ARTERIOVAHYPERTENZIA
\
Arteriovdhypertenzia(AH)alebo vysokyT
tlak krvi (TK)
j e c i v i l i z a c n ; 7omc h o r e n i ms v e l ' m vi y s o k o up r e v a l e n c i o u
v p o p u " l S cvi yi s p e l y i ckhr a j i n V
. S l o v e n s k er je p u b l i k et r p i
A H p i i b l i Z n e4 0 o / o
d o s p e l e jp o p u l d c i eJ. e jv y i s k y t
vyznamnestupa s vekom.Vo veku nad 65 rokov md
vysokf TK aZB0o/oI'ud(.Niekedysa toto ochorenienazyva
{*
aj,,tichfzabijak",pretoZevdc5inounem6 Ziadne prlznaky,
a v 5 a kn d s l e d k yn e l i e t e n e aj l e b on e s p r 6 v n el i e t e n e jA H
m 6 2 ub y t k a t a s t r o f 6 l n e
S.p o l us o z v f i e n o u h l a d i n o u
l i p i d o v( t u k o v )v k r v i ,f a j i e n i m a c u k r o v k o uv ; i z n a m n e
zvyiuje pravdepodobnostvlskytu v62nych
prihod - infarktumyokardu,cievnej
srdcovocievnych
m o z g o v e jp r i h o d y z, l y h a n i as r d c aa n a h l e js m r t i .A H s t a l e
predstavuja
e k t u a l n ym e d i c i n s k ys,o c i S l n ya,l e a j
e k o n o m i c k !p r o b l e m .A l a r m u j r i c jae s k u t o c n o s ti ,e a i
d v e t r e t i n yp a c i e n t o vs d i a g n o s t i k o v a n oAuH m d
z roznychprfcinnedostatoinekontrolovanfTK.
DEFINICIAA KLASIFIKACIA
ARTERIOVEJ HYPERTENZIE
AH je podl'aSvetovejzdravotnlckejorganiziicie(WHO)definovandako trvale a opakovanfmi meraniami
p o t v r d e n ez v y i S e n isey s t o l i c k e h(ov r c h n 6 h o ) t l a k u
k r v i - s T Kn a 1 4 0 m m H g a v i a ca d i a s t o l i c k 6 h (os p o d n e h o ) -d T K
l i je t b y .
n a 9 0 m m H g a v i a c ,a l e b ou Z u Z i v a n i ea n t i h y p e r t e n z i v n e
nasledovne:
P o d l ' an a m e r a n l i c h o Q n 6 ts aT K a h y p e r t e n z i ak l a s i f i k u j u
Kateg6ria
SystolickliTK(mmHg)
DiastolickfTK (mmHg)
O p t i m S l nTyK
m e n e ja k o 1 2 0
menej ako 80
NormSlnyTK
120 - 129
80-84
Vysokyi
norm5lnyTK
130-139
85_89
H y p e r t e n z1
i a.s t u p r i a
1 4 0- 1 5 9
90-99
H y p e r t e n z2i a. s t u p i a
1 6 0- 1 7 9
100-109
H y p e r t e n z3i a.s t u p i a
1 8 0a v i a c
11 0 a v i a c
lzolova
hypertenzia 1 4 0a v i a c
n5 systolicka
menej ako 90
A k n a m e r a n eh o d n o t ys y s t o l i c k 6 hao d i a s t o l i c k e hToK p r i n d l e Z i da o
r6znychkateg6rif,vfsledna klasifikdcia
zodpoveddvy55ej(horiej) kategorii.
Download

ARTERIOVA HYPERTENZIA DEFINICIA A