Návod na obsluhu klimatizácie nástenného typu
Chladivo : R 407C, R 410A
Tento návod (obsahuje záručný list) si dobre uschovajte
OBSAH
1.BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
POPIS SYMBOLOV
2
MONTÁŽNE PŘEDPISY
2
PREVADZKOVE POKYNY
3
BEZPEČNOSTNE INSTRUKCIE
6
2.UVEDENIE VÝROBKU
OCHRANNÉ FUNKCIE
7
3.POPIS KOMPONENTOV
POHĽAD NA JEDNOTKU
8
DISPLAY
9
UKAZOVATEĽ SVĚTLA
10
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
11
DISPLAY DIÁĽKOVÉHO OVLÁDAČA
12
4. PRACOVNÉ METODY
EKONOMICKÁ PREVÁDZKA
13
NÁHRADNA PREVÁDZKA
14
REŽIM CHLADENIE, SUŠENIE A VYKUROVANIE
14
REŽIM ČASOVAČA
15
NASTAVENIE PRÚDENIA VZDUCHU
15
PREVÁDZKA V REŽIME SPÁNOK
15
5.SERVIS A ÚDRŽBA
ČISTENIE PREDNÉHO PANELU A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
16
ČÍSTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA
16
KEĎ SA NEPOUŽÍVA DLHŠÍ ČAS
17
DOPORUČENIE PRE ÚSPORU ENERGIE
18
6. VYSKYTNUTIE PROBLÉMOV
KLIMATIZÁCIA HLÁSI CHYBU
19
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ HLÁSI CHYBU
19
7.BEŽNÉ JAVY
20
-1-
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Popis symbolov
Symbol ukazúci činnosť, ktorá môže spôsobiť osobné straty a vážne poškodenie
Symbol ukazujúcí činnosť, ktorá môže spôsobiť osobné straty a majetkové škody
Montážne predpisy
Nikdy neinštalujte samostatne
Klimatizácia SPLIT bude pracovať dlhú dobu, pokiaľ bude správn nainštalovaná a zapojená.
Nesprávna instalácia môže spôsobiť problémy ako únik plynu alebo chladiva, elektrický šok alebo požiar.
Prečítajte následujúce pred inštaláciou
Špecifikácia výkonu
Správne zapojenie kábla a potrubia
Uistite sa, že výkon skrine a silový
kabel je dostačujúci, napätie je správne
a skriňa uzemnená.. Inak môže hroziť
oheň či elektrický šok.
Nesprávne zapojenie môže znížiť efektivitu
alebo zapríčiniť zastavenie klimatizácie
Únik vody alebo chladiva môže byť tiež
spôsobené.
Instalačné prostredie
Prevádzkové podmínky
Neinštalujte klimatizáciu v mieste, kde
je horľavý alebo lepkavý vzduch.
Pracujte s klimatizáciou podľa tohto manuálu
Prevádzkové pokyny
UPOZORNĚNÍE
Nasledujúce ochranné správy sú veľmi dôležité. Tieto správy Vás môžu zachrániť od zranení či zabitia. Varovné symboly
upozorňujú na nebezpečenstvo. Vždy nasledujte inštrukcie a znížte tým šancu úrazu a alebo smrti. Varovaniam a
výstražným znameniam budú predchádzať bezpečnostné správy.
-2-
Elektrická bezpečnosť
Uzemnenie: Vonkajšia jednotka klimatizácie musí byť uzemnená.
Uzemnenie znižuje riziko elektrického šoku pri zaistení.
Pohyblivý striedavý prúd má zemniací kábel so zemniacou zástrčkou a koncovka na výstupe je uzemnená.
Varovanie: Nesprávne užívanie zemniacej zástrčky môže mať za následok risk elektrického šoku. Zavolajte kvalifikovaného
elektrikára, pokiaľ nerozumiete zemniacím pokynom alebo si nie ste istí, že je klimatizácia správne uzemnená.
Ak nie je elektrický výstup uzemnený, prosím kontaktujte elektrikára, aby ho odstránil a nahradil ho iným uzemneným
výstupom.
Neodstraňujte zemniacu vidlicu zo zástrčky elektrického prúdu.
Rozbočovacia zásuvka: Doporučujeme použiť opäť rozbočovaciu zásuvku.
Prevádzkové podmienky:
1. Teplota : chladenie +15/+43°C, vykurovanie -5/+22°C
Inverter – chladenie 0/+43°C, vykurovanie -10/+ 22°C
Pokiaľ beží jednotka mimo uvedený teplotný rozsah, môže dôjsť k poškodeniu.
2. Parametre výkonu sú uvedené na štítku jednotky.
3. V priebehu vykurovania sú cítiť z jednotky neznáme pachy. Je to normálny jav
4. Vodotesná úroveň jednotky je IPX0. Nepoužívajte v práčovniach alebo kúpeľniach.
5. Vonkajšia jednotka nemôže byť inštalovaná v uzavretom prostredí.
6. Poistka - 50T T3.15AL250V alebo F3.15ALV250V, menovitý prúd 3.15A
Doporučenie
inštalujte jednotku na severnej strane, je to normálne, pretože na tejto strane je tieň
použite správne elektrické napätie a ampéry, aby jednotka behala efektívn
len kvalifikovaný elektrikár môže urobiť správne modifikácie el.pripojenia
používajte samostatné istenie pre vašu klimatizáciu, aby ste sa vyhli možnosti elektrického skratu
Úspora energie:
pri inštalácií klimatizácie sa uistite, že máte utesnené všetky miesta, kde by mohlo dôjsť k úniku vzduchu
prúdenie vzduchu vo vnútri by nemalo byť blokované záclonami, závesmi alebo nábytkom, vonku rastlinstvom.
Nepoužívajte zbytočne elektrické svetlá alebo iné zariadenia, ktoré vytvárajú teplo
Žaluzie a závesy na oknách majte zatiahnuté
Pokiaľ varíte, používajte odsávač pary v kuchyni k odstráneniu nadbytočného tepla
Návod na obsluhu
Použitá môže byť iba jednoduchá fáza
striedavého prúdu.
Použite špecifický sieťový
prívod, nemeňte ho
Nestrkajte prsty alebo drievka do
vstupu či výstupu
klimatizácie.Bežiaci ventilátor môže
spôsobiť zranenie.
Nepokladajte nič na vonkajšiu
jednotku.
Nezapínajte alebo nevypínajte
jednotku pri vyberaní, či zapnutí zo
zásuvky
Vetrajte v miestnosti, špeciálne tam,
kde je v prevádzke zariadenie na plyn
-3-
Nenahradzujte poistky vodiacim
káblom alebo iným materiálom
(pojistka 50T T3.15AL250V)
Vypnite klimatizáciu zo zásuvky, pokiaľ ju
nebudete používat dlhší čas.
Bezpečnostné pokyny
Zariadenie nie je určené pre malé deti bez dozoru.
Pokiaľ je zariadenie poškodené, musí byť vymenené výrobcom alebo
servisnou firmou alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu.
Nezapojujte
zemniaci kábel do
Na
plynovej rury, vodnej rury.Nesprávne
uzemnenie môže spôsobiť el.šok.
Nevyberajte zo zásuvky, keď jednotka
pracuje
Vypnite jednotku, vyberte zo zásuvky
a kontaktujte servis, pokiaľ sa objavia
nejaké problémy (napr.z klimatizácie
vychádza horľavý zápach)
Neinštalujte jednotku na miesto, kde
môže unikať horľavý plyn
Neumiestňujte rastliny či zvieratá
priamo pred klimatizáciu. Mohlo by
im to ublížiť.
Kontaktujte servisnú firmu ohľadom
údržby. Nesprávna údržba môže
spôsobiť nehodu.
Vypnite jednotku, vytiahnite zo zásuvky
a uistite sa, že ventilátor nebeží, aby ste
mohli jednotku vyčistiť
Pre premiestnenie a inštaláciu jednotky
kontaktujte profesionála či servisnú
firmu.
-4-
Funkcie
Ochranné funkcie môžu predĺžiť životnosť klimatizácie a poskytnúť omnoho lepšie prúdenie vzduchu.
Omeškaný štart kompresora
Kompresor bude automaticky
Poznámka:
Rozmrazovanie (nemajú modely, ktoré len chladia)
Vonkajší tepelný výmenník zamrzne ak vonkajšia teplota je nízka a vlhkosť vysoká. V tomto prípade auto-rozmrazovanie má pracovať po
dobu 3-10 minut.Indikátor pauzy bude v prevádzke, vonkajší a vnútorný ventilátor sa vypne.
Tepelná ochrana proti preťaženiu (nemajú modely, ktoré len chladia)
Pokiaľ je teplota vo vnútornej trubke príliš vysoká, klimatizácia spustí tepelnú ochranu proti preťaženiu.
Vnútorná rychlosť ventilátora by mala byť automaticky prispôsobená k väčšiemu hnaciemu výkonu.
Vonkajší ventilátor a kompresor môžu byť zastavené.Pokiaľ sa zníži vnútorná teplota výparníka na menovitú hodnotu, klimatizácia spustí
tepelnú ochranu proti preťaženiu.Vonkajší motor ventilátora sa vrátí do normálneho stavu.
Vyfuknutie zbytočného tepla (nemajú modely, ktoré len chladia)
Pri vypnutí klimatizácie pobeží vnútorný ventilátor ešte 80 sekúnd v režimu vykurovania.
Zmena z režimu chladenie navykurovanie (nemajú modely, ktoré len chladia)
Prvých niekoľko minút, svieti indikátor PAUSE, vnútorný ventilátor nebeží a žaluzie na klimatizácií nemôžu byť kontrolované.
O päť minút neskôr, klimatizácia fúka teplý vzduch, indikátor PAUSE sa vypne.
Prevencia proti námraze
Aby sa zabránilo námraze tepelného výmenníka pri chladení a odvlhčovaní, kompresor alebo vonkajší ventilátor sa môžu zastaviť. Vnútorný
ventilátor bude automaticky prispôsobený k väčšiemu hnaciemu výkonu.
Prevencia proti pliesňam
Vnútorný ventilátor beží 3 minúty pri nízkej rýchlosti, keď sa vypne klimatizácia, aby seaudržalo sucho vo vnútri jednotky.
Auto reštart
Pamäť jednotky v prevádzke, nastavenie otáčok, nastavenie teploty atď. …to by malo byť pri poruche siete,keď je jednotka v prevádzke.Po
reštarte jednotky sa tieto isté podmienky automaticky nastavia.
Popis komponentov
Náhľad jednotky
Vnútorná
jednotka
Vstup
vzduchu
Výstup
vzduchu
Zástrčka
Trubky a káble
Vonkajšia jednotka
Vstup vzduchu (zpět)
Výstup vzduchu
Poznámka:
Klimatizácia sa skladá z vnútornej jednotky, vonkajšej jednotky a diaľkového ovládača.
Design a tvar sú rôzne pre rôzne modely. Hore uvedený nákres je iba schéma a môže byť ľahko rôzna u
-5každého zariadenia, ktoré si vyberiete.
Obrazovka displeja
Prijímač: Tento prijímač prijíma signál z diaľkového ovládača
„PAUSE“ukazovateľ: Tento ukazovateľ svieti na červeno, keď je klimatizácia v odtápacom alebo
chladicacom testovacom režimu
„CHOD“ ukazovateľ: Tento signál svieti, keď je jednotka v prevádzke.
„ČASOVAČ“: Tento signál svieti, keď je jednotka v časovači
„OSVIEŽOVAČ VZDUCHU“: Tento signál svieti, keď je jednotka v režime osviežovanie vzduchu.
vzduchu.
„TEPLOTA“ ukazovateľ: Tento display ukazuje nastavenie teploty
Poznámka:
1.
2.
3.
Blikanie akéhokoľvek tlačidlaka znamená, že klimatizácia beží chybne. Kontaktujte distribútora včas.
Na displeji vnútornej jednotky svieti indikátor iba za prevádzky jednotky a to z dôvodu úspory elektrickej energie.
Ostatné kontrolky zhasnú po 30 sekundách od posledného signálu z diaľkového ovládača.
Pri ďalšom použití diaľkového ovládača sa rozsvietia všetky kontrolky.
Ak sú na Vašej klimatizácií rozdiely v popise zmienenom hore, otočte na ďalšiu stranku.
Ukazovateľ svetiel
1) „PAUSE“ ukazovateľ
Tento ukazovateľ svieti na červeno, keď je klimatizácia v odtápacom alebo chladiacom testovacom režimu.
2) „CHOD“ ukazovateľ
Tento ukazovateľ svieti na zeleno, keď je jednotka v prevádzke. Klimatizácia je v režime CHLADENIE,
VYKUROVANIE, SUŠENIE.
3) „ČASOVAČ“ ukazovateľ
Tento ukazovateľ svieti na žlto, keď je jednotka v režime časovač
4) „OSVĚŽVAČ“ ukazovateľ (zelený) (nepovinný)
Tento ukazovateľ svieti na zeleno, keď je jednotka v osviežovacom režime a nebude svietiť, ak nebude mať funkci
OSVIEŽOVAČ
5) „PRIJÍMAČ“ ukazovateľ
Tento prijímač obdrží signál od diaľkového ovládača.
Poznámka: Ak jeden z ukazovateľov „CHOD“, „PAUSE“ alebo „ČASOVAČ“ bliká, kontaktujte distribútora.
-6-
Diaľkový ovládač
Čidlo, ktoré posiela
signál o teplote do
jednotky každé 3 minúty
ON/OFF Buton
Stlačte toto tlačidlo pre
start/stop klimatizácie
Obrazovka displeja
Tlačidlo teploty
Nastavený režim
klimatizácie
Stlačte „
“pre zvýšenie tepl., pre
sníženie stlačte“
“
Tlačidlo čerstvý vzduch
(nedostupné)
Ekonomická prevádzka
K realizácií inteligentnej
prevádzky
Stlačte toto tlačidlo pre
zaistenie vertikálneho
smeru vzduchu
Tlačidlo rýchlosti ventilátora
Pre zvolenie vnútornej
rýchlosti ventilátora
Auto
Nízke
Stredné
Vysoké
Tlačidlo pre horizontálne
prúdenie vzduchu nie je
dostupné
Tlačidlo osviežovač vzduchu
(dobrovoľný)
Stlačte toto tlačidlo pre
vypnutie alebo zapnutie
funkcie „osviežovač“
Tlačidlo režimu
Pre zvolenie režimu:
Chladenie
Sušenie
Časovač
Vykurovanie
Tlačilo spánok
Stlačte toto tlačidlo pre
uvedenie do spánku
Tlačilo AUH
K zapnutiu alebo vypnutiu
pomocného el.vykurovania, keď je
klimatizácia v režime
„vykurovanie“.
Poznámky:
1.
2.
3.
4.
5.
Teplotný rozsah pre diaľkový ovládač: +16°C až + 32°C
Keď diaľkový ovládač ukazuje chybné kódy alebo nepracuje normálne, stlačte tlačidlo „RESET“
Na zistenie teploty v miestnosti musí byť diaľkový ovládač umiestnený v mieste, kde signál diaľkového ovládača je v
dosahu. Ak signál z diaľkového ovládača nepríde do 5 minút, klimatizácia bude pracovať podľa teploty, ktorá je
zastená vnútorným teplotním čidlom.
Funkcia a displej VYKUROVANIE nie je dostupná iba pre modely chladenia.
Funkcia AUH nie je dostupná pre typ klimatizácie CHLADENIE&VYKUROVANIE bez AUH funkcIe.
-7-
Displej diaľkového ovládača
Signál vyslania
Objaví sa, keď je vydaný
kontrolný signál
Symbol zvolení pracovního
režimu
Chladenie
Vykurovanie
Ekonomická prevádzka
Stlačte „SMART“ tlačidlo
pre realizáciu inteligentného
režimu
Symbol úspory energie
Okrem ekonomickém prevádzky,
menej symbolov znamená väčšiu
úsporu energie
Symbol rýchlosti ventilátora
Auto
Stredné
Sušenie
Nízke
Vysoké
AUH displej
Symbol sa objaví, keď stlačíte
tlačidlo AUH v režime
VYKUROVANIE alebo
EKONOMICKÁ PREVÁDZKA.
Symbol „osviežovač vzduchu“
Objaví sa, keď je funkcia
osviežovača vzduchu v prevádzke.
Displej vetrania vzduchu
Pre zobrazenie vetrania
vzduchu.
Display režimu „spánok“
Stlačte tlačidlo „SPANOK“, keď
sa objaví, jednotka bude uvedená
do spánkového režimu.
Inštrukcie pre diaľkový ovládač
● Diaľkový ovládač je na dve alkalické batérie. Podľa normálnych podmienok vydržia batérie až pol roka. Používajte batérie
rovnakého typu. Po výmene baterií použite ostrý predmet na stlačenie tlačidla „RESET“
● Efektívny riadiaci rozsah diaľkového ovládača je cca 8 metrov a efektívny uhol je 30° blízko centrálnej kolmej čiary
vonkajšej jednotky.
● Stlačením dvoch tlačidiel naraz bude mať za následok zlú činnosť.
● Nepoužívajte zariadenia,ktoré môžu vyžarovať vlny (ako napr. mobilný telefón) blízko vnútornej jednotky.Keby došlo
k zasiahnutiu týmto vlnením, jednotka nemusí pracovať správne. Toto odstránite resetovaním jednotky.
● Priame slunečné svetlo na príjmač signálu slunečnej jednotky môže spôsobiť zlý signál medzi vnútornou a vonkajšou
jednotkou a diaľkovým ovládačom.
● Nevyhazujte diaľkový ovládač.
● Nepokladajte diaľkový ovládač na priame slnko alebo v blízkosti tepelných zdrojov.
● Nestriekajte vodu alebo inú tekutinu na diaľkový ovládač, v prípade zasiahnutí očistite jemnou handričkou.
-8-
Pracovný postup
Ekonomická prevádzka
Stlačte tlačidlo
„EKONOMICK8“,
klimatizácia vstúpi do
inteligentnej prevádzky
1
Zrušeni ekonomickém prevádzky
Stlačte tlačidlo „Režim na zrušenie
ekonomickém prevádzky
Vypnutie
Stlačením tohto tlačidla
klimatizáciu vypnete
2
3
Poznámky.
1. Keď stlačíte tlačidlo „EKONOMICKÁ PREVÁDZKA“, klimatizácia zmení režim „CHLADENIE“, SMER
PRÚDENIA VZDUCHU a pracovné parametre automaticky na základe izbovej teploty.
2. V EKONOMICKEJ PREVÁDZKE môže uživateľ regulovať rýchlosť ventilátora, smer prúdenia vzduchu a
nastavenie teploty, atd…
3. V EKONOMICKEJ PREVÁDZKE budú všetky doplnkové funkcie klimatizácie dostupné. Ak vaša klimatizácia
nemá doplnkové funkcie alebo sú doplnkové funkcie v rozpore so súčasným pracovným režimom, sú tieto funkcie
neefektívne.
Núdzová prevádzka
Pokiaľ nemáte diaľkový ovládač alebo v ňom nie sú batérie, môžete klimatizáciu zapnúť stlačením núdzového tlačidla.
Pracovný postup
Keď je klimatizácia v stave VYPNUTE, stlačte núdzové tlačidlo, klimatizácia sa zapne a bude pracovať v ekonomickej
prevádzke.
Opakovaným stlačením núdzového tlačidla, klimatizácia bude vypnutá.
-9-
Chladenie, Sušenie a Vykurovanie
Nastavenie režimu
Chladenie
Sušenie
1
Vykurovanie
Nastavenie teploty
2
Stlačte „
“pre zvýšenie tepl.,
“
pre zníženie stlačte“
Zapnutie
Stlačením „ON/OFF“ začne
klimatizácia bežať
3
Zvolenie prúdenia vzduchu
Stlačením tohto tlačidla bude
prúdiť vzduch vertikálne
4
Nastavenie rýchlosti
ventilátora
Auto
Stredné
5
Nízke
Vysoké
Vypnutie
Opakovaným stlačením
„ON/OFF“ klimatizáciu
vypnete
6
Poznámky:
1. Keď je nastavený režim SUŠENIE, podľa D- hodnoty medzi vnútornou teplotou a nastavenou teplotou klimatizácie zapne
alebo vypne chladenie a rýchlosť ventilátora automaticky zníži vlhkosť miestnosti.
2. Keď je nastavený režim VYKUROVANIE, môžete stlačiť tlačidlo AUH, ak je teplota miestnosti nízka. Klimatizácia určite
zapne AUH funkciu podľa teploty v miestnosti a nastavenej teploty. Keď vykuruje na určitý stupeň, klimatizácia automaticky
stopne AUH. Stlačte znovu tlačidlo AUH, klimatizácia stopne AUH a symbol zmizne na diaľkovom ovládači.
- 10 -
Vypnutie časovača
Stlačte „vypnutie časovača“, môžete zvoliť vypnutie klimatizácie v nastavenom čase 1 až 8 hodín
Poznámky:
1. Keď je vypnutie času nastavené, klimatizácia bude vypnutá v nastavený čas.
2. Stlačte „ČASOVAČ“ k zrušeniu funkcie „vypnutie časovača“ a klimatizácia bude vypnutá, ak stlačíte tlačidlo
„ON/OFF“
Jako prispôsobiť prúdenie vzduchu
Horizontálny smer
Horizontálne prúdenie vzduchu prispôsobené ručne. (obr.1)
Upozornenie:
Ventilátor vo vnútri,
Držte ruky preč!
Žalúzie
Vertikálny smer
Stlačte tlačidlo „FAN SWEEP“ na diaľkovom ovládači opakovane,
žalúzie môžu byť nastavené do fixnej pozície 1-5 (obr.2) alebo môže byť aktivované
automatické kolísanie. V rôznych režimoch sa žalúzie opakovane kolíšu v
nastavenom rozsahu.
Spánková prevádzka
1.Keď je klimatizácia v tomto stave, stlačte tlačidlo „SLEEP
2. Stlačte tlačidlo „SLEEP“ znova, symbol
zrušená.
zmizne na diaľkovom ovládači a funkcia spánok (úspora energie) bude
Poznámka:
a. V spánkovom režime bude nastavená teplota zvýšena po jednej hodine
pri chladení a režime sušenie, znížená bude po jednej hodine v režim vykurovanie.
Nastavená teplota bude kontrolovaná medzi 16° až 32°C.
b. Keď je klimatizácia v spánkovom režime,
najvyššia vnútorná rýchlosť ventilátora je nastavená na strednú úroveň,
ale uživateľ môže zmeniť nastavenú rýchlosť diaľkovým ovládačom.
- 11 -
Servis a údržba
Bezpečná údržba a pravidelná generálna oprava môžu predĺžiť životnosť klimatizácie a ušetriť náklady za elektrinu.
Varovanie:
1. Pred údržbou a generálnou opravou vypnite klimatizáciu
diaľkovým ovládačom a vypnite zo zásuvky.
2. Nestojte na nestabilných predmetoch pri čistení alebo údržbe
klimatizácie, mohli by ste si spôsobiť zranenie.
3. Keď čistíte predný panel, nedotýkajte sa kovovou časťou tela,
mohli by ste si pôsobiť zranenie.
Čistenie peedného panelu a diaľkového ovládača
Ak nemôžete špinu odstrániť, použite vlhkú handričku (namočenú v teplej vode do 40°C)
Varovanie:
1. Nečistite jednotku vodou, môže to spôsobiť elektrický šok.
2. Nečistite diaľkový ovládač vodou.
3. Nečistite alkoholom, benzínom, neleštite.
4. Nečistite jednotku násilim, prední panel by mohol spadnúť.
5. Nečistite predný panel a diaľkový ovládač oceľovou kefou,
môže to poškodiť povrch.
Čistenie vzduchového filtra
1.Je potrebné odstrániť predný dekoračný panel ako je zobrazené na obrázku 5.2.1.Odtiahnite predný panel pod malým uhlom
ako je zobrazené na obrázku 5.2.2 a potom otvorte predný panel ako je na obrázku 5.2.3
2.Zdvyhnite vyčnievajúcu časť, ktorá je na spodnej strane filtra, potom stiahnite dolu a vyberte filter von.
3. Čistite vysávačom alebo vodou. Ak je vdzuchový filter veľmi špinavý, čistite ho teplou vodou s penou alebo slabým
saponátom. Potom nechajte uschnúť v tieni.
4. Vložte filter do pôvodnej pozície, zavrite predný panel a potom zatlačte dekoratívny panel do hlavnej pozície.
Poznámka:
1. Filter by mal byť čístený najmenej jedenkrát za dva týždne, inak sa zníži chladiaca a vykurovacia kapacita.
2. Nečistite vzduchový filter oceľovou kefou, môže byť poškodený.
- 12 -
Keď sa nebude používať dlhší čas
1. Nechajte hodinu bežať v režime sušenie
2. Vypnite prevádzku diaľkovým ovládačom, potom
vyberte zo zásuvky.
3. Vyčistite vzduchový filter
4. Vyberte batérie z diaľkového ovládača
Doporučenie pre úsporu energie
Vhodné nastavenie teploty
Pokiaľ je v miestnosti príliš chladno, škodí
to zdraviu
Zamedzenie slnečnému svetlu
Pokiaľ je v režime chladenie, použite
záclony alebo žalúzie, aby ste zabránili
priamému slnečnému svetlu.
Tepelné zdroje
Keď chladíte, nepoužívajte iné tepelné zdroje
v blízkosti klimatizácie.
Zatvárajte dvere a okná
Vonkajší vzduch ovplyvní výkonnosť
vykurovania alebo chladenia.
- 13 -
Udržujte čistý vzduchový filter
Udržovaním čistého vzduchového filtra
zaistíte vysokú výkonnosť prevádzky.
Správná ventilace
Nepokladajte predmety pred vstup a výstup
vonkajšej jednotky
Chybové hlásenia
Klimatizácia hlási chybu
Kontrola pred opravou
Problém
Klimatizácia nepracuje pri
všetkom
Slabý chladiaci alebo
vykurovací výkon
Kontrola detailov
1. skontrolujte, či jednotka nie je vypnutá.
2. skontrolujte, či je vypínač zapnutý alebo fáza nie je vyhorená.
3. skontrolutje batérie diaľkového ovládača
4. skontrolujte, či sú rádiové prijímače používané 1 m okolo jednotky
1.skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu nie je zablokovaný
2. skontrolujte, či nie je prach vo filtri
3. môže byť vo vnútri príliš mnoho ľudí.
4. skontrolujte, či sú okná a dvere zavrené
5. skontrolujte, či rýchlosť ventilátora a nastavená teplota je správna
Diaľkový ovládač je vadný
Problém
Ventilátor sa zastaví alebo
Kontrola detailov
1. Klimatizácia v režime SUŠENIE, nemôže niekedy meniť rýchlosť ventilátora
rýchlosť ventilátora
3. Ak je klimatizácia v režime CHLADENIE alebo SUŠENIE a zapne sa protinámrazová
ochrana, potom nie je možné meniť rýchlosť ventilátora.
nejde meniť.
4. Ak je klimatizácia v režime VYKORUVNIE a zapne sa ochrana proti prehriatiu, potom nie
je možné meniť rýchlosť ventilátora.
2.
Bežné javy
Keď je klimatizácia v režime VYKUROVANIE alebo
CHLADENIE, umelá hmota môže vydávať zvuky,
pretože sa mení teplota
Keď je klimatizácia v režime VYKUROVANIE alebo
CHLADENIE, plastový kryt môže vydávať zvuky,
pretože sa mení teplota
- 14 -
Záručný list klimatizačnej jednotky
Typ klimatizácie:
Výrobné číslo:
Dátum montáže:
Miesto montáže:
Doplnenie chladiva: typ/množstvo:
Celková dĺžka potruba:
Tlaková skúška:
Objem miestnosti:
Klimatizovanie/vykurovanie:
Uživateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol
montážnou
organizáciou zaškolený na obsluhu a používanie
klimatizačnej jednotky v zmysle tohto návodu na
obsluhu.
Montážna organizácia týmto potvrdzuje, že
klimatizačná jednotka bola namontovaná a
spustená do prevádzky na základe inštalácií na
montáž a zapojenie jednotky podľa tohto návodu a
všeobecných zásad pri montáži tlakových –
chladiacích zariadení.
--------------------------Razitko a podpis odborne spôsobilej
organizácie
-----------------------------podpis uživateľa
Revizné a garančné prehliadky
Dátum:
Reviziu vykonal:
Zistené závady:
Dátum:
Reviziu vykonal:
Zistené závady:
Popis vykonanej práce:
Popis vykonanej práce:
---------------------------------Razitko a podpis oprávnenej organizácie
---------------------------------Razitko a podpis oprávnenej organizácie
Upozornenie: Podmienkou pre uznanie záruky je vyplnený záručný list oprávnenou montážnou organizáciou
v obore chladenie – klimatizácie
- 15 -
- 16 -
Download

Návod na obsluhu klimatizácie nástenného typu