Šikanovanie
Ako ozdraviť vzťahy v triede
kov
o
r
k
h
c
ý
k la dn
á
z
d
a
ľ
h
a nia
pre
v
o
n
a
k
i
ní š
pri rie še
de t i
ť
i
n
e
l
č
a
z
tipy a ko ika nova ním
éš
ohroz en u
t ív
do kolek
farebná verzia
čiernobiela verzia
Občianske združenie Lorien
v školskom roku 2011/2012 organizovalo skupinu zameranú na rozvoj
sociálnych zručností detí, ktoré sú
ohrozené šikanovaním v kolektíve.
Deti sa stretávali týždenne pod vedením dvoch psychológov. Tento materiál predstavuje súhrn skúseností vedúcich skupiny.
Aktivity projektu boli realizované
v spolupráci s CPPPaP BA II a financované z Fondu Hodina deťom.
farebná verzia
autori:
Mgr. Dáša Štefancová Gregorová
Mag.phil. Ľuboš Tibenský
www.lorien.sk
čiernobiela verzia
Obsah
Čo je šikanovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prejavy šikanovania v triede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Posúdenie situácie šikanovania v triede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ako riešiť situáciu šikanovania v triede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Podmienky na zvýšenie bezpečia v skupine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako hovoriť s deťmi o šikanovaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktivity vhodné pre sociálne neisté deti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Čo je šikanovanie
Šikanovanie sa vyznačuje týmito základnými znakmi:
DDide o násilie − fyzické, slovné alebo psychické (napr. vyhrážanie,
nátlak, ignorácia)
DDdeje sa opakovane
DDje prítomný nepomer síl (môže byť spôsobený počtom zapojených
deti, ale aj fyzickým vzrastom alebo mentálnymi schopnosťami
šikanujúceho)
Deti, ktoré sú šikanované:
DDmôžu byť niečím zvláštne, zároveň šikanovaniu môže byť vystavené ktorékoľvek dieťa
DDich nepriebojnosť a utiahnutosť môže byť príčinou, ale zároveň aj
dôsledkom šikanovania
Deti ktoré šikanujú:
DDmôžu zle odhadovať situáciu v rámci hry, prestreliť robenie si
srandy z druhých
DDmôžu naopak vedome a plánovane ubližovať spolužiakom
DDmôžu sa sami v medziľudských vzťahoch cítiť ohrozene a agresívnym správaním sa snažiť získať kontrolu nad situáciou
DDtúžia tiež po prijatí rovesníkmi, chcú mať priateľov, len volia nevhodnú cestu
DDmôžu mať rozvíjajúci sa osobnostný problém
DDmôžu byť sami „obeťou“ násilia napr. doma, v inom prostredí či
v minulosti
Šikanovanie negatívne ovplyvňuje okrem dieťaťa, ktorému je ubližované, aj celý kolektív, pretože nastavuje kultúru ubližovania, strachu
a posúva morálne hodnoty celej triedy.
-1-
Prejavy šikanovania v triede
DDŠikanovanie
sa prejavuje častými poznámkami a urážajúcimi
vtipmi na adresu jedného dieťaťa, odmietaním sadnúť si na jeho
miesto, dotknúť sa jeho vecí, komunikovať s ním. U dievčat má
šikanovanie obyčajne iné formy, ide najmä o ohováranie a intrigy, preto je ťažšie odhaliteľné ako u chlapcov.
DDMožno pozorovať opakované slovné či fyzické útoky na konkrétne dieťa. Dôležitým signálom je, že sila medzi šikanovaným a šikanujúcim je nerovnomerne rozložená v prospech šikanujúceho.
DDO nepriamy signál šikanovania môže ísť, ak sa dieťa vyhýba škole, sťažuje sa na bolesti brucha či hlavy. Pozorovateľné sú u neho
zmeny nálad či utiahnutosť. Častými znakmi je tiež to, že šikanovaný žiak sa cez prestávky zdržiava v blízkosti učiteľov, nosí
si osobné veci vždy so sebou, lebo sa bojí o ich poškodenie. Môže
sa tiež vyhýbať telesnej výchove, resp. prezliekaniu v šatniach.
DDKyberšikana má formu zverejňovania urážok, ohovárania a zosmiešňujúcich fotografií na facebooku, príp. iných stránkach, posielanie výhražných sms správ a emailov.
DDŠikanovanie
sa obyčajne postupne stupňuje, môže prerásť do
vážnych bitiek, ničenia vecí, vyhrážania a psychického nátlaku.
Môže mať dlhodobé psychické a telesné následky. Preto je dôležité zachytiť jeho prejavy čo najskôr a pracovať na zlepšení vzťahov
v kolektíve.
-2-
Posúdenie situácie šikanovania
v triede
DDInformáciu o narušení vzťahov v triede treba brať vážne, ale
s pokojom. Pokúsiť sa rozhovormi so žiakmi zistiť reálny stav, v
ktorom sa kolektív nachádza.
DDŠikanované dieťa potrebuje dôveru a čas, aby hovorilo o ubližovaní. Môže šikanovanie popierať zo strachu pred odplatou ubližujúcich spolužiakov.
DDKeď sa chceme rozprávať s dieťaťom, ktoré ubližuje, je výhodou,
ak vopred o tom nevie. Nemôže sa tak na rozhovor pripraviť,
rovnako sa nevie dohodnúť so spoluúčastníkmi a svedkami.
DDNajviac pravdivých informácií môžeme získať od ostatných žiakov − svedkov. Tí sa však tiež môžu báť. Potrebujú pri rozhovoroch podporu a povzbudenie. Dôležité je tiež dôverné narábanie
s informáciami.
DDJe potrebné vyhnúť sa konfrontácii šikanovaného so šikanujúcim
aj konfrontácii ich rodičov! Mohlo by to ešte viac prehĺbiť konflikt.
-3-
Ako riešiť situáciu šikanovania
v triede
Škola by sa mala zapojiť do riešenia šikanovania aj v prípade, že sa
nedeje priamo na jej pôde (v čase po vyučovaní alebo formou kyberšikany). Vždy totiž ovplyvňuje vzťahy žiakov v triede.
Najdôležitejšie je ochrániť šikanované dieťa. Treba zabezpečiť tie
miesta alebo časy, počas ktorých k šikane dochádza (prestávky, čas
ráno v šatniach, hodiny TV). Môže byť potrebná spolupráca s rodičmi
dieťaťa, ochrániť ho pri príchode do školy a odchode po vyučovaní.
Pri začínajúcom sa šikanovaní
DDZákladným cieľom je odhaliť a zastaviť neželané správanie a vyhnúť sa dramatizovaniu situácie.
DDStanoviť jasné pravidlá správania a dôsledky ich nedodržiavania,
byť dôsledný pri kontrole ich dodržiavania.
DDReagovať, dávať jasne najavo,
že ubližujúce správanie nie je akceptované (napr. negatívne poznámky, vtipy na účet iných).
DDVyhnúť sa potláčaniu agresie ďalšou agresiou. Neodsudzovať, nezosmiešňovať a neironizovať ani tých, ktorí šikanujú. Byť pre deti
vzorom.
DDOrganizovať pre triedu spoločné aktivity a hry na zlepšenie vzťahov.
DDVhodná
je pomoc školského psychológa alebo CPPPaP, ktoré
môže pracovať s celou triedou.
-4-
Pri rozvinutom šikanovaní
DDVážne môžu byť aj čisto verbálne formy šikanovania.
DDV prípade rozvinutého šikanovania je potrebných viac reštrikcií.
Treba určiť konkrétny a primeraný trest s presným vysvetlením,
za ktoré konkrétne správanie bol udelený, pričom by mala byť
o tom informovaná celá trieda. Pedagógovia, ktorí učia v triede,
si musia určiť spoločný postup pri reagovaní na ubližovanie počas vyučovania.
DDŠkola by mala zorganizovať rodičovské združenie s vysvetlením
situácie. Šikanovanie sa týka všetkých žiakov v triede.
DDŠkola
by mala odporúčať individuálnu starostlivosť psychológa o šikanované aj o šikanujúce dieťa. Samotná zmena triedy či
školy často nestačí. Môžu sa obrátiť na školského psychológa či
CPPPaP.
DDJe tiež dôležité pracovať s celou triedou, šikanovanie zaťažuje aj
deti, ktorých sa priamo netýka.
DDV prípade závažnosti situácie sa možno obrátiť na políciu.
ety pri
nosti a podn
e
s
ú
k
s
e
š
a
n
ce a
e zhrnuli
princípy prá
stra ná ch sm
to
ch
ie
ý
T
n
.
v
o
ím
d
n
le
a
s
v
N a na
ika no
ohroz ených š
tí
e
d
ktíve.
u
o
in
p
u
k
zťa hov v kole
v
ie
n
prá ci so s
e
š
p
le
z
ž na
no použiť tie
a ktivity mož
-5-
Podmienky na zvýšenie bezpečia
v skupine
Cieľom práce s kolektívom detí na zlepšení vzájomných vzťahov je
sprostredkovanie príjemných spoločných zážitkov. Čím vyššia je dôvera a pocit bezpečia v skupine, tým viac deti z aktivít získavajú.
Na vytvorenie bezpečnej atmosféry v skupine je nutné sformulovať
jednoduché a jasné pravidlá. Uvádzame príklad z našej praxe:
Naše pravidlá
»» Vážime si názor ostatných – vypočujeme si ho bez skákania do
reči.
»» Úcta k druhým – chceme mať dobré vzťahy bez hádok, nadávok,
vysmievania a bitiek.
»» Stop pravidlo – ak je niekomu nepríjemná účasť na aktivite, môže
ju vynechať.
Pokiaľ sa dohodnuté pravidlá počas diania v skupine porušujú, vedúci reaguje zastavením čina
ť
e
i
D
nosti. Navodí rozhovor o vzniknutej situácii.
ná m
o
i po z t ú ž b u p p i ny .
m
ý
v
Deti sa ospravedlnia alebo hľadajú spoločne
ruši reja vuje a ny sku nia
r
p
a
t
i
n
s
so skupinou ďalšie riešenia.
í
om
:
ka m
i zo
i
ap
er
p tá c
to n
zám
a k c e n a m i e s z i t í v ny
o
ci
Vedú je jeho p
sme
y
b
u
a
n
e
r.
š,
po m
b u je
ná z o
Vedúci sa sústredí na zámer dieťaťa,
ktorý spúšťa jeho správanie, a snaží sa ho
pozitívne preformulovať. Každé porušenie pravidiel je príležitosť na dosiahnutie
zmeny v správaní detí.
otre ja li tvoj sa
p
e
m
eš
j
ri
„Zre očuli a p jiť, môž
p
po
ťa vy hce š z a .“
vo
ac
Deťom, ktoré sú v kolektíve neisté, pomáAk s iť o slo
s
á
l
ha informovanie o priebehu aktivít v skupine.
prih
Na začiatku stretnutia zhrnieme, aké činnosti a hry
sú pripravené.
-6-
Opakovaním hier z predchádzajúcich stretnutí, ktoré už deti poznajú, odbúravame napätie z neznámeho. Aj deti, ktoré sa na prvýkrát
nezapojili, sa pridajú.
Ak sa dieťa nechce zúčastniť niektorej hry, môžeme mu ponúknuť
pomocnú funkciu, napr. vhadzovanie lopty pri stoličkovom futbale.
Sociálne neisté deti majú veľké ťažkosti vyjadriť svoj názor vo voľnej
diskusii. Viac im vyhovuje posúvanie slova, napr. v podobe loptičky. Aj
keď dieťa nič nepovie, zapojí sa do diania posunutím loptičky susedovi.
Jednou z možností ako pracovať s dieťaťom, ktoré sa nezapája do skupinového diania, je prijať mlčanie dieťaťa ako formu komunikácie. Vedúci môže popísať prežívanie dieťaťa:
Deti
„Niekedy môže byť ťažké hovoriť pred ostatnými.
hodnotia svoju
Aj človek, ktorý mlčí, má svoje pocity a názor.“
nála du ta k, že ukážu
jedného z troch smajlíkov
Pokiaľ máme v skupine deti, ktoré sa ťažko
vyjadrujú slovne, môžeme ponúknuť never
~
bálne spôsoby komunikácie
Skupina vyjadruje svoj postoj
Po aktivitách vedúci skupiny s deťmi disk otázkam na spoločenské
kutujú o tom, ako sa počas ich priebehu cítili
témy kartičkami s nápia čo si z nich vzali.
som áno a nie
Vedúci skupiny si všímajú individuálne správanie a prežívanie detí a oceňujú ich pokroky.
-7-
Ako hovoriť s deťmi o šikanovaní
V skupine je o téme šikanovania lepšie diskutovať vo všeobecnej rovine ako o konkrétnych deťoch.
Je dobré problém normalizovať.
Každý človek aspoň raz zažil situáciu, kedy mu bolo ublížené
a cítil neprávosť voči prevahe
skupiny.
Môžeme hovoriť o tom, že každý má svoje silné aj slabé stránky. Každý sme nejaký a vynikáme v inej
oblasti.
Treba vyvrátiť mýtus, že šikanované deti sú si samy na vine, lebo sú
napr. iné, nevynikajú v športe alebo sa nevedia biť. Nikto si nezaslúži,
aby mu druhí ubližovali.
Šikanované deti možno posilniť v tom, aby hľadali pomoc a skúšali
sa obracať na dospelých.
Deti, ktoré šikanujú, tiež potrebujú podporu. Neodsudzujeme ich.
Svojím správaním sa snažia získať prijatie triedy, len volia nevhodnú
cestu. So skupinou môžeme hľadať alternatívne spôsoby, ako by sa tieto deti inak mohli priblížiť spolužiakom.
-8-
ČÍTANIE PRÍBEHOV
Na rozhovor o šikanovaní možno využiť príbehy alebo
Príbeh
filmy s touto tematikou. Dôležitá je sprievodná diso škorcovi,
kusia o pocitoch a potrebách postáv. Vhodným príktorý veľa čítal a
behom je kniha „Calvin nevie lietať“ od Jennifer
nevedel lietať, za čo
Berne.
sa mu ostatné škorce vysmievali. V stave
ohrozenia však jeho
vedomosti za chránili
PORADŇA
celý kŕdeľ pred
hurikánom.
Vedúci skupiny hrajú deťom scénky, ktoré sa podobajú situáciám zo školského života.
»» dieťa tlačí na spolužiaka, aby mu dal odpísať domácu
úlohu
»» žiak sa vysmieva spolužiačke, že je bifľoška
Vedúci si vymyslia fiktívne mená, ktoré sú iné ako mená detí v skupine, a vysvetlia, že v príbehoch sú len herci a nekonajú za seba. Hranie
v skupine môže byť pre vedúcich výzvou, mali by mať skúsenosti so
skupinovou prácou a vopred sa zladiť.
Vedúci odohrajú krátku scénku, deti potom majú povedať, čo si myslia jednotliví aktéri a ako sa cítia. Chceme ukázať, že aj deti, ktoré šikanujú, si môžu v konfliktných situáciách byť neisté alebo mať strach
(napr. zo zlej známky alebo zosmiešnenia). Zároveň zdôrazníme, že
šikanované dieťa za ubližovanie nenesie vinu, tiež túži byť prijaté
a dobre vychádzať so spolužiakmi.
V druhej fáze aktivity deti môžu navrhovať rôzne riešenia konfliktu.
Vedúci by mali prehrať všetky návrhy opäť v scénke a potom sa detí
pýtať, či riešenie aktérom scénky pomohlo a ako sa po ňom cítia. Pokračujú, kým nájdu riešenie, ktoré by vyhovovalo obom aktérom.
-9-
Aktivity vhodné pre sociálne
neisté deti
Aktivity, kde deti neverbálne vypovedajú
o sebe
ERB
Deti dostanú predtlačený erb rozdelený na 6 políčok, do každého majú napísať informáciu o sebe
(napr.: záľuby, dobrá vlastnosť, obľúbené jedlo,
hudba, zviera, predmet v škole). Erby postupne
predstavia ostatným v kruhu. Skupina porovnáva, v čom sú si medzi sebou podobní a naopak
výnimoční.
ÁNO – NIE
Vedúci skupiny rozdelí priestor na dve polovice. Na
jednu stranu umiestni ceduľku s nápisom „ÁNO“, na
druhú „NIE“. Deti stoja v strede. Vedúci kladie otázky
(formulované tak, aby odpoveď znela áno alebo nie,
napr.: máš rád čokoládu, máš aspoň jedného súrodenca, máš najlepšiu kamarátku alebo kamaráta?). Deti
odpovedajú tým, že sa postavia k tabuľke „ÁNO“ alebo „NIE“.
- 10 -
Hry zamerané na vyjadrovanie emócií
POCITOVÉ HÁDANKY
Dieťa dostane lístoček, na ktorom je napísaný nejaký pocit. Dieťa ide
von z miestnosti. Má zaklopať na dvere a vstúpiť s výrazom tváre, ktorý zodpovedá pocitu na papieriku (napr.: smutne, nahnevane, veselo).
Ostatní hádajú, o aký pocit ide.
Variácia: Deti prečítajú vetu: „Dnes máme vonku krásne počasie“ takým tónom hlasu, ktorý vystihuje pocit na lístočku. Ostatní hádajú,
o aký pocit ide.
Odporúčame s deťmi vopred vypracovať rozsiahly zoznam pocitov.
Môžeme si pomôcť zoznamom pocitov z literatúry alebo internetu.
Hru sprevádza diskusia o tom, v akých situáciách podobné pocity
prežívame, čo vtedy potrebujeme.
Aktivity, pri ktorých deti riadia skupinu
PRÁCA S BUBNAMI
Každé z detí si vyberie jeden rytmický nástroj (bubon, paličky, triangel, tamburína atď.). Sedia v kruhu, vedúci zadá spoločný rytmus. Postupne začne určovať hlasitosť hrania tým, že vertikálne zdvíha dlaň.
Čím vyššie ukazuje, tým hlasnejšie deti majú hrať, čím bližšie dá ruku
k podlahe, tým hrajú tichšie. Zadávanie hlasitosti si môže postupne
vyskúšať každé dieťa.
Práca s bubnami môže pokračovať ďalej tak, že jeden člen skupiny
vždy vymyslí nejaký rytmus a ostatní sa pripoja a opakujú ho.
Práca s rytmickými nástrojmi prináša uvoľnenie, zábavu, možnosť
viesť a potrebu prispôsobiť sa ostatným. Môže nasledovať reflexia
o tom, aké pre deti bolo viesť skupinu a ako sa im darilo vnímať ostatných.
- 11 -
VELITEĽ
Deti sedia v kruhu. Jedno ide za dvere. Ostatné sa dohodnú, ktoré
z nich bude veliteľ. Ten udáva, čo bude celá skupina robiť (napr. škrabe sa za uchom, dupe nohou). Ostatní ho nenápadne sledujú a opakujú jeho správanie. Ten, čo bol za dverami, prichádza do stredu kruhu
a má za úlohu zistiť, kto je veliteľ. Keď veliteľa odhalí, ten odchádza
ako další za dvere a hra pokračuje.
Pohybové hry na uvoľnenie
Pohybové aktivity redukujú napätie, musia však byť fyzicky nenáročne a pokiaľ možno nie veľmi súťaživé. Možno použiť známe hry
ako ŽMURKANÁ, VIDLIČKY-LYŽIČKY-NOŽE.
KĽÚČIK
Jeden zo skupiny ostane sám v miestnosti, ostatní čakajú vonku.
Jeho úlohou je schovať kľúčik (veľký kľúč z obyčajného zámku) v
miestnosti tak, aby aspoň jedna tretina viditeľne trčala. Potom zavolá
dnu ostatných, ktorí hľadajú kľúčik, nemôžu pri tom hýbať s vecami
v miestnosti. Pokiaľ ho nájdu, sadnú si nenápadne na stoličku a čakajú
na ostatných. Ak niekto kľúčik dlho nevie nájsť, dostane nápovedu.
Kto našiel kľúčik prvý, schováva ho v ďalšej hre.
Hry podporujúce tímovú spoluprácu
SKUPINOVÉ DIELO
Skupina dostane spoločnú úlohu. Deti si na veľký kus baliaceho papiera navzájom obkreslia ruku (dlaň aj s predlaktím). Následne vzniknutý obraz majú vyfarbiť a dokresliť, aby vystihoval ich skupinu. Na
konci obrazu vymyslia názov. Aktivitu môže ukončiť reflexia, ako sa
deťom tvorilo, kto zabral aký kus papiera. Či si navzájom dokresľovali
do obrázkov, či sa spolu dohovárali. Ako sú spokojní s výsledným dielom.
- 12 -
Literatúra
V tomto materiáli sme zhrnuli základné body postupu pri šikanovaní v kolektíve. Prikladáme zoznam literatúry, ktorá sa téme venuje
do hĺbky.
{
Říčan, P., Jánošová, P. (2010). Jak na šikanu. Grada
Kolář, M. (2005). Bolest šikanování. Portál
Popísali sme typy aktivít, ktoré sú vhodné na začlenenie detí ohrozených šikanovaním do kolektívu. Na stránke www.lorien.sk/aktivity/
deti-ohrozene-sikanovanim nájdete zoznam aktivít, ktoré sme použili
v priebehu skupiny.
Tiež odporúčame nasledovné publikácie so zážitkovými aktivitami.
{
Neuman, J., Wagenknecht, M. (2005). Hry do kapsy I-VIII. Portál
Neuman, J. (1998). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál
Šimanovský, Z. (2002). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Portál
- 13 -
tnutia s deťmi, plné
Prajeme Vá m podnetné stre
é sme za žili pri na šej
vz ájomného obohatenia, ak
práci.
ochra ne detí ohrozeŽeláme Vá m, a by ste popri
e ich obra nyschopnosti
ných šika nova ním a podpor
y. Veríme, že deťom cez
rozpoz na li ich silné strá nk
v ktorých vynikajú,
ocenenie a rozvíja nie oblastí,
prijíma né ta ké, aké
môžete dopriať pocit, že sú
sú.
ktoré šika nujú
Zá roveň má me ná dej, že deti,
áď sa vá m poda rí
druhých, nebudete súdiť. Sn
ija tí skupinou a využiť
pr
po
u
žb
tú
ich
ť
na
oz
zp
ro
i.
ju pozitívne pri práci s nim
á a Ľuboš Tibenský
Dá ša Štefancová Gregorov
farebná verzia
www.lorien.sk, 2012
čiernobiela verzia
Download

sikanovanie-print