Občasník pre obyvateľov obce Pavlovce nad Uhom
a ich priateľov
II. ročník
3. číslo
december 2012
www.pavlovce.sk, e-mail: [email protected]
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a
zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z
nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba
dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti,
pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom,
sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti
vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu
v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní
vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v
prospech našej dediny.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželala
nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného
úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše
priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si
pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si
vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov
a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky
a úspešný rok 2013 praje Mária Dufincová, starostka obce
Adventný veniec posvätil 2.12.2102 pán farár
z Pavloviec nad Uhom, Mgr. Slavomír Bakoň.
Pavlovčanov tento adventný veniec nestál takmer nič, pretože na jeho
výrobu použili zvyšky z výstavby kanalizácie, nepotrebný strom a podobný
odpad z dediny. Ženy z Pavloviec nad Uhom sú známe svojou šikovnosťou,
vlani na Vianoce napríklad vyrobili papierový betlehem. Tento rok sa však
nedali zahanbiť ani muži. Z odpadu zmajstrovali obrovský adventný veniec. Je
vysoký asi 1,80 m, v priemere má 2,5 m.
„Pomohli sme jednej staršej panej z dediny. Zavadzala jej na dvore veľká
jedľa, ohrozovala dom a elektrické vedenie. Tak sme ju zrezali a ihličie použili
na výrobu venca,“ vysvetľuje domáci majster Štefan Sarič (62). Pridrôtovali
ho na šesťuholníkový základ z drevených hranolov. „Sviečky sme vyrobili z
plastových rúr na odpad, ktoré nám zvýšili z výstavby obecnej kanalizácie.
Zafarbili sme ich nabielo, aby medzi ihličím vynikli,“ pokračuje ďalší majster
Štefan Kočan (42).
Na plamienky použili staré sklenené tienidlá z úradu. Žlté žiarovky v nich
dokonca blikajú, čo sa im podarilo docieliť pomocou štartéra. Celé dielo ešte
dozdobili zvyškami vianočnej výzdoby.
strana 2
PAVLOVČAN
Spoločenská kronika
NAŠI JUBILANTI
August
Čičák Martin
Fedič Juraj
Mašlej Ján
Košecká Anna
Šutová Anna
Čičák Ján
Nitkulincová Anna
Dufinec Ivan, PaedDr. Ing.
Sijartová Mária
Bereš Ján
September
Tancošová Elena
Kováč Andrej
Tomči Jozef
Gaži Július
Škripič Andrej
Kušnirová Anna
Šimonová Alžbeta
Bartová Mária
Demetrianová Zuzana
Perduľaková Mária
Október
Sabovčík Juraj
Mesarošová Eva
Kocáková Terezia
Gažiová Helena
Kotlárová Irena
Čalfová Margita
Sabovčíková Anna
Kurciková Mária
Kocák Ján
November
Majoroš František
Kešeľová Anna
Bodnarová Anna
Čižmár Alexander
Kažmérová Mária
Javorová Zuzana
December
Molnárová Ľudmila
Iľčík Milan
Mikulová Mária
NAŠI NAJMENŠÍ
August
Cigan Marek
Rusnáková Hana
Beňáková Simona
September
Popiková Margita
Cicová Ružena
Lacková Sofia
Novotná Saša
Popiková Jasmina
č.d.
233
750
677
735
451
137
661
67
686
124
jubileum
65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
75 r.
75 r.
128
840
12
399
928
831
121
685
941
796
65 r.
65 r.
65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
75 r.
80 r.
85 r.
85 r.
808
833
560
170
821
902
447
744
571
65 r.
65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
75 r.
80 r.
80 r.
90 r.
856
475
589
758
655
745
65 r.
65 r.
65 r.
70 r.
75 r.
75 r.
800
787
527
65 r.
65 r.
75 r.
č.d.
160
433
192
939
154
482
489
36
Október
Lacko Jozef
Beňák Samuel
Gurguľ Onur
November
Dudáš Jakub
Lukáčová Nikoletta
Gaži Seimon
Litunová Viktória
3/2012
182
214
192
801
936
255
660
SVOJE „ÁNO“ SI PRED SVEDKAMI POVEDALI
August
Joni Tomáš – Demeterová Nikoleta
Szabó Andrej – Cibuľová Miroslava
Gombár Rastislav – Čičáková Kvetoslava
September Maňák Ľubomír – Kufová Diana
Tancoš Tibor – Gáborová Beáta
Račko Tomáš – Kráľová Radka
Október Belej Peter – Macíková Dana
December Tancoš Dezider – Lacková Jana
NAVŽDY NÁS OPUSTILI August - December
Plavecký Ján (*14.10.1936 +6.8.2012)
Mrázová Mária (*12.10.1937 +10.8.2012)
Kurciková Vlasta (*23.7.1958 +10.8.2012)
Jenčik Andrej (*3.10.1937 +28.8.2012)
Helmeci Ján (*1.4.1929 +16.9.2012)
Gaži Juraj (*27.10.1947 +23.9.2012)
Gažiová Helena (*16.4.1952 +22.9.2012)
Lancošová Mária (*26.4.1930 +6.10.2012)
Kešeľová Eva (*17.2.1953 +19.10.2012)
Kramarovič Rudolf (*10.5.1952 +23.10.2012)
Tancoš Michal (*2.7.1944 +1.11.2012)
Beňáková Mária (*2.5.1961 +21.11.2012)
Šlinský Miroslav (*5.7.1963 +28.11.2012)
Popiková Ema (*23.4.1934 +8.12.2012)
Vypracovala: Anna Sovičová, matrikárka
Minister pôdohospodárstva v Pavlovciach nad Uhom
Dňa 26.9.2012 sa v Michalovciach uskutočnilo výjazdové rokovanie
vlády Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberalo hlavne podporou a rozvojom
okresov Michalovce a Sobrance.
Pri tejto príležitosti navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky pán prof. Ing. Ľubomír Jahnátek CSc.aj
poľnohospodárske družstvo GAMA PD v našej obci. Prezrel si exteriér
a interiér objektov družstva podebatoval s vedením a zamestnancami
družstva, následne sa previezol a prezrel celú obec a hlavne novo
zrekonštruovanú školu, ktorej práve Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je finančným garantom.
PAVLOVČAN
3/2012
strana 3
R O Z P O Č E T O B C E na rok 2013
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:
Podielové dane
Daň z nehnuteľností – poz., stavby, byty
Miestne dane - pes, užívanie verej.priestr.
Miestne poplatky za komunálny odpad
Poplatky za dobýv.priestor a priesk.územie
Daňové príjmy spolu
Prenájom – byty, nebytové priestory
Užívanie kultúrneho domu a svadobky
Nedaňové príjmy spolu
Správne poplatky – potvrdenia, výh.prístroje
Príjem z pokút od občanov za priestupky
Za relácie v miestnom rozhlase
Za služby v Dome smútku
Za hrobové miesta na cintoríne
Príjem z predaja KUKA nádob
Poplatky za opatrovateľskú službu
Príjem z úrokov na bežných účtoch
Príjem z výťažkov z lotérií+videohry
Platby za fotokópie, fax
Príjem zo stravného od pracovníkov
Ostatné príjmy spolu
Transfery zo štátneho rozpočtu a granty
Transfery zo ŠR spolu
Príjmy ZŠ s MŠ spolu
Prevody z rezervného fondu
Použitie nevyčerp.prostr. pre ZŠ z r. 2011
600 000,68 800,2 020,22 200,16 692,709 712,13 020,1 820,14 840,20 280,150,350,800,2 200,700,350,850,3 400,85,8 840,38 005,962 877,962 077,14 200,112 322,31 000,-
Finančné operácie spolu
143 322,PRÍJEM CELKOM v EUR
1 882 156,ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:
Prevádzkové výdavky obecného úradu
80 885,Bežná údržba obecných budov
44 865,Mzdové výdavky obecného úradu
104 350,Odvody z miezd do poistných fondov
38 740,Členovia obecného zastupiteľstva
8 520,Pohrebníctvo – Dom smútku a cintoríny
7 790,Kom.odpad – Bobr, Fekál, popl.skládka
30 500,Doprava – Liaz, Traktor, Hon, Kia val.
30 410,Miestny rozhlas – správa a údržba
2 850,Verejné osvetlenie – správa a údržba
28 200,Verejná zeleň a správa odd. Parku
24 500,Správa a údržba miest.komunikácií
26 580,Správa miestneho hospodárstva
30 900,Kultúrny dom a svadobka
14 000,Bytové hospodárstvo – školské byty
2 250,Požiarna ochrana - vozidlo, technik
2 480,Šport – OŠK a TJ – príspevky a údržba
14 070,Príspevky – obyvateľstvo, cirkev
2 000,Výdavky na kultúru – akcie, noviny, prísp.
10 000,Výdavky na prenesený výkon zo ŠR
101 577,Výdavky ZŠ s MŠ
1 037 910,Investičná výstavba /rek.MK,chod.,MR
238 779,VÝDAJ CELKOM v EUR:
1 882 156,Vypracovala: Ing. Gabiela Mižáková, ved.ekon.oddelenia
Z ájaz
áj a z d d o L itmanovej
itm anove j
12.10.2012 – sa v rámci mesiaca Úcty k starším uskutočnil
jednodňový zájazd do Litmanovej. Na miesto kde sa pred niekoľkými
rokmi zjavila Panna Mária. Zúčastnili sa ho prevažne starší ľudia.
Takto vzdali úctu Panne Márii a poďakovali za pomoc, či poprosili o
ochranu.
Modlitba
Dnes ďakovať sme Ti prišli, za zdravie a pomoc večnú.
Preto sme sa tu zišli v tu vieru nekonečnú.
My modlime sa ku Tebe, Ty privinieš nás ku sebe.
My máme Ťa na mysli. Pomáhaš nám aj v tiesni.
Keď ťažký kríž ma Matička ťaží,
keď zúfalosť sa k srdcu blíži s dôverou kľakám k nohám Tvojím,
keď budeš so mnou zvíťazím.
Útechou si vždy zarmútených bola, silu si vždycky vyprosila.
Ja verím, že mi silu dáš, veď syna tak mocného máš.
On ničoho ti neodoprie a Tvoja ruka i moje slzy zotrie.
Kto v Teba dúfa a dôveru skladá, kto Ťa vrúcne o pomoc žiada,
každého vypočuješ hlas. Pomohla si Matička pomôžeš zas.
Ty si väčšiu bolesť zakúsila, aby si nám vzorom v trápeniach bola.
Aj ja chcem trpezlivo niesť svoj kríž, keď mi Ty Matička silu vyprosíš.
Matička Božia pri mne stoj a za mňa oroduj. Teba vzývam, Teba ctím,
Teba sa ja neopustím.
Amen
strana 4
PAVLOVČAN
3/2012
LEČOMÁNIA
sobota 18. augusta 2012
Poobede sa priestranstvo okolo amfiteátru v miestnom
parku premenilo na – kuchárov – začala LEČOMÁNIA
– Súťaž vo varení leča. Do súťaže bolo prihlásených 13
družstiev a to - Poľovníci, Futbalisti, Speváci, Aktívne ženy,
Čičakovci, Ul. Mlynská, Family, SLSP, Kertésovci, Materská
škola, Základná škola, Aktivační pracovníci, Kešeľovci
Priebeh varenia leča bol príjemný, nálada bola výborná,
každé družstvo sa usilovalo uvariť lečo, ktoré by porota
ohodnotila čo najlepšie. Prvenstvo si odnieslo družstvo
Materskej školy, ktoré získalé pohár Lečománie od starostky
obce. Aj napriek tomu prítomným uvarené leča veľmi chutili.
Nechýbala výborná nálada, spev. Akcia bola veľmi dobre
zorganizovaná a mala veľký ohlas o čom svedčia aj zápisy v
knihe akcií poriadaných obecným úradom. Zároveň v tom
istom čase, prítomní sa mali možnosť zapojiť do pridelenia
bodov pri hodnotení zeleniny a ovocia, ktorá sa niesla pod
názvom – „Miss zelenina“. Aj tu si prítomní mali možnosť
pozrieť mega veľké tekvice, zaujímavé anomálie ozdobných
tekvičiek, zaujímavé druhy paradajok, či inej zeleniny a
ovocia. Miss zelenina získal za mega obrovskú tekvicu pán
Ján Soroka.
Z MOJEJ KUCHÁRSKEJ KNIŽKI
Kračun už za dzverami a to už je čas kedi bi me še mali kuščok zastavic,
bo už veľki pratane mame za sobu. Teraz lem už rozdumovac co bi me fajni a
smačni uvarili a upekli, okrem toho co richtujeme každi rok.
Kozarov še toho roku urodzilo neurekom ta co bi sce povedzeli na fajnu
kozarovu mačanku. Že neznace jak še vari, ta tu to mace:
Treba nam kozare (šviži abo sušene, najlepši iz dubakov), cibuľu, ,majs, hladku muku,
suľ, mleti poper, rosul z kvasnej kapusty, cesnok. No a na dosmakovaňe vegeta +
šmetanka (može buc aj udzena kolbasa)
No a jak to šicko zrichtovac:
Na masci treba spenic cibuľku pridac porezani kozare predtim namočeni,
suľ, mleti poper abo červenu poprigu, premišame, podľejeme z vodu ( kec buli
hubi sušeni, ta z tov vodu, dze še predtim mačali) a treba dušic. Kec už kozare
mechke priľejeme rosul a povarime. Nakonec zahuscime z smetanku, u ktorej
me rozmišali muku, dosmakujeme precisnutim ceskom, ale tot nedava každi.
Podľa smaku išče možece pridac do toho aj inši. Jime z chľebom. Lameme ho,
mačame a jime.
A abi nam bulo fajne sladko na toti prekrasni šviatki upečeme sebe
predobri kolačok co še vola ŠČEDRAK. Bo čom še tak vola? Zato že do ňoho
ščedro treba dac šickoho dobroho a tu je co treba:
Na cesto nam treba 20 deka polohrubej muki, 1 droždže, 1žovtok, mliko, kus soli,
krištalovi cukor.
A jak na to ?. Zamišce cesto a jak vikišne rozdzeľce ho na tri častki. Tepšu
pomascijce a dajce perši rozvaľkani cesto. Namascijce ho zo šlivkovim
ľekvarom a posipce z 15 dekami pomľeteho maku z mletim cukrom a
nastruhanu citronovu skuru. Na to položce druhi cesto.. Cesto pomascijce z
kus roztopenim maslom a posipce z 15 dekami pomľetych orechov z cukrom.
Vecka dajce treci cesto. Na verch rozotrijce kravski sir z hroženkami. Z
cesta zrobce drabinky šregom po verchu, pomascijce z vajcom a dajce upic.
Neobanujece, predobri.
No a jak bi to bulo bez medovnika - poprobujce
PAVLOVČAN
3/2012
strana 5
MEDOVA ROLADA
na ňu nam treba 30 deka polohrubej muky, 3 polivkovo ložki medu, 2 vajca, 20
deka krištalovoho cukru, 20 deka HERY, jednu malu ložičku brovzi, kus prašku do
pernika.
Vajca s cukrom a medom roztopime nad paru a vecka už davame šicko
vedno a dobre rozmišame. Rozdzelime na dva, ale možeme až na tri častki.
Rozoženeme na cenko ( 2 – 3 mm) a na hrubšo pomascime šlivkovim
lekvarom. Muši buc šlivkovi lekvar, abi bul smak. A na lekvar posipeme
pošekani orechi, sušeni pošekani šlivki, pošekani sušeni figi, kondenzovani
ovocie, abi to bulo farebni a skrucime jak na zakrucač. Dame upic. Upečenu
roladu pomascime rozbitim vajcom, abi rolada bula bliskaca. Jak vichladne ta
ju zabalime do alobalu a tak vitrime aj mešac. Režeme na ceňučki falatki.
Mária Dócziová
Národný projekt terénnej sociálnej
práce v obci Pavlovce nad Uhom
širokej verejnosti poukazujú na potrebu fungovania terénnej
práce aj v budúcnosti.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
(kód ITMS 27120130525) sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej
práce v obciach prostredníctvom Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) novým,
efektívnejším spôsobom, ktorý bude pre našu obec
administratívne jednoduchší, ktorý ušetrí verejné
prostriedky a ktorý počíta so skvalitňovaním poskytovaných
služieb.
Na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi
Fondom sociálneho rozvoja a Obcou Pavlovce nad Uhom sa
od 1.11.2012 začal realizovať Národný projekt Terénnej
sociálnej práce v obciach, ITMS kód: 27120130525,
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt Sociálna práca
s marginalizovanou rómskou komunitou v Obci Pavlovce
nad Uhom.
Podľa predbežných odhadov bude v rámci národného
projektu do konca roka 2015 v rôznych regiónoch Slovenska
zapojených najmenej 250 obcí a výkon práce bude
zabezpečovať 860 terénnych sociálnych pracovníkov
(TSP) a ich asistentov (ATSP) (s výnimkou Bratislavského
samosprávneho kraja). Aktivity TSP sa budú realizovať v
prospech takmer 87 000 príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít. Podpora uvedeného rozsahu služieb
bude odhadovane o 8 miliónov EUR nižšia, ako by bolo
potrebné pri doterajšom systéme podpory prostredníctvom
dopytovo orientovaných projektov.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej
sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a
znižuje náklady, ktoré s ňou súvisia. Ďalšou výhodou je,
že obec už nebude zabezpečovať povinné 5-percentné
spolufinancovanie terénnej sociálnej práce. Pre prijímateľa
vyplýva len povinnosť poskytovať priestory a kancelárske
potreby pre výkon terénnej práce.
Terénna sociálna práca v obci Pavlovce nad Uhom je
v obci realizovaná s menšími prestávkami od roku 2006.
Pozitívne ohlasy klientov a mnohé vyriešené problémy
strana 6
OSLAVY OBCE 2012
Každá oslava si zaslúži punc výnimočnosti a zotrvanie v našich
spomienkach ako krásny zážitok. Aj XVI. ročník. Dní Pavloviec nad
Uhom, budú nezabudnuteľným zážitkom. Tento rok máme o dôvod
viac, oslavovali sme jubilejné 685. výročie od Prvej písomnej zmienky o
Pavlovciach nad Uhom.
Je dôležité pozrieť sa späť do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť
a poučiť sa z nej. A rovnako tak je dôležité pozerať sa dopredu a mať
jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť. V obci sa nám v tomto
roku podarilo skrášliť a zútulniť centrum obce pred obecným úradom
a kostolom vysadením kvetov a zelene, vybudovali sme oddychovú
zónu pri Prícestnej kaplnke Jána Nepomuckého pred ZŠ, upravili sme a
sprístupnili židovský cintorín, vybudovali sme vodozádržné opatrenia
v miestnom parku a dokončili rekonštrukciu základnej školy. V našej
obci je bohaté spoločenské a kultúrne vyžitie, o čom svedčia naše akcie,
noviny Pavlovčan, internetová stránka a vaša kladná odozva. Mnohé
v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však
potrebné ešte veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale aj dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie. Musíme však stavať na tom, čo je dobré,
rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty
prídu.
Využívame túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek
formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho a duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v
rukách jej občanov. Treba sa poďakovať aj našim sponzorom za finančný
príspevok, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva, aktívnym ženám
a zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na príprave týchto
slávností. Veľké ďakujem patrí aj organizátorom Festivalu radosti, ktorý
obohatil naše dni, hlavne otcovi Pavlovi, Marekovi a samozrejme nášmu
p. farárovi.
V tieto slávnostné a pre našu obec významné dni p. starostka
zaželala všetkým prítomným, ale aj tým Pavlovčanom, ktorí sa tohto
stretnutia nemohli zúčastniť, čo najviac síl a šťastia v každodennom
živote. Popriala aj pevného zdravia a pohody, nech sa dlho môžu tešiť z
prítomnosti svojich najbližších.
Práve tieto spoločné podujatia sú príležitosťou na priateľské
stretnutia občanov našej obce, ale aj jej rodákov, ktorí sa vracajú naspäť
do svojej rodnej dediny pri rôznych príležitostiach. Nech ste kdekoľvek,
na akomkoľvek poste, nezabudnite, že vašim rodiskom sú Pavlovce nad
Uhom a preto všade šírte ich dobré meno.
PAVLOVČAN
3/2012
PAVLOVČAN
3/2012
strana 7
VINOBRANIE - streda 24.10.2012
MAJSTRI SLOVENSKA
Pred obecným úradom sa konalo aj vinobranie,
kde chlapi, mládež ale aj starší oberali, mleli,
lisovali hrozno robili víno. Každý si mohol ochutnať
čerstvý mušt. Nálada bola výborná. Aj tu vyhrávali
harmonikári a nechýbal aj spev či dokonca známe
valalské karičky.
Na Základnej škole s materskou školou v
Pavlovciach nad Uhom sa okrem volejbalu,
basketbalu, futbalu či aikida popularite teší aj
gymnastika chlapcov a dievčat. Našim žiakom
sa podarilo v závere školského roka 2011/2012
prebojovať cez krajské kolo do celoslovenského
kola súťaže v gymnastickom štvorboji, ktorého sa
zúčastnili tí najlepší – žiacke družstvá, ktoré doň
postúpili ako víťazi z jednotlivých krajov. Našu školu
a zároveň Košický kraj v Šenkviciach reprezentovali
žiaci Štefan Filip, Gabriel Genco, Milan Mašlej,
Denis Imre a Marek Soták-Duda. Svojimi výkonmi
nesklamali, naopak veľmi príjemne prekvapili.
V súťaži družstiev získali 1.miesto, čím sme sa stali
Majstrami Slovenska a v súťaži jednotlivcov získal
Milan Mašlej 2.miesto.
strana 8
MIKULÁŠ - štvrtok 6.12.2012
S príchodom Mikuláša už tradične sa rozsvecuje
vianočná výzdoba v obci, vianočná jedlička a
Betlehem, ktorý je raritou v celom okolí. Tohto roku
obdaril Mikuláš škôlkárov a deti zo základnej školy,
ktorí prispeli kultúrnym programom a tak obohatili
túto akciu. Mikulášom bol pán kaplán Mgr. Ján Kovaľ.
Pred obecným úradom tohto roku bol zhotovený aj
veľký adventný veniec z čečiny a štyroch veľkých
elektrických sviečok, ktoré sa rozsvietili po jednej
v každú adventnú nedeľu. Tento adventný veniec
v prvú adventnú nedeľu posvätil pán farár Mgr.
Slavomír Bakoň počas slávnostnej svätej omše. Celá
vianočná výzdoba v obci bola veľmi krásna, vkusná
až veľkolepá.
PAVLOVČAN
3/2012
PAVLOVČAN
3/2012
ÚCTA K STARŠÍM
Dňa 24.10. 2012 sa v kultúrnom dome pri príležitosti
mesiaca októbra „Mesiaca úcty k starším“ zišli seniori
našej obce. Úvodným slovom ich privítala pani starostka
Mária Dufincová a duchovne ich pozdravil pán kaplán
Mgr. Ján Kovaľ. Na znak vďaky za ich celoživotnú prácu
vystúpili s programom deti materskej a základnej školy.
Ľudové piesne zaspievala mužská spevácka skupina
Užan z Lekároviec a naša ženská a mužská spevácka
skupina Pavlovčan. Pri teplom čaji, kysnutých koláčoch a
jabĺkových zákuskoch si seniori zaspomínali a zaspievali.
strana 9
strana 10
PAVLOVČAN
ŠKOLA, KDE TO ŽIJE...
„Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako málo vieš.“
Čím viac sa človek učí, tým má väčší pocit, že je ešte veľa
vecí, ktoré nepozná. A práve základná škola začína túto
predlhú cestu učenia sa a poznávania nového. Dnes nám
však ponúka okrem základného vzdelania oveľa viac.
Život v Základnej škole s materskou školou v Pavlovciach
nad Uhom pulzuje od prvého zvonenia, ktoré odštartovalo
nový školský rok. Žiaci sú v školskom roku 2012/2013
rozmiestnení do 19 tried 1.stupňa a 10 tried 2. stupňa.
V škole sú zriadené 2 oddelenia ŠKD. Žiaci sa vzdelávajú
podľa Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s
materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Škola pre život.
Aj v tomto školskom roku sú pre žiakov pripravené
bohaté možnosti záujmových krúžkov a celý rad školských
aktivít. Žiaci sa ochotne a radi zapájajú aj do aktivít mimo
vyučovania – zúčastnili sa akcií Tajomný svet prírody,
Zakliata hora, Energia 3.tisícročia, Inaugurácia do cechu
prvákov, aj v tomto roku prišiel medzi nás Mikuláš. Súčasťou
života našej školy sú aj medzinárodne podporované akcie
akými sú Svetový deň mlieka na školách, Týždeň zdravej
výživy a zdravého životného štýlu, Týždeň boja proti drogám,
ktoré podporujú zdravý spôsob života. Vo vyučovacom
procese využívame aj také formy, ktoré umožňujú žiakom
aktívne sa zapájať do vzdelávacieho procesu, k takým
nepochybne patria exkurzie – žiaci navštívili Dopravné
ihrisko v Sobranciach, využili sme akciu Vlakom do múzeí a
galérií – a žiaci si prehliadli Ružomberok či Košice. Peknou
tradíciou sa stáva Deň otvorených dverí, 20.10.2012 sa
brány školy otvorili pre všetkých rodičov, starých rodičov,
priaznivcov školy, žiakov súčasných i bývalých. Sme školou
otvorenou nielen v tento deň, ale počas celého školského
roka. Náš kolektív sa neuspokojuje s málom. Každý rok
prichádzame s niečím novým, čo by deti, rodičov, ale aj
samotných pedagógov uspokojovalo. Učiť znamená otvárať
žiakom cestu k nadobúdaniu vlastných skúseností, tie
nadobúdajú aj formou rôznych súťaží. Práve v nich žnú prvé
úspechy, pod čím sa podpisuje neúnavná práca pedagógov,
ale i nadanie a talent žiakov. Naši žiaci sú členmi DFS Vánok,
ktorý sa prezentoval v talentovej šou Česko Slovensko má
talent, chvály, ktoré od porotcov počuli, boli zaslúžené, len
krôčik chýbal tanečníkom, aby sa dostali do finále medzi
najlepších.
Žiaci majú vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj
tela i ducha, no hlavne vedomostí a zručností, úsilie
pedagógov je v prospech detí z roka na rok bohatšie.
Mgr. Milan Zolota, riaditeľ školy
3/2012
PAVLOVČAN
3/2012
POZDRAV PRE POTEŠENIE
Dobrý nápad stojí groš
Predvianočný a vianočný čas je časom na spomienky na
svojich blízkych, ale aj vzdialených príbuzných a známych.
No nestačí len spomínať je tu čas, keď im máme možnosť
poslať pozdrav.
Dnešná doba techniky nám dáva veľa možnosti aký
pozdrav poslať či SMS – skou , emailom, ale čo najviac
poteší a pri srdci zohreje je krásny pozdrav, ktorý si môžete
sami ľahko zhotoviť.
Potrebujeme: farebný výkres, lepidlo, nožnice, starú
pohľadnicu či obrázok, ktorý sa vám páči o rozmeroch 10 x
7 cm, farebné, strieborné alebo zlaté pásiky.
1. Výkres zložíme po dĺžke, alebo šírke, podľa toho,
aký tvar pohľadnice chcete mať. Rozstrihneme
na polovicu. Dostaneme 2 kusy. Každý zložíme
na polovicu.
2. Starú pohľadnicu či obrázok o rozmere 10 x 7 cm
zo zadnej strany rozdelíme na 1 cm pásiky,
ktoré rozstriháme.
3. Aby sa nám jednotlivé diely nepomiešali
očíslujeme ich od 1 do 10.
Začneme pásiky pohľadnice nalepovať na farebný výkres
odspodu tak, že začíname číslom 10.
Medzi pásikmi robíme malé medzery. Pohľadnicu
môžete prizdobiť ozdobnými pásikmi.
Výsledný efekt je veľmi pekný. Prajem Vám, aby takto s
láskou zhotovený pozdrav potešil Vás, ale aj Vašich známych
strana 11
Vianočný vinš
Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba,
keď pre každého máme pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc
nič krajšieho niet!
Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Zaspievajme si
Vianočný venček
Šťastie zdravie pokoj svätý vinšujeme Vám,
všetkým ľuďom i pastierom všetkým vôkol nás.
/: Zďaleka my ideme, novinu Vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme:/
Ježiš sa narodil Ježiš malý,
z lásky sa narodil nám je daný.
/:Pastieri valasy sa klaňajú
chvála mu sláva mu zaspievajú.:/
Vitaj medzi nami synku malý,
príbytok sme Ti už prichystali.
/:V maštaľke v jasličkách uložený,
spinkaj Ježiš malý narodený:/
Čo sa zjavilo v meste Betleme,
narodil sa Ježiš na slame.
/: Porodila pacholiatko, prerozkošné Jezuliatko
Panna Maria :/
Ani okien ani dverí,
ani posteľ ani perín.
/: Všade zima vietor veje, čo sa s tým dieťatkom deje
Panna Maria:/
Obecné noviny „Pavlovčan“
Vydáva obec Pavlovce nad Uhom. Vychádzajú ako občasník.
Šéfredaktor: Mgr. Anton Popovič
Redakčná rada: Mária Dócziová, Peter Janoš, Ing. Gabriela Mižáková, Bc. Klaudia Serenčková, Anna Sovičová
Adresa redakcie: Obecný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
e-mail: [email protected]
Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.
Tlač: Tlačiareň Adrián Buraľ, Jovsa. Nepredajné. Vydané pre interné potreby obce Pavlovce nad Uhom.
Download

Adventný veniec posvätil 2.12.2102 pán farár z Pavloviec nad Uhom