KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GİRİŞ KOŞULLARI
1- Hukuk Fakültesi ile, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat,
Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, İşletme
bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışı öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2- Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe
Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen asgari koşulları taşıyor olmak,
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden
birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT
sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer
puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan
almış olmak ya da Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri
puan almaları gereklidir.
Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Başvuru tarihleri:
05 Ocak 2015 - 16 Ocak 2015
Giriş Sınav Tarih ve Saatleri:
28.01.2015
09:30
Yüksek Lisans Giriş Sınavı
(Sözlü)
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kontenjanları
Yüksek Lisans
Program
Kamu Hukuku
T.C. Uyruklu
Asil
Yedek
5
2
Uluslararası Uyruklu
Asil
Yedek
1
1
Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları
1- Lisansüstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü EgitimÖgretim Yönetmeligi" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince
belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine
getirdikleri takdirde ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda
başvuru yapabilecek ancak birden fazla programa kesin kayıt yaptırma hakki kazanır ise
sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.
2- Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
3- Ön başvurular elektronik ortamda beyana dayalı olarak alınmaktadır. Adayların beyanda
bulundukları bilgilerin resmi belgelerini başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri
gerekmektedir. Adaylar belgelerin Enstitüye teslim işleminişahsen; şahsen başvuru
yapamayanlar dilekçe veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları aracılığıyla yaptırabilirler.
Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.
4- Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
5- Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini
ilgili kurumlardan "aslı gibidir" yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin
asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer
aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin
bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmişnot ortalamalarını
kullanmaları zorunludur.
6- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin
noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Transkripte yer alan not
ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.
7- Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak
giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi
tutulur. ALES puanının % 60'i ve mezuniyet not ortalamasının % 40'i dikkate alınarak elde
edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır.
Sıralamaya göre son sırada ayni puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların
tamamı giriş sınavına çağrılır.
8- Adayların başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz
sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.
Başvuruda İzlenecek Adımlar: Başvurular, Internet ortamında "online" formatta
doldurulacak Başvuru Formu ile yapılacaktır. Söz konusu forma ulaşmak için
adaylarınöncelikle "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan "Aday Öğrenci"
girişinden sisteme üye olması gerekmektedir.
İşlemler:
1. "http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden Aday Öğrenci Girişi'ni tıklayınız.
2. Açılan enstitü listesinden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek
belirtiniz.
Örnek: Kamu Hukuku / Yüksek Lisans Programı
4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra,
ileri butonunu tıklayınız ve açılan "Aday Kayıt ve Giriş Sınavı Formu"nun çıktısını alıp,
fotoğraf kısmına son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
5. Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da "Aday
Kayıt Belgesi" (Sınavı Giriş Belgesi) formudur. "Aday Kayıt Belgesi" linkinden ulaşacağınız
bu formu doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
6. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi'ne teslim ediniz. Belgelerin süresi içerisinde
teslim edilmemesi halinde onlinebaşvuru geçersiz sayılacaktır.
Hatırlatma: Başvurular şahsen yapılmalıdır. Şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe veya
resmi vekalet verdikleri bir yakınları aracılığıyla yaptırabilirler. Başvuruda sunulan belgelerin
iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.
Gerekli Belgeler
1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)
Adayların diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan "aslı gibidir"
ibaresiyle onaylatmaları, Onaylatamayacak durumda (ilgili kurumun şehir dışı/yurt dışında
bulunması durumunda) olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte Enstitümüze
müracaat etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma
ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)
Yüksek Lisans başvuruları için Lisans döneminde alınan derslerin notlarını ve mezuniyet
derecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul
edilmemektedir.) (Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum
tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların
başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları
zorunludur.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
4. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
5.ALES Belgesi
Yüksek Lisans Programına başvuru için gereken asgari ALES puanı aşağıda belirtildiği
gibidir
Tezli Yüksek
Anabilim
Puan Türü
Lisans
Dalı
Kamu
SÖZ/SAY/EA
60
Hukuku
Not: Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato
tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.)
sınavlardan herhangi birinden programlara giriş için gerekli minimum standart puana sahip
olmaları gerekmektedir.
Yabancı Dil Belgesi
Anabilim Dalının Yüksek Lisans programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri
aşağıda belirtildiği gibidir:
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
Kamu Hukuku
YDS
60
TÖMER
70

Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşuldur. Yüksek Lisans
programlarına müracaat edecek olan Türk ve Uluslararası uyruklu adaylar merkezi
yabancı dil sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından H.Ü. Senatosu tarafından kabul edilen ilgili programın minimum
yabancı dil puanına sahip olmak zorundadırlar.

Yabancı Dil Belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:
Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek
Uluslararası uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.
Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES veya Senato tarafından
belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.)sınavlardan herhangi
birinden programlara giriş için gerekli minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları
Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır.
Giriş sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az
%50'sinin, doktora programları için en az %60'inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Basari
Notu’nun hesaplanmasında ALES' ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20'si, mülakat
notunun da %30'u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans
programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.
Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde
edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 04.02.2015 tarihinde Enstitü web
sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
Download

Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi