TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu'na
Giriş
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Topluluk" olarak anılacaktır) 30
Haziran 2014 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait
konsolide k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit
akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş
bulunuyoruz. Topluluk yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e
("TMS 34 - Ara Dönem Finansal Raporlama") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere
ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 ("Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin
Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi")' ne uygun olarak
yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından
sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin
uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim
Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim
şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin ve
bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona
eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü
sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 18 Ağustos 2014
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
İçindekiler
Sayfa
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
1–2
3
4
5
6–7
8–116
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
NOT
NOT
40
41
TOPLULUK’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
8–14
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
14–42
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
43–44
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
44–46
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
47–50
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51
FİNANSAL YATIRIMLAR
51–53
BORÇLANMALAR
54–57
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
58
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
58–59
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
60
TÜREV ARAÇLAR
61
STOKLAR
61
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
62
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
62–63
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
63–71
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
72
MADDİ DURAN VARLIKLAR
73–74
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
75
ŞEREFİYE
76
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
76
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
76–78
TAAHHÜTLER
78
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
79–80
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
80
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
81
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
81–87
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
88
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
88
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
88
ESAS FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
89
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
89
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
90
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
91
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
92–95
PAY BAŞINA KAZANÇ
96
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
96–101
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
102–114
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)
114–115
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
116
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YÂ DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
116
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
− İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
− İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
− İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
− İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Dipnot
Referansları
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
6
7
10,37
37
10
11,37
37
11
12
13
14
35
15,26
4.729.353.690
1.745.244.947
1.315.103.197
31.522.903
1.283.580.294
56.631.874
8.240.388
48.391.486
6.437.653
1.342.591.895
98.594.646
5.664.842
146.181.078
4.686.223.346
1.953.138.390
880.265
1.154.730.742
15.992.500
1.138.738.242
85.137.088
22.458.811
62.678.277
1.243.774.349
76.383.449
5.392.177
149.786.077
4.716.450.132
4.669.222.537
34
12.903.558
17.000.809
7
11
16
17
8,18
19,20
20
19
14
35
26
7.120.853.423
82.681.947
17.295.634
451.257.158
426.298.791
5.680.822.816
109.905.847
31.289.769
78.616.078
88.859.664
236.878.983
26.852.583
6.796.405.650
82.665.765
2.536.937
449.299.322
426.298.791
5.446.561.260
110.398.766
31.534.049
78.864.717
60.002.528
188.961.418
29.680.863
11.850.207.113
11.482.628.996
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
− Şerefiye
− Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8
8
10,37
37
10
24
11,37
37
11
12
14
35
22,24
24
22
15,26
30 Haziran
2014
1.999.056.677
490.416.015
439.531.953
671.905.412
66.375.378
605.530.034
22.729.730
40.153.447
18.169.718
21.983.729
60.897.521
38.861.914
138.226.622
12.297.585
125.929.037
96.334.063
31 Aralık
2013
1.839.569.688
365.531.721
484.865.721
677.579.772
52.111.545
625.468.227
20.722.243
17.466.061
2.328.277
15.137.784
4.154.651
69.461.852
58.987.843
62.790.535
11.397.142
51.393.393
78.009.289
8
11
14
24
35
3.036.354.203
2.741.851.057
2.298.508
3.997.899
257.361.799
30.844.940
3.027.758.041
2.733.799.270
1.486.305
4.158.780
255.604.541
32.709.145
6.814.796.233
5.648.393.491
1.700.000.000
241.425.784
527.051
6.615.301.267
5.494.471.013
1.571.000.000
241.425.784
527.051
343.658.329
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
365.751.130
(22.092.801)
258.409.893
256.758.374
1.574.256
77.263
70.442.411
2.764.564.193
269.365.830
302.849.554
303.249.106
(461.440)
61.888
60.897.508
2.542.250.282
431.862.505
1.166.402.742
1.120.830.254
11.850.207.113
11.482.628.996
Dipnot
Referansları
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
− İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
− İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
− İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
− İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
− Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
− Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
− Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
− Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
− Yabancı Para Çevirim Farkları
− Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)
− Finansal Varlık Değer Artış Fonu
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
27
27
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Kar veya Zarar Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
28
28
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
29,30
29,30
29,30
31
31
16
1 Ocak30 Haziran
2014
3.421.369.430
(2.461.836.565)
1 Ocak30 Haziran
2013
2.759.383.599
(2.080.929.132)
1 Nisan30 Haziran
2014
1.783.805.071
(1.316.241.590)
1 Nisan30 Haziran
2013
1.501.919.046
(1.134.067.696)
959.532.865
678.454.467
467.563.481
367.851.350
(318.896.225)
(300.918.041)
(17.753.930)
156.105.491
(122.475.886)
(265.307.572)
(238.041.211)
(17.728.186)
110.765.387
(105.077.836)
(162.004.071)
(155.297.262)
(7.119.660)
78.307.337
(47.844.147)
(136.463.843)
(124.691.409)
(9.715.749)
85.155.664
(78.540.860)
25.497.468
13.232.117
12.981.863
8.805.100
381.091.742
176.297.166
186.587.541
112.400.253
7.585.645
(676.224)
11.918.870
(10.418.188)
5.795.727
(228.087)
7.615.782
(6.925.180)
388.001.163
177.797.848
192.155.181
113.090.855
696.658.327
(772.750.249)
489.588.772
(516.125.942)
207.323.322
(243.047.505)
337.588.785
(351.283.585)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
311.909.241
151.260.678
156.430.998
99.396.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
− Dönem Vergi Gideri
35
− Ertelenmiş Vergi Geliri
35
(18.005.718)
(75.577.437)
57.571.719
9.557.171
(53.874.984)
63.432.155
5.531.235
(33.917.073)
39.448.308
(24.293.639)
(34.799.097)
10.505.458
Dönem Karı
293.903.523
160.817.849
161.962.233
75.102.416
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
32
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
33
33
Dönem Karının Dağılımı
− Kontrol Gücü Olmayan Paylar
− Ana Ortaklık Payları
27
27
24.537.693
269.365.830
1.764.922
159.052.927
25.433.277
136.528.956
2.427.993
72.674.423
Pay Başına Kazanç
36
0,1585
0,0936
0,0803
0,0427
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2013
27
293.903.523
160.817.849
161.962.233
75.102.416
27
-
167.025.897
-
30.090
-
175.816.729
(8.790.832)
-
31.669
(1.579)
(2.939.063)
(7.999.202)
49.215.876
49.208.441
(45.704.707)
(48.179.991)
61.237.532
61.230.097
16.182
6.305.955
(1.261.998)
7.826
(391)
42.075
3.044.139
(610.930)
7.826
(391)
Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Ertelenmiş Vergi Gideri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
27
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Diğer Kapsamlı Gelir
27
(2.939.063)
216.241.773
(45.704.707)
61.267.622
Toplam Kapsamlı Gelir
27
290.964.460
377.059.622
116.257.526
136.370.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
− Kontrol Gücü Olmayan Paylar
− Ana Ortaklık Payları
27
27
66.038.291
224.926.169
43.285.506
333.774.116
12.176.000
104.081.526
16.675.949
119.694.089
Pay Başına Kazanç
36
0,1323
0,1963
0,0612
0,0704
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
Pay
İhraç
Primleri
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
48.895.020 2.152.273.912
305.177.255 4.635.745.595
970.194.797
5.605.940.392
43.285.506
9.049.320
377.059.622
9.049.320
190.848.676
(84.052.442)
1.500.000.000
241.425.784
(58.966.447)
527.051
102.775.159
54.456
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
71.000.000
Pay bazlı işlemler nedeniyle meydana
gelen artış
Temettüler
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı
ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış/(azalış)
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler
-
-
-
-
135.071.553
-
-
39.642.204
-
7.432
-
-
58.966.447
-
-
-
-
-
-
- 124.399.635
- (71.000.000)
- 183.366.082
7.482.594
- (71.000.000) (13.052.442)
-
-
-
-
-
-
-
-
(1.463.465)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(25.137)
30 Haziran 2013 itibarıyla bakiye 1.571.000.000
241.425.784
-
527.051
500.747.759 (22.092.801)
142.417.363
61.888
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
Pay
İhraç
Primleri
1.571.000.000
241.425.784
-
527.051
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
129.000.000
Temettüler
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı
ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış/(azalış)
-
-
-
-
-
-
-
30 Haziran 2014 itibarıyla bakiye 1.700.000.000
241.425.784
-
527.051
365.676.206 (22.092.801)
Birikmiş Karlar
12.002.488 293.174.767 (305.177.255)
- 159.052.927
- (71.000.000)
-
60.897.508 2.426.359.712
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
365.751.130 (22.092.801)
303.249.106
(399.552)
-
- (46.490.732)
-
2.051.071
-
-
-
-
-
365.751.130 (22.092.801)
256.758.374
1.651.519
-
333.774.116
-
(1.463.465)
1.463.465
-
(25.137) (15.082.200)
(15.107.337)
159.052.927 5.080.397.191 1.003.341.040
6.083.738.231
Birikmiş Karlar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
431.862.505 5.494.471.013 1.120.830.254
6.615.301.267
9.544.903 422.317.602 (431.862.505)
- 269.365.830 224.926.169
66.038.291
- (129.000.000)
- (71.000.000)
- (71.000.000) (20.469.494)
290.964.460
(91.469.494)
Geçmiş
Yıllar
Karları
60.897.508 2.542.250.282
-
(3.691)
70.442.411 2.764.564.193
Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur.
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
3.691
-
269.365.830 5.648.393.491 1.166.402.742
-
(3.691)
6.814.796.233
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
341.590.887
107.134.242
27
293.903.523
160.817.849
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
− Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler
18,19
− Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
10,11,13
− Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
22,24
− Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
8,18,31,33
− Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 31,33
− İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
16
− Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
35
− Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
31,32
− Temettü gelirleri
32
− Diğer çeşitli gelir tahakkuklarındaki değişim
26
502.739.229
336.251.835
10.864.213
99.485.999
38.901.739
30.050.459
(25.497.468)
18.005.718
342.399.571
276.053.432
9.599.695
51.278.544
46.875.965
(17.094.746)
(13.232.117)
(9.557.171)
(4.245.418)
(11.440)
(1.066.408)
(1.454.279)
(45.952)
(23.800)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
− Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
13
− Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
10,37
− Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 11,16,37
− Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler
10
− Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 11,14,26,37
− İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt. 14,26
− Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili düzelt.
12,33
− Satış amaçlı duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
31,34
(256.447.088)
(103.012.541)
(172.053.830)
11.541.131
(5.394.119)
16.148.099
(5.025.793)
1.349.965
(276.225.263)
(17.664.053)
(165.531.419)
(18.571.610)
(6.941.088)
(15.913.950)
(58.163.530)
(366.300)
6.926.687
540.195.664
226.992.157
(99.272.330)
24.197.683
(101.297.221)
(22.232.909)
(40.373.758)
61.076
(57.561.788)
(21.983.445)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
−
−
−
−
Ödenen faiz
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
Ödenen kıdem tazminatı
8,31,33,37
31,33,37
35
24
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
(621.107.203)
(635.476.758)
-
9.773.254
-
(142.112.543)
38.697.319
54.690.824
(678.637.701)
(146.921.952)
117.554.145
28.822.265
30.496.935
(11.118.214)
(662.402.135)
(173.345.028)
192.819.668
25.957.636
33.891.232
25.250.334
89.407.786
896.257.797
27
27
27
8
8
654.186.375
(472.294.410)
190.848.676
9.049.320
(15.107.337)
2.057.367.862
(1.252.017.228)
8
27
(1.014.685)
(91.469.494)
(9.831.054)
(84.052.442)
(190.108.530)
367.915.281
(18.057.011)
(13.452.916)
(4.604.095)
163.005.409
128.462.852
34.542.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
(208.165.541)
530.920.690
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
1.950.947.616
1.158.326.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
6
1.742.782.075
1.689.247.473
Dipnot
Referansları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
− Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara
ilişkin nakit giriş/çıkışları
3
− Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları
7,16
− Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
18,19,32
− Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
18,19
− Verilen nakit avans ve borçlar
14
− Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
14
− Alınan temettüler
16,32
− Alınan faiz
6,33
− Diğer nakit girişleri/çıkışları
3,10,11,26
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
− Pay ve diğer özkayanağa dayalı araçların ihracından
kaynaklanan nakit girişleri
− Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları
− Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alımları
− Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
− Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
− Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
ilişkin nakit çıkışları
− Ödenen temettüler
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
− Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
31,33
− Yabancı para çevirim farklarının etkisi
27
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu (“Topluluk”), holding şirketi Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. (“Şirket”) ile 56 bağlı ortaklık, 5 iş ortaklığı ve 3 iştirakten oluşmaktadır.
Topluluk, yönetim muhasebesi açısından düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat
enerji ve sigorta aracılık hizmetleri yapan şirketleri kapsayan diğer grubu olmak üzere beş faaliyet grubuna
ayrılmış olup, fiili faaliyet konusu cam üretimi ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette
bulunmak, her türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektir.
Şirket, Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”)
tarafından 79 yıl önce Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de (“BİAŞ”) eski
unvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. İş
Bankası rapor tarihi itibarıyla Şirket’te %65,47’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.
Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:
İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon:
+ 90 (212) 350 50 50
Faks:
+ 90 (212) 350 57 87
http://www.sisecam.com
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No:
21599
Mersis No:
0–8150–0344–7300016
Topluluk’ un Personel Yapısı
Aylık ücretli
Saat ücretli
Toplam
8
30 Haziran
2014
6.244
14.528
31 Aralık
2013
6.406
13.835
30 Haziran
2013
6.097
13.702
20.772
20.241
19.799
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet grupları aşağıda verilmiştir:
Düzcam Grubu
Bağlı ortaklıklar
Trakya Cam Sanayii A.Ş. (1)
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı Türkiye
Düzcam, kaplamalı, lamine ve projeli camlar üretimi
ve satışı
Türkiye
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Ticari faaliyet
Türkiye
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Düzcam üretimi ve satışı
Türkiye
Trakya Glass Bulgaria EAD (2)
Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, oto cam, beyaz
eşya ve cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Bulgaristan
Trakya Cam Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
TRSG Autoglass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
Trakya Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
TRSG Glass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
Trakya Glass Rus ZAO
Düzcam üretimi ve satışı
Rusya
Automotive Glass Alliance Rus ZAO
Otomotiv camları üretimi ve satışı
Rusya
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Trakya Glass Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Glasscorp S.A.
Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı
Romanya
Fritz Holding GmbH
Holding hizmeti
Almanya
Richard Fritz Inc.
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Amerika
Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Spol S.R.O.
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Slovakya
Richard Fritz GmbH+Co. KG
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Kft
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Macaristan
İş ortaklıkları
HNG Float Glass Limited
Faaliyet konusu
Düzcam üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Hindistan
İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Faaliyet konusu
Düzcam üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Mısır
Faaliyet konusu
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Cam ev eşyası perakende satışı
Kâğıt – karton ambalaj üretimi ve satışı
Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Rusya
Cam Ev Eşyası Grubu
Bağlı ortaklıklar
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. (1)
Paşabahçe Investment B.V.
OOO Posuda
9
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Cam Ambalaj Grubu
Bağlı ortaklıklar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (1)
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Investment B.V.
Balsand B.V.
OOO Ruscam Management Company
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam
OOO Ruscam Glass (3)
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Sibir
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
JSC Mina
Faaliyet konusu
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Hollanda
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Ukrayna
Ukrayna
Gürcistan
İş ortaklıkları
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
Faaliyet konusu
Kalıp üretimi ve satışı
Kum işleme ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Rusya
İştirak
OAO FormMat
Faaliyet konusu
Kum üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Rusya
Bağlı ortaklıklar
Soda Sanayii A.Ş. (1)
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.
Şişecam Bulgaria EOOD
Cromital S.p.A
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.
Şişecam Soda Lukavac D.O.O.
Şişecam Chem Investment B.V.
Faaliyet konusu
Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı
Cam elyafı üretimi ve satışı
Elektrik üretimi ve satışı
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
Ağır sanayi makine imalatı ve satışı
Soda satışı
Krom türevleri
Kum işleme ve satışı
Soda üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
İtalya
Mısır
Bosna Hersek
Hollanda
İş ortaklıkları
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Faaliyet konusu
Vitamin-K üreticisi ve satışı
Kireç taşı üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Bosna Hersek
İştirak
Solvay Şişecam Holding AG
Faaliyet konusu
Finansman ve yatırım şirketi
Kayıtlı olduğu ülke
Avusturya
Kimyasallar Grubu
10
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Diğer
Bağlı ortaklıklar
Camiş Limited
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Şişecam Enerji A.Ş. (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Faaliyet konusu
Yurtdışı alım hizmetleri
Sigorta acenteliği
Topluluk ürünlerinin ihracatı
Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti
Kayıtlı olduğu ülke
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bu bağlı ortaklıklara ait hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ’ de (“BİAŞ”) işlem görmektedir.
Bu şirketin Cam Ev Eşyası Grubu’na bağlı üretim hattı da bulunmaktadır.
OOO Ruscam Kuban’ nın unvanı 28 Mart 2014 tarihinde OOO Ruscam Glass olarak değişmiştir.
Kimyasallar grubu içerisinde yeralan Dost Gaz Depolama A.Ş. bağlı ortaklığının Topluluk’taki Şirket dışındaki
hisseleri 14 Nisan 2014 tarihinde Şirket tarafından satın alınmış ve şirketin unvanı 26 Mayıs 2014 tarihinde Şişecam
Enerji A.Ş. olarak değişmiştir.
Topluluk’ un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin ortaklık pay oranları
aşağıda verilmiştir:
Düzcam Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Glass Bulgaria EAD
Trakya Cam Investment B.V.
TRSG Autoglass Holding B.V.
Trakya Investment B.V.
TRSG Glass Holding B.V.
Trakya Glass Kuban OOO (*)
Trakya Glass Rus ZAO
Automotive Glass Alliance Rus ZAO
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO
Trakya Glass Rus Trading OOO
Glasscorp S.A.
Fritz Holding GmbH
Richard Fritz Inc.
Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH
Richard Fritz Spol S.R.O.
Richard Fritz GmbH+Co. KG
Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH
Richard Fritz Kft
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
69,79
69,79
100,00
74,33
100,00
91,50
100,00
74,33
100,00
77,58
100,00
77,58
100,00
69,79
100,00
69,79
70,00
48,85
100,00
48,85
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
48,85
90,00
62,81
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
69,79
69,79
100,00
74,33
100,00
91,50
100,00
74,33
100,00
77,58
100,00
77,58
100,00
69,79
100,00
69,79
70,00
48,85
100,00
69,79
100,00
48,85
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
48,85
90,00
62,81
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
(*) Yatırım faaliyeti olmayan Trakya Glass Kuban OOO 14 Ocak 2014 tarihinde tasfiye sürecine girmiş ve 5 Mayıs 2014
tarihinde de resmen kapanmıştır.
11
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Düzcam Grubu İş Ortaklığı
Şirket Unvanı
HNG Float Glass Limited
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
34,89
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
34,89
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
30,00
20,94
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
30,82
21,50
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
99,45
95,77
100,00
86,18
100,00
100,00
51,00
47,83
100,00
95,77
100,00
95,77
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
99,45
95,77
100,00
86,18
100,00
100,00
51,00
47,83
100,00
95,77
100,00
95,77
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
79,12
79,12
100,00
82,27
100,00
82,26
75,92
60,07
51,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,72
59,91
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,86
79,01
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
79,12
79,12
100,00
82,27
100,00
82,26
75,92
60,07
51,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,72
59,91
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,86
79,01
Düzcam Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Cam Ev Eşyası Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Investment B.V.
OOO Posuda
Cam Ambalaj Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Investment B.V.
Balsand B.V.
OOO Ruscam Management Company
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam
OOO Ruscam Glass
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Sibir
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
JSC Mina
12
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Cam Ambalaj Grubu İş Ortaklığı
Şirket Unvanı
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
39,57
50,00
20,18
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
39,57
50,00
20,18
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
48,46
19,55
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
48,46
19,55
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
89,70
82,70
99,01
95,63
100,00
84,09
100,00
100,00
100,00
99,52
99,98
85,28
100,00
82,80
100,00
82,88
99,70
99,70
89,30
73,94
100,00
82,80
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
89,70
82,70
99,01
95,63
100,00
84,09
100,00
100,00
100,00
99,52
99,98
85,28
100,00
82,80
100,00
82,88
99,70
99,70
89,30
73,94
100,00
82,80
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
42,35
50,00
50,00
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
42,35
50,00
50,00
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
25,00
20,70
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
25,00
20,70
Cam Ambalaj Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
OAO FormMat
Kimyasallar Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Soda Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.
Şişecam Bulgaria EOOD
Cromital S.p.A
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.
Şişecam Soda Lukavac D.O.O.
Şişecam Chem Investment B.V.
Kimyasallar Grubu İş Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Kimyasallar Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
Solvay Şişecam Holding AG
13
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Diğer Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Camiş Limited
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Şişecam Enerji A.Ş.
30 Haziran 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
100,00
98,73
100,00
99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
100,00
98,73
100,00
99,96
100,00
100,00
100,00
85,31
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Şirket, bu çerçevede, ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Topluluk ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda
geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını
ilan etmiştir. Topluluk finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve
kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı
ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası
baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
14
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Kullanılan Para Birimi
Topluluk’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan
Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları’na (TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları
önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Topluluk’ un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Topluluk, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek
finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal
tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları
yapmıştır.
Topluluk, önceki dönem konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden
düzenlenen TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca yeniden
düzenlemeler yapmıştır. TFRS 10, 11 ve 12’ ye geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem finansal
tablolara limit getirip karşılaştırması gereken finansal tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır.
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir.
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı)
konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle
muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak
uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış
aktüeryal kayıp/(kazançlar), konsolide kar veya zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında
muhasebeleştirilmiştir.
15
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart TMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek
faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini %50 oransal konsolidasyon
yöntemi kullanarak konsolide etmiştir. Topluluk ’un müşterek kontrol edilen işletmeleri Omco İstanbul Kalıp
Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac
D.O.O. ilgili standardın yürürlüğe girmesi ile önceki dönem konsolide finansal tabloları özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan
Risklerin Niteliği ve Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)” da ki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.
Nakit akış tablosunun TMS 1 "Finansal Tabloların Sunumu" ve TMS 7 "Nakit Akış Tablosu" standardının
öngördüğü gösterimlerle uyumlaştırılması ve UFRS/TFRS 3 kapsamında geçici tutarlarla muhasebeleştirilen
Fritz Holding GmbH bağlı ortaklığının alım günkü sonuçlanan finansal tablolarla konsolide edilmesi
nedeniyle 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla nakit akış tablosunda sınıflandırmalar yapılmıştır.
1 Ocak – 30 Haziran 2013 dönemi nakit akış tablosunun önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı
aşağıdaki gibidir:
Nakit Akış Tablosu
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak30 Haziran 2013
140.638.725
(649.546.021)
911.365.134
Düzenleme
(33.504.483)
14.069.263
(15.107.337)
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak30 Haziran 2013
107.134.242
(635.476.758)
896.257.797
128.462.852
34.542.557
163.005.409
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Artış/(Azalış) 530.920.690
-
530.920.690
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetl. Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Topluluk
muhasebe politikalarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide
rapor tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir.
Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para
çevirim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
Bulgar Levası
Mısır Poundu
Rus Rublesi
Gürcistan Larisi
Ukrayna Grivnası
Konvertibl Mark
Yeni Rumen Leyi
Macaristan Foronti
Hindistan Rupisi
30 Haziran 2014
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
2,12340
2,16285
2,89190
2,96510
1,47860
1,51603
0,29624
0,30814
0,06276
0,06146
1,20027
1,23171
0,17959
0,21037
1,47860
1,51603
0,65528
0,66030
0,00932
0,00966
0,03534
0,03558
31 Aralık 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
2,13430
1,90334
2,93650
2,52904
1,50141
1,29308
0,30915
0,27721
0,06478
0,05935
1,22922
1,14423
0,26702
0,23813
1,50141
1,29308
0,65397
0,56879
0,00989
0,00852
0,03448
0,03249
30 Haziran 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
1,92480
1,80893
2,51370
2,37524
1,28523
1,21444
0,27506
0,26594
0,05843
0,05792
1,16591
1,09356
0,24081
0,22631
1,28523
1,21444
0,56109
0,53743
0,00853
0,00803
0,03224
0,03288
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Topluluk hesaplarını
içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK
Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve Topluluk tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve
sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların
faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik
tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
17
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Bağlı Ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını
kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve
işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu
şirketleri ifade eder.
Topluluk ’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya
kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları
ve etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Topluluk’ a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon
kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı
ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Topluluk tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile
tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya
elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’ a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri,
ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler
ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri
ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından
netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Topluluk’ un özkaynağının içinde
ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur.
Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı
ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya
düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu,
gerek tek başına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı
ortaklıkların finansal tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda,
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır (Dipnot 7).
18
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
İş Ortaklıklarındaki Paylar
İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulan şirketleri ifade
etmektedir. Topluluk, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu
hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Topluluk’ un
müşterek yönetime tabi işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar
özkaynak yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.
İştirakler
İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Topluluk’ un genel olarak
oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Topluluk’ un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine
sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.
Topluluk ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Topluluk’ un iştirakteki payı
ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne
uğradığını göstermiyor ise düzeltilmiştir. Topluluk, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir
yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı
değerinin sıfır olması veya Topluluk’ un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine
devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun
değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden
gösterilir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Topluluk’ un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Topluluk’ un
önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen;
teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen
satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık
düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Topluluk’ un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Topluluk’ un önemli bir etkiye sahip
olmadığı ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde
hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlık, gerçeğe uygun değeriyle konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
19
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı
Topluluk, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın
Seri: II–14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
2.3 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren
döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
Topluluk, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili
olarak TMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak
geçmişe yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak anlatılmıştır.
2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide finansal tabloların
hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler
Topluluk cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıla ait
dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Topluluk’ un
finansal
tabloları
üzerinde
etkisi
olan
değişiklik
ve
yorumları
uygulamıştır
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2014 tarihinde 30 Haziran 2014 dönemine ait
geçerli olan ve Topluluk ‘un finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
20
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler (devamı)
a. 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
− TMS/UMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler,
TMS/UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki
finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır
− TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”:
iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı farklı
karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip,
gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir.
− TMS/UMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden
satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin
açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
− TMS/UMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan
korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden
korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
− TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar”
üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
21
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
b. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
− TMS/ UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya
çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların
hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi;
durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
− Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik
getirmiştir:
●
●
●
●
●
●
●
−
TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik
getirmiştir:
● TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS’nin İlk Uygulaması”
● TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
● TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
● TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
− TFRS/UFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek
ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir.
− TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının
hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
− TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez
uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre
uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
22
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
b. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar (devamı):
− TFRS/UFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe Standartları
Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde
yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği
ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart
ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlıkyükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
− TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UMS 9; itfa
edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak
araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket
tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer
ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü
türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli
değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel
uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden
kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik
özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
− TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik
TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler
getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
23
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura
bedelinin, satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman
unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru
içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden
diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).
Malların Satışı
Topluluğun mal satışları düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile
soda ve krom bileşenlerini kapsamaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar
karşılandığında muhasebeleştirilir:
● Topluluk’ un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
● Topluluk’ un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin
bir kontrolünün olmaması,
● Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
● İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Topluluk’ a akışının olası olması ve
● İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet Sunumu
Yıllara yaygın projelere ilişkin sözleşme geliri ve maliyetler, gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği ve
sözleşme kapsamındaki proje ile ilgili bir değişiklik varsa değişiklikten kaynaklanan gelir artışının muhtemel
olduğu zaman muhasebeleştirilir. Sözleşme geliri, alınan veya alınacak hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile
ölçülmektedir. Projeler, sabit fiyatlı sözleşmeler olup sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı
metoduna göre hesaplanmaktadır. Toplam sözleşme gelirinin, tamamlanma oranına isabet eden tutarı, ilgili
döneme sözleşme geliri olarak kaydedilir.
Topluluğun, lojistik, ithalat, ihracat ve sigorta aracılık hizmetleri yapan hizmet şirketleri bulunmaktadır.
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
konsolide finansal tablolara yansıtılır.
24
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı
ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme,
direkt işçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti
ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stoklar, ilk madde
ve malzeme, yarı mamuller, mamuller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır
(Dipnot 13).
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi
ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki
varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da
dahil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, borçlanma maliyetleri Topluluk’ un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür
varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulur.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için
sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı
ile diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
10–50 yıl
8–50 yıl
3–25 yıl
3–15 yıl
2–20 yıl
4–15 yıl
Binalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Makine ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
25
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir
değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit
akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır
ve ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).
Bilgisayar Yazılımları
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl)
itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Topluluk’ un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü
yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda
sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren
çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran
varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı
geçmemek kaydıyla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 19).
26
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
Müşteri İlişkileri
İşletme birleşmesi sonucu sahip olunan müşteri ilişkileri ve sözleşmeleri iktisap tarihindeki makul değerleri
üzerinden muhasebeleştirilir. Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri tahmini sınırlı faydalı ömürleri (3 yıl)
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur ve elde etme maliyetinden birikmiş itfa
payının düşülmesi ile bulunan değer üzerinden taşınırlar. Müşteri ilişkileri, değer düşüklüğünün varlığını
işaret eden şartların olduğu durumlarda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması
durumunda müşteri ilişkilerinin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir ve ilgili tutar dönem
sonuçlarına gider olarak yansıtılır.
İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını
karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı
olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma
tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar
başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet
değerlerinden birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler (Dipnot 19).
Maden Varlıkları
Maden sahası geliştirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesinin yanı sıra
var olan cevher damarlarının üretiminin devam ve geliştirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı
yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliştirme maliyetleri, söz konusu
madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanlar
için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Üretim
sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliştirilmesiyle birebir ilişkili olduğu sürece aktifleştirilir.
Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Geliştirme giderlerinin
araştırma ve değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliştirme giderleri
oluştukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Maden varlıkları, kapasitelerinin tam
olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının Topluluk yönetimi tarafından belirlenen üretim
kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Maden geliştirme maliyetleri
gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda aktifleştirilir ve
ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Maden geliştirme maliyetleri, ilk kayda alındıkları
anda ilgili maden alanları bazında tanımlanabildiği ölçüde bölümlere dağıtılır ve her bir maden sahasındaki
bölümler ayrı ayrı ekonomik faydalar göz önünde bulundurularak üretim birimleri yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur. İlgili madenin ömrü süresince elde edilecek ekonomik faydaların artmasını
sağlayacak söz konusu madende yapılan büyük çapta ve önemli revizyon çalışmaları, aktifleştirilir. Bu
kapsamda değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar haricindeki bakım ve onarım giderleri
oluştukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasındaki
maden geliştirme maliyetleri; dönem içerisinde ilgili madenden çıkarılan toplam ton bazındaki maden
miktarının, söz konusu madendeki toplam ton bazındaki görünür ve işlenebilir geri kalan maden rezerv
miktarına bölünmesi suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden
sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak çıkarılıp
işlenebileceği bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir.
27
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
Maden Varlıkları (devamı)
Maden işletme hakları ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansıtılmakta olup dönem içerisinde yer
altı ve açık ocaktan çıkarılan ton bazındaki maden miktarının, görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton
bazındaki maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranı kullanılarak itfa
edilmektedir (Dipnot 19).
Geliştirme Giderleri
Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin
ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit
edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve
araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen
geliştirme gideri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari
üretiminin başlaması ile 5 yıl içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Dönem
itfa ve tükenme payları giderleri gerçekleştiğinde satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinde
muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 28 ve 30).
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan
gayrimenkuller “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe
uygun değer yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir
gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi
durumunda kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı
uygulanır. TMS 16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında
transfer tarihinde meydana gelen farklılık TMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi
tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız
değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır (Dipnot 17). Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı
gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde
kâr veya zarar ile ilişkilendirilmektedir.
28
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı
durumlarda satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu varlıklar; bir işletme birimi,
satış grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satışının
bilanço tarihini takip eden oniki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış
işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü
dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak
varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması
durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir.
Makul değerin kayıtlı değerin altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide
gelir tablosuna gider kaydedilir.
Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar
Türev araçlar ilk olarak sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyeti üzerinden
kayda alınmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmektedir.
Topluluk ’un türev araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile yabancı para ve faiz
oranı swap işlemleri oluşturmaktadır. Söz konusu türev araçlar ekonomik olarak Topluluk için risklere karşı
etkin bir koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımadıkları durumlarda
konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev araçlar olarak muhasebeleştirilmekte ve bunlara ilişkin
gerçeğe uygun değer değişiklikleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Topluluk ‘un finansal riskten korunma
muhasebesi koşullarını yerine getiren finansal riskten korunma işlemleri ise aşağıda açıklandığı şekilde
muhasebeleştirilmektedir:
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemleri
Topluluk, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle
ilişkisi kurulabilen ve gerçekleşmesi muhtemel olan işlemlerin nakit akışlarında belirli bir riskten
kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayan işlemleri nakit akış riskinden
korunma olarak belirlemektedir. Topluluk, etkin olarak nitelendirilen nakit akış finansal riskten korunma
işlemlerine ilişkin kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda “Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)” olarak
göstermektedir. Finansal riskten korunan taahhüdün veya gelecekteki muhtemel işlemin bir varlık veya
yükümlülük haline gelmesi durumunda özkaynak kalemleri arasında izlenen bu işlemlerle ilgili kazanç ya da
kayıplar bu kalemlerden alınarak söz konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter
değerine dahil edilmektedir. Aksi durumda, özkaynak kalemleri altında muhasebeleştirilmiş tutarlar, finansal
riskten korunan gelecekteki muhtemel işlemin konsolide gelir tablosunu etkilediği dönemde konsolide gelir
tablosuna transfer edilerek kar veya zarar olarak yansıtılır.
29
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar (devamı)
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemleri (devamı)
Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel işlemin, gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, önceden özkaynaklar altında
muhasebeleştirilen birikmiş kazanç ve kayıplar gelir tablosuna transfer edilir. Finansal riskten korunma
aracının, yerine belgelenmiş finansal riskten korunma stratejisine uygun olarak başka bir araç tanımlanmadan
veya uzatılmadan, vadesinin dolması, satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya finansal riskten
korunma tanımının iptal edilmesi durumunda, önceden diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiş
kazanç ve kayıplar, kesin taahhüt veya tahmini işlem gelir tablosunu etkileyene kadar özkaynaklar altında
sınıflandırılmaya devam eder.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Topluluk, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz
konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir.
Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek
olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın
veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri
kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü
zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen
artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün
iptali konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Finansal Kiralamalar
a) Topluluk - kiracı olarak
Finansal kiralama
Topluluk’ un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması,
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal
kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas
almak suretiyle maddi duran varlıklara dahil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri
kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal
kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır.
Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı
ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür.
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması
olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan
ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak
kaydedilir.
30
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Kiralamalar (devamı)
b) Topluluk - kiralayan olarak
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan
gayrimenkuller hariç, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve
elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna
yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda
alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir
ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler
aktifleştirilmiş bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma
maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz
giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde
borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla
katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir.
İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup
başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona
dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla
toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin
yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
31
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yatırımlar
Sınıflandırma
Topluluk, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal
varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma
amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak
sınıflandırılırlar (Dipnot 10, Dipnot 11).
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay
içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar
(Dipnot 7).
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında
kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım
yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak
gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım
alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Topluluk tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde,
finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.
32
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yatırımlar (devamı)
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme (devamı)
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın
kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan
oluşan kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları
özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda
özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal
varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. Topluluk satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü
ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar
veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar
için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) bulunmaması durumlarında, Topluluk
ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu
yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer
enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve
opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe
uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri
üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Topluluk, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin
altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili
finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha
önce kar veya zarar tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar
özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya
zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün
ortadan kalkması durumunda dahi kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.
33
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman
gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar
arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da
dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto
edilen değeridir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya
bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek
esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31).
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
nakde kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer
kısa vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa
vadeli finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7).
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun
değere ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak
sınıflandırılır.
Özkaynağa dayalı finansal araçlar
Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu
opsiyonun itfa planına uygun olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal
yükümlülüğün indirgenmiş tutarının opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı
kabul edilmektedir.
34
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yükümlülükler (devamı)
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).
Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini
tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması
gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip
dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre
muhasebeleştirilir (Dipnot 3).
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek
maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin
düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit
edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder.
Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş
ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Topluluk ‘un edinilen işletmedeki net
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen
işletmedeki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten
birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit
üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim
grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye
faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya
olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık
yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü
durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.
Topluluk tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
35
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (devamı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri
Topluluk, kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Topluluk’ un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak
değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde
etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark
özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli
ile ortaklığın satılan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp
veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Topluluk’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan
Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize
endeksli parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye
çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir.
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Topluluk’ un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde
geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği
tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı
takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama
kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Topluluk’ un yabancı para
çevirim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı
dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki
faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
36
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net
karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına
kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak
dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Topluluk, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen
hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi
için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz
konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve
gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).
37
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Zarara Sebebiyet Verecek Sözleşmeler
Topluluk’ un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin
bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin
bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve
varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 15).
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Topluluk’ un, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için
kullandığı bilgileri içeren beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Topluluk’ un bu faaliyet grupları düzcam, cam
ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat, sigorta ve yatırım şirketlerini de kapsayan diğer
grubudur. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan
etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Topluluk Yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken
TFRS’ ye göre hazırlanan finansal tablo faaliyet sonuçlarının incelenmesini yöntem olarak belirlemiştir
(Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Topluluk’ un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan
raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Topluluk’ un faaliyetlere ilişkin karar almaya
yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin
performansının değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm
olmak için yeterli sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için
birleştirilmiştir.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan
satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm
faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya
zararının %10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının
%10’u veya daha fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda,
yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler
olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
38
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Topluluk’ un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair
makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında
sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir
kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar
altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir
(Dipnot 35). Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Topluluk’ un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak
hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda
yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme
birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa
finansal tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü finansal tablolara alınmaz.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi
oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan,
hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve
istisnalarından doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
39
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Topluluk’ un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma
hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Topluluk, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan
kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan
sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili
ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar
konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24).
Nakit Akış Tablosu
Topluluk, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer
finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit
akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Topluluk’ un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Topluluk’ un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Topluluk’ un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Herhangi bir Topluluk şirketi, ana ortaklığın hisselerini bedelini ödeyerek satın aldığında, el değiştiren
hisselerin nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihraç edilmesine
kadar özsermayeden düşülmekte ve karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi kalemi altında gösterilmektedir. Bu
hisse müteakip dönemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması durumunda tahsil edilen tutar yine
özsermayede gösterilir.
Temettüler
Topluluk, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara
yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük
olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
40
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat maliyetleri, Topluluk tarafından oluştukça muhasebeleştirilir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun
güvenilir olarak tahmin edilemediği durumlarda, sözleşme hasılatı sözleşme maliyetinin geri kazanılabilen
kısmı kadar muhasebeleştirilmektedir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilebildiği
durumlarda ve sözleşmenin karlı olması muhtemel ise, sözleşme hasılatı sözleşme süresi boyunca
muhasebeleştirilir. Sözleşme maliyetinin toplam sözleşme hasılatını geçmesi muhtemel ise, beklenen zarar
oluştuğu tarihte gider olarak muhasebeleştirilir. Sözleşmeyle belirlenen iş, talepler ve hakediş ödemeleri,
müşteri ile anlaşmaya varıldığı ve güvenilir bir biçimde ölçülebildiği durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Topluluk, belirli bir dönemde muhasebeleştirilmesi gereken miktarın belirlenmesinde "tamamlanma yüzdesi
yöntemi"’ni kullanmaktadır. Tamamlanma yüzdesi; rapor tarihi itibarıyla oluşan sözleşme maliyetinin her bir
sözleşme için tahmin edilen toplam maliyete oranlanması ile hesaplanır. Sözleşme üzerinde gelecekteki
faaliyetlerle ilişkili cari yılda yapılan maliyetler, tamamlanma safhasının belirlenmesinde kullanılan sözleşme
maliyetlerine dahil edilmez. Bunlar içeriklerine göre; stoklar, peşin ödenmiş giderler veya diğer varlıklar
olarak gösterilir.
Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili; henüz hakedişi gerçekleşmemiş maliyetlerini ve
kaydedilen gelir/giderlerini “devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar” olarak varlıklar içerisinde
gösterir. Müşteriler tarafından henüz ödenmemiş hakediş bedelleri “ticari ve diğer alacaklar” içerisine dahil
edilir. Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili hakedişlerin maliyetleri ve kaydedilen
gelir/giderleri aşan kısımlarını “Devam eden inşaat sözleşmelerine ait yükümlülükler” olarak yükümlülükler
içerisinde gösterir.
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe
değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki
olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar,
yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar,
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin
kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Topluluk vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Topluluk şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek
kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar
altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
41
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Yapılan değerlendirme neticesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici
farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği
süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 106.716.493 TL (31 Aralık 2013: 94.107.150 TL)
tutarındaki vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden
öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği süre
içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 182.352.229 TL (31 Aralık 2013: 144.227.737 TL) indirimli
kurumlar vergisi için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze
İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulün makul
değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmektedir (Dipnot 17).
Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller
olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla
208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı, 10.005.731 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulün makul
değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmektedir. (Dipnot 17).
Topluluk’ un borsada işlem görmeyen satılmaya hazır finansal varlıklarından Avea İletişim Hizmetleri
AŞ’nin (“Avea”) direkt %0,35 ve Trakya Yatırım Holding A.Ş. aracılığı ile dolaylı %1,14 olmak üzere
toplam %1,48’ine sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin borsada işlem görmemesi
sebebiyle mevcut piyasa değeri 13 Haziran 2010 tarihinde gerekli mesleki birikime sahip ve
telekomünikasyon sektöründe güncel bilgisi bulunan bağımsız ve uluslararası bir değerleme firması
tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlığın gerçeğe uygun değeri,
değerleme raporunda söz konusu hisseler için mevcut pazar bilgileri temel alınarak; indirgenmiş nakit akım
yöntemi, karşılaştırmalı sektör çarpanları ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Nakit
akım analizinde iskonto oranı olarak %12,4 ve sektör çarpanı olarak %7,0 kullanılmıştır. Takip eden
dönemlerde, satılmaya hazır finansal varlığın makul değeri, Avea’nın mevcut abone sayısı, pazar payı ve
telekomünikasyon sektörüne özgü indirgenmiş nakit akım analizleri ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak
şekilde sektör karşılaştırmaları göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve bu analizlerin sonucunda makul
değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmüştür.
42
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. İşletme Birleşmeleri
1 Ocak – 30 Haziran 2014 döneminde TFRS–3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme
birleşmesi olmamıştır.
2013 Yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi:
Topluluk, 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla Fritz Holding GmbH ve bağlı ortaklıklarının tamamını 3.000.000
Euro bedelle satın almıştır. Bu alım ile birlikte Topluluk ’un Avrupa’daki pazarlarda büyüme ve cam
enkapsülasyonu üretim ve satış hedefine katkıda bulunulması ve Almanya’da yüksek bir pazar payına
ulaşılması amaçlanmıştır.
Kayıtlı Değer
85.143.491
17.035.654
28.226.588
28.849.160
737.085
10.295.004
-
Makul Değer
81.771.537
17.035.654
28.339.337
24.278.203
737.085
4.454.571
6.926.687
66.009.653
65.200.883
808.770
69.880.207
48.593.144
21.287.063
151.153.144
151.651.744
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
89.703.794
340.432
23.530.927
62.339.717
3.492.718
135.508.629
340.432
22.769.319
62.339.717
35.237.174
14.821.987
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi pasifi
29.441.748
6.745.131
22.017.454
679.163
-
12.402.977
6.927.018
1.454.403
4.021.556
Toplam Yükümlülükler
119.145.542
147.911.606
Net Varlıklar Toplamı
32.007.602
3.740.138
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Toplam Varlıklar
Ödenen toplam nakit
Alınan nakit ve nakit benzerleri
Net nakit çıkışı/(girişi)
7.262.400
(17.035.654)
(9.773.254)
Hisse alım günkü şerefiye
Yabancı para çevirim farkı
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye
3.522.262
750.344
4.272.606
43
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. İşletme Birleşmeleri (devamı)
2013 Yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi (devamı):
Konsolide kar veya zarar tablosunda, iktisap tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar elde edilen satış
gelirlerinde Fritz Holding GmbH’ın payı 256.539.580 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, konsolide
kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karına katkısı 14.565.361 TL’dir. Eğer Fritz Holding GmbH,
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolidasyona dahil edilmiş olsaydı, 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde
konsolide kar veya zarar tablosunda 164.545.408 TL tutarında ilave satış geliri, kontrol gücü olmayan paylar
sonrası net dönem karında ise 144.668 TL artış gerçekleşirdi.
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini TMS–31 “İş Ortaklıklarındaki
Paylar” standardına göre %50 oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı TMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Yeni standart müşterek
anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak
yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Bu kapsamda Topluluk ’un müşterek kontrol edilen Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO
Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. TMS–28 “İştiraklerdeki
ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” standardına göre özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle
yeniden düzenlemiştir. Bu şirketlere ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da verilmiştir.
Topluluk, bağlı ortaklıklarındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybıyla
sonuçlanmayacak şekilde meydana gelen değişikliklere ilişkin açıklamaları Dipnot 27’de vermiştir.
Topluluk’ un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve
sahiplik oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.
Bağlı ortaklıklardaki özet finansal bilgiler gruplandırılarak konsolide edilmiş olup, gruplar arası eliminasyon
işlemleri öncesi özet finansal bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
44
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar (devamı)
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Trakya Cam
Konsolide
1.560.647.885
2.719.851.915
4.280.499.800
Anadolu Cam
Konsolide
1.070.939.821
2.022.472.972
3.093.412.793
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
709.869.344
1.097.069.447
1.806.938.791
689.491.955
987.438.974
1.676.930.929
252.271.684
236.589.157
488.860.841
30.548.325
8.254.987
38.803.312
185.773.092
65.050.837
16.173.523
-
2.287.787.917
1.351.431.027
1.318.397.189
27.586.738
8.421.000
11.635.555
-
-
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Kontrol gücü olmayanlara ödenen temettü
Soda Sanayi Denizli Cam
Konsolide
Solo
866.729.901 41.920.754
956.701.652 24.469.296
1.823.431.553 66.390.050
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
953.049.994
794.496.859
803.448.515
32.968.094
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
119.981.490
58.882.594
178.864.084
(22.457.873)
161.736.315
139.278.442
149.647.141
(5.461.629)
144.185.512
647.298
169.181
816.479
9.721.000
2.352.982
801.097
-
189.420.686
(244.901.446)
71.979.456
(13.751.629)
(95.718.704)
(167.619.879)
185.873.322
(7.815.609)
(82.545.040)
2.733.658
(2.812.920)
169.250
16.498.696
(1.948.366)
(277.090.212)
(8.878.670)
95.512.673
(4.186.100)
89.988
(108.467)
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
14.550.330
804.571.321
(285.968.882)
602.436.318
91.326.573
223.734.921
(18.479)
330.468
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
819.121.651
316.467.436
315.061.494
311.989
Kontrol gücü olmayan paylar
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Yatırım faaliyetleri nakit akışları
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
Yabancı para çevirim öncesi
Yabancı para çevrim farkları
45
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar (devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Trakya Cam
Konsolide
1.482.943.622
2.402.129.066
3.885.072.688
Anadolu Cam
Konsolide
1.247.477.435
1.916.856.345
3.164.333.780
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
518.457.308
1.034.497.455
1.552.954.763
796.629.670
1.046.152.112
1.842.781.782
287.945.348
256.132.676
544.078.024
23.355.653
8.047.553
31.403.206
184.473.092
74.333.410
15.376.178
-
2.147.644.833
1.247.218.588
1.221.012.774
26.770.259
12.231.489
-
-
582.167.117
749.902.125
670.816.243
24.135.076
39.280.523
37.679.549
76.960.072
31.295.718
167.069.446
198.365.164
85.299.483
16.324.628
101.624.111
(1.869.820)
(13.828)
(1.883.648)
7.657.702
(13.146.423)
1.403.394
-
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
6.315.750
Soda Sanayi Denizli Cam
Konsolide
Solo
800.251.931 36.388.705
980.215.045 21.784.760
1.780.466.976 58.173.465
1 Ocak – 30 Haziran 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Kontrol gücü olmayan paylar
1 Ocak – 30 Haziran 2013 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri (Yeniden düzenlenmiş)
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Yatırım faaliyetleri nakit akışları
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
48.465.459
(333.360.920)
652.523.291
20.630.268
(152.665.713)
266.011.005
(49.435.932)
(12.123.494)
52.909.201
492.858
(284.227)
(8.066.270)
Yabancı para çevirim öncesi
Yabancı para çevrim farkları
367.627.830
65.092.360
133.975.560
19.730.879
(8.650.225)
17.185.205
(7.857.639)
(35.230)
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
432.720.190
297.923.324
153.706.439
147.472.471
8.534.980
166.895.914
(7.892.869)
8.196.966
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
730.643.514
301.178.910
175.430.894
304.097
46
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama
a) Faaliyet gruplarına göre raporlama
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası satışlar
Düzcam
1.100.768.727
7.317.438
Cam Ev Eşyası
790.637.872
30.973.148
Cam Ambalaj
794.480.093
16.766
Kimyasallar
728.347.234
251.616.701
Diğer
7.135.504
6.683.012
Net satış hasılatı
Satışların maliyeti
1.108.086.165
(799.710.939)
821.611.020
(561.649.706)
794.496.859
(650.301.277)
979.963.935
(727.896.026)
13.818.516
(2.193.034)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
308.375.226
(222.348.481)
85.977.097
(57.416.766)
259.961.314
(207.475.973)
26.047.643
(24.316.547)
144.195.582
(125.687.923)
23.079.391
(17.401.520)
252.067.909
(94.463.165)
25.371.721
(23.127.715)
11.625.482
(1.223.443)
3.096.649
(667.068)
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(296.607.065)
Konsolide
3.421.369.430
-
(296.607.065) 3.421.369.430
279.914.417 (2.461.836.565)
(16.692.648)
13.630.789
(7.467.010)
453.730
959.532.865
(637.568.196)
156.105.491
(122.475.886)
79.566
-
4.101.563
21.205.785
-
110.554
25.497.468
114.666.642
9.250.959
(499.123)
54.216.437
2.718.695
(8.604)
28.287.093
11.691.379
(148.786)
181.054.535
2.745.963
(19.711)
12.831.620
204.190
-
(9.964.585)
(19.025.541)
-
381.091.742
7.585.645
(676.224)
123.418.478
287.037.366
(303.475.539)
56.926.528
290.908.280
(302.323.137)
39.829.686
40.812.536
(101.764.338)
183.780.787
54.396.386
(49.550.239)
13.035.810
48.309.147
(40.323.173)
(28.990.126)
(24.805.388)
24.686.177
388.001.163
696.658.327
(772.750.249)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
106.980.305
15.314.739
45.511.671
(5.216.858)
(21.122.116)
(474.647)
188.626.934
(26.873.086)
21.021.784
(2.760.884)
(29.109.337)
2.005.018
311.909.241
(18.005.718)
Dönem karı / (zararı)
122.295.044
40.294.813
(21.596.763)
161.753.848
18.260.900
(27.104.319)
293.903.523
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
328.060.019
(92.193.841)
167.385.722
(62.487.005)
135.460.922
(115.472.752)
38.613.785
(59.838.452)
19.733.364
(6.259.785)
-
689.253.812
(336.251.835)
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (Favök) (*)
215.612.319
119.413.533
155.302.438
243.619.239
19.295.595
(28.990.126)
724.252.998
Esas faaliyet karı /(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
(*) Favök; TMS tarafından tanımlanmamaktadır. Topluluk, Favök'ü faiz, amortisman ve vergi öncesi kar olarak tanımlamıştır. Açıklanan Favök tutarları Topluluk yönetimi tarafından
Topluluk'un faaliyet performansının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2014)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam yükümlülükler
4.568.817.835
216.768.516
2.148.712.505
2.205.933.017
878.849.799
47
2.782.963.312
32.128.357
1.661.938.150
2.264.233.734
201.722.276
562.004.480
3.364.427.209
638.009
867.713.700
(3.336.167.994) 11.850.207.113
451.257.158
(1.083.807.754) 5.035.410.880
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
a) Faaliyet gruplarına göre raporlama (devamı)
1 Ocak – 30 Haziran 2013
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası satışlar
Düzcam
676.093.170
3.551.950
Cam Ev Eşyası
687.187.271
16.431.772
Cam Ambalaj
749.860.951
16.266
Kimyasallar
640.706.565
191.266.481
Diğer
5.535.642
5.627.990
Net satış hasılatı
Satışların maliyeti
679.645.120
(504.849.222)
703.619.043
(482.792.636)
749.877.217
(620.671.662)
831.973.046
(676.023.811)
11.163.632
(6.223.313)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
174.795.898
(146.719.035)
31.247.597
(18.862.798)
220.826.407
(189.633.607)
27.716.520
(18.652.068)
129.205.555
(113.657.557)
30.903.334
(23.112.264)
155.949.235
(78.420.864)
28.948.195
(23.476.443)
4.940.319
(3.159.969)
2.602.235
(21.473.109)
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(216.894.459)
Konsolide
2.759.383.599
-
(216.894.459) 2.759.383.599
209.631.512 (2.080.929.132)
(7.262.947)
10.514.063
(10.652.494)
498.846
678.454.467
(521.076.969)
110.765.387
(105.077.836)
(2.194.422)
-
3.817.340
11.477.774
131.425
-
13.232.117
38.267.240
11.184.074
(846.708)
40.257.252
353.671
(26.840)
27.156.408
12.915.294
(9.243.474)
94.477.897
1.759.733
(301.166)
(16.959.099)
89.470
-
(6.902.532)
(14.383.372)
-
176.297.166
11.918.870
(10.418.188)
48.604.606
192.404.092
(188.991.829)
40.584.083
184.771.958
(197.600.854)
30.828.228
36.092.893
(84.039.101)
95.936.464
36.680.963
(25.264.770)
(16.869.629)
54.482.695
(35.116.392)
(21.285.904)
(14.843.829)
14.887.004
177.797.848
489.588.772
(516.125.942)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
52.016.869
(9.527.115)
27.755.187
(12.300.182)
(17.117.980)
48.716.206
107.352.657
(17.484.531)
2.496.674
(473.600)
(21.242.729)
626.393
151.260.678
9.557.171
Dönem karı / (zararı)
42.489.754
15.455.005
31.598.226
89.868.126
2.023.074
(20.616.336)
160.817.849
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
268.503.225
(65.760.228)
103.078.180
(52.739.767)
227.272.488
(98.513.189)
55.179.496
(53.080.813)
8.368.746
(5.959.435)
-
662.402.135
(276.053.432)
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (Favök)
114.364.834
93.323.850
129.341.417
149.017.277
(10.910.194)
(21.285.904)
453.851.280
3.669.893.274
188.491.872
1.589.527.989
1.846.566.663
587.271.733
2.577.385.308
29.693.700
1.594.996.084
2.085.093.036
164.523.119
563.837.356
3.026.917.807
708.513
813.642.381
Esas faaliyet karı /(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2013)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam yükümlülükler
48
(2.786.813.884) 10.419.042.204
383.417.204
(813.971.570) 4.335.303.973
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
b) Coğrafi bölgelere göre raporlama
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Türkiye
2.441.840.046
82.533.577
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
354.826.991
51.961.718
Avrupa
624.702.393
46.865.476
Toplam
3.421.369.430
189.812.800
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(189.812.800)
Konsolide
3.421.369.430
-
2.524.373.623
(1.740.913.426)
406.788.709
(360.151.129)
671.567.869
(538.458.983)
8.452.029 3.611.182.230
(4.041.476) (2.643.565.014)
(189.812.800)
181.728.449
3.421.369.430
(2.461.836.565)
783.460.197
(470.613.107)
106.333.113
(62.781.034)
46.637.580
(72.267.671)
46.939.965
(50.157.544)
133.108.886
(107.028.905)
10.500.253
(9.537.901)
4.410.553
(4.162.512)
-
(8.084.351)
16.503.999
(7.667.840)
593
959.532.865
(637.568.196)
156.105.491
(122.475.886)
Diğer
8.452.029
967.617.216
(654.072.195)
163.773.331
(122.476.479)
4.891.547
-
20.605.921
-
25.497.468
-
25.497.468
361.290.716
7.205.518
(518.834)
(28.847.670)
713.410
(157.390)
47.648.254
197.343
-
248.041
-
380.339.341
8.116.271
(676.224)
752.401
(530.626)
-
381.091.742
7.585.645
(676.224)
367.977.400
664.710.284
(665.776.732)
(28.291.650)
29.552.374
(96.551.344)
47.845.597
4.528.752
(12.380.338)
248.041
23.585
-
387.779.388
698.814.995
(774.708.414)
221.775
(2.156.668)
1.958.165
388.001.163
696.658.327
(772.750.249)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
366.910.952
(27.995.611)
(95.290.620)
10.599.314
39.994.011
(609.421)
271.626
-
311.885.969
(18.005.718)
23.272
-
311.909.241
(18.005.718)
Dönem karı/(zararı)
338.915.341
(84.691.306)
39.384.590
271.626
293.880.251
23.272
293.903.523
228.789.564
(209.085.183)
271.459.414
(71.106.371)
188.997.332
(56.027.211)
7.502
(33.070)
689.253.812
(336.251.835)
-
689.253.812
(336.251.835)
577.062.583
42.814.721
103.872.808
281.111
724.031.223
221.775
724.252.998
9.278.033.604
159.474.088
2.447.056.923
2.155.695.866
2.033.712.608
3.324.801.929
291.783.070
1.348.505.916
1.951.179 14.760.482.578
451.257.158
518.202 5.829.793.649
(2.910.275.465)
(794.382.769)
11.850.207.113
451.257.158
5.035.410.880
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2014)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*) Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
49
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
b) Coğrafi bölgelere göre raporlama (devamı)
1 Ocak – 30 Haziran 2013
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Türkiye
2.106.640.216
59.986.368
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
354.789.841
24.155.356
Avrupa
297.953.542
23.503.484
2.166.626.584
(1.594.634.206)
378.945.197
(325.923.324)
321.457.026
(258.348.392)
571.992.378
(416.489.659)
94.370.357
(74.505.057)
53.021.873
(64.355.516)
19.901.572
(25.575.990)
63.108.634
(52.779.539)
5.874.231
(4.998.181)
Toplam
2.759.383.599
112.235.811
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(112.235.811)
Konsolide
2.759.383.599
-
4.590.603 2.871.619.410
(2.364.518) (2.181.270.440)
(112.235.811)
100.341.308
2.759.383.599
(2.080.929.132)
(11.894.503)
14.514.830
(9.380.773)
1.392
678.454.467
(521.076.969)
110.765.387
(105.077.836)
Diğer
4.590.603
2.226.085
(1.967.085)
-
690.348.970
(535.591.799)
120.146.160
(105.079.228)
15.138.214
-
(1.906.097)
-
13.232.117
-
13.232.117
190.506.233
32.335.403
(5.751.925)
(17.008.061)
5.322.456
(4.666.263)
9.299.048
342.198
-
259.000
-
183.056.220
38.000.057
(10.418.188)
(6.759.054)
(26.081.187)
-
176.297.166
11.918.870
(10.418.188)
217.089.711
481.971.325
(445.494.265)
(16.351.868)
5.421.926
(61.470.125)
9.641.246
4.218.889
(10.103.077)
259.000
220.665
-
210.638.089
491.832.805
(517.067.467)
(32.840.241)
(2.244.033)
941.525
177.797.848
489.588.772
(516.125.942)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
253.566.771
(4.064.997)
(72.400.067)
12.955.104
3.757.058
(201.606)
479.665
-
185.403.427
8.688.501
(34.142.749)
868.670
151.260.678
9.557.171
Dönem karı/(zararı)
249.501.774
(59.444.963)
3.555.452
479.665
194.091.928
(33.274.079)
160.817.849
386.402.916
(183.227.091)
168.935.714
(62.779.064)
107.063.505
(30.019.919)
(27.358)
662.402.135
(276.053.432)
-
662.402.135
(276.053.432)
400.316.802
46.427.196
39.661.165
286.358
486.691.521
(32.840.241)
453.851.280
8.656.352.593
293.881.504
2.394.364.544
1.549.320.877
1.330.890.940
2.391.835.698
89.535.700
1.066.207.037
2.105.118 12.599.614.286
383.417.204
614.016 4.792.076.537
(2.180.572.082)
(456.772.564)
10.419.042.204
383.417.204
4.335.303.973
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (30 Haziran 2013)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
50
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6. Nakit ve Nakit Benzerleri
30 Haziran
2014
408.068
1.744.743.493
150.009.045
1.594.734.448
93.386
31 Aralık
2013
468.531
1.948.361.726
174.154.563
1.774.207.163
14.740
4.293.393
1.745.244.947
1.953.138.390
30 Haziran
Vade
2014
Temmuz-Ağustos 2014 1.423.013.348
Temmuz-Ağustos 2014 130.306.872
Temmuz 2014
37.641.726
3.772.502
1.594.734.448
31 Aralık
2013
1.298.641.275
161.340.514
310.579.224
3.646.150
1.774.207.163
Kasa
Bankadaki nakit
− Vadesiz mevduatlar
− Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Repo ve yatırım fonları
Diğer hazır değerler
Vadeli mevduatlar
Para birimi
ABD Doları
Euro
TL
Diğer dövizlerin TL karşılığı
Faiz oranı
(%)
%2,25-%3,10
%2,20-%3,00
%7,00-%12,00
30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında yer
alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
31 Aralık
30 Haziran
2014
2013
2013
Hazır değerler
1.745.244.947
1.953.138.390
1.690.939.507
Eksi: Faiz tahakkukları
(2.462.872)
(2.190.774)
(1.692.034)
1.742.782.075
1.950.947.616
1.689.247.473
7. Finansal Yatırımlar
a) Kısa vadeli finansal yatırımlar
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa mevduatlar
Diğer kısa vadeli finansal yatırımlar
30 Haziran
2014
-
31 Aralık
2013
750.705
129.560
880.265
30 Haziran
2014
81.694.826
663.451
323.670
31 Aralık
2013
81.694.826
663.451
307.488
82.681.947
82.665.765
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar
Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar
51
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Finansal Yatırımlar (devamı)
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Gerçeğe uygun değer değişimi
Borsa fiyatı ile değerlenen
finansal yatırımlar
İş Finansal Kiralama A.Ş. (*)
Hisse
oranı
(%)
<1
30 Haziran
2014
323.670
30 Haziran
2014
82.665.765
16.182
82.681.947
30 Haziran
2013
82.657.939
7.826
82.665.765
Hisse
oranı
(%)
<1
31 Aralık
2013
307.488
(*) İş Finansal Kiralama A.Ş. BİST’te işlem görmekte olup, BİST bekleyen en iyi alış fiyatı olan 1 TL ile
değerlenmiştir (31 Aralık 2013: 0,95 TL).
Hisse
Aktif bir piyasası olmayan
oranı
finansal yatırımlar
(%)
(1)
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
34,65
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
<1
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
<1
Diğer
-
30 Haziran
2014
51.656.972
29.836.265
188.233
13.356
81.694.826
Hisse
oranı
(%)
34,65
<1
<1
-
31 Aralık
2013
51.656.972
29.836.265
188.233
13.356
81.694.826
(1) Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. İş Bankası AŞ’nin kontrolü altındadır. Topluluk’ un iştirak üzerinde,
aşağıdaki hususların varlığı söz konusu olmadığından önemli etkinliği bulunmamaktadır:
 Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme,
 Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine
katılma,
 Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 İşletmeler arasında yönetici personel değişimi veya işletme için gerekli teknik bilginin sağlanması.
52
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Finansal Yatırımlar (devamı)
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar (devamı)
Hisse
oranı
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar (%)
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
Paşabahçe Glass GmbH
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.
Paşabahçe Spain SL
Paşabahçe USA Inc.
Değer düşüklüğü karşılığı (-)
30 Haziran
2014
100,00
100,00
100,00
99,71
100,00
80,00
100,00
100,00
1.451.583
655.449
500.000
212.083
68.699
51.796
42.792
164
(2.319.115)
663.451
Hisse
oranı
(%)
100,00
100,00
100,00
99,71
100,00
80,00
100,00
100,00
31 Aralık
2013
1.451.583
655.449
500.000
212.083
68.699
51.796
42.792
164
(2.319.115)
663.451
Paşabahçe Glass GmbH, Paşabahçe Spain SL, Paşabahçe USA Inc. Türkiye dışında üretim, pazarlama ve
satış faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bağlı ortaklıklardır. Bu şirketler ile Paşabahçe Yatırım
ve Pazarlama A.Ş. ve Topkapı Yatırım Holding AŞ’nin finansal tabloları konsolide finansal tablolar
açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Paşabahçe Mağazaları BV, Şişecam Shangai Trade Co Ltd. ve Mepa Merkezi Pazarlama AŞ’nin iştirak
tutarlarının tamamına ekli konsolide finansal tablolarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
53
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar
Kısa vadeli borçlanmalar
Kısa vadeli krediler
30 Haziran
2014
490.416.015
31 Aralık
2013
365.531.721
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Çıkarılmış tahvillerin anapara borç ve taksitleri
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı ve komisyonları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
30 Haziran
2014
437.602.081
3.056.440
(1.381.334)
277.280
(22.514)
439.531.953
31 Aralık
2013
479.178.471
6.563.466
(1.361.365)
534.649
(49.500)
484.865.721
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
929.947.968
850.397.442
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
Çıkarılmış tahviller
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları ve komisyonları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
Toplam uzun vadeli borçlar
30 Haziran
2014
1.682.441.069
1.061.700.000
(6.744.685)
4.454.803
(130)
2.741.851.057
31 Aralık
2013
1.668.674.311
1.067.150.000
(7.324.234)
5.303.657
(4.464)
2.733.799.270
Toplam borçlanmalar
3.671.799.025
3.584.196.712
Şirket’in kredi derecelendirmesi ile ilgili olarak 24 Nisan 2013 tarihinde uluslararası derecelendirme
kuruluşlarından;


Standart&Poors, TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB+”, kısa vadeli kredi
notunu “b”, görünümünü “durağan”
Moody’s uzun vadeli kredi notunu “Ba1” görünümünü ise “durağan”
olarak açıklamışlardır.

Standard&Poors, 26 Mayıs 2014 tarihinde Şirket’in uzun vadeli kredi notunu "BB+", görünümü ise
durağan olarak teyit etmiştir.

Moody’s 6 Mayıs 2014 tarihinde Şirket’in uzun vadeli kredi notunu “Ba1”, görünümünü ise
“durağan” olarak tekrar teyit etmiştir.
Şirket, SPK tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde 15/487 sayılı kararıyla onaylanan ve 3 Mayıs 2013 tarihinde
ihraç belgesi verilen 407.210.000 USD için Regulation S ISIN: XS0927634807, 92.790.000 USD için Rule
144A ISIN: US90016AAA88 ISIN kodlu tahvili İrlanda Borsası’nda kote ettirmiştir. Tahvil ihracına
Citigroup, BNP Paribas, J.P. Morgan ve HSBC aracılık etmişlerdir. Yurtdışındaki yerleşik nitelikli
yatırımcılara satış işlemleri 9 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvillerin merkezi
saklamacı kuruluşu Euroclear ve Clearstream’dır.
54
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Topluluğun, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden
fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
872.357.805
1.228.945.064
486.958.296
22.198.000
2.610.459.165
Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri
3 aydan kısa
3 ay – 12 ay arası
1 – 5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
31 Aralık
2013
722.239.245
1.150.790.810
545.258.989
95.095.459
2.513.384.503
1.056.630.421 TL tutarındaki çıkarılmış tahvillerin kupon faiz oranı %4,25 (Etkin faiz oranı %4,415) olup,
kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılmaktadır (31 Aralık 2013: 1.065.027.867 TL).
4.709.439 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir
(31 Aralık 2013: 5.784.342 TL).
İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe
uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları
kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya
tabi olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması
nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı
öngörülmüştür.
Finansal borçlanmaların 1 Ocak – 30 Haziran 2014 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Kur farkı kar/zararı
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
Anapara
2.500.199.671
(92.380.177)
700.990
656.696.441
(472.294.410)
2.592.922.515
Faiz
16.589.706
(962.777)
81.343.087
(74.285.955)
22.684.061
Komisyon
(3.404.874)
70.803
(2.510.066)
696.726
(5.147.411)
Toplam
2.513.384.503
(93.272.151)
700.990
735.529.462
(545.883.639)
2.610.459.165
Çıkarılmış tahviller
Anapara
Faiz İhraç Farkı Komisyon
Toplam
Dönem başı – 1 Ocak
1.067.150.000
6.563.465 (6.065.238) (2.620.360)1.065.027.867
Kur farkı kar/zararı
(5.450.000)
- (5.450.000)
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
- 18.723.663
- 18.723.663
Dönem içinde ödenen-iptal edilen
- (22.230.688)
355.397
204.182 (21.671.109)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
1.061.700.000
3.056.440 (5.709.841) (2.416.178)1.056.630.421
Finansal kiralama
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkı
Dönem içinde ödenen
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
Anapara+Faiz
5.838.306
(60.218)
(1.046.005)
4.732.083
55
Faiz
(53.964)
31.320
(22.644)
Toplam
5.784.342
(60.218)
(1.014.685)
4.709.439
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Finansal borçlanmaların 1 Ocak – 30 Haziran 2013 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Anapara
Dönem başı – 1 Ocak
2.094.718.098
Bağlı ortaklık alım etkisi
1.580.298
Yabancı para çevirim farkları
61.047.923
Kur farkı kar/zararı
37.633.217
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
1.169.952.683
Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık (1.252.017.228)
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
2.112.914.991
Çıkarılmış tahviller
Dönem başı – 1 Ocak
Kur farkı kar/zararı
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen-iptal edilen
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
Anapara
65.500.000
896.900.000
962.400.000
Faiz
22.754.648
70.744.357
(39.143.897)
54.355.108
Komisyon
Toplam
- 2.117.472.746
1.580.298
61.047.923
37.633.217
- 1.240.697.040
- (1.291.161.125)
- 2.167.270.099
Faiz İhraç Farkı Komisyon
Toplam
- 65.500.000
5.774.241 (6.592.215) (2.892.606) 893.189.420
113.904
68.062
181.966
5.774.241 (6.478.311) (2.824.544) 958.871.386
Topluluk 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl
vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir.
Anapara ödemesi son vade tarihinde yapılacaktır.
İhraç edilen tahvillerin anapara, faiz ve benzeri ödemelerine garanti veren bağlı ortaklıklarımız (Trakya Cam
Sanayii A.Ş. 250 Milyon USD, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 100 Milyon USD, Soda Sanayii A.Ş. 50 Milyon
USD) hesaplarına 9 Mayıs 2013 tarihinde garanti verdikleri tutarlar aynı koşul ve şartlarda aktarılmıştır.
Finansal kiralama
Dönem başı – 1 Ocak
Bağlı ortaklık alım etkisi
Yabancı para çevirim farkı
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
Anapara+Faiz
Faiz
11.616.692 (1.327.116)
5.687.152
(5.632.951)
(11.060.915)
1.229.861
609.978
(97.255)
56
Toplam
10.289.576
5.687.152
(5.632.951)
(9.831.054)
512.723
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası
Vade
2014–2019
2014–2022
2014–2021
2014–2021
2014–2016
Faiz aralığı
(%) (*)
Libor+1,50–4,50
Euribor+0,819–6,00
8,90–14,00
11,25–27,00
10,04
Kısa
vadeli
88.639.918
498.259.496
297.198.986
28.290.564
17.559.004
929.947.968
Uzun
vadeli
1.236.913.431
809.532.234
641.967.492
48.375.500
5.062.400
2.741.851.057
Toplam
1.325.553.349
1.307.791.730
939.166.478
76.666.064
22.621.404
3.671.799.025
(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,75, ABD Doları
için Libor + %2,59, RUR için Mosprime + %2,62, UAH için %18,60, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,42, ABD Doları için %4,12, RUR için %10,16, UAH için %16,40 ve TL için
%10,04’tür).
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası
Vade
2014–2019
2014–2022
2014–2020
2014–2021
2014–2016
Faiz aralığı
(%) (*)
Libor+1,50–4,50
Euribor+0,819–6,00
8,65–10,50
8,00–26,00
10,04
Kısa
vadeli
85.520.465
432.778.153
247.186.379
73.001.865
11.910.580
850.397.442
Uzun
vadeli
1.288.520.815
844.699.500
515.541.781
78.180.648
6.856.526
2.733.799.270
Toplam
1.374.041.280
1.277.477.653
762.728.160
151.182.513
18.767.106
3.584.196.712
(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,80, ABD Doları
için Libor + %2,46, RUR için Mosprime + %2,41, UAH için %15,51, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,17, ABD Doları için %4,07, RUR için %9,54, UAH için %15,51 ve TL için
%10,04’tür).
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
929.947.968
472.993.692
649.337.380
206.086.922
194.470.760
1.218.962.303
3.671.799.025
1 yıl içinde ödenecekler
1–2 yıl içinde ödenecekler
2–3 yıl içinde ödenecekler
3–4 yıl içinde ödenecekler
4–5 yıl içinde ödenecekler
5 yıl ve sonrası
Finansal borçların ağırlıklı ortalama vadesi 1.170 gündür (31 Aralık 2013: 1.242 gün).
57
31 Aralık
2013
850.397.442
449.934.362
644.549.661
162.411.779
144.250.664
1.332.652.804
3.584.196.712
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9. Diğer Finansal Yükümlülükler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
10.Ticari Alacak ve Borçlar
Ticari Alacaklar
30 Haziran
2014
1.282.713.838
34.801.912
(6.360.790)
31.522.903
5.509.413
(33.084.079)
1.315.103.197
Kısa vadeli ticari alacaklar
Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
31 Aralık
2013
1.144.508.793
31.529.506
(5.467.269)
15.992.500
2.292.405
(34.125.193)
1.154.730.742
Topluluk’ un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Yurtiçi temel cam satışlarının bir bölümü peşin bir bölümünün ise satış vadesi ortalama olarak 90 gün (31
Aralık 2013: 90 gün) olup vadesinden sonraki ödemelerde %2 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır
(31 Aralık 2013: %1,5).
Oto cam ve işlenmiş cam ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 45 gündür (31 Aralık 2013: 45 gün).
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 45 gün vadelidir (31 Aralık 2013: 60 gün).
Otomatik züccaciye ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 75 gün (31 Aralık 2013: 75 gün) olup,
vadesinden sonraki ödemelerde aylık %2 (31 Aralık 2013: %3) gecikme faizi uygulanmaktadır.
Cam ambalaj ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatlı satılmaktadır. Müşteri talebine göre
121 güne kadar uygulanan vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı
uygulanmaktadır.
Soda ürünleri ile ilgili topluluk içi satış vadesi 30 gün, yurt içi topluluk dışı satış vadesi ortalama 42 gündür
(31 Aralık 2013: 43 gün). Vadesinden sonraki ödemelerde %2 gecikme faizi uygulanmaktadır (31 Aralık
2013: %2).
Krom ürünleri ile ilgili yurtiçi satış vadesi döviz bazında ortalama 29 gündür (31 Aralık 2013: 25 gün).
Vadesinden sonra ödemelerde aylık %1 (31 Aralık 2013: %1) gecikme faizi uygulanmaktadır. Yurtdışı
satışlarda ortalama satış vadesi 60 gündür (31 Aralık 2013: 60 gün).
Ağır makine satışları ile ilgili alacaklar hakediş planlarına göre tahsil edilmektedir.
Topluluk tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı
geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Topluluk, alacaklarının tahsil edilip
edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine
kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir.
58
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.Ticari Alacak ve Borçlar (devamı)
Topluluk çok sayıda müşteriyle çalıştığından kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski
yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Topluluk Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli
alacak karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Yabancı para çevirim farkları
30 Haziran
2014
(34.125.193)
(6.233.922)
6.146.410
1.128.626
30 Haziran
2013
(24.689.820)
(7.493.102)
4.182.496
(312.965)
(33.084.079)
(28.313.391)
Topluluk’ un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
Doğrudan borçlandırma sistemi
İpotekler
Nakit
30 Haziran
2014
229.845.941
104.971.172
94.954.982
20.063.486
17.164.719
31 Aralık
2013
219.305.795
41.305.414
85.503.964
20.625.113
8.282.750
467.000.300
375.023.036
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ticari alacakların 202.969.573 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 179.637.304
TL) kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar
yakın zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari
alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
30 Haziran
2014
130.238.775
43.009.862
16.471.520
13.249.416
31 Aralık
2013
107.651.607
38.785.306
21.656.132
11.544.259
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım
202.969.573
49.841.870
179.637.304
13.147.960
30 Haziran
2014
607.119.127
66.375.378
359.655
(1.948.748)
31 Aralık
2013
627.129.287
52.111.545
7.447
(1.668.507)
671.905.412
677.579.772
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37)
Diğer ticari borçlar
Borç senetleri reeskontu
59
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.Diğer Alacaklar ve Borçlar
30 Haziran
2014
47.568.283
8.240.388
4.726.876
2.385.632
(6.289.305)
56.631.874
Kısa vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37)
Personelden alacaklar
Enerji nakil hattı yatırımı (*)
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık
2013
60.205.760
22.458.811
3.690.724
3.991.260
2.075.496
(7.284.963)
85.137.088
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu tutarın tamamı, bağlı ortaklıklarımızdan Soda San. A.Ş. Mersin
Santralini Ulusal iletim şebekesine bağlamak için yapılan ve ilgili sözleşmeye göre tamamı TEİAŞ’ın
ileriki dönemlerde alacağı “Sistem Kullanım Bedeli” inden mahsup edilecek bağlantı yatırımından
oluşmaktadır.
Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
(7.284.963)
1.001.492
(289.096)
283.262
(6.289.305)
30 Haziran
2013
(6.596.033)
(207.717)
(948.320)
227.240
(7.524.830)
Uzun vadeli diğer alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
30 Haziran
2014
14.455.210
2.840.424
17.295.634
31 Aralık
2013
2.536.937
2.536.937
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
Diğer borç senetleri reeskontu
30 Haziran
2014
18.169.718
15.792.973
6.281.728
(90.972)
40.153.447
31 Aralık
2013
2.328.277
6.970.216
8.240.983
(73.415)
17.466.061
30 Haziran
2014
1.371.746
926.762
31 Aralık
2013
1.312.534
173.771
2.298.508
1.486.305
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri
Tahsilatlar
Uzun vadeli diğer borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
60
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.Türev Araçlar
Topluluk, 27 Kasım 2013 tarihinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para
birimi cinsinden aktif yapısıyla uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı
korunması amacıyla HSBC Londra’dan temin ettiği ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri crosscurrency ve faiz takası işlemleri ile Ruble’ ye dönmüş, faiz oranını da kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.
Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+
%2,55 değişken faiz oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları
alıp, Ruble ödenen çapraz kur sabit faiz swaplarıdır.
Topluluk, 16 Mayıs 2013 ile 16 Aralık 2013 tarihleri arasında vadeli döviz alım satım sözleşmesi
kapsamında, vade tarihi itibarıyla önceden anlaşılmış işlem fiyatları üzerinden USD cinsinden satış TL
cinsinden alış yapmıştır.
Türev araçların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
(4.154.651)
6.261.383
3.878.003
210.294
242.624
6.437.653
30 Haziran
2013
(8.061.300)
366.300
(7.695.000)
30 Haziran
2014
763.065.187
386.080.889
104.505.937
43.473.179
25.070.277
39.277.189
(18.880.763)
1.342.591.895
31 Aralık
2013
730.761.514
361.545.503
71.788.247
39.180.426
18.508.515
39.004.935
(17.014.791)
1.243.774.349
Dönem başı - 1 Ocak
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı
Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı geliri/(gideri)
Kar zararda muhasebeleştirilen faiz gelirleri
Realize olan kur farkı nakit çıkış/(girişleri)
Yabancı para çevirim farkları
Net varlık/(yükümlülük)
13.Stoklar
Mamuller
İlk madde ve malzeme
Ticari mallar
Yarı mamuller
İşletme malzemesi
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
(17.014.791)
(4.341.195)
2.329.023
146.200
(18.880.763)
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde kullanılan karşılık
Yabancı para çevirim farkları
61
30 Haziran
2013
(17.460.265)
(1.158.273)
4.742.283
(96.587)
(13.972.842)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
Peşin Ödenmiş Giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
30 Haziran
2014
68.997.106
29.597.540
98.594.646
31 Aralık
2013
65.101.228
11.282.221
76.383.449
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar
Gelecek yıllara ait giderler
30 Haziran
2014
75.556.925
13.302.739
88.859.664
31 Aralık
2013
51.277.742
8.724.786
60.002.528
30 Haziran
2014
28.898.896
29.898.947
2.099.678
60.897.521
31 Aralık
2013
36.612.576
30.854.335
1.994.941
69.461.852
30 Haziran
2014
3.997.899
31 Aralık
2013
4.158.780
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek aylara ait gelirler
Alınan sipariş avansları
Alınan diğer avanslar
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek yıllara ait gelirler (*)
(*) Trakya Glass Bulgaria EAD’nin Bulgaristan devletinden aldığı devlet yardımından oluşmaktadır.
15.İnşaat Sözleşmeleri
30 Haziran
2014
16.805.566
(16.805.566)
-
Devam eden işler üzerindeki maliyetler
Eksi: Gerçekleşen hakedişler (-)
31 Aralık
2013
34.419.350
(24.341.695)
10.077.655
Konsolide finansal tablolarda gerçekleşen hakedişler ve maliyetler aşağıdaki gibidir:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 26)
30 Haziran
2014
-
31 Aralık
2013
10.077.655
Bu kapsamda, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hakedişler için verilen teminatların tutarı 599.549 TL
(31 Aralık 2013: 3.489.803 TL) ve alınan avans yoktur (31 Aralık 2013: 3.391.903 TL).
62
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15.İnşaat Sözleşmeleri (devamı)
Topluluk, ağır makine üretimi için yapılan sabit fiyatlı sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi işleminde
“tamamlanma oranı” metodunu kullanır. Tamamlanma oranı her bir sözleşme için tahmin edilen toplam
maliyetlerin yüzdesi olarak rapor tarihine kadar olan süre içinde oluşan sözleşme giderlerine göre ölçülür.
Söz konusu oranın Topluluk Yönetimi’nin tahmininden %1 oranında farklı olması durumunda
gerçekleştirilen oranlar artarsa, dönem içinde muhasebeleştirilecek hasılat tutarı değişmeyecektir (31 Aralık
2013: 169.607 TL).
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları
aşağıdaki gibidir:
İş Ortaklıkları
HNG Float Glass Limited
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
30 Haziran
2014
123.077.077
16.354.546
13.732.977
6.309.488
5.950.401
165.424.489
31 Aralık
2013
120.384.040
16.288.619
15.859.283
7.048.733
5.914.544
165.495.219
30 Haziran
2014
179.685.604
93.691.439
12.455.626
31 Aralık
2013
190.997.441
80.056.213
12.750.449
285.832.669
283.804.103
451.257.158
449.299.322
İştirakler
Solvay Şişecam Holding AG
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
OAO FormMat
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
Sermaye artırımı pay ödemesi
İştirak alım bedeli
İştiraklerden temettü gelirleri
Yabancı para çevirim farkları
63
30 Haziran
2014
449.299.322
25.497.468
17.676.479
(36.269.604)
(4.946.507)
30 Haziran
2013
243.333.548
13.232.117
142.112.543
(25.911.684)
10.650.680
451.257.158
383.417.204
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıklarının özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
HNG Float Glass Limited
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
30 Haziran
2014
49.316.671
359.110.650
408.427.321
31 Aralık
2013
54.123.256
358.332.502
412.455.758
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
144.038.578
18.234.589
162.273.167
154.463.504
17.224.174
171.687.678
Şirkete ait net varlıklar (şerefiye dahil)
246.154.154
240.768.080
50,00
34,89
50,00
34,89
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
123.077.077
120.384.040
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
89.325.938
1 Ocak
30 Haziran
2013
-
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem zararı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
(588.299)
5.974.373
5.386.074
256.012
256.012
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’ un payı
(294.150)
-
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Topluluk, potansiyel pazarlarda hızlı büyüme stratejisi kapsamında Hindistan’ da mukim bulunan şirketin
%50’ sini 61.149.742 USD bedelle (=142.112.543 TL) 11 Haziran 2013 tarihinde satın almıştır.
64
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıklarının özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
30 Haziran
2014
4.212.324
38.273.993
42.486.317
31 Aralık
2013
3.135.393
39.727.873
42.863.266
9.272.271
504.954
9.777.225
9.669.786
616.242
10.286.028
32.709.092
32.577.238
50,00
50,00
50,00
50,00
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
16.354.546
16.288.619
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
7.687.188
1 Ocak30 Haziran
2013
4.985.117
642.647
(510.793)
131.854
2.381.138
1.898.677
4.279.815
321.324
1.190.569
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dahil)
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’ un payı
65
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıklarının özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
30 Haziran
2014
30.025.271
9.555.895
39.581.166
31 Aralık
2013
33.591.207
9.557.130
43.148.337
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
9.025.285
3.089.928
12.115.213
8.556.245
2.873.527
11.429.772
Net varlıklar
27.465.953
31.718.565
50,00
39,57
50,00
39,57
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
13.732.977
15.859.283
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
34.821.088
1 Ocak30 Haziran
2013
33.132.058
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
7.576.273
7.576.273
7.063.506
7.063.506
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’ un payı
3.788.137
3.531.753
11.828.885
13.050.255
5.914.442
6.525.127
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Topluluk’ un payı
24 Mart 2014 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında kar payının 18 Nisan 2014 tarihinde
ödenmesi kararlaştırılmıştır.
66
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıklarının özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
30 Haziran
2014
13.154.274
10.589.942
23.744.216
31 Aralık
2013
12.862.015
10.895.049
23.757.064
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
7.218.769
3.906.470
11.125.239
5.769.910
3.889.688
9.659.598
Net varlıklar
12.618.977
14.097.466
50,00
42,35
50,00
42.35
6.309.488
7.048.733
1 Ocak30 Haziran
2014
16.577.411
1 Ocak30 Haziran
2013
14.673.333
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
2.152.474
2.152.474
2.592.134
2.592.134
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’ un payı
1.076.237
1.296.067
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
3.630.963
1.615.418
Dağıtılan temettüden Topluluk’ un payı
1.815.481
807.709
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
Hasılat
24 Mart 2014 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında kar payının 2.630.963 TL’sinin
15 Nisan 2014 tarihinde kalan 1.000.000 TL’sinin ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi
kararlaştırılmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Topluluk’ un payına isabet eden 500.000 TL nakit temettü
henüz tahsil edilmemiştir.
67
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıklarının özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
OOO Balkum
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’ un payı
68
30 Haziran
2014
5.822.371
10.135.238
15.957.609
31 Aralık
2013
3.201.786
10.533.746
13.735.532
3.335.443
721.363
4.056.806
1.906.445
1.906.445
11.900.803
11.829.087
50,00
20,18
50,00
20,18
5.950.401
5.914.544
1 Ocak30 Haziran
2014
6.781.558
1 Ocak30 Haziran
2013
7.143.621
431.449
(359.733)
71.716
545.606
68.199
613.805
215.725
272.803
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Solvay Şişecam Holding AG
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
30 Haziran
2014
327.471.417
619.043.436
946.514.853
31 Aralık
2013
379.846.164
627.288.840
1.007.135.004
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
169.544.241
43.405.928
182.273.965
45.082.796
Toplam borçlar
Kontrol gücü olmayan paylar
212.950.169
14.822.270
227.356.761
15.788.480
Şirkete ait net varlıklar
718.742.414
763.989.763
25,00
20,70
25,00
20,70
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
179.685.604
190.997.441
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
313.812.468
1 Ocak30 Haziran
2013
221.634.255
42.658.921
37.004.448
36.479.299
-
79.663.369
(10.751.996)
68.911.373
36.479.299
37.270.515
73.749.814
Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’ un payı
19.915.842
9.119.825
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
77.154.274
70.068.628
Dağıtılan temettüden Topluluk ’un payı (*)
28.539.681
18.578.848
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Dönem karından ödenen avans temettü
Sürdürülen faaliyetlerden kar
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Topluluk’un payına isabet eden temettünün 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 6.958.779 TL’si henüz tahsil
edilmemiştir.
Solvay Şişecam Holding AG; Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, Bulgaristan – Devnya
bölgesinde yerleşik bir anonim şirket olan Solvay Sodi AD ve bağlı ortaklıklarının hisselerine doğrudan ve
dolaylı olarak %97,95 oranında sahip olmak ve bu bağlı ortaklığı yönetmek amacı ile Avusturya – Viyana’da
kurulmuş bir sermaye şirketidir.
69
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
30 Haziran
2014
78.069.638
394.191.309
472.260.947
31 Aralık
2013
66.521.780
412.921.798
479.443.578
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
102.846.503
57.109.647
159.956.150
102.251.430
117.399.917
219.651.347
Net varlıklar (şerefiye dahil)
312.304.797
259.792.231
30,00
20,94
30,82
21,50
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
93.691.439
80.056.213
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
74.891.631
1 Ocak30 Haziran
2013
49.228.909
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
1.245.717
(6.355.331)
(5.109.614)
(7.121.168)
(3.898.475)
(11.019.643)
373.715
(2.194.422)
Dönem içinde yapılan sermaye artırımları
57.622.180
-
Artırılan nakdi sermayeden Topluluk’un payı
17.676.479
-
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar) içindeki Topluluk’ un payı
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E’nin 14 Nisan 2014 tarihinde yapmış olduğu 187.000.000 EGP’lik sermaye
artırımına Topluluk 49.250.000 EGP’lik kısmına katılarak iştirakteki payını %30,82’den %30’a düşürmüştür.
Sermaye pay ödemesi 1 Ocak 2014 tarihinden önce verilen sermaye avanslarından karşılanmıştır.
70
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur (devamı):
OAO FormMat
30 Haziran
2014
2.164.969
26.028.562
28.193.531
31 Aralık
2013
1.209.378
26.953.190
28.162.568
2.384.064
106.566
2.490.630
1.762.210
89.073
1.851.283
25.702.901
26.311.285
48,46
19,55
48,46
19,55
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
12.455.626
12.750.449
Hasılat
1 Ocak30 Haziran
2014
2.640.813
1 Ocak30 Haziran
2013
2.349.814
207.673
(816.057)
(608.384)
32.030
12.019
44.049
100.638
15.522
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dahil)
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’ un payı
71
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maliyet
Birikmiş amortisman (-)
30 Haziran
2014
56.442.450
(32.319.769)
31 Aralık
2013
56.442.450
(32.319.769)
Net kayıtlı değer
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları
Gerçeğe uygun değeri
24.122.681
402.176.110
426.298.791
24.122.681
402.176.110
426.298.791
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze
İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir. Çayırova gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK
lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Çayırova gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel
bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.
Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen meblağların aritmetik
ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, ilk değerleme
raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal Karşılaştırma
Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda “İkame Maliyet Yöntemi” belirlenmiştir. Emsal Karşılaştırma
Yönetimi’nde taşınmazın değerine etki eden varsayımlar; ulaşım imkânlarının kolaylığı, karayolu ve bağlantı
yollarına yakınlığı, çevredeki sanayi ağırlıklı yapılaşma, bölgenin sınai potansiyeli ve parsellerin mevcut imar
durumları olarak belirlenmiş ve aynı bölgede üç ayrı emsal değer göz önünde bulundurulmuştur. İkame
Maliyet Yönetimi’nde söz konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde, arsaların değeri ve arsalar üzerindeki
inşai yatırımların değeri varsayımları dikkate alınmıştır. İnşai yatırımların değerlendirmeye esas birim
bedelleri binaların yapılış tarzları ve nitelikleri ile birlikte hâlihazır fiziksel durumları dikkate alınarak
saptanmıştır.
Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller
olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla
208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. Değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı,
10.005.731 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme
ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Beykoz gayrimenkullerinin gerçeğe uygun
değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Beykoz gayrimenkullerinin sınıf ve
yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan
değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen
meblağların aritmetik ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değeri, ilk değerleme raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal
Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda gerçeğe uygun değer, parseller üzerinde otel
projesi geliştirilmesi durumunda emsal karşılaştırma analizi ile ulaşılan oda fiyatları ve maliyet analizi ile
hesaplanan proje maliyeti dikkate alınarak “Nakit Akımları Analizi” ile belirlenmiştir. Nakit akımları
analizinde kira artış oranı olarak %3,0 ve indirgeme oranı olarak %13,0 kullanılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değerinde önemli bir değişikliğin
olmadığı öngörülmektedir.
72
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.Maddi Duran Varlıklar
Maliyet değer
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Alımlar (**)
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
Arazi ve Yer altı ve yer
arsalar üstü düzenleri
99.109.689
301.253.914
2.524.709
(668.752)
(1.306.223)
105.930
(2.182)
(244.347)
12.066.104
17.065.590
110.504.859
319.399.573
Binalar
1.819.325.001
(2.524.709)
(27.402.364)
12.492.662
(7.262.186)
285.240.093
2.079.868.497
Tesis, makine
ve cihazlar
7.131.856.718
18.349.424
(69.318.397)
75.413.337
(51.533.875)
502.169.736
7.606.936.943
Taşıtlar
47.072.393
706.349
(711.632)
2.824.762
(419.315)
7.990.960
57.463.517
Demirbaşlar
326.016.988
(2.349.088)
(2.204.520)
22.958.386
(6.638.647)
4.614.428
342.397.547
Diğer maddi
varlıklar
518.606.993
(204.592)
(6.905.928)
14.486.017
(22.488.627)
39.366.585
542.860.448
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
1.224.635.706 11.467.877.402
16.502.093
(33.238.758) (141.756.574)
549.876.621
678.157.715
(2.555.328)
(91.144.507)
(868.513.496)
870.204.745 11.929.636.129
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri (***)
Çıkışlar
-
(157.395.345)
11.638
1.055.983
(9.911.303)
244.347
(510.582.635)
61.215
9.849.399
(29.191.314)
522.987
(4.715.901.499)
(18.217.681)
38.168.310
(226.079.654)
37.429.138
(34.356.725)
(704.018)
504.733
(2.348.970)
355.761
(250.071.202)
2.253.434
1.497.622
(13.733.021)
3.993.858
(353.008.736)
93.319
4.141.290
(44.564.356)
17.070.112
- (6.021.316.142)
(16.502.093)
55.217.337
- (325.828.618)
59.616.203
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
-
(165.994.680)
(529.340.348)
(4.884.601.386)
(36.549.219)
(256.059.309)
(376.268.371)
- (6.248.813.313)
30 Haziran 2014 itibarıyla net defter değeri 110.504.859
153.404.893
1.550.528.149
2.722.335.557
20.914.298
86.338.238
166.592.077
870.204.745
5.680.822.816
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
143.858.569
1.308.742.366
2.415.955.219
12.715.668
75.945.786
165.598.257
1.224.635.706
5.446.561.260
99.109.689
(*)
Topluluk, maddi duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Sözkonusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
(**)
Alımların içerisinde 10.616.111 TL finansman gideri aktifleştirilmiştir.
(***)
Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır
73
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Arazi ve Yer altı ve yer
Maliyet değer
arsalar üstü düzenleri
Dönem başı – 1 Ocak
79.145.494
292.141.414
Sınıflamalar (*)
(88.069)
741.293
Yabancı para çevirim farkları
1.682.386
1.867.025
Bağlı ortaklık alım etkisi
11.845.306
Alımlar
1.839
111.927
Çıkışlar
(65.590)
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transferler
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(3.079.930)
(21.461.934)
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
1.700.000
685.132
Binalar
1.540.243.536
3.720.071
19.026.566
53.875.398
1.687.343
(642.479)
(43.420.239)
49.298.939
Tesis, makine
ve cihazlar
6.624.845.237
(124.041.033)
51.584.592
90.513.458
7.010.440
(25.211.174)
(158.168.901)
260.999.641
Taşıtlar
42.627.893
(42.378)
1.280.247
489.860
548.524
(896.987)
(1.679.290)
881.533
Demirbaşlar
282.954.055
(14.324.020)
3.346.182
24.696.715
9.858.723
(2.788.113)
(7.984.537)
5.717.127
Diğer maddi
varlıklar
408.556.113
9.965.164
1.285.129
2.494.252
13.130.754
(20.389.456)
41.143.241
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
274.019.267
1.623.789.135
6.727.532.260
43.209.402
301.476.132
456.185.197
792.481.092 10.309.899.511
91.207.026
Yapılmakta
olan yatırımlar
543.720.119
4.193.325
21.208.211
1.398.746
623.291.683
(40.905.379)
(360.425.613)
Toplam
9.814.233.861
(119.875.647)
101.280.338
185.313.735
655.641.233
(90.899.178)
(167.832.728)
(67.962.103)
-
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (**)
Çıkışlar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transferler
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
-
(147.353.129)
(674)
(473.246)
(6.125.636)
16.008.397
(410.020.149)
(4.031.325)
(4.801.689)
(38.963.246)
(24.311.911)
53.538
26.770.344
(4.573.827.490)
123.430.667
(28.552.329)
(73.418.424)
(192.247.852)
21.491.828
139.947.551
-
(31.898.436)
42.003
(878.588)
(414.126)
(1.546.709)
873.225
1.645.073
-
(224.010.106)
10.379.673
(2.741.007)
(21.881.790)
(10.717.690)
784.491
7.634.101
-
(284.419.159)
(9.944.554)
(739.206)
(2.043.005)
(34.421.635)
14.502.025
-
- (5.671.528.469)
119.875.790
(38.186.065)
- (136.720.591)
- (269.371.433)
37.705.107
149.226.725
42.778.741
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
-
(137.944.288)
(455.304.438)
(4.583.176.049)
(32.177.558)
(240.552.328)
(317.065.534)
- (5.766.220.195)
30 Haziran 2013 itibarıyla net defter değeri 91.207.026
136.074.979
1.168.484.697
2.144.356.211
11.031.844
60.923.804
139.119.663
792.481.092
4.543.679.316
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
144.788.285
1.130.223.387
2.051.017.747
10.729.457
58.943.949
124.136.954
543.720.119
4.142.705.392
79.145.494
(*)
Topluluk, maddi duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş, ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
(**)
Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
74
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maliyet değeri
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkı
Alımlar
Çıkışlar
Haklar
109.878.816
(19.243)
(757.679)
6.007.299
(39.530)
Maden
sahaları
13.135.203
-
Geliştirme
giderleri
29.638.632
4.621.181
-
Diğer
14.382.850
(1.073.681)
(551.242)
467.617
(950.061)
Toplam
167.035.501
(1.092.924)
(1.308.921)
11.096.097
(989.591)
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
115.069.663
13.135.203
34.259.813
12.275.483
174.740.162
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkı
Dönem gideri (**)
Çıkışlar
(64.376.581)
19.243
441.101
(6.156.914)
39.529
(5.871.533)
(409.536)
-
(10.541.976)
(3.164.125)
-
(7.380.694)
1.073.681
227.816
(692.642)
668.547
(88.170.784)
1.092.924
668.917
(10.423.217)
708.076
30 Haziran 2014 kapanış bakiyesi
(70.033.622)
(6.281.069)
(13.706.101)
(6.103.292)
(96.124.084)
30 Haziran 2014 itibarıyla net defter değeri 45.036.041
6.854.134
20.553.712
6.172.191
78.616.078
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
45.502.235
7.263.670
19.096.656
7.002.156
78.864.717
Maliyet değeri
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Alımlar
Çıkışlar
Haklar
57.946.893
42.105
771.676
38.221.886
599.885
(39.752)
Maden
sahaları
13.135.203
-
Geliştirme
giderleri
20.430.652
4.301.250
-
Diğer
8.705.129
(2.435)
335.884
1.362.487
1.859.767
(2.722)
Toplam
100.217.877
39.670
1.107.560
39.584.373
6.760.902
(42.474)
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
97.542.693
13.135.203
24.731.902
12.258.110
147.667.908
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (**)
Çıkışlar
(36.082.640)
(52.826)
(736.287)
(17.214.769)
(3.599.334)
-
(5.052.461)
(409.536)
-
(5.648.318)
(2.218.378)
-
(4.332.820)
13.156
(206.820)
(1.082.541)
(454.751)
-
(51.116.239)
(39.670)
(943.107)
(18.297.310)
(6.681.999)
-
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
(57.685.856)
(5.461.997)
(7.866.696)
(6.063.776)
(77.078.325)
30 Haziran 2013 itibarıyla net defter değeri 39.856.837
7.673.206
16.865.206
6.194.334
70.589.583
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
8.082.742
14.782.334
4.372.309
49.101.638
(*)
21.864.253
Topluluk, maddi olmayan duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş, ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere
ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
(**) Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
75
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.Şerefiye
30 Haziran
2014
31.534.049
(244.280)
31.289.769
Dönem başı – 1 Ocak
Dönem içinde oluşan alım etkisi
Yabancı para çevirim farkları
30 Haziran
2013
22.222.492
3.522.262
2.056.515
27.801.269
21.Devlet Teşvik ve Yardımları
94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları kararı çerçevesinde Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun 9 Eylül 1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararı’na istinaden yayımlanan 98/10 sayılı AraştırmaGeliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sanayi kuruluşlarının
uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip
değerlendirilebilen giderlerinin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme
koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.
Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan
ihracat işlemleri ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir. İhracata
Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun
16 Aralık 2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesi
amacıyla devlet yardımı ödenmektedir.
Bulgaristan’da “Yatırımların Teşviki Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği” ile Avrupa Birliği’nin “Devlet
Yardımları Mevzuatı“ çerçevesinde Trakya Glass Bulgaria EAD, Bulgaristan Cumhuriyeti adına Bulgaristan
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bulgaristan Maliye Bakanlığınca devlet yardımları için bir memorandum
imzalamıştır.
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Kısa vadeli karşılıklar
Maliyet giderleri karşılığı
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
30 Haziran
2014
124.222.895
12.297.585
1.706.142
31 Aralık
2013
49.815.833
11.397.142
1.577.560
138.226.622
62.790.535
Topluluk aleyhine açılmış ve 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık
50.246.698 TL’dir (31 Aralık 2013: 81.321.603 TL).
Topluluk, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dahilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf
olmuştur. Bu kapsamda Topluluk Yönetimi, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi
danışmanlarından alınan görüşler doğrultusunda 50.246.698 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama
olasılığını düşük olarak değerlendirmektedir.
76
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.622.766
-
-
-
1.622.766
56.286.227 296.893.930 12.583.683.000
9.029.631
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.776.887.307
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
889.122.662
400.000.000
13.749.667
-
-
Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
889.122.662
400.000.000
13.749.667
-
-
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i.
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
456.286.227 310.643.597 12.583.683.000
10.652.397
Toplam
2.667.632.735
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
%13,05’dır.
(*) Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların Şirket’e vermiş olduğu TRİ’leri ifade etmektedir.
77
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.194.336
-
-
-
1.194.336
74.420.204 315.614.052 10.032.674.552
10.717.098
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.746.269.460
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
922.238.335
400.000.000
23.333.334
-
-
Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
922.238.335
400.000.000
23.333.334
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
474.420.204 338.947.386 10.032.674.552
11.911.434
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i.
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Toplam
2.669.702.131
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
%13,94’tür.
(*) Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların Şirket’e vermiş olduğu TRİ’leri ifade etmektedir.
23.Taahhütler
Topluluk ’un, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı A.Ş. , Shell Enerji A.Ş. , Mersin Organize Sanayi Bölgesi,
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş., Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize
Sanayii Bölge Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Temmuz 2014–31 Aralık 2014 tarihleri
arasında 718.547.169 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013:1.173.950.163 sm3).
78
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
30 Haziran
2014
22.729.730
31 Aralık
2013
20.722.243
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin karşılığı
30 Haziran
2014
12.297.585
31 Aralık
2013
11.397.142
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden
3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) tavanına tabidir. Topluluk’ un kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31
Aralık 2013: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü
zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin
çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre
hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda
planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp /
(kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Değer Artış Fonları” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla
uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını
ifade eder. Sonuçta 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda
yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2013: %5,00) ve
%8,37 iskonto oranı (31 Aralık 2013: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel
iskonto oranı (31 Aralık 2013: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar
neticesinde ödenmeyip Topluluk’ a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate
alınmıştır.
79
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.Çalışanlara Sağlanan Faydalar (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
255.604.541
20.022.005
4.027.907
(59.745)
(22.232.909)
30 Haziran
2013
234.869.417
25.164.511
3.712.192
142.815
1.454.403
(21.983.445)
257.361.799
243.359.893
Varlıklarda değer düşüklükleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
30 Haziran
2014
33.084.079
6.289.305
18.880.763
158.930.940
217.185.087
31 Aralık
2013
34.125.193
7.284.963
17.014.791
158.930.940
217.355.887
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değer düşüklüklerinin detayı
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
30 Haziran
2014
99.617.136
56.994.689
1.451.583
655.449
212.083
158.930.940
31 Aralık
2013
99.617.136
56.994.689
1.451.583
655.449
212.083
158.930.940
Dönem başı – 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Yabancı para çevirim farkları
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem içinde yapılan ödemeler
25.Varlıklarda Değer Düşüklüğü
80
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
Gelir tahakkukları (*)
İş avansları
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 15)
Diğer
30 Haziran
2014
96.770.889
36.879.105
8.525.187
1.931.638
2.074.259
146.181.078
31 Aralık
2013
79.350.001
54.422.176
258.308
1.071.997
10.077.655
4.605.940
149.786.077
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 7.458.779 TL’si iş ortaklığı ve iştirake ait temettü gelir tahakkuklarıdır.
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Gelecek yıllar ihtiyacı stok
Diğer çeşitli duran varlıklar
30 Haziran
2014
23.020.349
3.803.309
28.925
26.852.583
31 Aralık
2013
25.848.182
3.803.309
29.372
29.680.863
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve harçlar
Gider tahakkukları
Ödenecek SSK primleri
Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler
Diğer (*)
30 Haziran
2014
33.874.473
33.842.712
24.362.836
813.058
3.440.984
96.334.063
31 Aralık
2013
35.121.295
17.389.127
19.952.411
2.591.569
2.954.887
78.009.289
(*) Topluluk, Glasscorp S.A. bağlı ortaklığının %90’lık hissesini 3.098.613 Euro değer üzerinden satın
almıştır. Topluluk bu tutarın 2.575.493 Euro’ luk kısmını ödemiş olup, bu tutarın bakiyesi olan
523.120 Euro (1.512.810 TL) için yükümlülük kaydetmiştir.
27.Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri
Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal
kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan
değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu
edilemeyen farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili
kısmı çıkarılmış sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan
Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar
Karları / Zararları”’yla ilişkilendirilmiştir.
81
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
a) Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 170.000.000.000 adet hamiline
yazılı paya bölünmüştür.
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Kayıtlı sermaye tavanı
2.500.000.000
2.500.000.000
Onaylı çıkarılmış sermaye
1.700.000.000
1.571.000.000
Ortaklar
T. İş Bankası A.Ş.
T.İş Bankası Mensupları Sos. Güv.Vakfı
Efes Holding A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Diğer (*)
30 Haziran 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
1.113.022.171
65,47
75.766.774
4,46
63.188.280
3,72
816.991
0,05
447.205.784
26,30
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
1.028.563.430
65,47
70.017.413
4,46
58.393.405
3,72
754.996
0,05
413.270.756
26,30
Nominal sermaye (**)
Sermaye düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş sermaye
1.700.000.000
241.425.784
1.941.425.784
1.571.000.000
241.425.784
1.812.425.784
100,00
100,00
(*) Şirket’in diğer halka açık kısmını oluşturmaktadır.
(**) Şirket, çıkarılmış sermayesinin; 71.000.000 TL tutarındaki kısmı 2013 yılı karından, 38.494.126,06
TL tutarındaki kısmı gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarından, 19.505.873,94 TL
tutarındaki kısmı ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.571.000.000 TL’den
1.700.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 129.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin
tescil işlemi 27 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 1 Temmuz 2014 tarihinde
başlanmıştır.
Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
Ortaklar
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
587.119.621
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 312.832.930
Diğer (*)
800.047.449
Nominal sermaye
1.700.000.000
34,54
18,40
47,06
100,00
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
541.595.672
289.094.431
740.309.897
1.571.000.000
(*) T. İş Bankası AŞ’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.
82
34,47
18,40
47,13
100,00
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer farkı fonu
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
30 Haziran
2014
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
31 Aralık
2013
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim
tablolarında sunulmuştur.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer farkı fonu
Topluluk, İstanbul ili Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkulleri ile Kocaeli
ili Gebze ilçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini önceki dönemlerde maddi
duran varlık olarak muhasebeleştirmiş daha sonra kullanım şekillerindeki değişiklik nedeniyle yatırım
amaçlı gayrimenkullere transfer etmiştir. İlk transfer esnasında oluşan gerçeğe uygun değer artışını ana
ortaklığa ait özkaynaklarda “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” olarak
muhasebeleştirmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve
kazançlar özkaynaklar içerisinde “Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı
karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir.
c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
30 Haziran
2014
256.758.374
1.574.256
77.263
258.409.893
Yabancı para çevirim farkları
Finansal riskten korunma fonu
Finansal varlık değer artış fonu
31 Aralık
2013
303.249.106
(461.440)
61.888
302.849.554
Yabancı para çevirim farkları
Topluluk ’un Türkiye dışındaki bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştiraklerin finansal tablolarının TL
raporlama para birimine dönüştürülmesi ile oluşan ve özkaynaklara yansıtılan yabancı para çevirim
farklarından oluşmaktadır.
Finansal riskten korunma fonu
Riskten korunulan işlem ile ilgili nakit akım riskinden korunma araçlarının net gerçeğe uygun
değerindeki kümülatif değişiminin etkin kısmından oluşmaktadır.
83
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
(devamı)
Finansal varlık değer artış fonu
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlığın gerçeğe uygun değerinden değerlemesi
sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması
durumunda değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda
muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması
durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi
değildir.
Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü
esaslar çerçevesinde yaparlar.
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan
“Hisse Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için
ayrılan iştirak satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu
kapsamda TFRS esasları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar
dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları
geçmiş yıllar karları / zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
30 Haziran
2014
70.442.411
31 Aralık
2013
60.897.508
e) Geçmiş Yıllar Karları
Rapor tarihi itibarıyla 2.764.564.193 TL (31 Aralık 2013: 2.542.250.282 TL) tutarındaki konsolide
geçmiş yıllar karları içerisinde yer alan ana ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 181.370.757 TL’dir
(31 Aralık 2013: 200.017.599 TL).
84
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
e) Geçmiş Yıllar Karları (devamı)
Kar Dağıtımı
Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II–19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları
çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca anılan Tebliğ’de, konsolide finansal tablo
düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan
edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları
gerektiği düzenlenmiştir.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına
konu edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.
Net dönem karı
I. tertip yasal yedek karşılığı
Dağıtılabilir net dönem karı
Olağanüstü yedek
30 Haziran
2014
105.554.136
(5.277.707)
100.276.429
181.370.757
31 Aralık
2013
190.898.061
(9.544.903)
181.353.158
200.017.599
281.647.186
381.370.757
f) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap
grubu kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum
tablosunda özkaynak hesap grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir.
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki
paylara isabet eden kısım dönem karı / (zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında
kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.
Kontrol gücü olmayan payların 1 Ocak–30 Haziran 2014 dönemi içerisinde sermaye katkısı olmamıştır.
1 Ocak–30 Haziran 2013 dönemi içerisinde ise; bağlı ortaklıklardan TRSG Glass Holding BV’ nin
12.000.000 EUR sermaye artışına, kontrol gücü olmayan ortak payı oranında (%30’u) katılmıştır.
Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 30 Haziran 2014 döneminde
yapılan işlem:
● Şirket, bağlı ortaklıklardan Soda Sanayii A.Ş. , Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş. ve
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföyünde bulunan toplam 42.500 TL (sırasıyla
42.470+10+10+10) nominal değerli Dost Gaz Depolama A.Ş. hisselerini 14 Nisan 2014 tarihinde
satın almıştır. 26 Mayıs 2014 tarihinde ise şirketin unvanı Şişecam Enerji A.Ş. olarak değişmiştir.
85
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
f) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (devamı)
Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde
yapılan işlemler:
● Topluluk’un kimyasallar grubuna bağlı yurt dışında kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin; çoğunluk
hissesine Soda Sanayii AŞ’nin sahip olacağı Hollanda'da kurulu bir şirket bünyesinde toplanarak,
finansal ve mali anlamda daha etkin yönetilmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması
kapsamında, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 7 Ekim
2013 tarihli rapora göre;
− Avusturya'da mukim Solvay Şişecam Holding AG'deki %25 oranındaki payının değeri
105.661.500 Euro,
− Bulgaristan'da mukim Şişecam Bulgaria EOOD'deki %100 oranındaki payının değeri 1.124.000
Euro,
− İtalya'da mukim Cromital S.p.A'daki % 99,50 payının değeri 14.338.945 Euro,
− Bosna Hersek'te mukim Şişecam Soda Lukavac D.O.O.'daki % 89,30 oranındaki payının değeri
62.977.932 Euro,
olmak üzere toplam 184.102.377 Euro olarak belirlenmiştir.
Soda Sanayii AŞ’nin portföyünde bulunan söz konusu hisseler Hollanda'da mukim Sisecam Chem
Investment BV'ye 25 Ekim 2013 tarihinde satılmıştır. Sisecam Chem Investment BV'nin 1.000.000
Euro tutarındaki sermayesinin 184.000.000 Euro artışla 185.000.000 Euro’ya yükseltilmesi
kararlaştırılmış ve yapılacak sermaye artışına, söz konusu şirketlerin Soda Sanayii A.Ş. bünyesinde
konsolide edilmelerinin sürdürülebilmesini teminen, rüçhan haklarını kullanmayarak katılmayacak
olan T. Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin yerine, Sisecam Chem Investment B.V. tarafından ihraç
edilecek 184.000.000 Euro tutarındaki yeni payların Soda Sanayii A.Ş. tarafından alınması suretiyle
ana ortak olunmasına 8 Kasım 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
● Bağlı ortaklığımızın, Rusya'daki otocam yatırımının Trakya Cam Sanayii AŞ'nin inisiyatifi ve tek pay
sahipliği altında sürdürülmesine yönelik olarak Saint-Gobain Sekurit France SAS' nin portföyünde
bulunan, Hollanda'da mukim TRSG Autoglass Holding BV şirketinin 6 Milyon Euro nominal
tutarındaki %30 payını 23 Aralık 2013 tarihinde satın alınmıştır.
● Topluluk ‘un Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerinden OOO Ruscam Kuban ve European Bank for
Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi
sözleşmesi ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda’da yerleşik, Balsand B.V. , Türkiye Şişe
ve Cam Fabrikaları A.Ş. , Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and
Development (“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin
akdedilmiş Hisse Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında,
15 Kasım 2013 tarihi itibarıyla EBRD’nin AC Glass Invest BV’deki %40 payının opsiyon sözleşmesi
uyarınca 10.654.287,13 Euro bedelle bağlı ortaklıklarımızdan Balsand B.V. tarafından satın
alınmasına karar verilmiştir.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 2.480 TL nominal değerli
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hissesi 2.480 TL değerden, 338 TL nominal değerli
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. hissesi 477 TL değerden bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Dış
Ticaret AŞ’ye 31 Ekim 2013 tarihinde satılmıştır.
86
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
f) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (devamı)
Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde
yapılan işlemler (devamı):
● Bağlı ortaklıklarımızdan, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. portföyünde bulunan 58.966.446 TL
nominal değerli (% 3,93 oranındaki) Şirketimiz paylarının BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı'nda +/- %20
oranında marj uygulanmaksızın, Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi
kurallarına göre, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş günü olan 24.05.2013 tarihinden
geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının alınması ve en
yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle belirlenen 3,24 TL fiyat üzerinden, Türkiye İş Bankası
A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na satılmış ve satış
işlemleri sonucunda oluşacak kazancın Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi kapsamında
değerlendirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemi nedeniyle 202.609 TL masraf oluşmuştur.
● Bağlı ortaklıklardan Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. AŞ’
ni devralmak suretiyle 31 Ocak 2013 tarihi itibarıyla birleşmişlerdir. Birleşme sonucu Paşabahçe Cam
Sanayii ve Tic. A.Ş. 14.970.000 TL nominal tutarındaki payları Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic.
AŞ’ nin mevcut ortaklarına vermiştir.
● Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. portföyünde bulunan 10.141.577 TL, Trakya Cam Sanayii A.Ş.
portföyünde bulunan 7.559.774 TL tutarındaki toplam (10.141.577+7.559.774=) 17.701.351 TL
nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme
raporunda yer alan 199.471.924 TL şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=)
3,32 TL beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 TL karşılığında 28 Mart 2013
tarihinde Şirket’e satmışlardır.
● Şirket portföyünde bulunan 3.849.938 TL, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş. ve
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan sırasıyla (52+10=) 62 TL olmak
üzere toplam (3.849.938+62=) 3.850.000 TL nominal değerdeki Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
(Grant Thorton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 56.492.689 TL şirket değeri esas
alınarak belirlenen (56.492.689 / 5.500.000=) 10,27 TL beher hisse fiyatı üzerinden toplam (3.850.000
x 10,27=) 39.539.500 TL karşılığında 28 Mart 2013 tarihinde Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. AŞ’ye
satılmıştır.
● Şirket, bağlı ortaklıklarından Soda San. AŞ’den 1 Euro nominal değerli 5.600 adet (sermayenin %0,5)
Cromital S.p.A hissesini 18 Şubat 2013 tarihinde satın almıştır.
Yukarıda bahse konu önemli nitelikteki işlemler ilgili şirketlerin iştirak, iş ortaklığı ve bağlı
ortaklıklarının efektif sermaye yapılarını da etkilemekte olup, özkaynaklardaki etkisi aşağıdaki gibidir:
Ana ortaklığa ait özkaynak
Kontrol gücü olmayan paylar
Tahsil edilen / (ödenen) tutar
87
30 Haziran
2014
(3.691)
3.691
31 Aralık
2013
(20.669.495)
3.566.495
30 Haziran
2013
(1.488.602)
(13.618.735)
-
(17.103.000)
(15.107.337)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.Hasılat ve Satışların Maliyeti
1 Ocak30 Haziran
2014
3.615.326.642
5.461.588
(132.496.008)
(15.139.685)
(51.783.107)
3.421.369.430
1 Ocak30 Haziran
2013
2.907.791.675
1.775.929
(110.841.497)
(14.010.086)
(25.332.422)
2.759.383.599
1 Nisan30 Haziran
2014
1.883.314.998
4.861.011
(72.073.485)
(8.405.925)
(23.891.528)
1.783.805.071
1 Nisan30 Haziran
2013
1.590.087.678
1.226.097
(65.199.263)
(9.178.754)
(15.016.712)
1.501.919.046
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
(1.140.660.838)
(192.207.997)
(656.643.182)
(299.675.569)
4.292.753
32.303.673
(953.164.375)
(168.718.954)
(584.128.984)
(247.828.063)
2.544.036
7.473.128
(589.306.897)
(99.074.420)
(342.990.827)
(150.149.293)
(2.049.687)
(27.588.948)
(494.965.377)
(88.716.282)
(312.940.692)
(125.023.448)
2.859.732
(49.812.928)
Satılan mamullerin maliyeti
(2.252.591.160) (1.943.823.212) (1.211.160.072) (1.068.598.995)
Satışlar
Hasılat
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Satışlardan diğer indirimler
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti (*)
Diğer maliyetler
(170.986.351)
(7.733.974)
(30.525.080)
(116.459.071)
(8.081.272)
(12.565.577)
(82.546.745)
(6.033.971)
(16.500.802)
(52.275.779)
(5.857.882)
(7.335.040)
(2.461.836.565) (2.080.929.132) (1.316.241.590) (1.134.067.696)
(*) 1 Ocak–30 Haziran 2014 döneminde verilen hizmet maliyeti ve diğer maliyetlerin içerisinde amortisman
ve itfa payları giderleri 2.304.921 TL’dir (1 Ocak–30 Haziran 2013: 1.684.034 TL’dir).
29.Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak30 Haziran
2014
(318.896.225)
(300.918.041)
(17.753.930)
(637.568.196)
1 Ocak30 Haziran
2013
(265.307.572)
(238.041.211)
(17.728.186)
(521.076.969)
1 Nisan30 Haziran
2014
(162.004.071)
(155.297.262)
(7.119.660)
(324.420.993)
1 Nisan30 Haziran
2013
(136.463.843)
(124.691.409)
(9.715.749)
(270.871.001)
1 Ocak30 Haziran
2013
(8.229.405)
(154.431.572)
(173.904.076)
(157.970.581)
(26.541.335)
(521.076.969)
1 Nisan30 Haziran
2014
(3.771.508)
(89.827.656)
(119.967.505)
(93.614.586)
(17.239.738)
(324.420.993)
1 Nisan30 Haziran
2013
(3.801.095)
(79.221.120)
(93.817.595)
(81.199.991)
(12.831.200)
(270.871.001)
30.Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılmış Giderler
Endirekt malzeme giderleri
İşçi ve personel ücret giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmet
Çeşitli giderler
Amortisman ve itfa payları giderleri
1 Ocak30 Haziran
2014
(8.588.108)
(173.486.322)
(227.460.659)
(193.761.762)
(34.271.345)
(637.568.196)
88
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31.Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler
1 Ocak30 Haziran
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
2014
Esas faaliyetlerle ilgili finansman geliri
102.541.272
Hammadde ve malzeme satış karları
6.495.390
Konusu kalmayan karşılıklar
6.429.672
Sigorta hasar tazminatları
1.690.635
Marka teşvik (Turquality) geliri
1.591.661
Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz gelirleri1.171.915
Komisyon gelirleri
649.500
Diğer esas faaliyetlerden gelirler
35.535.446
156.105.491
1 Ocak30 Haziran
2013
83.247.388
4.120.277
4.409.734
691.558
2.081.839
665.608
582.711
14.966.272
110.765.387
1 Nisan30 Haziran
2014
56.331.030
2.971.507
5.118.454
835.201
691.990
(420.109)
649.500
12.129.764
78.307.337
1 Nisan30 Haziran
2013
68.994.625
1.551.802
4.373.493
304.407
1.336.701
(1.123.603)
453.971
9.264.268
85.155.664
1 Ocak
30 Haziran
Esas faaliyetlerden diğer giderler
2014
Esas faaliyetlerle ilgili finansman gideri
(93.529.125)
Karşılık giderleri
(6.523.018)
Satış amacıyla elde tutulan duran varl. zararı (2.642.082)
Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont giderleri (1.788.033)
Hammadde ve malzeme satış zararı
(1.578.615)
Komisyon giderleri
(981.507)
Diğer esas faaliyetlerden giderler
(15.433.506)
(122.475.886)
1 Ocak30 Haziran
2013
(83.417.931)
(8.441.421)
(2.225.932)
(3.444.661)
(147.007)
(7.400.884)
(105.077.836)
1 Nisan30 Haziran
2014
(30.769.599)
(5.934.113)
(1.387.239)
(135.670)
(1.121.460)
(863.727)
(7.632.339)
(47.844.147)
1 Nisan30 Haziran
2013
(69.107.945)
(5.563.112)
(878.331)
(1.810.477)
279.923
(1.460.918)
(78.540.860)
1 Ocak30 Haziran
2014
7.563.724
11.440
10.481
1 Ocak30 Haziran
2013
11.872.467
45.952
451
1 Nisan30 Haziran
2014
5.795.558
169
1 Nisan30 Haziran
2013
7.615.502
2
278
7.585.645
11.918.870
5.795.727
7.615.782
1 Ocak30 Haziran
2014
(676.224)
1 Ocak30 Haziran
2013
(10.418.188)
1 Nisan30 Haziran
2014
(228.087)
1 Nisan30 Haziran
2013
(6.925.180)
32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Maddi duran varlık satış karları
Temettü gelirleri
Menkul kıymet satış karları
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık satış zararları
89
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.Finansman Gelirleri ve Giderleri
Finansman Gelirleri
Kambiyo karları
- Nakit ve nakit benzerleri
- Banka kredileri
- Çıkarılmış tahviller
- Türev ürünleri
- Diğer
Faiz gelirleri
- Vadeli mevduatlar
- Türev ürünler
- Diğer
Finansman Giderleri
Kambiyo zararları
- Nakit ve nakit benzerleri
- Banka kredileri
- Çıkarılmış tahviller
- Türev ürünleri
- Diğer
Faiz giderleri
- Banka kredileri
- Çıkarılmış tahviller
- Finansal kiralama
- Diğer
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)
Kambiyo kar/(zararları)
- Nakit ve nakit benzerleri
- Banka kredileri
- Çıkarılmış tahviller
- Türev ürünler
- Diğer
Faiz gelir/(giderleri)
- Banka mevduat ve kredileri
- Çıkarılmış tahviller
- Finansal kiralama
- Türev ürünler
- Diğer
1 Ocak30 Haziran
2014
665.512.600
582.213.974
37.953.218
32.456.177
3.878.003
9.011.228
31.145.727
30.769.033
210.294
166.400
696.658.327
1 Ocak30 Haziran
2013
455.642.772
440.036.735
15.606.037
33.946.000
33.884.924
61.076
489.588.772
1 Nisan30 Haziran
2014
193.177.189
156.106.101
21.097.456
19.001.177
(9.153.913)
6.126.368
14.146.133
14.123.890
(71.600)
93.843
207.323.322
1 Nisan30 Haziran
2013
316.706.377
319.897.511
(3.191.134)
20.882.408
20.848.587
33.821
337.588.785
1 Ocak30 Haziran
2014
(681.984.770)
(595.666.890)
(38.654.208)
(27.006.177)
(20.657.495)
(90.765.479)
(70.726.976)
(18.723.663)
(31.320)
(1.283.520)
1 Ocak30 Haziran
2013
(438.377.483)
(311.573.883)
(53.239.254)
(65.500.000)
(8.061.300)
(3.046)
(77.748.459)
(70.744.357)
(5.774.241)
(1.229.861)
-
1 Nisan30 Haziran
2014
(194.804.008)
(206.787.750)
13.787.219
14.198.823
(16.002.300)
(48.243.497)
(36.582.984)
(10.600.353)
(14.093)
(1.046.067)
1 Nisan30 Haziran
2013
(308.619.358)
(197.108.322)
(37.946.690)
(65.500.000)
(8.061.300)
(3.046)
(42.664.227)
(35.788.781)
(5.774.241)
(1.201.459)
100.254
(772.750.249)
(516.125.942)
(243.047.505)
(351.283.585)
1 Ocak30 Haziran
2014
(16.472.170)
(13.452.916)
(700.990)
5.450.000
3.878.003
(11.646.267)
(59.619.752)
(39.957.943)
(18.723.663)
(31.320)
210.294
(1.117.120)
1 Ocak30 Haziran
2013
17.265.289
128.462.852
(37.633.217)
(65.500.000)
(8.061.300)
(3.046)
(43.802.459)
(36.859.433)
(5.774.241)
(1.229.861)
61.076
1 Nisan30 Haziran
2014
(1.626.819)
(50.681.649)
34.884.675
33.200.000
(9.153.913)
(9.875.932)
(34.097.364)
(22.459.094)
(10.600.353)
(14.093)
(71.600)
(952.224)
1 Nisan30 Haziran
2013
8.087.019
122.789.189
(41.137.824)
(65.500.000)
(8.061.300)
(3.046)
(21.781.819)
(14.940.194)
(5.774.241)
(1.201.459)
134.075
(76.091.922)
(26.537.170)
(35.724.183)
(13.694.800)
90
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
34.Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Maliyet bedeli
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklükleri
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Net defter değeri
30 Haziran
2014
5.297.961
10.778.111
22.170.529
22.520
464.610
17.287
38.751.018
31 Aralık
2013
5.379.668
10.944.336
108.314.908
1.105.491
6.239.402
2.885.493
134.869.298
2.024.330
7.230.259
16.245.416
22.520
311.877
13.058
25.847.460
2.055.550
7.341.767
98.471.259
1.085.265
6.029.155
2.885.493
117.868.489
12.903.558
17.000.809
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan net defter değeri 6.082.074 TL olan sabit kıymetler
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı gayrimenkullerine ilişkindir (31 Aralık 2013: 10.074.122 TL).
6.821.484 TL’lik net defter değerine sahip sabit kıymetler ise Fritz Holding GmbH’ın satmayı planladığı
varlıklardır (31 Aralık 2013: 6.926.687 TL). Topluluk yönetimi ilgili gayrimenkulleri derhal satılabilecek
durumda ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı söz konusu sabit kıymetler bilanço tarihi itibarıyla
TFRS–5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca satış amaçlı
elde tutulan varlıklara sınıflanmıştır.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
17.000.809
(3.992.047)
(105.204)
12.903.558
Dönem başı - 1 Ocak
Girişler
Çıkışlar
Yabancı para çevirim farkları
91
30 Haziran
2013
18.606.003
18.606.003
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Topluluk, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış
finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen
işletmelere ait ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Ertelenmiş vergi varlıkları (net)
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik
ömür farklılıkları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Kıdem tazminatı karşılığı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç değerlemesi
Diğer
Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik
ömür farklılıkları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Kıdem tazminatı karşılığı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç değerlemesi
Diğer
92
30 Haziran
2014
236.878.983
(30.844.940)
206.034.043
31 Aralık
2013
188.961.418
(32.709.145)
156.252.273
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
694.997.751
402.176.110
(911.761.146)
(579.681.890)
(257.361.799)
(3.028.965)
(32.545.654)
6.437.653
(75.870.815)
(756.638.755)
680.327.257
402.176.110
(721.138.685)
(506.840.065)
(255.604.541)
(47.573.232)
(19.090.587)
(4.154.651)
(63.923.603)
(535.821.997)
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
(134.343.352)
(20.108.806)
182.352.229
106.716.493
51.436.643
(310.104)
6.526.447
(1.287.531)
15.052.024
(131.817.188)
(20.108.806)
144.227.737
94.107.150
51.085.186
953.596
3.713.267
825.440
13.265.891
206.034.043
156.252.273
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (devamı)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
Birinci yılda sona erecek
25.852.280
İkinci yılda sona erecek
10.994.508
Üçüncü yılda sona erecek
20.524.764
Dördüncü yılda sona erecek
88.788.950
Beşinci yılda sona erecek
81.021.931
Altıncı yılda sona erecek
19.853.403
Yedinci yılda sona erecek
32.209.940
Sekizinci yılda sona erecek
105.606.481
Dokuzuncu yılda sona erecek
132.682.731
Onuncu yılda sona erecek
62.146.902
31 Aralık
2013
31.498.233
2.616.913
15.994.588
28.232.041
104.302.700
26.526.028
20.492.407
31.218.341
109.005.542
136.953.272
579.681.890
506.840.065
Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5
yıl, Romanya’da 7 yıl, Rusya’da ise maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 152.819.689 TL (31 Aralık 2013: 145.935.562
TL)’dir.
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
156.252.273
57.571.719
(1.261.998)
(6.527.951)
206.034.043
Dönem başı - 1 Ocak
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen
Yabancı para çevirim farkı
30 Haziran
2013
54.613.230
63.432.155
(8.791.223)
1.001.669
110.255.831
Kurumlar Vergisi
Topluluk Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı
ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki
konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında
dikkate alarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge
merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
93
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (30 Haziran 2013 : %20).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen
vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:
Ülke
Vergi oranı (%)
Bosna Hersek
10,0
Bulgaristan
10,0
Gürcistan
15,0
İtalya
31,4
Mısır
25,0
Romanya
16,0
Rusya (*)
2,0–20,0
Ukrayna
18,0
Almanya
15,0
(*) Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak
kullanılmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (30 Haziran 2013: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap
dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp
sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz
eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.
94
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması (devamı)
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak
kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası
kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla
yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile
bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A
maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma
katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı
eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik
belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5.664.842 TL (31 Aralık 2013: 5.392.177 TL)’dir.
30 Haziran
2014
Kurumlar vergisi karşılığı
75.506.450
Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)
(36.644.536)
Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı
38.861.914
31 Aralık
2013
134.096.611
(75.108.768)
58.987.843
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Yabancı para çevirim farkları
Ertelenmiş vergi geliri
1 Ocak30 Haziran
2014
(75.506.450)
(70.987)
57.571.719
1 Ocak30 Haziran
2013
(53.963.112)
88.128
63.432.155
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
(18.005.718)
9.557.171
Vergi karşılığının mutabakatı
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
311.909.241
%20
151.260.678
%20
Hesaplanan vergi
(62.381.848)
(30.252.136)
Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı
− Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler
− İndirimli kurumlar vergisi
− Konsolidasyon düzeltmeleri
− Kanunen kabul edilmeyen giderler
− Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararları
− Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar payları
− Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi
− Yabancı para çevirim farkları
− Yararlanılacak yatırım indirimleri
− Türev araç işlemleri
− Diğer
65.522.808
41.713.353
(51.085.577)
(16.293.033)
(9.528.887)
(5.099.494)
(1.031.701)
6.562.805
(1.040.659)
(886.633)
15.543.148
82.780.918
1.254.109
(80.439.980)
(16.876.609)
(3.495.517)
(2.646.423)
(1.050.753)
(965.337)
45.240.476
1.539.000
14.469.423
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
(18.005.718)
9.557.171
95
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
36. Pay Başına Kazanç
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
Pay başına kazanç
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç
1 Ocak30 Haziran
2014
1.700.000.000
269.365.380
1 Ocak30 Haziran
2013
1.700.000.000
159.052.927
0,1585
0,0936
224.926.169
333.774.116
0,1323
0,1963
37.İlişkili Taraf Açıklamaları
Topluluk’ un ana ortağı T. İş Bankası AŞ’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında
gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Topluluk ile
diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar
T. İş Bankası A.Ş.
− Vadeli
− Vadesiz
İşbank AG
− Vadeli
− Vadesiz
İlişkili taraflardan kullanılan krediler
T. İş Bankası A.Ş.
İşbank AG
T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
96
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
1.506.987.940
36.575.980
1.543.563.920
1.653.071.034
63.258.934
1.716.329.968
2.192.379
23.268.033
25.460.412
6.788.476
6.788.476
1.569.024.332
1.723.118.444
30 Haziran
2014
301.407.358
34.702.800
2.662.016
31 Aralık
2013
335.412.389
35.238.000
2.681.223
338.772.174
373.331.612
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Solvay Şişecam Holding AG
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Paşabahçe USA Inc.
OOO Balkum
Paşabahçe Glass GmbH
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
Camiş Menkul Değerler A.Ş. (2)
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Omco International N.V.
30 Haziran
2014
20.908.709
4.049.739
1.523.327
1.500.301
1.399.852
689.149
377.525
311.142
182.706
160.348
156.180
127.066
61.529
35.771
32.486
6.920
98
55
-
31 Aralık
2013
581.853
3.798.398
1.767.200
1.181.810
1.795.397
891.005
438.907
338.653
125.675
161.171
276.049
32.375
33.911
4.546.814
23.282
31.522.903
15.992.500
(1) 2013 yılındaki bakiyenin 4.463.446 TL’si Topkapı gayrimenkullerinin satış bedelinden doğan KDV
alacağından oluşmaktadır.
(2) Camiş Menkul Değerler A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
birleşmiştir.
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E (*)
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Sudel Invest S.A.R.L.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
30 Haziran
2014
7.108.098
1.122.857
5.168
4.265
-
31 Aralık
2013
20.233.423
2.182.888
5.248
21.439
15.813
8.240.388
22.458.811
(*) 6.979.278 TL’si Saint Gobain Glass Egypt S.A.E verilen sermaye avansından oluşmaktadır
(31 Aralık 2013: 19.984.777 TL).
97
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflara ticari borçlar
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Solvay Şişecam Holding AG
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
OOO Balkum
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Paşabahçe USA Inc.
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
İlişkili taraflara diğer borçlar
Saint Gobain Glass France S.A. (*)
Paşabahçe Glass GmbH
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Paşabahçe Spain SL
Denizli Cam San. Vakfı
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
Diğer
(*) Sermaye avansından oluşmaktadır.
98
30 Haziran
2014
23.171.769
18.224.726
14.745.332
6.942.699
1.134.889
1.112.127
872.891
62.122
54.135
32.362
12.420
8.537
1.369
31 Aralık
2013
20.367.629
5.139.215
18.065.336
6.223.070
854.503
779.354
363.822
52.733
241.675
13.946
1.774
8.488
66.375.378
52.111.545
30 Haziran
2014
15.558.422
587.751
348.815
104.269
19.093
8.135
1.543.233
18.169.718
31 Aralık
2013
759.947
137.932
44.974
11.863
1.373.561
2.328.277
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
99
1 Ocak30 Haziran
2014
27.589.490
83.233
57.455
24.481
1.163
59
27.755.881
1 Ocak30 Haziran
2013
11.240.511
5.872
26.141
25.906
1.807
679
671
11.301.587
1 Ocak30 Haziran
2014
9.447.183
460.829
31.320
14.735
11.971
507
-
1 Ocak30 Haziran
2013
7.482.723
394.671
54.201
110.202
17.347
1.729
1.391
9.966.545
8.062.264
1 Ocak30 Haziran
2014
11.440
11.440
1 Ocak30 Haziran
2013
45.952
45.952
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (devamı):
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (1)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (2)
Solvay Şişecam Holding AG
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Paşabahçe Glass Gmbh
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd.
Paşabahçe Usa Inc.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Bosen Enerji Elektrik Üret. Otopro. Grubu A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1 Ocak30 Haziran
2014
7.525.335
5.506.706
2.632.683
1.982.502
1.464.853
1.167.324
202.038
177.906
158.130
65.962
64.886
52.416
30.532
14.468
8.328
6.476
2.645
1.511
1.067
323
118
59
55
21.066.323
1 Ocak30 Haziran
2013
5.942.929
6.024.094
289.638
783.938
1.679.084
1.361.117
138.336
142.016
13.917
5.627
300.168
1.228
6.000
502
16.688.594
(1) 1 Ocak–30 Haziran 2014 dönemi içinde 6.565.742 TL’lik kısmı Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri
AŞ’nin elde ettiği sigorta acentelik gelirinden oluşmaktadır (1 Ocak – 30 Haziran 2013: 5.271.600 TL).
(2) Elektrik satışına ilişkin gelirlerden oluşmaktadır.
100
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (devamı):
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler
Solvay Şişecam Holding AG (1)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. (2)
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (3)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (4)
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. (5)
OOO Balkum (5)
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Saint Gobain Glass France S.A.
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. Ve Yard. Vakfı
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Camiş Menkul Değerler A.Ş. (6)
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Glass GmbH
Paşabahçe USA Inc.
Paşabahçe Spain SL.
1 Ocak30 Haziran
2014
65.303.886
16.841.281
9.337.328
4.189.313
4.185.707
3.465.604
1.298.075
830.297
661.192
617.370
416.796
416.760
133.637
67.717
54.972
27.146
18.504
58
107.865.643
1 Ocak30 Haziran
2013
42.601.799
28.019.170
7.640.568
3.179.834
2.760.478
1.654.743
3.374.624
387.253
539.787
341.896
384.825
133.836
67.052
1.940.700
28.858
37.900
504
618.357
202.842
123.347
94.038.373
(1) Solvay Sodi AD’ den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.
(2) Kalıp giderlerinden oluşmaktadır.
(3) 1 Ocak – 30 Haziran 2014 dönemi içinde 9.153.290 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri
Kule-3’ün kira giderlerinden oluşmaktadır (1 Ocak – 30 Haziran 2013: 7.502.586 TL).
(4) Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.
(5) Camın ana hammaddesi olan kum alım giderlerinden oluşmaktadır.
(6) Camiş Menkul Değerler A.Ş. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
birleşmiştir.
1 Ocak30 Haziran
2014
7.201.873
19.460.689
26.662.562
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Ana ortaklık (Holding)
Konsolidasyona tabi diğer şirketler
1 Ocak30 Haziran
2013
6.554.315
13.868.316
20.422.631
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel
müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 30 Haziran 2014 ve
1 Ocak – 30 Haziran 2013 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma
nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.
101
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
a) Sermaye Riski Yönetimi
Topluluk sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Topluluk’ un
sermaye yapısı Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit
benzerleri ve Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve
geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Topluluk’ un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi
tarafından değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı
yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Topluluk sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Finansal ve ticari borçlar
4.343.704.437
4.261.776.484
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
(1.745.244.947)
(1.953.138.390)
Net borç
2.598.459.490
2.308.638.094
Toplam özkaynak
6.814.796.233
6.615.301.267
%38
%35
Net borç / özkaynak oranı
Topluluk’ un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
a) Finansal Risk Faktörleri
Topluluk faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Topluluk risk yönetimi programı
genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Topluluk finansal performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Topluluk finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Topluluk’ un risk
politikaları çerçevesinde yönetmektedir. Topluluk’ un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım
bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi
Birimi tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Topluluk ’un Risk Yönetimi Birimi
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Topluluk’ un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin
olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve
diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli
risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
102
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Topluluk Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak
ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Topluluk’ un tahsilat riski, esas olarak ticari
alacaklarından doğmaktadır. Topluluk, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi
limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Topluluk tarafından
sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne
alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Topluluk politikaları ve
prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra
finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin
ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
103
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
31.522.903 1.283.580.294
- (467.000.300)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri 31.522.903
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
8.240.388
65.687.120
-
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
1.744.743.493
-
Türev
araçlar
6.437.653
-
1.080.610.721
(417.158.430)
8.240.388
-
65.687.120
-
1.744.743.493
-
6.437.653
-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
202.969.573
(49.841.870)
-
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
− Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
32.254.300
(32.254.300)
829.779
(829.779)
-
-
6.284.663
(6.284.663)
4.642
(4.642)
-
-
-
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
104
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
15.992.500 1.138.738.242
- (375.023.036)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri15.992.500 959.100.939
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- (361.875.076)
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
22.458.811
65.215.214
(9.542.751)
-
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
1.948.376.466
-
Türev
araçlar
-
12.181.388
-
65.215.214
-
1.948.376.466
-
-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
179.637.303
(13.147.960)
10.277.423
(9.542.751)
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
− Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
33.469.687
(33.469.687)
655.506
(655.506)
-
-
7.280.172
(7.280.172)
4.791
(4.791)
-
-
--
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
105
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Topluluk’ un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
Doğrudan borçlandırma sistemi
İpotekler
Nakit
30 Haziran
2014
229.845.941
104.971.172
94.954.982
20.063.486
17.164.719
31 Aralık
2013
219.305.795
41.305.414
85.503.964
20.625.113
8.282.750
467.000.300
375.023.036
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
30 Haziran
2014
130.238.775
43.009.862
16.471.520
13.249.416
202.969.573
31 Aralık
2013
107.651.607
38.785.306
21.656.132
11.544.258
179.637.303
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
(49.841.870)
(13.147.960)
b.2)
Likidite Risk Yönetimi
Topluluk, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
106
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.2)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Likidite Riski Yönetimi (devamı)
Likidite riski tabloları (devamı)
Aşağıdaki tablo, Topluluk’ un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki
tablolar, Topluluk’ un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
30 Haziran 2014
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Defter
değeri
2.610.459.165
1.056.630.421
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
2.822.001.801
1.332.433.500
4.709.439
605.530.034
84.545.096
24.282.237
4.732.083
607.478.782
84.545.096
24.373.209
83.142
590.393.717
84.545.096
21.983.729
194.138
17.085.065
-
Toplam yükümlülük
4.386.156.392
4.875.564.471
887.416.824
895.392.923
Defter
değeri
6.437.653
-
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
6.437.653
-
Üç aydan
kısa
(I)
-
3–12 ay
arası
(II)
-
1–5 yıl
arası
(III)
6.437.653
-
5 yıldan
uzun
(IV)
-
6.437.653
6.437.653
-
-
6.437.653
-
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Defter
değeri
2.513.384.503
1.065.027.867
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
3.007.414.253
1.361.950.188
Üç aydan
kısa
(I)
169.642.754
-
3–12 ay
arası
(II)
845.096.613
45.353.875
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
5.838.306
627.136.734
54.439.822
16.697.504
285.223
608.497.089
54.439.822
15.137.784
249.426
18.639.645
-
Toplam yükümlülük
4.280.728.850
5.073.476.807
848.002.672
909.339.559
Defter
değeri
(4.154.641)
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
(4.154.641)
Üç aydan
kısa
(I)
-
3–12 ay
arası
(II)
-
1–5 yıl
arası
(III)
(4.154.641)
5 yıldan
uzun
(IV)
-
(4.154.641)
(4.154.641)
-
-
(4.154.641)
-
Türev finansal
yükümlülükler
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
Üç aydan
kısa
(I)
190.411.140
-
3–12 ay
arası
(II)
832.991.470
45.122.250
1–5 yıl
5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
1.594.079.713 204.519.478
180.489.000 1.106.822.250
4.378.451
2.389.480
76.352
-
1.781.336.644 1.311.418.080
31 Aralık 2013
Türev finansal
yükümlülükler
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
107
1–5 yıl
5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
1.635.488.389 357.186.497
181.415.500 1.135.180.813
5.303.657
1.559.720
-
1.823.767.266 1.492.367.310
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Topluluk, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere
maruz kalmaktadır. Topluluk düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre
ölçülmektedir. Cari yılda Topluluk’ un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış
yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik
olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Topluluk, bağlı ortaklıkları
ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında
kalan para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir.
Topluluk’ un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
108
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
1.
2a.
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
360.229.849
90.749.811
52.894.561
14.565.919
2b.
3.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.593.426.805
30.661.955
676.073.573
5.303.373
52.350.988
6.094.699
6.458.358
1.775.513
4.
5.
6a.
6b.
7.
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.984.318.609
46.509
46.726.160
772.126.757
20.541
1.319.890
111.340.248
1.000
11.460.672
22.799.790
10.780.389
8.
9.
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
46.772.669
2.031.091.278
1.340.431
773.467.188
11.461.672
122.801.920
10.780.389
33.580.179
10.
11.
12a.
12b.
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
77.329.437
239.269.282
21.037.093
-
10.869.726
42.394.863
4.311.965
-
15.143.842
51.608.987
4.019.929
-
10.454.184
255.834
-
13.
14.
15.
16a.
16b.
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 337.635.812
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
1.506.843.400
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
-
57.576.554
585.691.870
-
70.772.758
91.007.740
-
10.710.018
-
17.
18.
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.506.843.400
Toplam yükümlülükler (13+17)
1.844.479.212
585.691.870
643.268.424
91.007.740
161.780.498
10.710.018
70.000.000
-
-
70.000.000
-
-
-
-
-
200.198.764
(38.978.578)
22.870.161
123.575.501
(56.533.949)
10.314.259
3.031.767
-
-
224.152.573
59.976.765
125.684.360
52.100.001
43.512.212
5.845.677
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
148.638.000
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
148.638.000
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
335.250.066
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
109.223.951
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
6.437.653
İhracat
İthalat
900.987.301
290.048.136
109
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
356.333.360
87.627.014
49.528.764
23.869.809
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer
1.516.292.971
33.339.466
620.836.171
5.596.062
62.615.655
6.795.726
7.371.460
1.440.142
4.
5.
6a.
6b.
7.
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.905.965.797
46.778
17.219.270
714.059.247
20.541
535.357
118.940.145
1.000
4.936.042
32.681.411
1.581.971
8.
9.
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
17.266.048
1.923.231.845
555.898
714.615.145
4.937.042
123.877.187
1.581.971
34.263.382
10.
11.
12a.
12b.
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
84.442.361
257.074.031
26.213.008
-
17.241.995
40.707.412
5.951.653
-
14.973.005
57.957.501
4.512.768
-
3.674.542
258.652
-
13.
14.
15.
16a.
16b.
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 367.729.400
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
1.616.970.911
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
-
63.901.060
607.152.250
-
77.443.274
109.356.671
-
3.933.194
-
17.
18.
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.616.970.911
Toplam yükümlülükler (13+17)
1.984.700.311
607.152.250
671.053.310
109.356.671
186.799.945
3.933.194
70.000.000
-
-
70.000.000
-
-
-
-
-
113.561.835
(62.922.758)
30.330.188
37.430.416
(74.654.526)
27.308.075
(1.946.611)
-
-
422.062.689
126.867.131
245.576.991
107.172.846
97.768.852
22.450.914
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
149.401.000
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
149.401.000
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
87.932.534
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
(112.027.202)
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
(4.154.651)
İhracat
İthalat
1.522.171.683
534.966.613
110
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Topluluk, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi
önemsizdir.
Aşağıdaki tablo Topluluk’ un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Topluluk içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran Topluluk Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği
ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış
kaynaklı krediler ile birlikte Topluluk içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan
tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar /
zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2014
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
26.240.022
14.863.800
(26.240.022)
(14.863.800)
-
-
3- ABD Doları net etki (1+2)
41.103.822
(41.103.822)
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
(16.349.053)
-
16.349.053
-
232.294.719
-
(232.294.719)
-
6- Euro net etki (4+5)
(16.349.053)
16.349.053
232.294.719
(232.294.719)
7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 1.031.426
8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
-
(1.031.426)
-
24.450.650
(24.450.650)
-
9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
1.031.426
(1.031.426)
24.450.650
(24.450.650)
25.786.195
(25.786.195)
256.745.369
(256.745.369)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Toplam (3+6+9)
111
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
7.988.774
14.940.100
(7.988.774)
(14.940.100)
-
-
3- ABD Doları net etki (1+2)
22.928.874
(22.928.874)
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
(21.922.302)
-
21.922.302
-
234.555.606
-
(234.555.606)
-
6- Euro net etki (4+5)
(21.922.302)
21.922.302
234.555.606
(234.555.606)
7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 2.730.808
8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
-
(2.730.808)
-
24.757.481
-
(24.757.481)
-
9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
2.730.808
(2.730.808)
24.757.481
(24.757.481)
Toplam (3+6+9)
3.737.380
(3.737.380)
259.313.087
(259.313.087)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Topluluk’ un finansal yükümlülükleri, Topluluk’ u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Topluluk’ un
finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal
yükümlülüklerin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz
oranlarında %1’lik ve yabancı para faiz oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm
değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 1.980.421 TL değerinde
artacak/azalacaktır (30 Haziran 2013: 1.634.178 TL).
112
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı)
Faiz oranı duyarlılığı
Topluluk’ un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Değişken
Faizli
1.643.645.999
1.643.645.999
-
Değişken
Faizli
1.603.190.899
1.603.190.899
-
113
30 Haziran 2014
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
2.983.765.153
233.192.446
1.594.734.448
150.510.499
82.681.947
1.283.580.294
39.763.291
65.687.120
-
Toplam
3.216.957.599
1.745.244.947
82.681.947
1.283.580.294
39.763.291
65.687.120
2.728.696.819
952.999.592
1.056.630.421
4.709.439
605.530.034
84.545.096
24.282.237
13.813.574
13.813.574
-
4.386.156.392
2.610.459.165
1.056.630.421
4.709.439
605.530.034
84.545.096
24.282.237
31 Aralık 2013
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
3.017.506.935
261.582.252
1.774.221.903
178.916.487
880.265
82.665.765
1.138.738.242
38.451.311
65.215.214
-
Toplam
3.279.089.187
1.953.138.390
880.265
82.665.765
1.138.738.242
38.451.311
65.215.214
2.669.423.483
902.079.136
1.065.027.867
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
4.280.728.850
2.513.384.503
1.065.027.867
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
8.114.468
8.114.468
-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Topluluk ’un konsolide etmediği satılmaya hazır finansal varlığı BİST 100 endeksinde yer almaktadır.
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre
belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla /
az olması durumunda:
●
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı
ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.
● Diğer özkaynaktaki fonlarda 30.748 TL tutarında artış / azalış (31 Aralık 2013: 30.748 TL) olacaktır. Bu
durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Topluluk’ un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik
göstermemiştir.
39.Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)
Finansal Araçlar Kategorileri
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
Not
Finansal varlıklar
1.751.682.600
Nakit ve nakit benzerleri
1.745.244.947
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
6.437.653
Finansal yatırımlar
-
1.323.343.585
1.283.580.294
39.763.291
-
82.681.947
82.681.947
-
3.157.708.132
1.745.244.947
1.283.580.294
39.763.291
6.437.653
82.681.947
6
10
37
12
7
Finansal yükümlülükler 4.361.874.155
Finansal borçlar
3.671.799.025
Ticari borçlar
605.530.034
İlişkili taraflara borçlar
84.545.096
Türev finansal yükümlülükler
-
-
-
-
4.361.874.155
3.671.799.025
605.530.034
84.545.096
-
8
10
37
12
30 Haziran 2014
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
114
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39.Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) (devamı)
Finansal Araçlar Kategorileri (devamı)
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
Not
Finansal varlıklar
1.954.003.915
Nakit ve nakit benzerleri
1.953.123.650
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
880.265
1.177.189.553
1.138.738.242
38.451.311
-
82.665.765
82.665.765
14.740
14.740
-
3.213.873.973
1.953.138.390
1.138.738.242
38.451.311
83.546.030
6
10
37
12
7
Finansal yükümlülükler 4.268.259.412
Finansal borçlar
3.584.196.712
Ticari borçlar
625.468.227
İlişkili taraflara borçlar
54.439.822
Türev finansal yükümlülükler 4.154.651
-
-
-
4.268.259.412
3.584.196.712
625.468.227
54.439.822
4.154.651
8
10
37
12
31 Aralık 2013
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
82.681.947
6.437.653
-
Toplam
89.119.600
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
82.665.765
880.265
Toplam
83.546.030
30 Haziran 2014
Kategori 1
Kategori 2
323.670
6.437.653
323.670
Kategori 3
82.358.277
-
6.437.653
82.358.277
31 Aralık 2013
Kategori 1
Kategori 2
307.488
880.265
Kategori 3
82.358.277
-
307.488
880.265
82.358.277
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
● Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
● Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında
kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
● Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
115
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
● Şirket Yönetim Kurulu’nun 11 Temmuz 2014 tarihli toplantısında; Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı
ortaklıklarımızdan Merefa Glass Company Ltd. şirketimizin EBRD’den 20 Milyon Euro tutarında 2 yıl
vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin müşterek ve
müteselsilen garantör olunmasına karar verilmiştir.
● Topluluk ’un ve ilişkili şirketlerinden Topkapı Yatırım Holding AŞ’nin portföyünde bulunan Asmaş Ağır
Sanayi Makinaları A.Ş. bağlı ortaklık hisselerinin tamamı teklif alma yöntemiyle 15 Temmuz 2014
tarihinde 27.150.000 TL peşin bedelle CTS Demir ve Çelik İç Dış Ticaret Mühendislik Makine Sanayii
Ltd. Şti’ne satılmıştır. Satılan bağlı ortaklığın Topluluk ’un faaliyet grupları ve coğrafi bölümlere göre
raporlamasında önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
● Şirketimiz İle Petrol-İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikalarımız ile ilgili olarak devam eden
ve 01.01.2014–31.12.2015 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 12 Ağustos 2014
tarihinde saat 21.00'da anlaşma ile sonuçlanmıştır. Petrol-İş Sendikası'nın İşyerimiz için almış olduğu 13
Ağustos 2014 tarihli Grev Uygulama Kararı kaldırılmıştır.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii AŞ’nin çıkarılmış sermayesinin tamamının 2013 yılı kar
payından karşılanmak suretiyle 710.000.000 Türk Lirası’ndan 739.000.000 Türk Lirası’na artırılması
nedeniyle ihraç edilecek 29.000.000.Türk Lira’lık tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 2 Temmuz 2014
tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 7 Temmuz 2014 tarihinde başlanmıştır.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası ve Otocam Fabrikası,
Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası, Anadolu
Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası,
Mersin Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası olmak üzere 10
işyerinde Kristal-İş Sendikası tarafından 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren uygulanmakta olan grevin,
18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63'ncü maddesi hükmü gereğince genel sağlığı ve milli
güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle, Bakanlar Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihli kararıyla 60
gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk
Lira’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 2013 yılı kar payından karşılanmak üzere
415.000.000,20 Türk Lirası’ndan 444.000.000,20 Türk Lirası’na yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi 10
Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 14 Temmuz 2014 tarihinde başlanmıştır.
41.Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,
Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer
Hususlar
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1
sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bağımsız sınırlı incelemeden geçmiş konsolide finansal tabloları,
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal
tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal tabloları Mali İşler
Başkan Yardımcısı Mükremin Şimşek ile Merkez Muhasebe Müdürü Murat Yalçın tarafından elektronik
ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin
yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 18 Ağustos 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
116
Download

30 haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar