ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Halide Gökçe Türkoğlu
2. Ünvanı: Doç. Dr.
3. Öğrenim Durumu:
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1995
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Özel Hukuk 1999
LLM: Masters of Law De Montfort University-United Kingdom 2014
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk 2004
4. Akademik Ünvanlar : Dr. 2004; Yrd. Doç. Dr. 2004; Doç. Dr. 2009
5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
5.1 Yüksek Lisans Tezleri Nemli, Ö., “Roma Hukukunda Evlilik”, Yaşar Üniversitesi, 2014.
5.2 Doktora Tezleri Atak, A. S., “Roma Hukukunda ve Modern Hukuklarda Karz
Sözleşmesi (Mutuum), Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014.
6. Yayınlar
6.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Türkoğlu G, “Women as Sureties”, SIHDA La Garantie des dettles dans les droits de
l’Antiquite (suretés personnelles-surétes réeles), Komotini, 26-30 September 2006.
Türkoğlu, G, “Hakimin Sorumluluğu”, Roma Hukukundan Modern Hukuka 1. Uluslararası
Sorumluluk Hukuku Sempozyumu Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi
konuşmacı olarak), İstanbul 17- 18 Ekim 2007.
(davetli
6.2 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Türkoğlu-Özdemir, G, “Roma İcra Hukuku”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII,
S. 1-2, Y. (2004) s.127-171.
Türkoğlu-Özdemir, G, “Roma Medeni Usul Hukukunda Formula Yargılaması”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C. 7, S. 1, (2005) s.167-212.
Türkoğlu-Özdemir, G, “Roma Haksız Rekabet Hukuku’na İlişkin Olarak Actio Servi Corrupti”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 80. Yıl Armağanı, C. 54, S. 4, (2005) s.213-233
Türkoğlu-Özdemir, G, “Roma Hukukunda Actio de Peculio”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.7, S.2, (2005), 103-135.
Türkoğlu-Özdemir, G, “Roma Hukukunda “Senatus Consultum Vellaeanum”, İstanbul Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1-2, Aralık (2005) s.199-223.
Türkoğlu-Özdemir,
G,
“Roma
Hukukunda
Hayvanların
Yolaçtıkları
Zararlardan
Doğan
Sorumluluk”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, (2006) s.69-97.
Türkoğlu-Özdemir, G. “Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler”, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, Özel Sayı, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na
Armağan, (2007), s. 1179-1213.
Türkoğlu, H. G, “Hukukun Kaynağı Olarak İmparatorların Yazılı Cevapları (Rescriptum)”,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 2, Temmuz (2010) s.133-152.
Türkoğlu, H. G, “Roma Hukuku’nda Hakimin Sorumluluğu” Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 14, S. 4, (2008) s. 275-302.
Türkoğlu H. G, “Roma Cumhuriyet ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 2, (2011), s. 251-289.
Türkoğlu H. G, “Roma Hukukunda Humanitas ile Maiestas Populi Romani Arasındaki Bağlantı”,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2011/96, Y.24 s. 229-268.
Türkoğlu H. G. “Treasure Trove in Roman Law”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
C. VIII S.2, 2011 & C. IX S.1 2012, s. 455-465.
Türkoğlu H. G. “The Respective Roles of Private Law Rules, Regulatory Prohibition and
Business Self-Regulation as Means of Limiting the Activities of Advertisers in the UK”, Maltepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012/1, s. 187-200.
Türkoğlu, H. G. “The Impact of the Changes to UK Sale of Goods Law Brought by “The Sale &
Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” upon Consumers of Food Products”, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20 S. 2, 2012, s. 181-194
Türkoğlu, H. G. “A Comparision of the Actions about Defective Products under the Consumer
Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in
the UK”, E-Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi), C. 8, Özel Sayı,
Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Cilt- III, (2013), s. 2765-2783.
Türkoğlu, H. G. “Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa bir
Değerlendirme”, E-Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi), C. 8,
Özel Sayı, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Cilt- III, (2013), s. 2785-2909.
6.3 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Türkoğlu G, “Antik Roma’da Hayvanın Statüsü”, I. Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar
Üniversitesi İzmir, 27 Mayıs 2010.
Türkoğlu G, “Avrupa Birliğinde Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yasal Düzenlemeler”, II.
Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi İzmir, 26 Nisan 2013.
6.4 Diğer yayınlar
6.4.1. Kitap
Özdemir, H. G, Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme, Ankara, 2000. (Yüksek
Lisans Tezinden Üretilmiştir)
Türkoğlu- Özdemir, G, Roma Usul Hukukunda Plus Petitio Yasağı ve Medeni Usul Hukukundaki
Davayı Değiştirme ve Genişletme Yasağına Olan Etkileri Ankara, 2004 (Doktora Tezinden
Üretilmiştir).
Türkoğlu-Özdemir, G, Roma Hukukunda Infamia (Şerefsizlik), Ankara, 2008.
Sungurtekin-Özkan,
M,/Özdemir-Türkoğlu,
G,
Roma
Hukukundan
Günümüze
Medeni
Yargılamanın Esasları, Ankara, 2008.
6.4.2. Makaleler
Turkoglu-Ozdemir, G, “Bis de Eadem Re ne Sit Actio Principle in the Formulary System of
Roman Law of Procedure”, Free Law Journal, V. I, N. I, July 2005.
Türkoğlu, G, “Roma Hukukunda Censor’lar”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, Der
Yayınları, İstanbul Aralık 2011 s. 255-267.
(KARAR İNCELEMESİ)
Türkoğlu, H. G, “In the Context of Food Law, the Importance of the Decision in Tesco v
Natrass [1972] AC 153” Bilimsel Temyiz, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık
2012, S. 2, s, 118-177.
7. İdari Görevler
Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk
Bölümü 2005’den- 2009 Eylül ayına kadar.
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010’danHaziran 2013’e kadar.
Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011’den beri.
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011’den beri.
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Haziran 2013’den beri.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-0876 Hakem Kurulu Üyeliği
8. Ödüller
TUBA (Türkiye Bilimler Akademisi) bütünleştirilmiş doktora programı bursiyeri. Söz konusu
bursla Aberdeen University Faculty of Law- (İskoçya), Dr. Ernest Metzger’in danışmanlığı
altında doktora tezine ilişkin çalışmalar yapmıştır.
Download

cv - Hukuk Fakültesi - Yaşar Üniversitesi