ENERJİ PİYASALARINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
ARTIRILDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin yeterli,
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına
sunulması için rekabet ortamında, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali
açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız
bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla faaliyet göstermektedir.
EPDK, 12 Aralık 2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı dört tebliğle
görev alanındaki 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu’nda yer alan idari para cezası miktarlarını, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İdarî para cezaları her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının
küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından
uygulanmaz.” hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlediği 2014 yılı
yeniden değerleme oranı olan % 10,11 oranında artırmıştır.
2015 yılında uygulanmak üzere idari para cezalarının yeniden değerleme oranına göre
belirlenen yeni miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na göre 2015 yılında uygulanacak İPC miktarları
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na göre 2015 yılında uygulanacak İPC miktarları
5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu'na göre 2015 yılında uygulanacak İPC miktarları
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na göre 2015 yılında uygulanacak İPC miktarları
Download

Devamını Oku - LBF Partners