T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE–1 Bu Yönetmeliğin amacı; Altınordu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE-2 Bu Yönetmelik Altınordu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli
personelin görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE–3 Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Kanuna ek olarak 14.03.2014 tarih ve 6447 sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 6360
Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE–4
Bu Yönetmelikte adı geçen;
Belediye
: Altınordu Belediyesini
Başkan
: Altınordu Belediye Başkanını
Başkanlık
: Altınordu Belediye Başkanlığını
Meclis
:Altınordu Belediye Meclisini
Encümen
:Altınordu Belediye Encümenini
Müdür
: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü
Müdürlük
: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü
Personel
: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bağlı Çalışanların Tümünü
Yönetmelik : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini
ifade eder.
Temel İlkeler
MADDE–5 Altınordu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm
çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık.
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini esas
almak.
c) Hesap verebilirlilik.
ç) Diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli hareket etmek.
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik.
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlilik.
g) Temel İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, sosyal belediyecilik anlayışı temel
ilkelerini esas alır.
1
İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluşu, Personel, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kuruluş
MADDE–6 1) Altınordu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007
Tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Altınordu
Belediye Meclisinin 02.05.2014 Tarih ve 2014/25 Sayılı Kararı ile kurulmuştur.
2) Altınordu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sosyal İşler ve Yardım
İşleri alt birimlerinden oluşur.
Personel
MADDE–7 Altınordu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde bir Müdür
ile Norm Kadro Mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE–8 Altınordu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Altınordu Belediye
Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Belediye
Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının veya yetkisini devir ettiği
Belediye Başkan Yardımcısının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet
eden fakir, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi insanlara gerekli maddi ve manevi yardımları
yapmaktan, engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, engellilerin hayatın her
alanında yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar yapmaktan, amatör spor kulüplerine ve sporcularına
destek sağlamak, spora teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemekten, başarılı sporcu, kulüp ve
okulların ödüllendirilmesi ve yardımların organize edilmesinden, toplu sünnet ve toplu düğün
merasimi yapılmasından, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili STK’larla
işbirliği içerisinde bulunmaktan, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan,
ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyacının karşılanması için “Aşevi” açılmasından ve
yürütülmesinden, bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve mağdurlara yönelik “Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri” ile “Gündüz Bakım Evleri” açmak, korunmaya ve yardıma muhtaç
insanlara ihtiyaç duydukları ve ilgili mevzuatla belirlenmiş olan sosyal hizmetleri sunmaktan, ilçe
sınırları içerisinde yaşayan hiç bir yerden geliri ve sosyal güvencesi olmayan fakir ve yaşlılara
yönelik barınma, yeme içme vb. imkanlar sağlayan “Şefkat Evleri” açmak ve yürütmekten, ilçe
sınırları içerisinde yaşayan fiziksel, cinsel, duygusal şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik olarak
ilgili mevzuat çerçevesinde “Kadın Sığınma Evleri” açmak, şiddete maruz kalmış kadınlara
psikolojik, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktan, mahalli örf
ve geleneklere uygun olarak cenaze evlerine taziye ziyaretleri yapmak ve bedeli Müdürlük
bütçesinden karşılanmak üzere ikramlarda bulunmaktan, Altınordu Belediyesinin düzenlediği okul
dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı
merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan,
asker ailelerinin müracaatlarını almak ve belirlenen oranlarda yardım edilmesini
sonuçlandırmaktan, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve
programlı hizmetler sunmak ve yürütmekten sorumludur.
Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve
denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
(1) Sosyal İşler Birimi
a) Kentte yaşayan bireylerin yaşam biçimini
eğitsel ve sosyal açıdan geliştirmek ve
2
renklendirmek amacı ile
programlar yapılması ve sportif organizasyonlar düzenlenmesi
işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
b) İlçenin sosyo-ekonomik açıdan yetersiz olan kentleşme bilincine adapte olmakta
zorlanan bölgelerde yaşayan insanlar için oluşturulan Aile Danışma Merkezleri bünyesinde eğitimsağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması ve insanca yaşam için gerekli şartları
oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
c) Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk,
engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar
yapılmasını sağlamak.
ç) İlçede yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, kadın el emeği ürünlerinin pazarlanması işlemlerinin yapılmasını
sağlamak.
d) Engellilerin hayatlarının rahat idame ettirmeleri için projeler geliştirmek ve uygulamak.
e) Yıl içerisinde Ulusal ve Uluslararası platformlarda kutlanan toplum tarafından da kabul
görmüş olan önemli gün ve haftalarda; sosyal hizmet alanlarına yönelik konferans, seminer, eğlence
programı, toplu yemek, yarışma ve ödül töreni, gezi ,sosyal ve kültürel faaliyetler gibi etkinlikler
düzenlemek. Gerektiğinde bu etkinlikleri ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak yapmak.
f) Halkın sosyal yardım bilincini artırmak, yaşlılara ve engellilere yönelik duyarlılıklarını
artırmak amacı ile; sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek ve teşvik amaçlı
ödüller vermek.
g) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak.
(2) Yardım İşleri Birimi
a) İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşlarımızın yiyecek ve içecek konusunda
istifa edebileceği aşevi açılması, yürütülmesi kendileri gelemeyecek durumda olanlara günlük sıcak
ve taze yemek götürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
b) Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı
içinde ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler
uygulamak.
c)İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma
çalışmalarını yapmak.
ç) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırmak.
d) İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde kuru gıda
yardımı yapılmasını sağlamak.
e) Engellilerin hayatlarının rahat idame ettirmeleri için projeler geliştirmek suretiyle
engellilere gerekli yardım ve desteği sağlamak.
f) İlköğretim ve Lise çağındaki öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımında bulunmak.
g) Yardıma muhtaç ailelere yönelik toplu sünnet ve düğünlerde her türlü sosyal
organizasyonların yapılmasını sağlamak.
ğ) Amatör spor kulüplerine destek verilerek, başarılı sporcu ve okullara ödül ve yardımın
organize edilmesini sağlamak.
h) Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak.
ı) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili STK’larla işbirliğinde
bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.
i) Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile koordinasyonlar kurmak, ilçede yardım alanların
envanterini çıkarmak.
j) Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde yoksul vatandaşlarımıza iftar yemeği ve gıda
yardımında bulunmak.
k) İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, kurumlar,
vatandaşlar ve özel işletmeler tarafından bağışlanan ev eşyası, giyecek, yiyecek v.b. gibi temel
ihtiyaç maddelerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul etmek, teslim almak ve usulüne uygun
3
bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtım ve teslimatını yapmak.
l) İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik sosyal market açmak, bunula ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmek.
m) Fakir veya kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak ve cenazeye ilişkin tüm
masrafları Müdürlük bütçesinden karşılamak,
n) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
Personelin Görevleri
MADDE–9 Bu Yönetmeliğin 8’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve
sorumluluklar, Norm Kadro Mevzuatı ve Belediye Başkanının veya görevlendirdiği Başkan
Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen
görevleri ifa ederler.
1) Sosyal Yardım İşleri Müdürü
a) Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi
altında, mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize
edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin
dâhili düzenlemeleri yapmak.
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği
derecede bilmek, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu
araştırmak, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirmek.
c) Müdürlüğü için, Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar,
programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak.
ç) Başkanlığın emir ve talimatlarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele iletmek, en iyi
şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek.
d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak,
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik
tedbirleri almak.
e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde
sonuçlandırmak üzere planlamak.
f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve
teçhizatın planlamasını yapmak.
g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında
ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve
doğru bilgi verebilecek şekilde planlarmak.
ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak,
faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak,
Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermek.
h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere
eğitim planlamasını yapmak.
ı) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon
şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize etmek.
i) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını
amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirmek.
j) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif
etmek.
k) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah etmek, iş tariflerinde belirtilen görev ve
sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlamak.
l) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu
yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek.
4
m) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet
vermek ve görevlerini taksim etmek.
n) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için,
emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtmek,
iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek.
o) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün
konularda bilgisini devamlı arttırmak.
ö) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş
metotları ve diğer ilgili mevzuata riayeti sağlamak. Bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek,
düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri bir üst amirinin görüşüne sunmak.
p) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde
yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda
bulunmak, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin etmek.
r) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırmak, gereken kararları süratle almak ve
bildirmek.
s) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak.
Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak
raporların kısa ve öz olmasını sağlamak.
ş) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurmak ve kendi aralarında halledilebilecek
meseleleri halletmek.
t) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da
Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek.
u) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve
koordinasyonu sağlamak.
ü) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı
olmaya teşvik etmek.
v) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını
en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı
daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde
bulunmak.
y) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii etmek.
z) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara vermek.
aa) Emrinde çalışan elemanlara örnek olmak, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden
düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin
emirler vermek, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez.
bb) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak vermek.
cc) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması
sorumluluğunu üstlenmek.
çç) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyodlarla kontrol etmek.
dd) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak.
ee) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek.
ff) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı
geçmeyen periyodlarla kontrol etmek.
gg) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın
tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza
edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini
kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek.
ğğ) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek,
gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek. Gerektiğinde bu
bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak.
hh) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
göstermek.
5
ıı) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin
talimatlarına göre yerine getirmek.
ii) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve
bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve
raporlanmasını sağlamak.
jj) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri
alarak, personelini sevk ve idare etmek.
kk) Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirmek.
ll) Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerini tasarlayarak gerekli alt yapıyı hazırlamak.
mm) Büyük çaplı sosyal organizasyonların hazırlık ve uygulama aşamalarını takip ederek
sonuçlandırmak.
nn) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek
için üstlerin onayına sunmak, üst mercilerce onaylanan sosyal faaliyetleri düzenlemek, bunların
işleyişini takip ederek sonuçlandırmak.
oo) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, ihale mevzuatı
çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
öö) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak. Başkana, Encümene, Meclise teklifler
sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak.
pp) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak
amacıyla mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün
olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak.
rr) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı
sağlamak.
ss) Stratejik planlama ile Müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
şş) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak
(2) Diğer Personel
Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe Norm Kadro ve Başkanlık Onayıyla
tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı
Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları, nitelikleri,
yeterlilikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri v.b. kriterize edilebilir. Yetkinliklerine göre
dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.”
a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeleri ile
uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve
uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermek.
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı Müdürlüğün uğraş alanlarını
ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek.
c) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların
hazırlanmasında Amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak.
ç) Müdürlüğün kendisine tevdii edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra
ederek sonuçlandırmak.
d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak.
e) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında
amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmak yürütmek.
f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılmak.
g) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen
vasıfları kazanmak üzere gerekli çabayı ortaya koymak.
ğ) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini
geliştirmek.
h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde
6
çalışmak.
ı) İşleri en az maliyetle icra etmek.
i) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı
arttırmak
j) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş
metotları ve diğer ilgili mevzuata riayet etmek.
k) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde
yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek.
l) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve
uygulamasını sağlamak.
m) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz
hazırlamak.
n) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurmak.
o) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergilemek.
ö) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
p) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek.
r) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak,
gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek.
s) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim
etmek, gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak.
ş) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati
göstermek.
t) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mevzuat ve amirinin
talimatlarına göre yerine getirmek.
u) Belediyenin sosyal yardım faaliyetleri için gerekli bürokratik alt yapıyı hazırlamak,
yapılması gereken faaliyetlerin ihale ve satın alma işlemlerini yürütmek.
ü) Sosyal yardım konularını ilgilendiren tüm alımlarla ilgili işlemleri yapmak, evrakı takip
etmek, gerekli raporları tutmak.
v) Üstlerinden aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirmek.
y) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek.
z) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması,
durumunun takip edilmesi işlerini yapmak.
aa) Vatandaş taleplerinin karşılanması için Belediye Birimleriyle ve ilgili dış birimlerle
gerekli işbirliği ve koordineyi sağlamak, yazışmaları yapmak, işlemleri yürütmek.
bb) Yazışmaları düzgün ve özenli yapmak, ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini
titizlikle tutmak.
cc) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı
almak, gelen evrak defterine kaydetmek.,
çç) Birimden çıkan evrak, doküman v.b. yazışmaların Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi
esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere
gönderilmesi sağlamak.
dd) Verilen yazıları sorumluluğunun bilincinde hatasız, eksiksiz olarak hazırlayıp yazı
konusu hakkında amiri dışında kimseye bilgi vermemek.
ee) Kullandığı malzeme (kâğıt, kalem disket vb.) konusunda tasarruf ilkelerine riayet etmek,
malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyanları mevcudu bitmeden temini için amirine
bildirmek.
ff) Periyodik olarak hizmet verilen vatandaşları evlerinde ziyaret edip memnuniyetlerini
tespit etmek.
gg) Belediyeye başvuran fakir, yardıma muhtaç, özürlü, yaşlı, çocuk ve diğer vatandaşların
müracatını almak.
ğğ) Asker ailelerinden muhtaç olanlara aylık bağlanması için müracatları almak ve gerekli
işlemleri yapmak.
7
hh) Yardım alması uygun olanlara ilgili yardımların ulaştırılmasını sağlamak.
ıı) Yardım yapılan vatandaşların kayıtlarını tutmak.
ii) Üstlerinden aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirmek.
jj) Amirinin bilgisi dâhilinde diğer ilgili Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
kk) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlük
MADDE–10 Bu Yönetmelik hükümleri; Altınordu Belediye Meclisinin Onayından itibaren
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE–11 Bu Yönetmelik hükümlerini Altınordu Belediye Başkanı yürütür.
8
9
10
11
12
13
14
15
Download

sosyal yardım işleri müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği