T.C.
SARIVELİLER KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Karaman İli Sarıveliler İlçesi Civndere Köyü Sulama Projesi Yapım İşi 28 Nisan 2007 tarih ve
26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.
Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale kayıt numarası
1-İdarenin
a) Adı
: 2014/
: Sarıveliler Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme
Birliği
: Merkez Mahallesi Şehit İbrahim Duran Caddesi Hükümet
Konağı 3. Kat - SARIVELİLER - KARAMAN
b) Adresi
Telefon : 338 441 21 11-22 81
Faks : 338 441 22 82
c) Telefon ve faks numarası
:
d) Elektronik posta adresi
: [email protected]
e) İhale dokümanının görülebileceği
www.sariveliler.gov.tr
:
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı
Karaman İli Sarıveliler İlçesi Civandere
:
Köyü Sulama
Projesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
c)İhalenin Şekli
:
Civandere Köyü- SARIVELİLER
Sözleşmenin yapıldıktan sonra iş yeri teslimi yapılarak işe
: başlanacaktır.
.
: Yer tesliminden itibaren 170 yüzyetmiş) takvim günüdür.
: Karaman İli Sarıveliler Kaymakamlığı Toplantı Salonu
12.12.2014 Cuma günü, saat: 14.00
:
: KHGB İhale Yönetmeliği 18.Madde.
4. -İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d),
(e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, (Birim Fiyat Teklif Mektubu)
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
i)
İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
j)
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
k) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş deneyimi belgesi
l)
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari şartnemanin 7. Maddesinini (b), (c), (d), bentlerinde
yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye
katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), bentlerinde yer alan
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
m) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
n) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
o) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından,
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
4.1 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.1 İş deneyim belgeleri
İş deneyim belgesi isteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde
sözleşme bedelinin en az % 70 oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut
yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren
ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.1.2 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.1.3 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.2 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak işler:
4.3.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A).Altyapı İşler Başlığının 3.4.5 ve 9.
Gurup işler veya bu gruba dahil onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Mühendisi veya Mimarlık
Ziraat Mühendisi ,İnşaat
4.3.3. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin, aynı
tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi
/mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip
olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen belge .
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten; Karaman İli
Sarıveliler Köylere Hizmet Götürme Birliği Merkez Mahallesi Şehit İbrahim Duran Cad. Hükümet
Konağı 3. Kat- SARIVELİLER KARAMAN adresinden satın alınabilir. İhale dosya bedeli
Sarıveliler Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Türkiye Halk Bankası Sarıveliler Şubesindeki TR93
0001 2001 3920 0007 0000 06 nolu hesabına yatırılarak Banka dekontu karşılığında ihale dokümanını
alabilecektir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İli Sarıveliler Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı adresine elden teslim edilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve
bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz
9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat Teklif üzerinden sözleşme düzenlenecektitr.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesine (ceza ve
yasaklamalar hariç) tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Ali ÖNER
Kaymakam
Birlik Başkanı
Download

Karaman İli Sarıveliler İlçesi Civndere Köyü Sulama Projesi