasy i kolená sa pomaly spevňujú, a
tak sme si trúfli spievať aj v Ostrihome, či Györi,
alebo v Pilisszántó – slovenskej obci v Maďarsku a
v talianskom Malegne. V oboch ostali korene na
dlhodobé priateľstvá a reciprocitu zborov. Spieva−
me na sv. omšiach, ale aj pri menších miestnych
akciách, za čo máme grátis miestnosť na skúšky.
Je nás 18 a chýbajú nám ešte aspoň 4 chlapi...
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Zorganizovali sme malé i veľké benefičné koncer−
ty, ktorými sme trochu poplátali finančné diery.
lych stužiek. Každý rok 17.júna – kedy sa blíži vo
svete Deň rodiny poriadame konferenciu VŠETKO
PRE RODINU za účasti štátnych, samosprávnych,
či verejných inštitúcií, kresťanských spoločenstiev
a hnutí, mimovládnych organizácií, kde dominu−
jú kresťanské zásady, princípy a ich propagácia.
Pri tej príležitosti oživíme námestie programom
pre deti, poskytneme na prezentáciu stánky, večer
pozveme na recepciu a koncert u piaristov.
Tento rok je pre nás významný priznaním prí−
spevku z ESF SOP ĽZ. Ťažko nazvať náhodou stret−
nutie, ktoré nás priviedlo k vypracovaniu projektu.
Je to rekvalifikácia žien, ktoré sú na materskej do−
volenke, môžu však reálne vstúpiť do zamestna−
nia, byť doma pritom, starať sa o svoje, alebo i cu−
dzie deti a mať pracovnoprávny pomer. Ako? Re−
kvalifikáciou v trojmesačnom kurze, v ktorom sa
stane guvernantkou – opatrovateľkou detí, popri
tom sa školí tak, že v škôlke môže zadarmo nechať
svoje dieťa počas výučby, kde má zaplatený po−
byt, stravu pre seba a svoje dieťa. Naviac, ak je ne−
zamestnaná, môže poberať tzv. aktivačný príspe−
vok 1500 Sk. Cez leto funguje škôlka pre deti, kto−
ré rodičia nemajú kam dať počas celých prázdnin.
Pomaly končíme prvý krok a čakáme, čo na našu
prácu povie Riadiaci orgán SOP.
Poslednú zmenu sme urobili tým, že sme požia−
dali mesto Trenčín o spolupodieľanie sa na pre−
pravnej službe. Mesto nám poskytlo dotáciu, moh−
li sme kúpiť 8−miestne auto na prepravu viacerých
osôb naraz. Vieme tak voziť postihnutých a cho−
rých aj mimo Trenčína, čo je veľmi vítané pri pre−
prave do mimotrenčianskych zdravotných stre−
dísk.
Vďaka tomu, že sme všetci členovia orgánov
združenia poslancami v meste a obciach – preto
som začala tak obšírne opis vzniku – podarilo sa
nám po ročnom úsilí presvedčiť tých poslancov,
ktorí si myslia, že ich sociálna situácia bude vždy
rovnaká, aby sa pozreli aj na iných. Bola to riadna
fuška pre šesť ľudí. Len Pán Boh vie, ako to zaria−
dil, ale stal sa zázrak a mesto nám predalo starú
ošarpanú budovu za korunu. Nikdy nezabudnem,
ako som do rána plakala a modlila sa, načo mi
Boh pomáhal, veď ja to neviem zvládnuť – bolo
treba stavať a ja ani neviem, ako vyzerá kelňa...
A ráno prišiel Jožko Lipták a povedal, „neboj sa,
za mesiac to bude stáť v poriadku“ – a stálo. Len
vďaka jemu a tým, ktorí vkladali do toho svoj um,
schopnosti, prácu i svoje peniaze, kňazom, ktorí
neúnavne prosili v kostoloch o brigádu pre nás,
zbierali sme haliere do pohárov (a keď tam dal
raz ktosi 1000 korún, ihneď celý pohár ukradli),
moji kolegovia hľadali sponzorov, prosili sme, ne−
chali sme sa vysmiať aj ponižovať, ale dnes stojí
KRIŠTOF ako sociálny dom pre bezdomovcov,
spojený s útulkom na prespatie pre tulákov. Pr−
vých bolo len pár – 6 a my sme sa báli, či budeme
vôbec fungovať. Dnes horko – ťažko udržíme dve
lôžka, ktoré nechávame pre akútnu pomoc.
Pán farár Kuffa mi raz povedal, že ak z tuláka
urobíme bezdomovca, už je to dobré a dá sa mu
pomôcť. Jeho skúsenosť bola našim krédom a tak
sme zo 123 ľudí dnes pomohli 15−tim vrátiť sa na−
zad do práce, našli sme im byt alebo ubytovanie,
dokonca niektorí z nich majú vysokú hmotnú
zodpovednosť, abstinujú, pracujú. To je dar za
veľa práce. A tí ostatní? Vracajú sa občas ku nám,
keď nás potrebujú. Ale už nevedia žiť v komunite.
A ak – tak len medzi tulákmi.
Sami by sme to nedokázali. Pomáha nám chari−
ta, fara, sestričky Notre Dame, ale aj mestský
úrad, okolité obecné a mestské úrady, aj keď len
striedmo, ale dá sa dohovoriť s každým. Sme na
okolí jediní tohto druhu a snažíme sa vniesť do
svojej práce ORA ET LABORA – veď sme takmer
pod Skalkou, kde to vzniklo. Problémy máme len
so samosprávnym krajom a možno nežičlivcami,
ale to je súčasť našej snahy byť „blížnemu bratom
a nie katom“.
Je nás už, chvála Bohu, v Centre zamestnaných
viac, a tak sa nám ľahšie pracuje. Aj keď musím
povedať, že nájsť človeka, ktorému by láska k Bo−
hu a blížnemu hovorila viac ako peniaze, je
enormné úsilie. A tak si myslím, že ak nás doteraz
viedol Boh, nájde aj mladých, ktorí by vedeli pre−
vziať tieto povinnosti po nás – už dôchodcoch.
Verím, že nielen ľuďom, ale aj Bohu a cirkvi sme
prospešní a potrební. Dostať sa medzi ľudí treba
dnes už viac obetavou snahou pomôcť a s láskou
blížnemu. Láska a obeta nepotrebuje veľké slová,
ale malé, drobné, nikdy nekončiace príklady lás−
ky. Potom pôjdu ľudia k Bohu po ceste ňou vyšlia−
panej ľahko a bez zábran pred vierou či nábožen−
stvom a budú nás nútiť hovoriť o Bohu, viere a lás−
ke. Bez klišé a fráz...
Každý rok spolutvoríme s Fórom života Deň
bielej stužky a sme radi, keď sa nám vydarí aspoň
tak, ako doteraz, kde sú už tradične na námestí
diskusie a rozdáme stovky letákov, literatúry, bie−
Oľga Löbbová
Centrum pre rodinu v Trenčíne
19
TÉMA
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Prínos Jána Pavla II. k ochrane života a rodiny
Rozhovor s Józefom Nowackim
Otec nuncius, Svätého otca Jána Pavla II. ste po−
znali osobne, ste tu jeho predĺženou rukou. Pre
nás bol, je a stále bude inšpiráciou, ako možno
ochraňovať ľudský život od počatia až po priro−
dzenú smrť a podporovať rodinu. Ako si naňho
spomínate vy?
Ďakujem vám za tento podnet, ktorý je veľmi
dôležitý. Myslím si, ba som presvedčený, že Svätý
otec bude veľmi rád (ako nás „tam“ počúva) aj
preto, že sa o tom hovorí. Pretože pre Svätého
otca bola po celý čas – celý jeho pontifikát i jeho
kňazský život a počas biskupskej práce – kľúčo−
vou starostlivosť o rodinu, o mladé manželstvá a
o mládež, ktorá sa pripravovala na manželstvo.
Celý čas, už ako kňaz a potom ako biskup, mal
skupinu mladých, s ktorými cestoval a chodil na
dovolenky. Bol to preňho oddych, ale tiež čas urči−
tej formácie mladých ľudí, ktorí si od neho brali prí−
klad, svedectvo dôstojnosti človeka i veľkej lásky.
Tí ľudia po celý čas, keď bol kardinálom a potom
pápežom, spomínali na ich spoločné stretnutia, do−
volenky. Počas celého pontifikátu s ním boli v kon−
takte. Bolo vidieť, ako im pomáhal, ako ich formo−
val. Tak vznikli nádherné manželstvá, rodiny.
Už ako biskup napísal knižku Láska a zodpo−
vednosť – veľmi dôležitú, zaujímavú i veľmi nápo−
mocnú rodinám a predovšetkým užitočnú pre po−
chopenie toho, čo to je manželská láska. Je to
knižka možno nie ľahká, nie každý jej porozumie,
lebo ju písal ako filozof, ako antropológ. Ale v nej
vyjadril hlbokým svedeckým spôsobom, ako treba
žiť manželskú lásku.
Potom ako pápež na začiatku svojho pontifiká−
tu – je zaujímavé, že hneď na začiatku – vo všet−
kých katechézach, ktoré mával každú stredu po−
čas generálnych audiencií, hneď začal katechéza−
mi o manželstve, o rodine. „Mužom a ženou ich
stvoril“– to bol titul katechéz na celý rok. Len o
manželstve. Krásne dielo! Neviem, či vyšlo v slo−
venskom jazyku, ale v poľskom a, samozrejme,
v talianskom jazyku vyšlo. Tiež celý zväzok ka−
20
techéz, kde pastierskym spôsobom prístupným
pre všetkých vyjadroval, približoval ľuďom, ako
žiť manželský život, manželskú lásku a tiež v ňom
hovoril o rodine.
Asi po 4 rokoch pontifikátu napísal prácu Fami−
liaris Consortio, zameranú na rodinu.1 V nej pek−
ne vyjadril a predovšetkým všetkých povzbudil,
že rodina je najdôležitejšou bunkou spoločenstva,
že ju treba milovať, chrániť, že rodina je svätým
chrámom života a lásky. I potom nám Svätý otec
pomáhal, po celý čas hovoril o rodine. Samozrej−
me, vždy na inú tému, ale myšlienka sa týkala ro−
diny. Počas apoštolských ciest, návštev rôznych
krajín, všade, kde sa stretával s deťmi, s mládežou,
všade bola myšlienka rodiny. Všade, všade. Mys−
lím, že sa o tom už veľa napísalo. Tiež vznikol Inš−
titút Jána Pavla II. pre rodinu. Je to teraz časť La−
teránskej univerzity, kde sa študuje rodina.
Myslím, že aj v Krakove je taký inštitút.
Áno, samozrejme. V Krakove je rodinný inštitút
a tiež v Ríme je Pápežská rada pre rodinu, na kto−
rú dával Svätý otec veľký pozor. Všetky takéto inš−
titúty boli pre pápeža dôležité, ale Rada bola pre
neho najcitlivejšou. Zmienky o rodine nájdeme
i v iných dokumentoch ako napr. Christi fideles
laici, čo je tiež apoštolská exortácia, ktorá hovorí,
ako majú veriaci správne žiť v Cirkvi. Potom dielo
Mulieris Dignitate o dôstojnosti človeka. V roku
1994 napísal list rodinám, v ktorom povzbudzo−
val ľudí, aby sa modlili za rodiny s rodinami. Tým
listom akoby klopal na dvere každého domu. Tiež
napísal krásny list deťom, v ktorom písal o rodi−
čoch, o tom, že sú šťastné deti, ktoré majú krásne
rodiny, a sú aj také deti, ktoré rodiny nemajú. On
im dobre rozumie, trpí s nimi a je mu veľmi ľúto,
že sú také deti, ktoré nemajú rodinu. Počas jubi−
lejného roka mal stretnutie s rodinami. Celá náuka
Svätého otca Jána Pavla II. o rodine, jeho záujem
o rodinu, neboli len vedeckým alebo teologickým
záujmom. Predovšetkým povzbudzoval. Celý čas
rodinám hovoril, že nie sú samy. Celý čas im ho−
voril, že sú najväčším pokladom Cirkvi, pokladom
národa, že sú budúcnosťou sveta, generácie. Tak−
že stále povzbudzoval rodiny.
Akým spôsobom on ako biskup−pápež poznával
reálny život v rodine, veď sám v rodine nežil? Ve−
del byť v tejto pozícii rodinám nápomocný?
Po celý čas sa za rodiny modlil, myslel na ne.
Rodiny mu posielali veľmi veľa listov. On vedel
všetky ich problémy vyriešiť. Prosil, aby mu všetku
korešpondenciu, týkajúcu sa rodín, prinášali do
jeho kaplnky. Čítal ju, zobral na svoj oltár a obe−
toval omšu za rodiny s problémami. A ľudia písali
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
o rôznych problémoch. Rodiny, v ktorých manžel
alebo manželka boli chorí, tí, ktorí nemali za−
mestnanie, rodiny, ktoré márne čakali dieťa,
a veľa rôznych problémov. Rodiny, ktoré mali
veľmi vážne problémy, pozval, aby prišli za ním
a mali spolu omšu, modlili sa spolu. A neraz boli
aj také prípady, že prišli manželia, čo nemohli
mať dieťa, Svätý otec sa modlil a oni prišli o rok
a ďakovali Bohu, že vyslyšal ich modlitbu. Svätý
otec to všetko prežíval, nebolo to len „úradné“.
Žil tým, nosil to hlboko vo svojom srdci. Vždy,
keď mohol, sa s rodinami stretával súkromne.
Niekedy ich prekvapil a prišiel za nimi. Povedal:
ideme a navštívime nejakú rodinu! No ako pápež
sa s nimi nemohol tak veľmi kontaktovať. Bol to
bezprostredný spôsob. Ale kde mohol, využil ho.
Stretával sa aj s de mi.
Svätý otec nám ukázal túto cestu ako prvú vec –
spôsob, akým sa starať o rodinu. To je úloha celej
Cirkvi, ktorou sú pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci,
rehoľníčky i všetci veriaci.
Čo je podľa Jána Pavla II. najdôležitejšie v pas−
torácii rodín?
Máme vytvárať atmosféru rodiny, atmosféru
modlitby, atmosféru adorácií. V homílii hovoril,
že rodina je chrám Boží a v tom chráme je mod−
litba rodičov i celej rodiny. Modlitba, ktorá je po−
trebná, ktorá môže byť niekedy aj krátka, lebo
tam, kde sú dvaja, traja, tam je aj Ježiš. To môže
byť 5 minút. Modlitba vždy spája, vždy nám vy−
prosuje veľa milostí, ktoré sú pre nás potrebné. To
je náuka pre nás. To je jedna vec. A druhá: Svätý
otec miloval mládež. To bol skutok, konzekven−
cia rodiny. Ak sa rodina bude snažiť vychovávať
deti vo viere, bude svet lepší. Takže aj mládež mu
bola blízka. Dobre vedel, že keď bude pracovať
s rodinou, aj deti sa priučia.
Svätý otec nám teda nechal krásnu náuku a
krásny príklad. Je to pre nás výzva – nestačí o tom
len vedieť, ale je potrebné študovať a pracovať na
sebe. Máme byť otvorení pre rodinu. Keby každý
urobil malú vec, keby každý podal ruku rodine,
ktorá to potrebuje! Všetko dobro, ktoré urobíme,
prinesie ovocie. Máme pomáhať rodinám. Keď bu−
deme pomáhať, Pán Boh nám dá ešte viac. Ku
stromu, ktorý rodí dobré ovocie, ľudia stále prichá−
dzajú. Tam, kde je dobro, budú prichádzať ľudia.
Ak my budeme dávať, aj Pán nám bude dávať.
Dobro je dobré vtedy, keď je celý čas darované.
A všetko, čo máme v živote, je darované. Všetko.
Náš čas, zdravie, našu prácu. To je výzva, ktorú
nám zanechal Ján Pavol II. A on nám teraz po−
máha ešte viac. Ako povedal už pápež Benedikt
XVI.: z nebeského okna na nás pozerá, i tam nám
pomáha, i tam nám bude pomáhať a vyprosovať
milosti. Je to veľký patrón rodiny, ktorý v nebi pri
Pánu Ježišovi stráži, aby sme šli dobrým smerom.
Máme veľkého dobrého patróna, ktorý nám po−
máha. A my sa snažme, aby sme ďalej mohli rodi−
nám pomáhať. To je veľká práca; úloha, ktorá je
potrebná pre celé ľudstvo, celú spoločnosť.
Dnes je pre niektorých rodina len dožívajúcim
modelom ľudského spolužitia. Ako sa majú v ta−
kejto situácii zachovať kresťania, ktorí si hodnotu
rodiny cenia ako základnú, nemennú hodnotu?
Národ bez rodiny nebude mať žiadnu budúc−
nosť. Preto je to tiež naša občianska povinnosť.
Nielen ako veriacich ľudí, ale tiež ako občanov.
Najväčšou investíciou národa je to, ak sa stará
o rodinu. Nech Pán žehná všetky rodiny, a nech
žehná tých, ktorí sa starajú o rodiny. Nech Pán
žehná všetkých tých, ktorí sa starajú o to, aby za−
chránili ľudský život, ktorí pomáhajú matkám
v núdzi, ženám, ktoré čakajú dieťa a sú v ťažkos−
tiach, nemajú materiálnej pomoci. Tých všetkých,
ktorí na Slovensku pracujú na tom a starajú sa
o to, aby chránili ľudský život. Ale tiež tých, ktorí
pracujú s rodinami, ktorí povzbudzujú, aby mohli
žiť kresťanským životom, ktorí dávajú príklad
iným, i všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí pamätajú
na rodinu a sú presvedčení, že rodina je naj−
väčším pokladom spoločnosti.
Ďakujem veľmi pekne za vaše slová. Dnešnú
homíliu ste začali slovami, ktoré často používal
Svätý otec Ján Pavol II.: „Nebojte sa!“
Áno, sú to jeho slová: „Nebojte sa. Otvorte do−
korán dvere Kristovi. Kristus vie, čo je v človeku.“
Ďakujeme za túto myšlienku. Je to povzbudenie,
ktoré dal svetu. Nebojte sa, choďte dopredu. Vie−
te, že Pán je s vami, že Pán neopustí žiadnu rodi−
nu, bude sa starať o každú a o každej vie. A aj keď
prichádzajú ťažké rozhodnutia, keď sú rôzne krí−
žové cesty, bude vždy pomocou. On na nikoho
nezabudne. Len treba ten prvý krok. Odvahu všet−
kým rodinám, nech idú dopredu s vierou a náde−
jou, že Pán je vždy s nami.
Marcela Dobešová, 22. 5. 2005
21
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
POSVÄTNOSŤ ŽIVOTA
P. Ladislav Csontos SJ
Už od samého začiatku svojho pontifikátu Svä−
tý otec Ján Pavol II. vyzdvihoval a všemožne chrá−
nil posvätný dar života každého človeka. Že mu
naozaj ide o človeka, zvýraznil vo svojej prvej en−
cyklike Redemptor hominis Vykupiteľ človeka,
v ktorej rozvinul základné črty svojej antropoló−
gie. Zdôraznil, že Cirkev chce slúžiť jedinému cie−
ľu: „Aby každý človek našiel Krista, aby Kristus
kráčal s každým človekom po ceste života silou
pravdy hýbajúcej človekom a svetom, ktorú obsa−
huje tajomstvo vtelenia a vykúpenia, a silou lásky,
ktorá vyžaruje z tohto tajomstva.“ (RH č. 13)
Človeka videl uprostred historického diania,
v mnohosti myšlienkových prúdov a spoločen−
ských štruktúr, v jeho bytostnom vzťahu ku Kristo−
vi. „Ježiš Kristus je hlavnou cestou Cirkvi. On je
našou cestou k Otcovi. A je aj cestou ku každému
človekovi. Na tejto ceste, ktorá vedie od Krista
k človekovi, na tejto ceste, na ktorej sa Kristus spá−
ja s každým človekom, nikto nemôže Cirkev za−
staviť. Vyžaduje si to časné i večné dobro človeka.
Kvôli Kristovi a vzhľadom na tajomstvo, v ktorom
spočíva sám život Cirkvi, Cirkev nemôže nebyť
citlivá voči všetkému, čo prispieva ku skutočnému
dobru človeka, ani nemôže byť ľahostajná voči
všetkému, čo toto dobro ohrozuje“.(LE č.1)
Jánovi Pavlovi II. išlo „o človeka v celej jeho
pravde a v jeho plnom rozmere. Nejde o dajakého
abstraktného človeka, ale o skutočného, t.j. kon−
krétneho, historického človeka. Ide o každého
človeka, lebo každý človek je zahrnutý do tajom−
stva vykúpenia a s každým sa Kristus navždy spo−
jil vďaka tomuto tajomstvu.“ (RH č. 13)
„Tento človek je cestou Cirkvi, cestou, ktorá je
v určitom zmysle základom všetkých ostatných
ciest, ktorými sa musí Cirkev uberať, pretože člo−
vek – každý človek bez akejkoľvek výnimky – bol
Kristom vykúpený, pretože s človekom – a to
s každým človekom bez výnimky – je Kristus urči−
tým spôsobom spojený, aj keď si to človek neuve−
domuje.“ (LE č. 1) Po tejto ceste kráčal celý svoj
dlhý pontifikát, keď bránil človeka pred totalitár−
nymi režimami, keď v ťažkej situácii svojho rod−
ného Poľska vyzdvihol ľudské práva a slobodu
každej jednotlivej osoby, keď pozdvihol svoj hlas
na obranu obetí násilia a vojen, keď dal svoj hlas
znieť za tých, čo ešte nemôžu volať, lebo sa ešte
nenarodili, keď zaznieval jeho hlas v prospech
tých, ktorých zoslabnutý hlas mnohí zodpovední
už nechceli počuť.
Na prvom mieste zdôrazňoval prvé a najdôleži−
tejšie právo človeka, ktorým je právo na život.
Keď pápež Ján Pavol II. hovoril o dôstojnosti ľud−
22
2/ 2005
skej osoby, vždy sa odvolával na celostné chápa−
nie osoby. „Duchovná a nesmrteľná duša je prin−
cípom jednoty človeka, je tým, vďaka čomu jest−
vuje ako jednota telom a dušou – ako osoba.“
„Telo a dušu nemožno od seba oddeľovať: v oso−
be, v dobrovoľne konajúcom subjekte a v dobro−
voľnom úkone spolu pretrvávajú alebo hynú.“ (VS
č. 48 − 49) Toto celostné základné ponímanie člo−
veka predstavuje prostredníctvom biblickej prav−
dy o stvorení človeka Bohom a o vykúpení skrze
Ježiša Krista. Lebo vykúpenie skrze kríž dalo člo−
vekovi znova a navždy jeho dôstojnosť. V celej pl−
nosti sa ona zjaví po zmŕtvychvstaní na konci ve−
kov. Podľa Jána Pavla II. jednou z najväčších sla−
bín modernej civilizácie je neadekvátne chápanie
človeka, ako na to poukázal už vo svojej adekvát−
nej antropológii ešte ako profesor na Katolíckej
univerzite v Lubline. Východiskom mu je základ−
né tvrdenie biblickej antropológie o človeku stvo−
renom na Boží obraz.
Ján Pavol II. prehĺbil tajomstvo človeka, ktorý
nemôže žiť bez lásky. „Človek zostáva sám sebe
nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba
zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne
s láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom
neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Práve preto
Kristus Vykupiteľ, ako sme už povedali, v plnej
miere zjavuje človeka človekovi samotnému. A to
je – ak možno tak povedať – ľudský rozmer tajom−
stva vykúpenia. V ňom človek nachádza svoju
veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti.“
(RH č. 10) V ňom nadobúda prístup k večnému ži−
votu. Večný život je vlastne životom samého
Boha a zároveň životom Božích detí. Reakciou
veriaceho na túto prekvapivú a nevýslovnú prav−
du má byť neslabnúci úžas a bezhraničná vďačno−
sť. Veriaci človek má spolu s apoštolom Jánom
opakovať slová: „Pozrite, akú veľkú lásku nám da−
roval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj
sme.“ (1 Jn 3,1). Dôstojnosť ľudského života nevy−
plýva len z jeho prameňa, čiže zo skutočnosti, že
pochádza od Boha a je na obraz Boží, ale aj
z cieľa, z jeho predurčenia pre spoločenstvo s Bo−
hom, ktoré sa dosahuje poznaním Boha a láskou
k nemu.
Zdôvodnenie ľudských práv v preambule Všeo−
becnej deklarácie ľudských práv je iba faktické.
Uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých ne−
odňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny
je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo
svete; ignorovanie ľudských práv viedlo k barbar−
ským činom, urážajúcim svedomie človeka. Ján
Pavol II. zdôraznil, že ľudské práva nachádzajú
prvé žriedlo v transcendentnej dôstojnosti ľudskej
osoby, že prameňom a syntézou všetkých práv je
právo na náboženskú slobodu. Je základnou prav−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
dou, že „život, najmä ľudský, patrí výlučne Bohu:
kto vzťahuje ruku na život človeka, istým spôso−
bom vzťahuje ruku na samého Boha.“ (EV č. 9)
Tieto práva možno previesť na: právo na biolo−
gický život, ktorého integrálnou súčasťou je právo
na rozvíjanie života po počatí v materskom lone,
právo žiť v rodine a v mravnom prostredí, právo
na duchovný život a jeho rozvoj, právo na slobo−
du vo všeobecnosti a špeciálne na náboženskú
slobodu, právo na manželský a rodinný život, prá−
vo na spoločensko−ekonomické dobrá a napokon
právo na účasť na spoločensko−politickom živote.
Na prvé miesto medzi základnými neodcudzi−
teľnými právami staval právo človeka na biologic−
ký život a jeho rozvoj. „Napriek mnohým ťažkos−
tiam a neistotám každý človek, úprimne otvorený
pravde a dobru, môže pomocou svetla rozumu
a pod vplyvom tajomného pôsobenia milosti do−
spieť k tomu, že v prirodzenom zákone, vpísanom
do srdca (porov. Rim 2, 14−15), spozná posvätno−
sť ľudského života od počatia až do jeho konca
a získa presvedčenie, že každá ľudská bytosť má
právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo toto jej
základné právo. Uznanie tohto práva je základom
ľudského spolunažívania, ako aj existencie ľud−
ského spoločenstva.“ (EV č. 2)
Svätý otec zdôraznil, že človek v dôsledku ta−
jomstva vykúpenia je zverený starostlivosti Cirkvi,
preto ho Cirkev nemôže a nesmie opustiť, a to
každého človeka v jeho jedinečnej a neopakova−
teľnej reálnej existencii, v ktorej zotrváva nena−
rušený obraz a podoba samého Boha. V spome−
nutej encyklike Redemptor hominis napísal: „Cir−
kev nemôže opustiť človeka, ktorého osud – to
značí vyvolenie a povolanie, narodenie a smrť,
spasenie alebo zatratenie – je tak úzko a nerozluč−
ne spojené s Kristom. Vzťahuje sa to na každého
človeka žijúceho na tejto planéte, ... v jeho úplnej
a neopakovateľnej skutočnosti jeho bytia a kona−
nia, rozumu a vôle, svedomia a srdca.“ (RH č. 14)
Táto výzva a prihlásenie sa Cirkvi k človeku sa ne−
končí pontifikátom Jána Pavla II., ale zostáva trva−
lým odkazom a úlohou pre nás i všetky nasledujú−
ce generácie kresťanov.
OCHRANA ŽIVOTA V ENCYKLIKE
JÁNA PAVLA II. EVANGELIUM VITAE
knuteľnosť ľudskej osoby, ako mrzačenie, telesné
alebo duševné mučenie, pokusy o psychické nási−
lie; čo uráža ľudskú dôstojnosť, ako neľudské ži−
votné podmienky, svojvoľné väznenie, deportácie,
otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a mladist−
vými; a taktiež hanebné podmienky práce, keď je s
robotníkmi zaobchádzané ako s obyčajnými vý−
robnými prostriedkami, a nie ako so slobodnými a
zodpovednými osobami: všetky tieto veci a im po−
dobné sú vskutku hanebné, vnášajú nákazu do
ľudskej civilizácie a poškvrňujú viac tých, ktorí ich
robia, než tých, ktorí trpia bezprávie, a veľmi zne−
ucťujú Stvoriteľa.“ (GS, čl. 27)
Encyklika preto vidí tri okruhy príčin súčasného
stavu:
a) Oslabenie zmyslu pre hodnotu života
Násilie, nenávisť, konflikt záujmov, peniaze,
moc, to všetko vedie k nespravodlivému prerozde−
ľovaniu bohatstva medzi národmi a spoločenský−
mi triedami, ktoré často ústia do biedy, podvýživy,
hladu, ozbrojených konfliktov, vojen, ba dokonca
ku genocídam. Hanebný obchod so zbraňami, na−
rušovanie ekologickej rovnováhy, predaj drog,
podporovanie nezriadených sexuálnych praktík,
to všetko nadobúda skryté, ale i zjavné podoby.
Vytvára sa a upevňuje nová kultúrna situácia, kde
zločiny proti ľudskému životu naberajú nevídanú,
ba priam omnoho horšiu podobu (EV, čl. 4, 10).
Existuje tu aj iný druh násilia, ktorý v posled−
nom čase nadobúda na intenzite a je o to záker−
nejší, že útočí na najslabších a najviac zraniteľ−
ných – ľudí, ktorí sa majú narodiť a umierajúcich.
ThLic. PhDr. Marián Bednár
Úvod
Rok 2005 priniesol niektoré prelomové zmeny.
Najväčšou z nich bola smrť pápeža Jána Pavla II.
(1920−2005). Táto výnimočná osobnosť bola veľ−
kým ochrancom života nielen v Cirkvi, ale aj v ce−
losvetovom meradle. Aj keď jeho smrť je stratou
pre pro life hnutie, jeho pápežské učenie týkajúce
sa aj ochrany života ostáva naďalej platné. Preto
každý, kto sa chce zasadiť za ochranu života v
dnešnej postmodernej spoločnosti, by mal poznať
a prijať mentalitu „evanjelia života“ a svojimi
skutkami sa ju snažiť realizovať v osobnom živote.
Preto aj tento príspevok chce oboznámiť s teoló−
giou a pohľadom, ktorý ponúka encyklika pápeža
Jána Pavla II. Evangelium vitae (25. 3. 1995).
I. Súčasné nebezpečenstvá pre ľudský život
Encyklika sa v prvej kapitole (čl. 7−28) na poza−
dí rozprávania biblického príbehu knihy Genezis
o Kainovi a Ábelovi (Gn 4,2−16) snaží poukázať
na počiatky násilia proti životu a zvrátenú logiku
hriechu. Zdôrazňuje, že už Druhý vatikánsky
koncil pri analýze vtedajšej situácie konštatoval,
že k utrpeniu vo svete pristupujú aj nové hrozby
proti ľudskému životu:
„Všetko, čo je priamo proti životu, ako vraždy
všetkého druhu, genocídy, potraty, eutanázia i do−
brovoľná samovražda; čokoľvek porušuje nedot−
23
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
Mnohé štáty sveta prijali tento trend v práve, kde
uzákonili túto voľbu a dali jej naplno zelenú. Aj to
svedčí o úpadku spoločnosti a kultúry, ktorá zabí−
ja svojich vlastných. Z pohľadu perspektívy takáto
spoločnosť nemá budúcnosť, lebo likviduje seba
samú a smeruje ku kolapsu. Táto skutočnosť je za−
meraná proti vlastnej ľudskosti a so všetkými svo−
jimi štruktúrami i filozofiou je označovaná ako
„kultúra smrti“ (EV, čl. 10−12). [5]
Antikoncepcia, sterilizácia, potrat, zabíjanie na−
rodených detí, technológie umelého oplodnenia,
eutanázia sú novodobými hrozbami pre ľudský ži−
vot. Sú často systematicky a vedecky naplánova−
né. Do týchto „kampaní proti životu“ sú zapojené
aj mnohé medzinárodné inštitúcie a organizácie
(EV, čl. 17).
b) Zle pochopený zmysel slobody
Hrozby proti ľudskému životu sú často prezen−
tované a interpretované ako legitímne prejavy slo−
body jednotlivca, ktoré musia byť uznávané a
chránené ako jeho najzákladnejšie práva. Príliš sa
zdôrazňuje a prekrúca význam subjektivity člove−
ka, ktorý chápe svoju „absolutizovanú“ slobodu
bez akýchkoľvek limitov. V takomto chápaní ab−
sentuje rozmer vzťahovosti, rozmer spojenia prav−
dy so slobodou, odklon od sociálneho spolužitia
(EV, čl. 18−20).
c) Oslabenie vzťahu k Bohu a k človekovi
Z oslabeného vzťahu a chápania Boha, sveta a
človeka je len krôčik k praktickému materializmu,
v ktorom sa preferuje individualizmus, utilitariz−
mus a hedonizmus. Namiesto hodnoty „byť“ na−
stupuje hodnota „mať“. V takejto perspektíve aj
bolesť stráca svoje miesto a je potrebné iba proti
nej bojovať a eliminovať ju. V takomto kultúrnom
a myšlienkovom prostredí už ani telo, sexualita a
plodenie nie sú vnímané ako osobné reality a ne−
znamenajú vzťah s ostatnými ľuďmi, s Bohom i so
svetom. Interpersonálne vzťahy sú narušené a ob−
medzované. Jedinec nie je posudzovaný podľa
toho „kým je“, ale podľa toho, „čo má a aký podá−
va výkon“. „Morálne svedomie“ spoločnosti sa
otupuje a postupne vytráca (EV, čl. 22−24).
Encyklika venuje osobitnú pozornosť dvom štá−
diám ľudského života, v ktorých je človek najbez−
brannejší a najviac zraniteľný. Najviac útokov
v dnešnej dobe smeruje práve proti nim: narode−
nie s problematikou potratu a smrť s problemati−
kou eutanázie.
II. Kresťanská zvesť o živote
Druhá kapitola (čl. 29−51) prezentuje radostnú
zvesť o živote, ktorú ohlasoval Ježiš Kristus. On je
pravý zdroj a prameň, z ktorého môže každý člo−
vek spoznať úplnú pravdu o hodnote ľudského ži−
vota. V ňom radostná zvesť o živote kulminuje.
24
2/ 2005
Život je vždy dobro
Encyklika poukazuje na to, že plnosť radostnej
zvesti o živote sa už anticipuje v Starom zákone.
Je ňou skúsenosť viery Izraela s oslobodzujúcou
láskou Jahveho, ktorý vyslobodzuje svoj ľud
z Egypta (Ex 1,15−22). Pravda o živote je zjavená
skrze Božie prikázania – Dekalóg (Ex 20,1−17; Dt
5, 6−21). Aj prikázania Zmluvy sú prezentované
ako cesta života. Zákon ako celok chráni ľudský
život vo všetkých jeho aspektoch. Proroci sa
snažili v Izraeli prebudiť očakávania nového prin−
cípu života, novej obnovy vzťahu medzi Bohom
a jeho ľudom. Toto očakávanie našlo svoje napl−
nenie v Ježišovi (EV, čl. 49).
Encyklika poukazuje, že každý veriaci môže
v dreve Kristovho kríža objaviť úplné naplnenie
a zjavenie celého evanjelia života. Je znamením
veľkého kozmického zápasu medzi dobrom a
zlom, medzi silami života a smrti. Prebieha tu ťaž−
ký boj medzi „kultúrou života“ a „kultúrou smrti“.
„Ľud života“ sa rodí a rozrastá z kríža, ktorý je
prameňom milosti. Tento nový život nachádza
svoju plnosť, význam, podstatu a realizáciu v da−
rovaní seba samého podľa vzoru Ježiša (EV, čl. 50−
51; SD, čl. 14−24).
Evangelium vitae si kladie otázku: Prečo je život
dobro? Odpoveď môžeme sledovať na stránkach
Písma. Človek je tu chápaný ako obraz Boha, zna−
menie jeho prítomnosti a odlesk jeho slávy (porov.
Gn 2,7; Ž 8). Je poctený najvyššou dôstojnosťou
a obdarovaný životom, ktorý je účasťou na jeho ži−
vote (Gn 1,26). Človek je nielen vládcom a správ−
com Božích diel, ale má aj duchovné kvality, ktoré
ho odlišujú od iného stvorenia: rozum, slobodná
vôľa, schopnosť rozlíšiť dobro od zla (Sir 17, 3.7;
Dt 32,4). Samozrejme, že život, ktorý daroval Boh
človekovi, je zárodkom nesmrteľnej existencie,
ktorá presahuje samotné hranice času (Múd 2,23)
(EV, čl. 34−35; GS, čl. 12).
Boží plán s človekom narušil hriech. Hriechom
ničí človek obraz Boha v sebe. Príchodom Ježiša –
nového Adama bol človek oslobodený od otroctva
modloslužby, boli obnovené bratské vzťahy medzi
ľuďmi a človek môže v novom svetle milosti po−
chopiť svoju novú identitu (Rim 5,12−21; 1 Kor
15,45). Ježiš prináša dar večného života. Každý,
kto v neho verí, je s ním spojený v spoločenstve,
má večný život (porov. Jn 3,15). Vrchol kresťanskej
pravdy o hodnote života spočíva v spojení človeka
s Božím životom (EV, čl. 36−38; GS, čl. 13).
Úcta, láska a zodpovednosť človeka voči životu
Evangelium vitae neustále zdôrazňuje, že jedi−
ným Pánom života je Boh, a preto človek nemôže
o ňom rozhodovať ľubovoľne (porov. Gn 9,5; Job
12,10; 1 Sam 2,6; Dt 32,39). Tento posvätný cha−
rakter života a jeho nedotknuteľnosť je zrejmá z roz−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
právania knihy Genezis o Kainovi a Ábelovi (Gn
4,2−16). Nedotknuteľnosť ľudského života je garan−
tovaná aj prikázaniami Dekalógu, ktorý zakazuje
vraždu, ale aj násilie spôsobené druhej osobe (Ex
20,13; 23,7; 21,12−27). Samozrejme, že tieto priká−
zania nachádzajú svoju plnosť až v Novom zákone,
ktorý je výzvou k úcte pred nedotknuteľnosťou fy−
zického života a pred neporušiteľnosťou ľudskej
osoby. Vrcholom tejto premeny a nového poníma−
nia života i vzťahu k blížnemu je Ježišov príkaz lás−
ky k nepriateľom (Mt 5,44−45). Ono hovorí o Božej
logike, a o tom, že každý život jednotlivca má byť
ctený, chránený a milovaný: „Miluj svojho blížneho
ako seba samého“ (EV, čl. 40−41).
Teológia stvorenia hovorí o zodpovednosti člove−
ka voči každému životu (porov. Gn 1,28). Toto po−
slanie má súvis s ekologickou otázkou. Človek má
zušľachťovať tento svet a vyvážene sa starať o rôzne
formy života – prírodu, zvieratá. Nezanedbateľným
prvkom je tu aj „ľudská ekológia“, t.j. jasné etické
zásady o ochrane každého života. Človek by si mal
uvedomovať, že nemôže bez biologických a morál−
nych následkov zneužívať prírodu a okolitý svet (EV,
čl. 42; CA, čl. 38; SRS, čl. 34).
Zvláštnou a vážnou zodpovednosťou voči živo−
tu bol človek poverený odovzdávaním života skr−
ze akt plodenia medzi mužom a ženou v manžel−
stve. Toto plodenie je vo svojom najhlbšom zmys−
le účasťou na Božom stvoriteľskom diele. V tejto
biológii plodenia je zapísaná genealógia osoby.
Encyklika zdôrazňuje, že v ľudskom otcovstve
a materstve je prítomný sám Boh. V zrodení teda
pokračuje proces stvorenia. Rodičia sa stávajú
spoluúčastníkmi na Božom diele. Z tohto poslania
a zodpovednosti vyplýva povinnosť prijať a chrá−
niť život, obzvlášť, ak je bezbranný a slabý (EV, čl.
43; GS, čl. 50; HV, čl. 8−14).
Dôstojnosť nenarodeného života
i života v starobe a bolesti
Ľudský život je najviac ohrozený a zraniteľný
pred narodením, ale aj pred svojím koncom. Úcta
a ochrana ľudského života pred narodením, ale aj
v starobe a umieraní je hlboko zakotvená nielen
v Písme, ale aj v kultúrno−náboženskom vedomí
Božieho ľudu.
Počiatky života
V Písme sa hovorí s úctou o počiatkoch ľudskej
existencie, ktorá je spätá s Božou stvoriteľskou
činnosťou (porov. Jer 1,5; Job 10,8−12). Úcta a ob−
div nad dielom Boha a životom je vyjadrená aj
v Knihe žalmov (Ž 22; 71;130). Nový zákon potvr−
dzuje nepochybné uznanie hodnoty života od sa−
motného počiatku. Môžeme to vidieť v perikope
o stretnutí Alžbety s Máriou, kde sa naplno preja−
vila ich radosť a naplnenie Duchom (Lk 1,39−55)
(EV, čl. 44−45).
Staroba, bolesť a umieranie
Starší ľudia boli považovaní pre svoju múdrosť
a životnú skúsenosť za rodinný poklad a nenahra−
diteľné dedičstvo. Staroba je obdarovaná dôstoj−
nosťou a sprevádzaná úctou (porov. 2 Mach 6,23;
Ž 71; Iz 65,20). Človek nemá v chorobe a bolesti
prepadať zúfalstvu, ale je vyzvaný k viere, dôvere
v Božie milosrdenstvo a v jeho uzdravujúcu silu
(porov. Ž 102, 103, 116). Ježiš, lekár tela a duše,
sa stará o integritu ľudského života a uzdravuje
ho. Nie je mu ľahostajné ľudské utrpenie (porov.
Mt 10,7−8; Lk 4,18). Ľudský život obsahuje mno−
ho hodnôt, ktoré človek zveľaďuje a ktoré sú dob−
rom. Ale napriek všetkému pozemský telesný ži−
vot človeka nie je absolútnym dobrom. Pre veria−
ceho kresťana je ním Boh. Človek nie je stvoriteľ,
aby mohol rozhodovať v absolútnych kategóriách
o svojej voľbe: žiť či zomrieť. To náleží iba Bohu
(EV, čl. 46−47). [1] [3, I.]
25
III. Nezabiješ – Posvätný Boží zákon
Tretia kapitola encykliky (čl. 52−77) reflektuje
Boží príkaz „Nezabiješ“ v teologicko−morálnych
súvislostiach. Boh žiada od človeka, aby prijímal,
miloval, ctil a rozvíjal život.
Posvätnosť a nedotknuteľnosť života človeka
Príkaz „Nezabiješ“ má svoje explicitné vyjadre−
nie v Dekalógu (porov. Ex 20,13; Dt 5,17). Toto
prikázanie má nielen svoju minimálnu hranicu,
ktorú nie je dovolené prekročiť, ale aj svoje pozi−
tívne určenie a formuláciu: zachovávať život, roz−
víjať ho, chrániť, slúžiť mu. Sám Ježiš prehlbuje
túto perspektívu. Encyklika podotýka, že ľudský
život je sám o sebe posvätný a nedotknuteľný,
lebo sa v ňom ako keby ozvenou odráža nedot−
knuteľnosť samotného Tvorcu (EV, čl. 53−54).
Učenie o nedotknuteľnosti a posvätnosti nevin−
ného ľudského života je odovzdávané živou cir−
kevnou tradíciou a jednomyseľne i často hlásané
Učiteľským úradom Cirkvi.
Inštrukcia Donum vitae:
„Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho
začiatku vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha a
navždy ostáva v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi,
svojmu jedinému cieľu. Jedine Boh je Pánom ži−
vota od jeho začiatku až do jeho konca: nikto a za
nijakých okolností si nemôže nárokovať právo
priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť.“ [4]
Encyklika Evangelium vitae:
„Preto my s autoritou, ktorú Kristus preniesol na
Petra a jeho nástupcov, v spojení s biskupmi kato−
líckej cirkvi, potvrdzujeme, že priame a úmyselné
zabitie nevinného človeka je vždy aktom úplne
nemorálnym.“ (EV, čl. 57).
Encyklika ďalej poukazuje na často morálne
diskutovanú otázku oprávnenej obrany a z nej vy−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
plývajúci kontext trestu smrti. Pri oprávnenej
obrane človeka a spoločnosti prichádza povinnosť
chrániť vlastný život často do rozporu so zdravím
alebo životom druhého človeka, ktoré môžu byť
poškodené. Spoločnosť sa má brániť proti nespra−
vodlivému útočníkovi adekvátnymi prostriedka−
mi. Druh a spôsob trestu má zodpovedať čo naj−
väčšiemu spoločnému dobru a dôstojnosti ľudskej
osoby (aj keď tradičné učenie Cirkvi nevylučuje
trest smrti, ak by bol jedinou možnou cestou na
účinnú obranu životov pred útočníkom). Verejná
moc má uložiť adekvátne tresty až po použitie
zbraní v prípade najvyššieho a akútneho ohroze−
nia (EV, čl. 55−56).
Ničomnosť potratu
Úmyselný potrat spolu s vraždou dieťaťa je „ha−
nebným zločinom“ proti životu (GS, čl. 51). Po−
znanie závažnosti tohto zla sa v dnešnej dobe po−
maly vytráca. Aj keď úmysel ísť na potrat nevzniká
len z egoistických pohnútok, ale aj z úmyslu za−
chovať nejaké iné hodnoty dôležité pre zdravie
matky a dobro jej rodiny, tieto a iné dôvody – ako−
koľvek dramatické – nemôžu nikdy ospravedlniť
úmyselné zabitie nevinného človeka. Evangelium
vitae so všetkou vážnosťou opäť zdôrazňuje:
„Úmyselný potrat, akokoľvek vykonaný, je ve−
domé a dobrovoľné priame zabitie človeka v pr−
vých okamihoch jeho života, v období medzi jeho
počatím a narodením.“ (EV, čl. 58).
Encyklika ďalej poukazuje, že za potrat nie je
zodpovedná iba žena. Zodpovednosť nesie aj
muž ženy, ktorý ju priamo alebo nepriamo pod−
poruje v tomto rozhodnutí a necháva ju samotnú
v problémoch jej tehotenstva. Zodpovednosť nesú
aj rodina, príbuzní, priatelia, ktorí svojimi podnet−
mi ženu psychicky tlačia k takémuto činu. Zodpo−
vední sú aj lekári, zdravotníci, ktorí robia potraty.
Nemenej zodpovední sú aj zákonodarcovia v par−
lamentoch, ktorí žiadajú právo na potrat a nepod−
porujú sociálnou politikou rodinu, ale aj tí, ktorí
akýmkoľvek spôsobom šíria kultúru sexuálnej pro−
miskuity a atmosféru pohŕdania materstvom (mé−
diá, hnutia). Táto kultúra odporu voči životu na−
dobúda celospoločenský charakter, lebo je veľmi
bolestivou ranou. Encyklika ju definuje ako „štruk−
túru hriechu“ proti ešte nenarodenému ľudskému
životu (EV, čl. 59; MD, čl. 14; SRS, čl. 36−37).
Sväté písmo, ale aj cirkevná prax a cirkevné
učenie počas dvetisíc rokov vždy považovali prax
potratu a zabíjania narodených detí za morálne
neprípustnú. Magistérium učilo a učí, že ľudská
bytosť má byť od okamihu počatia chránená a re−
špektovaná ako osoba so svojím neporušiteľným
právom na život. V poslednej dobe pápežský uči−
teľský úrad naliehavo opakuje toto učenie. Káno−
nické právo Cirkvi ukladá za dokonaný potrat trest
26
2/ 2005
exkomunikácie pre všetkých, ktorí sa ho dopúš−
ťajú, ale aj pre tých, ktorí na ňom spolupracovali.
Pápež Pavol VI. potvrdil, že toto učenie je nemen−
né a nemeniteľné. Aj pápež Ján Pavol II. v encykli−
ke Evangelium vitae slávnostne promulguje z mo−
ci autority, že úmyselný potrat, či je už cieľom,
alebo prostriedkom je vždy závažným morálnym
priestupkom, ktorý nemožno nikdy ospravedlniť
zákonom (MM, čl. 3; GS, čl. 51; HV, čl. 14; CIC,
kán. 1329, 1398; EV, čl. 62).
Toto morálne hodnotenie je potrebné preniesť
aj na oblasť nových foriem útokov na ľudské em−
bryá, ktoré sú v dnešnej genetike a biomedicíne
veľmi aktuálne. Ľudské zárodky sú často „vyrobe−
né“ ako „biologický materiál“, na ktorom sa robia
najrôznejšie vedecké pokusy. Morálne nedovole−
né sú aj mnohé spôsoby prenatálnych výskumov,
častokrát s cieľom zistenia genetických chýb a
s eugenickými úmyslami. Človek si uzurpuje úlo−
hu určovať „užitočnosť“ a „normálnosť“ ľudského
života (EV, čl. 63).
Tragika eutanázie
V posledných desaťročiach sa problematika eu−
tanázie stáva veľmi aktuálnou. Súvisí to s rozvojom
lekárskej vedy a zmenou kultúrno−náboženskej si−
tuácie v dnešnej postmodernej a postmetafyzickej
dobe. Ako by sme mohli definovať eutanáziu? De−
klarácia o eutanázii Iura et bona tvrdí:
„Eutanázia vo svojom základnom a vlastnom
zmysle je činnosť alebo zanedbanie, ktoré vo svo−
jej podstate a zámere pôsobí smrť, aby takto bola
odstránená bolesť. Spočíva v dobrovoľnom úmysle
a v metodickom postupe, ktorý sa používa.“ [3, II.]
Od eutanázie je potrebné rozlíšiť tzv. násilnú te−
rapiu, kde sú liečebné postupy neúmerné dosiah−
nuteľnému výsledku, a pacient môže odmietnuť
tieto mimoriadne prostriedky a tzv. paliatívne lie−
čebné metódy, kde ide o tlmenie bolesti pomocou
sedatív a analgetík v poslednom štádiu choroby.
Evangelium vitae opäť zdôrazňuje, že učiteľský
úrad pápeža v spoločenstve s biskupmi katolíckej
cirkvi vyhlasuje eutanáziu za ťažké porušenie Bo−
žieho zákona, lebo tu ide o vedomé zabitie ľudskej
osoby, ktoré je morálne neprípustné. Takéto kona−
nie má za následok rovnaké zlo ako vražda alebo
samovražda (EV, čl. 65).
Pri eutanázii, „samovražde s pomocou, asisten−
ciou“ ide o falošnú ľútosť s trpiacim človekom.
Pravá ľútosť sa neprejavuje v eliminácii trpiaceho,
ale v pomoci spoluprežívania jeho utrpenia a bo−
lesti. Ešte horším prípadom je, ak sa eutanázia vy−
koná na človekovi, ktorý s ňou nesúhlasí. Ide tu
o odsúdeniahodnú uzurpáciu v rozhodovaní o
slabšom, ktorý je v područí moci silnejšieho. Je
potrebné sa vrátiť na cestu pravej lásky a úprim−
ného súcitu, ktoré spočívajú vo viere v zmŕtvych−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
vstalého a osláveného Krista (EV, čl. 66−67; SD).
Občiansky a morálny zákon
Snahou v mnohých liberálnych demokraciách je
dosiahnutie právneho uznania pre útoky na ľudský
život (napr. právo na potrat, eutanáziu, klonovanie
a iné). Aj encyklika sa zaoberá touto obšírnou
problematikou, ktorou je vzťah a konfrontácia me−
dzi občianskym a morálnym zákonom. V súčasnej
pluralitnej spoločnosti sa vyskytuje celá škála ná−
zorov na tento vzťah. Spoločným menovateľom je
tu etický relativizmus. Preto encyklika poukazuje
na východisko z etického relativizmu. Je ním od−
krytie základných prvkov, ktoré tvoria vzťah medzi
občianskym zákonom a morálnym zákonom (EV,
čl. 68−70; CA, čl. 46; VS, čl. 35−53, 97−99):
Občiansky zákon nie je identický s morálnym
Úloha občianskeho zákona nie je totožná s mo−
rálnym zákonom. Je užšia. Občiansky zákon ne−
má nahradzovať svedomie, vytvárať normy, ktoré
sú mimo jeho kompetencie. Má zaisťovať sociálny
poriadok, založený na spravodlivosti, rovnosti a
spoločnom dobre. Má garantovať nedotknuteľné
právo na život a zachovávať práva a povinnosti
ľudskej osoby (PT, čl. 20−31; EV, čl. 71).
Občiansky zákon má byť zhodný s morálnym
Náuka Cirkvi učí, že občiansky zákon je len
vtedy zákonom, ak je odvodený z večného záko−
na a je v zhode s prirodzeným zákonom. Ale ak
občiansky zákon je proti tomuto poriadku, proti
Bohu a nerešpektuje morálny zákon, taký zákon
nezaväzuje občanov. Z toho vyplýva, že občian−
ske zákony, ktoré schvaľujú a podporujú právo na
potrat a eutanáziu sú nielen proti dobru jednotliv−
ca, ale aj proti spoločnému dobru. Prestávajú byť
morálne záväzné (PT, čl. 21; EV, čl. 72).
Povinnosť odmietnuť vo svedomí
nemorálny občiansky zákon
Potrat a eutanázia sú zločiny, ktoré nemôže
ospravedlniť žiaden zákon. Nemorálny občiansky
zákon nielenže nezaväzuje vo svedomí, ale je po−
trebné ho odmietnuť a postaviť sa proti nemu. Nie
je dovolené zúčastňovať sa na takých hnutiach
a verejných zhromaždeniach, ktoré podporujú ne−
morálne požiadavky (napr. právo na potrat a euta−
náziu). Problém môže nastať vo svedomí napr.
u poslancov v parlamente, ktorí svojím postojom
proti legalizácii potratov nemôžu proti väčšine
ovplyvniť prijatie alebo zrušenie takého zákona.
Majú sa snažiť o prijatie prísnejšej normy, a tým
zmierniť a oslabiť škody, ktoré vznikajú pôsobe−
ním takého zákona. Mnohokrát toto rozhodnutie
a postoj proti amorálnym a nespravodlivým záko−
nom vyžaduje, aby čestní ľudia (politici, zdravot−
nícky personál a iní) opustili nejaké postavenie
v zamestnaní alebo sa vzdali nádeje na postup
v kariére. Odmietnutie tejto účasti na nespravodli−
vom konaní je nielen morálnou povinnosťou, ale
aj základným ľudským právom. Nie je možné spo−
lupracovať na zlých skutkoch alebo zúčastňovať
sa na menšom zle. Táto zásada platí vždy a všade,
bez výnimky (EV, čl. 73−77).
27
IV. O novej kultúre ľudského života
Štvrtá kapitola (čl. 78−102) poukazuje, ako
prakticky realizovať službu životu. Ochrana živo−
ta je poslaním nielen kresťana, ale aj communia
Cirkvi. Tento záväzok sa prejavuje ohlasovaním,
oslavou a službou evanjeliu života (LG, čl. 34−36;
EN, čl. 14; EV, čl. 78−79).
Ohlasovanie evanjelia života
Jediným evanjeliom života je Ježiš Kristus. Je
potrebné sa preto vrátiť ku Kristovi, prameňu všet−
kej nádeje. Ježišova zvesť je skutočnou zvesťou
o živote. Je preto potrebné, aby táto radostná zvesť
o živote vstúpila do srdca každého muža a ženy,
ba aj celej súčasnej spoločnosti. Ohlasovanie
evanjelia života sa má diať katechézou, rozličný−
mi formami hlásania a evanjelizácie, osobným
dialógom, výchovnými aktivitami. Výzva ohlaso−
vať život sa zvlášť požaduje od biskupov ako pas−
tierov Cirkvi. Práve oni sa majú starať o neporuše−
nosť tejto náuky a o jej šírenie medzi veriacimi.
Majú sa zasadiť, aby sa toto učenie viac skúmalo
na teologických fakultách, v seminároch a v teolo−
gických inštitútoch. Dôraz sa má klásť aj na vý−
chovnú úlohu vychovávateľov, učiteľov, kateché−
tov, teológov. Novosť a aktuálnosť evanjelia môže
viesť k nadviazaniu dialógu s neveriacimi a k po−
kusom o spoločný rozvoj novej kultúry života
(EN; VS, čl. 116; EV, čl. 80−82; EE, čl. 18−57).
Oslava evanjelia života
Oslava evanjelia života sa buduje pestovaním
kontemplatívneho postoja, ktorý sa prejavuje
v chvále každodennej modlitby, spoločným sláve−
ním liturgického roka, prijímaním sviatostí. Práve
tento milostivý dialóg nám pomáha odhaliť pravdu
o narodení, živote, bolesti, smrti, a to tým, že sa stá−
vame účastní na paschálnom tajomstve zmŕtvych−
vstalého Krista (SC; EV, čl. 83−84; EE, čl. 66−82).
Encyklika oceňuje rôzne gestá a znamenia, kto−
rými sa oslavuje život v rôznych kultúrach. Navr−
huje, aby sa každoročne a v každej krajine oslavo−
val Deň života. Hlavným zámerom je, aby miest−
ne cirkvi vzbudzovali vo svedomí ľudí, v rodi−
nách, vo farnostiach, v občianskej spoločnosti
povedomie hodnoty ľudského života v akejkoľvek
situácii a poukazovali na vážnosť potratu a euta−
názie, ba všetkých previnení voči životu. Oslavou
evanjelia života majú byť aj každodenné prejavy
lásky k blížnemu. V tomto kontexte vynikajú hlav−
ne hrdinské činy, ktoré sú najväčšou oslavou živo−
ta (tehotné matky v ohrození vlastného života, da−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
rovanie orgánov...). Nezanedbateľné sú aj hrdin−
ské činy lásky vo všednom dni, ktoré často os−
távajú nepozorované a skryté. Ján Pavol II. tu špe−
ciálne oceňuje obetavosť a hrdinstvo statočných
matiek, ktoré sa obetujú pre svoje rodiny a deti,
keď im chcú dať to najlepšie (EV, čl. 85−86).
Služba evanjeliu života
Toto povolanie k ochrane života si vyžaduje
odvážnu a systematickú výchovnú prácu. Vyni−
kajúcu poradenskú a preventívnu činnosť zohrá−
vajú manželské a rodinné poradne. Pre ľudí
v ohrození života, či na okraji spoločnosti sú pri−
pravené domy na ochranu počatého života a mat−
ky, spoločnosti pre drogovo závislých, centrá pre
neplnoletých, mentálne postihnutých, centrá pre
chorých na AIDS, spoločnosti solidarity s postih−
nutým a mnoho iných. Pre nevyliečiteľne cho−
rých, starých a umierajúcich zohrávajú významnú
úlohu zdravotnícke zariadenia, kliniky, domy so−
ciálnej starostlivosti, hospice. V týchto zariade−
niach sa má zmierňovať nielen bolesť, ale aj úzko−
sť a samota trpiacich (EV, čl. 87−88).
Špeciálnu a osobitú zodpovednosť v službe ži−
votu majú tí, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi:
lekári, farmaceuti, ošetrovatelia, zdravotné sestry;
ale aj tí, ktorí sa v nej angažujú: kňazi, rehoľníci,
administratívni pracovníci a dobrovoľníci. Práve
ich povolanie a poslanie z nich robí ochrancov
a opatrovateľov života. Je potrebné byť v lekárskej
vede a profesii stále verný Hippokratovej prísahe.
Aj v biomedicínskom výskume treba dbať na
nedotknuteľnosť dôstojnosti človeka (EV, čl. 89).
Aj v sociálnych aktivitách a v politickej činnosti
je nevyhnutné slúžiť životu. Majú sa vytvárať také
zákony, ktoré rešpektujú práva a princípy demo−
kracie, a zároveň rešpektujú i ochraňujú práva
jednotlivca na život a jeho dôstojnosť. Hlavnou
úlohou je však odstrániť príčiny, ktoré napomá−
hajú porušovaniu ochrany života. Preto Cirkev ne−
ustále prízvukuje, že hnacou silou sociálnej politi−
ky je rodinná politika. Spoločnosť by mala vytvoriť
pre rodiny čo najlepšie podmienky a pozitívne ju
motivovať (práca, rozvoj miest, bytová výstavby,
rozvoj služieb, voľný čas) (EV, čl. 90−91).
Rodina ako „svätyňa života“
Rozhodujúcim faktorom obnovy spoločnosti je
rodina. V rodine má byť každý člen chránený, re−
špektovaný a uznávaný ako osoba. Rodina má
teda plniť svoju širokospektrálnu úlohu od naro−
denia až po smrť. Keďže rodina sa viaže na spolo−
čnosť a má v nej zodpovedné sociálne postavenie
pri výchove svojich členov k sociálnym čnostiam,
preto aj v procese rozvoja novej kultúry života je
jej zastúpenie jedinečné a nenahraditeľné. Rodina
ako domáca cirkev je povolaná a poslaná, aby
hlásala, oslavovala a podporovala mentalitu evan−
28
2/ 2005
jelia života. Manželia si majú neustále obnovovať
zmysel plodenia (CA, čl. 39; FC; EV, čl. 92).
Úlohu ohlasovať evanjelium života rodina
uskutočňuje vo výchove detí. Je na rodičoch, aby
pestovali vo svojich deťoch úctu k druhému člo−
vekovi, zmysel pre spravodlivosť, ochotu prijímať
druhých a dávať, zmysel pre dialóg a medziľudské
vzťahy. Kresťanskí manželia majú v deťoch budo−
vať aj vzťah k Bohu, a to pomocou každodennej
modlitby. Rodina má prekypovať vzájomnou soli−
daritou medzi jednotlivými členmi, ale aj navo−
nok k ostatným. Výnimočné miesto v rodine patrí
staršej generácii. Preto akékoľvek vylučovanie a
odmietanie starých ľudí zo života rodiny je morál−
ne neprijateľné. Celkovo môžeme konštatovať, že
budúcnosť sveta závisí práve od rodiny, či bude
pozitívne stimulovaná, podporovaná a ochraňo−
vaná v spoločnosti. Preto aj farnosť má byť nápo−
mocná pri spĺňaní tejto náročnej rodičovskej úlo−
hy (GS, čl. 47−52; FC, čl. 17−64; EV, čl. 92−94).
Uskutočnenie kultúrnej premeny
v celej spoločnosti
Rozvoj novej kultúry života úzko súvisí s evan−
jelizáciou kultúry a inkulturáciou evanjelia. V sú−
časnom zápase medzi „kultúrou smrti“ a „kultú−
rou života“ je potrebné prebudiť hlboký kritický
zmysel pre rozlišovanie skutočných hodnôt a zá−
kladných vzťahov. Kristianizácia musí nadobud−
núť kvalitatívne novú podobu, aby mohla zvnútra
pretvárať kultúru a spoločnosť (EE, čl. 58−65).
Prvoradým krokom je všeobecné prebudenie
svedomia, posilnenie morálneho vedomia o ne−
smiernej a nedotknuteľnej hodnote každého ľud−
ského života a spoločného morálneho úsilia ku
kampani za ochranu života. Schopnosť podujať sa
na odvážnu konfrontáciu v kultúrnom dialógu.
Najskôr musíme začať sami u seba – vo vnútri
kresťanských spoločenstiev, lebo práve kresťania
svojím morálnym subjektívnym relativizmom
vnášajú rozpor medzi vieru a prax. S formovaním
tohto vedomia úzko súvisí aj výchovná práca. Prá−
ve ona by mala formovať kladný postoj človeka
k životu už od samého začiatku. V detstve je po−
trebné viesť deti k tomu, aby si vážili starších
a mali úctu ku každému. Najdôležitejším krokom
je výchova k sexualite a láske práve u dospievajú−
cich a mládeže. Ona má viesť mladých aj k vý−
chove k čistote a úcte k svojmu telu. Dôležitým
krokom je aj zrelá a kresťanská príprava muža
a ženy na manželstvo a výchova manželov k zod−
povednému rodičovstvu. Výchovná práca sa má
dotýkať aj oblasti utrpenia a smrti. Je potrebné vie−
sť človeka k úcte k vlastnému zdraviu, ale na dru−
hej strane vnímať aj nevyhnutné utrpenie očami
viery. Aj každoročné slávenie Medzinárodného
dňa chorých má viesť k zamysleniu sa nad tajom−
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
stvom utrpenia a ku chápaniu utrpenia ako spasi−
teľnému konaniu Krista, ktoré vedie k našej spolu−
účasti na jeho vykúpení (HV, čl. 19−30; VS, čl. 54−
64; EV, čl. 95−97).
Pri kultúrnej premene je nevyhnutná odvaha
prijať nový spôsob života. Je potrebné naspäť na−
vrátiť správny poriadok vecí aj hodnôt: „byť“ je
postavené nad „mať“ a osoba je postavená nad
vec. Okrem rodín tu je dôležitá aj úloha učiteľov
a vychovávateľov, ktorí vplývajú na mládež a for−
mujú ju. Nezanedbateľná úloha je tu aj pre inte−
lektuálov – katolícku inteligenciu, aby na poli
škôl, vedeckých a technických pracovísk a v rám−
ci humanitných a umeleckých aktivít šírili a spro−
stredkovávali evanjelium života. Nevyhnutný je aj
rozvoj inštitútov a centier pre výskum aktuálnych
otázok bioetiky. Šíriť túto novú kultúru majú aj tí,
ktorí pracujú v médiách. Majú viesť ľudí k pravde,
úcte k životu, k dôstojnosti jednotlivca, ale aj
k správnemu postoju k sexualite a rodine (EV, čl.
98; GS, čl. 35; PP; SRS, čl. 28; EE, čl. 90−105).
Encyklika kladie dôraz pri tejto premene na
ženu. Hovorí tu o tzv. „novom feminizme“, ktorý
by bol schopný rozpoznať a vyjadriť skutočné
ženstvo vo všetkých prejavoch života a spoloč−
nosti. Veď práve žena je stvorená na svedectvo
o skutočnej láske a sebadarovaní v manželstve.
Skúsenosť materstva otvára ženu pre špeciálne po−
slanie. Encyklika tu venuje aj pozornosť ženám,
ktoré podstúpili potrat. Neodsudzuje ich za to, ale
vyzýva ich, aby pristúpili k Bohu milosrdenstva.
Práve ony, po tejto traumatizujúcej skúsenosti,
môžu byť horlivými ochrankyňami života (MD;
EV, čl. 99). [2]
spásnou milosťou sám Boh. Je preto stále nalieha−
vé, aby modlitba za život prenikla celý svet. Aby
zburcovala jednotlivcov, rodiny, spoločenstvá,
hnutia, miestne cirkvi. Je potrebné nájsť odvahu
a pokoru podľa príkladu Ježiša na modlitbu a pôst,
ktoré búrajú lož a každú neprávosť (porov. Mt 4,
1−11; Mk 9,29). Napokon je potrebné obrátiť sa
k Panne Márii, ktorá je príkladom neochvejnej
starostlivosti o ľudský život. Je pomocníčkou v zá−
pase o život, ktorý sa vedie v apokalyptickom boji
dobra a zla. Práve ona nám poukazuje príkladom
na starostlivosť a starosť o život, ale nás aj povzbu−
dzuje, že život zvíťazí, lebo má vždy nadvládu
nad smrťou (Zjv 12, 1.4; 21,4) (UR, čl. 12; GS,
čl. 90; EV, čl. 91, 100−105).
Autor pôsobí na Teologickej fakulte TU
Záver
Evanjelium života a z neho vyplývajúca ochra−
na života je určená pre všetkých ľudí a celú ľudskú
spoločnosť. Bez života ľudská spoločnosť a civi−
lizácia neprežije. Bez ochrany dôstojnosti a ne−
dotknuteľnosti sa rúcajú základy občianskej spo−
ločnosti. Je garanciou mieru a demokracie v ob−
čianskej spoločnosti. Skutočná demokracia je po−
stavená na uznávaní dôstojnosti každého človeka
a rešpektovaní jeho práv. Bez toho určenia stráca
zmysel a vnútornú logiku. Ochrana života má
strategický význam. Je rozsiahla a mnohotvárna.
Každý sa v nej môže zaangažovať tak, ako on sám
cíti. Nie je exkluzívna iba pre katolíkov, a preto
encyklika vyzýva na spoluprácu všetkých členov
iných cirkví a cirkevných spoločenstiev v rámci
ekumenického dialógu. Pri angažovaní sa za túto
novú kultúru života je potrebné byť posilňovaný
vedomím, že „kultúra smrti“ nemôže zvíťaziť nad
„kultúrou života“, lebo práve ochranu a hodnotu
ľudského života garantuje svojou dynamickou
29
BIBLIOGRAFIA
[1] BOŠMANSKÝ, K.: Starý človek medzi nami –
podľa apoštolského listu Jána Pavla II.: Jeseň ži−
vota. In: Duchovný pastier, 84, 2003, č. 6, s.
291−297.
[2] JÁN PAVOL II.: List ženám z 29. júna 1995. In:
Viera a život, 6, 1996, č. 4, s. 362−369.
[3] KONGREGÁCIA PRE UČENIE VIERY: Deklará−
cia Iura et bona.
[4] KONGREGÁCIA PRE UČENIE VIERY: Donum
vitae, Introduction, č. 5.
[5] Pojem „kultúra smrti“ označuje vo všeobec−
nosti kultúru zameranú proti ľudskej solidarite,
vojnu mocných proti slabým, sprisahanie proti
životu, štruktúru hriechu. Prvé náznaky tohto
pojmu boli v (SRS, čl. 24), kde sa hovorí o dne−
šnom svete smerujúcom k smrti. Explicitne sa
pojem ďalej vyskytuje v (ChL, čl. 38) a v (EV),
kde je často používaný.
Skratky
CA Ján Pavol II.: Centesimus annus
EE Ján Pavol II.: Ecclesia in Europa
EN Pavol VI.: Evangelii nuntiandi
EV Ján Pavol II.: Evangelium vitae
FC Ján Pavol II.: Familiaris consortio
GS Druhý Vatikánsky koncil: Gaudium et spes
HV Pavol VI.: Humanae vitae
ChL Ján Pavol II.: Christifideles laici
LG Druhý Vatikánsky koncil: Lumen gentium
MD Ján Pavol II.: Mulieris dignitatem
MM Ján XXIII.: Mater et magistra
PP Pavol VI.: Populorum progressio
PT Ján XXIII.: Pacem in terris
SC Druhý Vatikánsky koncil: Sacrosanctum conci−
lium
SD Ján Pavol II.: Salvifici doloris
SRS Ján Pavol II.: Sollicitudo rei socialis
UR Druhý Vatikánsky koncil: Unitatis redintegratio
VS Ján Pavol II.: Veritatis splendor
OBJEDNAJTE SI
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Príručka symptotermálnej metódy PPR – NOVIN−
KA!!! ...pre tých, ktorí predchádzajú počatiu, aj
pre tých, ktorí sa svojho dieťatka nevedia doč−
kať. Je to prvá slovenská publikácia o sympto−
termálnej metóde prirodzeného plánovania ro−
dičovstva. Jej autori manželia Jozef a Simona
Predáčovci na 100 stranách textu a 46 dvojfa−
rebných obrázkoch ponúkajú čitateľom infor−
mácie o príznakoch plodnosti, ich pozorovaní,
zaznamenávaní a vyhodnocovaní. Tí, ktorí
siahnu po tejto knižke, budú mať v rukách pro−
striedok na porozumenie reči ženského cyklu a
pochopenie ľudskej plodnosti, aby táto nebola
považovaná za problém, ktorého sa treba zba−
viť, ale aby bola prijímaná s úctou ako vzácny
dar, ktorý neodlučiteľne patrí k človeku.
Knižka okrem samotnej symptotermálnej me−
tódy venuje priestor aj ďalšiemu rozmeru použí−
vania prirodzenej regulácie počatia, na čo v
predslove knihy poukazuje gynekológ MUDr.
Ivan Wallenfels,: „...táto kniha nie je len o teles−
nom zdraví ženy v jej plodnom období, ale i
o duševnom a duchovnom zdraví v manželstve.
A v tom vidím jej podstatnú hodnotu.“
Cena 225 Sk, poštovné a balné 25 Sk (pri ťaž−
ších zásielkach – balné 45 Sk). Vydavateľ LPP.
Pošlite nám do redakcie objednávku s uvede−
ním počtu objednaných kusov a spätnou ad−
resou. My zabezpečíme, aby vám boli objed−
nané tituly zaslané na dobierku od nás, od
vydavateľa, producenta alebo distribútora.
Objednávky posielajte na adresu:
Fórum života, o. z.
Mamateyova 4
851 04 Bratislava
e−mail: [email protected]
„Choice blues“ – Pravda o umelom potrate
Profesionálne spracovaný dokumentárny film,
ktorý reálne opisuje vykonávanie a následky
umelého potratu. Film poskytol Fóru života Ús−
tav pre bioetickú reformu z USA. Jeho cieľom
je najmä vyvážiť nedostatok informácií o realite
umelého potratu v našich médiách a medzi
ľuďmi.
Film môže byť zaradený ako pomôcka na ho−
diny biológie, etiky alebo náboženstva podľa
zváženia učiteľov. Zároveň môže poslúžiť kaž−
dému, kto chce poukazovať na hroznú realitu
umelého potratu.
Film sa skladá z troch častí. V prvej a druhej
je zobrazená príprava a priebeh umelého potra−
tu. Tretia časť približuje následky niekoľkých
umelých potratov z raného i neskoršieho štádia
tehotenstva v podobe usmrtených nenarode−
ných detí.
DVD, VHS: cena: 150 Sk (bez poštovného)
Ospravedlňujeme sa našim čitateľom, že sme
im doteraz neboli schopní zaslať Choice blues.
Vyskytli sa totiž technické problémy so spraco−
vaním filmu z americkej normy do európskej.
DVD a VHS budú k dispozícii v lete.
Ďakujeme za porozumenie.
ELENA HOLBOVÁ: Život pred životom
„Toto svoje zamyslenie venujem všetkým de−
ťom, ktoré sa narodili, aj tým, ktoré sa mohli na−
rodiť a nenarodili sa.“ Poetka a lekárka Elena
Holbová sa v knižke zamýšľa, ako vychovávať.
Nie však v duchu zúrivej zdravotnej výchovy
„na pochode“, no naopak, v polohlasnom až ti−
chom zamyslení nad vari najvyššou ľudskou
hodnotou – životom.
Počet strán: 45. Cena (bez poštovného): 50 Sk
Odznak „nožičiek“ a model bábätka pred naro−
dením
„Nožičky“ sú odznak v tvare a veľkosti skutoč−
ných chodidiel bábätka vo veku 10 týždňov od
počatia. Je to veľmi pekný symbol úcty k životu
od počatia, ktorý si môžete pripnúť na sako,
bundu alebo iné oblečenie.
Model bábätka je maketa vyrobená z umelej
hmoty podľa reálnych proporcií a výzoru bábät−
ka vo veku 12 týždňov od počatia. Je to výbor−
ná názorná pomôcka k prenatálnemu vývinu
človeka.
Cena: „Nožičky“ 50 Sk/1 ks + poštovné, pri väč−
šom odbere (viac ako 25 ks) cena: 40 Sk/1 ks.
Modely bábätiek: 50 Sk/1 ks + poštovné, pri väč−
šom odbere (viac ako 25 ks) cena: 40 Sk/1 ks.
Pohľad do maternice
Vďaka ultrazvukovej technike môžeme do de−
tailov pozorovať zázračný život dieťaťa v mater−
nici. Tento film je vhodný pre divákov každého
veku. Pred desiatimi rokmi ho vytvorila sveto−
známa ultrazvuková technička Shari Richardso−
vá a bol prezentovaný na mnohých svetových
fórach, napr. na Svetovej konferencii o populá−
cii a rozvoji v Káhire. Unikátne zábery ukazujú
pulzujúce srdce 18−dňového plodu, 10−týždňo−
vý plod, ktorý je už sformovaný a má všetky or−
gány, ako v plodovej vode skáče, robí saltá, sto−
jí na hlave a zapiera sa nožičkami o stenu ma−
ternice.
Cena: 150 Sk.
30
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Konkrétna pomoc ženám a rodinám v núdzi
ZELENÉ ČÍSLO: 0800 1200 24
• Pomoc tehotným ženám v núdzi, pomoc týraným ženám s deťmi.
• Prevádzkuje ho Áno pre život, n. o., 24 hodín denne.
• Bezplatne sa dovoláte z pevnej linky kdekoľvek na území SR.
Áno pre život, n. o. – pomoc tehotným ženám
v núdzi, pomoc týraným ženám s deťmi
Riečna 10, 013 13 Rajecké Teplice
Mobil: 0903 534 894
E−mail: [email protected]
http://www.anoprezivot.sk/
Dom Charitas sv. Jozefa – pomoc tehotným že−
nám v núdzi a dom pre mentálne a kombinova−
ne postihnuté deti
Jiřího Wolkra 41
052 05 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4428366
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
ÚPKM, Limbová 14, 833 01 Bratislava
Tel.: 02/5936 9324
Fax: 02/5477 3906
E−mail: [email protected]
http://sds.host.sk
Diakonické združenie Betánia
Partizánska 6, 811 03 Bratislava
Tel: 02/54435885
E−mail: [email protected]
http://www.betania.sk
Dom Betánia Kalinovo – pomoc ľuďom s telesným
postihnutím
Hrabovo 771, 985 01 Kalinovo
Tel./fax: 047/4390691
E−mail: [email protected]
Inštitút Krista Veľkňaza – pomoc telesne postih−
nutým, pomoc osamelým matkám s deťmi a te−
hotným ženám v núdzi
059 73 Žakovce 30
Tel./fax: 052/4592180, 4592739
E−mail: [email protected]
Evanjelická diakonia
Palisády 46, 811 06 Bratislava, pre poštový styk:
P.O.BOX 82, 814 99 Bratislava
Tel.: 02/5441 7498, Fax: 02/5441 2246
E−mail: [email protected]
http://www.ecav.sk
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel.: 02/54431506
Fax: 02/54433097
E−mail: [email protected]
http://www.charita.sk
Evanjelická špeciálna základná škola internátna
pre hluchoslepé deti
082 07 Červenica 114
Tel./fax: 051/7790 215
E−mail: [email protected]
Dom Charitas sv. Kláry – pomoc týraným a zneu−
žívaným dievčatám a ženám 15 až 25−ročným
Borbisova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5621932
Viera a svetlo – pomoc postihnutým ľuďom
Pekníkova 1, 841 02 Bratislava
Tel. / fax 643 60 725,
E−mail: [email protected]
Dom sv. Alžbety – dom pre osamelé matky s deťmi
Ulica 9. Mája 74, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 088/414 44 31
Samaritán – pomoc telesne postihnutým
Spoločenstvo Samaritán,
Novoveská 32, 841 07 Bratislava,
Tel.: 02 / 64 536 045, 0905 465 137
E−mail: [email protected]
Dom sv. Anny – pre deti s kombinovaným postihom
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/4322196
Denné detské sanatórium pre deti s poruchami
pohybového ústrojenstva a zraku
Duchnovičova 22, 066 01 Humenné
Tel.: 057/7752546
Dom Charitas sv. Rodiny – chránené bývanie pre
dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v mož−
nej kombinácii s telesným postihnutím
Čenčice 2, 059 13 Jánovce
Tel.: 052/7793141
Regionálna pobočka
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
Tel.: 045/674 24 23
Mobil: 0907 400 708
E−mail: [email protected]
http://www.domov−samaritan.sk
31
Spravodajca o. z. FÓRUM ŽIVOTA
2/ 2005
Vážení čitatelia,
Spravodajcu občianskeho združenia Fórum života si môžete objednať vyplnením a za−
slaním objednávky uvedenej na tejto strane.
Rovnako môžete časopis objednať aj svojim priateľom a známym, o ktorých viete, že
by ich informácie uverejňované v časopise zaujímali.
Budeme veľmi radi, keď nám pošlete Vaše postrehy, námety, komentáre. Ak sa dozviete o nejakej za−
ujímavej akcii vo vašom okolí, ktorá by korešpondovala so zameraním časopisu, alebo sami takú akciu
pripravujete, pošlite nám o nej informáciu. Radi ju uverejníme.
Spravodajca o. z. Fórum života je financovaný z dobrovoľných príspevkov. Svoj príspevok,
ktorým umožníte jeho vydávanie, ako aj vykonávanie ďalšej činnosti Fóra života, o. z., môžete
poukázať prostredníctvom vloženej poukážky, alebo iným spôsobom:
Názov účtu: Fórum života
Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajecké Teplice
Číslo účtu: 0422874576/ 0900
Ďakujeme
Objednávka
Objednávam si Spravodajcu o. z. Fórum života v počte kusov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meno a priezvisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chcem dostávať Spravodajcu o. z. Fórum života na
poštovú adresu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e−mailovú adresu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svojím podpisom súčasne udeľujem Fóru života o.z. súhlas na spracovávanie poskytnutých údajov za
účelom vzájomnej komunikácie.
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyplnenú objednávku zašlite na adresu: Fórum života Mamateyova 4, 851 04 Bratislava alebo si
časopis objednajte prostredníctvom e−mailu na adrese: [email protected]
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života, registračné číslo: MK SR 3253/2004
Vydáva: Fórum života, o z., Mamateyova 4, 851 04, Bratislava, www.forumzivota.sk.
Tlač: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
Fórum života je občianske združenie fyzických a právnických osôb. Jeho cieľom je budovať spoločnosť, ktorá rešpektu−
je ľudský život vo všetkých jeho formách od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzni−
ku a rozvoja ľudského života.
Kontakt na redakciu: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, e−mail: [email protected]
Číslo 2/ 2005, vyšlo v júni 2005. Spravodajca o. z. Fórum života vychádza od decembra 2003.
Akékoľvek rozširovanie textov je povolené s podmienkou uvedenia zdroja.
Číslo redakčne pripravili: šéfredaktor: Patrik Daniška, redaktori: Blažena Novajovská a Marek Michalčík.
Preklady: Martina Fričová, Ján Baňas, Peter Bielik a Patrik Daniška. Jazyková korektúra: Veronika Lagová a Ľubomír Bá−
ťa. Grafika a DTP tlačenej podoby: Gabriel Martinický. Fórum života 2005.
Download

Spravodajca občianskeho združenia Fórum života 2/2005 (pdf, 2 MB)