T.C.
AiKALEKAYMAKAMLIdI
nceMiⅢEgitimMud虹i噂ii
Sayl;82499420/300/7021305
29/12/2014
Konu:AnketCallSmaSl
……MUDURLUGUNE
ASKALE
iigl:IiMilliEg諦mM融rl勘nun26/12/2014tar剛Ve6934060say−11yaZISl.
iiglyaZigeregi.MilllE5両mBakanhgIOiCmeDegeriendirmeveSlnaVHizmetlerl
GenelMudurl靭nm8Slnlf’gecl叩yguiamas−kapsam−ndayap−ianortakslnaVlarogrenci
anketifbmuanket・mebgov・tradresindeyaylnlanm一叩lup,12′01′2015tarihinekadar
Okulunuzda6grenimgorcn8・Slnlf6grencileritaraflndandoidurulmaslhususunda;
Bllgik:riniZivegereglnirlCaederim
KeZZibanBl’lLISLJ
Mudiira
SubeMud山説
Ek:YaZl (2Adet)
Yen川lah riukumelk()nagl/Askalc
I・iektr(mkAg w”Wmebgovtr
C−p。Sta aSkalcZ新柄ICbgoVtr
llucvrakguvenl,ele点ronik,ITIZaLiいm′aiannlLStir
A〉「血iibiig,申nMusaDL巾BASIVrlKl
lel(0442)4151038
rakS(0442)4151269
htlp//Maksorgumcbg一両rildre…den8205−6f9a−316b−a8e1−7bedkodui−e−eyLlediie帥r
T.C.
ERZURUMVALILIGI
llMil鵬EgitimM屯d組rl噂ii
Sayl:67269960/300/6934060
26/12/2014
Konu:AnketCallSmaSl
……KAYMAKAMLIGINA
(IIceMilliEgtimMudurlugu)
IlgiiM冊EgitimBakanllglOlemeDegerlendimeveveSlnaVHizmetleriGenel
Mudurl噂uhun23/12/2014tarihliVe6802609saylllyaZllarl.
Mllli Egitim BakanlBL OICme,Degeriendime ve SinaV Hizmetleri Genel
Mudurlugu“nun 8・Slnlf duzeyindeki6grencilerin temel egitimden orta6gretime gecis
uygulamaslkapsamlndayapllanortaksmaVlarlallg硝algllarln161cmeyeyOnelikhazlrlanan−i
OrtakSlnaVlarOgrenciAnketiiifbmuanket・meb・gOVtr adresindeyaylmlanmiSOlup,S6z
konusu anketfbrmunun12/01/2015tarihinekadarllcenizokullarmdaegrenimg6ren8.Slnlf’
6grenclleritaraflndandoidurulmaslhususunda;
BllglleriniZeVe gereglniricaederim.
SamihKIR
Valia.
白M掴EgitimMndtirYardlmCISI
EK:
主YaZlVeeklerl(1saylh)
DAGiTIM
20IIceKaymakamlIgl
YOnetlmCadVaililkLhnasikat4Yakutlye/し汀Zurum
ld04422344800
lax 4422331032
lcmciIBitimB6lumu
Bue…kgwcnheieklron向mねilclmtaianm・Wrhnp//eVraks。rgumCbBOVtradre…Jen2ae2−a273−3a35−a534−a582kodu,ieteyited−leb両
T.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGI
OIcme,DegericndirmcveSlnaVHizmetleriGenel
Mn描rl噂髄
Sayl:34878943/480.01/6802609
23/12/2014
Kon…AnketcaLLSmaSl
….VALILIGiNE
(llMilliEgitimM的mr鴫u)
GeneiM的nrl堕umuzce8・Sln−rduzeyindeki6grencilerlntemelegitimdenorta6gretime
gecIS uygulamasl kapsamlnda yapllan ortak slnaVlarla jlglli algllarln161cmeye y6nelik
hazlrlanan“OrtakSinaVIar OgrenciAnketl’’fbrmu,22/12/20141arihindeanket.meb.gov.tr
adresindeyaylmlanml担r
S6z konusu anket fbmu,12/01/2015 tarihine kadar anket.mebgov.tr adresinde
yay−mlanacak olup8・S…lf、6grencileritaraflndandoldurulmasIninSaglanmaslhususunda,
BilgiieriniZiVegereginirleaederlm
YunusYAGMUR
Bakana.
DalreBaskanl
Dagltim.
_B Plani
Ataturkmv O6()48K聞laylANKAIM
EiektromkAg wWWmCbg。Vtr
e一年)31a adsoya祝うmebgoVtr
Ay…tllib母11cm∧dSOYADUnVan
lel(0312)XXXXXXX
raks(0312)XXXXXXX
BucvrakguYCnLieiekmn一kIm∠aiieimZa−anm蘭rh時/′eYraksorgumebgoYtradrcslnd”22d4−2853−3d8十一b369−6f78koduiletey−tediiebillr
Download

tc aşkale kaymakamlığı - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü