T.C.
\
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii
Say• : 70182848/105.01/2521801
Konu: Mesleki ve teknik ortaogretimde
okul, alan ve dal degi~iklikleri
18/06/2014
................... V ALiLiGiNE
(il Mill! Egitim Mudiirlugii)
ilgi
:a) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiiniin 01105/2014 tarihli ve 20880154/
10.06/1736074 (2014/8 sayth) Genelgesi,
b) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudiirliigiiniin 18.06.2014 tarihli ve 70182848/
105.01/2498406 sayth Makam Onay1.
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudiirlugiine bagh olarak faaliyet gosteren
ortaogretim okullann, ilgi (a) Genelge dogrultusunda; 2014-2015 egitim-ogretim yllmdan
itibaren yeniden adlandmlmas1, mevcut alan ve dallanmn yeni program tiirlerine gore
donu~tiirillmesi, . ogretim ~ekli, yabancl dili, tek yonetim altmda birle~tirilen okullar ile
2013-2014_ egitim-ogretim yllmda ogrenim gormekte olan ogrenciler i9in a9Ilan program
tiirii, alan ve dallara ili~kin ilgi (b) Makam Onay1 ve eklerinin hirer omegi ili~ikte
gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
~ennur <;ETiN
Bakan a.
Daire Ba~kan V.
EKLER:
1-ilgi (b) Makam Onay1 Omegi (3 sayfa)
2-Ek-1 Liste (1.030 sayfa)
3-Ek-2 Liste (46 sayfa)
4-Ek-3 Liste (2 sayfa)
5-Ek-4 Liste (26 sayfa)
•
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli elektronik imza ile imzalanmi~tir
Atatilrk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Ayrmt1h bilgi i!;in: Fatih HAZAN Uzman Ogretmen
I
·.
T.C.
MiLLI E(;iTiM BAKANLIGI
Mcslcki ve Tcknik Egitim Genel Miidiirliigu
Sayt : 70182848/105.0112498406
Konu: Mcslcki ve tcknik ortaogrctimdc
18/06/2014
okul, alan ve dal degi~iklikleri.
,,_.,
BAKANLlK MAKAMINA
ilgi
:a) 14/04/1928 tarihli ve 863 sayth Resmi Gazetede Yaytmlanan Tababet ve ~uabatt
San'atlannm Tarzt icrasma Dair Kanun,
b) 18/0 l/20 14 tarihli vc 28886 sayth Resm1 Gazetede YaYimlanan Saghk Bakanhgt
vc Bagh Kurulu~lanmn Te~kilat vc Gorevleri Hakkmda Kanun Hiikmiinde
Karamame ilc Bazt Kanunlarda Degi~iklik Yaptlmasma Dair Kanun,
c) Mesleki ve Teknik Egitim GeneI Miidiirliiguniin 02/04/2014 tarihli vc 20880154/
20/1359845 sayth Makam Onayt,
d) Mesleki vc Teknik Egitim GeneI Miidiirliiguni.in 01105/2014 tarihli vc 20880154/
10.06/1736074 (2014/8 sayth) Genelgesi,
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mildiirli.igiine bagh olarak faaliyet gosteren 22 okul
tiiriiniin, ogrenim si.ireleri ile mezunlannm hak ve yetkilerinde herhangi bir degi~iklik
yaptlmakstzm "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" i1e "(ok Programh Anadolu Lisesi" adt
altmda yeniden yaptlandmlmast ilgi (c) Makam Onayt ile uygun bulunmu~ ve uygulamaya
esas i~ ve i~lem1erin ilgi (d) Genelgede beUrtilen usul ve esaslar dogrultusunda yaptlmast
hususu Bakanhgtmtz birimlerine vc valiliklere duyurulmu~tur.
Buna gore, Genel MildurlUgumilze bagh olarak faaliyet gostercn mesleki ve tcknik
ortai.)gretim okullanmn bunyesindcki okul, program ti.irleri ile alan ve dallanmn;
1- Meslek lisesi ile Anadolu meslek lisesi programlannda bulunan mevcut alan ve
dallannm 2014-2015 egitim-ogretim ytltndan itibaren kademeli olarak kapattlarak, Anadolu
meslek prograrm alan ve dallanna donil~tiiriilmesine (Ek-1),
2- Teknik lise ilc Anadolu teknik liscsi programlannda bulunan mevcut alan ve
dallarmm 2014-2015 cgitim-ogretim y1lmdan itibaren kademeli olarak kapahlarak, Anadolu
teknik program I alan ve dallanna donu~tiiriilmesine (Ek-1 ),
3- Anadolu teknik programma donil~ti.iri.ilen alan ve dallanndan, Anadolu meslek
programmda bulunmayan alan ve dallann bu program ti.iriinde de a91lmasma (Ek-1, Ek-3),
4- <:~ok programh liselerin gene1 lise ve imam hatip liscsi program tiirlerinin
2014-2015 egitim-ogretim ytlmdan itibaren kademeli olarak kapattlarak, Anadolu lisesi ve
Anadolu imam hatip lisesi programma doni.i~ti.iriilmesine (Ek-1 ),
5- Mesleki ve tcknik ortaogretim okullanmn biinyesinde 2014-2015 egitim-ogretim
yilmdan itibaren faaliyete gec;irilmek i.izere, il istihdarn ve Mesleki Egitim Kurulu kararlan
dogrultusunda; program ti.irii, alan ve dallan ile Anadolu imam hatip liscsinin yeni
•
----------------...................................................... · - - - - Bu beige. 5070 saytlt Elektronik lmza Kanununun 5 ind maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalannu~tu
Atatiirk Blv. 06648 Ktztlay/ ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
c-posta: fatihhazan@ meb.gov.tr
Aynnt\h bilgi ic;in: Fatih HAZAN Uzman ()gretmcn
Tel: (0312) 413 13 85
Faks: (0 312)418 8406
F
""
yaptlanmaya gore ayllmasma (Ek-1 ), aynca mevcut mesleki ve teknik ortaogretim
okullannda ogrenim goren ogrenciler i9in mesleki ve tebtik ortaogretim okullanmn
biinyesinde yeni program tiiru, alan ve dal a<;tlmasma (Ek-4),
6- Mevcut Anadolu saghk mesick liselerinin biinyesindeki alan vc dallanmn
2014-2015 cgitim- <lgretim ythndan itibaren ilgi (b) Kanun ile ilgi (a) Kanuna eklcnen gel(ici
11. madde hiikiimleri geregince kademeli olarak kapattlmasma ve yeni yaptlanma
dogrultusunda bu okullann biinyesinde Anadolu meslek programmda Saghk Hizmetlcri alam
ve bu alana ait Ebe Yardnncthgt, Hcm~ire Yardnncthgt ve Saghk Baktm Teknisyenligi
dallanmn avthnasma (Ek-2),
7-2014-2015 egitim-ogretim ytlmdan itibaren faaliyete ges;irilmek iizere a<;tlan
p~gram ti.irii, alan ve dallann donatlmlannm Destek Hizmetleri Genet Mi'ldiirliigiince
kar~tlanmasmma(Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4),
Aynca:
1- Bina, 6gretmen, yonetici ve diger personelden azami derecede yararlamlarak kaynak
israfmm onlenmesi, egitim maliyetinin dii~iirlilmesi ve en az kaynak kullamlarak en9ok yarar
saglanmast amactyla valilik teklifleri dogrultusunda aym binada bulunan birden faz1a mesleki
ve tcknik ortaogretim okulunun ilgi (d) Genelgenin 11. maddesi geregince, valilik tekli t1eri
dogrultusunda tek yonetim altmda birle~tirilmesine (Ek-3),
2- Aym yerle~im biriminde aym ad1 ta~1yan birden fazla mesleki ve teknik Anadolu
liselerinin adlannm ilgi (d) Gcnelgenin 6. maddesi geregince degi~tirilmesine (Ek-1, Ek-2,
Ek-3 ve Ek-4),
3- Okullann ogretim ~eklinin ilgi (d) Genelgenin 9. maddesi geregince Ek-1, Ek-2 ve
Ek-3'de belirtildigi ~ekilde uygulanmasma
ihtiya<; duyulmaktadu.
Makamlartmzca da uygun gorulmesi halinde olurlanmza arz ederim.
....
Osman YILDIRIM
Genel MiidlirV.
1
)
)
'
h
EKLER:
1-Ek-l Liste ( 1.030 say fa)
2-Ek-2 Liste (46 sayfa)
3-Ek-3 Liste (2 sayfa)
4-Ek-4 Liste (26 sayfa)
Uygun gorii~le arz ederim.
YusufTEKiN
Miiste~ar
OLUR
<18/06/2014
•
Bu beige, 5070 say1h Elektronik lmza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalannu~ttr
Atatiirk Blv. 06648 KlZllayi ANKARA
Elektronik Afr www.meb.gov.tr
... nosta: fatihlmzan(a;meb.gov.tr
Aynnttlt bilgi i'(in: Fatih HAZAN Uzman bgrennen
Tcl:(0312)4131385
Fak.s: (0 312)418 8406
~I
I
Nabi AYCI
Bakan
•
--·-·-·····
----------
....
................ ·················································································-···"
Bu beige. 5070 sayth Elcktronik lmza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivcnli elektronikimza ile imzalanm1~Ur
Atatiirk Blv. 06648 Ktzllay!ANKARA
Elekrronik Ag: www.meb.gov.tr
e-oosta: [email protected]
Aynntlh bilgi ir;in: Fatih HAZAN Uzman Ogretmen
Tel: (0312) 413 13 85
Faks: (0 312)418 84 06
~
~. ~(
-l
iM-0GRETiM VILINDAN iTiBAREN MESLEKi VE TEKNtK ORTA()G~ETiM OKULLARININ BUNYESiNDE KADEMELi OLARAK D()NfiSTURULEN OKUL, PROGRAM TVRU, ALAN VE DALLAR
---···~-----~---- iLE VENt oKiJ[ ISIM'tEtdi<lE ILI~N LIS'I E
•
OKUL
KODU
tL<;:EADI
ESKi OKUL ADI
"
VENt OKUL.ADI
'
751773 TOKi K1z Teknik v~ Meslek Lisesi
MERKEl
MERKEl
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
•
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
MERKEl
MERKEl
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
751773 TOKi K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
MERKEl
751773 TOKi Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
ORGOP
ORGOP
290379 ok Programh Lise
290379 rok Programh Lise
290379 rok Progr11mh Lise
ORGOP
290379 Cok Programh Lise
ORGOP
ORGOP
ORGOP
ORGOP
189028
189028
189028
189028
ALTUNHiSAR
325086 Altunhisar 75.VII Cok Programh Lisesi
BOR
190378 Bor lrfan tlk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
BOR
190378 Bor trfan tlk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
ORGOP
Lisesi
'
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~hir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir TOKi Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
IC ok Programh Anadolu Lisesi
ICok Programh Anadolu Lisesi
l~ok Programh Anadolu Lisesi
Cok Programh Anadolu Lisesi
Orgtip Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
Or®D Kiz Teknik ve Meslek Lisesi
OrgtipK1z Teknik ve Meslek Lisesi
Orgii_p K1z Teknik ve Meslek Lisesi
--·---·--
Nev~ehir TOKi Mesleki ve TeJmik Anadolu
--
Or®D Mes1eki ve Teknik Anadolu Lisesi
Or®D Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Orgup Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Orf;(iip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Altunhisar 75.Yd C:ok Programh Anadolu
Lisesi
Bor trfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor trfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Sayfa 805 I 1028
VENt
PROG
·RAM
TURU
ALANADI
DALADI
V.DtLt
()GRETiM
SEKLt
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Ag i~letmenligi
ingilizce
KIZ
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
ingilizce
KIZ
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Veri Tabam Programciiigi
ingilizce
KIZ
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Web Programcihg1
ingilizce
KIZ
AMP Cocuk Geli~imi ve Egitimi Erken Cocukluk Egitimi
ingilizce
K1z
AMP Cocuk Geli~imi ve Egitimi Ozel Egitim '' ·
ingilizce
K1z
AMP Grafik ve Fotograf
Fotograf
ingilizce
KIZ
AMP
Grafik
ingilizce
Kiz
Halkla fli~kiler
ingilizce
KIZ
Mii~teri
ingilizce
KJZ
Engelli Bak1m1
ingilizce
K1z
AMP Hasta ve·Ya~h Hizmetleri
Y~hBakimi
ingilizce
KIZ
AMP Pazarlama ve Perakende
Sall~
ingilizce
K1z
ingilizce
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
Karma
Grafik ve Fotograf
Halkla ili~kiler ve
AMP
Or~anizasyon Hizmetleri
Halkla ili~kiler ve
AMP
Organizasvon Hizmetleri
AMP
Hasta ve Va~h Hizmetleri
-
AiHL
AMP Bilisim Teknolojileri
AMP Muhasebe ve Finansman
Tesisat Teknolojisi ve
AMP
iklimlendirme
AMP ICocuk Gelisimi ve Egitimi
AMP Givim Oretim Teknolojisi
AMP insaat Tekno!Qjisi
AMP Yivecek lcecek Hizmetleri
Geli~imi
Temsilciligi
Elemanhg1
-
Web ProgramcJhl!;I
Bilgisayarh Muhasebe
Yap1 Tesisat Sistemleri
ingilizce
Karma
Erken Cocukluk Egitimi
Kadm Terzilil!;i
Restorasyon
Mutfak
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
Karma
Karma
ve Egitimi Erken <;ocukluk Egitimi
ingilizce
Karma
AMP
Cocuk
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
ingilizce
Karma
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Veri Taban1 ProgramcJhgl
ingilizce
Karma
--j
f
<~-
••
•
•
~·.,£nfw)?l1&1 wwt _
.-t
.:;
F:(.,
EK-1
,14-2015 EGiTiM-0GRETiM YILINDAN tTiBAREN MESLEKi VE TEKNtK ORTAOGRETIM OKULLARININ BVNYESiNDE KADEMELi OLARAK DONfJ~TfJRULEN OKUL, PROGRAM TfJR{J, ALAN VE DALLAR
iLE YENt OKUL iSiMLERtNE lLt~KtN LiSTE
tJ
;
tLADI
iL<;:EADI
OKUL
KODU
ESKt OKUL ADI
YENi OKUL ADI
1
;
GDE
GDE
BOR
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik. ve Endilstri Meslek Lisesi
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi
IGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi
IGDE
BtlR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi
tGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190378 Bor irfan llk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
ilGDE
BOR
190378 Bor irfan llk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
liGDE
BOR
190378 Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
liGDE
liGDE
riGDE
BOR
BOR
BOR
190401 Bor Ticaret Meslek Lisesi
190401 Bor Ticaret Meslek Lisesi
190401 Bor Ticaret Meslek Lisesi
rtGDE
BOR
324904 Prof. Dr. Ali Y aramanc1 <;:ok Programh Lisesi
rtGDE
BOR
190391 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
iGDE
BOR
190391 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
UGDE
BOR
190391 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Tel<;nik Anadolu
:
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor lrfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan llk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor irfan llk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bor Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi
Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Prof Dr. Ali Yaramanc1 <;:ok Programh,
Anadolu Lisesi
Ziibeyda Han1m Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Ziibeyda Han1m Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Ziibeyda Hamm Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Sayfa 806 I 1028
VENt
.. , PRoG
;
'RAM
TURfJ
AMf
AMP
AMP
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
Elektrik-Elektronik
Teknolqjisi
AMP
Makine Teknolojisi
AMP
Makine Teknolojisi
AMP
Metal Teknolojisi
AMP Metal Teknolojisi
AMP
AMP
DALADI
Y. DiLl
OGRE TiM
SEKLi
Web Programcihgi
ingilizce
Karma
ALANADI
Mobilya ve i~ Mekan
Tasarimi
Mobilya ve i~ Mekan
Tasarimi
AMP Tekstil Teknolojisi
Bobinaj
ingilizce
Karma
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Montorlugu
ingilizce
Karma
Giivenlik Sistemleri
ingilizce
Karma
Bilgisayarh Makine irnala!I
ingilizce
Karma
~- Makine Bak1m Onar1m
ingilizce
Karma
<;:elik Konstrilksiyon
ingilizce
Karma
Kaynak~Ihk
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
iplik Oretim Teknolojisi
ingilizce
Karma
i~ Mekan ve Mobilya
Teknoloiisi
Mobilya iskeleti ve
Dosemesi
ATP
Bili~im
Teknolojileri
Veri Taban1 Programcihgi
ingilizce
Karma
ATP
Bili~im
Teknolojileri
Web Programcihgi
ingilizce
Karma
ATP
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
Elektrik Tesisatlar1 ve Pano
Montiirliiibi
ingilizce
Karma
ATP
Makine Teknolojisi
Makine Bak1m Onar1m
ingilizce
Karma
Zablt Katiplij(i
Bilgisavarh Muhasebe
Sat1s Elemanhlb
lngilizce
ingilizce
lngilizce
Karma
Karma
Karma
ingilizce
Karma
lngilizce
KIZ
lngilizce
KIZ
lngilizce
KIZ
AMP Adalet
AMP Muhasebe ve Finansman
AMP
Pazarlama ve Perakende
AMP <;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:oculcluk Egitimi
AMP
Bili~im
AMP
<;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:ocukluk Egitimi
Teknolojileri
AMP El Sanatlar1 Teknolojisi
Web Programcihgi
El Dokuma
-
I
l
,. \<-I
EK-1
]
4-20151GiTiM-0GRETiM YILINDAN iTiBAREN MESLEKi VE TEKNiK ORTAOGRETiM OKULLARININ BUNYESiNDE KADEMELi OLARAK DONUSTURULEN OKUL, PROGRAM TURU, ALAN VE DALLAR
lLE YENi OKUL iSiMLERiNE iLiSKiN LiSTE
tl
iLADI
iDE
iLC::E ADI
Bor
OKUL
KODll
ESKi OKUL ADI
190391 Klz Teknik ve Meslek Lisesi
iDE
BOR
190391 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
:iDE
BOR
190391 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
}DE
BOR
•
190391 Klz Teknik ve Meslek Lisesi
}DE
CAMARDI
814561
}DE
CAMARDI
814561
CJDE
CAMARDI
814561
Camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
ICok Prol!;ramh Lisesi
camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
ICok Program II Lisesi
Camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
ICok Programh Lisesi
Camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
ICok Programh Lisesi
ICiftlik Cok Programh Lisesi
IC iftlik Cok Prowamh Lisesi
GDE
CAMARDI
814561
GDE
GDE
lFTLiK
lrtFTLiK
235757
235757
GDE
ClFTLiK
235757 Ciftlik Cok Programh Lisesi
GDE
MERKEZ
962156
GDE
MERKEZ
962156
GDE
MERKEZ
962156
IGDE
MERKEZ
962156
IGDE
MERKEZ
962156
GDE
GDE
MERKEZ
MERKEZ
878924
878924
75.YII Mehmet GOker K1z Teknik ve Meslek
Lisesi
75.YII Mehmet GOker KIZ Teknik ve Meslek
Lisesi
75.YII Mehmet Goker KIZ Teknik ve Meslek
Lisesi
75.YII Mehmet Goker K1z Teknik ve Meslek
Lisesi
75. Y II Mehmet Goker K1z Teknik ve Meslek
Lisesi
Diindarh Cok Programh Lisesi
Dilndarh Cok Programh Lisesi
YENi OKULiADI
ZObeycla Hamm Mesleki ve iTekni)c Aru!dolu
Lisesi
. ZObeyda Hamm Mesleki ve Teknik Amidolu
Lisesi
Zobeyda Hamm Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
ZObeyda Hamm Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Camardi 75.Yd Sehit Ostegmen Murat Erdem
rok Prol!;Tamh Anadolu Lisesi
Camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
rok Programh Anadolu Lisesi
Camardi 75.Yd Sehit OstegmenMurat Erdem
rok Prol!;Tamh Anadolu Lisesi
camardi 75.YII Sehit Ostegmen Murat Erdem
rok Programh Anadolu Lisesi
iftlik Cok Programh Anadolu Lisesi
riftlik Cok Programh Anadolu Lisesi
Ciftlik Cok Programh Anadolu Lisesi
75. YII Mehmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
75. YII Mehmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
75. YII Mehmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
75. YII Mehmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
75. YII Mehmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Dondarh Cok Programh Anadolu Lisesi
Dondarh Cok Programh Anadolu Lisesi
GDE
MERKEZ
878924 Dondarh Cok Programh Lisesi
Dondarh Cok Programh Anildolu Lisesi
<"iDE
GDE
GDE
GDE
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
878924
350990
350990
350990
GDE
MERKEZ
955532 Elmah-<;:ayuh 80.Y1I Cok Programh Lisesi
GDE
MERKEZ
955532 Elmah-<;:ayuh 80.YII Cok Programh Lisesi
Dilndarh Cok Programh Anadolu Lisesi
Edikli Cok Prol!;Tamh Anadolu Lisesi
Edikli Cok Programh Anado1u Lisesi
Edikli Cok Prol!;Tamh Anadolu Lisesi
Elmah-<;:ayuh 80.Y1I Cok Programh Anadolu
Lisesi
Elmah-<;:ayuh 80.YII Cok Programh Anadolu
Lisesi
Diindarh Cok Prol!;Tamh Lisesi
Edikli Cok Programh Lisesi
Edikli Cok Programh Lisesi
Edikli Cok Prowamh Lisesi
Sayfa 807 I 1028
YENi
PROG
RAM
TfJRfJ
AMP
ALANADI
DALADI
Y. DiLl
OGRETiM
SEKLt
El Sanatlan Teknolojisi
El ve Makine Nak1~1
ingilizce
KIZ
AMP
Giyim Oretim Teknolojisi
Kadm Giyim Modelistligi
ingilizce
KIZ
AMP
Gozellik ve Sas: Bak1m
Hizmetleri
Sa~
ingilizce
KIZ
AMP
Yiyecek is:ecek Hizmetleri Mutfak
ingilizce
KIZ
AMP
Bili~im
Teknolojileri
ingilizce
Kanna
AMP
Bili~im
Teknolojileri
ingilizce
Kanna
AMP
Cocuk Geli~imi ve Egitimi Erken Cocukluk Egitimi
ingilizce
Kanna
AMP
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi ,
ingilizce
Kanna
ingilizce
in_gilizce
Kanna
Kanna
ingilizce
Kanna
ingilizce
Kanna
'
Bilgisayar Teknik Servisi
-'Veri Tabam Programcihgi
-
AiHL
Bakimi
Elektrik Tesisatlar1 ve Pano
Montorlogo
-
AMP IC ocuk Gelisimi ve Ekitimi ErkenSocukluk Egitimi
Tesisat Teknolojisi ve
AMP
Yap1 Tesisat Sistemleri
iklimlendirme
AMP Cocuk Geli~ilni ve Egitimi Erken Cocukluk Egitimi
AMP
Cocuk Geli~imi ve Egitimi Oze!Egitim
ingilizce
Kanna
AMP
Giyim Oretim Teknolojisi
Kadm Giyim Modelistligi
ingilizce
Kanna
AMP
Tekstil Teknolojisi
Dokuma Desinatorliigti
ingilizce
Kanna
AMP
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Boyacihgi
ingilizce
Kanna
ingilizce
ingilizce
Kanna
Kanna
-
AiHL
AMP IC ocuk Gelisimi ve Ekitimi
Elektrik-Eiektronik
AMP
Teknoloiisi
AMP Muhasebe ve Finansman
-
AiHL
Erken Cocukluk Ekitimi
Elektrik Tesisatlar1 ve Pano
Montorlogo
Bilgisayarh Muhasebe
-
AMP lrocuk Gelisimi ve Egitimi Erken Cocukluk Egitimi
AMP Muhasebe ve Finansman
Bilgisayarh Muhasebe
-
AiHL
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Bi1gisayar Teknik Servisi
- - - -
lngilizce
Kanna
lngilizce
lngilizce
lnl!ilizce
Kanna
Kanna
Kanna
Kanna
ingilizce
Kanna
lngi1izce
Kanna
~ilizce
I
-
,
EK-1
;. : ... $
14-2015 EGiTiM-0GRETiM YILINDAN iTiBAREN MESLEKi VE TEKNiK ORTA0GRETtM OKULLARININ BfiNvESfNDE KADEMELi OLARAK D0NoSTURULEN OKUL, PROGRAM TURU, ALAN VE DALLAR
iLE YENi OKUL tSiMLERiNE iLi!)KfN LiSTE
'
_,
iLADI
tu;:E ADI
OKUL
KODU
ESKt OKUL ADI
. YENi OKUL,ADI
YENt
PROG
'RAM
AL~ADI
DALADI
Y. DiLt I OGRETiM
SEKLt
TiJRiJ
GDE
MERKEZ
955532IEimah-<;:ayirh 80.YH <;ok Programh Lisesi
GDE
MERKEZ
955532IEimah-<;:ayirh 80Yil <;ok Programh Lisesi
GDE
MERKEZ
381059IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
GDE
MERKEZ
3810591Faik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
GDE
MERKEZ
3810591Faik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 JFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
tGDE
MERKEZ
3810591Faik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
lGDE
MERKEZ
381059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
lGDE
MERKEZ
381059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
lGDE
MERKEZ
381059 IFaik
:lGDE
MERKEZ
38 I 059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
riGDE
MERKEZ
38 I 059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
riGDE
MERKEZ
38 I 059 IFaik ~ahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 IFaik
~ahenk
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEZ
381059 IFaik
~ahenk
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
lGDE
MERKEZ
3810591Faik Sahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
iGDE
MERKEl
3810591Faik Sahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
<IGDE
MERKEl
381059 IFaik Sahenk Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
~ahenk
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Elmah-<;ay1rh 80.Y1I <;ok Prograi)lh AQadolu
Lisesi
i
'
Elmah-<;ayirh 80.Yd <;ok Programh Ariadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik Sahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Faik Sahenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Sayfa 808 I 1028
AM~ IBili~im Tekrtolojileri
AMP
Web Programcihgi
l<;ocuk Geli~imi ve Egitimi IErken <;ocukluk Egitimi
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
AMP IBili~im Teknolojileri
Ag i~letmenligi
lngilizce
Karma
AMP IBili~im Teknolojileri
Veri Tabam Programcihgi
lngilizce
Karma
AMP IBili~im Teknolojileri
Web Programcihgi
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
Endiistriyel Baklm Onanm
lngilizce
Karma
Goriintii ve Ses Sistemleri
lngilizce
Karma
Giivenlik Sistemleri
lngilizce
Karma
Haberle~me
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
Yap1 YilZey Kaplama
lngilizce
Karma
ATP IBili~im Teknolojileri
Ag 41etrnen!igi
lngilizce
Karma
ATP IBili~im Teknolojileri
Veri Taban1 Programcihgi
lngilizce
Karma
ATP IBili~im Teknolojileri
Web Programcihgi
lngilizce
Kanna
ATP
Elektrik-Eiektronik
1
TeknoiQi!si
Biiro Makineleri Teknik
Servisi
lngilizce
Karma
ATP
Eiektrik~Eiektronik
1 TeknoiQIISI
Endiistriyel Bak1m Onar1m
lngilizce
Karma
Goriintii ve Ses S istemleri
lngilizce
Karma
Giivenlik Sistemleri
lngilizce
Karma
AMP IE!ektrik-Elektronik
Teknolojisi :
AMP IE!ektrik-Elektronik
Tekno!Qi!si
AMP IEiektrik-Eiektronik
Teknolojisi '
AMP IEiektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
AMP IEiektrik-Eiektronik
Teknolojisi
AMP IEiektrik-Eiektronik
TeknoiQi!si
AMP lln~aat Teknolojisi
AMP l~aat Teknolojisi
AMP
lln~aat Teknolojisi
Elektrik-Eiektronik
ATP 1Tekno!Qi!si
ATP
Eiektrik~Eiektronik
1 TeknolofiSI
.;; 1Biiro Makineleri Teknik
Servisi
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Montiirliigii
Sistemleri
Mimari Yap1 Teknik
Ressamhii;1
Yap1 ic Mekan
Dekorasyonu
l
. c,,
!'
_;
~
{
EK-1
2014-2015 tGtrtM..()GRETiM YILINDAN trtBAREN MESLEKi VE TEKNiK ORTA6GRETIM OKULLARININ BiJNYEStNDE KADEMELf OLARAK D6NfJ~TUR0LEN OKUL, PROGRAM T0R0, ALAN VE DALLAR
fLE YENi OKUL tSiMLERiNE iLt~KfN LiSTE
lLADI
lLCEADI
OKUL
KODU
ESKf OKUL ADI
.
NiGDE
MERKEZ
NiGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
...
MERKEl
NiGDE
MERKEZ
NiGDE
MERKEZ
NiGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEl
NiGDE
MERKEl
NIGDE
MERKEZ
NiGDE
MERKEl
NIGDE
MERKEl
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEl
NIGDE
MERKEZ
NIGDE
MERKEl
NIGDE
NIGDE
MERKEl
MERKEZ
· YENf OKUL.ADI ·
'
YENf
PROG
.. RAM
'
'
Faik ~ahenk Mesleki ve Telcnik Anadolu
!
:
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Telcnik Anadolu
381059 Faik ~ahenk Telcnik ve Endiistri Meslek Lisesi
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Telcnik Anadolu
381059 Faik ~ahenk Telcnik ve Endiistri Meslek Lisesi
Lisesi
Faik ~ahenk Mesleki ve Telcnik Anadolu
381059 Faik ~ahenk Telcnik ve Endiistri Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 Kiz Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 K1z Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 K1z Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 Kiz Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 Kiz Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 Kiz Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 Kiz Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Telcnik Anadolu
189435 K1z Telcnik ve Meslek Lisesi
Lisesi
Mehmet AkifMesleki ve Teknik Anadolu
967551 Nigde Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Lisesi
Mehmet AkifMesleki ve Telcnik Anadolu
967551 Nigde Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Lisesi
Mehmet AkifMesleki ve Telcnik Anadolu
967551 Nigde Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu
189447 Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu
189447 Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu
189447 Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu
189447 Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Telcnik Anadolu
189447 Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
189423 Nigde Telcnik ve Endiistri Meslek Lisesi
189423 Nigde Teknikve Endiistri Meslek Lisesi
Jll(~de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi _
381059 Faik ~ahenk Telcnik:ve'Endiistri Mesl~k Lisesi
--
Sayfa 809 I 1028
:
AL(\NADI
II
DALADI
Y. DfLt 6GRETtM
~EKLt
TiJRiJ
ATP
Elektrik-Eielctronik
Teknolojisi.
Haberle~me
Sistemleri
Mimari Yap1 Telcnik
Ressamhlti
Yap1l~ Mekan
Dekorasvonu
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ATP
in~aat
ATP
in~aat Teknolojisi
ATP
in~aat Teknolojisi
Yap1 Yiizey Kaplama
ingilizce
Karma
AMP
Bili~im
Web Programcihgi
ingilizce
J(Iz
AMP
C:ocuk Geliljimi ve Egitimi Erken C:ocukluk Egitimi
ingilizce
K1z
AMP
C:ocuk Geli~imi ve Egitimi Oze!Egitim
ingilizce
J(Iz
AMP
El Sanatlar1 Telcnolojisi
DekoratifEv Tekstili
ingilizce
KIZ
AMP
El Sanatlar1 Teknolojisi
El ve Makine Nak1~1
ingilizce
KIZ
Kadm Giyim Modelistligi
ingilizce
KIZ
Sa~
ingilizce
KIZ
Teknolojisi
Teknolojileri
AMP Giyim Oretim Telcnolojisi
AMP
Giizellik ve Sa~ Bak1m
Hizmetleri
AMP
Yiyecek l~ecek Hizmetleri Mutfak
ingilizce
J(Iz
AMP
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri
ingilizce
Karma
AMP
Yiyecek l~ecek Hizmetleri Mutfak
ingilizce
Karma
AMP
Yiyeceki~ecek
ingilizce
Karma
AMP
Adalet
Zablt Katipligi
ingilizce
Karma
AMP
Bili~im
Web Programciiigi
ingilizce
Karma
AMP Biiro Yiinetimi
Ticaret Sekreterligi
ingilizce
Karma
AMP
Muhasebe ve Finansman
Bilgisayarh Muhasebe
ingilizce
Karma
AMP
Pazarlama ve Perakende
Satl~
ingilizce
Karma
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
Bak1m1
OnBiiro
Hizmetleri Servis
Telcnolojileri
AMP Bili~im Teknoloiileri
AMP Bili§im Telcnolojileri
Elemanhg1
Al! lsletmenlil'!i
Bil11:isavar Teknik Servisi
f
t ~~I
EK-1
2014-2015 EGfTfM-0GRETfM YILINDAN fTlBAREN MESLEKl VE TEKNlK ORTAOGRETlM OKULLARININ BUNYESlNDE KADEMELl OLARAK DONiJ~TVRfJLEN OKUL, PROGRAM TfJR(J, ALAN VE DALLAR
fLE YENt OKUL lSlMLERlNE lLf~KlN LiSTE
'
iLADI
iLCEADI
I
OKUL
KODV
ESKf OKUL ADI
YENi OKULiADI
'
!
'
YENi
PRoG
RAM
TfJRfJ
N1GDE
N1GDE
MERKEl
MERKEl
189423 NiMe Teknik ve Endostri Meslek Lisesi ,
189423 Nigde Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
NiMe Mesleki ve Tcknik·~adohi Lisesi
Nig_de Mesleki ve Teknik Abadolu Lisesi
AMP
NiGDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Aitadolu Lise~i
AMi>
N1GDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
NiGDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
N1GDE
N1GDE
N1GDE
MERKEl
MERKEl
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
189423 Nil!;de Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
189423 Nil!;de Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Nig_de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Niii;de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
N1GDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
•
N1GDE
AMP
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndiistriMeslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik AnadohrLisc:Si
AMP
N1GDE
N1GDE
N1GDE
N1GDE
MERKEl
MERKEl
MERKEl
MERKEl
189423 Ni~?;de Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
189423 Nigde Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
189423 Nili;de Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Niii;de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nil(de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
ATP
ATP
ATP
NtGDE
MERKEl
189423 Nigde Teknikve Endiistri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
NiGDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
N1GDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
N1GDE
N1GDE
MERKEl
MERKEl
189423 Nil(de Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
189423 Nigde Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Niii;de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
ATP
N1GDE
MERKEl
189423 Nigde Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
N1GDE
MERKEl
971827
N1GDE
MERKEl
971827
N1GDE
MERKEl
971827
NiGDE
MERKEl
971827
MERKEl
971769
N1GDE-
N1GDE
-----
-
Ye~ilgiilciik Sehit Recep Te~ <;:ok
Programh Anadolu Lisesi
Ye~ilgt'llciik Sehit Recep Tekta~ <;:ok Programh
Ye~ilgolciik Sehit Recep Te~ <;:ok
Programh Anadolu Lisesi
Lisesi
Ye~ilgolciik Sehit Recep Te~ <;:ok
Ye~ilgolcuk Sehit Recep Tekta~ <;:ok Programh
[email protected]!lh Anadolu Lisesi
Lisesi
Ye~ilgOiciik Sehit Recep Te~ <;:ok Programh
Ye~ilgolciik Sehit Recep Te~ <;:ok
Progflllllh Anadolu Lisesi
Lisesi
Ydd1ztepe Hac•abdullah Sehit Mehmet Kayahan YddiZtepe Hac•abdullah Sehit Mehmet
Kavahan Cok Programh_AnadQlu Ljsesi
<;:ok J>r9grlllllh Lisesi
__
_
Ye~ilgt'llciik
Sehit Recep Tek~ <;:ok Programh
Lisesi
I
ALAN ADI
Bilisim Teknolojileri
Bil~im TekriolQjileri
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
Makine Teknolojisi
Makine Tekflolqjisi
Metal Teknolojisi
Mobilya ve i~ Mekan
Tasar1m1
Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri
Bilisim Teknoloiileri
Bilisim Teknoloiileri
Bil~im Teknolojileri
Bilisim Teknolojileri
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi '
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi ·
Elektrik-Elektronik
Teknolojisi i
Mak'ine Teknolojisi
Makine Teknoloiisi
Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri
-
A1HL
AMP
Bili~im
Teknolojileri
OGRE TIM
DALADI
Y. DiLl
Veri Tabam Programc•hg•
Web Programc•hg•
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Montiirloga
lngilizce
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
Endostriyel Baklm Onanm
lngilizce
Karma
Giiriinto ve Ses Sistemleri
lngilizce
Karma
Haberle~me
lngilizce
Karma
lngilizce
lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
Karma
lngilizce
Karma-·
Karma
Sistemleri
Bilgisayarh Makine imalati
Makine Bak1m Onar1m
Kavnakc•hk
i~ Mekan ve Mobilya
Teknolojisi
Giine~
~EKLI
Karma
Enerjisi·Sistemleri
ingilizce
Ali; isletmenli~?;i
Bilgisay_ar Teknik Servisi
Veri Tabam Programcihgi
Web Programcihi!;I
lngilizce
lngilizce
lngilizce
lngilizce
EndOstriyel Bak1m Onar1m
lngilizce
Karma
Govenlik Sistemleri
ingilizce
Karma
Haberle~me
lngilizce
Karma
Bilgisavarh Makine imalati
Makine Bak1m Onar1m
lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
Gone~
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
Sistemleri
Enerjisi Sistemleri
Web Programc•hg•
AMP <;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:ocukluk Egitimi
Karma
Karma
Karma
Karma
AMP
Tesisat Teknolojisi ve
iklimlendirme
Yap• Tesisat Sistemleri
lngilizce
Karma
AMP
Bili~im
Veri Tabam Programc•hg•
lngilizce
Karma
Teknolojileri
Sayfa 810 I 1028
...
~-...._.
EK-1
FK-l
J
4-2015 EGiTiM-0GRETiM YILINDAN iTiBAREN MESLEKi VE TEKNiK ORTA0GRETiM OKULLARININ BilNYESiNDE KADEMELi OLARAK D0NiJSTfJRfJLEN OKUL, PROGRAM TfJR(J, ALAN VE DALLAR
iLE VENt OKUL tSiMLERiNE tLiSKiN LiSTE
'
iLADI
tu;::EADI
OKUL
KODU
ESKt OKUL ADI
' VENt OKVL:ADI
..
'
!
!
DE
MERKEZ
DE
ULUKISLA
V Ildiztepe Hac~abdullah Sehit Mehmet Kayahan · V1ld1ztepe Haciabdullah Sel}it Mehmet :
lrok Programh Lisesi
.
.
Kavahan Cok Programll Anadolu' Lises~
385464 iftehan Cok Programh Lisesi
lrjftehan Cok Programh Anadolu Lisesi
DE
ULUKISLA
322356
Uluki~la
75.VII <;:ok Programh Lisesi
Uluki~la
DE
ULUKISLA
322356
Uluki~la
75.VII <;:ok Programh Lisesi
Uluki~la
DE
ULUKISLA
322356
Uluki~la
75.VII <;:ok'Programh Lisesi
DE
U~SLA
322356
Uluki~la
75c¥Il <;:ok Programh Lisesi
Uluki~la
DE
ULUKISLA
322356·
Uluki~la
75.VII <;:ok Programh Lisesi
Uluk1~la
DE
DE
ULUKISLA
ULUKISLA
190761 Ulukisla Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
190761 Uluklsla Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
DE
ULUKISLA
190761
DE
ULUKISLA
VENt
PROG
·.'RAM
TfJRfJ
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
190761 Uluki~Ia Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
in11;ilizce
Karma
75.V!l <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Bili~im
Web Programcihgi
ingilizce
Karma
75.VII <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP <;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:ocukluk Egitimi
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
· · ingilizce
Karma
· Uluki~la 75.VII <;:ok Programh Anadolu Lisesi
Giyim Oretim Teknolojisi
Kadm Terziligi
75.Vil <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Muhasebe ve Finansman·
Bilgisayarh Muhasebl:'
75.VII <;:ok Prograrilh Anadolu Lisesi
AMP Viyecek i~ei:ek Hizmetleri Mutfak
ingilizce
Karma··
Ulukisla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uluklsla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
Bihzisavar Teknik Servisi
Web Proe:ramciiii!I
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
Uluki~la
AMP
Bobinaj
ingilizce
Karma
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ·
Uluki~la Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ·
Uluki~Ia
)E
ULUKISLA
190761
Uluki~la
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Uluki~Ia Mesleki
)E
)E
JE
lE
lE
ULUKISLA
ULUKISLA
ULUKISLA
ULUKISLA
ULUKISLA
190761
190761
190761
190761
190761
Ulukisla Teknik ve Endiistri
Ulukisla Teknik ve Endiistri
Uluklsla Teknik ve Endiistri
Ulukisla Teknik ve Endiistri
Ulukisla Teknik ve Endiistri
>E
ULUKISLA
190761
Uluki~la Teknik
>E
ULUKISLA
190761
Uluki~la
>E
ULUKISLA
190761 Ulukisla Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
lE
ULUKISLA
190761
Uluk1~la
lE
ULUKISLA
190761
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
Ulukisla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ulukisla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ulukisla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uluk1sla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uluklsla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
AMP
Uluki~la Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
Uluk1~la
AMP
Mesleki ve Teknik ,Anadolu Lisesi
AMP
Uluklsla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Uluki~la
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
Uluki~la
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Uluki~la
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
Uluk1~la
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Uluki~Ia
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ATP
Ulukisla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uluk~la Mesleki ve Teknik Alladolu Lisesi
ATP
ATP
ULUKISLA
190761
ULUKISLA
ULUKISLA
190761 Ulukisla Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
190761 Ulukisla Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Teknolojileri
AMP
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
m
Karma
ingilizce
Bil11;isavarh Muhasebe
Uluk1~la
IE
•E
OGRE TIM
SEKLI
Muhasebe ve Finansman
190761
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
V. DiLl
<;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:ocukluk Egitimi
ULUKISLA
ve Endiistri Meslek Lisesi
DALADI
AMi'
DE
Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
*'
AMP
971769
Uluki~la
!'
AL~NADI
Bilisim Teknoloiileri
Bilisim Teknoloiileri
Elektrik-Elt<ktronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi ·
Elektrik-Eit;ktronik
Teknoloiisi
insaat Teknoloiisi
insaat Teknoloiisi
insaat Teknoloiisi
Metal Teknoloiisi
Metal Teknoloiisi
Mobilya ve i~ Mekdn
Tasar1m1
Mobilya ve 1~ Mekdn
Tasanm1
Bilisim Teknoloiileri
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
lnsaat Teknoloiisi
insaat Teknoloiisi
Elektrik Tesisatlar1 ve Pano
Mo~tilrlu~ii
ingilizce
Karma
Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servisi
ingilizce
Karma
Goriintii ve Ses Sistemleri
ingilizce
Karma
Betonarme Vap1 Sistemleri
Va01 Vaht1m1
Va01 Viizev Kaolama
Kavnakc1hk
Metal DolbiiDa
i~ Mekdn ve Mobilya
Teknoloiisi
Mobilya ve i~ Mekdn
Ressamhi!I
Web Programcihi!J
Elektrik TI:'Sisatlari ve Pano
Montorliil!ii
Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servisi
ingilizce
ingilizce
in11;ilizce
inl!ilizce
ingilizce
Karma
Karma
Karma
Karma
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
Goriintii ve Ses Sistemleri
lngilizce
Karma
Betonarme Vap1 Sistemleri
Vap1 Vahtim1
lnl!ilizce
inl!;ilizce
Karma
Karma
Sayfa 811 I 1028
J
---~
~"'
L i-~~-1
EK-1
1-2015 EGiTIM-0GRETiM YILINDAN ITtBAREN MESLEKl VE TEKNIK ORTAOGRETtM OKULLARININ Bt:iNYESlNDE KADEMELt OLARAK DONfJSTURfJLEN OKUL, PROGRAM TfJRfJ, ALAN VE DALLAR
iLE VENt OKUL iStMLERlNE tLtSKtN LtSTE
tLADI
DE
tL(:EADI
ULUKISLA
OKUL
KODU
190761
ESKt OKUL ADI
Ulula~la
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
YENt OKUL,ADl
'.
YENi
PROG
' ' ' •RAM
TURU
Ul~k~~~~ M~sl~ki ve Teknik)Mlldolu Li~esi'
'
;
'
ATP
•
ALANADI
DALADI
Y. DiLl
OGRETiM
SEKLI
Mobilya ve i~ Mekan
Tasanm1
Mobilya ve i~ Mekan
Ressamhlb
ingilizce
Karma
:
>U
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;ok Programh Lisesi
Akku~ Akpuiar-<;ok Programh Anadolu'Lisesi
AMP
Bili~im Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
ingilizce
Karma
>U
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Bili~im
Veri Tabam Programcihgi
ingilizce
Karma
)U
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
<;ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;ocukluk Egitimi
ingilizce
Karma
)U
AKKUS
...
973204
Akku~
Akpmar <;ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
ingilizce
Karma
>U
>U
>U
>U
>U
>U
>U
AKKUS
AKKUS
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
874784
874784
753948
753948
753948
753948
753948
753948
753948
Salman Cok Programh Lisesi
Salman C:ok Programh Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
KIZ Teknik ve Meslek Lisesi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
KIZ
KIZ
KIZ
KIZ
KIZ
KIZ
K1z
)U
ALTINORDU
)U
)U
Teknolojileri
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Montorlii~
-
-
Salman Cok Programh Anadolu Lisesi
Salman Cok Programh Anadolu L1sesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Meslek:i ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AiHL
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
ICocuk Gelisimi ve EMimi
Bilisim Teknoloiileri
ICocuk Gelisimi ve Egitimi
lrocuk Geli~imi ve Egitimi
El Sanatlar1 Teknolojisi
El Sanatlan Teknolojisi
El Sanatlan Teknoloiisi
El Sanatlar1 Teknoloiisi
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
Giyim Dretim Teknolojisi
ALTINORDU
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
>U
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
)U
ALTINORDU
753948 KIZ Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Meslek:i ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
>U
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
>U
>U
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
753948
753948
753948
753924
753924
753924
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bozt<:Jle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
. Ordu Mesleki ve Teknik.Anadolu Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
)U
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik An8dolu Lisesi
AMP
)U
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
)U
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
>U
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
Giyim Oretim Teknoloiisi
Grafik ve Fotol!;raf
Giizellik ve Sa~ Bak1m
Hizmetleri
Giizellik ve Sa~ Bak1m
Hizmetleri
Seramik ve Cam
Teknoloiisi
Y iyecek l~ecek 'Hizmetleri
Yiyecek l~ecek Hizmetleri
Yiyecek icecek Hizmetleri
Bilisim Teknoloiileri
Bilisim Teknoloiileri
Bilisim Teknoloiileri
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
Elektrik-Eiektronik
Teknolojisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
)U
)U
>U
)U
)U
)U
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
-·
Sayfa 812 I 1028
Erken Cocukluk Egitimi
Web Programcihgi
Erken Cocukluk Egitimi
IOzel Egitim
Dekoratif El Sanatlar1
DekoratifEv Tekstili
El ve Makine Nak1~1
Sanl!Yi NakiSI
Haz1r Giyim Model
Makineciliih
Kadm Terziliih
Grafik
ingilizce
Klz
ingilizce
ingilizce
KIZ
KIZ
CiltBakirni
ingilizce
KIZ
Sa~
ingilizce
KIZ
ingilizce
KIZ
Mutfak
Pastac1hk
Servis
Bilgisavar Teknik Servisi
Veri Taban1 Progr~cil.g.
Web Programcihgi
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
KIZ
KIZ
KIZ
Karma
Karma
Karma
Bobinaj
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
ingilizce
Karma
Bakirni
Serbest Seramik
~ekillendirme
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Montor Iii~
Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servisi
Endiistriyel Bak1m Onar1m
Li<-i
EK-1
2014-2015 EGITiM-6GRETiM YILINDAN ITiBAREN MESLEKi VE TEKNiK ORTA6GRETiM OKULLARININ BtiNYESiNDE KADEMELi OLARAK D()N0ST0R0LEN OKUL, PROGRAM T0R0, ALAN VE DALLAR
iLE YENi OKUL iSiMLERiNE tLiSKiN LiSTE
.,
ILADI
1L(:EADI
YENi
PROG
',
OKUL
KODU
ESKi OKUL ADI
YENi OKUL AD I-
<;I
''I
ULUKISLA
Ul~k1~1~ M~sl~ki ve Teknik !Anadolu Li~esi'.
190761 Ulula~la Teknik ve Endii~tri Me~lek Lise~i
RAM
DALADI
Y. DiLl
6GRETiM
SEKLt
TORO
;
NiGDE
;
ALANADI
·
xrl> Mobilya ve t~ Mekan
Tasanm1
Mobilya ve i~ Mekan
Ressamhg1
ingilizce
Karma
ORDU
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Lisesi
Akku~ Akpniar~ok Programh Anadotu' Lisesi
AMP'
Bili~im
Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi
ingilizce
Karma
ORDU
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Bili~im
Teknolojileri
Veri Tabam Programc1hgi
ingilizce
Karma
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
<;:ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;:ocukluk Egitimi
ingilizce
Karma
ORDU
AKKUS
973204
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Lisesi
Akku~
Akpmar <;:ok Programh Anadolu Lisesi
AMP
Elektrik-Eiektronik
Teknoloiisi
ingilizce
Karma
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
AKKUS
AKKUS
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
874784
874784
753948
753948
753948
753948
753948
753948
753948
Salman C:ok Programh Lisesi
Salman Cok Programh Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
in_gilizce
Karma
Karma
K1z
K1z
KIZ
K1z
Klz
K1z
ORDU
ALTINORDU
ORDU
ORDU
!
j
ORDU
•
Salman Cok Programh Anadolu Lisesi
Salman C:ok l'rogramh Anadolu L1sesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztep_e Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AiHL
ocuk Gelisimi ve l!gitimi
AMP
AMP Bilisim Teknolojileri
AMP rocuk Gelisimi ve Ell;itimi
AMP rocuk Gelisimi ve Ell;itimi
AMP El Sanatlan Teknolojisi
AMP El Sanatlan Teknolojisi
AMP El Sanatlan Teknolojisi
AMP El Sanatlan Teknolojisi
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
ALTINORDU
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753948 K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753948 Klz Teknik ve Meslek Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
753948
753948
753948
753924
753924
753924
ORDU
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik An8dolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ORDU
ALTINORDU
753924 Ordu Teknik ve Endostri Meslek Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Giyim Oretim Teknolojisi
AMP Grafik ve Fotoll;raf
AM1> Giizellik ve Sa~ Bak1m
Hizmetleri
Giizellik ve Sa~ Bak1m
AMP
Hizme!leri
Seramik ve Cam
AMP
Teknoloiisi
AMP Yivecek lcecek Hizmetleri
AMP Yivecek lcecek Hizmetleri
AMP Yiyecek l~;ecek Hizmetleri
AMP Bilisim Teknolojileri
AMP Bilisim Teknolojileri
AMP Bilisim Teknolojileri
Elektrik-Elektronik
AMP
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
AMP
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
AMP
Teknolojisi
Elektrik-Elektronik
AMP
Teknoloiisi
Klz Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
K1z Teknik ve Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Ordu Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi
.
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
-
Giyim Oretim Teknolojisi
Elektrik Tesisatlar1 ve Pano
Montorlogo
-
Erken Cocukluk El!;itimi
Web Programcihli;l
Erken Cocukluk Ejitimi
Ozel Egitim
Dekoratif El Sanatlar1
DekoratifEv Tekstili
El ve Makine NakiSI
Sanavi NakiSI
Haz1r Giyim Model
Makinecilill;i
Kadm Terzilill;i
Grafik
ingilizce
Klz
ingilizce
ingilizce
K1z
K1z
CiltBakimi
ingilizce
KIZ
Sa~
ingilizce
KIZ
ingilizce
KIZ
Bak1m1
K1Z
Serbest Seramik
ISekillendirme
Mutfak
Pastac1hk
Servis
Bilgisayar Teknik Servisi
Veri Taban1 Programcihll;I
Web Programcihll;I
inEitizce
ingilizce
ingilizce
ingilizce
Karma
Karma
Karma
Bobinaj
ingilizce
Karma
Elektrik Tesisatlan ve Pano
ingilizce
MontoriOM
Elektrikli Ev Aletleri
ingilizce
Teknik Servisi
Karma
EndOstriyel Bak1m Onar1m
ingilizce
KIZ
in~:ilizce
K1Z
K1Z
Karma
Karma
lngilizce
-
Sayfa 812 I 1028
'
_,,.~,
EK-2
! '·
2014-2015 EGiTiM-OGRETiM YILINDAN tTiBAREN KADEMELi OLARAK DONUl)TURULEN A&DO/f SAGLIK MESLEK LiSELERiNiN/SAGLIK MESLEK LiSELERiNiN PROGRAM TURU, ALAN VE DALLAR iLE
YENrt»«Ji
MuRIIU ILJ$K1A t1~1 E
is
II
:
iL<;E ADI
iLADI
OKUL
KODU
ESKi m.ruL
A'm ::, : .
\
'
•'
'.
VENt
PROG
RAM
fENlOKU~AI;H: . :
'
MUS
MALAZGlRT
751767
Ma~irt Anadolu S~hk Meslek LiSt:ti · · ·'. '·. , '
MUS
MALAZGiRT
751767
Maiazgirt Anadolu Sakhk Mesiek Lisesi ·
Maiazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MUS
MUS
MERKEZ
MERKEZ
962356
962356
Alparslan Anadolu Saghk Mesiek Lisesi
Alparslan Anadolu Saghk Meslek Lisesi
Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AIQarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MERKEZ
962356
Alparslan Anadolu Saj\hk Meslek Lisesi
Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
·,
'·
Malazgirt Mesleki ve Teknikjul_adolu Lisesi'
'
MUS
•
NEVSEH1R
MERKEZ
962524
Nev~ehir Anadolu Saghk Meslek Lisesi
NEVSEH1R
MERKEZ
962524
Nev~ehir
NEVSEH1R
MERKEZ
962524
Nev~ehir
Anadolu Saj\hk Meslek Lisesi
Anadolu Saj\hk Meslek Lisesi
NEVSEH1R
ORGOP
751427
Orgilp Anadolu Saghk Meslek Lisesi
NEVSEH1R
ORGOP
751427
'Orgilp Anadolu Sal\lik Meslek Lisesi
NEVSEHiR
DRGOP
751427
Urgilp Anadolu Saglik Meslek Lisesi
'
Nev~ehir
j
•
ibn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir tbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Nev~ehir ibn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Urgilp Ak~emseddin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
OrgilpA~emseddin .Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ·
·
Orgilp Ak~emseddin .Mesleld ve Teknik Anadolu
Lisesi
Sevirn ve Abdullah Altundal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Sevim ve Abdullah Altundal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Sevirn ve Abdullah Altundal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Ataturk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atattlrk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
YENiALAN
ADI
TfJR(J
AMP Sal!;hk Hizmetleri
Hem~ire
Yardimc1hl!;1
Saj!;hkBak1m
Teknisvenlil!;i
AMP Sal\hk Hizmetleri Ebe Yard1mcihl\1
AMP Saghk Hizmetleri Hem~ire Yardimc1hg1
Saj\hkBakim
AMP Saj\hk Hizmetleri
Teknisyenligi
AMP Saj!;hk Hizmetleri
Y. DtLt
OGRETtM
l)EKLt
lngilizce
Karma
lngiiizce
Karma
-lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
lngilizce
Karma
irigilizce
Karma
..
lngilizce
Karma
lngilizce
..... ----
Karma
AMP Sal\hk Hizmetleri Ebe Yardimcihl\I
lngilizce
Ka:rma
AMP Sal\]ik Hizmetleri · Hem~ire Yafdmicihl\I
lngilizce
Karma
Saj\lik Baklffi_ _.
AMP Sal\lik Hizmetleri
Teknisvenlil!:i
lngilizce
Karma
AMP Sal\]1k Hizmetleri Ebe Yardimc1hg1
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
AMP Saj\hk Hizmetleri Ebe Y ardnncihj\1
AMP
Saj\hk Hizmetleri Hem~ire Yar(hmcdij\I
'
AMP Saj\hk Hizmetleri
NiGDE
BOR
962616
NiGDE
BOR
962616
NiGDE
BOR
962616
NiGDE
NiGDE
MERKEZ
MERKEZ
962618
962618
Sevim ve Abdullah Altundal Anadolu Sal\hk Meslek
Lisesi
Sevim ve Abdullah Ahundal Anadolu Sal\hk Meslek
Lisesi
Sevirn ve Abdullah Altundal Anadolu Sal\hk Meslek
Lisesi
Ataturk Anadolu Sal\hk Meslek Lisesi
Atattlrk Anadolu Saghk Meslek Lisesi
NiGDE
MERKEZ
962618
Ataturk Anadolu Saghk Meslek Lisesi
Atattlrk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP
ORDU
ORDU
ALTINORDU
ALTINORDU
753685
753685
Ataturk Anadolu Sal!Jik Meslek Lisesi
Atatilrk Anadolu Sal!:hk Meslek Lisesi
Ataturk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ataturk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Sal!;hk Hizmetleri
AMP Saglik Hizmetleri
ORDU
ALTINORDU
753685
Ataturk Anadolu Sal\hk Meslek Lisesi
Atatilrk Mesleki ve Teknik .Ariadolu Lisesi
AMP Saglik Hizmetleri
ORDU
ORDU
FATSA
FATSA
963246
963246
Fatsa Anadolu Sal!hk Meslek Lisesi
Fatsa Anadolu Sal!:lik Meslek Lisesi
Lokman Hekirn Mesleki ve.Teknik Anadolu Lisesi
Lokman Hekirn Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Saghk Hizmetleri
AMP Saghk Hizmetleri
AMP Sal\lik Hizmetleri
AMP Sal\lik Hizmetleri
AMP Sal!:hk Hizmetleri
AMP Sal!:hk Hizmetleri
Saglik Hizmetleri
ORDU
FATSA
963246
Fatsa Anadolu Sal\lik Meslek Lisesi
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anado1u Lisesi
AMP Saghk Hizmetleri
ORDU
ORDU
GOLKOY
GOLKOY
751758
751758
Golkoy Anadolu Saglik Meslek Lisesi
Golkoy Anadolu Saghk Meslek Lisesi
Golk6y Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Golk6y Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Si!j!;hk Hizmetleri
AMP Sal!lik Hizmetleri
ORDU
GOLKOY
751758
Golkoy Anadolu Saglik Meslek Lisesi
Golkoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Saghk Hizmetleri
ORDU
ORDU
KORGAN
KORGAN
751814
7518_14
Korgan Anadolu Saglik Meslek Lisesi
Korgan Anadolu S~hk Meslek Lisesi
Korgan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korgan_M~lelci_ ve Teknik Anadolu Lisesi
AMP Si!j!;hk Hizmetleri
AMP Sal!hk Hizmetleri
Sayfa 35/46
YENiDALADI
Saj\hkBak1m
Teknisyenligi
,
He~ ire Y ardimc1hg1
Saglik Bakun
Teknisvenlil!i
Ebe Yardimcihl!:1
Hem~ire Yard1mc1hg1
SaghkBak1m
Teknisyenligi
Ebe Yardimcihl!;1
Hemsire Yard1mc1hg1
SaghkBakun
Teknisyenlij!;i
Ebe Yardimcihg1
Hemsire Yard1mcihg1
Saj\lik Bakun
Teknisyenligi
Ebe Yard1mc1hg1
Hem~ ire Yard1mc1hg1
Saj\hkBakim
Teknisyenlil!;i
Ebe Yard1mc1hg1
Hemsire Yard1mc1hJ!l
lngilizce
Karma
lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
lngilizce
Karma
lngilizc;:
lngilizce
Karma
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
lngilizce
Karma
Karma
lngilizce
Karma
lngilizce
lngilizce
Karma
_K~
EK-3
i i·
u
BlRLE~TiRtLEN MESLEKt VE TEKNtK ORTA0GRETtM OKULLARININ ADLARI, o()NfJ~TfJR{JLEN PROGRAM TURLERt tLE ALAN VE DALLARA AtT LtSTE
!
tLADI
OKUL
KODU
tL<;:EADI
ESKi OKUL ADLARI
· , 1YENi OKUL i\DI' · · •
I
.e:r.n
~
~
Ill
i
1-308096 1-Mirciler Ticaret Meslek Lisesi
2-381430 2-Gonen Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
'
'
Mirciler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
YENI
PROG
ALANADI
RAM'
'
TURU
AMP Bilisim Teknoloiileri
AMP Bil~m Teknolqjileri
AMP Biiro Yonetimi
B
~
s
1-970356 1-Tatvan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
2-971517 2-Tatvan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
s
r.n
·~
Veri Tabam Programcihgi
Web Programcihgi
Yonetici Sekreterligi
ingilizce
ingilizce
lngilizce
ingilizce
lngilizce
Bilgisavarh Mubasebe
lngilizce
Mutfak
Yiyecek i'<_ecek Hizmetleri
Servis
ingilizce
Denizcilik
lngilizce
i~.thkci Gemisi Kaptanhg1
Denizcilik
ingilizce
Gemi Yonetimi
GemiYapimi
in.e;ilizce
<;:elik Gemi Yamm1
lnj!ilizce
Yivecek kecek Hizmetleri
Mutfak
Yiyecek icecek Hizmetleri
ingilizce
Servis
Adalet
ingilizce
Zab1t Katipligi
Bilisim Teknolojileri
Bilgisavar Teknik Servisi lngilizce
Veri Taban1 Programcihii;I lngilizce
Bilisim Teknoloiileri
lngilizce
Bilisim Teknoloiileri
Web Programciiii:!.I
rf'ocuk Gelisimi ve Egitimi
Erken <;ocukluk Egitimi
ingilizce
ocuk Gelisimi ve Egitimi
Ozel Egitim
lngilizce
lngilizce
El Sanatlan Teknolojisi
Sanavi NakiSI
Givim Oretim Teknolojisi
Kadm Giyim Modelistligi lngilizce
Giyim Oretim Teknolojisi
Kadm Terziligi
ingilizce
lngilizce
GOzellik ve Sac Bak1m Hizlnetleri CiltBakimi
ingilizce
GOzellik ve Sac BakunHizlnetleri S~Bak1m1
in.e;ilizce
Muhasebe ve Finansman
Bilgisayarh Mubasebe
ingilizce
Pazarlama ve Perakende
Sigortac1hk
lngilizce
Tesisat Teknolojisi ve
YaPI Tesisat Sistemleri
ingilizce
Yiyecek icecek Hizmetleri
Mutfak
lngilizce
Yivecek icecek Hizmetleri
Pastac1hk
lngilizce
Yivecek lcecek Hizmetleri
Servis
Bil~m Teknolojileri
Bilgisayar Teknik Servisi ingilizce
ingilizce
Bilisim Teknolojileri
Web Programciiigi
ingilizce
ocuk Gelisimi ve Egitimi
Erken Cocukluk Egitimi
ingilizce
IC ocuk Gelisimi ve Egitimi
Ozel Egitim
llGRETiM
~EKLt
Karma
AMP Mubasebe ve Finansman
AMP Yiyecek lcecek Hizmetleri
AMP
'ai
v. otLt
AMP Konaklama ve Seyahat Hizmetleri OnBiiro
AMP
r.n
DALADI
~
r.n
·~
AMP
1-751553 1-$ebinkarahisar Tiirk Telekom <;ok Programh Lisesi
2-373797 2-$ebinkarahisar Tiirk Telekom Klz Teknik ve Meslek
Lisesi
3-152004 3-$ebinkarahisar Tiirk Telekom Ticaret Meslek Lisesi
;2
li
AMP
$ebinkarahisar Tiirk Telekom <;ok
Programh Anadolu Lisesi
Ill
~
err
-
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
ATP
ATP
ATP
ATP
-
Sayfa 1 I 2
Karma
Karma
I
I
J
:-:~.~=~:-::-- ·~-.
BiRLE$TiRiLEN MESLEKi VE TEKNiK ORTAOGRETiM OKULLARININ ADLARI, DON0$TiJRULEN PROGRAM TURLERi 1LE ALAN VE DAtLARA AiT LiSTE
1LADI
:
OKUL
KODU
tu;:EADI
:
ESK1 OKUL ADLARI
YENl
. PROG
ALANADI
,YENi OKUL j\DI • · · · ,
RAM
:
' TURU
:
AMP Adalet
"·AMP Bili~im Teknolojileri
AMP Biiro Yonetimi
j
•
~
~
<
al
"'::E
"'
1-966553 1-Bafra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
2-195727 2-Sehit Erkut Yllmaz Ticaret Meslek Lisesi
~
<b
1-751762
2-199870
~
·::;;
l-$ark1~la
2-$arkl~la
Anadolu Saghk Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
ingilizce
AMP Konaklarna ve Seyahat Hizmet1eri OnBiiro
ingilizce
AMP Konaklarna ve Seyahat Hizmetleri Rezervasyon
lngilizce
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
ingilizce
ingilizce
lngilizce
lngilizce
ingilizce
lngilizce
lngilizce
:
AMP
Be~ikdiiZii Fatih Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
1-229597
2-204813
~
~
<;;.
1-Be~ikdiiZii Klz Teknik ve Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
2-Be~ikdiiZii
~
al
-
-·-
L_
A<;:IKLAMA:
Y eni Program Siitunundaki klsaltmalann anlarn1 asag1da verilmi~tir.
AMP : Anadolu Meslek Program1
ATP : Anadolu Teknik Program1
Sayfa 2 I 2
OGRETiM
$EKLi
Karma
...
N
al
lngilizce
ingilizce
ingilizce
AMP Konaklarna ve Seyahat Hizmetleri Operasyon
Sehit Erkut Yllmaz Mes1eki ve
Teknik Anadolu Lisesi
•::::>
0
Zab1t Katiplit!;i
Web Prograrnclllgl
Ticaret Sekreterligi
ingilizce
<b
5N
Y. DiLl
AMP Konaklarna ve Seyahat Hizmetleri Kat Hizmetleri
<
...l
"'>
<
DALADI
Bilgisayarh Muhasebe
Mutfak
Pastaclllk
Yonetici Sekreterligi
Bilgisayarll Muhasebe
Ebe Yardlmc1hgl
Hemsire Yardlmclhgl
SaghkBak1m
Saghk Hizmetleri
Teknisyenligi
Veri Tabam Prograrnc1hg1
Bilisim Teknoloiileri
Bilisim Teknoloiileri
Web Prograrnc1hlb
rocuk Geli~imi ve Egitimi
Erken Cocukluk Egitimi
Dekoratif El Sanatlar1
El Sanatlar1 Teknolojisi
Kadm Giyim Modelistligi
Giyim Oretim Teknoloiisi
Giizellik ve Sa~ Bak1m Hizmetleri Si!'<Bak1m1
Bilgisayarh Muhasebe
Muhasebe ve Finansman
Sat1s Elemanhg1
Pazarlarna ve Perakende
Yiyecek lcecek Hizmetleri
Mutfak
Muhasebe ve Finansman
Yiyecek icecek Hizmetleri
Y ivecek icecek Hizmetleri
Biiro Yonetimi
Muhasebe ve Finansman
Saghk Hizmetleri
Saghk Hizmetleri
Karma
ingilizce
ingilizce
lngilizce
ingilizce
lngilizce
ingilizce
lngilizce
ingilizce
ingilizce
lngilizce
Klz
I
I
-~-----_....
___
'
I
EK-4
I•
,.
MEVCUT OKULLAR B(TNYESiNDE ACILAN DfGER PROGRAM TfJR(J, ALAN VE DALLARI G6STER1R LtSTE
(2013-2014 tgitinHigrdim yllmda ortaogrttimdt ilgrtnim gilrmtktt olan ogrtnciltrt yondik)
fLADI
MARDiN
fLCE ADI
OKUL
KODU
ESKt OKUL ADI :
,.
YENt OKUL ADI
!
OKUL/
PROGRAM
TURU
Adile ihsan Mermerci K1z Teknik ve Meslek
Lisesi
Adile ihsan Mermerci KIZ Teknik ve Meslek
748914
Lisesi
Adile ihsan Mermerci K1z Teknik ve Meslek
748914
Lisesi
Savur Ye~ilalan <;;ok Programh Anadolu
Lisesi
Ye~illj Cumhuriyet Mesleki ve Tela\ik
Anadolu Lisesi
·
·
:
Ye~illi Cumhuriyet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Adile ihsan Mermerci Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Adile ihsan Mermerci Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Adile ihsan Mermerci Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesl
MARMAR1S
749395 Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EML
MARMAR1S
749395 Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EML
SAVuR
970181 Savur Ye~ilalan <;ok Progranih Lisesi
I
'
MARDiN
YE~iLLi
751447 Cumhuriyet Klz Teknik ye Meslek Li.sesi
MARDiN
YE~iLLi
751447 Cumhuriyet K1z Teknik ve Meslek Lisesi
MUGLA
DALAMAN
748914
MUGLA
DALAMAN
MUGLA
DALAMAN
MUGLA
MUGLA
I
!
KML
<;ocuk Geli~imi ve Egitimi Oze!Egitim
KML
Grafik ve Fotograf
KML
Hasta ve
KML
Hasta ve Y~h Hizmetleri
Y~hBakimi
-
Bi~i~im
Teknolojileri
Veri Taban1 Programcihgi
-
Bili~im
Teknolojileri
Web Programcihgi
-
Goriintii ve Ses Sistemleri
-
Giivenlik Sistemleri
-
Giivenlik Sistemleri
-
Makine Bak1m Onar1m
-
EML
MUGLA
MARMAR1S
749395 Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EML
MUS
MERKEZ
Rekabet Kurumu Teknik ve Endiistri Meslek
969774
Lisesi
Mu~
NEV~EHiR
AVANOS
188537 Avanos Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
NEV~EHiR
HACIBEKTA~
188800 KIZ Teknik ve Meslek Lisesi
NiGDE
NiGDE
BOR
MERKEZ
190401 Bor Ticaret Meslek Lisesi
350990 Edikli Cok Programh Lisesi
NiGDE
MERKEZ
MERKEZ
193023 Klz Teknik ve Meslek Lisesi
SAKARYA
ADAPAZARI
194100 KIZ Teknik ve Meslek Lisesi
SAKARYA
SAKARYA
ADAPAZARI
386815 Adapazan SATSO Ticaret Meslek Lisesi
ADAPAZARI
iMKB Sakarya Teknik ve Endostri Meslek
194089
Lisesi
__
_ ___
Hizmetleri Y~hBakimi
TML
CPL
PaZ.arlama ve Perakende
IMuhasebe ve Finansman
Satis Elemanhii;I
Bilgisavarh Muhasebe
<;PL
Bili~im
Veri Taban1 Programcihgi
Teknolojileri
-
-
Sanayi Nak1~1
Adapazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KML
Grafik ve Fotograf
Fotograf
-
TML
Biiro Yonetimi
Hukuk Sekreterligi
-
EML
Mobilya ve t~ Mekan
Tasarimi
Mobilya ve i~ Mekan
Ressamhl!;t
KABATA~
Alankent C:ok Programh Anadolu Lisesi
RiZE
Y~h
El Sanatlari Teknolojisi
Alankent Cok Programh Anadolu Lisesi
885984 Alankent <;ok Programh Lisesi
amhhemsin Cok Programh Lisesi
H~sta
KML
885984 Alankent Cok Programh Lisesi
751469
KML
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KABATAS
AMLIHEMSiN
Maicine Teknolojisi
-
CPL
ORDU
RiZE
EML
-
C:ok Programh Anadolu Lisesi
190761
ORDU
Hizmetleri Hasta Bakimi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknoloiisi
Elektrik-Elektronik
Teknolojisi
ve
Grafik
-
ULUKI~LA
Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
EML
Y~h
Bilgisayarh Muhasebe
Elektrik Tesisatlan ve Pano
Elektrik-Elektronik
Montorliil!:ii
Teknoloiisi
Hasta ve Y~h Hizmetleri Mimari Yap1 Teknik
in~aat Teknolojisi
Ressamhgi
Yivecek icecek Hizmetleri Mutfak
NiGDE
Uluki~la
-
<;ocuk Geli~imi ve Egitimi Erken <;ocukluk Egitimi
Marmaris Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Edikli Cok Programh Anadolu Lisesi
YIId1ztepe Hac~abdullah ~ehit Mehmet Kayahan Yildiztepe Haciabdullah ~ehit Mehmet
971769
lrok Programh Lisesi
Kayahan C:ok Programh Anadolu Lisesi
Y. DtLf
KML
749395 Teknik ve Endiistri Meslek Lisesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
DALADI
Muhasebe ve Finansman
MARMAR1S
Hac1bek~
ALANADI
<;PL
MUGLA
Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Avanos Klzihrmak Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
.,
Uluki~la
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
amhhem~in
Adapazan SATSO Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
iMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Sayfa 20 I 26
TL
C:PL
<;PL
-
--
]
Download

MERKEl