a jeho podpora
v softvéri COMPEKO
Október 2013
Program
•
•
•
•
•
•
•
Cieľ a zmysel
Legislatíva ...
Základné schémy transakcií
Nástroje SEPA
Termíny
Prechodné obdobie
Realizácia v SW COMPEKO
– MZDY
– FIN
– UCT
•
Diskusia (priebežne)
Cieľ a zmysel
• Európa už má jednotnú menu
• Platby sa ale realizujú s rôznymi pravidlami a v
rôznych podmienkach
• Cezhraničné prevody sú pomalé a drahé
• Toto všetko je prekážkou funkčnosti Európskeho
trhu
Cieľ:
• Zjednotiť všetky platby čo sa týka podmienok,
pravidiel
• Zrýchliť cezhraničné prevody
• Zjednotiť a zjednodušiť platby platobnými kartami
• Zaviesť jednotné postupy pre inkasá
• Rovnaké pravidlá zaviesť v čo najväčšom priestore
... legislatíva
Základný legislatívny rámec na zavedenie SEPA platieb je daný týmito predpismi:
• Payment Services Directive (PSD)
– Zákon o platobných službách 492/2009
• Nariadenie EP a Rady EÚ 260/2012
• ISO 20022 – XML norma pre technickú stránku komunikácie
• pain xxx.xxx.xx – definície štruktúr súborov pre iniciáciu
transakcií
– pain.001.xxx.xx príkazy na úhradu (SCT)
– pain.008.xxx.xx príkazy na priame inkaso (SDD)
•
•
•
•
camt xxx.xxx.xx – definície štruktúr súborov výpisov
IBAN
BIC – môže sa používať najdlhšie do 1.2.2016
SBA a ČBA sa dohodli: IBAN, EndToEND, camt 053
... legislatíva
Jednotná platobná oblasť zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
Členské štáty EÚ
Nórsko
Lichtenštajnsko
Island
Švajčiarsko
Monako
Schémy transakcií
Schémy transakcií
Nástroje SEPA
• Základnými nástrojmi SEPA sú
– Priama platba (SCT – SEPA Credit Transaction)
– Priame inkaso (SDD - SEPA Direct Debit)
– Rámec platobných operácií realizovaných platobnými kartami
Nástroje SEPA – Schéma platby
Nástroje SEPA – Schéma platby
• Príkazca (platiteľ) dá príkaz na úhradu vo forme XML podľa
štandardu pain 001.xxx.xx
• SBA doporučuje používať pain 001.001.02 alebo pain 001.001.03
• Účet platiteľa aj príjemcu musí byť v tvare IBAN
• Úhrada musí byť v mene EURO
• VS,KS a SS sú uvedené v poli „EndToEnd“ (Referencia platiteľa)
• Transakcia by mala prebehnúť „on-line“
• Účtovne bude dátum odpísania z účtu platiteľa a pripísania na
účet príjemcu totožný
Nástroje SEPA – Schéma inkasa
Nástroje SEPA – Schéma inkasa
• Inkasant musí byť registrovaný:
– O registráciu požiada svoju banku (poskytovateľa
platobných služieb)
– CID (Creditor Identifier) pridelí SBA (Slovenská
Banková Asociácia)
– Národná časť CID bude mať tvar 70000000001 –
79999999999 a bude prideľovaná postupne
jednotlivým žiadateľom.
• CID musí uviesť v každej výzve na inkaso
• Doterajšie inkasá zaniknú 31.1.2014 budú
automaticky konvertované na SDD.
Nástroje SEPA – Rámec pre platobné karty
• Nariadenie aj norma určujú „iba“ rámec pre
funkcionalitu platobných služieb spojených s
používaním platobných kariet
• Mnohé funkcie sú už reálne v prevádzke
• Plná funkcionalita má byť zavedená najneskôr
1.2.2016
Nástroje SEPA – Národné úpravy
• V štandardoch SEPA a ISO 20022 sú možné národné úpravy.
• SK a CZ sa dohodli na týchto:
– IBAN sa konštruuje rovnako
– Pole EndToEnd bude obsahovať doterajšie platobné
symboly v tejto štruktúre:
/VSxxxxxxxxxx/SSxxxxxxxxxx/KSxxxx
– Ak ho uvedie príkazca prenesie sa k príjemcovi
– Banky v SR a CZ počas prechodného obdobia budú
konvertovať tieto platobné symboly z/do „starých“ formátov
– Zo starých formátov sa nebudú prenášať údaje:
•
•
•
•
Kreditná informácia
Debetná informácia
Debetný variabilný symbol
Debetný špecifický symbol
SEPA – termíny
• 14.2.2012 – schválenie Nariadenia EP 260/2012
• 1.11.2013 – banky môžu poskytovať služby SEPA úhrad
• 1.2.2014 – Zosúladenie domácich a cezhraničných platieb a
inkás v €
• 1.2.2014 – 1.2.2016 = Prechodné obdobie ...
SEPA – Prechodné obdobie
• 1.2.2014 – 1.2.2016
– PO: povinnosť používať IBAN
– FO: povinnosť používať IBAN až od 1.2.2016 (pre cezhraničné
platby od 1.2.2014)
– Banka môže poskytnúť službu internej konverzie „starých“
formátov do SEPA XML
– Banka musí vedieť prijať SEPA xml
– Banka musí byť schopná vytvoriť výpis SEPA camt 053
• Po 1.2.2016
– Konverzia z iných formátov do SEPA XML už bude možná iba
interne na strane klienta. Banky už konverziu vykonávať nebudú
SEPA – čo nepokryje ...
–
–
–
–
Platby mimo oblasti SEPA
Platby v inej mene ako EUR
Urgentné platby
Špeciálne platobné operácie
SEPA – užitočné linky
European Payments Council:
www.europeanpaymentscouncil.eu
SEPA regulácia:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:SK:PDF
SCT:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_credit_transfer
SCT Rulebook a Implementation Guidelines:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sct_2014_rulebook_
SDD:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sdd)
SDD Rulebook a Implementation Guidelines:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sdd_2014_rulebooks_
NBS:
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa
Tatra banka:
http://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/platobny-styk/sepa.html
CITI bank:
http://www.citibank.com/slovakia/commercialbanking/slovak/sepa.htm
SEPA – Podpora v produktoch FENIX
– Číselník vlastných bankových účtov:
• Uvádza sa IBAN
• Pre vytvorenie SEPA platby stačí uviesť akýkoľvek typ EPS
– Číselník obchodných partnerov
• IBAN sa dopočíta pre Slovenské a České banky (podľa SKB)
– MZD – KTPP, Zrážky, Poisťovne
• IBAN
– FIN – Úhrady:
• V každej úhrade sa uvádza aj IBAN
• Pre Slovenské a České banky sa dopočíta
• Nové tlačidlo „SEPA“
– FIN – Import údajov EPS-SEPA
– UCT – Import údajov EPS-SEPA
Záver
Download

SEPA - Compeko