pre Vás...
Plamienok
Štvrťročník o dianí v neziskovej organizácii Plamienok
PRIHOVÁRAM(E) SA...
Milí priatelia, aj v Plamienku sa blížia ďalšie, trináste Vianoce...
Hoci naša starostlivosť o deti doma pokračuje aj cez sviatočné dni,
predsa len aj pre nás je to čas stíšenia, zamyslenia a prehodnocovania.
Aký rok sme spolu s rodinami, darcami, kolegami a študentmi ako tím
prežili? Aké chvíle sme si navzájom darovali? Čo sme sa naučili a kam
sme sa posunuli?
Rok 2013 bol rokom, v ktorom sme v Plamienku ponúkli pomoc
45 rodinám počas viac ako 500 domácich návštev. Strávili sme u nich
viac ako 740 hodín a najazdili viac ako 80 000 km. Pomohli sme tak
dvojnásobne väčšiemu počtu detí ako v roku 2012 pri takmer rovnakom počte klinických pracovníkov. Získali sme mnoho nových
skúseností najmä v liečbe a rozhodovaní u detí s nenádorovými
chorobami. Prežili sme spolu mnoho hlbokých a hodnotných chvíľ.
Prvý krát za viac ako desaťročné obdobie sme sa dostali do situácie, keď
počet rodín, ktoré nás prosia, aby sme im doma pomohli, je väčší ako
dokážeme zvládnuť. Prvý krát sme nemohli pomôcť všetkým, ktorí o to
prosili a tak boli deti, ktoré sa už nikdy nevrátia domov a ich prianie už
nikdy nebudeme môcť vyplniť. Boli to jedny z najťažších momentov,
ktoré sme v Plamienku zažili. Potrebujeme viac lekárov, zdravotných
sestier a sociálnych pracovníkov a viac prostriedkov na benzín, lieky,
telefóny, mzdy..., aby všetky ťažko choré deti mohli ísť z nemocnice
domov a mohli sa oprieť sa o našu odbornú aj ľudskú pomoc.
Rozvíja sa aj Poradenské centrum pre deti a rodiny po strate blízkeho. Mnohé potrebujú odbornú pomoc, aby znovu našli cestu k okamihom radosti. V centre pracujú 4 odborníci a 8 školených dobrovoľníkov, ktorí v roku 2013 pomohli počas 750 terapeutických hodín 54
dospelým a 40 deťom. Aj v centre bohužiaľ nedokážeme okamžite
uspokojiť všetkých, ktorí o pomoc žiadajú a vždy niekoľko rodín čaká
na začiatok terapie. Chceli by sme v roku 2014 vzdelať a zamestnať
väčší počet odborníkov, aby deti a rodiny mohli dostať pomoc hneď,
ako o ňu požiadajú.
Podstatou našej pomoci je „darovanie chvíle“. Chvíle pozornosti,
rozhovoru či odbornej rady, tichého zdieľania, spoločnej hry... Tieto
chvíle môžeme deťom aj rodinám darovať iba vtedy, ak budú okolo nás
ľudia, ktorí ich darujú nám. Rada by som poďakovala všetkým darcom, sponzorským organizáciám, novinárom, odborníkom a študentom, ktorí stoja v blízkosti Plamienka. Ďakujeme z hĺbky duše za ich
dôveru, pomoc, podporu, za všetky chvíle, ktoré nám venovali. Naším
poslaním je darovať ich ďalej tým najmenším, o ktorých sa v Plamienku
staráme. Rada by som poďakovala aj svojím kolegom, dobrovoľníkom
a lektorom vzdelávacích programov. Bez ich otvorenosti a oddanosti
by sme deťom a rodinám nikdy nepomohli. Zostáva mi poďakovať sa
aj Životu, pretože len málo veci na tomto svete máme pod kontrolou
a to ostatné je nám darované...
Prichádzajú Vianoce a s nimi aj čas prianí a želaní. Priala by som si,
aby sme chvíle, ktoré sú pred nami, mohli zdieľať. Aby sme ich mohli
darovať tým, ktorí prejdú okolo nás a na chvíľu sa zastavia. Možno sú
zvedaví, možno len tak, možno niečo hľadajú, možno potrebujú
pomoc... a verím, že aj nám bude darované.
Darujme spolu deťom aj rodinám chvíle,
ktoré majú veľkú hodnotu a nedajú sa už
nikdy prežiť znovu. Mnohí z nás sa rozhodujeme srdcom v zlomku sekundy.
Venujte nám prosím vianočnú chvíľu
na www.plamienok.sk. Ďakujeme.
3. ročník
štvrťročník
zima
4
2013
nepredajné
Pokojné Vianoce
a šťastný nový rok 2014
Po roku znova prichádza ten čas,
keď ľudské teplo je silnejšie ako štípajúci mráz,
keď oheň v krbe tíško praská,
a v srdciach zavládne len pokoj, láska.
Zabudnite na smútok a starosti,
prežite sviatky v šťastí a radosti.
Psst... je tu čas sviatočný a zvonček tíško cinká,
nech každému sa splní jedna túžba,
aspoň malilinká.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
želá kolektív neziskovky Plamienok
Mária Jasenková
riaditeľka
Plamienok pre Vás... I Zima I 1 I
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ I Vianočné želania rodín
Blížia sa Vianoce a ja konečne môžem povedať, že som ich už zažila. Boli to moje
prvé a zároveň najkrajšie Vianoce. Možno si niekto povie: Azda bolo pod
stromčekom veľa nádherných darčekov? Nie, opak je pravdou. Boli to Vianoce
bez darčekov. Darčekom pre n ás bola naša vzájomná prítomnosť. Prítomnosť
kde srdce - srdce hrialo a ako by básnik povedal - všetko láskou vialo. Bol to
nádherný a vzácny čas. Tu som však pochopila, že moja úloha sa napĺňa a blíži
sa plnosť môjho času medzi mojimi najbližšími.
Takže teraz som už ďaleko, ale predsa blízko. Hladím Vaše srdiečka a pobádam
ich, aby sa nebáli žiť. Občas sa s niektorými stretnem a vtedy šantíme na krásnej
lúke a zabávame sa, až kým sa očká neotvoria. Ale k tomu je potrebná
jednoduchá detská prirodzenosť.
Ale prečo sa Vám vlastne prihováram. Niekto prežije tisícky dní, stovky mesiacov
a desiatky rokov a nakoniec zistí, že je prázdny a všetko čo pokladal za
prvoradé, potrebné a krásne je fuč.
Ja Vám chcem z celej duše poďakovať, Vám sestričky, doktori v BB, Vá m zo
Svetielka nádeje , Vám tety lekárničky, všetkým Vám z kráľovstva horiaceho
Plamienka za tých pár dní a mesiacov, ktoré boli hodné večnosti. Chcem Vám
poďakovať za možnosť prežiť najkrajšie Vianoce, hoci to boli moje posledné.
Chcem Vám poďakovať, že aj vďaka Vám som mohla v detskej postieľke
vyučovať hodiny života, liečiť zranené srd iečka a napĺňať ich pokojom. Vďaka
Vám za všetkých nás - nás deti, ktoré prešli a ešte prejdú cez Vaše pohladenie.
Prajem Vám, aby ste sa nebáli toho čo príde,
nebojte sa problémov,
nebojte sa dní,
nebojte sa v láske žiť.
Váš anjelik
Nelka
Plamienok pre Vás... I Zima I 2 I
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ I Vianočné želania rodín
Plamienok,
rodina Trojčáková
to nie je Plamie
nok, to je Plam
eň, žiara, jas,
čo tiká a žiari v
srdciach ľudí, kt
or
í
pracujú, a ktorí
v
ju podporujú. Je tejto organizácii
to ľudskosť, lásk
túžba rozdávať
a,
nádej ľuďom, kt
orí majú tú smol
že sa im nenaro
u,
dilo zdravé dieť
Chcela by som te
atko.
radosti, porozum raz, keď sa blížia sviatky poko
ja,
enia – sviatky V
ianoc, tejto orga
a ľuďom, ktorí v
ni
zácii
ne
j
pr
acujú, ale
podporujú a po
máhajú jej, zaže aj tým, ktorí ju
lať veľa zdravia
Aby tí, ktorí ich
a sily.
tak veľmi potreb
ujú vedeli,
že sa môžu na ni
ch plne spoľahnú
Čo zaželať ešte
ť.
i tým malým, či
ktorí sa na ľudí
vä
čš
ím
,
v Plamienku sp
oliehajú a sú šťas
že taká kopa lá
tní,
sky, pokoja a šťas
tia sa im venuje
Veľa zdravia, šť
?
astia, pokoja a
radosti želá i na
rodina tým mal
ša
ým, i tým, ktorí
sú obdivuhodne
obetaví, krásni
ľudia s veľkým sr
dcom
v tieto sv
Želáme to úprim iatočné dni.
ne z našich sŕdc
že si navzájom
a veríme,
vždy a vo všetko
m pomôžeme.
rodina Duranov
á
Vianočná poézia
Rozprávka Vianoc
Pohľad z okna, samá krása,
čaro Vianoc v snehu ukrýva sa.
Každý hľadá niečo inšie
pokoj, lásku, vrecká plnšie.
Niečo, čo ho šťastím omámi
niečo, ako koláč od mamy.
Šani a Miško (13 a 10 rokov)
Stromček doma pyšne stojí,
detské srdce túžbou horí.
Vzduch je plný známych vôní,
rovnako dnes ako vlani.
Med a štipka škorice,
tak voňajú Vianoce.
Či sme malí, a či veľkí,
rozprávky nám hrajú z telky.
A v nich túžba odveká,
mať blízkeho človeka.
Šťastné a veselé si priať,
radosť v očiach zažínať,
ctiť tradície starých mám,
nech na Vianoce nikto nie je sám.
David (9 rokov)
Miška, 12 rokov
Anička (5 rokov)
Robi (9 roko
v)
Plamienok pre Vás... I Zima I 3 I
Víkendové stretnutie rodín po strate dieťatka 2013
Po minuloročnom jubilejnom stretnutí rodín po strate dieťatka sme načali ďalšiu desiatku. Jedenáste stretnutie sa konalo v dňoch
27. – 29. 9. 2013 v osvedčenom agropenzióne ADAM v Podkylave. Zúčastnilo sa ho 17 rodín – 30 dospelých a 23 detí. Väčšina z nich
zažívala takýto víkend po prvýkrát. Po prvýkrát byť po dlhom čase niekde spolu ako rodina, cítiť vzájomnú blízkosť, zažiť aj radostné chvíle, ale najmä prísť k poznaniu, že smútok nie je prekážkou zažívania radostných chvíľ.
Víkendový pobyt rodín sa začal
malým večerným koncertom. Julka,
študentka konzervatória, zahrala
všetkým rodičom na nezvyčajnom
hudobnom nástroji – marimbe.
V sobotu sme sa všetci spoločne
vybrali na turistiku. Čakal nás výstup na Bradlo k mohyle M. R. Štefá-
aj domácky vyrobených hudobných nástrojoch, ktoré učarovali
najmä deťom. Niektoré si posadali
na zem a bez mihnutia oka, skoro
nedýchajúc, sledovali hru na čudesných nástrojoch. Ostatné deti
počas koncertu vytvárali mandalu
z farebného piesku.
navzájom delili o svoje pocity, rozprávali sa o svojich skúsenostiach
s inými rodinami, ktoré zažili podobnú alebo takú istú životnú situáciu,
deti čakal bohatý program s našimi
pracovníkmi a vyškolenými dobrovoľníkmi. Nechýbali výtvarné či športové aktivity, pri ktorých nikomu nezá-
nika. Prekrásny výhľad na okolitú
Myjavskú pahorkatinu a teplé
slnečné počasie nás všetkých naplnilo pocitom radosti a o chvíľu
sme všetci, bez rozdielu veku, hrali
rôzne hry na neďalekej lúke.
Popoludní sme sa všetci na chvíľu
vrátili do školských čias, konkrétne
V nedeľu si prišli na svoje všetci tí,
ktorí sa už od svojho príchodu nevedeli dočkať šantenia v bazéne.
Deti s rodičmi si okrem bežného kúpania mohli vyskúšať aqua gym, či
vodné pólo. A aký by to bol deň,
keby rodiny nečakalo ďalšie prekvapenie. Tentoraz sme si pre ne pripraležalo na veku spoluhráčov. Niektorí zasa absolvovali muzikoterapeutický workshop priamo v lone prírody, kde objavovali tóny a zvuky tam,
kde by ich bežne nehľadali. O večerný koncert sa postaral Braňo Hargaš
zo skupiny Rainbow Eminences.
Zahral nám na rôznych netradičných,
na hodiny výtvarnej výchovy. Zdobili sa vianočné svietniky. Niektorí
dospeláci sa zo začiatku trošku
ostýchali, no nakoniec popustili
uzdu svojej fantázii a sklenené
svietniky čochvíľa zahrali pestrými
farbami. Neskôr prišlo na rad spoločné zdieľanie spomienok, pocitov,
ale aj skúseností spojených so stratou dieťatka. Silné emócie, smútok
zo straty, ale aj radostné spomienky
na strávené chvíle naplnili celú
miestnosť. Zatiaľ čo sa rodičia
vili fotenie s maľovanými rekvizitami, ktoré pripomínali cirkus. Pred
obedom nechýbala omša za deti,
ktorú celebroval kapucín Peter Vician,
ktorý od prvého momentu zapadol
do nášho tímu. Tomu aj tohto roku
velil riaditeľ Poradenského centra
PLAMIENOK n.o., Iván Gómez. Po
spoločnom obede prišlo na rad lúčenie. Vrúcne objatia, slová vďaky, aj slzička sa zaleskla v nejednom oku.
Krásny víkend to bol. Plný rodinnej
atmosféry, silných zážitkov a emócií...
Plamienok pre Vás... I Zima I 4 I
PORADENSKÉ CENTRUM
Darujte chvíľu svojim priateľom a deťom súčasne,
alebo Ako sa Plamienok na vianočné trhy pripravoval
Vianočný punč, varené víno, cigánska pečienka, plnené lokše – to je atmosféra vianočných trhov. Stretávame sa na nich so svojimi
priateľmi a aj spoločným podupkávaním v zimnom období plnom hektiky im takto dávame najavo, že nám na nich záleží. A práve
na tie tohtoročné, bratislavské vianočné trhy sa chystá aj Plamienok.
Vďaka mestskej časti Staré Mesto
majú Vianočné trhy v Bratislave už
niekoľko rokov aj charitatívny rozmer. Na Hviezdoslavovom námestí,
ani počas tých tohtoročných, nebude chýbať stánok s označením
Punč pomoci. V tomto stánku s občerstvením dostane na dve hodiny
priestor aj naša organizácia. Srdečne Vás preto pozývame na stretnutie s nami, konkrétne 9. decembra
2013 od 16:00 do 18:00 hodiny
v stánku „Punč pomoci“ na Hviezdoslavovom námestí. Kúpou vianoč-
ného punču, či vareného vína u nás
môžete darovať chvíľu nielen svojim známym, s ktorými sa na vianočné trhy vyberiete, ale najmä deťom,
o ktoré sa Plamienok stará. Okrem
typických pochúťok si budete môcť
(za dobrovoľný príspevok) z nášho
stánku odniesť domov krásny
svietnik alebo chutný medovník.
Tak nezabudnite, a navštívte
PLAMIENOK na vianočných trhoch.
Tešia sa na vás aj herci
Zuzka Šebová a Michal Kubovčík.
Ak chcete na vianočných trhoch
podporiť Plamienok, a nestihnete
prísť 9. decembra, nezúfajte.
Urobiť tak môžete aj každý piatok
v čase od 16:00 do 18:00 hodiny,
kedy vám vianočné dobroty
v stánku „Punč pomoci“ bude
predávať tím moderátorov
Telerána so svojimi hosťami.
Nadácia televízie Markíza sa totiž
tohto roku rozhodla venovať výťažok z predaja práve našej organizácii, za čo im patrí naša veľká
vďaka.
O SVIETNIKOCH
S ozdobovaním vianočných svietnikov nám veľmi ochotne pomohli rodiny, ktoré sa zúčastnili víkendového
stretnutia smútiacich rodín v Podkylave. Rodičia spolu so svojimi deťmi maľovali nielen farbami, ale aj srdcom. Bez ohľadu na svoju zručnosť, každý sa snažil, aby jeho svietnik mohol potešiť niekoho iného. Fantázii
sa veru medze nekládli a za pár hodín zahrali priehľadné sklenené svietniky všetkými možnými farbami.
Plamienok pre Vás... I Zima I 5 I
O MEDOVNÍKOCH
Čože by to boli za Vianoce, keby medovníkov nebolo... a ešte pravých „plamienkovských“. Ich vôňa sa u nás
začala šíriť s príchodom pani Marušovej, ktorá ich pre nás s láskou upiekla. Na pomoc pri ich zdobení sme si
prizvali našich dobrovoľníkov. Vďaka ich šikovnosti sme to stihli v priebehu jedného popoludnia. A aby sme sa
viac dostali do vianočnej nálady, nechýbali ani vianočné koledy...
ZAUJALO NÁS
Návrat mladého princa I Alejandro G. Roemmers
M
alý princ sa tento krát vracia na Zem ako násťročný chlapec, aby sa tu stretol so svojím priateľom, letcom. Nesmelého mladíka v pustej krajine argentínskej Patagónie však
objaví iný muž, ktorého by ani vo sne nenapadlo, že sa jedná o postavu zo slávnej knihy
Antoina de Saint-Exupéryho. Pri ceste autom opustenou krajinou sa pomaly dozvedá dôvody, ktoré mladíka priviedli späť na Zem, pričom sa mu snaží odpovedať na jeho opäť
nevyspytateľné, nevinné otázky.
Kniha Návrat mladého princa je o láske, pochopení, ľudských hodnotách, o tom, ako je
ťažké zachovať si pri dospievaní detskú nevinnosť. Autor sa snaží osloviť nielen mladú
generáciu, ale aj dospelých, ktorí už zabudli, v čom sa ukrýva to pravé šťastie.
„Táto kniha nám pripomína všetko, na čo by sme nemali zabúdať: lásku, bratstvo, vzdelanie,
rodinu, hodnoty, ktoré sú základom civilizovaného ľudského spoločenstva.“
Bruno d´Agay (potomok Antiona de Saint-Exupéryho)
VIANOČNÁ SÚŤAŽ S PLAMIENKOM!
Pripravujete sa už na Vianoce?
Ešte nie? Tak chyťte počas príprav do ruky fotoaparát alebo
mobil a pošlite nám vtipnú zimnú alebo vianočnú fotku. Zapojte sa do súťaže s Plamienkom.
O najvtipnejších fotkách
rozhodnú naši fanúšikovia na
facebooku. Autorov troch najvtipnejších odmeníme zaujímavým vianočným darčekom.
Fotky môžete zasielať mailom
na adresu:
[email protected]
v termíne do 20. 12. 2013.
Plamienok pre Vás... I Zima I 6 I
Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti
otvára v januári 2014
vzdelávací program
Sprevádzanie detí a rodín
v smútení
pre študentov a odborníkov, ktorí majú záujem
sprevádzať rodiny po strate dieťaťa
Podrobnejšie informácie o vzdelávacom programe
a prihlášku nájdete na www.plamienok.sk
Prihlásiť sa môžete do 15. decembra 2013
Vianočná poézia
Tancujúca vločka
Snehová vločka lenivo na zem padá.
Obzerá si výzdobu: „Vianoce ja vás mám tak rada.“
„Zbožňujem tú pohodu,“ šepká kamarátkam.
O chvíľu Ježiškovi otvára vrátka.
Sniežik, svetielka, dobrá náladička,
detičky s úsmevom čakajú na Ježiška.
Miška, 12 rokov
Plamienok pre Vás
Informačný bulletin Plamienok pre Vás vydávame štvrťročne. Na jeho stránkach by sme vám radi predstavili prácu Plamienka
a podelili sa s vami o to, čo máme v Plamienku nové. Zároveň vás jeho prostredníctvom chceme poprosiť o pomoc – či už je
to šírenie informácií o Plamienku, priama finančná podpora alebo váš názor a spätná väzba. Ďakujeme!
PLAMIENOK n. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, Tel. / Fax: +421/ 2 /207 181 69
Email: [email protected], Webová stránka: www.plamienok.sk
Identifikačné údaje:
Právna forma: nezisková organizácia, IČO: 36 077 259, Číslo účtu: 262 953 0681 /1100
Plamienok pre Vás... I Zima I 7 I
Download

noviny plamienok zima 2013 nahladove