Kullanim Kilavuzu
Sıvıların sürekli seviye ölçümü için radar
sensörü
VEGAPULS 66
4 … 20 mA/HART - İki Telli
Document ID: 36519
İçindekiler
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu ................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR tavsiyeleri ........................................................................................................... 6
2.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat ................................................................... 6
2.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında ruhsat .......................................................... 6
2.9 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı
3.1 Yapı .................................................................................................................................. 8
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 9
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama ........................................................................................ 10
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar ....................................................................................... 10
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 12
4.2 Montaj talimatları ............................................................................................................ 12
4.3 Ölçüm düzenleri - Borular ............................................................................................... 17
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 23
5.2 Bağla .............................................................................................................................. 24
5.3 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması .............................................................................. 25
5.4 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması ............................................................................... 26
5.5 İki hücreli gövdenin bağlantı planı Ex d ia ....................................................................... 28
5.6 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde ....................................................................................... 29
5.7 Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar......................................................................... 30
5.8 Açma fazı ....................................................................................................................... 30
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 31
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................ 32
6.3 Parametreleme ............................................................................................................... 33
6.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 46
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DD kontrol programları ................................................................................................... 51
8.2 Field Communicator 375, 475 ........................................................................................ 51
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
2
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 48
7.2 Parametreleme ............................................................................................................... 49
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 50
İçindekiler
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Bakım ............................................................................................................................. 52
Ölçüm değeri ve sonuç belleği ....................................................................................... 52
Ürün Yönetimi Fonksiyonu .............................................................................................. 53
Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 56
Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 60
Yazılım güncelleme ......................................................................................................... 60
Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 61
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 62
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................ 62
36519-TR-141017
11 Ek
11.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 63
11.2 Ebatlar ............................................................................................................................ 70
Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertifikalı her cihazın ekinde bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-01-28
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3
1 Bu belge hakkında
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
36519-TR-141017
4
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGAPULS 66 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
36519-TR-141017
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
Radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C veya K
bandı aralığındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde,
sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir.
2.5 CEuygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5
2 Kendi emniyetiniz için
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
Elektromanyetikuyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
2.6 NAMURtavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Avrupaiçinradyotekniğikapsamındaruhsat
Cihazın EN 302372-1/2 (2006-04)'ye göre kapalı haznelerde kullanımı
onaylanmıştır.
2.8 ABD/Kanadaiçinradyotekniğikapsamında
ruhsat
Bu cihaz FCC yönetmeliklerinin 15. bölümüne uygundur. İşletim için
aşağıda belirtilen iki kurala dikkat edilmelidir:
•
•
Cihaz parazit ışınlara neden olmamalıdır
Cihaz, kötü çalışmasına yol açanların yanı sıra parazit yayılımlara
karşı da dayanıklı olmalıdır.
İmalatçının kesin bir şekilde onaylamadığı değişiklikler FCC/IC uyarınca işletim sertifikasının iptaline yol açar.
Bu cihaz IC yönetmeliklerinin RSS-210'una uygundur.
Cihaz sadece metal, beton, cam elyaf takviyeli sentetik haznelerde
çalıştırılabilir.
2.9 Çevreileilgiliuyarılar
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
6
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
2 Kendi emniyetiniz için
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
36519-TR-141017
•
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
7
3 Ürün tanımı
3 Ürüntanımı
Modeletiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
17
16
2
3
15
4
5
6
7
8
9
13
10
11
14
12
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Serinumarası-cihaz
arama
Cihaz tipi
Ürün kodu
Onaylar
Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
Koruma tipi
Ölçüm aralığı
Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
Madde - Islanmış parçalar
Donanım ve yazılım versiyonu
Sipariş numarası
Cihazın seri numarası
Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
Cihaz koruma sınıfı simgesi
Cihaz belgelerine ait ID numaraları
Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
CE işareti için bildirim yapılan yer
Ruhsat yönergesi
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
8
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
3 Ürün tanımı
•
•
•
Bukullanımkılavuzunun
geçerlilikalanı
Teslimatkapsamı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
2.1.0 üstü donanım sürümü
Yazılım versiyonu 4.5.1'den itibaren
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
Uygulamaalanı
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Radar sensörü
Dokümantasyon
– Minik kullanım kılavuzu VEGAPULS 66
– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
– "Gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzu (opsiyonel)
– Ek kılavuz "GSM/GPRS radyo modülü" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı fişi"
(opsiyonel)
– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
– Kullanım kılavuzları
– Güvenlik açıklamaları
– PACTware/DTM-Collection
– Sürücü yazılımı
3.2 Çalışmaşekli
VEGAPULS 66, zor proses koşullarında sıvıların doluluk seviyesini
sürekli ölçmeye yarayan bir radar sensörüdür. Cihaz, özellikle depo
tanklarında, proses haznelerinde veya dikey çıkış borularında kullanım
için uygundur. Cihaz, farkli anten modelleri sayesinden universel
kullanılabilir.
Horn antenli model adezyon, yoğuşma ve köpük oluşması ile dolum
malzemelerinde yoğun hareketlilik gibi en zor proses koşullarında
da sıvıların ve dökme malzemelerin doluluk seviyesini ölçmek için
özellikle uygundur.
Antensiz modelde anten tesis tarafından bir ölçüm borusuyla (dalgalanma veya bypass borusu) oluşturulur. Bu model böylelikle solventlerin ve sıvı gazların ölçümü için özellikle uygundur.
36519-TR-141017
Cihazın εr-Değerli ≥1,8 dolum malyemelerinde kullanımı mümkündür.
Fiilen erişilebilir değer ölçüm koşullarına, anten sistemine ya da dikey
çıkış borusuna veya Bypass’a bağlıdır.
Çalışmaprensibi
Radar sensörünün anteninden yakl. 1 nsn aralıklarla kısa radar sinyalleri gönderilir. Bunlar dolum malzemesine yansıtılır ve anten tarafından
yankı olarak algılanır. Radar sinyallerinin göndermeden almaya kadar
hareket süresi uzaklığı ve böylece doluluk seviyesi orantılıdır.Bu şekil-
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
9
3 Ürün tanımı
de tespit edilen doluluk seviyesi uygun bir çıkış sinyaline dönüştürülür
ve ölçüm değeri olarak belirtilir.
Ambalaj
3.3 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliyekontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depovenakliyesıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
10
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
3 Ürün tanımı
VEGADIS81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DIS-ADAPT
"DIS-ADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
VEGADIS82
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 82" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
45300) bulabilirsiniz.
PLICSMOBILET61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
PLICSMOBILE
PLICSMOBILE, plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin iletilmesi için bir iç GSM/GPRS radyo birimidir. Kullanım
PACTware/DTM üzerinden entegre USB bağlantısının yardımıyla
sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE GSM/GPRS
radyo modülü</hervorhebung>" ek kılavuzuna bakın .
Koruyucukapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Elektronikmodül
VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 60 serisinin
radar sensörlerindeki parçalarla değiştirilebilir. Farklı sinyal çıkışları
için modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir tek model).
36519-TR-141017
Daha fazla bilgiyi "VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 36801) bulabilirsiniz.
İkihücreligövdeiçin
yedekelektronik
Yedek elektronik, iki hücreli gövdeli ve 4… 20 mA/HART - iki telli
sensörler için değiştirilebilir bir parçadır.
Daha fazla bilgiyi "4 - 20 mA/HART ve iki tel" kullanım kılavuzundan
(Belge-ID 42764) bulabilirsiniz.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11
4 Monte edilmesi
4 Monteedilmesi
Vidalama
4.1 Genelaçıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Nemekarşıkoruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Kutuplanma
4.2 Montajtalimatları
Kutuplanmanın pozisyonu, proses bağlantısındaki bir işaretle belirtilmiştir.
12
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Radar sensöründen gönderilen radar sinyalleri elektromanyetik dalgalardır. Kutuplanma, elektrikli kısmın yönüdür. Cihaz bağlantı flanşından
veya vidalı desteklerden döndürülerek kutuplanma kullanılabilir ve bu
şekilde parazit yankı oluşumu azaltılabilir.
4 Monte edilmesi
1
2
Res. 2: Kutuplanmanın konumu
1
2
Montajpozisyonu
Horn antenli modelde işaret
Horn antensiz modelde işaret
VEGAPULS 66 hazne duvarından en az 500 mm (19.69 in) uzakta bir
pozisyonda monte edin. Sürgülü veya yuvarlak tavanlı haznelerdeki
sensörün ortaya monte edilmesi halinde, ilgili düzen sonucu önlenebilen çoklu yankılar oluşabilir ("Devreye alma" bölümüne bakın).
Bu mesafeye uyamayacak olursanız, devreye alırken bir parazit kaydı
yapmalısınız. Bu, özellikle haznenin duvarına yapışmalar olmasının
beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu durumda, parazit kaydının ilerki
bir zamanda mevcut yapışmalarla tekrarlanması tavsiye olunur.
> 500 mm
(19.69")
Res. 3: Yuvarlak hazne tavanlarına montaj
36519-TR-141017
Konik zeminli haznelerde, sensörün, haznenin ortasına monte edilmesi avantajlıdır çünkü bu durumda tabana kadar ölçüm yapılabilir.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
13
4 Monte edilmesi
Res. 4: Konik zeminli hazne
İçeriakandolummalzemesi
Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan
doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.
Res. 5: İçeri akan dolum malzemesinde radar sensörünün montajı
Soket
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
14
Boru soketlerinin ebadını anten kenarı soketten en az 10 mm (0.4 in)
dışarı sarkacak şekilde seçmeniz yararlı olur.
ca. 10 mm
4 Monte edilmesi
Res. 6: Tavsiyeye değer boru soketi montajı
ca. 10 mm
Soket uzunluğuna uyulamaması halinde, bir anten uzatma parçasının
takılması gereklidir. Böylece boru soketinin hatalı yansımalarından
kaçınılır.
Res. 7: Boru uzatma
İpucu:
Opsiyonel olarak VEGAPULS 66 bir anten uzatması ile de mevcuttur.
Böylece anten uzunluğu fabrikadan, anten kenarı 10 mm (0.4 in)
soketten dışarı sarkacak şekilde seçilebilir
36519-TR-141017
Sensörayarı
Optimum bir ölçüm için, sensörü sıvılara mümkün olduğunca dolum
malzemesinin yüzeyine dikey gelecek gibi ayarlayın.
Res. 8: Sıvı içinde hizalama
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
15
4 Monte edilmesi
Haznedüzenleri
Radar sensörünün takılacağı yer iç düzenler mikrodalga sinyalleri ile
kesişmeyecek seçilmelidir.
Teller, limit şalteri, ısıtma hatları, hazne destekleri gibi hazne iç düzenleri parazitlenmeye neden olabilir ve kullanım yankısını olumsuz etkileyebilir. Ölçüm yerinizin tasarımını yaparken radar sinyalinin dolum
malzemesiyle arasında ''hiçbir engelin'' olmamasına dikkat edin.
Mevcut hazne iç düzenlerinde devreye alma sırasında bir parazit kaydı
yapmanızı tavsiye ederiz.
Haznenin destek ve taşıyıcı gibi büyük iç düzenlerinin hatalı yankılara sebebiyet vermesi halinde, ek önlemlerle bunlar azaltılabilir. İç
düzenler üzerine çapraz şekilde yerleştirilmiş küçük saç kaplamalar
radar sinyallerini "dağıtır" ve böylece hatalı ve doğrudan olabilecek
yansımayı etkin bir şekilde önler.
Res. 9: Düz profillerin üzerini deflektörle kapatın
Karıştırmamekanizmaları Haznelerin içindeki karıştırma mekanizmalarında, karıştırma mekanizmaları çalışırken bir yanlış sinyal kaydı yapmalısınız. Böylece
karıştırma mekanizmasının farklı pozisyonlardaki hatalı yansımalarının
kaydedilmesi sağlanır.
Res. 10: Karıştırma mekanizmaları
Doldurma, karıştırma mekanizmaları veya haznedeki diğer işlemler
sonucu doldurma malzemesi yüzeyinde gönderme sinyallerini çok
şiddetli bir şekilde etkileyen kısmen çok kalıcı köpükler oluşabilir.
Köpüklerin ölçüm hatasına sebebiyet vermesi halinde, münkün olduğunca en büyük radar anteni kullanın.
16
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Köpükleşme
4 Monte edilmesi
Alternatif olarak yönlendirilmiş mikrodalga kullanılabilir. Bunlar, köpükleşmeden etkilenmez ve bu uygulamalar için özellikle uygundur.
Hazneyalıtımındakurulum
250 °C ya da 450 °C sıcaklığa kadar olan cihazlarda proses bağlantısı
ile elektronik gövdesi arasında bir mesafe parçası bulunmaktadır. Bu
parça yüksek proses sıcaklığı karşısında elektroniğin termik dekuplajına (bağlantı kesikliği) yol açar.
Bilgi:
Uzaklık parçası sadece maks. 50 mm'ye kadar hazne yalıtımına entegre edilebilir. Sadece bu şekilde güvenli bir sıcaklık dekuplajı olur.
max. 50 mm
(1.97")
1
2
3
Res. 11: Cihazın yalıtılmış haznelere montajı.
1
2
3
Taşmaborusundaölçüm
Elektronik gövde
Ara parça
Hazne yalıtımı
4.3 Ölçümdüzenleri-Borular
Haznede bir taşma borusunda ölçüm alındığında hazne iç düzenlerinden ve türbülanstan etkilenme olmaz. Bu şartlarda dielektrik değerleri
düşük olan doldurma malzemelerinin (εr değeri ≤ 1,6) ölçümü mümkündür.
Taşma borusunda bir ölçümün yapılması için aşağıdaki sunumların ve
uyarıların dikkate alınması gerekmektedir.
36519-TR-141017
Bilgi:
Aşırı orada yapışmaya yatkın doldurma malzemelerinde taşma borusunda ölçüm anlamsızdır.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
17
4 Monte edilmesi
Taşmaborusununkurulumu
1
2
3
4
100%
5
6
7
9
45°
0%
15°
8
10
Res. 12: Taşma borusunun kurulumu VEGAPULS 66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Radar sensörü
Kutuplanmanın işaretlenmesi
Cihazdaki diş ve/veya flanş
Havalandırma deliği
Delikler
U profili üzerinden kaynak bağlantısı
Tam geçişli bilyeli vana
Taşma borusu ucu
Reflektör sacı
Taşma borusunun sabitlenmesi
36519-TR-141017
18
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
4 Monte edilmesi
Taşmaborusuuzantısı
ø 114,3 mm
(4.5")
°
8 mm
(0.32")
75
4 mm
(0.16")
dx2
30,5 mm
(1.20")
26 mm
(1.02")
1
mm
ø 88,9
(3.5")
80 mm
(3.15")
2 mm
(0.08")
2 mm
(0.08")
1
m
3m
14,
ø 1 4.5")
(
5 mm
(0.20")
100 mm
(3.94")
75°
4 mm
(0.16")
dx2
8 mm
(0.32")
ø 88,9 mm
(3.5")
5 mm
(0.20")
Res. 13: Farklı örnek çaplardaki taşma borusu uzantısında kaynak bağlantısı
1
Uzunlamasına kaynaklanan borularda kaynak dikişinin konumu
DikkateAlınmasıGereken DikkateAlınmasıGerekenNoktalarveGereksinimlerTaşma
NoktalarveGereksinimler Borusu:
TaşmaBorusu
• Sensördeki polarizasyon işaretini dikkate alınız.
• Dişli modellerde işaret altı köşe üzerinde, flanşlı modellerde ise iki
flanş deliği arasında bulunur
• İşaret taşma borusundaki deliklerle aynı düzlemde olmalıdır
Ölçümtalimatları:
% 100-Nokta en üst havalandırma deliğinin ve anten kenarının
altında olmalıdır
• % 0 noktası taşma borusunun alt ucudur
• Kayan hareket süresinin telafisi için parametlendirmede "Uygulama dikey boru" seçilmeli ve borunun çapı girilmelidir
• Monte edilmiş bir sensörde bir yanlış sinyal önleme yapılması
tavsiyeye edilir, ancak mutlaka gerekli değildir
36519-TR-141017
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
19
4 Monte edilmesi
•
Tam geçişli bilyeli bir vana ile ölçüm mümkündür
YapısalGereksinimler:
Metalik malzeme, boru içi pürüzsüz
Tercihen çekilmiş veya uzunlamasına kaynatılmış paslanmaz çelik
boru
• Kaynak mümkün mertebe düz olmalı ve delikler ile bir eksende
buluşmalıdır
• Flanşlar, boruya polarizasyon yönüne uygun olarak kaynaklanmıştır.
• Bilyeli bir vana kullanılacağında, geçişleri iç kısımlarla hizalayın ve
birbirlerine sımsıkı geçirin
• Geçişlerdeki yarık büyüklüğü ≤ 0,1 mm
• Ölçüm sırf boru içinde yapılabildiğinden taşma boruları arzu edilen
minimum doldurma yüksekliğine mutlaka gelmelidir
• Delik çapları ≤ 5 mm. İstenilen sayıda, tek tarafı veya iki tarafı açık
• Sensörün anten çapı boru iç çapına mümkün mertebe uymalıdır
• Çap, tüm uzunluk boyunca sabit olmalıdır
•
•
TaşmaBorusuiçinDikkateAlınmasıGerekenNoktalar:
Uzantıların boru uçları diyagonal kesilmiş ve birbirlerine tam uyan
şekilde koyulmuş olmalıdır
• Kaynak bağlantısını üstteki sunumda gösterildiği şekilde dışta yatılı
konumda bulunan U profili üzerinden. U profilinin uzunluğu boru
çapının en az iki katı
• Boru duvarı içinden kaynak yapılmaz. Taşma borusunun iç duvar
yüzleri pürüzsüz olmalıdır. Kaynaklama nedeniyle hatayla kopma
olduğunda iç kısımda oluşan pürüzleri ve kaynak izlerini iyice
temizleyin. Aksi takdirde bunlar istenmeyen kuvvetli parazit
yansımalara neden olabilir ve dolum malzemelerinin yapışması
kolaylaşır
• Ön kaynak flanşlarının veya boru manşonlarının ölçüm tekniği
olarak uzantısı tavsiye edilmez.
•
Bypassborusundaölçüm Taşma borusunda ölçüme alternatif başka bir ölçüm de haznenin
dışındaki bir bypass borusundan yapılır.
36519-TR-141017
20
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
4 Monte edilmesi
Bypassborusukurulumu
1
2
3
4
100 %
6
5
0%
Res. 14: Bypass borusu kurulumu
1
2
3
4
5
6
Radar sensörü
Kutuplanmanın işaretlenmesi
Cihaz flanşı
Sensör referans seviyesinin borunun üst bağlantısına mesafesi
Boru bağlantılarının mesafesi
Tam geçişli bilyeli vana
DikkateAlınmasıGereken DikkateAlınmasıGerekenNoktalarveGereksinimlerTaşma
NoktalarveGereksinimler Borusu:
Bypass
• Sensördeki polarizasyon işaretini dikkate alınız.
• Dişli modellerde işaret altı köşe üzerinde, flanşlı modellerde ise iki
flanş deliği arasında bulunur
• İşaret hazneye olan boru bağlantılarıyla aynı düzlemde olmalıdır
Ölçümtalimatları:
%100 noktası, haznedeki boru bağlantısının üst tarafında olmamalıdır.
• % 0 noktası haznedeki boru bağlantısının altına gelmemelidir
• Sensörün referans seviyesi ile üst boru bağlantısının üst kenarı
arasındaki minimum mesafe > 300 mm
• Kayan hareket süresinin telafisi için parametlendirmede "Uygulama dikey boru" seçilmeli ve borunun çapı girilmelidir
• Monte edilmiş bir sensörde bir yanlış sinyal önleme yapılması
tavsiyeye edilir, ancak mutlaka gerekli değildir
• Tam geçişli bilyeli bir vana ile ölçüm mümkündür
36519-TR-141017
•
Bypassborusununyapısalgereksinimleri:
Metalik malzeme, boru içi pürüzsüz
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
21
4 Monte edilmesi
•
•
•
•
•
İç kısmı aşırı derecede pürüzlü olan borularda iç içe takılmış boru
(boru başka borunun içinde) veya boru antenli bir radar sensörü
kulllanın
Flanşlar, boruya polarizasyon yönüne uygun olarak kaynaklanmıştır.
Geçişlerdeki yarık büyüklüğü ≤ 0,1 mmb (Örn. Bilyeli bir vana veya
münferit boru parçalarında ara flanş kullanılacaksa)
Sensörün anten çapı boru iç çapına mümkün mertebe uymalıdır
Çap, tüm uzunluk boyunca sabit olmalıdır
36519-TR-141017
22
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Beslemegeriliminebağlanma
Güvenlikaçıklamaları
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Beslemegerilimi
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık
gösterebilir.
Besleme gerilimi için verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:
•
•
Bağlantıkablosu
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. "Teknik özellikler "
bölümü yük değerleri.)
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi
için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanmanızı tavsiye ederiz.
Kablogirişi½NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
36519-TR-141017
Kabloyalıtımlamave
topraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraflı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı öneririz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama
terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak gerilimine
bağlanmış olmalıdır.
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
Hem galvanik hem de KKS sistemlerinde (katodik korozyon güvenliği) büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu iki kenarlı
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
ekran topraklamasında izin verilmeyen yüksek ekran akımlarına yol
açabilmektedir.
Bilgi:
Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, ölçüm değeri kaydedici,
kılıflı boru vs.) iletken olarak gövdenin iç ve dış topraklama klemensine bağlıdır. Bu bağlantı ya doğrudan metalik ya da harici elektroniğe
sahip cihazlarda özel bağlantı kablosunun yalıtımı üzerinden yapılır.
Cihaz dahili voltaj bağlantıları hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik
özellikler" bölümünden bulabilirsiniz.
Bağlantıtekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantıprosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
24
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Res. 15: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
5 Besleme gerilimine bağlanma
Res. 16: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Birhücreligövdeninbağlantışeması
36519-TR-141017
Aşağıdaki şekil Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
2
Elektronikbölmevebağlantıbölmesi
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 17: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.4 İkihücreligövdeninbağlantışeması
Elektronikbölmesi
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
1
7 8
1
Res. 18: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
1
2
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
36519-TR-141017
26
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantıbölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
Display
2(-)
5
6
7
1
8
4
Res. 19: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Bağlantıalanı-PLICSMOBILEradyomodülü
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 20: Bağlantı alanı PLICSMOBILE radyo modülü
1
Besleme gerilimi
36519-TR-141017
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
27
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronikbölmesi
5.5 İkihücreligövdeninbağlantıplanıExdia
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
3
Res. 21: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde Ex d ia
1
2
3
Bağlantıbölmesi
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Dış gösterge ve ayar modülü için bağlantı fişi için iç bağlantı (opsiyonel)
Uyarı:
Ex-d-ia cihazı kullanılacağında HART-Multidrop ayar modu kullanılamaz.
4...20mA
(+)1
2
2(-)
1
Res. 22: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı Ex d ia
1
2
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Dışgöstergeveayar
birimiiçinM12x1fişi
4
3
1
2
Res. 23: Bağlantı fişine bakış
28
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
36519-TR-141017
1
2
3
4
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronikbölmesi
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.6 DIS-ADAPT'lıikihücreligövde
1
2
3
Res. 24: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1
2
3
DIS-ADAPT
İç fiş bağlantısı
Fiş bağlantısı M12 x 1
Fişbağlantısınınatanması
4
3
1
2
Res. 25: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
36519-TR-141017
1
2
3
4
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
29
5 Besleme gerilimine bağlanma
Telatamabağlantıkablosu
5.7 Bağlantıplanı-ModelIP66/IP68,1bar
1
2
Res. 26: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1
2
Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
Blendaj
5.8 Açmafazı
Cihazın güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden)
sonra cihaz yaklaşık 30 sn kendi kendine bir test yapar:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır
Uygun bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz ilgili akım sinyal hattına
gönderilir. Değer gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara,
örneğin fabrika ayarına tekabül eder.
36519-TR-141017
30
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Göstergeveayarmodülününkullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
36519-TR-141017
Res. 27: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 28: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1
2
Elektronik bölmesinde
Bağlantı bölmesi
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6.2 Kumandasistemi
1
2
Tuşfonksiyonları
32
1
2
Sıvı kristal ekran
Kumanda tuşları
•
[OK] tuşu:
– Menüye genel bakışa geç
– Seçilen menüyü teyit et
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Res. 29: Gösterge ve kumanda elemanları
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
Kumandasistemi
– Parametre işle
– Değeri kaydet
[->] tuşu:
– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
– Liste kaydını seç
– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
– Girilen bilgileri iptal et
– Üst menüye geri git
Cihazı, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız. Münferit
menü noktaları LCD display'de gösterilir. Münferit tuşların fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl.
60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner.
Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.
6.3 Parametreleme
Cihaz, parametreleri girme sonucu kullanım koşullarına uyarlanır.
Parametreler kontrol menüsü üzerinden girilir.
Anamenü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreyealma: Ölçüm yerleri ismi, ortam, kullanım, hazne, seviye
ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon ve yankı eğimi
hakkında bilgiler
Diğerayarlar: Cihaz birimi, yanlış sinyal bastırma, lineerizasyon
eğimi, sıfırlama, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
36519-TR-141017
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın özellikleri
Bilgi:
Bu kullanma kılavuzunda "Devreye alma", "Tanı" ve "Diğer ayarlar"
menü alanındaki cihaza özgü parametreler açıklanmaktadır. Bu menü
seçeneklerindeki genel parametreler "Gösterge ve ayar modülü"
kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunda "Gösterge" ve
"Bilgi" menü seçenekleri de bulunmaktadır.
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma
Devreyealma-Ortam
Her dolum malzemesinin yansıma özelliği farklıdır. Sıvılarda hata
faktörleri arasında ayrıca dolum malzemesinin aktif yüzeyleri ve
köpükleşme de yer alır. Dökme malzemede ise bunlar toz oluşması,
malzeme koniği ve hazne duvarıdan gelen ek yankılardır.
Sensörün bu farklı ölçüm koşullarına uymasını sağlamak için bu
menüden ilk olarak "Sıvı" veya "Dökme malzeme" seçeneklerine
basılmalıdır.
Bu seçildiğinde sensör optimum bir şekilde ürüne uyarlanır ve ölçüm
güvenliği özellikle yansıma özelliği kötü olan malzemelerde net bir
şekilde artar.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Uygulama Ortamın yanı sıra, kullanım veya kullanım yeri gibi özellikler de ölçümü
etkileyebilir.
Bu menü size, sensörü ölçüm koşullarına uyarlama olanağı sunar.
Ayarlama özellikleri "Ortam " menüsü "Sıvı" ve "Dökme malzeme" alt
seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlıdır.
"Sıvı"da da şu seçenekler vardır:
"Dikey boru" seçeneği ile, kullanılmakta olan dikey borunun iç çap
değerinin verileceği yeni bir pencere açılır.
Depotankı:
• Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
34
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Sensörün kısa bir zaman dilimi içinde reaksiyon göstermesine
gerek yoktur
Üründönüşümlütank:
Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
• İç düzenekler: yandan monte edilmiş küçük veya üstten monte
edilmiş büyük karıştırma mekanizması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Nispeten sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
– Yoğuşma oluşumu
– Çok az miktarda köpükleşme
– Taşma mümkündür
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Azami hıza ayarlı olmadığı için ölçüm değerlerinde yüksek
doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
Gemitankı(Kargotankı):
Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
Hazne:
– Zemine entegre parçalar (Takviyeler, ısıtma kangalları)
– Yüksek ek bağlantılar 200 … 500 mm (Çapları da büyük)
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Ölçüm değerlerinin son derece doğru olması gerekmektedir (%
95'in üzerinde)
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
36519-TR-141017
•
•
Karıştırmakabı(Reaktör):
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
•
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
– Hem hızlı hem yavaş doldurma mümkündür
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
Hazne:
– Ek bağlantılar mevcuttur
– Metal malzemeden büyük karıştırma kanatları
– Debi sabitleyici, ısıtma kangalları
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Güçlü girdap oluşumu
– Yüzey şiddetle oynar, köpük oluşur
Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde yüksek
ölçüm hızı
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
Dozajkabı:
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
– Çok hızlı dolar ve boşaltılır
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
• Hazne: Dar yerde kurulum
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, antende ürün birikiyor
– Köpükleşme
• Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az oranda ortalama değer oluşturulması
neticesinde optimum ölçüm hızı
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
•
Dikeyboru:
Dolum malzemesinin hızı:: Çok hızlı dolar ve boşaltılır
Hazne:
– Havalandırma deliği
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
•
•
36
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Bypass(alternatifyol):
Dolum malzemesinin hızı:
– Kısa ve uzun bypass borularında hem hızlı hem de yavaş doldurma mümkündür
– Doluluk seviyesi çoğu kez bir ayarlama mekanizması ile sabit
tutulur
• Hazne:
•
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
– Yan taraftan girişler ve çıkışlar
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
– Yağ ve su ayrılabilir
– Antenin içine taşacak kadar doldurulabilir
Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
Plastikdepo:
Hazne:
– Ölçüm sabit olarak üzerine veya içine takılmıştır
– Uygulamaya bağlı olarak hazne tavanından ölçüm
– Hazne boş olduğunda ölçüm zeminden yapılabilir
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Plastik tavanda yoğuşma oluşumu
– Dış tesislerde su veya haznenin tavanında kar birikebilir
• Sensörün özellikleri:
– Hazne dışındaki parazit sinyalleri de göz önüne alınır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
Taşınabilirplastikgövde:
Hazne:
– Malzeme ve kalınlık farklı
– Hazne tavanından ölçüm
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Hazne değiştirildiğinde ölçüm değeri sıçrıyor
• Sensörün özellikleri:
– Haznenin değiştirilmesiyle, farklılaşmış refleksiyon şartlarına
hızla uyum
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
•
Açıksular(Seviyeölçümü):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün su yüzeyinden uzaklığı çok büyük
– Dalgalanma nedeniyle çıkış sinyalinin büyük oranda sönümlenmesi
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Su yüzeyinde arada sırada madde veya böcek olabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
36519-TR-141017
•
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Açıkkanal(Debiölçümü)
• Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Durgun su yüzeyi
– Doğru ölçüm sonucu beklenmektedir
– Su yüzeyine mesafe normalde kısmen büyük
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
Fazlayağmursuyu(Set):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Çalkantılı su yüzeyi
– Sensör taşabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
•
•
Gösterim:
Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
• Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
•
Dikkat:
Haznede, yoğuşuk su oluşumu sonucu farklı dielektrik değerli sıvıların
ayrılması halinde, radar sensörü belirli koşullarda sadece en yüksek
dielektrik değerli doldurma malzemesini algılayabilir. Bu yüzden,
ayırma katmanlarının hatalı ölçümlere neden olabileceğini göz önünde
bulundurun.
Her iki sıvının toplam yüksekliğini emin ölçmek istiyorsanız, servisimize başvurun veya ayırma katmanı ölçümü için bir cihaz kullanın.
"Döküm malzemesi"nde şu seçenekler vardır:
Silo(İnce,uzun):
• Metal hazne: Kaynak dikişi
38
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün yakınında dolum
– Silo tamamen boş olduğunda sistemde hışırtı artar
Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ölçüm değerleri
– Devreye alım sırasında yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir,
otomatik yanlış sinyal bastırma gereklidir
– Kısmen doldurulmuş haznelerde otomatik yanlış sinyal bastırma
Tank(Büyükhacimli):
Beton veya metal hazne:
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
– Büyük döküm açısı
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
•
Hızlıdoldurmalıtank:
Beton veya metal hazne (Çok hücreli silo için de):
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
– Büyük döküm açısı
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortlama değer oluşturma
– Ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar kabul edilir.
•
Yığın:
Hareketli taşıma bandına sensör montajı
Yığın profilinin tespiti
Doldurma sırasında yükseklik tespiti
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yığın veya traversin profili sonucu ölçüm değerlerinde sıçramalar
– Büyük döküm açısı
– Doldurma akımının yakınında ölçüm
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
36519-TR-141017
•
•
•
•
Konkasör:
İç düzenler, aşınmaya karşı donatılar ve güvenlik tertibatı mevcuttur
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Hızlı tepki sürati
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
•
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az ortlama değer oluşturma
– Asgari reaksiyon hızı, ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar
kabul edilir.
Gösterim:
Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
• Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
•
Bu seçenek sayesinde sensör uygulamaya veya kullanım yerine
optimum şekilde uyarlanır ve farklı koşullarda belirgin bir şekilde daha
iyi bir ölçüm güvenliği sağlanır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
yüksekliği,ölçümaralığı
Bu seçenek sayesinde sensörün çalışma alanı haznenin yüksekliğine
uyarlanır ve farklı koşullarda ölçüm güvenliği oldukça artar.
Bundan bağımsız olarak aşağıda belirtilen minimum seviye ayarı
yapılmalıdır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
şekli
Malzeme (ortam) ve uygulamanın yanı sıra haznenin şekli de ölçümü
etkileyebilir. Sensörü ölçüm koşullarına uyarlamak için bu menü
seçeneği size belli uygulamalarda hazne zemini ve tavanı için çeşitli
seçenekler sunmaktadır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Seviye
ayarı
Böyle bir ayarın yapılabilmesi için uzaklık hazne doluyken ve boşken
girilir (Bkz. aşağıdaki örnek):
40
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
adar sensörü mesafe ölçüm cihazı olduğu için, sensörle dolum
malzemesi yüzeyi arasındaki mesafe ölçülür. Ekranda gerçek dolum
malzemesi seviyesinin görüntülenmesi için ölçülen mesafenin yüzdelik seviyeye getirilmesi gerekmektedir.
3
100%
2
15 m
(590.6")
1,5 m
(59.1")
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
0%
1
Res. 30: Min./Maks. seviye ayarı parametreleme örneği
1
2
Min. doluluk seviyesi = Maks. ölçüm mesafesi
Maks. doluluk seviyesi = Min. ölçüm mesafesi
Bu değerler bilinmiyorsa, örneğin %10 ve %90 gibi mesafelerle
karşılaştırılabilir. Bu mesafe değerlerinin çıkış noktası daima referans
düzlemdir, yani vidanın veya flanşın conta yüzeyidir. Referans düzlemine ait verileri Teknik veriler bölümünde bulabilirsiniz. Esas dolum
yüksekliği oradaki veriler temelinde hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Devreyealma-Min.seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
36519-TR-141017
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
4. Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Hazne zemininden sensöre olan uzaklık)
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Devreyealma-Maks.
seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [OK]tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
4. Yüzde değere tekabül eden dolu hazne mesafesini metre değerinden verin. Maksimum doluluk seviyesinin anten kenarına olan
minimum uzaklığın altında kalmasına dikkat edin.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Tanı-Ölçümgüvenirliği
Temassız çalışan doluluk seviyesi sensörlerinde ölçüm proses
koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi
yankısının ölçüm güvenilirliği dB değeri ile gösterilir. Ölçüm güvenilirliği, sinyal gücü eksi parazittir. Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de
o kadar doğru olur. Doğru bir ölçümde değerler > 10 dB'dir.
42
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Tanı-İbre
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı-Eğimverileri
"Yankı eğimi" seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından dB
değeriyle verilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
"Yanlış sinyal bastırma", boş haznenin kaydedilen hatalı yankılarını
(Bkz. "Diğer ayarlar") ölçüm alanındaki "dB" değerli sinyal gücüyle
verir.
Ölçüm güvenliği hakkında kesin kanıya yankı eğrisi ve yanlış sinyal
bastırma karşılaştırılarak varılır.
Seçilen eğri sürekli aktüelleştirilir. [OK] tuşuyla zoom fonksiyonu olan
bir alt menü açılır:
•
•
•
Diğerayarlar-Yanlış
sinyalönleme
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y büyütme": "dB" değerindeki sinyalin 1-, 2-, 5- ve 10 kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Karıştırma mekanizmaları
Hazne duvarlarında biriken maddeler veya kaynak dikişi
Uyarı:
Bir yanlış sinyal bastırıcı bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ölçümü
sırasında bir daha dikkate alınmamaları için bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder.
Mevcut tüm hatalı yansımaların ölçülebilmesi için bu işlem düşük sıvı
seviyesiyle yerine getirilmelidir.
36519-TR-141017
Şu prosedürü izleyin:
1.
[->] tuşuna basarak "Parazit hariçleyici" menü seçeneğini seçin
ve [OK] tuşuna basın.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
3. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
4. [OK] tuşuna yeniden basarak sensör ile dolum malzemesinin
yüzeyi arasındaki gerçek uzaklığı girin.
5. Bu aralıkta mevcut tüm hatalı sinyalleri [OK] ile teyitten sonra
sensör tarafından tespit edilip kaydedilir.
Uyarı:
Yanlış (fazla büyük) bilgi halinde, güncel doluluk seviyesi hatalı sinyal
olarak kaydedileceğinden, doldurma malzemesine olan mesafeyi
kontrol edin. Böylece bu alandaki doluluk seviyesi artık tespit edilemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
''Sil": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırmayı tamamen silme
görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal bastırıcıyı artık
haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine getiremediği takdirde kullanılır.
Diğerayarlar-Lineerizasyoneğimi
44
Bir lineerizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır,
örneğin, silindir veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteyorsa. Bu
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Genişlet": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırıcıyı genişletir. Bu,
yanlış sinyal önlemenin doluluk seviyesi yüksekken yapılmış ve tüm
hatalı yankıların tespit edilememiş olması halinde, yararlı bir işlemdir.
Genişlet" seçeneğine basıldığında ekrana dolum malzemesinin yüzeyi
ile oluşan yanlış sinyalleri bastırma arasındaki uzaklık çıkar. Bu değer
değiştirilebilir ve yanlış sinyal bastırma aralığı bu aralığa genişletilebilir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
hazne için uygun lineerizasyon eğrileri bulunmaktadır. Bu eğriler,
doluluk yüksekliği ile hazne hacmi arasındaki ilşkiyi belirtirler.
Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne hacminin doğru
görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de litre veya
kilogram olarak verilecekse ek olarak "Display" menü seçeneğinden
bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin,
[ESC] tuşuyla menüden çıkın ve tuşuyla menüden çıkın ve [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası ruhsatı olan cihazlar kullanılacağında aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Diğerözellikler-Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimatzamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
yanlış sinyal bastırıcıyı, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Temelayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış sinyal bastırma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm
değeri belleği silinir.
Devreyealma: Devreye alma menü seçeneğindeki parametre ayarlarını yeniden cihazın standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış
sinyal bastırma, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi
hem ölçüm değeri hem de durum belleği bilgileri toplanılmaya devam
eder. Lineerizasyon özelliği lineere ayarlanır.
36519-TR-141017
Yanlışsinyalbastırma: Önceden oluşturulan bir yanlış sinyal bastırmanın silinmesi. Fabrika ayarında olan yanlış sinyal bastırma etkin
kalır.
İbreÖlçümdeğeri: Ölçülen min. ve maks. uzaklıkların gerçek ölçüm
değerine çevrilmesi.
Aşağıdaki tablo cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz
modeline bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir ya da
seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
45
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü
Menüseçeneği
Standartdeğer
Devreye alma
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Ortam
Sıvı/sulu çözelti
Uygulama
Tank:
Hazne kalıbı
Bombeli hazne zemini
Döküm malzemesi/balast, çakıl taşı
Silo
Bombeli hazne kapağı
Hazne yüksekliği/ Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veÖlçüm aralığı
riler"
Min. seviye
Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veriler"
Maks. seviye
0,000 m(d)
Sönümleme
0,0 sn
Akım çıkışı modu
4 … 20 mA, < 3,6 mA
Akım çıkışı Min./
Maks.
Min. akım 3,8 mA, Maks. akım
20,5 mA
Kullanımın kilitlen- Kilit açık
mesi
Ekran
Diğer ayarlar
Dil
Siparişte belirtildiği şekilde
Gösterge değeri
Uzaklık
Gösterge birimi
m
Ölçekleme büyüklüğü
Hacim
Ölçekleme
0,00 lin %, 0 l
l
100,00 lin %, 100 l
Aydınlatma
Sönük
Uzaklık birimi
m
Sıcaklık birimi
°C
Sonda uzunluğu
Dikey borunun fabrikada belirlenen uzunluğu
Lineerizasyon eğimi
Lineer
HART çalışma
modu
Standard
Adres 0
6.4 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
46
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
36519-TR-141017
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarıbağlayın
Arayüzadaptörüyardımıyladoğrudansensöre
2
1
3
Res. 31: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1
2
3
Bilgisayara USB kablosu
VEGACONNECT arayüz adaptörü
Sensör
ArayüzadaptörüveHART
ile
2
4
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
1
5
Res. 32: Bilgisayarın HART üzerinden sinyal hattına bağlanması
1
2
3
4
5
Sensör
HART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
Arayüz adaptörü (Ör. VEGACONNECT 4)
48
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Uyarı:
Entegre HART dirençli (İç direnç yakl. 250 Ω) besleme yuvalarında
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, örn. VEGATRENN 149A,
VEGAMET 381 ve VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte
bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz kon-
7 PACTware ile devreye alma
vertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde
kesik çizgilerle gösterilmiştir.).
Koşullar
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 33: Bir DTM görünümü örneği
36519-TR-141017
Standartsürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
49
7 PACTware ile devreye alma
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
36519-TR-141017
50
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DDkontrolprogramları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
8.2 FieldCommunicator375,475
Cihazın, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
36519-TR-141017
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için,
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç
vardır. Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin
vermesiyle yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır
ve daha sonra bir field communicator'a aktarılabilirler.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
51
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
9.2 Ölçümdeğerivesonuçbelleği
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçümdeğeribelleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olaybelleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
Yankıeğimibelleği
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
•
•
•
52
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Devreyealımınyankıeğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Diğeryankıeğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
9.3 ÜrünYönetimiFonksiyonu
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durummesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 34: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza(Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonunkontrolü(Functioncheck): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
36519-TR-141017
Spesifikasyonundışındakalandeğerler(Outofspecification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakımihtiyacı(Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
53
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki hata kodları ve metin
mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bunda sadece dört telli cihazlardaki bazı açıklamaların
geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.
Kod
Neden
SorunGiderme
F013
– Kullanım sırasında sensör
yankı algılamıyor
– Anten sistemi kirli veya
bozuk
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Proses modüllerini ve/
veya anteni temizleyin veya
değiştirin
F017
– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında kalıyor
– Sınır değerlerine uygun
seviyenin değiştirilmesi
(Min. ve maks. arasındaki
fark ≥ 10 mm olmalıdır.).
F025
– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor
(Örn. mantıksız değer
çiftleri)
– Lineerizasyon tablosunu
kontrol edin
– Tablonun silinmesi/yeniden
çizilmesi
F036
– Yazılım güncellemesi hatalı
veya yarım kalmış
– Yazılım güncellemesini
tekrarlayın
– Elektronik modelini kontrol
edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F040
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F080
– Genel yazılım hatası
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F105
– Cihaz hâlâ açılma aşamasında. Ölçüm değeri de
halen bulunamadı
– Açılma aşamasının sonunu
bekleyin
– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak her zaman
yaklaşık 3 dk'ya kadar
Metinmesajı
Hiçbir ölçüm
değeri yok
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Genel yazılım
hatası
Ölçüm değerini bul
F113
– EMV arızaları
– EMV etkilerini giderin
İletişim hatası – Dört telli besleme ünitesi ile – Dört telli besleme ünitesini
iç iletişimde transfer hatası
veya elektroniğini değiştirin
F125
54
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
SorunGiderme
F260
– Fabrikada yapılan kalibrasyonda hata
– EEPROM'da hata
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F261
– Devreye alımı tekrarlayın
– Devreye alımda hata
– Yanlış sinyal bastırma hatalı – Sıfırlayın
– Sıfırlama sırasında hata
Metinmesajı
Kalibrasyonda hata
Cihaz ayarında hata
F264
– Seviye hazne yüksekliği/
ölçüm aralığı dışında
Kurulum/Dev– Cihazın maksimum ölçüm
reye alım
aralığı yeterli değil
hatası
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Daha büyük ölçüm aralığı
olan bir cihaz kullanın
F265
– Çalışma gerilimini test edin
– Sıfırlayın
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
– Sensör artık ölçüm yapmıyor
Ölçüm fonksi– Çalışma gerilimi çok az
yonu arızalı
Functioncheck
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
C700
– Bir simülasyon etkin
– Simülasyonu kapat
– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Metinmesajı
Simülasyon
etkin
Outofspecification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
S600
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
– Haznenin taşma tehlikesi
– Daha fazla dolum yapılmamasını sağlayın
– Haznede dolum seviyesini
kontrol edin
S603
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
36519-TR-141017
Taşma
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
55
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
M500
– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
– Sıfırlamayı tekrarlayın
– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
M501
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M502
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M503
– Yankı ve parazit arasındaki
ilişki güvenilir bir ölçüm için
çok azdır.
– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
– Anteni temizleyin
– Kutuplanma yönünü
değiştirin
– Daha hassas bir cihaz
kullanın
M504
– Donanım hatalı
– Bağlantıları kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M505
– Doluluk seviyesi yankısı
artık algılanamıyor
– Anteni temizleyin
– Daha uygun anten/sensör
kullanın
– Varsa hatalı yankıları giderin
– Sensör konumu ve hizalamayı optimize edin
Metinmesajı
Teslimat sırasında sıfırlama
hatası
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Tanı belleğinde hata
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir yankı yok
Arızaolduğundayapılacaklar
Arızanıngiderilmesiiçin
izlenecekprosedür
9.4 Arızalarıngiderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
56
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
4…20mAsinyalinikont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
roledin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
4 … 20 mA sinyali – Ölçüm büyüksabit değil
lüğündeki
oynamalar
SorunGiderme
– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü
ve kontrol paneli ya da PACTware/
DTM'den ayarlayın
4 … 20 mA sinya- – Elektrik bağlan- – Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü"
li yok
tısı hatalı
bölümüne uygun şekilde kontrol
edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
– Besleme gerilimi yok
– Hatlarda kesinti olup olmadığını
kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
– Çalışma enerjisi – Kontrol edin ve gerektiği takdirde
çok düşük ya da
uyarlayın
yükleme direnci
çok yüksek
Akım sinyali 22
mA'dan daha
büyük veya 3,6
mA'dan daha küçük
Sıvılardaölçümhatalarınıngiderilmesi
– Sensördeki
elektronik
modül bozuk
– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma
gönderin
Aşağıdaki tablolarda sıvılarda kullandan kaynaklanan tipik ölçüm hataları belirtilmektedir. Bu kapsamda şu hatalar arasında ayrım yapılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
Level
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
1
2
0
36519-TR-141017
1
2
time
Gerçek dolum seviyesi
Sensörden okunan dolum seviyesi
Uyarılar:
• Sensörün sabit bir değer gösterdiği her yerde sebep akım çıkışındaki ayarın "Değeri muhazafa et " şşeklinde olmasından kaynaklanmış olabilir
• Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
57
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Sabitdolumseviyesindeölçümhatası
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Level
2. Ölçüm değeri % 0
yönüne sıçrıyor
time
0
SorunGiderme
– Min./maks. seviyelemeyi yapın
– Lineerizasyon eğimi yanlış
– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
– Bypass veya dikey çıkış
– Hazne formu ile ilgili uygulama
borusuna montaj ve bunun
parametresini kontrol edin ve
gerekirse uyarlayın (Bypass,
sonucunda çalışma süresinde
hata (% 100'e yakın küçük
dikey çıkış borusu, çap)
ölçüm hatası/ % 0'a yakın büyük
ölçüm hatası)
– Genliği dolum seviyesi yankısından büyük olan çoklu yankı
(Hazne tavanı, ürün yüzeyi)
– Uygulama parametrelerini kontrol edin gerekirse hazne tavanı,
malzeme türü, kemerli zemin,
yüksek dielektrik değerini
uyarlayın
– Prosese bağlı olarak seviye
ölçümü genliği düşer.
– Yanlış sinyal bastırılmadı
– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
3. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
Neden
– Min./maks seviyeleme doğru
değil
0
time
– Bir yanlış yankının genliği veya – Değişen arıza sinyallerinin
yeri değişti (Ör. Yoğuşum, birisebebini tespit edin, yanlış
ken ürün); yanlış sinyal bastırma
sinyal bastırmayı ör. yoğuşku ile
artık uymuyor
etkin hale getirin
Dolumsırasındaölçümhatası
Ölçüm değeri dolum sırasında değişmeden
kalıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
Doldururken ölçüm değeri zemin alanında
takılıyor
0
SorunGiderme
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
bastırın
– Ölçüm durumunu kontrol edin:
Anten soketten dışarı sarkmalıdır, modüller
– Antendeki kirlerin alınması
gerekmektedir
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Yanlış sinyali önlemeyi yeniden
oluşturun
– Maks. seviyelemeyi uyarlayın
– Örneğin, εr < 2,5 olan sıvı yağ
bazlı çözücü vb. gibi ürünlerde
tank zemininin yankısı seviye
ölçüm yankısından büyük
– Dolum malzemesi, hazne
yüksekliği ve hazne şekli
parametrelerini kontrol edin ve
gerekiyorsa bunları yeniden
ayarlayın.
– Doldurma malzemesi yüzeyinde – Parametreyi test edin gerekirse
türbulanslar, hızlı doldurma
değiştirin (Ör. Dozaj haznesi,
reaktör)
time
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
58
time
Level
0
Doldururken ölçüm
değeri geçici olarak takılıyor ve doğru doluluk
seviyesine sıçrıyor
time
Level
0
Neden
– Yakın alandaki parazitlenme
fazla büyük veya seviye ölçüm
yankısı fazla küçük
– Güçlü köpükleşme ve girdap
oluşumu
– Maks. seviyeleme doğru değil
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Ölçüm değeri doldurma sırasında % 0
yönüne sıçrıyor
Hatanınresmi
0
Neden
time
– Bir arıza yankısı yerindeki
dolum seviyesi yankısı arıza
yankısından ayırdedilemez
(Çoklu yankıya sıçrıyor)
0
time
– Antende değişken yoğuşma
veya kir
Level
9. Doldururken ölçüm
değeri aniden % 100
yönüne sıçrıyor
0
time
Level
10. Ölçüm değeri ≥
% 100 ya da 0 m mesafeye sıçrıyor
0
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Daha uygun kurulum pozisyonu
seçin
– Doldurma sırasında oluşan
– Yanlış sinyalleri bastırın
güçlü türbülanslar ve köpükleşmeler sonucunda seviye yankısının genliği düşüyor. Ölçüm
değeri parazit yankılanmasına
sıçrıyor.
Level
Doldururken ölçüm değeri % 100 yönüne
sıçrıyor
SorunGiderme
– Bir çoklu yankının (Hazne tavanı – Uygulama parametrelerini kont- ürün yüzeyi) genliği doluluk
rol edin gerekirse hazne tavanı,
seviyesi yankısından daha
malzeme türü, kemerli zemin,
büyüktür
yüksek dielektrik değerini
uyarlayın
Level
Hataaçıklaması
time
– Yanlış sinyali bastırın veya
yanlış sinyal bastırmayı yakın
alandaki yoğuşma/kirlenme ile
değiştirerek yükseltin
– Yakın alandaki dolum seviyesi
yankısı yakın alandaki köpük– Ölçüm yerini kontrol edin. Anteleşme veya parazit sinyaller
nin soketten dışarı sarkması
yüzünden algılanmamaktadır.
gerekli
Sensör taşma güvenliğine
– Antendeki kirlerin alınması
gider. Maks. dolum seviyesi
gerekmektedir
(0 m uzaklık) ile birlikte ''taşma
güvenliği'' durum mesajı ekrana – Daha uygun antenli sensör
kullanın
çıkar.
Boşaltmasırasındaölçümhatası
11. Boşaltırken ölçüm
değeri yakın alanda
duruyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
36519-TR-141017
12. Ölçüm değeri boşaltım sırasında % 0
yönüne sıçrıyor
time
Level
0
0
time
Neden
SorunGiderme
– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
– Yakın alandaki hatalı yankıyı
giderin. Bunun için anten soketten dışarı sarkmalıdır
– Antendeki kirlerin alınması
gerekmektedir
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Hatalı sinyallerle ilgili sorunlar
giderildikten sonra yanlış sinyal
bastırıcı silinmelidir. Yeni hatalı
sinyalleri bastırın
– Örneğin, εr < 2,5 olan sıvı yağ
bazlı çözücü vb. gibi ürünlerde
tank zemininin yankısı seviye
ölçüm yankısından büyük
– Dolum malzemesi tipi, hazne
yüksekliği ve hazne şekli
parametrelerini kontrol edin ve
gerekiyorsa bunları yeniden
ayarlayın.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
59
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
13. Boşaltırken ölçüm
değeri aniden % 100'e
doğru sıçrıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Neden
SorunGiderme
– Antende değişken yoğuşma
veya kir
– Yanlış sinyali bastırın veya yakın
alandaki yanlış sinyal bastırmayı
değiştirerek yükseltin
– Döküm malzemelerinde hava
temizleme bağlantısı olan radar
sensörü kullanın
time
Arızayıgiderdiktensonra Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
yapılmasıgerekenler
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronikmodülüdeğiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
9.6 Yazılımgüncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
60
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
9.7 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
36519-TR-141017
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
61
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Montaj" ve "Besleme gerilimine bağlanma" bölümünü dikkate alın ve
orada listelenen adımları tersten yerine getirin.
10.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE2002/96/EGyönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
36519-TR-141017
62
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
11 Ek
11.1 Tekniközellikler
Genelbilgiler
316L, 1.4404'e veya 1.4435'e uygundur
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Proses bağlantısı
316L, alaşım C22 kaplanmış, PP
Ʋ Anten
316L, Alloy C22
Ʋ Anten sistemi contası
FKM (A+P GLT FPM 70.16-06), FFKM (Kalrez 6375),
Silikon FEP-kaplı (A+P FEP-O-SEAL), EPDM (A+P 75.5/
KW75F), PTFE, Grafit (99,9 %) ve seramik
Ʋ Proses için yalıtımlama
Ʋ Anten uyarlama koniği
Yapı tarafı
PTFE, Seramik (99,7 % AL2O3)
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum pres döküm gövdesi
Ʋ Paslanmaz çelik gövde
Ʋ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
Ʋ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
Ʋ Topraklama terminalleri
İletken bağlantı
Proses bağlantısı
Ağırlıklar
Ʋ Cihaz; gövde, proses bağlantısı ve
antene göre farklılıklar gösterebilir.
Ʋ Anten uzantısı
Anten uzantısının maks. boyu
Plastik PBT (Poliester)
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
316L
NBR (paslanmaz çelik gövde, hassas döküm), silikon
(alüminyum ve plastik gövde; paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış)
Polikarbonat
316L
Topraklama terminali, proses bağlantısı ve anten arasında
DN 50 üzeri flanşlar DIN, 2" üzeri ASME
takr. 6,3 … 136 kg (13.89 … 299.8 lbs)
1,9 kg/m (1.374 lbs/ft)
5,85 m (19.19 ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için sıkma torku
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
36519-TR-141017
Girişbüyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
Maks. 10 Nm (7.376 lbf ft)
Maks. 50 Nm (36.88 lbf ft)
Ölçüm büyüklüğü sensörün proses bağlantısı ile dolum
malzemesi yüzeyi arasındaki mesafedir. Referans zemin
ya altıgen başlığın contalanan yüzeyi ya da flanşın alt
tarafıdır.
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
63
11 Ek
1
3
2
4
Res. 49: Giriş büyüklüğü ile ilgili veriler
1
2
3
4
Referans düzlem
Ölçüm değeri, maks. ölçüm aralığı
Anten uzunluğu
Kullanılabilir ölçüm aralığı
Maks. ölçüm aralığı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
Ʋ Flanş DN 150, 6"
Ʋ Flanş DN 250, 10"
35 m (114.83 ft)
15 m (49.21 ft)'ye kadar
20 m (65.62 ft)ye kadar
Çıkışbüyüklüğü
Çıkış sinyali
4 … 20 mA/HART
Sinyal çözünürlüğü
0,3 µA
Çıkış sinyali aralığı
Ölçüm çözünürlüğü dijital
3,8 … 20,5 mA/HART (fabrika ayarı)
< 1 mm (0.039 in)
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
mA değeri sabit, 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA
Giriş akımı
≤ 3,6 mA; açıldıktan sonra 5 msn boyunca ≤ 10 mA
Maks. çıkış akımı
Yük
64
Güç kaynağından yük diyagramına bakın
0 … 999 s
36519-TR-141017
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
22 mA
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
HART 7.0'ye göre HART çıkış değerleri1)
Ʋ PV (Primary Value)
Lin. yüzde
Ʋ TV (Third Value)
Ölçüm güvenirliği
Ʋ SV (Secondary Value)
Ʋ QV (Fourth Value)
Yerine getirilmiş HART spesifikasyonu
İmalatçı identifikasyon no, cihaz identifikasyon no, cihaz revizyonuna ilişkin
bilgiler
Uzaklık
Elektronik sıcaklığı
7.0
ART Communication Foundation'nın internet sitesine
bakınız
Ölçümhassasiyeti(DINEN60770-1uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
Ʋ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
Ʋ Bağıl nem
45 … 75 %
Kurulum - Referans koşulları
Ʋ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
> 200 mm (7.874 in)
Ʋ Hatalı yansımalar
Büyük yanlış sinyal kullanım sinyalinden 20 dB daha
küçük
Ʋ Reflektör
Sıvılarda ölçüm sapması
Düz plaka reflektörü
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
20 mm (0.788 in)
8 mm (0.315 in)
0
1,0 m (3.28 ft)
- 8 mm (- 0.315 in)
- 20 mm (- 0.788 in)
1 2
3
Res. 50: Referans koşullarına tabi ölçüm sapması
1
2
3
Referans düzlem
Anten kenarı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
Tekrar üretilebilirlik
36519-TR-141017
Dökme malzemelerde ölçüm sapması
1)
≤ ±1 mm
Değerler büyük oranda uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle
bağlayıcı bilginin olması gibi bir durum söz konusu
değildir.
Standart değerler istenilen şekilde atanabilir
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
65
11 Ek
Ölçümhassasiyetinietkileyenfaktörler
Verilerdijitalölçümdeğeriiçingeçerlidir
Sıcaklık sürüklemesi - Dijital çıkış
±3 mm/10 K, maks. 10 mm
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
< ±50 mm
Sıcaklık akışı - Akım çıkışı
16 mA toleransta %±0,03/10 K ya da maks. %±0,3
Bilgilerayrıcaçıkışakımıiçindegeçerlidir
Analog-dijital dönüşümü nedeniyle akım < ±15 µA
çıkışında sapma
EN 61326 kapsamında şiddetli, yüksek < ±150 µA
frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu
çıkış akımında sapma
Geçişmişgazvebasıncınölçümdoğruluğunaetkisi
Radar sinyallerinin gazda ya da dolum maddesinin üstündeki buharda yayılma hızı yüksek basınçlar
sonucu azalır. Bu etki geçişmiş gaza ya da buhara bağlıdır ve düşük sıcaklıklarda özellikle büyüktür.
Aşağıdaki tabloda bu durum sonucu tipik bazı gazlar ya da buhar için oluşan ölçüm sapmaları
görülmektedir. Belirtilen değerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif değerler, ölçülen mesafenin çok büyük,
negatif değerler ise ölçülen mesafenin çok küçük olduğu anlamına gelmektedir.
Gazfazı
Hava
Hidrojen
Sıcaklık
20 °C/68 °F
Basınç
1bar
(14.5psig)
10bar
(145psig)
50bar
(725psig)
100bar
(1450psig)
200bar
(2900psig)
0.00 %
0.22 %
1.2 %
2.4 %
4.9 %
200 °C/392 °F -0.01 %
0.13 %
0.74 %
1.5 %
3.0 %
400 °C/752 °F -0.02 %
0.08 %
0.52 %
1.1 %
2.1 %
20 °C/68 °F
-0.01 %
0.10 %
0.61 %
1.2 %
2.5 %
200 °C/392 °F -0.02 %
0.05 %
0.37 %
0.76 %
1.6 %
400 °C/752 °F -0.02 %
0.03 %
0.25 %
0.53 %
1.1 %
-
-
-
-
Su buharı (yo- 100 °C/212 °F 0.26 %
ğun buhar)
180 °C/356 °F 0.17 %
2.1 %
-
-
-
264 °C/507 °F 0.12 %
1.44 %
9.2 %
-
-
366 °C/691 °F 0.07 %
1.01 %
5.7 %
13.2 %
76 %
Ölçümözellikleriveperformansbilgileri
Ölçüm frekansı
C-Bandı (6 GHz-Teknolojisi)
Ölçüm devri süresi yaklaşık olarak
Sıçrama cevap süresi2)
Ʋ Horn antensiz
2)
3)
66
≤3s
38°
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
Verilen ışın açısının dışında radar sinyalinin enerji seviyesi % 50 (-3 dB) azalmaktadır
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Işın açısı3)Anten sistemine göre
350 ms
11 Ek
Ʋ ø 75 mm (2.953 in)
38°
Ʋ ø 146 mm (5.748 in)
20°
Ʋ ø 96 mm (3.78 in)
30°
Ʋ ø 196 mm (7.717 in)
17°
Ʋ ø 242 mm (9.528 in)
14°
Yansıyan YF performansı (Parametrelere bağlı)4)
Ʋ Ortalama spektral verici debisi yoğun- -31 dBm/MHz EIRP
luğu
Ʋ Maksimum spektral verici debisi
yoğunluğu
Ʋ Spesifik absorbsiyon oranı (SAR)
Çevrekoşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
+24 dBm/50 MHz EIRP
0,47 mW/kg
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Proseskoşulları
Proses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman en düşük değer
geçerlidir.
Conta
Antenuyarlamakoniği
Prosessıcaklığı(Prosesbağlantısındanölçülmektedir)
FKM (A+P GLT FPM
70.16-06)
PFFE
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
FFKM (Kalrez 6375)
PFFE
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
Silikon FEP kaplamalı
(A+P FEP-O-Seal)
PFFE
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
EPDM (A+P 75.5/KW75F) PFFE
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
Grafit
Seramik
-60 … +250 °C (-76 … +482 °F)
Seramik
-60 … +400 °C (-76 … +752 °F)
Anten koniği esasında hazne basıncı
Ʋ PTFE
Ʋ Seramik
-1 … 40 bar (-100 … 4000 kPa/-14.5 … 580 psi)
PN 40'de
-1 … 160 bar (-100 … 16000 kPa/-14.5 … 2321 psi)
PN 160'de
Flanş nominal basınç derecesine tekabül "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanşlar" ek kılavuzuna
eden hazne basıncı
bakın.
Titreşim mukavemeti
36519-TR-141017
Darbe mukavemeti
Temizhavabağlantıverileri
Basınç maks.
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
6 bar (87.02 psi)
Hava miktarı basınca bağlıdır (tavsiye edilen aralık)
4)
EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
67
11 Ek
Basınç
Tekyönlüvanasız
Tekyönlüvanalı
0,1 bar (1.45 psi)
4.2 m3/h
-
0,2 bar (2.9 psi)
-
2,0 m3/h
0,55 bar (7.98 psi)
-
4.2 m3/h
1.2 bar (7.25 psi)
10.2 m3/h
7.2 m3/h
Vida dişi
Kilit
Ʋ Ex-olmayanda
Ʋ Ex'de
G¼ A
PE malzemeden tozdan koruyucu kapak
316Ti dişli tıpa
2 adet geri tepme valfı - ambalajsız ilave edilmiş (Ex-olmayanda opsiyonel, Ex'de teslimat kapsamında)
Ʋ Malzeme
316Ti
Ʋ Boru çapı için
10 mm
Ʋ Conta
Ʋ Ağız basıncı
Ʋ Nominal basınç kademesi
FKM (A+P GLT FPM 70.16-06), FFKM (Kalrez 6375)
0,5 bar (7.252 psi)
PN 250
Elektromekanikbilgiler-ModelIP66/IP67veIP66/IP68;0,2bar
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
Ʋ Kalın tel, bükülü tel
Ʋ Tel ucu kılıflı tel demeti
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanikveriler-IP66/IP68modeli(1bar)
Kablo girişi seçenekleri
Ʋ Entegre bağlantı kablolu dişli kablo
bağlantısı
M20 x 1,5 (Kablo: ø 5 … 9 mm)
Ʋ Kör tapa
M20 x 1,5; ½ NPT
Ʋ Kablo girişi
Bağlantı kablosu
½ NPT
Ʋ Tel kesidi
0,5 mm² (AWG 20)
Ʋ Çekiş kuvveti
< 1200 N (270 lbf)
Ʋ Tel direnci
Ʋ Standart uzunluk
Ʋ Maks. uzunluk
Ʋ Çap yakl.
Ʋ Renk - Ex olmayan model
Ʋ Renk - Ex modeli
68
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Ʋ Min. bükülme yarıçapı
< 0,036 Ω/m
11 Ek
Göstergeveayarmodülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
Ʋ Rakam sayısı
Ʋ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
Ʋ Ambalajsız
Ʋ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
Ʋ Gövde
Ʋ İzleme penceresi
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Haricigöstergevekullanımbirimiiçinarayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Yapı - Bağlantı teli
dört telli, blendajlı
Entegresaat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Tel uzunluğu maks.
Saat formatı
Saatte sapma maks.
25 m
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Elektroniksıcaklıkölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
Beslemegerilimi
UB çalışma gerilimi
±1 °C (1.8 °F)
Ʋ Ex olmayan cihaz
9,6 … 35 V DC
Ʋ Ex-d-ia cihazı
14 … 35 V DC
Ʋ Ex-ia cihazı
Ʋ Gemi için sertifikalı Ex-d-ia cihazı
9,6 … 30 V DC
15 … 35 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
Ʋ Ex olmayan cihaz
16 … 35 V DC
Ʋ Ex-d-ia cihazı
Aydınlatma yok (entegre ia bariyeri)
36519-TR-141017
Ʋ Ex-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
16 … 30 V DC
Entegre
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
Ʋ 9,6 V< UB < 14 V için
≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
69
11 Ek
Ʋ 18 V< UB < 36 V için
≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)
Ʋ 18 V< UB < 36 V için
≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)
Ʋ Hesaplama
(UB - Umin)/0,022 A
İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
Yük direnci
Ʋ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Koruma tipi
Gövdemalzemesi
Model
IPkorumasınıfı
NEMAkorumasınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
Alüminyum
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
IP 68 (1 bar)
NEMA 6P
NEMA 6P
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
IP 68 (1 bar)
NEMA 6P
Aşırı gerilim kategorisi
Koruma sınıfı
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
NEMA 6P
III5)
III6)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
11.2 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
6)
70
36519-TR-141017
5)
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
Plastikgövde
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 51: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Alüminyumgövde
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 52: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
Bir hücreli model
İki hücreli model
36519-TR-141017
1
2
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
71
11 Ek
KorumatipiIP66/IP68olanalüminyumgövde(1bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 53: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Paslanmazçelikgövde
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
3
Res. 54: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
36519-TR-141017
72
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
KorumatipiIP66/IP68olanpaslanmazçelikgövde(1bar)
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Res. 55: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
VEGAPULS66,Standartmodel
mm
DN 50 PN 40
DN 80 PN 40
113
DN 200 PN 16
296
DN 250 PN 16
2" 150 lb
3" 150 lb
60 mm
(2.36")
-
DN 100 PN 16
DN 150 PN 16
4" 150 lb
6" 150 lb
8" 150 lb
10" 150 lb
inch
DN 50 PN 40
DN 80 PN 40
y
y
68
DN 100 PN 16
DN 150 PN 16
DN 200PN 16
DN 250 PN 16
2" 150 lb
3" 150 lb
4" 150 lb
6" 150 lb
8" 150 lb
10" 150 lb
205
380
-
68
113
205
296
380
y
-
2.68"
4.45"
8.07"
11.65"
14.96"
-
2.68"
4.45"
8.07"
11.65"
14.96"
36519-TR-141017
Res. 56: VEGAPULS 66, Standart model
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
73
11 Ek
VEGAPULS66,Yıkamahavasıbağlantılıstandartmodel
mm
DN 50 PN 40
DN 80 PN 40
113
DN 200 PN 16
296
DN 250 PN 16
3" 150 lb
55 mm
(2.17")
-
68
8" 150 lb
296
10" 150 lb
inch
DN 80 PN 40
DN 100 PN 16
DN 150 PN 16
DN 200PN 16
DN 250 PN 16
2" 150 lb
y
380
113
DN 50 PN 40
2
205
4" 150 lb
6" 150 lb
21,5 mm
(0.85")
136 mm (5.35")
2" 150 lb
67 mm
(2.64")
-
68
DN 100 PN 16
DN 150 PN 16
1
y
3" 150 lb
4" 150 lb
6" 150 lb
8" 150 lb
10" 150 lb
205
380
y
-
2.68"
4.45"
8.07"
11.65"
14.96"
-
2.68"
4.45"
8.07"
11.65"
14.96"
Res. 57: VEGAPULS 66, Yıkama havası bağlantılı standart model
1
2
Uygun bir adaptör montajı için G¼ yıkama havası bağlantısı
Geri tepme valfi - ambajsız eklenmiş (Ex-olmayanda opsiyonel, Ex'de teslimat kapsamında), 10 mm boru çapı
için
16 mm
(0.63")
83 mm
(3.27")
VEGAPULS66,Huniantensizmodel
74
36519-TR-141017
Res. 58: VEGAPULS 66, Huni antensiz model
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
2
337 mm (13.27")
1
200 mm (7.87")
VEGAPULS66,Yükseksıcaklıkmodelleri
Res. 59: VEGAPULS 66, Yüksek sıcaklık modeli
250 °C (482 °F)'ye kadar proses sıcaklıkları için
400 °C (752 °F)'ye kadar proses sıcaklıkları için
36519-TR-141017
1
2
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
75
11 Ek
11.3 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
11.4 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
36519-TR-141017
76
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
INDEX
INDEX
A
Ana menü 33
Arızaların giderilmesi 56
Ayar
– sistemi 33
B
Bağla
– Bilgisayara 48
– Elektriksel 24
Bağlantı
– Adımlar 24
– Kablo 23
– Teknik 24
Bypass borusunda ölçüm 20
C
Çalışma prensibi 9
Çıkış sinyalini test edin 57
D
Durum mesajları - NAMUR NE 107 53
E
EDD (Enhanced Device Description) 51
Eğim verileri
– Yankı eğimi 43
– Yanlış sinyal bastırma 43
Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli
gövdesi 26
H
HART
– Direnç 48
Hata kodları 55
Hazne düzenleri 16
Hazne kalıbı 40
Hazne yalıtımı 17
Hazne yüksekliği 40
N
NAMUR NE 107 54, 56
O
Olay belleği 52
Onarım 61
Ölçüm değeri belleği 52
Ölçüm güvenirliği 42
Ölçüm sapması 57
S
Servis - Çağrı Merkezi 60
Seviye ayarı 41, 42
Sıfırlama 45
Soket 14
Standart değerler 45
T
Taşma borusunda ölçüm 17
Topraklama 23
U
Uygulama
– Dikey boru 34
– Döküm malzemesi 38
– Sıvı 34
W
WHG uyarınca taşma güvenliği 45
Y
Yankı eğimi belleği 52
Yanlış sinyal bastırma 43
Yansıma özellikleri 34
I
İbre 42
36519-TR-141017
L
Lineerizasyon eğimi 44
M
Model etiketi 8
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
77
Notes
36519-TR-141017
78
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
36519-TR-141017
Notes
VEGAPULS 66 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
79
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
36519-TR-141017
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGAPULS 66