Poľsko
Rakúsko
Česko
Slovensko
Ceny a ocenenia
Na 30. Medzinárodnom fotografickom salóne STROM budú udelené nasledovné
ceny a ocenenia:
Tlačená fotografia Hlavná cena STROM vybratá zo všetkých zaslaných tlačených fotografií
Pre obidve sekcie
FIAP - zlato, striebro, bronz, PSA zlato, RPS zlato, cena ZSF a 3xČU FIAP
Elektronická fotografia: pre každú sekciu a tému
FIAP zlato, PSA zlato, RPS zlato, cena ZSF , 4x ČU PSA,
4x ČU RPS, 3x ČU FIAP, 3x ČU ZSF, 5x Diplom STROM
Prizes and awards
At the 30th International Photographic Salons will STROM
awarded the following prizes and awards:
Printed photograph The main prize trees selected from all printed photos sent
For each section
FIAP - gold, silver, bronze, gold PSA, RPS gold, price of ZSF, 3xHM
FIAP
Electronic photo: for each section and topic
FIAP Gold, Gold PSA, RPS gold , price ZSF, 4x HM PSA
HM RPS 4x, 3x HM FIAP, 3x HM ZSF, 5x Diploma STROM
Preise und Auszeichnungen
Bei den 30. Internationalen Fotostudios wird STROM (baum)
vergeben die folgenden Preise und Auszeichnungen:
Gedruckt Foto Die Hauptpreis STROM, die aus allen gedruckten Fotos geschickt
Für jeden Abschnitt
FIAP - Gold, Silber, Bronze, Gold PSA, RPS Goldpreis von ASP, 3xHM FIAP
Elektronische Foto: für jeden Abschnitt und Thema
FIAP Gold, Gold PSA, RPS, Preis ZSF, 4x HM PSA
HM RPS 4x, 3x HM FIAP, 3x HM ZSF, 5x Diplom STROM
RUŽOMBEROK
SLOVENSKO - SLOVAKIA
Recognition
PID, Pictorial print, Travel
PSA 2015-045
001/2015
2015/064
RPS2015/13
USPORIADATELIA / ORGANIZERS
Premios
En el Salón fotográfico internacional Strom 30 serán otorgados los premios
siguientes: La fotografía impresa –
El premio principal Strom seleccionada de todas las fotografías impresas
enviadas Para cada sección
FIAP - oro, plata, bronce, PSA oro, RPS oro, el premio ZSF y HM FIAP
tres veces La fotografía electrónica: para cada sección y tema
FIAP oro, PSA oro, RPS oro, el premio ZSF, HM PSA cuatro veces,
HM RPS cuatro veces, HM FIAP tres veces, HM ZSF tres veces,
el Diploma Strom cinco veces
Občianske združenie STROM Ružomberok
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mesto Ružomberok
ŽSK - Liptovské múzeum Ružomberok
Zväz slovenských fotografov
www.fotostrom.eu
Členovia poroty / Jury
Witold Jacyków, EFIAP
Walter Kumpf, EFIAP, PPSA
Frantisek Látal, EFIAP, PSA***, LRPS
Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP
30. MEDZINÁRODNÝ SALÓN FOTOGRAFIE
KRAJINY
30. INTERNATIONAL EXHIBITION
PHOTOGRAPHY OF LANDSCAPE
Fotosalon STROM
Nám. Slobody 10
03401 Ružomberok
Slovakia
www.fotostrom.eu
Email:
1
2
3
4
Použite prosím elektronický formulár / Please use the electronic form
1
2
3
4
-
Názov / Title - monochrom photo
Čís/No.
Názov / Title - farebná foto / color photo
Čís/No.
Fotografie pre tému krajina -STROM / photographs for the theme landscape STROM
mesto / city ................................................................................ krajina / country ........................................................
ulica / street ..................................................................................................................................................................
meno / name ................................................................................. titul / title(fiap,psa,rps,)..........................................
EVIDENČNÝ LIST PRE TLAČENÚ FOTOGRAFIU / / ENTRY FORM FOR PRINT PHOTOGRAPHY
Kalendár / Calendar
Uzávierka / Deadline
8.februára 2015
Porota / Jury
13-14 februára 2015
Výsledky poroty / Results jury
28.februára 2015
Výstava / Exhibition
2.apríla - 1. mája 2015
Katalóg a DVD
2.mája 2015
30. Internationaler fotografischer Salon STROM
30. Medzinárodný fotografický salón STROM
Preambula.
Fotografický salón STROM je otvorený pre všetkých amatérskych i profesionálnych fotografov z celého
sveta.
Účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak organizátor, alebo jeho zástupca je podľa uváženia a
presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami, ako aj s
etickými princípmi fotografických spoločností FIAP , PSA, RPS a ZSF
Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúcich svetlo, urobené prihlasovateľom, na fotografické
emulzie, alebo získané na digitálnom médiu. Na základe zaslania vstupného formulára, - formulár je
uverejnený na web stránkach www.fotostrom.eu - účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a
umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu za
zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúcich uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia
obrazov na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení. Salón nepreberá žiadnu
zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Digitálne zobrazovacie súbory - obrázky, môžu byť získané
digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súboru.
30th International Photo Salon STROM
Salón fotográfico internacional Strom (el Árbol) 30
Präambel
Fotografischer Salon Strom wird für alle Amateur- und Professionelfotografen aus der ganzen Welt
geӧffnet.
Die Fotos müssen von der Medien entstammen, die das Licht festhalten, sie müssen von dem Anmelder
auf den fotografischen Emulsionen gefertigt werden, oder auf dem digitalischen Medium gewonnen.
Aufgrund des gesendeten Formulars – das Formular wird auf den Webseiten www.fotostrom.eu
verӧffentlicht – bewährt der Teilnehmer die fotografischen Arbeiten als seine eigene und ermӧglicht dem
Organisator die ganzen oder einzelnen Teilen seiner gesendeten Materialien ohne Ersatzanspruch als
Bewerbematerialien, die die erwähnte Ausstellung in Medien propagieren, zu reproduzieren. Das betrifft
auch in niedriger Auflӧsung publizierte Bilder in den Internetseiten des Organisators. Der Salon trägt keine
Verantwortlichkeit für den Missbrauch der Urheberrechte.
Digitale Darstellungdatei – Bilder kӧnnen digital gewonnen werden, oder sie kӧnnen von den tradionellen
Filmen gescannt werden, damit die digitale Datei hergestellt werden kann.
Der Teilnehmer kann von der Veranstalltung ausgeschlossen werden, wenn der Organisator, oder sein
Vertreter überzeugt wird, dass das Formular sowohl mit den Regeln und Bedingungen im Einklangals als
auch ethischen Prinzipien der fotografischen Gesellschaften FIAP, PSA, RPS und ZSF nicht steht.
30. Medzinárodný fotografický salón STROM sa skladá z dvoch častí.
Preámbulo
El salón fotográfico Strom está abierto para todos los fotógrafos de afición o profesionales de todo el
mundo.
El participante puede ser excluido del evento si el organizador o su sustituto están ciertos que su
registración no está de acuerdo con las reglas y condiciones de la exposición o con los principios
éticos de las sociedades fotográficas FIAP, PSA, RPS y ZSF .
Las fotografías deben provenir de los medios que captan la luz, deben estar producidas por la persona
registrada en las emulsiones fotográficas u obtenidas en el medio digital. A base de mandar el
formulario de entrada – el formulario está publicado en las páginas web www.fotostrom.eu – el
participante demuestra las obras como sus propias y permite al organizador reproducir el conjunto del
material enviado o las partes de este conjunto sin derecho a remuneración por su publicación y permite
publicarlo en los medios que propagan dicha exposición. Esto se refiere también a la publicación de las
imagenes en baja definición en las páginas de internet del organizador. El salón no se hace
responsable del abuso de los derechos de autor. Los archivos de visualización digitales – las
imagenes, pueden ser adquiridas digitalmente o escaneadas de las películas tradicionales para
producir el conjunto digital.
30. Internationaler fotografischer Salon STROM besteht aus zwei Teilen
Autor môže zaslať pre každú sekciu salóna najviac 4 fotografie (alebo digitálne súbory), ktoré budú
porotou vyhodnocované každé vzlášť a to v štyroch kolách.
Printová časť - (fotografia na papieri) PPD
- fotografia krajiny
- Sekcia farebná fotografia - autori môžu zaslať 4 farebné fotografie vyhotovené na fotografickom
papieri klasicky, alebo na tlačiarni formátu 30 x 40 cm a väčšie. Prihlasovací formulár je uvedený na
www.fotostrom.eu
- Sekcia čiernobiela fotografia - autori môžu zaslať 4 čiernobiele fotografie vyhotovené na
fotografickom papieri klasicky, alebo na tlačiarni formátu 30 x 40 cm a väčšie. Prihlasovací formulár je
uvedený na www.fotostrom.eu
Definícia čiernobielej fotografie - Monochromatická, teda čierno biela fotografia je definovaná ako
nemajúca viac ako dve farby.
Každá fotografia pre printovú kategóriu - musí obsahovať na zadnej strane tieto údaje:
- meno a priezvisko, adresu a krajinu autora
- názov fotografického diela v anglickom jazyku
.
Elektronická časť- (digitálne súbory fotografií)
sekcie:
- voľná téma - 4 fotografie vo formáte .jpg 1920 x 1200px
Max. veľkosť súboru 2MB
- fotografia krajina - 4 fotografie vo formáte .jpg 1920 x 1200 px
Max. veľkosť súboru 2MB
- fotografia cestovanie - 4 fotografie vo formáte .jpg 1920 x 1200 px
Max. veľkosť súboru 2MB
- PID
- PID
- TD
Elektronické fotografie musia obsahovať názov fotografie v anglickom jazyku uvedené v
prihlasovacom formuláry. Súbory sú zasielané elektronickým formulárom cez internet na web stránke:
www.fotostrom.eu pre všetky tri elektronické témy. Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú
autorom vrátené.
An entrant’s four images will be distributed throughout four rounds of judging for that section.
Printteil – (Photographie auf dem Papier )PPD
Thema – Photographie des Landes
-Farbfotografie – Autoren kӧnnen auf dem fotografischen Papier klasischgefertigte oder auf der
Druckmaschine gemachte 4 Farbfotografien senden, Format 30x 40 oder grӧβer. Anmeldeformular finden
Sie www.fotostrom.eu
Schwarzweiβe Fotografie - Autoren kӧnnen auf dem fotografischen Papier klasischgefertigte oder auf
der Druckmaschine gemachte 4 Farbfotografien senden, Format 30x 40 oder grӧβer. Anmeldeformular
finden Sie www.fotostrom.eu
Jede Fotografie für diese Kategorie muss auf der Rückseite diese Angaben haben:
Vor- und Familienname, Adresse und Land des Autors
Name der Fotografie in englischer Sprache
Elektronisches Teil – ( Digitaldatei der Fotografien )
Sektionen:
freie Auswahl - 4 Fotografien in Format .jpg 1920 x 1200 px
maximale Dateigröße 2MB
Fotografie das Land - 4 Fotografien in Format .jpg 1920 x 1200 px
maximale Dateigröße 2MB
Fotografie das Reisen - 4 Fotografien in Format .jpg 1920 x 1200 px
maximale Dateigröße 2MB
-PID
-PID
-TD
Elektronische Fotografien müssen den Namen der Fotografie in englischer Sprache, der auch im
Anmeldeformular steht, beinhalten. Die Datei wird per Internet www.fotostrom.eu ( alle Themen )
gesendet. Die Datei auf CD wird akzeptiert, aber nicht den Autoren zurückgegeben.
Cuatro imágenes de un participante se distribuirán a lo largo de cuatro rondas de juzgar de esa
sección.
La parte de print – ( fotografía en el papel) PPD
- fotografía del paisaje
- Sección fotografía de color – los autores pueden enviar 4 fotografías de color hechas en el papel
fotográfico de manera clásica, o en la imprenta del formato 30 x 40 y más grandes. El formulario de
registro está en www.fotostrom.eu
- Sección fotografía en blanco y negro – los autores pueden enviar 4 fotografías en blanco y negro
hechas en el papel fotográfico de manera clásica, o en la imprenta del formato 30 x 40 y más grandes.
El formulario de registro está en www.fotostrom.eu
La definición de la fotografía en blanco y negro – la fotografía monocromática, así pues en blanco y
negro está definida como la que no tiene más de dos colores.
Cada fotografía para la categoría de print - tiene que contener estos datos en la contraportada:
- el nombre y apellido, la dirección y el país del autor
- el nombre de la fotografía en inglés
La parte electrónica – (conjuntos digitales de fotografías) secciones:
- el tema libre - 4 fotografías en el formato .jpg 1920 x 1200 px
tamaño máximo de archivo 2MB
- la fotografía paisaje - 4 fotografías en el formato .jpg 1920 x 1200 px
tamaño máximo de archivo 2MB
- la fotografía viajes - 4 fotografías en el formato .jpg 1920 x 1200 px
tamaño máximo de archivo 2MB
- PID
- PID
- TD
Las fotografías electrónicas tienen que contener el nombre de la fotografía en inglés en el formulario
de registro. Los archivos se envían por el formulario electrónico vía el internet en la página web:
www.fotostrom.eu para todos los tres temas electrónicos. Los archivos en CD serán aceptados, pero
no serán devueltos.
Všetky uvedené kategórie fotosalóna STROM sú pod patronátom FIAP, PSA, RPS a ZSF
Printová časť - za jednu sekciu 10€ , dve sekcie 15€
Forma úhrady- cez PayPal na adresu [email protected], alebo priložené priamo k fotografiám,
prípadne na účet : 8339870001/5600
Elektronická časť- za jednu sekciu 7 € a za každú ďaľšiu sekciu + 4 €
Forma úhrady cez PayPal na adresu [email protected] , alebo úhrada na účet :
8339870001/5600
Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote, ani nemôžu byť
vrátené autorom.
Tlačený katalóg dostanú len ocenení autori. DVD katalóg obdržia autori, ktorí mali akceptovanú
aspoň jednu fotografiu v printovej alebo elektronickej forme. Ostatní účastníci majú možnosť získať
katalóg zo stránky - www.fotostrom.eu
Definícia pre printovú tému – fotografia krajiny
Na vyobrazení môže byť krajina prírody, mesta alebo scenérie okolo nás. Nie je dovolená manipulácia
s obrazom – klonovanie, mazanie, pridanie, premiestnenie alebo nahradenie časti obrazu. Techniky
ktoré umožňujú úpravy obrazu – expozícia, orezanie, prevedenie do monochromatického obrazu alebo
infračervené prevedenie sú dovolené.
Definícia pre tému Cestovanie podľa pokynov PSA:
Obrázok musí vyjadrovať pocit, čas a miesto zobrazenia v krajine. Musia byť zachované
charakteristické kultúrne črty vo svojom prirodzenom stave. Vo fotografii nie sú žiadne geografické
obmedzenia. Fotografovanie ľudí alebo predmetov musí zachovávať charakteristické autentické
prostredie. Techniky, ktoré umožňujú úpravy obrazu - pridanie, premiestnenie, nahradenie alebo
odstránenie z pôvodného obrazu, s výnimkou orezania, nie sú povolené. Všetky úpravy expozície
musia vyzerať prirodzene.
Monochromatické prevedenie obrazu je prijateľné.
Fotografie v infračervenom prevedení sú neprijateľné.
Ostatné
Organizátori salóna sa zaväzujú zaobchádzať so zaslanými fotografiami s maximálnou
zodpovednosťou, ale nezodpovedajú za prípadné poškodenie počas prepravy
Teinahmegebühr :
Printteil – für eine Sektion 10 €, zwei Sektionen 15 €
Form der Zahlung – durch PayPal [email protected], oder beilegen zu den Fotografien, eventuell
Konto 8339870001/5600
Elektronisches Teil - für eine Sektion 7 €, für jede nächste Sektion + 4 €
Form der Zahlung – durch PayPal [email protected], oder Konto 8339870001/5600
Die Sendungen ohne Zahlung werden weder der Wettbewerbsjury presentiert als auch den Autoren
zurückgegeben.
Gedrückter Katalog bekommen nur gewertete Autoren. DVD bekommen die Autoren, deren
mindestens eine Fotografie in Print-, oder Druckform akzeptiert wurde. Sonstige Autoren kӧnnen den
Katalog von Webseite - www.fotostrom.eu gewinnen.
Definition der Printthema - Fotografie des Landes
Auf der Fotografie kӧnnen sein :Natur, Stadt, Landschaftsbild. Es ist nich erlaubt: Manipulation mit dem
Bild – Klonen, Abschmieren, Zufügung, Transposition, oder Ersetzung eines Teils des Bildes. Techniken,
die die Ausstattung des Bildes ermӧglichen, Expositionen, Abschneiden, Umformen in
monochromatisches Bild, oder in Infrarot, sind erlaubt.
Definition der schwarzweiβen Fotografie – monochromatische, also schwarzweiβe Fotografie wird als
Fotografie, die nicht mehr als zwei Farben hat,definiert.
Definition für Thema Reisen nach den Anweisungen PSA.
Das Bild muss das Gefühl, Zeit und Ort des Abbildung im Land ausdrücken. Die charakteristische
kulturelle Merkmale müssen in ihrem natürlichen Zustand aufbewahrt sein. Für die Fotografien gibt es
keine geografische Beschränkung. Das Fotografieren der Menschen oder Gegenständen muss
charakteristische authentische Umgebung bewahren. Techniken, die die Ausstattung des Bildes
ermӧglichen, - Zufügung Umstellung Ersetzen,oder Entfernung von dem urprunglichen Bid, auβer
Abschneiden, sind nicht erlaubt.
Alle Bearbeitungen der Exposition müssen natürlich aussehen.
Monochromatische Ausführung des Bildes ist akzeptabel.
Fotografien in ifraroter Ausführung sind unakzeptabel.
Sonstiges
Organisatoren des Salons vepflichten sich mit den gesendeten Fotografien mit maximaler
Verantwortlichkeit umzugehen, aber sie sind nicht für eventuelle, bei der Lieferung
entstandeneBeschädigungen verantwortlich .
Fografien müssen an die Adresse desVeranstalters geliefert werden.
Entscheidung der Wettbewerbsjury ist unanfechtbar.
Fotografie je potrebné doručiť na adresu usporiadateľa
Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné.
Výsledky poroty a elktronický katalóg vo formáte “STROM 2015.pdf” budú zverejnené na internete:
www.fotostrom.eu
30th International Photo Salon STROM consists of two parts.
El salón fotográfico internacional Strom 30 consiste en dos partes.
Eines Teilnehmers vier Bilder werden während vier Runden der Beurteilung für diesen Abschnitt
verteilt werden.
Alle erwähnte Kategorien Fotosalon STROM sind unter dem Patronat FIAP, PSA, RPS und ZSF.
Účastnícky poplatok :
Preamble
The Photo Salon STROM is open for both amateur and professional photographers from all over the
world.
The photographs must be taken with a light capturing media, made by an applicant on emulsions for
photographic uses or they must be received on a digital media. By virtue of submitting an entry (the form
can be found on www.fotostrom.eu), the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors
to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media
related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website. The exhibition assumes
no liability of any misuse of copyright.
Digital image files – images can be obtained either digitally or via converting of analogue materials to
digital ones through a digital reformatting process (e.g. by scanning). The participant may be rejected
when the sponsoring organisation or its agent, according to their reasonable discretion, believes the
entry does not conform to the exhibition rules and conditions as well as to ethical principles of the
photographic companies FIAP, PSA, RPS and ZSF.
Ergebnisse der Jury und elektronischer Katalog in Form“ STROM 2015.pdf“ werden in Internet
verӧffentlicht: www.fotostrom.eu
Todas las categorías del fotosalón ÁRBOL mencionadas están bajo el patrocinio de FIAP, PSA,
RPS y ZSF
La tasa de participación
La parte de print – para una sección 10€, para dos secciones 15€
La forma de pago – vía Pay Pal en la dirección de [email protected] o adjuntar a las fotografías,
eventualmente en la cuenta: 8339870001/5600
La parte electrónica – para una sección 7€ y para cada otra sección + 4€
La forma de pago vía PayPal en la dirección [email protected], o pagar en la cuenta
8339870001/5600
Los envíos sin pagar toda la tasa de participación no serán presentados al jurado, ni pueden
ser devueltos a los autores.
Sólo los autores premiados recibirán el catálogo impreso. DVD catálogo obtendrán los autores cuya
por lo menos una fotografía fue aceptada en la forma de print o electrónica. Los demás participantes
tienen la posibilidad de obtener el catálogo en la página – www.fotostrom.eu
La definición del tema de print – fotografía del paisaje
En la ilustración puede estar el paisaje de la naturaleza, de la ciudad o el paisaje alrededor de
nosotros. No se permite la manipulación con la imagen – clonación, borradura, aňadidura,
desplazamiento o sustitución de una parte de la imagen. Se permiten las técnicas que facilitan el ajuste
de la imagen – la exposición, el recorte, la tranformación a la imagen monocromática o la
tranformación infrarroja.
La definición del tema Viajes según las instrucciones de PSA:
La imagen debe expresar la impresión, el tiempo y el lugar de la ilustración en el paisaje. Las
características culturales deben ser conservadas en su estado natural. No hay ningunas restricciones
goegráficas en fotografía. Fotografiar a la gente o a los objetos debe conservar el ambiente auténtico
característico. Las técnicas que facilitan el ajuste de la imagen – aňadir, desplazar, sustituir o quitar
algo de la imagen original no se permiten excepto el recorte. Todos los ajustes de la exposición deben
parecer naturales.
La realización monocromática de la imagen es aceptable.
Las fotografías realizadas en infrarrojo no son aceptables.
Otros
Los organizadores del salón se obligan tratar las fotografías enviadas con responsabilidad máxima,
pero no son responsables del daňo eventual durante el transporte.
Las fotografías deben ser entregadas en la dirección del organizador.
La decisión del jurado no se puede reclamar.
Todos los resultados y el catálogo electrónico en el formato „STROM 2015.pdf“ serán
publicados en el internet: www.fotostrom.eu
“Print” category – (a photography printed on paper) PPD
Theme – a photograph of landscape
- colour photograph – authors can send 4 colour photographs made out on the photographic paper in
the classical way or on the printer with the format 30 x 40 cm and larger. Register form can be found on
www.fotostrom.eu
- black and white photograph - authors can send 4 black and white photographs made out on the
photographic paper in the classical way or on the printer with the format 30 x 40 cm and larger. Register
form can be found on www.fotostrom.eu
Every photograph for the category “print” must include following information on its back side:
- Author´s name and surname, address and country of origin
- Title of the photograph in English language
“Electronic” category – (digital files of photographs)
Sections:
-Free theme – 4 photographs of .jpg type with 1920 x 1200 pixels.
File size max. 2MB
-A photograph of landscape – 4 photographs of .jpg type with 1920 x 1200 pixels.
File size max. 2MB
-A photograph for the theme Travel – 4 photographs of .jpg type with 1920 x 1200 pixels.
File size max. 2MB
-PID
-PID
-TD
Electronic photographs must contain their title in English language, stated in the registration form. Files
for all three electronic themes are sent via an electronic form via the Internet on the website:
www.fotostrom.eu. Files received on CDs will be accepted but they will not be returned back to their
authors.
All the STROM Photo Salon categories above are under the patronage of FIAP, PSA, RPS and
ZSF.
Participation fee:
“Print” category – one section: 10 €, two sections: 15 €
Ways of payment – via PayPal [email protected] or attached to the photographs, or eventually send
money into Bank Account Number: 8339870001/5600
“Electronic” category – one section: 7 €, every extra section + 4 €
Ways of payment –via PayPal [email protected] or send money into Bank Account Number:
8339870001/5600
The deliveries received without complete payment for their participation on The Photo Salon STROM, will
neither be introduced to the jury nor be returned back to their authors.
Only awarded authors are given the printed catalogue. Those authors whose at least one photograph
(either in “print” or “electronic” category) is accepted, are given the DVD catalogue. The other
participants can download the catalogue on www.fotostrom.eu
Definition for the “print” theme – a photograph of landscape
There can be countryside, town or scenery of surroundings in the image. Any kind of image manipulation
such as cloning, erasing, adding, position changing or replacing of part of the image is not permitted.
Techniques that allow the image editing, such as exposure, cropping, and conversion to monochrome or
infrared, are allowed.
Definition for the”black and white” photograph – Monochrome (black and white) photograph is
defined as a photograph where no more than two colours are used.
Definition for the theme “Travel” according to PSA:
“A Photo Travel image must express the feeling of a time and place, and portray a land, its distinctive
features or culture in its natural state. There are no geographical limitations. Close-up pictures of people
or objects must include distinguishable environment. Techniques that add to, relocate, replace or remove
any element of the original image, except by cropping, are not permitted. All adjustments must appear
natural. Conversion to full monochrome is acceptable. Derivations, including infrared, are unacceptable.”
The other things
The salon organisers oblige to treat the photographs with maximal responsibility but they are not
responsible for any damage that can occur during the transport.
The photographs are necessary to be delivered to the address of 30th International Photo Salon
STROM´s organiser.
Results of the jury are final beyond any doubts.
Results of the jury and electronic catalogue “STROM 2015.pdf” will be published on www.fotostrom.eu
Download

strom 2015