OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 21950
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul.Reymonta 12/14 , odbędzie się druga
licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowana nieruchomość o pow.4,86ha (działki nr 4 o pow.1,06ha, nr
132 o pow.0,81ha, nr157 o pow.2,58ha, nr 451 o pow.0,41ha). Na działce nr 157 znajduje się siedlisko o
pow.2300m2. Pozostałe grunty są niezabudowane i użytkowane rolniczo. Działka nr 451 nie posiada bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki nr 157 odbywa się drogami o nawierzchni bitumicznej, dojazd do
pozostałych działek odbywa się drogą gruntową. Siedlisko posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. W
skład siedliska wchodzą:murowany budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem uzytkowym
podpiwniczony o pow. uzytk.164,0m2 murowany, dwukondygnacyjny budynek obory, kryty eternitem w dość dobrym
stanie technicznym o pow.zabudowy 230,0m2, murowany budynek stodoły, kryty eternitem w średnim stanie
technicznym o pow.zabudowy 200,0m2, murowany parterowy budynek gospodarczy, kryty eternitem o pow.zabudowy
95,0m2, silos stalowy.
Wartość oszacowania działki nr 4 - 23.500,00zł, działki nr 132 19.200,00zł, działki nr 157
- 338.100,00zł, działki nr 451 - 9.900,00zł.
W dziale III wpisane prawo dożywocia dla Jana Skibińskiego, który
zmarł i Janiny Skibińskiej.
należącej do dłużnika: Roman Skibiński
położonej: 96-126 Godzianów, ul.Lipowa 43,
dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 21950 [NKW: LD1H/00021950/6]
Suma oszacowania wynosi 390 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi
260 466,67zł, w tym:
działka nr
4 o pow.1,06ha wartość 23.500,00zł, cena wywołania
15 666,67zł
działka nr 132 o pow.0,81ha wartość 19.200,00zł, cena wywołania
12 800,00zł
dzialka nr 157 o pow.2,58ha wartość 338.100,00zł, cena wywołania 225 400,00zł
działka nr 451 o pow.0,41ha wartość
9.900,00zł, cena wywołania
6 600,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 39 070,00zł + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy, natomiast licytant
przystępujacy do przetargu poszczególnych działke powinien złożyć rękojmię w wysokosci jednej
dzisiątej sumy oszacowania wskazanej działki + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce wpłaconej w kasie kancelarii komornika przed licytacją
do godziny 08:00 Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP O/Skierniewice 59 10204580 0000 1402 0045 8810
Rękojmia powinna znajdować się
na rachunku bankowym Komornika na dzień
poprzedzający licytację.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do
godz.10:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
Download

16. II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI O POW. 4,86ha, GODZIANÓW