T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 66800180-477.01.05.01-1948
Konu : Yardım Toplama İzni (45­022­098)
19/02/2014
İlgi : 17.02.2014 tarihli ve 66800180­477.01.05.01­1871 sayılı Olur
İlimiz Merkezi Turgut Özal Mah. 6.Sk. No:1 adresinde faaliyet gösteren, “Cebeli Nur
Cami Derneği” nin, 03/02/2014 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Cebeli Nur
Camisinin zemin katı inşaatını yaptırmak amacıyla, 100 yapraklı, 5 TL’lik 5 cilt,10
TL’lik 5 cilt, 20 TL’lik 5 cilt, 50 TL'lik 1 cilt olmak üzere toplam 16 cilt 22.500,00 TL’lik
maktu makbuz bastırmak ve bankada hesap açtırmak suretiyle, toplamda 35.000,00
TL tutarında, Türkiye genelinde bir (1) yıl (17/02/2014­16/02/2015) süreyle, yönetim
kurulu sorumluluğunda yetki verilen Cemil Ateş, Kütfettin İlğar, Abdulkadir Ataş, Mutlak
Eksik ve Felemez Yıldırım isimli şahıslar tarafından yardım toplanmasına karar verildiği
bildirilerek, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ nun 7. maddesi gereğince, izin talebinde
bulunulmuş olup, Valilik Makamının ilgi sayılı Olur’ları ile izin verilmiştir.
Bu itibarla, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’ na istinaden çıkarılan, “ Yardım
Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ” in 9 ncu Maddesinde belirtilen esas ve
usullere göre bastırılacak maktu makbuzların, aynı Kanun’ un 26. Maddesine istinaden yedi
gün içerisinde, basılanların birer örneği ile Valiliğimize bildirilmesini ilgili matbaadan ve
Yönetmeliğin 11. Maddesine göre tutulacak Makbuz ­ Bilet Kayıt Defterinin tasdik
ettirilmesini, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığından,
Söz konusu Kanun’un 24. Maddesi gereğince, gider harcamaları brüt gelirin % 10’nu
aşmaması, 17. Maddesi gereğince yardım toplama neticesi olan 16/02/2015 tarihinden
sonraki (10) gün içerisinde gelir gider raporu ile görevlendirilen şahıslara ait (5) adet kimlik
belgesinin gönderilmesini Dernek Başkanlığından, bilgi edinilmesini İçişleri Bakanlığından,
80 İl Valiliğinden ve 17 İlçe Kaymakamlığından arz ve rica ederim.
İsmail TEZEL
Vali a.
İl Hukuk İşleri Müdürü
DAĞITIM :
Gereği:
DERNEK BAŞKANLIĞINA Bilgi:
80 İl Valiliğine
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (Z58svo-GHaGg4-ab/lLk-g/ivK9-iuCwMT6s) kodunu yazınız.
Anafartalar Mahallesi Vakıf İşhanı No:415 Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:T.GÜVENDİK
Telefon: (236)234 97 40 Faks: (236)234 97 41
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
İLGİLİ MATBAAYA 17 İlçe Kaymakamlığına
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (Z58svo-GHaGg4-ab/lLk-g/ivK9-iuCwMT6s) kodunu yazınız.
Anafartalar Mahallesi Vakıf İşhanı No:415 Manisa Ayrıntılı bilgi için irtibat:T.GÜVENDİK
Telefon: (236)234 97 40 Faks: (236)234 97 41
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz Merkezi Turgut Özal Mah. 6.Sk. No:1 adresinde faaliyet gösteren