500 çocuk
e r ke k l i ð e
adým attý
Polisten Huzur Operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü, kentte huzur ve
asayiþin saðlanmasýna yönelik "Huzur
Operasyonu" düzenlendi.
Çorum mahkemelerince verilen arama
kararýnýn ardýndan þube müdürleri ile toplantý
yapan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, uygulama noktalarýný belirledi.
Polis ekipleri daha sonra þehir giriþ SAYFA
çýkýþlarý da dahil belirlenen 10 ayrý 7’DE
bölgede araçlar...
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Þöleni'nde bu yýl 500 çocuk erkekliðe ilk adý- SAYFA
mý attý. Belediye'nin düzenlediði sünnet þöle- 3’TE
ni geçtiðimiz cumartesi günü..
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
40 KURUÞ
Sünnet Þöleninde
görünmez kaza
Tahir
Eþkil
Alperen
Ocaklarý
ilçelerde
teþkilatlanýyor
"Devlet okullarýna da öðrenci
baþýna bütçe ayrýlmalý"
Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil,
tüm devlet okullarýna öðrenci baþýna ödenek þeklinde "okul bütçesi" oluþturulmasý gerektiðini belirtti.Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 20142015 eðitim-öðretim yýlýnda 250 bin öðrenciye
deðiþen miktarlarda teþvik baðlamýnda SAYFA
burs verecek olmasýnýn eðitime ve öðrenci- 4’DE
ye verilen destek...
Mehmet Þen
güven tazeledi
Türk Ýþ'e baðlý Belediye Ýþ Sendikasý Çorum
Þubesi'nin 10. olaðan genel kurulu dün yapýldý.
Mevcut Baþkan Mehmet Þen'in tek aday
olduðu genel kurul sinevizyon gösterisi ile
baþladý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen AYFA
S
genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluþtu- 7’DE
ruldu.
Divan Baþkanlýðýna Belediye-Ýþ
Sendikasý Örgütlenme...
Çorum Belediyesinin düzenlediði
Sünnet Þöleninde meydana gelen
kaza ucuz atlatýldý. Sahnede
konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü konuþmasý sýrasýnda sahnede
kurulu olan ses cihazlarý düþtü.
Belediye görevlilerince hemen
kaldýrýlan ses cihazlarý yerlerine
tekrar yerleþtirildi. Sünnet
Þölenine katýlan çocuklarla birlikte
sahnede hatýra fotoðrafý çektirildi.
Þölenin bitiminde sahnenin
ÇEKODER projesi
tamamlandý
kurulduðu alandan ayrýlmak için
hareket eden çocuklar ve
vatandaþlarýn yakýnýna sahne
platformunu tutan demirler düþtü.
Demirlerin düþmesiyle yol kýsa
süreli trafiðe kapandý. Gösteriyi
izlemeye gelen bir çocuk sahne
platformunu tutan demirin
üzerine düþeceðini fark
A
SAYF
edince hýzlýca koþtu ve
3’TE
demirlerin altýnda kalmaktan
kurtuldu.
Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði
(ÇEKODER) Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan Ulusal
Ajans tarafýndan kabul edilen ve uygulamasý tamamlanan proje ile ilgili basýn açýklamasýnda bulundu. Baþkan
Çaðlayan yaptýðý açýklamada,"ÇEKODER adýna Ulusal SAYFA
DE
Ajans Leonardo da Vinci-Vetpro Hareketlilik Programý 4’
kapsamýnda , "Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve
Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi"...
Yürüyen ve Þentürk Tüfekçi ailesinin
acý
günü
ailelerini mutlu günü
Erdal Orhanoðlu
vefat etti
Emekli SGK Ýl Müdürü
Ayhan Yürüyen ve Gülten
Yürüyen'in kýzý Samsun
Bahçeþehir Koleji Müdür Yardýmcýsý
Leyla Yürüyen ile Ziraat Mühendisi
Yýldýz Þentürk ve Ýnþaat Mühendisi
"Derdimizi anlatmaya
gittim hakarete uðradým"
Eski Çorum Kadýn Doðum
ve Çocuk Hastanesi'nin emekli
Baþhekimi, Özel Çorum
Hastanesi eski Yönetim
A
SAYF
Kurulu Baþkaný,
7’DE
Jinekolog Op.Dr. Erdal
Orhanoðlu (70) ani...
Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Teþkilatý
ilçelerde teþkilatlanmaya devam ediyor.
Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe Temsilciliði
görevine Ekrem Redif getirildi.
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih
Yücel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,Kýymetli alperenler deðerli basýn SAYFA
mensuplarý þehit liderimiz Muhsin 4’DE
Yazýcýoðlu'nun þehit...
Mimar Sinan Mahallesi ile
Gülabibey Mahallesi'nin arasýndan geçen Cemilbey Caddesi'nin
ortasýnda bulunan refüjlerin
demirlerle kapatýlmasýndan SAYFAA
9’D
duyduklarý rahatsýzlýðý dile
getirmek için...
Ünal Þentürk'ün oðullarý Dr.
Haldun Þentürk dünya
evine girdi.Genç çiftin
A
SAYF
düðünleri geçtiðimiz
6’DA
cumartesi akþamý Anitta
Otel'de yapýldý.
Çimento Fabrikasýndan emekli (merhum) Cemal Tüfekçi'nin eþi, Nihat, Hayat,
Hakan ve Abdullah Tüfekçi'nin anneleri
Adalet Tüfekçi (84) geçtiðimiz Cuma gecesi tedavi gördüðü Hitit
A
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma SA’YDFE
2
Hastanesinde vefat etti. Merhumenin cenazesi cumartesi günü
öðle...
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
2
Müdür Dursunoðlu'dan
TÜMSÝAD'a ziyaret
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
KOSGEB Ýl
Müdürü
Ahmet
Dursunoðlu
TÜMSÝAD Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
KOSGEB'in
kýsa zamanda
yükseliþ trendini
yakýndan takip
ettiklerini özellikle KOBÝ'lere verdiði desteðin küçümsenemeyeceðini kaydeden TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Abdurrahman Kýlýç, yurt ekonomisine katmadeðer kazandýrýldýðýný söyledi.
KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu ise
yaptýðý konuþmada, "Sivil toplum kuruluþlarýnýn
KOSGEB ile olan iliþkilerinin geliþtirilmesi, çeþitli projelerden devletin verdiði imkanlardan
KOBÝ'leri iþ adamlarýný esnaflarý faydalandýrma,
üyeleri giriþimcilik, üretimde çeþitliliðin, kalitenin artýrýlýp var olanýn ürünün yanýna yenilikler
kazandýrarak, ayný iþi veya benzer iþi yapan firmalarýn en az üç-beþinin bir araya gelerek altýncý
bir iþ yeri kurma olgusu teþvikler kapsamýnda-
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Cengiz Hân'ýn vefâtý (1227)
- Turnalarýn gitme zamaný Sultan Ýbrâhim Hân'ýn
Þehâdeti (1648)
dýr, yeni iþ kuran, dünya þartlarýna uygun, iþlerini geliþtirmeye çalýþan firmalara devletimiz çeþitli destekler vermektedir. Son 10 yýlda KOSGEB firmalara verdiði destek ciddi boyutlardadýr" diyerek TÜMSÝAD üyelerine iþ dünyasýna
esnafa her türlü desteði vermeye ve bütün imkanlarýný kullanmaya hazýr olduklarýný kaydetti.
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise Ahmet Dursunoðlu'na ziyaretinden dolayý teþekkür ederek devletin ilgili kurumlarýnýn halkýn ve sivil toplumun yanýna gelerek iþ dünyasýna el uzatmasýnýn kendilerini
mutlu ettiðini ifade etti. Yasin YÜCEL
Yedi iklim dört köþeyi dolandým
Meðer dünya her tarafta bir imiþ
Ben dünyayi Al'Osman'ýn sanýrdým
Meðer dünya yüz sultanlýk yer imiþ
Ýrili ufaklý insan kötü oldu
Onlar doðdu geçinmesi güç oldu
Altý Arap atý þahbaz nic'oldu
Mamur sandým yalan dünya çürümüþ
Okuduðun tutmaz oldu alimler
Kalktý da adalet arttý zulümler
Terlemeden mal kazanan zalimler
Can verirken solumasý zor imiþ
Kulak verdim dört koþeyi dinledim
Meðer gýybetimi eden coð imiþ
Çok yaþayýp mihnet ile ölmeden
Az yaþayýp dem sürmesi yeð imiþ
Dadaloðlu
HAVA DURUMU
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,165
2,900
STERLiN 3,611
JPY YENi 2,115
2,166
2,903
3,613
2,117
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
KUBATLAR ECZANESÝ TEL:224 79 08
KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI
KONAK ECZANESÝ TEL:225 40 47 NÖNÜ CAD. 9
T.E.B. BANK KARÞISI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2861 18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
18.08.2014
Dadaloðlu'm der ki sözüm vasiyet
Benim sözümü dinleyene nasihat
Besmelesiz kazanýlan piç evlat
O da dünyada ziyankar imiþ
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
04:08
05:45
12:51
16:37
19:45
21:14
YEDÝ ÝKLÝM DÖRT KÖÞEYÝ DOLANDIM
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Model
:
:
:
:
:
:
Günün Þiiri
Çimento Fabrikasýndan
emekli (merhum) Cemal
Tüfekçi'nin eþi, Nihat, Hayat, Hakan ve Abdullah Tüfekçi'nin anneleri Adalet
Tüfekçi (84) geçtiðimiz Cuma gecesi tedavi gördüðü
Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde vefat etti. Merhumenin cenazesi cumartesi günü öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Ulu
mezarlýkta topraða verildi.
Tek Yýldýz ailesi olarak, merhumeye Allah'tan (cc) rahmet, Tüfekçi ailesine ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz
ederiz. Yasin YÜCEL
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Ýnsan, güzel ahlâký ile dünya ve
ahirette yüksek derecelere kavuþur.
Ebû Osman Hîrî "Rahmetullahi aleyh"
Tüfekçi ailesinin acý günü
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
YILDIZ AJANDA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Haber Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
500 çocuk erkekliðe adým attý
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl
geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet
Þöleni'nde bu yýl 500 çocuk erkekliðe
ilk adýmý attý. Belediye'nin düzenlediði sünnet þöleni geçtiðimiz cumartesi günü yoðun
bir katýlýmla ve coþku içerisinde gerçekleþtirildi. Saat 15.30'da çocuklara þehir turu artýrýlmasý ile baþlayan Kerebi Gazi Türbesi'nin
ziyaret edilmesi ve dua okunmasý ile davam
eden etkinlik sýrasýnda Hürriyet Meydaný'nda da þölen düzenlendi. Þölene, Vali
Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan ve Eðitim, Kültür Müdürü Mustafa Er-
can, bazý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri,
aileler ve vatandaþlar katýldý. Mehter gösterileri ile baþlayan þölende konuþmalarýn ardýndan sahneye gelen çeþitli tiplemeler çocuklara eðlenceli saatler yaþattý. Þölende
palyaço ve balon adamlar da çocuklarýn arasýna karýþarak çocuklarla eðlendiler. Þölenin
ardýndan çocuklar gruplara ayrýlarak polikliniklere götürülerek sünnet ettirildi. Etkinlik
boyunca aileler de çocuklarýný yalnýz býrakmayarak onlarýn mutluluðunu ve heyecanýný
paylaþtý.Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve beraberindeki protokol
mensuplarý sünnet olacak çocuklarla birlikte
hatýra resmi çektirerek onlarýn mutluluðunu
paylaþtýlar. Yasin YÜCEL
‘Biz
siyaseti
makam
mevki
için
Sünnet Þöleninde
deðil hizmet için yapýyoruz’
görünmez kaza
Çorum Belediyesinin düzenlediði
Sünnet Þöleninde meydana gelen
kaza ucuz atlatýldý. Sahnede konuþan
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþmasý sýrasýnda sahnede kurulu olan ses
cihazlarý düþtü. Belediye görevlilerince
hemen kaldýrýlan ses cihazlarý yerlerine
tekrar yerleþtirildi.
Sünnet Þölenine
katýlan çocuklarla birlikte sahnede hatýra
fotoðrafý çektirildi. Þölenin bitiminde sahnenin kurulduðu alandan ayrýlmak için
hareket eden çocuklar ve vatandaþlarýn
yakýnýna sahne platformunu tutan demirler düþtü. Demirlerin düþmesiyle yol kýsa
süreli trafiðe kapandý. Gösteriyi izlemeye
gelen bir çocuk sahne platformunu tutan
demirin üzerine düþeceðini fark edince
hýzlýca koþtu ve demirlerin altýnda kalmaktan kurtuldu. Çocuða vatandaþlar yardým
etti. Olay yerinde bulunan polis ekipleri
vatandaþlarý sakinleþtirerek olasý bir kazayý
da önlemeye çalýþtý. Yasin YÜCEL
Sünnet Þölenin de konuþan Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, 500 aile ile sünnet coþkusunu
yaþadýklarýný söyledi.
Külcü, "Toplam 2 bin 250 çocuk sünnet ettirdik.
Sünnet geleneðimizde önemli bir yere sahiptir.
Biliyorsunuz peygamber efendimizin yaptýklarýný yapmakta sünnettir. Bir de çocuklarýmýzý sünnet ettirmek
var. Çocuklarýmýzý ve
büyüklerimizi tebrik ediyorum. Bugün onlar için
önemli bir gün inþallah
rabbim mürüvvetlerini de
görmeyi nasip eder. Ýlk
defa
halkýn
seçtiði
Cumhurbaþkanýmýz ne
diyor. En az 3 çocuk
diyor. Bazýlarý da yapabildiðin kadar deðil baka
bildiðin kadar çocuk
yapýn diyor. Yav rýzký kim veriyor. Elinde rýzýk daðýtan
biri gördünüz mü? Rýzýk Allah'tandýr" dedi.
Sosyal belediyecilik anlayýþýyla çalýþtýklarýný vurgulayan Külcü, "Ayda 2 bin 500 gýda paketi daðýtýyoruz.
Biz siyaseti makam mevki için yapmýyoruz. Hizmet için
yapýyoruz" diyerek, "Elbette vali olmak belediye
baþkaný olmak güzel bir duygu. Biz yola çýkarken milleti yaþat ki. Devlet yaþasýn dedik. Yaþlýlarýmýzýndý
hizmetine koþuyoruz evlerine gidip temizliklerini
yapýyoruz. Biz bunlardan þikâyetçi deðiliz. Yaþlýlarýmýz
bizlerin ulu çýnarlarýdýr. Yavrularýmýzý kültür merkezlerine götürün. Oralardan yavrularýmýz faydalanýp bilgilensinler. 10 Aðustos'ta eski Türkiye gitti Yeni
Türkiye geldi. 10 Aðustos'ta kazanan 77 milyon vatandaþýmýz kazandý. Biz yeni bir devlet deðiliz. Biz köklü
bir devletiz. Baþýmýzda güçlü birinin durmasý lazýmdý.
Milletimiz
10
Aðustos'ta
karaný
verdi. Engel olmaya
çalýþtýlar ama olamadýlar onlar kaybettiler bizler kazandýk.
Türkiye artýk devler
ligine çýktý. Bu güzel
günü yaþatan aziz
milletimize teþekkür
ediyorum. Hepinizi
tebrik
ediyorum"
þeklinde konuþtu.
Sünnet Þölenine katýlan bir çok protokol üyeleri
yerlerinde oturarak basýn mensuplarýna fotoðraf
verirken Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü oturduðu
yerde telefon görüþmesi yaptý. Bazý basýn mensuplarý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün telefon
görüþmesinin bitmesini bekledi. Belediye Baþkanýn bu
hareketi törene katýlanlar tarafýndan eleþtirilere neden
oldu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
Alperen Ocaklarý
ilçelerde teþkilatlanýyor
Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Teþkilatý ilçelerde teþkilatlanmaya
devam ediyor.
Alperen Ocaklarý Bayat
Ýlçe Temsilciliði görevine Ekrem
Redif getirildi.
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný
Fatih Yücel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Kýymetli alperenler deðerli
basýn mensuplarý þehit liderimiz
Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehit
ediliþin üzerinden yýllar geçti
suikast ile alakalý hiçbir ilerleme
kaydedilmedi kaydedilemedi.
Alperen Ocaklarýmýz üzerinde
de çok büyük oyunlar oynanýyor
kimsenin bu davayý bu hareketi
bitirmelerine imkan tanýmayacaðýz. Bizler ocaklarýmýzýn ve
bizlere kalan emanetin bilincinde olup Ocak genel
baþkanýmýz sayýn Serkan Tüzün
beyin öncülüðünde bu uðurda canla baþla çalýþmaya devam edeceðiz.
Çorum'da ocak faaliyetlerimize bu dönem daha çok hýz vereceðiz ve
ocaðýmýzý hak ettiði yerlere gelmesi için taviz vermeden bütün yönetici arkadaþlarýmýzla çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Bu kutlu davada
dün baþka arkadaþlarýmýz bugün
biz yarýn baþka arkadaþlarým,
bayraðý devralýp bu yola devam
edecektir.
Bugün burada Bayat ilçesine
Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe
Temsilciliði atamasý için bir araya
geldik arkadaþýmýz gönüldaþýmýz
Ekrem Redif beyi Bayat Alperen
Ocaklarý ilçe baþkaný olarak yönetim kurulu arkadaþlarýmýzla
beraber istiþare sonucu karar
verdik. Rabbim kardeþimizin yar
ve yardýmcýsý olsun, bu kutlu
davada Bayat'ta artýk Ekrem
kardeþimiz sürdürecektir. Ayrýca
diðer ilçelerde de görüþmelerimiz
sürüyor Osmancýk, Alaca ve
Sungurlu'da da yakýnda atamalarýmýz olacak atamalarýmýz
oldukça da kamuoyu ile duyurusunu yapacaðýz" diyerek sözlerini
tamamladý.Uður ÇINAR
ÇEKODER projesi tamamlandý
Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER)
Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan Ulusal Ajans tarafýndan kabul edilen
ve uygulamasý tamamlanan proje ile ilgili basýn açýklamasýnda bulundu. Baþkan Çaðlayan yaptýðý açýklamada,
"ÇEKODER adýna Ulusal Ajans Leonardo da Vinci-Vetpro Hareketlilik Programý kapsamýnda, "Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim
ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi" isimli projemiz tamamlandý.
13-19 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Hollanda ve Avusturya, 11-17 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Bulgaristan ve son olarak 25-31 Mayýs 2014
tarihleri arasýnda Almanya ziyareti yapýlarak proje kapsamýnda planlanan 4 yurt dýþý çalýþma ziyareti gerçekleþtirilmiþ oldu. Proje, Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði sahipliðinde, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya'nýn alýcý ortaklýðýnda, 1'er hafta süreli, 4
akýþlý, toplamda 44 katýlýmcýdan oluþtu, engellilerin AB' deki mesleki
teknik eðitimi ve istihdam imkanlarýnýn araþtýrýlmasýný amaçladý. Projede yer alan yerel kuruluþlar, Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Ýl Müdürlüðü, Sosyal Etüt ve Proje Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birlik Baþkanlýðý,
Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi, Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Alaca Engelliler
Derneði, Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Derneði ve Pegasus
Görsel Ýletiþim Hizmetleriydi.
Proje ortaklarý kurum temsilcilerimizin katýlýmýyla proje kapanýþ ve
deðerlendirme toplantýsý yaptýk. Ortaklarýmýzdan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Engelsiz Yaþam Merkezinde, Vali Yardýmcýmýz Sayýn Sait Topoðlu baþkanlýðýnda düzenlenen deðerlendirme
toplantýsýna Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum Belediyesi Sosyal ve Kültür Ýþleri
Müdürü Cengiz Özkader, OKA-Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, Çorum
TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü Rýdvan Çiçek, Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Selami
Bolt ile diðer proje ortaðý kurum temsilcileri katýldýlar. Engellilere yönelik farkýndalýðý artýrmak, tutum ve davranýþlarý deðiþtirmek, görülen,
öðrenilen, kayýt altýna alýnan yenilikçi uygulama, yöntem ile teknolojik
araçlarýn kullanýmýný paylaþmak ve yaygýnlaþtýrmak, engellilerin mesleki teknik eðitimlerini ve istihdam imkanlarýný geliþtirmeye yönelik
çok önemli kazanýmlar elde ettik.
Bu kazanýmlarý uygulamaya geçirmek için hep birlikte çalýþma gayreti içerisindeyiz. Çorum' da Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne
baðlý Engelsiz Yaþam Merkezi'nin, AB ülkelerinde gördüklerimizle yarýþýr düzeyde olduðunu görmek bizleri gururlandýrdý. Mesleki eðitim ve
istihdam konusunda yapýlacak düzenleme ve uygulamalar ile ülkemizde engellilere yönelik çalýþmalar geliþme gösterecektir. Bu konusunda
Bakanlýðýmýzýn uygulamalarýný illerde görmek gelecek adýna ayrýca
umut vermektedir. Projenin hazýrlanmasý ve uygulanmasýnda katýlým
ve katkýlarýyla destek veren bütün kurum ve temsilcileri ile projenin yazýmý, uygulanmasý ve raporlanmasý sürecinde desteklerini esirgemeyen
OKA Çorum Yatýrým Destek Ofisi ve uzmanlarýna teþekkürü bir borç
biliriz" dedi.
YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle Sungurlu'ya baðlý köylerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin
yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"19.08.2014 tarihlerinde 08.30-12.00 saatleri arasýnda: Merkeze
baðlý Hankozlusu köyü, Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili, Arabaçayý,
Gafurlu, Cevheri, Kertme, A. Fýndýklý, Karakocalý, Gülderesi,
Kalederesi, Ortaköy, Çavuþ, Kýrankýþla, Akdere, Demirþeyh,
Muratkolu, Eþma, Karaoðlu, Saraycýk, T. Hcýlarhaný, Y. Hacýlarhaný,
Akçalý, Arýcý, Çiçekli, Mahmatlý, Kýþla, Boztepe, Tuðcu, Çingirler, Ýmirli, Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca, Üçoluk, Topuz,
Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri, Sarýcalar Köyü
Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Aþaðý Fýndýklý
Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak, Hacýosman
Köyü Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý Fýndýklý
Türk Telekom, Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Kaledere Köyü Ibrahým
Kendüzler, Emin Petrol Otomotiv.
20.08.2014 tarihlerinde 08.30-12.00 saatleri arasýnda: Sungurlu
ilçesine baðlý Akçalý, Arýcý, Çiçekli, Mahmatlý, Kýþla, Boztepe, Tuðcu,
Çingirler, Ýmirli, Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca,
Üçoluk, Topuz, Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri,
Sarýcalar Köyü Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü Turkcell Ýletiþim Hizmetleri,
Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak,
Hacýosman Köyü Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý
Fýndýklý Türk Telekom, Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Kaledere Köyü
Ibrahým Kendüzler, Emin Petrol Otomotiv." Uður ÇINAR
4
Mahir ODABAÞI
ÝKÝ ÖÐRETMEN
PROFÝLÝ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Önce köpekler uyandý. Uðultu yükseldi, yükseldi yeryüzü
çatladý. 17 Aðustos 1999 Salý günü gece saat 03.02'de Marmara
4 Hiroþima þiddetinde 45 saniye sallandý. Dile kolay kocaman
45 saniye. Sanki 45 saat.. Doðduklarý þehir yaþadýklarý mekân
betondan yorgan gibi üzerindeydi þimdi. Dýþarýda ne
yaþandýðýný bilmeden kâh çýðlýk atarak, kah taþa, topraða
vurarak seslerini duyurmaya çalýþtýlar.
Binlerce enkaz altýnda kalanlardan bir tanesi de 14
yaþýndaki Bahar Gürbüz isimli masum kýz çocuðu idi. Afetle
beraber facianýn boyutlarýný görebilmek için, sokaða fýrlayan
Gölcük 'lü amatör kameraman depremden 15 dakika sonra bu
çocuðunun çýðlýklarýyla karþýlaþýnca, hemen kamerasýný yere
koyup gecenin karanlýðýn da tahta parçasýyla enkazdan delik
açýp, bu kýz çocuðunu kurtarmaya çalýþtý. Bahar 4 yaþýndaki
kardeþiyle ayný odada yakalandý depreme. Annesinin ve diðer
odada yatan 21 yaþýndaki abisinin sesini duyamýyordu. Sadece
babasýnýn 'yavrularým nerededesiniz?' diye iniltisini duyuyordu.
Enkazýn altýndaki Bahar; durmadan çýðlýk atýyordu.
Lambayý yak amca… Anne, baba neredesiniz… Lambayý
yakýn…' Amatör kameraman çaresizlik içerisinde çýrpýnýyordu. Hiç tanýmadýðý bir ailenin hayatý þimdi onun elindeydi.
'Kýzým her taraf berbat, yýkýldý… Kimse kimseye bakacak
durumda deðil. Ortalýk kýyameti andýrýyor… Ne yapayým
güzelim... Sabret.. Sen yine þanslýsýn bak ben seni kurtarmak
için çalýþýyorum..' diye seslendi. Az sonra küçük bir kýz
çocuðunun baþý görüldü. Hemen arkasýndandan ablasý çýktý
aðlayarak. 'Amca kardeþlerim öldü... ne oluyor amca… Amca
annem orda....'
Ýki bina üst üste çökmüþtü. Bahar'larýn evinin beþinci
katýndaki balkonun ampulü zemin katýna inmiþti. Bahar daha
yeni çýktýðý bu korkunç yerden sonra, þimdi de annesini
babasýný kurtaracaktý. Gencecik bir kýzla hiç tanýmadýðý bir
adam hayat kurtarabilmek için hem aðlýyor hem de hýrsla
çalýþýyordu.. Bahar tam 15 saat sonra anne- babasýna kavuþtu.
Ama pek az çocuk onun kadar þanslýydý.
Dýþarý da gün aðardýðýnda ortaya çýkan manzara
dehþet vericiydi. Toprak; verimli tarlalar üzerine dikilen çirkin
konutlarýn, yok edilen ormanlarýn, iþgal edilen ovalarýn,
doldurulan denizlerin intikamýný almak istercesine öfkeyle
silkinmiþ, binicisinden nefret eden bir at gibi üzerindeki her
þeyi yere çalmýþtý. Yükselen deniz kimi evleri yurtmuþ, þirin
sahil kasabalarý birer batýk þehre dönüþmüþtü...
Afetin ilk anlarýnda yetkililerde þoktaydý. Çünkü
onlarda afetin bir parçasýydý. Ölü ya da diri tam bir milyon
insan vardý enkazýn altýnda. Ýlk gün beklenen yardým gelmedi.
Enkaz altýndan ölü çýkarýlanlar naylon torbalar içerisinde
þehrin buz patenine kondu. Belki çoðunun yaþarken buraya
hiç yolu düþmemiþti. Ama ölümlerinde mezarlýða giderken
buz pateninde mola vermekte vardý kaderlerinde. Sonrada
evlat kucaðý yerine dozerlerle gömüldüler, kamera ýþýklarýnýn,
el lambalarýnýn aydýnlýðýnda kimsesizler mezarlýðýna. Sessiz,
sedasýz kefensiz ve duasýz... Mezar taþlarýna isimleri dahi
yazýlamadan...
Sað kalan anne- babalar hastane bahçelerinde yaralý
çocuklarýn baþýnda duruyor ve serum taþýyor ve yavrularýnýn
acý çektiklerini gördükçe için için eriyordu. En yakýnlarýný
kaybeden doktorlar, acýlarýný baðrýna basýp can kurtarmaya
çalýþýyorlardý. Madenciler, sivil savunmacýlar, askerler, gönüllüler.... Yardýma geldi ama bu gelenler kimilerini sevindiremedi. Çünkü onlar için çok geçti, sevdiklerini topraðýnýn kara
baðrýna vermeye baþlamýþlardý bile... Çocuk sesleriyle çýnlayan
lunapark sanki savaþ sonrasýný yansýtýyordu. Susmayan ambulans sesleri acýlý beyinleri zonklatýyordu. Manevi zararý ölçmek
mümkün deðil ama maddi zararý Türkiye bütçesinin ¼
kadardý.
Ýlk ekipler enkaz arasýna girdiklerinde yakýnlarý enkaz altýnda kalanlar, öncelik kapmak için kendilerini
vinçlerin önüne attýlar. Dünyanýn dört bir tarafýndan yardýma
ekipler geldi. 100 yýlýn en büyük felaketinde 1000 yýlýn son ve
en kapsamlý kurtarma operasyonu baþladý. Koca koca apartmanlar kaðýttan kule gibi üst üste yýkýldý. Sorumlular, sorunlular.....hep gündemi meþgul etti.
ÖZETÝN ÖZETÝ : ' En iyi okul tecrübedir ama okul
masrafý biraz çoktur' - 'Hayat önce sýnav yapar, sonra ders
verir!' der bir düþünür. Aslýnda biz millet olarak çok defa bu
tür sýnavlardan geçtik ama bir türlü gerekli dersimizi alýp, yerleþim alanlarýnýn seçiminden, inþaatlarýn temelinden - çatýsýna
kadar gereken hassasiyeti maalesef gösteremedik... Evet
gösteremedik... Galiba afet sonrasý çok konuþtuk ama uygulamada ayný hassasiyeti bir türlü yakalayamadýk. Ne olur; 17
Aðustos depreminin, 15'nci yýldönümünde amir, memur
olarak, sade vatandaþ olarak baþýmýzý avuçlarýmýzýn arasýna
alalým, on iki yýl önce yaþanan ve televizyonlarda aylarca gösterilen o manzaralarý gözümüzün önüne getirelim. Nerede
hata yapýyoruz ki bir Japonya'ya göre bizdeki afetin faturasý
aðýr oluyor. Bu faturada benimde payým var mý? Þayet varsa,
benim ne yapmam gerekir? Sorusunu vicdanýmýza soralým.
Herkese mutlaka bir cevap gelecektir. Ýnanmazsanýz deneyin...
Ve gelen cevaba göre geç kalmadan 'karanlýða küfretmek yerine, bir mum yakýn - yakýn ki; gelecekteki 17 Aðustoslarda
Can'lar ölmesin, Canan'lar yanmasýn, çocuklar uykusuz
kalmasýn !'
''Ey sorumlu amca, (!)
17 Aðustostan sonra,
Geceler uyku girmiyor gözüme,
Yatamýyorum artýk annemin dizine…
Sen vicdanýnýn sesini hiç duyuyor musun?
Ben aðlarken, sen yataðýnda mýþýl mýþýl uyuyor musun?
Yoksa hala bana ne sizden deyip, eski usul yürüyor musun
17 Aðustos depremini yaþayan bu ülke insanlarýnýn bugün ki
afetlere bakýþý YAKIÞMIYOR efendim… Bilmem siz ne dersiniz? ( Unutulanlarý yazmaya çalýþan uzman: 536 5681141)
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
5
Mikroskop
Bir Babanýn En
Güzel Mirasý
AHLAK'týr .
Gülsün Mert
Erdal Orhanoðlu
vefat etti
Eski Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk
Hastanesi'nin emekli Baþhekimi, Özel Çorum
Hastanesi eski Yönetim Kurulu Baþkaný,
Jinekolog Op.Dr. Erdal Orhanoðlu (70) ani bir kalp
krizi sonucu önceki gün vefat etti.
Daha önce kalp rahatsýzlýðý geçirmiþ ve stent
takýlmýþ olan Dr. Erdal Orhanoðlu, cumartesi günü
sabah saatlerinde evinde rahatsýzlandý. Yakýn dostu,
Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op.Dr. Ömer
Akkaþ'ý telefonla arayarak yardýmýný istedi.
Dr. Akkaþ, evine giderek Dr.Orhanoðlu'nu ambu-
lansla Elitpark'a getirdi.
Kalp krizi devam ettiði için,
anjiyo yapýlmak üzere Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesine
nakledilen Dr. Orhanoðlu, burada tüm çabalara raðmen kurtarýlamadý.
Bartýnlý olan ve 1977 yýlýndan beri Çorum'da
görev yapan Dr. Erdal Orhanoðlu, evli, iki erkek
çocuk babasýydý.
Erdal Orhanoðlu'nun cenazesi dün Ulu Camide
öðle namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu mezarlýkta topraða verildi.
Cenaze namazýna Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu,
Çorum eski Milletvekilleri Adnan Türkoðlu, Feridun
Ayvazoðlu, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri
Turgay Happani, Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak
ile çok sayýda seveni katýldý. Haber Servisi
Oda genel sekreterlerine
hizmet içi eðitim verildi
"Devlet okullarýna da öðrenci
baþýna bütçe ayrýlmalý"
Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný
Tahir Eþkil, tüm devlet okullarýna öðrenci baþýna ödenek þeklinde "okul bütçesi" oluþturulmasý gerektiðini belirtti.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 20142015 eðitim-öðretim yýlýnda 250 bin
öðrenciye deðiþen miktarlarda teþvik
baðlamýnda burs verecek olmasýnýn
eðitime ve öðrenciye verilen destek anlamýnda sevindirici ve takdir edilesi bir
giriþim olduðunu söyleyen Tahir Eþkil,
söz konusu teþvikten gerek özel okullarda gerekse devlet okullarýnda okuyan/okuyacak baþarýlý öðrencilerin faydalanacak olmasý da ekonomik ve sosyal eþitliðin saðlanmasý anlamýnda yerinde olacaðýný dile getirdi.
Eþkil konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu uygulamanýn içeriði
ve boyutlarý itibariyle geniþletilerek
tüm devlet okullarýna öðrenci baþýna
ödenek þeklinde "okul bütçesi" oluþturulmasýna imkân saðlayacak þekilde
düzenlenmesi arzu edilir ve beklenir
bir geliþmedir. Zira, Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinin büyük bir kýsmýnýn
personel ödemelerine ayrýldýðý ve bu
payýn giderek yükseldiði bilinen bir
gerçektir. Son yýllarda GSMH'dan eðitime ayrýlan pay artýrýlsa da bu esas
olarak personel giderleri ile okul ve sýnýf sayýsýnýn artýrýlmasý gibi niceliksel
harcamalara münhasýr olup, mevcut
okullarýn mesleki ve teknik donanýmýnýn ve yeterliliðinin geliþtirilmesi yönünde atýlan adýmlar ve bu alandaki
geliþmeler memnuniyet verici olsa da
yeterli deðildir. Bu özellikle mesleki ve
teknik eðitim verilen okullarda kendini
göstermektedir. Okul ve sýnýf sayýsýndaki artýþa paralel olarak mevcut okullarýn yeterliliklerinin, teknik donanýmlarýnýn geliþtirilmesi, eðitim araç-gereçlerinin sayýsý ve kalitesinin artýrýlmasý eðitimin kalitesini de artýracaðý
gibi öðretmenlerin daha verimli çalýþmalarýný da saðlayacaktýr."Günümüzde okul ve derslik sayýsý geçmiþ yýllara
nazaran önemli ölçüde artmýþ olsa da
artýþýn sadece nicel anlamda kaldýðý, fiziki altyapý, donaným ve yardýmcý personel yönünden okullara gerekli katký-
nýn sunulamadýðý dile getiren Eþkil,
hizmetli, kaloriferci, güvenlik görevlisi
gibi eðitim-öðretimin güvenli, saðlýklý
ve düzenli yürütülmesi için elzem olan
yardýmcý personel yönünden okullarýmýzýn büyük kýsmý eksik istihdam sorunuyla baþ baþa kalmýþ durumda olduðunu belirtti.Eþkil, "Her ne kadar
ÝÞKUR üzerinden personel görevlendirilmesi yapýlmakta ise de sonuçta temel konu, okulun bu giderleri karþýlayacak gelirinin olup olmamasýdýr.
Mevcut okullarýn çok küçük bir yüzdesinde hizmetli kadrosu bulunmakta
olup yardýmcý personel istihdamý okulaile birliklerinin üstlenmesine terk
edilmiþ durumdadýr. Okul-Aile Birliklerinin personelin ücret, vergi, sosyal
güvenlik ödemeleri gibi sabit masraflarýný karþýlayacak kadar gelire sahip olmadýðý okullarda ise bu ihtiyacýn karþýlanmasý okul idarecilerinin omuzlarýna
býrakýlmýþtýr. Gelir yetersizliði ve eksik
istihdamýn bir diðer veçhesi ise hizmetli yetersizliði nedeni ile okullarýn
temizliði ve hijyeninin yeterince saðlanamamasý nedeniyle okul, çevre, öðretmen ve çocuk saðlýðý açýsýndan ortaya çýkan risktir" dedi.Okullarýn kendi
kullanýmlarýna sunulmuþ herhangi bir
ödenekleri olmadýðý dikkate alýndýðýnda okullarýn olaðan bakým-küçük tamirat giderleri, temizlik malzemesi alýmý, olaðan kýrtasiye giderleri ve en
önemlisi hizmetli ve güvenlik görevlisi
alýmý gibi zorunluluk arz eden mal ve
hizmet alýmlarýný ne þekilde karþýlayacaklarý sorunu halen izaha muhtaç durumda ve çözüm beklemekte olduðunu dile getiren Eþkil, "Ýþte bu noktada
özel ve devlet okullarýnda okuyan öðrencilere teþvik ödemesi yapan hükümetten ve Bakanlýktan beklentimiz,
tüm devlet okullarýna eðitim-öðretimin saðlýklý, verimli ve etkin yürütülmesi için zorunlu olan mal ve hizmet
alýmlarýnda kullanýlmak üzere öðrenci
baþýna belirlenecek bir miktar üzerinden ödenek aktarýlarak "okul bütçeleri" oluþturulmasýdýr. Bu konuda Maliye
Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere hükümetin gerekli
adýmlarý atmasýný bekliyoruz ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB)'a baðlý
Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet
gösteren esnaf odalarý genel sekreterlerine hizmet içi eðitim verildi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü
ÇESOB Konferans Salonu'nda verilen eðitim programýna ÇESOB
Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB
Genel Sekreteri Yakup Arslan, Eðitim
Müdürü Nurettin Arslan, Mali
Müþavir Cahit Demir ile merkez ve
ilçe odalarý genel sekreterleri katýldý.
Toplantýda oda genel sekreterlerine yeni çýkan kanun, yönetmelik ve
genelgelerle ilgili bilgileri ise ÇESOB
Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB
Genel Sekreteri Yakup Arslan, Eðitim
Müdürü Nurettin Arslan ve Mali
Müþavir Cahit Demir tarafýndan
verildi.
Haber Servisi
Köyde yangýn korkuttu
Osmancýk Ýlçesi'nde çýkan
yangýnda 3 ev, 3 ahýr ve 1 samanlýk kül oldu. Yangýn çevredekiler tarafýndan kovalarla su taþýnarak söndürülmeye çalýþýldý.
Yangýn, önceki akþam Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Yukarýzeytin Köyü, Kayaboðazý Mahallesi'nde
meydana geldi. Yaþar Ergim'e ait
ahþap evde henüz belirlenemeyen
nedenle çýkan yangýn rüzgarýn da
etkisiyle kýsa sürede oðullarý Ali Ergim ve Ahmet Ergim'e ait evlere de
sýçradý. Camii hoparlöründen yapýlan anonsla köylüler yanan evlerden eþyalarý kurtarmaya çalýþýrken,
bir yandan da ellerinde kovalarla su
taþýyarak söndürmeye çalýþtý. Ancak, baþarýlý olamadý ve yangýn 3
ahýr ile samanlýðý da sýçradý. Bir süre sonra köye gelen itfaiye ekipleri
yangýna müdahale etti. Can kaybýnýn olmadýðý yangýnda 3 ev, 3 aðýr
ve 1 samanlýk tamamen yandý.
Yangýnda mal kaybý yaþanýrken can
kaybý olmadý.
Cansuyu
Toplantýya gideceðim . Baktým geç kalma
ihtimalim var, bindim bir taksiye, muhabbetçi bir arkadaþ. O anlatýyor ben dinliyorum. Tam iþyerinin önüne geldik.
Ankara'da Bakanlýklar.
Diyelim ki, taksi parasý 9 .75 TL tuttu,
ben 10 TL uzattým. Hani hepimizin yaþadýðý
sahne vardýr ya,. taksici üstünü arýyormuþ
gibi yapar, siz de para üstünü alabilmek için
bir ayak dýþarýda, inmemek için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak.
Þoför, para üstü varmý diye aranmaya
baþladý . - "Üstü kalsýn kardeþim" dedim.
Döndü bana doðru: - "Vaktin varmý aðabey
?" dedi. - "Evet" dedim (tek ayaðým hala
dýþarýda) Dörtlülere bastý, trafik dört þerit
akýyor, indi araçtan. Önde bir büfe var. Gitti
oraya, bir þeyler konuþup geldi. Bana 25 krþ
uzattý. Belli ki para bozdurmuþ.
- "Birader" dedim,"9 .75 deðil,10.50
yazsa ister miydin 50 krþ. benden?"
- "Ne alacaðým aðabey 50 krþ .u!"
- "Peki, niye gittin 25 krþ . için o kadar
uðraþtýn. Üstü kalsýn demiþtim." Döndü
bana, attý kolunu arkaya: - "Vaktin varmý
aðabey?" - "Var." - "Çek kapýyý o zaman."
Muhabbetçi bir taksici ile karþý karþýyayýz. 5
dk. konuþtuk.
Ýngiltere'de profösüründen, bilmem
kiminden eðitimler aldým . O taksicinin 5
dk.da öðrettiklerini, Ýngiliz hocalar haftalarca verdikleri derslerde öðretemediler:
- "Aðabey biz Keçiören'de 5 kardeþiz .
Babam rençberdi, günlük yevmiyeye giderdi; artýk inþaat falan bulursa çalýþýr gelir, o
gün iþ bulamamýþsa, biz eve geliþinden,
yüzünden anlardýk." "Durumumuz hiç iyi
olmadý. Akþam yer sofrasýnda yemek
yerdik. Yemek bitince babam bize" Durun
kalkmayýn" derdi"
Önce dua ederdik sonra babam bize
sofrada konuþma yapardý
"Aha" dedim, "Bizim meslekten", seminerci.
- "Ne anlatýrdý baban?"
- "Hayatta nasýl baþarýlý olunur?" " O
gün inþaata çaðýrmazlarsa eve para
getiremiyor, sonra çocuklara hayatta baþarý
teknikleri anlatýyor ."
- "Babam iþe gidince büyük aðabeyimiz
onu taklit ederdi, delik bir çorapla pantolonun ceplerini çýkarýr, dört kardeþi karþýsýna
alýp "Dürüst olun, evinize haram lokma
sokmayýn" diye anlatýrken, biz de gülerdik .
Annem kýzardý,"Babanýzla alay etmeyin. O,
hem dürüst hem de çalýþkandýr" derdi.
Yan evde iki kardeþ var, onlarýn babasý
zengin . Babalarý birahane iþletiyor, ama
adamda her numara vardý, kumar falan
oynatýrdý. Bizim yeni hiç bir þeyimiz olmadý,
hep o ikisinin eskilerini kullandýk. O amca
mahalleden geçerken biz 5 kardeþ ayaða
kalkardýk, çünkü bize bahþiþ verirdi. Babam
eve gelince ayaða kalkmazdýk. Çünkü
hediye, para falan hak getire. Aðabey biz
babamý kaybettik. Altý ay içinde yandaki
baba da öldü. Yandaki baba iki çocuða 5
katlý bir apartman, iþleyen birahane, dövizler ve araziler býraktý.
Bizim baba ne býraktý biliyor musunuz?"
- "Ne býraktý?"
- "Bakkal veresiyesi ve konuþmalarýný
býraktý : "Evladým iþinizi dürüst yapýn,
hakkýnýz olmayan parayý almayýn ." Falan
filan. "Aðabey, aradan 15 yýl geçti…"
"Diðer babanýn 2 oðlu þu anda cezaevindeler, ne ev kaldý ne birahane. Ailesi daðýldý."
"Biz 5 kardeþ, beþimizin Keçiören de taksi
duraðýnda birer taksisi var. Hepimizin birer
ailesi, çoluk çocuðu, hepimizin birer dairesi
var."
"Geçenlerde büyük aðabeyimiz bizi
topladý ve dedi ki : - "Asýl mirasý bizim baba
býrakmýþ ." "Hepimiz aðladýk. 5 kardeþ taksiciliðe baþladýðýmýzdan beri, taksimetrenin
yazmadýðý 10 krþ'u evimize sokmadýk. Her
þeyimiz var Allah'a þükür." Çok duygulandým, veda ettim.
Tam ineceðim: - "Dur aðabey, asýl
bomba þimdi!"
- "Nedir bomban?"
- "Nerede oturuyoruz biliyor musun? O
iki kardeþin oturduðu 5 katlý apartmaný biz
aldýk . 5 kardeþ orada oturuyoruz."
Evladýnýza ne araba býrakýrsýnýz, ne ev, ne
de baþka bir miras. Evlada sadece deðer
kavramlarý býrakýrsýnýz. Bakýn iki baba da
evlatlarýna deðer kavramlarý býrakmýþlar.
Bir Babanýn En Güzel Mirasý AHLAK'týr
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Dodurga'da þenlik coþkusu
Yürüyen ve Þentürk
ailelerini mutlu günü
Emekli SGK Ýl Müdürü Ayhan
Yürüyen ve Gülten Yürüyen'in kýzý
Samsun Bahçeþehir Koleji Müdür
Yardýmcýsý Leyla Yürüyen ile Ziraat
Mühendisi Yýldýz Þentürk ve Ýnþaat
Mühendisi Ünal
Þentürk'ün oðullarý
Dr. Haldun
Þentürk dünya
evine girdi.
Genç çiftin
düðünleri
geçtiðimiz
cumartesi akþamý Anitta Otel'de yapýldý.
Düðüne Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan ile çok sayýda
davetli katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte
ömür boyu mutluluklar diler. Yasin YÜCEL
Bu yýl 8.'si düzenlenen Dodurga Kaynaþma,
Dayanýþma ve Kültür Þenlikleri, Dodurga Ardýçlýk
mevkiinde karakucak güreþleri ile baþladý.
Þenliklere, Vali Sabri Baþköy, Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Dodurga
Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Özel
Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, diðer
protokol üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý birer selamlama
konuþmasý yaptý.
Vali Sabri Baþköy
yaptýðý
konuþmada,
"Bugün 8.si düzenlenen
Karakucak Güreþlerinde
pehlivanlarýmýz
çok
güzel
güreþiyorlar.
Karakucak Güreþlerinde
pehlivanlarýmýzýn
yapacaklarý
güreþler
hayýrlý ve uðurlu olsun.
Belediye Baþkanýmýz
yeni seçildi, 4-5 aydan
beri görevi deruhte
ediyor.
Kendisine
baþarýlar
diliyorum.
Ýnþallah bir sonraki
dönemine
kadar
Dodurga'nýn belediyecilik anlamýnda faaliyetlerini tamamlamýþ olur" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
7
Mehmet Þen güven tazeledi
Türk
Ýþ'e
baðlý
Belediye Ýþ Sendikasý
Çorum Þubesi'nin 10.
olaðan genel kurulu dün
yapýldý.
Mevcut
Baþkan
Mehmet Þen'in tek aday olduðu
genel kurul sinevizyon gösterisi
ile baþladý.
Anitta Otel'de gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak
divan heyeti oluþturuldu. Divan
Baþkanlýðýna
Belediye-Ýþ
Sendikasý Örgütlenme Sekreteri
Ali Çelenk, Baþkan Yardýmcýlýðýna Erdoðan Kefeli ve
katip üyeliklere ise Ýlyas Ýl ve Ýsmail Duman getirildi.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýndan açýlýþ konuþmasýný Ali Çelenk
yaptý.
Taþeronlaþma yasasýna tepki gösteren Ali Çelenk,
"Bizler özgürce yaþacaðýmýz bir
ortam ve insanca yaþayacaðýmýz
bir ücret istiyoruz. Taþeronlaþma
yasalarý geleceðizi ipotek altýna
alan yasalardýr" dedi.
Belediye-Ýþ Sendikasý Toplu Ýþ
Sözleþmesi
Genel
Sekreteri
Erdoðan Kefeli ise çalýþma
yaþamýnda sorunlarýn artarak
devam ettiðini dile getirerek, "Her
gün 4 kiþi iþ kazalarýndan dolayý
ölüyor. Sosyal adaletin olmadýðý
bir
ülkeden
demokrasiden Mehmet
bahsedemeyiz" þeklinde kaydetti.
Þen
Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ
Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer
Kahraman ise çalýþma hayatý ile ilgili bir çok sorun
olduðunu ifade ederek, "Ne tarafa elimizi atsak elimizde
kalýyor. Demokrasiden bahsedilirken çalýþma hayatýnýn
sorunlarýna sýra gelince kimse umursamýyor.
Taþeronlaþma ve örgütlenmenin olmadýðý yerlerde
demokrasiden bahsedilemez. Biz sendikacýlar olarak birlikte hareket etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladý.
Belediye Ýþ Sendikasýna üye olup da baþka kurumlara
geçtiði için veya emeklilikten dolay üyeliði sona erenlere
Mehmet Þen tarafýndan teþekkür plaketi verildi.
Bayat Belediyesinde çalýþan Belediye Ýþ Sendikasý
üyesi iþçilerin Mehmet Þen'e tablo hediye
etmesinin ardýndan Þen bir teþekkür konuþmasý yaptý.
5 yýlda iyi þeyler yapmaya çalýþtýklarýný dile
getiren Þen, "Tabiki bu süre içinde yapamadýklarýmýz da oldu. 450 üye ile çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.
Þen, sözlerini Koop Ýþ Sendikasýnýn
Çorum'da temsilcilik açmasý talebini ileterek
tamamladý.
Mehmet Þen Baþkanlýðýnda oluþan
Belediye Ýþ Sendikasý yeni Ýl Yönetiminde
Baþkan Yardýmcýsý olarak Turgut Berber, Mali
Sekreter olarak da Hasan Karagüllü yer aldý.
Yeni yönetimde bulunan Denetim ve
Disiplin Kurulu ile Üst Kurul Delegeleri ise þunlar:
"Denetim Kurulu: Dursun Kanmýþ, Rahime Arzu Demir,
Ahmet Ersöz. Disiplin Kurulu: Muammer Öztürk, Kadir
Köken, Yalçýn Þener. Üst Kurulu Delegeleri: Mehmet Þen
ve Dursun Kanmýþ." Fatih AKBAÞ
Polisten Huzur Operasyonu
Eski üyelere teþekkür
Ýl Emniyet Müdürlüðü, kentte
huzur ve asayiþin saðlanmasýna yönelik "Huzur Operasyonu" düzenlendi.
Çorum mahkemelerince verilen arama
kararýnýn ardýndan þube müdürleri ile
toplantý yapan Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, uygulama noktalarýný
belirledi. Polis ekipleri daha sonra þehir
giriþ çýkýþlarý da dahil belirlenen 10 ayrý
bölgede araçlar, þahýslar, umuma açýk yerler, içkili mekanlar ve parklarda üzerinde
sabit ve mobil olarak denetim yaptý.
Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü,
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube
Müdürlüðü, Asayiþ Þube Müdürlüðü,
Güvenlik Þube Müdürlüðü, Çevik Kuvvet
Þube Müdürlüðü ekiplerinden oluþan 250
müdür, amir ve polisin görev aldýðý denetimlerde Bin 500 araç ile 500 þahýs kontrol
edildi.
Denetimlerde ayrýca trafik kurallarýný
ihlal eden 20 araca da cezai iþlem uyguladý.
Operasyonda ayrýca polis ekipleri 2 adet
tabanca, 1 adet pompalý tüfek ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüðü'nün il genelinde
yaptýðý huzur operasyonuna narkotik
köpeði Poyraz da katýldý. Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan denetimlerde þüpheli
görülen araçlar ve akaryakýt kaçakçýlýðýna
karþý tankerler durduruldu. Narkotik
köpeðinin de katýlýmýyla durdurulan
araçlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadý.
Huzur Operasyonu'nu Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, kendisi
yönetti.
Güvenlik güçlerinin halkýn huzur ve
güvenliði için gece gündüz demeden
çalýþtýðýný belirten Tarancý, Çorum'un
Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi
olduðunu, bu huzur ve güven ortamýný
bozmak isteyenlere asla izin vermeyeceklerini kaydetti.
Belediye Ýþ Sendikasýna üye olup da baþka kurumlara geçerek yada emekli olarak sendikadan ayrýlan
üyelere teþekkür edildi.
Türk Ýþ'e baðlý Belediye Ýþ Sendikasý Çorum
Þubesi'nin 10. olaðan genel kurulu dün yapýldý. Genel
kurul sýrasýnda sendikaya üye olup da baþka kurum-
lara geçerek yada emekli olarak sendikadan ayrýlan
üyelere teþekkür plaketi verildi.
Mesut Özsaray, Ünal Ýspir, Þehnaz Gökmen, Fatih
Þahin, Ünal Bahçivan, Necmettin Özþahin, Þükrü
Karakaya ve Hüseyin Cebeci'ye plaketlerini Belediye
Ýþ Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen takdim etti.
Arazi Toplulaþtýrmasý tüzüðüne Danýþtay freni
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi
Necati Gül, Danýþtay 8. Dairesinin, Tarým
Arazilerinin Korunmasý, Kullanýlmasý ve Arazi
Toplulaþtýrmasýna iliþkin Tüzüðe yönelik açtýklarý
davada, Tüzüðün dayanaðýný oluþturan 5403 sayýlý
Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunun, "Tarým
arazilerinin amaç dýþý kullanýmý" baþlýklý 13.
Maddesinin (d) bendindeki; "Bakanlýklarca kamu
yararý kararý alýnmýþ plan ve yatýrýmlar" düzenlemesinin ve "Tarýmsal potansiyeli yüksek büyük
ovalarýn belirlenmesi ve korunmasý" baþlýklý 14.
Maddesinin (b) bendindeki; "Bakanlýk ve talebin
ilgili olduðu Bakanlýkça ortaklaþa kamu yararý kararý
alýnmýþ faaliyetler" düzenlemesinin, Anayasa`nýn
"Toprak mülkiyeti" baþlýklý 44. maddesine ve "Tarým,
hayvancýlýk ve bu üretim dallarýnda çalýþanlarýn
korunmasý" baþlýklý 45. Maddesine aykýrý olduðu
sonucuna vararak, iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesi`ne (AYM) baþvurulmasýna karar verdiðini belirtti.
Gül, Danýþtay 8. Dairesi'nin söz
konusu düzenlemelerde, Kamu yararý
kararý alýnacak plan ve yatýrýmlarýn
hangi alana iliþkin olacaðý yönünde bir
açýklýk bulunmadýðý,
ilgili bakanlýklar tarafýndan alýnacak
bir kamu yararý kararý ile tarým arazilerinin, farklý plan ve yatýrýmlar için daha
Necati
sýk ve yaygýn olarak amaç dýþý kullanýma Gül
tahsis edilmesine yol açýlacaðý, yasada
mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarým arazisi olarak
belirtilen nitelikli arazilerin, tarýmsal amacý dýþýnda
kullanýlabilmesine olanak saðlanacaðý, Kamu yararý
kararý alýnacak plan ve yatýrýmlarý tamamen ilgili
bakanlýklarýn takdirine býrakmak suretiyle ve yasanýn
amacý aþýlarak, istisnanýn kapsamýný geniþleten bir
düzenleme yapýldýðý, deðerlendirmelerine yer
verdiðini kaydetti.
Gül açýklamasýný þu ifadelerle
tamamladý:
"Danýþtay 8. Dairesi tarafýndan
AYM`ye taþýnan karar, Odamýzýn
bugüne kadar açtýðý pek çok davada,
dava konusu kararlarýn dayanaðý olan
"kamu yararý kararý"nýn suiistimal
edilmesine dikkat çekilmesi açýsýndan
büyük önem taþýyor. AYM`nin de ayný
hassasiyeti göstererek, topraklarýmýzýn amaç dýþý kullanýlmasý giriþimlerinde sýklýkla dayanak olarak kullanýlan söz konusu düzenlemelerin iptali yönünde bir
karar vermesini bekliyoruz." Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
YAÞAM
8
Masa baþýnda çalýþanlarýn kâbusu: Boyun ve bel fýtýklarý
Temel doktora gitmiþ:
- Doktor bey, Bizum Fadime
saðýr herhalde, sorularima
cevap vermeyi...
- Karýnýzýn saðýrlýk derecesini ölçelim. Siz bir soru sorun,
duymaz ise beþ adým yaklaþýp
soruyu tekrarlayýn.
Ne kadar mesafede duyuyor
bilelim.
Temel, deneme yapmak için
eve gittiðinde Fadime'yi yemek
Boyun ve bel kaslarýnýn hareketsizlik
nedeniyle zamanla tembelleþtiðini ve
dayanýlmaz aðrýlara sebep olduðunu
söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Burcu Önal, "Sabit
bir þekilde bilgisayar karþýsýnda oturarak
çalýþanlarda bel ve boyun fýtýðý daha çok
görülüyor.
Ýhtiyaç hissettiklerinde boyun egzersizleri yaparak oluþabilecek rahatsýzlýklardan
kendilerini koruyabilirler. Ayrýca her yarým
saatte bir ayaða kalkarak ofiste gezmeleri
gerekir." dedi.
Sürekli oturmalar, hareketsizlik sonucunda omurga çevresi kaslarda zayýflamaya
ve sonuçta boyunda düzleþme, boyun ve
bel fýtýklarýna zemin hazýrladýðýný kaydeden
Dr. Burcu Önal, "Gün içinde hareketsizlikten ve sürekli ayný pozisyonda oturmaktan
kaynaklanan aðrýlarýnýz, belden bacaða
yayýlýyorsa bel fýtýðý, boyundan kola ve ele
yayýlan aðrýnýz mevcutsa boyun fýtýðý ola-
yaparken bulmuþ:
- Karýcuðum bugün yemekte
ne var?
Ses yok... Beþ adým yaklaþýp
bir daha sormuþ. Çýt yok. Bir
beþ adým daha yaklaþýp yine
sormuþ:
- Kiz Fadime saa diyrum,
yemekte ne var?
- Bak Temel, dördüncü kez
söyliyrum, yemekte hamsili
pilav var.
Kelime Avý
bileceðiniz ihtimalini beraberinde getiriyor.
Bu durumun uzun süre devam etmesi
omurgada ciddi rahatsýzlýklara yol açabiliyor.
Masa baþý iþi olanlarýn gün boyu sabit
bir þekilde oturmamalýlar." uyarýsýnda
bulundu.
Önal, ayrýca þu tavsiyelerde bulundu:
* Sýrtýnýz dik olmalý.
* Masa, çalýþýrken eðilmenizi gerektirmeyecek yükseklikte ve uzaklýkta olmalý.
* Masayla vücut arasýnda kollarý esnekçe
kullanmayý saðlayacak bir oran bulunmalý,
doðru oturuþ pozisyonunu koruyabilmek
için bulunulan ortamýn aydýnlatmasý ve
ýsýsýnýn da kiþinin rahat edebileceði durumda olmasý gerekiyor.
* Aralýklarla duruþ pozisyonunuzu
deðiþtirin.
* Tüm bunlar saðlandýðýnda bile, belli
aralýklarla kalkýp 5-10 dakika dolaþarak
kaslarý hareket ettirmek gerekiyor.
(CÝHAN)
20:00
Ulan Ýstanbul
Dizi
Dinleme cihazý kucaðýna düþen Ceyhun’u ikna
etmek Kandemir’e düþer. Ancak yaptýðý açýklama
Ceyhun’u büyük þaþkýnlýða uðratýr. Genç polisin
kendilerine inanmadýðýný düþünen Bahadýr ise
panik atak geçirir. Kandemir ve ekibi, hiç vakit
kaybetmeden Ceyhun’un masasýndaki böceði
imha etmek zorundadýr. Ceyhun’un þubede yýlýn
polisi seçilmesi ekibe aradýklarý fýrsatý verir.
Yönetmen: Murat Onbul
Saat : 20:00 - 23:30 (210 dakika)
Haþerat spreylerini çocuklarýn uyuduðu odada kullanmayýn
22:00
Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kayseri Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ahmet
Öksüzkaya, haþeratlara karþý yaz aylarýnda kullanýlan spreylerin bakanlýk ruhsatlý olmamasýnýn
sorun oluþturacaðýný belirtti. Dr. Ahmet
Öksüzkaya, bu tür spreylerin üzerinde içindeki
maddeler, kullaným þekli, zehirlenme anýnda ne
yapýlacaðý ile ilgili bilgiler olmasý gerektiðini
belirterek, çocuklarýn bulunduklarý ve özellikle
uyuduklarý odalarda kullanýlmamasýný tavsiye etti.
Yaz aylarýnda haþeratlara karþý kullanýlan ilaçlarýn
satýþlarý ciddi oranda artýyor. Ramazan ayý
nedeniyle piknik ve açýk alandaki bazý etkinliklerini
erteleyenler, bayram tatilini fýrsat bilerek devam
ettirecek. Birçok insan, açýk alanda özellikle çocuklarýný haþeratlara karþý korumak içinde ilaç kullanýyor. Sprey tarzý ilaçlarýn bakanlýk ruhsatlý
olmasýna dikkat edilmesi gerekiyor. Kene vakalarý
ile birlikte kullanýmý artan spreyler, bazý haþeratlardan çok insanlara zehirlenme þeklinde zarar vermeye baþladý. Haþerat öldürücü spreyleri kullanýrken
çok dikkatli olunmasýný isteyen Dr. Ahmet
Öksüzkaya, bazý uyarýlarda bulundu. Bu ürünleri
kullanýrken etiketlerinin mutlaka incelenmesi,
etiketlerde bazý bilgilerin bulunup bulunmadýðýna
bakýlmasýnýn önemli olduðuna iþaret etti. Bu tür
spreyleri kullananlarýn dikkat etmesi gereken diðer
hususlar ise þöyle; Etiketlerinde spreyin hangi
haþeratlara etkili olduðu, içinde bulunan etkili ve
etkisiz kimyasal maddelerin aðýrlýðý ve oraný, ileri,
orta derecede ve hafif toksin gruplarýndan hangisi
girdiði, zehirlenme halinde ne yapýlmasý gerektiði
yönündeki bilgiler olmasý gerekiyor. Etikette
bulunmasý gereken bir diðer konu da kullanma tal-
imatýdýr. Burada duvarlara sýkýlýp sýkýlamayacaðý, ne
miktar kullanýlacaðý gibi açýklamalar olmasý þart.
Dr. Öksüzkaya, etiket üzerinde bulunmasý gerektiði belirtilen bilgileri içermeyen haþere öldürücüler
kuþku ile karþýlanmasý gerektiðini belirterek,
"Bakanlýk kayýtlarýný ve ruhsat numarasýný, son kullanma tarihini içermeyen ya da son kullanma tarihi
geçmiþ haþere öldürücüler kullanýlmamalýdýr."
dedi. Dr. Ahmet Öksüzkaya, spreylerin çocuklardan, evcil hayvanlardan uzak tutulmasýný ve yiyecek ile su kaplarýna spreylerin bulaþmamasýna
dikkat edilmesini istedi. Öksüzkaya, þu bilgileri
verdi: "Ýlaçlarýn kutularý ateþe atýlmamalý, kutu
ezilmemeli, aðzýndaki püs bölümün çýkartýlmasýna
çalýþýlmamalý, hangi cins ilaç olursa olsun bebeklerin ve çocuklarýn uyuduðu odada kullanýlmamalýdýr. Ýlaçlar etiket üzerinde tarif edildiði þekilde
uygulanmalý. Kullaným sýrasýndaki en önemli yanlýþlardan biri de spreyin sýkýþ süresidir. Aslýnda,
ilacýn 30 metrekarelik bir alanda etkili olabilmesi
için 5 saniyelik sýkýþ süresi yeterli olduðu halde
genelde daha uzun süreli uygulamalar yapýlmaktadýr. Bu da ilacý daha fazla etki göstermesine deðil,
gereksiz yere daha fazla doz kullanýlmasýna, daha
fazla ilaç maruziyetine neden oluyor. Ýlaç ortamda
kimse yokken, yiyecek ve içecekle açýkta deðilken,
hýzlýca kýsa sürede yapýlmalý ve sonrasýnda uygulama yapýlan alan mutlaka havalandýrýlmalýdýr. Bütün
haþare öldürücü spreyleri satýn alýrken belirleyicinin ilacýn fiyatý deðil, yönetmeliklere uygun
üretilmemiþ olup olmadýðý olmalýdýr. Aksi takdirde
bu spreylerden beklenen etki elde edilmeyeceði
gibi saðlýðýmýzý da riske atmýþ olacaðýz. (CÝHAN)
Sultan Süleyman ve maiyeti, Rodos’ta ilk namazý
kýlar. Ama namaz sýrasýnda kilisenin zangoçu,
Sultan Süleyman’a suikast giriþiminde bulunur.
Sultan Süleyman, Ýbrahim’in müdahalesi ile
suikastten son anda kurtulur. Ama Ýbrahim’in
durumu aðýrdýr. Hürrem doðum sancýlarý çekmektedir. Sonunda ikinci çocuðu doðar. Genç kadýn
büyük bir hayal kýrýklýðý ile karþý karþýyadýr. Ondan
gelen haber ise Mahidevran’ý sevince boðar. Sultan
Süleyman, bu suikastýn sorumlusu olan Murat’ýn
bulunmasýný emreder. Murat ve ailesi kaçmak
üzereyken son anda yakalanýr.
20:00
Sinema
Anadolu Kartallarý
Onur, Ayþe, Mustafa, Tunç ve Fatih... Onlar,
gökyüzüne hakim birer pilot olma hayaliyle
yaþayan genç havacýlardýr. Hayalleri yükseklerde
fakat hedefe giderken yaþadýklarý bin türlü zorluk,
aile ve sevgili hasreti, dostluklarý, havada olmak
için yaptýklarý fedakarlýklar ve birbirleriyle rekabetleri ne kadar çetin bir yola çýktýklarýnýn göstergesidir. Binbaþý Kemal Tanaçan'ýn deneyimi ve
desteði sayesinde eðitimden geçen beþ genç için
Uluslararasý Anadolu Kartalý Tatbikatý, hayatlarýný
tamamen deðiþtirecek çok büyük bir deneyimolur.
AYVALI RULO
Süleyman Seba
Ýlk yýllarý:
5 Nisan 1926 tarihinde
Hendek'te doðan Süleyman Seba,
ilkokulu Sakarya'da okuduktan
sonra liseyi okumak için Ýstanbul'a
geldi. Ýki yýl Galatasaray Lisesi'nde
okuduktan sonra Kabataþ Erkek
Lisesi'ne geçti.
Mezun olduðu Kabataþ Erkek
Lisesi'nin futbol takýmýnda futbola
baþladý. Lisedeki ilk yýllarýnda
Beþiktaþ Genç Takýmý'na girdi.
Beþiktaþ'ta oynadýðý sýrada Ýstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne
baþlamasýna raðmen eðitimine
devam etmedi.
Futbolculuk kariyeri
Seba, 1946'da Refik Osman
Top döneminde A takýma yükseldi.
1946-47 sezonunda ilk Ýstanbul
Ligi maçýna sezonun ilk maçý olan
Fenerbahçe derbisiyle çýktý. 4-3
yenildikleri maçta bir gol kaydetti.
Ýlk sezonunda 9 maçta 6 gol
atmýþtý. O sezon Millî Küme'de
þampiyonluk yaþayarak kariyerinin
ilk þampiyonluðunu kazandý.
1947-48 sezonu Seba'nýn geçirdiði
en etkili sezondu. Sezona
Baþbakanlýk Kupasý'yla baþlasalar
da Seba o maçta forma þansý bulamamýþtý.
Ancak Ýstanbul Ligi'nde 14
maçta 8 gol atýp, takýmýnýn en
golcü ikinci ismiydi. Ancak Ýstanbul ikincisi olmuþlardý. 1949-50
sezonunda kariyerinin ilk Ýstanbul
Ligi þampiyonluðunu kazandý. 14
maçýn hepsinde forma giyen Seba,
bir gol atmýþtý. Bu sezondan sonra
1950-51 ve Ýstanbul Profesyonel
Ligi adýna geçiþ yapýlan 1951-52
sezonunda da forma þansý buldu.
Ancak
1951-52
sezonunda
sakatlýðý nedeniyle sadece 3 maç
forma giyebilmiþti.
Malzemeler
250 gr Margarin
1 Çay Bardaðý Sývý Yað
1 Çay Bardaðý Yoðurt
1 Su Bardaðý Pudra Þekeri
1 Paket Kabartma Tozu
6 Su Bardaðý Un
Ýç malzemesi :
2 Adet Ýri Ayva
1 Çay Bardaðý Dövülmüþ
Ceviz
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
6 Yemek Kaþýðý Toz Þeker
Yemeðin Tarifi
Ýç malzemesini hazýrlamak için ayvalarý soyup iri
rendeleyin. þeker ile birlikte
kýsýk ateþte suyunu çekinceye
kadar piþirin. Tarçýn ve cevizi
ekleyip soðumaya býrakýn.
Diðer yanda hamur
malzemelerini yoðurma
kabýna alýn. Ýçine iki yemek
kaþýðý pudra þekeri katarak
hamuru yoðurun. Hamuru 4
eþit parçaya bölün. Her
parçayý yarým cm kalýnlýðýnda
açýn ve 8 eþit parçaya bölün.
Geniþ kýsmýna hazýrladýðýnýz
içten 1 tatlý kaþýðý yerleþtirin.
Rulo þeklinde kavurun.
Yaðlanmlþ fýrýn tepsisine
dizin. 180 derecede ýsýtýlmýþ
fýrýnda açýk pembe renkte
kýzartýn. Sýcakken pudra þekerine bulayýn. Servis tabaðýna
alýp üzerine kalan pudra þekerini eledikten sonra servise
sunun.
Bir sevdaya düþeceksin. O sevda kuyu olacak sana, Sen
kuyuda Yusuf olacaksýn. Sabredeceksin, sonra sevdaya. Sultan
olacaksýn
{Hz. Mevlânâ}
02.50 Colditz
04.40 Kraliçe
07.00 Selena
10.40 Karadayý
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Elemin Kýralý
18.55 ATV Ana Haber
20.00 Anadolu Kartallarý
22.25 Charlie'nin
Melekleri
23.25 Kara Para Aþk
09.30 Tepeycük
11.30 Aliye
12.55 Hasret
14.50 Hz. Yusuf
15.50 Hatçe Sosyetede
17.50 Kanal 7 Ana
Haber
18.45 Hayat Dediðin:
Komþunun Sýrrý
19.45 Bekçiler Kralý
21.30 Kanal 7 Haber
Saati
06.30 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Devlerin Aþký
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Show
22.00 Muhteþem Yüzyýl
05.00 Sarayýn Ýncisi
07.00 Sabah Haber
08.25 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.25 Küçük Hanýmefendi
15.05 Hayat Yokuþu
16.10 Zengin Kýz Fakir
Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 TRT Ana Haber
19.55 Baba 2
23.40 Kýzýlelma
00.30 Ölüm Fýsýltýsý
02.30 Büyük Hesaplaþma
04.15 Þara
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Küçük Aða
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
16.30 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Ulan Ýstanbul
01.15 Davetsiz Misafir
03.00 Tekrar Programlar
06.00 Merhaba Yenigün
08.30 TV Filmi
10.30 Ayna
12.20 Dizi Film
13.00 TV Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14.20 Yeþil Elma
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
20.45 Þefkat Tepe
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
9
Çekilen tüm acýlara raðmen
mazlum Filistin halký galip gelecek
"Derdimizi anlatmaya
gittim hakarete uðradým"
Mimar Sinan Mahallesi ile Gülabibey
Mahallesi'nin
arasýndan
geçen
Cemilbey
Caddesi'nin ortasýnda bulunan refüjlerin demirlerle kapatýlmasýndan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirmek için
toplanan mahalle sakinleri, istek ve þikayetlerini dile
getirdiler.
Mahalle sakinleri adýna konuþan Sinan Sefa Güler,
Karayollarý yol aðýnda bulunan cadde üzerinde yapýlacak
olan çalýþma konusunda Karayollarý 73. Þube yetkililerini
ziyaret ettiðini hatýrlattý. Ziyaret
sýrasýnda Cemilbey Caddesi'nin
ortasýnda bulunan refüjlerdeki
demirlerden dolayý yaya geçitlerinin az olmasý ve var olan yaya
geçitlerinin kapatýlmasýyla ilgili
taleplerini ilettiðini anlatan Sinan
Sefa Güler, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
"Yetkiliye yaya geçitlerinin
neden kapatýldýðý ve yeniden açýlmasýnýn bölge sakinleri adýna
elzem olduðunu söylemem üzerine hakaretler iþittim. Kendisi,
bana 'Sen kim oluyorsun da ne
cüretle benden böyle bir þey istiyorsun? Siyaset yapma karþýmda,
kimseyi tanýmam. Ýþimi de sizden
öðrenecek deðilim, millet benden
öðrenecek' dedi. Bunun üzerine ben de 'siyasetçi
deðilim, sýradan bir vatandaþým ve isteðimi
tarafýnýza ilettim, sizden de olur ya da olmaz diye
cevap bekliyorum' dedim. Daha da hiddetlenen
yetkili, sözlerini daha da aðýrlaþtýrýp devlete ait
olan bir kurumda devleti eleþtirmeye baþlamýþtýr.
'Ben, istediðimin iþini yapar, istemediðiminkini
yapmam' demiþtir. 'Ýnat deðil mi açmýyorum'
diyerek þimdi çýkabilirsin diye odasýndan çýkmamý istedi.
Devletimizin görev vermiþ olduðu yetkili
görevini yapmayýp aksine hakaret, aþaðýlayacaðý
cümlelerle kendisinden talepte bulunan insanlara davranýþta bulunmuþtur. Kendisinde oturduðu makamýn bu haklarý verdiðini zanneden
þube þefinin yaptýklarýný etik bulmuyorum, þiddetle kendisini kýnýyorum. Bu yüzden kendisi, görevini kötüye kullandýðýný, devletin ve karayollarýnýn itibarýný zedelediðini,
milletine hizmet etmek yerine, kendi egosunu tatmin
etmeye çalýþtýðýný, yaptýðý hareket ve konuþmalar ile ortaya
koymuþtur. Buradan yetkililere sesleniyorum; görevini
yapmayan yetkiliyi istemiyoruz. Devletin görevini layýkýyla yerine getirecek birçok devlet görevlisi vardýr. Bu yüzden gereðinin yapýlmasýný yetkililerden rica ediyorum."
TZOB Geneel Baþkaný: Doðal afetler balý da vurdu
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, bal hasadýnýn sýkýntýlý
baþladýðýný, doðal afetlerin bu yýl bal üretimini vurduðunu belirterek, "Don ve kuraklýk bazý
bölgelerde kovan verimini düþürdü. Son
günlerde yaþanan sýcak havalar da arýlarý
olumsuz etkiledi" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, girdi
fiyatlarý ve verim düþüklüðünün balda
maliyeti artýrdýðýný belirtti. Kovan baþý bal
üretiminin bu yýl düþük kalacaðýný, kýþ
aylarýnda yaðýþlarýn yetersiz kalmasý, Mart ayý sonunda
yaþanan zirai don, son günlerde mevsim normallerinin
üzerinde yaþanan sýcak havalarýn arýlarý ve bal üretimini
olumsuz etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý
kaydetti:
"Doðal afetler, bazý yöreler hariç bal üretiminde
düþüþlere neden oldu. Bu nedenle bu yýl
rekoltenin, 2013'deki 94 bin 694 tonluk
rekoltenin altýnda gerçekleþeceðini tahmin
ediyoruz. Mart, Mayýs ve Haziran aylarýnda birçok bölgemizin yaðýþlý geçmesi,
rekoltenin daha da düþmesini önledi.
Ülkemiz 6 milyon 641 bin koloni sayýsýyla
dünyada ilk sýralarda geliyor. Buna karþýn
koloni baþýna yýllýk yaklaþýk 14-15 kilogram bal verimi
düþük kalýyor. Bu yýl koloni baþýna yýllýk bal üretimi özellikle çiçek balýnda daha da düþük gerçekleþecek."
Ýngiltere’de doðan çocuklar arasýnda
en popüler isim Muhammed
Listeye göre Britanya’da en popüler isim
Oliver. Ýngiltere ve Galler’de ise her türlü yazýlýþ
þekliyle Muhammet ismi birinci sýrada yer alýyor.
The Daily Mail gazetesi ayrýca Kraliyet ailesi mensuplarýnýn isimleri olan Harry, William ve George’un da
oldukça popüler olduðunu bildiriyor. Kýzlarda son üç
yýlda en popüler isim olan Amelia yerini korumaya
devam etti. Tarihi olan Albert ve Ivey yeniden popülarite kazanmaya baþladý. Gazetenin bildirdiðine göre bu
yýl Britanya’daki sevilen ve tercih edilen isimler listesi
geçen yýla göre daha ilgi çekici. Britanya vatandaþlarý
Kraliyet ailesi dýþýnda film ve dizilerden de ilham alýyorlar. Örneðin Harry Potter filmleri Sirius ve Bellatrix
isimlerini ünlü yaparken Taht Oyunlarý dizisi Theon ve
Tyrion isimlerini tercih edilenler arasýnda üst sýralara
yerleþtirdi.
Gazze'ye insani yardým götüren
Özgürlük Filosu'na 2010 yýlý Mayýs
ayýndaki saldýrýsýnýn akabinde Ýsrail,
muhtemelen tarihinde ilk defa, tüm
dünyada kayda deðer bir halk tepkisi ile
karþýlaþmýþtý. Dünyanýn kuzeyinden
güneyine, doðusundan batýsýna her noktasýnda milyonlarca kiþi sokaklara
dökülmüþ, Ýsrail'in göz göre göre dokuz
sivili katletmesine karþý seslerini yükseltmiþti. Konuya dair dezenformasyon çalýþmalarý fayda vermemiþ ve Ýsrail dünya
halklarý nezdinde mahkûm edilerek yalnýzlaþmýþtý. Ýsrail'in 8 Temmuz 2014'te
Gazze'ye baþlattýðý hava saldýrýlarý,
akabinde gerçekleþen kara harekâtý ve bu
saldýrýlarýn Gazze halkýna maliyeti bu
sefer dünya çapýnda çok daha geniþ bir
þekilde protesto edildi. Nitekim 5
Aðustos'taki ateþkese kadar süren
saldýrýlarýn her dakikasýnda can veren
çaresiz çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlýlarýn,
hastane koridorlarýndaki yaralýlarýn,
yýkýlan cami ve evlerin, bombalanan
okullarýn fotoðraflarý ekranlara düþüyordu.
Ýsrail'in 29 gün boyunca Gazze halkýna fütursuzca saldýrmasý, dýþ dünya ile
baðlantýsýný tamamen kestiði bu necip
halký ölüme mahkûm etmesi tahammül
sýnýrlarýný fazlasýyla aþmýþtý. Avrupa'da
Paris (Fransa), Viyana (Avusturya),
Amsterdam (Hollanda), Frankfurt
(Almanya), Valletta (Malta), Berlin
(Almanya), Barselona (Ýspanya), Brüksel
(Belçika), Dublin (Ýrlanda), Varþova
(Polonya), Sofya (Bulgaristan), Bilbao
(Ýspanya), Edinburg (Ýskoçya),
Lüksemburg (Lüksemburg), Cenevre
(Ýsviçre), Manchester (Ýngiltere),
Rotterdam (Hollanda), Atina
(Yunanistan), Saraybosna (BosnaHersek), Oslo (Norveç), Malaga (Ýspanya)
ve Londra (Ýngiltere); ABD'de Chicago,
San Francisco, Houston, New York,
Washington, Texas; Latin Amerika'da
Buenos Aires (Arjantin), Panama City
(Panama), Karakas (Venezuela),
Montevideo (Uruguay), Arequipa (Peru),
Guadalajara (Meksika), Sao Paulo
(Brezilya), Quito (Ekvador); Ortadoðu'da
Beyrut (Lübnan), Rabat (Fas), Sanaa
(Yemen), Amman (Ürdün), Lefkoþe
(Kýbrýs), Kahire (Mýsýr), Sitra (Bahreyn),
Tunus (Tunus), Cezayir (Cezayir);
Afrika'da Limpopo (Güney Afrika C.),
Harare (Zimbabve), Kano (Nijerya); Asya
ve Uzakdoðu'da Mumbai (Hindistan),
Karaçi (Pakistan), Dakka (Bangladeþ),
Male (Maldivler), Sidney (Avustralya),
Auckland (Yeni Zelanda), Kuala Lumpur
(Malezya), Moro (Filipinler), Tokyo
(Japonya), Taipei
(Tayvan), Seul
(Güney Kore); ve
ayrýca Toronto
(Kanada) ve
Reykjavik (Ýzlanda)
halklarýn sokaklara
döküldüðü þehirlerdendi.
Gazze'de güvenli
bir yer bulmak istiyorsan sakýn bir çocuðun
yanýnda durma!
Sokak gösterilerinde "Özgür Filistin", "Özgür Gazze",
"Çocuk Katili Ýsrail", "Hepimiz
Gazze'yiz", "Ýsrail Ýþgaline Son", "Ýsrail
Apartheidi Bitsin" gibi dövizler taþýndý.
Halklarýn büyük çoðunluðu süregelen
saldýrýlarýn durdurulmasý için tüm güçleri
ile tek yürek olup seslerini yükselttiler.
Gazze'de hayatýný kaybedenlerin anýsýna
sembolik siyah tabutlar hazýrlandý, bu
tabutlar omuzlarda taþýndý. Meydanlarda
cemaatle namaz kýlýndý, Gazze halký için
dualar edildi. Amerika'da CNN,
Ýngiltere'de BBC gibi sembolik kurumlar
önünde toplanan insanlar bu medya devlerinin taraflý yayýnlarýný protesto etti.
Son yýllarda Dökme Kurþun Operasyonu,
Özgürlük Filosu saldýrýsý gibi katliamlarla
dünyadaki "terörist devlet" imajýný
pekiþtiren Ýsrail, bu son saldýrýlarýyla bu
sýfatý fazlasýyla hak ettiðini kanýtladý.
Caracas'tan Hong Kong'a dünya
halklarýný sokaða döken Ýsrail saldýrýlarý
ne yazýk ki dünya liderlerini harekete
geçiremedi. 29 gün süren saldýrýlarýn ilk
günlerinde Ýsrail'i kýnayýp Gazze'de hayatýný kaybedenler için üzüldüklerini açýklamakla yetinen siyasiler, saldýrýlarýn
bitirilmesi ve Ýsrail'in engellenmesi noktasýnda kayda deðer hiçbir adým atmadý.
Batý'daki genel tutum, sivillerin sýðýndýðý
BM okullarýný bile hedef alan saldýrýlarý
kýnamak yerine Ýsrail savunma sistemine
takýlan roketleri kýnamak þeklindeydi. BM
Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un da dâhil
olduðu bir güruh -kurum olarak AB,
münferit ülkeler olarak ABD, Ýrlanda,
Ýngiltere, Almanya, Ýskoçya dýþiþleri
bakanlýklarý- ikircikli bir tutum takýnarak
Gazze'de hayatýný kaybedenler için
üzüldüklerini ancak Ýsrail'e atýlan roketlerin "kabul edilemez" olduðunu belirttiler.
Kayda deðer resmî tepkiler arasýnda
beþ Latin Amerika ülkesi Ekvador,
Brezilya, Peru, Þili ve El Salvador'un
Ýsrail'deki elçilerini geri çaðýrmasý;
Bolivya'nýn resmî olarak Ýsrail'i "terörist
devlet" ilan etmesi ve Ýsrail'e serbest vize
uygulamasýný kaldýrmasý, Þili'nin Ýsrail'le
serbest ticaret anlaþmalarýný askýya almasý
yer aldý.
Ayrýca Ýngiltere'de görev yapan ilk
Müslüman kadýn bakan Sayeeda
Warsi'nin Ýngiliz hükümetinin uyguladýðý
Gazze politikasýný daha fazla destekleyemeyeceðini açýklayarak istifasýný vermesi
ve Ýspanya hükümetinin Ýsrail'e yapacaðý
silah satýþlarýný dondurmasý da Ýsrail'e
gösterilen tepkiler arasýndaydý.
Ýslam dünyasýnda Batý'dan farklý
olarak "Hamas roketleri"ni saldýrýlar için
haklý sebep olarak takdim etme gibi bir
yaklaþým görülmemekle birlikte, Ýsrail'i
engelleyici bir irade de sergilenmedi.
Arap Birliði'nin ilk tavrý BM Güvenlik
Konseyi'ni acil toplantýya çaðýrmak oldu.
Bazý Ýslam ülkelerinin de münferit olarak
yapabildikleri Ýsrail'i kýnama, Güvenlik
Konseyi'ni acil toplantýya çaðýrma ve
Gazze için yardým toplamadan öteye
gidemedi.
Diðer yandan saldýrýlarýn devam ettiði
günlerde Benyamin Netanyahu "hiçbir
uluslararasý baskýnýn Gazze'ye yönelik
operasyonu durduramayacaðýný, zira tüm
olanlardan Gazze halkýnýn arkasýna sýðýnan Hamas'ýn sorumlu olduðunu" söylemekten imtina etmedi. Velhasýl 5
Aðustos'ta ateþkes ile bölgeden çekilen
Ýsrail, ayný fütursuzlukla "bölgede daha
yapýlacak çok iþleri olduðunu" ilan
ederken dünya liderleri bütün bu
yaþananlara seyirci kaldý. Ýsrail yarým
kalan iþlerini tamamlamak için (!) tekrar
bölgeye girdiðinde siyasilerin gösterecekleri tavýr maalesef bundan pek farklý
olmayacak… Nitekim Ýsrail 8 Aðustos
itibari ile tekrar Gazze'de cirit atmaya
baþlamýþ durumda.
Gazze'de 2007'den bu yana uygulanan ambargo ve mütemadiyen gerçekleþen Ýsrail saldýrýlarý nedeniyle hayat
zaten durma noktasýna gelmiþti. Ýsrail'in
8 Temmuz'da
"Koruyucu Hat" adý
ile baþlattýðý ve 29
gün süren saldýrýlar
tabiri caizse
Gazze'de taþ
üstünde taþ býrakmadý. Ýsrail,
400'den fazlasý
çocuk olan 2.000'e
yakýn sivili
dünyanýn gözleri
önünde katletti.
Ateþkes ilan edildiði
5 Aðustos itibarýyla Ýsrail saldýrýlarýnda
yaralananlarýn sayýsý 10 bin. Gazze'de 30
binden fazla ev yýkýldý; 13 hastane, 175
okul, 162 cami hedef alýndý; vurulan
camilerden 72'si tamamen yýkýldý.
Bu saldýrýlarýn Ýsrail'e faturasý -herhangi bir hafifletici sebep olmaksýzýndünya halklarý tarafýndan artýk tamamen
"terörist devlet" olarak algýlanmasý oldu.
Bu imaj Ýsrail'in meþhur dezenformasyon
ve PR çalýþmalarý tarafýndan da deðiþtirilebilecek gibi deðil. Saldýrýlarýn ilk günlerinde 30'dan fazla havayolu þirketinin
Tel Aviv uçuþlarýný iptal etmesi, bazý
ülkelerdeki Ýsrailli turistlerin toplumsal
baský nedeniyle ülkelerine geri dönmek
zorunda kalmasý gibi geliþmeler ise
Ýsrail'in baþucu kitabýndaki "güvenlik"
bahanesinin kendi kendini yalnýzlaþtýracaðýnýn iþareti.Ýsrail'in Gazze saldýrýlarý
süresince dünya halklarý Gazze halkýna
tam destek verirken Ýsrail'i engelleme
yönünde irade göstermesi beklenen
siyasiler bu sýnavý geçemedi. Ýsrail
sivillere yönelik saldýrýlarý nedeniyle
dünya halklarý nezdinde itibarýný kaybetmiþtir. Bu ise dünyada Ýsrail'i meþruiyeti
sorgulanacak bir devlet haline getirecektir. Bu da çekilen tüm acýlara raðmen galibin mazlum Filistin halký olduðunu
ortaya çýkartacak.
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
HABER
10
Bakan Çelik'ten
muhalefete: Melez yapý
Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik,
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesi ve sonrasýnda
muhalefette bir melez yapýnýn oluþtuðunu söyledi.
Bunu bir siyasal sistem için kýrmýzý alarm olarak
gördüðünü belirten Bakan Çelik, "Bir siyasal sitemin, iktidarý denetlemesi gereken muhalefet kanadý bu derece
çökerse, bu derece iþlevsiz hale gelirse, siyasal sistem için
büyük krizler doðuracak yapýlaþma var demektir" dedi.
Çelik, Kanal 24'te gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Çelik Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turda
kazanýlmasýnýn "büyük bir baþarý" olarak deðerlendirdi.
Muhalefetin bütün iddiasýný, kazanmak üzerine deðil
seçimleri ikici tura býrakmaya kurduðunu belirten Bakan
Çelik, "Çok uzun zaman boyunca Türk siyasetini analiz
ederken, çevre çatýþmasýný dile getirirlerdi, bu model
üzerinde durulurdu. Cumhurbaþkanýný halkýn doðrudan
seçiyor olmasý, çevrenin doðrudan merkezi belirleyecek
olmasý anlamýna geliyor. Merkez çevre çatýþmasý
dediðimiz model tamamen ortadan kalkmýþ durumda.
Çünkü çevre yüzde 52'lik bir oyla seçimi sonuçlandýrdý.
Sonuçlandýrdýðý
yer,
devletin
kalbi
olan
Cumhurbaþkanlýðý
makamý.
Cumhurbaþkanlýðý
makamýyla ilgili halkýn doðrudan bu sonuca imza atmýþ
olmasý, bizim siyasi tarihimiz açýsýndan yepyeni açýlýmlar
yapacak" dedi.
-"ÝNSANLAR BÝLE BÝR ADAYA MUHAFAZAKAR
OLDUÐU ÝÇÝN OY VERMÝYOR"Muhalefetin adayýný gösterirken, "Türkiye'de insanlar
muhafazakar, biz muhafazakar
aday koyarsak baþarýlý oluruz"
anlayýþý ile hareket ettiðini
kaydeden Bakan Çelik açýklamasýna þöyle devam etti:
"En basit anket þunu gösteriyor; muhafazakar insanlar
bile, kendini siyasal kimlik
olarak muhafazakar tanýmlayan
insanlar
bile
bir
adaya
muhafazakar olduðu için oy
vermiyor. Bunun pek çok
dinamiði var; demokratik hak ve
özgürlüklerin geniþletilmesinden, insanlarýn çocuklarýna iyi
eðitim verilmesine, saðlýk
hizmeti götürülmesine, tüm alt yapý ve üst yapýsýnýn
deðiþmesine, en önemlisi de siyasal istikrar üzerinden
Türkiye'nin geleceðine dair bir umudun satýn alýnmasýna
kadar çok deðiþik bir renk.
CHP içerisinde bazý insanlar kendisini ulusalcý
Kemalist olarak tanýmlýyor, bazý insanlar sosyal demokrat
olduðunu söylüyor. Ulusalcýlýkla eðer kýta Avrupasý
anlamýnda söyleyeceksek, demokrasi ile baðdaþmaz, birbiri ile yan yana durmayan kavramlar. Bu tablo gidiyor bir
de MHP ile ittifak yapýyor. Bazý yerlere gidildiðinde CHP
Genel Baþkanýný bazý MHP il Baþkanlarý, ilçe baþkanlarý
karþýlýyordu. CHP'de ve Türk siyasi hayatýnýn en büyük
hastalýklarýndan bir tanesi, CHP kurultaylarý. Þimdi yine
kurultay isteniyor. Kurultaya Kemal Kýlýçdaroðlu bir þey
söylemeden CHP içerisindeki muhaliflere Devlet Bahçeli
cevap yetiþtiriyor. Bu enteresan bir melez yapý. Ben bunu
bir siyasal sistem için kýrmýzý alarm olduðunu düþünüyorum. Bir siyasal sitemin, iktidarý denetlemesi gereken
muhalefet kanadý bu derece çökerse, bu derece iþlevsiz
hale gelirse, siyasal sitem için büyük krizler doðuracak
yapýlaþma var demektir orada.
-"SÝSTEM KRÝZÝNÝ BAÞKA YERDE ARIYORLAR"Tabi ki muhalefet iktidara karþýdýr, tabi ki muhalefet
iktidar karþýtlýðý üzerinden, kendisine konum belirleyebilir. Orada temel mesele þu; orada bir siyasetsizleþme
var, siyasetin inkarý var. Ortada bir siyasi duruþ yok, tam
bir siyasetsizleþme var. Bu baþlý baþýna bir sitem krizidir.
Onlar sistem krizini baþka yerde arýyorlar ama
Türkiye'nin en büyük sitem krizi, muhalefetin siyaset
yapma iddiasý olmayýþýdýr.
-"SÝYASET BELÝRLÝ BÝR FÝKÝR ÜZERÝNDEN
YAZILIR"Partiler eðer belli bir toplumsal bir talebe yaslanýyorsa, küçüðü- büyüðü olmaz önemli olan temsil ettiði
toplumsal taleptir. 14 Parti deniyor, bunlar bir araya geldi
deniyor, aslýnda siyasetin genetiðini deðiþtiren bir
seçimde, bu partilerin bu þekilde ittifak kurmasý bu uzlaþma deðildir. Türkiye'de uzlaþma kavramý ve kutuplaþma
kavramý farklý bir þekilde anlaþýlýyor. Bu melezleþme
siyaset için hayýrlý bir þey deðil. Siyaset belirli bir fikir
üzerinden yazýlýr. Türk siyasi hayatýnda 2002'den önce
problem þuydu, fikir üzerinden siyaset yapanlar kendini
siyasi cemaat gibi kurguluyordu, katý bir siyaset yapýyorlardý, katý bir kimlik üretiyorlardý. Onun dýþýnda kendisini kitle partisi olarak tanýmlayanlarda siyasi fikirden
boþalmýþlardý.
-"TÜRKÝYE'YÝ BUGÜNKÜ KÜRESEL SÝSTEMDE
GÜÇLÜ
KILACAK
MÝLLÝYETÇÝLÝK
OLMASI
GEREKÝR"Bizim þunu görmemiz lazým Türkiye için nasýl bir milliyetçiliðe ihtiyaç var. Irk temelde, etnik temelde bir milliyetçilik meselesi zaten bitti. Sürekli olarak toplumun
milli duygularý ile ilgili, milli refleksleri ile ilgili enerjiyi
içeride tüketen bir milliyetçilik söz konusu.
Parlamentodaki partide bunu temsil ediyor. Türkiye'nin
ihtiyaç duyduðu milliyetçilik bir bakýma Türkiye'ye milliyetçiliði diyebileceðimiz Türkiye'yi bugünkü küresel sistemde güçlü kýlacak milliyetçilik
olmasý gerekir. Türkiye'nin içinde
enerji tüketen bir milliyetçilik
dönemi bitti. Bugün Türkiye'nin
ihtiyaç duyduðu þey etnik milliyetçilikken, içe kapanmacý milliyetçilikten ya da Türkiye'nin
içinde enerji tüketen milliyetçilikten, Türkiye'yi dýþ dünya ile rekabet ettirecek bir milliyetçiliðe
meseleyi dönüþtürebilmektir."
-"YAN YANA DURMAYACAK ÞEYLER YAN YANA
DURUYOR"Türkiye'nin ciddi bir sosyal
demokrat duruþa ihtiyacý vardýr.
Toplumda da bu talep var. Ýktidar
partisi olarak þunu isteriz,
karþýmýzda ciddi rakipler olsun biz rekabet edelim, rekabet sonucu hep beraber daha iyi politika üretelim siyasal
sitemde görevdeþlik olsun. Bir parti hep ulusalcý, hem
Kemalist, hem liberal, hem sosyal demokrat, hem siyasal
anlamda statükocu olamaz. Yan yana durmayacak þeyler
yan yana duruyor. Bunlarýn her biri bir baþka partinin
kimliði olmasý gereken þeyler.
-"YENÝ TÜRKÝYE'NÝN ÜRÜNÜ OLARAK ORTAYA
ÇIKAN BÝR SÝYASÝ DÝNAMÝKSÝNÝZ"Bir vizyon belgesi olarak sunulmasý düzeyinde bazý
açýklamalar var. Fakat elinde sonunda gelinen nokta ne
oldu? Kampanyanýn ikinci haftasýndan sonra eski
Türkiye'nin ittifak sistemi olan AK Parti karþýtlýðý insanlar
burada AK Parti karþýtý olamazlar mý? Burada benim
kastettiðim þey þu: bu siyasal bir karþýtlýk olarak tabi ki
meþru bir þey. Biz bu siyasal karþýtlýk yerine bunu bir
varoluþsal bir karþýtlýk olarak dönüþtürürseniz o zaman
þunu yapmýþ olursunuz: yeni Türkiye'nin ürünü olarak
ortaya çýkan bir siyasi dinamiksiniz. Ama tutup da eski
Türkiye'nin talepleriyle ittifak yapmýþ olursunuz.
Dolayýsýyla orada bir kýrýlma yaþanýr. Bugüne kadar Kürt
halký çok zulüm gördü. Ama þimdi demokratik haklarýný
elde etmiþ, belli bir statüye gelmiþken tekrardan bölgedeki güç savaþlarýný yapmaya çalýþan birtakým giriþimler
görüyorum. Artýk bu güç oyununun bir parçasý olarak
kendilerini konumlandýrmaya çalýþan bu siyasal ittifaklardan hatta bugüne kadar kendilerini taþýmýþ, bugüne
getirmiþ partilerin bu yaklaþýmlarýndan da uzak durmalarý
gerekiyor. Türkiye bir istikrar adasý. Herkesin özgürlük
alaný korumasý lazým."
CHP'de kurultay tarihi belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez
Yönetim Kurulu (MYK) toplantýsý, Genel Baþkan
Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý.
Toplantýya Mustafa Sarýgül de
katýldý. Toplantýda Olaðanüstü
Kurultay'ýn 5-6 Eylül tarihlerinde
yapýlmasý
kararlaþtýrýldý.Parti genel merkezinde
saat 14.00 sýralarýnda baþlayan
toplantýda kurultay tarihi belirlenecek. Kurultayýn, eylül ayýnýn
ilk yarý ikinci haftasý için belirlenecek uygun bir tarihte yapýlmasý karara baðlanacak. MYK
toplantýsý sürerken partinin
sözcüsü Haluk Koç, saat 16.00'da basýn mensuplarýnýn
karþýsýna çýkarak, toplantýnýn detayýný iliþkin ayrýntýlý
bilgi verecek. Bu arada, saat 12.00'de genel merkeze
gelen Mustafa Sarýgül de Kýlýçdaroðlu ile görüþme sonrasýnda toplantýya katýldý.
KURULTAY 5-6 EYLÜL TARÝHLERÝNDE YAPILACAK
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultaya gitme
kararý aldý. CHP 5-6 Eylül tarihlerinde kurultay yapacak.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun baþkanlýk
ettiði Merkez Yönetim Kurulu
(MYK) toplantýsýndan kurultay
kararý çýktý. MYK, 5-6 Eylül
tarihlerinde kurultay yapýlmasýna karar verdi. CHP
kurultayýný Ankara Ticaret
Odasý Salonu'nda yapacak.
Kýlýçdaroðlu geçen perþembe akþamý yaptýðý açýklamada, muhaliflerin kurultay
çaðrýsýna olumlu cevap vermiþ ve "merak etmesinler
kurultayý toplayacaðým" demiþti. 5-6 Eylül tarihlerinde
yapýlacak kurultayda ayný zamanda CHP'nin parti
tüzüðü de deðiþtirilecek.
Sanal tarýmla doðal
ürün yetiþtiriyorlar
Ýnternet üzerinden en çok
oynanan oyunlardan biri olan sanal
tarým oyunu ‘Farmville’ gerçek oldu.
450 bin TL sermaye ile Ýstanbul
Beykoz’da kurulan ‘Komþuköy’ sayesinde
20 metrekareden baþlayan alanlarda bilgisayarýn baþýndan gerçek tarým yapýlabiliyor. Online oyun ekranýnda sizin seçiminizden sonra çiftçiler sizin adýnýza
domates, salata, biber, patlýcan, taze
soðanla beraber çilek, kavun ve karpuz
ekimi yapýyor.Betonlaþan þehirler ve
yoðun iþ temposu insanýn hammaddesi
olan toprakla baðlantýsýný çok kýsýtlamýþ
durumda. Sanal tarým yapma imkâný
sunan dünyanýn en popüler oyunlarýndan
‘Farmville’e olan ilgi de insanýn topraða
duyduðu özlemi ispatlar nitelikte. Dört
genç giriþimci tarafýndan, Beykoz’da 17
dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen
‘Komþuköy’ projesi ise insanlara bilgisayarlarý baþýnda tarým
yapma imkâný
sunarak oyunu
gerçeðe dönüþtürüyor.
Komþuköy’de senelik
olarak tarla edinebiliyorsunuz. Tarlanýzý
edindikten sonra
fide/tohum almak ve
diðer iþlemler için
‘Komþu Puan’ yüklüyorsunuz. Online
oyun ekranýnda sizin seçiminizden sonra
çiftçiler, sizin adýnýza domates, salata,
biber, patlýcan, kabak, taze soðanla
beraber çilek, kavun ve karpuz ekimi
yapýyor. Alabileceðiniz en küçük alan
olan 20 metrekarelik bir tarlanýn tüm
bakýmlar dâhil aylýk bedeli 195 TL.
Kullanýcýlar bakým iþlemlerini oyun
ekranýndan kendileri yapabildikleri gibi,
isterlerse iþlemlerin otomatik olarak
uygulanmasýný da saðlayabiliyor.
Fide/tohum satýn alýmlarý ve verimlilik
artýrýcý bakým iþlemleri ise ekstra
ücretlendiriliyor.
Özden Akyýldýz, Komþuköy’ün
kurucu ortaklarýndan. Bu iþe girerken iki
amaçlarý olduðunu söyleyen Akyýldýz,
“Bunlardan ilki öze dönüþ kavramýydý.
Tüketim odaklý günümüz dünyasýnda,
özellikle büyük þehirlerde yaþayan
bireyler doða ve topraktan oldukça uzak
bir yaþam sürüyorlar. Komþuköy ayný
zamanda hafta sonlarýnýzý doðada, kendi
tarlanýzla ilgilenerek geçirebilmenizi de
saðlayan bir proje.” sözleriyle açýklýyor.
Bu iþe girmelerinin ikinci sebebi olarak da
tarýmýn yükselen deðerini, büyük yatýrým
gruplarýnýn bu alana yaptýklarý yatýrýmlarý
ve dünyada yükselen trend olan bireysel
bahçeciliði gösteriyor. Bu alanda büyük
fýrsatlar olduðunu belirten Akyýldýz, “Son
2 yýl içinde Avrupa ve Amerika genelinde
bireysel bahçecilik yüzde 60 artmýþ
durumda. Günümüzde insanlar evlerinin
çatýlarýný, balkonlarýný hatta yol
kenarlarýný tarlalara dönüþtürüyor.
Ýlerleyen dönemlerde dünya genelinde
gýda kaynaklarýnda sýkýntý çekileceði bilgisi günden güne yayýlýyor. Bu noktada
biz birçok kiþinin kendi tarlasýna sahip
olmayý ve oradan beslenmeyi isteyeceðine
inanýyoruz.” diyor. 450 bin TL’lik sermayeyle baþlanan proje, Türkiye’nin önde
gelen firmalarýndan sponsorluk desteði
almýþ. Tüm görüntüleme ve güvenlik alt
yapýsý, damla sulama alt yapýsý sponsorlar
tarafýndan yapýlmýþ.
Þu an Komþuköy’e kayýtlý bin 850
üye bulunuyor. Ýlk dönem için üyelerden
sadece 220 tanesi çeþitli büyüklükte
arsalar kiralayabilmiþ. Sýra gelmeyenler
ise bir sonraki dönemi bekliyor. Özden
Akyýldýz, beþ yýl içinde ise toplam 40 bin
Komþuköylü olacaðýna inanýyor. Bu yüzden farklý bölgelerdeki yerel çiftçiler ile
iþbirlikleri yapacaklarýný ifade eden
Akyýldýz, “Komþuköy’ün tüm fonksiyonlarý ile gerçek bir doðal ürün üretim ve
satýþ platformu olmasýný hedefliyoruz. Bu
anlamdaki ilk iþ modeli olacaðýndan, projeyi globale taþýmak da en büyük hedeflerimizden biri.” ifadelerini kullanýyor.
Daha þimdiden Ýngiltere ve Fransa’dan
ayný sistemi kendi ülkelerinde de kurmalarýný isteyen iþ teklifleri
almýþlar. Ama ilk olarak
Türkiye içinde farklý yerlere
ulaþmak istiyorlar. Bir sonraki ekim yeri ise Ege’de
olacak. Tarla kiralamalarýnda bölge çeþitliliðini yakaladýktan sonra ise
üyelerin kendi üretimini
yapmalarý haricinde, ürünlerinin ticaretini de yapabileceði online
köy pazarý hayata geçirilecek.
TARLADAKÝ ÜRÜN PLAZAYA
TAÞINIYOR
Komþuköy üyelerinin büyük bir
çoðunluðu beyaz yakalý diye tabir edilen
kesimden oluþuyor. Kent insanlarýnda
doðal yaþamýn bir parçasý olma isteðinin
oldukça yoðun olduðuna dikkat çeken
Özden Akyýldýz, Tarlada yetiþen ürünlerin
paketler halinde plazalara taþýndýðýndan
bahsediyor. Çocuklu ailelerin de
Komþuköy’e yoðun bir ilgisi var. Ailelerin,
çocuklarýna saðlýklý ürünler yedirmek
istediðinin altýný çizen Akyýldýz, “Saðlýklý
beslenmenin yanýnda çocuklarýnýn
doðadan kopmamasýný isteyen, çileðin
markette deðil de tarlada yetiþtiðini
öðretmek isteyen bilinçli bir üye profilimiz var.” diye konuþuyor. Komþuköy,
üyelerine kendi ürünlerini yetiþtirebilmenin yaný sýra ürünleri diðer üyeler ile
takas edebilme imkâný da sunuyor. Bu
sayede üyeler, yalnýzca kendi ürünlerini
takas ederek, para ödemeden diðer
ihtiyaçlarýný da karþýlayabiliyor. Özel bir
þirkette yöneticilik yapan Ayþim
Tanrýöver Yorgancý, Komþuköy’ü ilk duyduðunda ne kadar heyecanlandýðýný
anlatýyor. Yorgancý, “Ýlk hasadýmýzý
aldýðýmýz aný unutmayacaðým. Sanýrým
lezzetli ve doðal yiyecekler elde etmemizin dýþýnda tarlamýza gidip topraða
dokunmak, geçen ay küçücük olan
karpuzlarýmýzý bir sonraki ay büyümüþ
görmek, kendi elimizle nereden geldiðini
bildiðimiz sebzeler meyveler toplamak ve
yemek bu baðý kurmamýza neden oldu.”
diyor. Göz doktoru Emin Eriþir ise
“Mahsullerimiz eve gelmeye baþlayýnca
sebzelerin gerçek lezzetlerini ne kadar
özlemiþ olduðumuzu fark ettik.” diyerek
özledikleri doðal yaþamý sanal tarla projesiyle yakaladýklarýný anlatýyor.
TEK
YILDIZ
2
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
SPOR
Kayseri Þekersporla
hazýrlýk maçý alýndý
Ýzzet Kýrýkhan'a imza attý!
Þanlýurfaspor'un Kýrýkhanspor'a kiraladýðý Ýzzet
Canlýka imzayý atarak sarý Lacivertli formayý giydi.
Geçtiðimiz sezon sarý yeþilli forma ile maçlara çýkan
Ýzzet Canlýka, Menajeri Mustafa Yakýþýk ile birlikte gittiði
Kýrýkhanspor'a 1 yýllýk imza attý. Hatay'ý 3. ligde temsil
eden Kýrýkhanspor'a kiralýk olarak transfer olan genç
Ýzzet, imzayý attýktan sonra takýmýnýn idmanýna katýldý.
Teknik
heyetin
kalmasýný
istediði
Ýzzet
Þanlýurfaspor'un bu sene çok iddialý olduðunu ve çok
sayýda futbolcunun bulunduðunu belirtmiþ, oynayabileceðim bir takýma gitmek istiyorum diyerek teknik heyetten izin istemiþti. Þanlýurfaspor alt yapýsýndan yetiþe Ýzzet
Canlýka, sarý yeþilli kulüp haricinde ilk defa bir takýmda
forma giyecek.
Z o n g u l d a k ' t a O ka n
ve Onur tamam
Kestel Belediyespor'dan geçen sezon
devre arasýnda kiralýk
olarak tranfer edilen Okan
Eken ve Onur Eriþ , bu sezon baþý Kýrmýzý-Lacivertli
ekipte yeniden anlaþmýþtý.
Kestel Belediyespor, ilk kez
profesyonel olarak imza
atacak bu iki futbolcusu
için
Zonguldakspor'dan
yüksek miktarda yetiþtirme
bedeli (bonservis bedeli) isteyince bu transfer zora girmiþti. AK Parti Zonguldak
Milletvekili Özcan Ulupýnar, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner'den aldýðý bilgiler
doðrultusunda Kestel Belediyespor'lu yöneticilerle temasa geçti ve yetiþtirme bedelinde önemli bir indirime
gitmelerini saðladý. Bu geliþme sonrasýnda iki futbolcunun transferi konusunda hiçbir engel kalmadý. Kýrmýzý-Lacivertli yönetim iki futbolcunun yetiþtirme bedellerini hafta içi yatýracak ve lisanslarýný çýkarttýracak.
Yeni sezonda üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar'ýn katkýlarý ile iki önemli futbolcusunun transferi konusundaki engeli kaldýrdý. Ak Parti
Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar'a katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, bu süreç ile ilgili þu bilgileri verdi,"
Bursa Kestalspor'da oynayan Okan Eken ve Onur Eriþ'i
geçtimiz sezon devre arasýnda kiralýk olarak transfer
etmiþtik. Teknik ekibinizin istediði doðrultusunda iki
futbolcu ile sezon öncesi yeniden anlaþtýk. Kendileri
takýmla birlikte kamptalar. Bu futbolcularýn profesyo-
11
nel olarak imza atmalarý ve lisanslarýnýn Zonguldakspor adýna çýkartýlmalarý için Kestelspor'dan serbest
kaldýklarýna iliþkin evrak almalarý gerekiyor. Kestelspor bu futbolcularýn evraklarýný vermek için yüksek
miktarda yetiþtirme bedeli istiyordu. Buna bir bakýma
bonservis bedeli de diyebiliriz. Onlarýn istediði rakamý
vermemiz bizi sýkýntýya sokuyordu. Ak Parti Zonguldak
Milletvekilimiz Özcan Ulupýnar'dan bu konuda yardým istedik. Sað olsun kendisi bu konu ile yakýndan ilgilendi. Özcan Bey'in giriþimleri sonucu Kestel kulübü
yetiþtirme bedellerinde önemli bir indirime gitti. Rakam bizim ödeyebileceðimiz seviyeye çekildi. Hafta içi
Kestelspor hesabýna yetiþtirme bedellerini yatýrým gerekli evraklarý alacaðýz ve iki futbolcunun Zonguldakspor adýna profesyonel olarak lisanslarýný çýkarttýracaðýz. Bize bu konuda destek veren Ak Parti Zonguldak
Milletvekili Özcan Ulupýnar'a teþekkür ediyorum. Camiamýza hayýrlý olsun" dedi
SPOR SERVÝSÝ
Çorum Belediyespor lig öncesi son hazýrlýk maçýný Kayseri
Þekerspor ile oynanacak. 24
Aðustos Pazar günü Tokatspor ile sezon açýlýþýnda bir
hazýrlýk maçý yapacak olan
kýrmýzý siyahlýlar 30 Aðustos'ta 3. Lig ekiplerinden
Kayseri Þekerspor ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþacak.
Nevþehir'de yapýlan sezon baþý kampýnda 5 hazýrlýk
maçý yapan Kýrmýzý-Siyahlýlar bu maçlardan 3 galibiyet
2 yenilgi almýþtý. Belediyespor, 7 Eylül'de baþlayacak ligin ilk haftasýnda oynanacak
Kýzýlcabölük maçý öncesi
son provasýný Kayseri Þekerspor önünde yapacak. 30
Aðustos'ta Çorum Belediyespor ile Kayseri Þekerspor
arasýnda oynanacak karþýlaþma Dr. Turhan Kýlýççýoðlu
Stadý'nda oynanacaðý öðrenildi.Adnan YALÇIN
Gaziosmanpaþaspor
stadýna kavuþuyor
Çorum Belediyespor'un bulunduðu
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele
edecek olan Gaziosmanpaþaspor'da yeni stad sevinci yaþanýyor.
Seyit Ateþ baþkanlýðýnda yeni sezona giren Gaziosmanpaþaspor, yaptýðý transferlerden sonra stadýna da kavuþuyor. Geçtiðimiz
günlerde stada giren iþ makineleri stadýn ze-
minini tamamen temizlerken, stadýn ligin
ikinci haftasýna kadar yetiþeceði öðrenildi.
Baþkan Seyit Ateþ ise; "Artýk Gaziosmanpaþaspor için elleri taþýn altýna sokma vakti.
Tüm Gaziosmanpaþa camiasýnýn gönlü rahat
olsun zamanla herþeyin en güzelini birlikte
yapacaðýz. Yeterki sizler bizim yanýmýzda
olun, bizleri yalnýz býrakmayýn" dedi.
Kastamonuspor1966
þ
o
v
y
a
p
t
ý
t
r
a
n
s
f
e
r
Petrol, eve dönüyor
Batman Petrolspor, Bolu-Dorukkaya'daki ikinci
etap kamp çalýþmalarýný bugün noktalýyor. Üç günlük
iznin ardýndan futbolcular Batman'da toplanacak.
Bolu-Dorukkaya'da çalýþmalarýný tamamlayan Batman
Petrolspor, bugün yapacaðý son idmanla kentte dönüyor.
Kýrmýzý-Beyazlý ekipte futbolculara üç günlük izin verildi.
Takýmda taþlarýn yavaþ yavaþ oturduðunu belirten Teknik
Direktör Mehmet Þahan: "Verimli bir kamp dönemi
geçirdik. Beþ hazýrlýk maçý yaptýk. Takýma yeni katýlan
arkadaþlar var. 14-15 futbolcuyu renklerimize baðladýk.
Transferde komiteyle koordineli çalýþtýk. Ben geçen sene
Petrolspor'un iki
maçýný izledim.
Geçen yýl takýmdan
kalanlarýn kararýný
bu takýmla beraber
olanlar verdi. Bizler
de araþtýrdýk.
Aldýðýmýz futbolcular hepsi benim
tanýdýðým isimler
deðildi.
Petrolspor'un
baþarýsý için gecegündüz demeden
ekip ruhunu sezon
baþlamadan yansýttýk. Bu koordineli
çalýþma takýma yansýdý. Herkes baþarýya kenetlenmiþ
durumda" dedi.
Teknik Patron Þahan, bir stoper ve santraforu daha
transfer etmeyi hedeflediklerini söyledi. Þahan, þöyle
devam etti: "Artý ve eksilerimizi görmek için önümüzde
uzun bir süre var. Salý akþamý Batman'da çalýþmalarýmýza
devam edeceðiz. Lige hazýr bir Petrolspor girecek.
Taraftarýmýza iyi bir takým izlettirmenin hazýrlýðý içindeyiz.
Transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bir defans elemaný
ve bir de forvet takviyesi yapacaðýz. Arayýþlarýmýz sürüyor."
SPOR SERVÝSÝ
Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Ulukavakspor'un rakiplerinden
Kastamonuspor 1966 attýrdýðý 4 imza ile
transfefde þov yaptý Kýrmýzý-siyahlý yönetim, geçtiðimiz sezon 2. Lig'de yer alan
Çankýrýspor'dan ön libero Azmi Polat,
Adýyamanspor'dan stoper Cüneyt Öztürk,
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti 1 Lig'inden
Kaymaklý TSK takýmý sol açýk oyuncusu
Mustafa
Yaþinses
ile
Tosya
Belediyespor'un solbek oyuncusu Ýsmail
Tohumat'ý kadrosuna dahil etti. Bu dört
önemli transferle Kastamonuspor 1966
taraftarýnda büyük mutluluk yarattý.
DARICA'DAN TATSIZ PROVALAR
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Baþkan Gül'den tehlikeli
açýklamalar!
Çorum'un tek profesyonel takýmý Belediyespor'un tüm Çorumlular tarafýndan benimsenmesi için
uðraþ vermesi asýl görevi olmasý beklenilen Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý toplumu gerecek tehlikeli açýklamalarla
tepki çekti.
Siyasi kimliðine ters düþen ayrýþtýrýcý zihniyetle sosyal paylaþým sitesi facebook sayfasýnda açýklamalar yapan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün 'Çorum
Belediyespor düþmaný sokak aðzýyla
konuþan ifade anlama ve anlatma
özürlülere maçlarda rakip takýmýn içinde yer ayýrýp o takýmý destekleme þansý
vermemiz gerekecek herhalde.' Açýklamasýnda dikkat çeken 'ÇORUM BELEDÝYESPOR DÜÞMANI' ifadesi tüyler ürpertirken, son zamanlarda Çorum sporunda ilk kez düþman ifadesini
kullanan baþkan olarak dikkat çekti.
Baþkan Gül'ün bu açýklamasýndan
etkilendiði görülen bir yorumcunun
açýklamalarý ise baþkan Gül'ün açýklamalarýnýn ne denli sýkýntýlý bir açýklama olduðunun kanýtý oldu.
Ýsmi bizde saklý olan yorumcunun
açýklamalarý kelimesi kelimesine aynen þöyle "Bu sene susmak yok baþkaným yola devam bizlerde sizlere
saygýsýzlýk yapmamak için statta sustuk lakin bu sene karþýmýza "ÇORUM
BELEDÝYSPOR" DÜÞMANLIÐI YA PAN OLURSADA TRÝBÜNDEN ÞÝDDETLÝ TEPKÝLER GÖRECEK çorum
halký herkezi çözdü ben türübündeki
herkeze þu kelimeyi söyledim beni
düþmanýma sorun þehrimizin rakibini
alkýþlayan insanýda kendi doslarýna sorun gidip zaten Belediyespor düþmaný
sayýsý 11 kiþidir 16yý tamamlayabilser
amatör kümede mücadele edecekler"
Yeni sezon öncesi tribünleri þiddete
sürüklemeye neden olacak türden
açýklamalarý tepki çeken Zeki Gül'ün
açýklamalarý Belediye Baþkan Yardýmcýsý unvaný olan bir isme yakýþmayan
aksine holigan ruhlu bir taraftarýn açýklamalarý olarak algýlandý.
'SÝZLERE ALACA BELEDÝYES POR TRÝBÜNÜNDEN YER AYIRIR LAR'
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün kendi
sosyal paylaþým sitesinde yaptýðý gaf
dolu açýklamalarýna yine kendi sitesinde yapýlan bir yorum baþkan Gül'e
adeta cevap niteliðinde oldu.
Yorumcu "Kuþkusuz Türkiye'de siyaset yapmak da zor, kulüp yöneticiliði
yapmak da, yapanlarda bu iþten sürekli takdir alacak diye bir kural da yok.
Kulüp yöneticiliði yada siyaset yapýyorsan eleþtiriye açýk olacaksýn, bakýn
Aziz Yýldýrým'ý da yer yere vuruyorlar.
Yani demem o ki her eleþtiri yapana
rakip tribünden yer ayýrmaya kalkarsanýz birisi de çýkar sizlere Alaca Belediyespor tribününden yer ayýrýr... Kýrýcý
olmayalým bence... O insanlarda en az
sizin kadar Çorumludur, en az sizin
kadar onlarda Çorum'u seviyordur..."
dedi.Adnan YALÇIN
Ýlk kez 8 Aðustos'ta duyurduðumuz golcü transferlerinde ilginç geliþme yaþanýyor
Atabey derken ibre Berat Tosun'a döndü
Belediyespor'da sabýrsýzlýkla beklenilen golcü
transferinde ilginç geliþme yaþanýyor. Ýlk kez 8
Aðustos Cuma günü gazetemizden 'Belediye
Gençlerden golcüleri istiyor' baþlýðý altýnda duyurduðumuz haberimizde Belediyespor yönetiminin
Süper Lig ekibi Gençlerbirliði takýmýndan 1995
Doðumlu Atabey Çiçek ve 1994 Doðumlu Berat Tosun
için giriþimlerde bulunduðunu duyurmuþtuk.
Kýrmýzý siyahlý yönetim özellikle Atabey Çiçek
transferinden yoðunlaþýrken alýnan son bilgilere göre
Atabey Çiçek'i ikna edemeyen yönetim ibreyi
geçtiðimiz sezon Belediyespor'un bulunduðu gruptan
2. Lig'e yükselen Hacettepespor'da 19 gol kaydeden
Berat Tosun'a çevirdiði ve golcü futbolcuyu ikna etmeye çalýþtýðý öðrenildi.
Öte yandan bu transferinde olmamasý ihtimalini
göz önüne alan kýrmýzý siyahlý yönetim Pendikspor'dan
Anýl Gir ile Bucasporlu Melih Vardar transferini
gerçekleþtirmeye çalýþacak.
Adnan YALÇIN
Yeni sezon hazýrlýklarýný Bolu'da
sürdüren Darýca
Gençlerbirliði yaptýðý iki
hazýrlýk maçýndan da
maðlubiyetle ayrýldý. Teknik
Direktör Özgür Vurur'un
tüm oyuncularý görme fýrsatý
bulduðu maçlarda sarý
yeþilliler gol yollarýnda
baþarýsýz bir grafik çizdi. Ýlk
maçta Fethiyespor'a 1-0
yenilen Darýca, ikinci maçta
Keçiörengücü'ne 3-0 lýk
skorla kaybetti. Hücum hattýnda olumsuz bir tablo
ortaya koyan sarý yeþilliler
lig öncesi tat vermedi.
13. Adam
Adnan Yalçýn
Ne soðuk ve ne kadar tehlikeli bir
sözcük deðil mi? Birisi size 'Düþman' dese nasýl bir ruh haline girersiniz. Sizi düþman görene ve size düþman diyene karþý
her türlü savunma önleminizi alýrsýnýz
deðil mi? Birisinin bir baþka birisini veya
bir kitleyi düþman olarak belirtmesi için
karþý tarafla arasýnda ne geçmesi gerek.
Benim için birisine düþman demem için
namusuma söz etmesi lazým. Benim yaþadýðým ülkeme saldýrmasý lazým var. Bu
þartlar olmadan nasýl bir insan bir baþkasýna veya bir karþý gruba düþman yakýþtýrmasý yapar.
Düþman ifadesi birde sporun içerisinde geçerse bu kiþisellikten çýkar kitleleri
ilgilendirir. Bu noktada herkesin aðzýndan çýkanlara dikkat etmesi gerekir. Fakat görülüyor ki sýradan vatandaþtan çok
daha sorumluluk sahibi olmasý gereken
insan sporun içinde düþman kelimesini
kullanmaya baþlamýþ. Daha kötüsü insanlarý da kendi hýrsý uðrunda bu yönde
yönlendirmeye baþlamýþ. Bu tür açýklamalarý yapacak kadar taþýdýklarý unvanýn
sorumluluðunun bilincinde olmayan insanlar sporun içinde yer almamalýdýr.
Bakýn bugünkü gazetemizdeki haberi
yapmadan önce öncelikli unvaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül'ün sosyal paylaþým sitesindeki yazýlarý görünce inanýn þok geçirdim.
Zeki Gül'ün açýklamalarý hakkýnda
beni uyaranlar bir kaç duyarlý futbol taraftarlarý oldu. Yoksa benim ne facebook
ne de twitter hesabým yok. Uyaranlarda
haklý olarak tedirgin olmuþ. Nasýl olurda
bir Belediye Baþkan Yardýmcýsý baþkaný
olduðu kulübü kullanarak insanlarý 'Çorum Belediyespor Düþmaný' diye hedef
gösterir, endiþeye kapýlmýþlar. Gül'ün
açýklamasýnýn yaný sýra baþkanýn sayfasýnda tanýdýklarý bir kiþinin de Belediyespor baþkaný Zeki Gül'ün gazýyla yaptýðý
açýklamaya da dikkat etmemi istediler.
Uyarýyý yapan taraftarlar diyor ki; baþkan
Gül'ün açýklamasýnýn altýna yorum yapan kiþinin yorumunda 'Çorum Belediyespor düþmanlýðý yapan olursa da tribünden þiddetli tepkiler görecek.' Bu insana bu cümleleri yazdýracak kadar kýþkýrtan kiþi Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'dür. Zeki
Gül, kendi hýrsý yüzünden insanlarý baþka noktalara çekmeye çalýþýyor. Bir insan
hele de Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý ve
Belediyespor Baþkanlýðý yaparken nasýl
böyle bir açýklama yapar diyorlar.
Ýþ öyle bir noktaya gidiyor ki; Beledi-
Düþman
yespor iç sahada bir maðlubiyet alsa tribünden bir sporseverde Belediyespor taraftarý da olsa, rakip takýmýn attýðý golü
takýmýnýn kötü futbolunu protesto etmek
amacýyla alkýþlasa bu nedenle tribünde
kavgalar çýksa, olaylar çýksa bunun sorumlusu kim olacak. Tribünlere Çorum
Belediyespor taraftarý kadar Çorumspor
taraftarý gelmeyecek mi? Ufak bir sataþma dahi olsa çýkmasý muhtemel kavganýn sorumlusu kim olacak?
Düþman lafýný söyleyebilen bir baþkanýn olduðu yerde kimse fair play ruhundan bahsetmesin. Bu tür zihniyetteki bir
baþkanýn olduðu yerde de kimse centilmenlik falan diye sakýn rakip takýmýn golünü alkýþlamasýn. Ne olur ne olmaz
maazallah Baþkan Gül, sizide 'Çorum
Belediyespor düþmaný' olarak hedef gösterilebilir. Yakýþmadý baþkan.
HELE ÇORUMSPOR TARAFTARI
OLDUÐUNUZU BELLÝ ETMEYÝN
Bu açýklamalarý gördükten sonra þunu düþünmeye baþladým: Ýyi ki Çorumspor küme düþmüþ.
Bir Belediye Baþkan Yardýmcýsý bu
açýklamalarý yapar mý? Her konuþmasýnda kin tutmadýðýný iddia eden dinine
baðlý bir insanýn aðzýndan 'düþman' kelimesi çýkar mý? Ýnsanlara bu kadar nefret
duyar mý?
Bu ilde Çorum Belediyespor'dan önce
Çorumspor vardý. Ýnsanlarýn takým tutma
özgürlüðüne kimse karýþamaz. Ýnsanlarýn
Belediyespor'u sevmesi ne kadar doðalsa, Çorumspor'u da sevmesi kadar doðaldýr. Ayrýca herkes Belediyespor'u tutmak zorunda deðil. Fakat öyle bir yöne
gidiliyor ki, nerdeyse Belediyespor'u tutmayanlar Belediyespor düþmaný olarak
gösterilmeye baþlanacak. Belediyespor'a
destek istiyorsanýz aðzýnýzdan çýkan her
kelimeyi bileceksiniz. Destek gelmiyorsa
kendi hatalarýnýzý masaya yatýracaksýnýz.
Yoksa insanlar sizin sandýðýnýz gibi tribüne Belediyespor yenilse de zevkle seyretsek diye gelmiyor.
Belediyespor bir üst lige çýkmasý ile
fayda getireceði kadar ilin gazetecisine
de yarar. Belediyespor'un küme düþmesi
kimseye fayda getirmez. Ben böyle düþünüyorum. Benden size tavsiye insanlarý
düþman olarak görmeyi býrakýnda sizle
ayný düþünmeyenlere bir iyi niyet adým
atýn, býrakýn bu uç tavýrlarýnýzý da Belediyespor'u nasýl Çorum halkýna sevdiririz
diye çabalayýn. Neden tribüne istediðimiz kadar taraftar gelmiyor diye düþünün bunun nedenlerini araþtýrýn. Býrakýn
bu düþmanca tavýrlarý Hoþçakalýn.
Belediyespor'da lig
hazýrlýklarý baþladý
Balýkesirspor Alihan'ý býrakmýyor
Süper Lig ekiplerinden Balýkesirspor Çorumlu futbolcusu genç Alihan
Ýdikut'u býrakmadý. Belediyespor'un da antrenmanlarýna çýkan ancak teknik kadro tarafýndan hazýr görülmediði öne sürülerek anlaþma yapýlmayan
genç futbolcu Balýkesirsporla
yeniden anlaþmaya vararak
sözleþmesini 3 yýl uzattý.
Genç futbolcu Çorumsporla
2. Ligde henüz 16 yaþýndayken
forma giymiþ ve o sezon milli
takým teknik adamlarýnýn dikkatini çekerek milli takýma davet edilmiþti. Sezon sonunda
PTT 1. Lig ekibi Balýkesirspor'un da dikkatini çeken futbolcu kýrmýzý beyazlý takýma
transfer olmuþtu.
Adnan YALÇIN
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk iki
etabýný
tamamlayan
Çorum
Belediyespor Cumartesi ve Pazar
günü yaptýðý antrenmanlarla lig hazýrlýklarýna start verdi.Nazmi Avluca Sahasý'nda saat
18.00'de Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
yönetiminde Cumartesi günü hafif bir çalýþmayla evindeki lig hazýrlýklarýna baþlayan
kýrmýzý siyahlýlar dünde yaptýðý iki çalýþmayla hazýrlýklarýný sürdürdü.Kýrmýzý siyahlýlar
sabah çalýþmasýnda sýçrama gücüne yönelik
bir antrenman programý uygularken günün
ikinci çalýþmasý saat 18.00'de yapýldý.
Öðleden sonra yapýlan günün ikinci
çalýþmasýnda teknik ve taktik çalýþmalar ön
planda olurken teknik adam bu çalýþama da
futbolcularýna gol çalýþmalarý yaptýrdý.
Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý
çalýþma ile lig hazýrlýklarýna devam edecek.
Adnan YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN