CURRICULUM VITAE
Agnieszka Bronisz
Mgr inż. doktorantka
Podstawowe informacje
Adres
Telefon
E-mail
Języki
Komputer
Nauka
Zainteresowania
Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny,
SGGW w Warszawie Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa, Polska
(+48 22) 59-38081
[email protected]
Angielski (upper intermediate)
Ms Office, Statistica, komputerowy system obsługi studentów SGGW
Dendrochronologia, dendroklimatologia, modele wzrostu drzewostanu
komputery, książki, Internet
Edukacja
Marzec 2008 –
Studia doktoranckie Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
Specjalność: dendroklimatologia, dendrometria i nauka o produkcyjności lasu
Październik 2000 – Marzec 2007
Magister inżynier leśnictwa. Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Zatrudnienie
2011 – Stanowisko naukowo techniczne w Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział
Leśny SGGW w Warszawie
2012 – Administracyjny koordynator międzynarodowego kierunku studiów: “Forest Information
Technology” Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Publikacje
Bijak Sz., Zasada M., Bronisz A., Bronisz K., Czajkowski M., Ludwisiak Ł., Tomusiak R., Wojtan R. 2013.
Estimating coarse roots biomass in young silver birch (Betula pendula) stands on post-agricultural lands in
central Poland. Silva Fennica 47 (2).
Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012. Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny
dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów (Influence of extreme climate conditions on radial
incrementof red oak Qurecus rubra in Rogów Forest Experimental Station). Studia i Materiały CEPL w
Rogowie R. 14. Zeszyt 4 (33): 160-167.
Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012. Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu
szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów (Effect of climate conditions on radial increment of pedunculate
and red oaks in Rogów). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 121-128 (6).
Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K., Zasada M. 2012. Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.)
in central Poland. Geochronometria 39(4).
Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K. Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na
terenie Gór Świętokrzyskich (Dendroclimatological characteristics of silver fir (Abies alba Mill.) in the
Świętokrzyskie Mountains). Sylwan, 154 (7): 463-470.
Bronisz A., Bronisz K., Bijak Sz., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. 2010. Dendroclimatological investigation
on radial growth of silver fir from inside and outside distribution range in Poland
(w:) Levanic T. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 8.
Bronisz K., Bronisz A., Zasada M., Bijak Sz., Wojtan R., Tomusiak R., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L.
2009 Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski. (Biomass of
assimilation apparatus in Scots pine stands of western Poland.) Sylwan 11: 758−767.
Zasada M., Bronisz K., Bijak Sz., Dudek A., Bruchwald A., Wojtan R., Tomusiak R., Bronisz A., Wróblewski L.,
Michalak K. 2009. Effect of the cutting age and thinning intensity on biomass and carbon sequestration - the
Gubin Forest District case study. Folia Forestalia Polonica, ser. A, 51 (2): 18-24.
Konferencje
Styczeń 2014
9th International Conference on Dendrochronology. Melbourne, Australia, poster 1.
Luty 2012
I Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, Polska, prezentacja: Przyrost rodzimych i obcych
gatunków drzew w LZD Rogów i jego zależność od parametrów korony, poster 2.
Maj 2011
TRACE Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology, Association for Tree-Rings Research, Orleans,
Francja, poster 1.
Kwiecień 2010
TRACE Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology, Association for Tree-Rings Research, Freiburg,
Niemcy, poster 1.
Październik 2009
Eurodendro 2009: Developments, Advances, Challenges, The Tree ring research group at Swansea University
and the Dendrochronology Laboratory at Manchester Metropolitan University, Cala Millor, Majorca, Spain,
prezentacja: Silver fir (Abies alba mill.) recovery from the decline inside and outside the natural distribution
range in Poland.
Kwiecień 2009
TRACE Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology, Association for Tree-Rings Research, Otocec,
Slovenia, prezenarcja: Dendrochronological studies on radial growth of silver fir (Abies alba Mill) inside and
outside distribution range in Poland, poster 1.
Projekty badawcze
2012-2016
FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). Projekt
realizowany i finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Warszawa, obsługa
administracyjna.
2010-2013
Zastosowanie terenowego skanowania laserowego do pomiaru wybranych cech ekosystemów leśnych.
Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wykonawca.
Ekologiczne konsekwencje sukcesji wtórnej brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) na gruntach
porolnych. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,
wykonawca.
Wpływ warunków klimatycznych na przyrost oraz aktywność kambialną rodzimych i obcych gatunków drzew
w LZD Rogów. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,
wykonawca.
2009
Biomasa i akumulacja węgla w drzewostanach jodłowych w Puszczy Świętokrzyskiej i modrzewiowych
Wysoczyźnie Rawskiej. Projekt badawczy realizowany na zlecenie UP w Poznaniu, SGGW, Warszawa,
wykonawca.
2008
Opracowanie wzorów empirycznych dla sosny i świerka służących do określania miąższości kłód na
podstawie długości i średnicy w cieńszym końcu. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, SGGW,
Warszawa, wykonawca.
Ocena przydatności nowych przyrządów dendrometrycznych-średnicomierzy komputerowych. Grant
uczelniany nr 504-03250017, SGGW, Warszawa, wykonawca.
Download

Kontakt Adres - Portal wiedzy